Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over juli 2014

2 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL96RABO KVK AUTEUR(S) Wietske Tideman PROJECTNUMMER /G

3 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding Onderzoeksmethode Responsverantwoording Leeswijzer 3 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 5 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Uitkomsten Factsheet 8 4 Vergelijking tussen de vier gemeenten Vergelijking Factsheet 11

4 Samenvatting Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de Wmo over 2013 is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder 100 cliënten. De enquêtes zijn afgenomen in juni Aanvraag van de voorziening De meeste mensen komen bij de gemeente met een vraag voor hulp bij het huishouden. Op deze hulpvraag volgt in iets minder dan de helft van de gevallen een uitgebreid gesprek tussen de gemeente en cliënt. De aanvraagprocedure van de Wmo-voorziening lijkt goed te verlopen. Cliënten zijn over alle aspecten van de aanvraagprocedure tevreden. Ook over de vriendelijkheid van medewerkers en de informatievoorziening gedurende de aanvraag zijn de meeste cliënten tevreden. Men is van mening dat medewerkers niet altijd goed luisteren naar de cliënt en daarnaast is men het meest ontevreden over de wachttijd tussen de aanvraag en de goedkeuring. Een aandachtspunt is de informatievoorziening over bezwaarmogelijkheden en voorlichting over het gebruik van PGB, dat niet in alle gevallen aan de orde komt bij de aanvraag. Gebruik van de voorziening Hulp bij het huishouden is de meest gebruikte Wmo-voorziening, gevolgd door de scootmobiel en de rolstoel. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt door één op de tien cliënten gebruikt. De cliënten die er geen gebruik van maken, geven aan het te ingewikkeld te vinden. Men is over alle voorzieningen in grote mate tevreden. Met name hulp in het huishouden en de woningaanpassing hebben een hoge tevredenheidsscore. Over woningaanpassing is niemand ontevreden. De slechtst scorende voorziening is de scootmobiel, maar bijna driekwart van de cliënten is daar nog (zeer) tevreden over. Effect van de Wmo-voorzieningen De meeste cliënten geven aan dat zij zonder Wmo-voorziening(en) veel meer belemmeringen (zouden) ervaren. Vooral het zelfstandig voeren van een huishouden en het plaatselijk vervoer zou moeizamer zijn. Bijna alle cliënten geven aan dat de Wmo-voorzieningen (enigszins) helpen om de belemmeringen te verminderen. Alle voorzieningen dragen volgens de respondenten bij aan het langer zelfstandig functioneren dan wel aan het meer ondernemen van activiteiten buitenhuis. De meerderheid van de cliënten heeft op dit moment dan ook geen behoefte aan verdere ondersteuning /G Klanttevredenheid Wmo over

5 1 Inleiding De Wmo verplicht elke gemeente om jaarlijks tevredenheidsmetingen te verrichten onder de klanten van de Wmo. Hiermee kunnen gemeenten goed monitoren of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. De gemeente Woerden heeft dit jaar samen met de gemeenten Oudewater, De Ronde Venen en Stichtse Vecht, bureau Companen een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder klanten die een Wmo-voorziening hebben aangevraagd. 1.1 Onderzoeksmethode Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête. De betrokken doelgroepen zijn telefonisch goed te bereiken. Respondenten waarderen deze persoonlijke benadering namens de gemeente, waarbij de ervaren enquêteurs van Companen vragen kunnen toelichten aan de respondenten. Bovendien is het merendeel van de benaderde personen bereid om telefonisch aan het onderzoek mee te werken. Het veldwerk is uitgevoerd in mei De volgende thema s kwamen in deze enquête aan de orde: tevredenheid met proces van aanvraag en afhandeling; tevredenheid met kwaliteit van gebruikte voorzieningen en diensten. 1.2 Responsverantwoording In totaal hebben 100 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Hoewel de bewoners die voor dit onderzoek zijn aangeschreven volgens de gegevens van de gemeente allen een voorziening hebben aangevraagd in 2013, blijkt tijdens het afnemen van de enquête soms dat mensen aangeven dat dit niet het geval is, of dat zij zich van de aanvraag niets kunnen herinneren. In dat geval is hen wel gevraagd naar de tevredenheid met de voorziening die zij gebruiken. In tabel 1.1. is de behaalde respons weergegeven: Tabel 1.1: Gemeente Woerden. Respons Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Aantal respondenten Aanvraag Wmo-voorziening in Gebruik Wmo-voorziening 96 Totaal aantal respondenten 100 Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Woerden over /G Klanttevredenheid Wmo over

6 1.3 Leeswijzer De structuur van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Tevredenheid over het proces van aanvraag en de afhandeling. Hoofdstuk 3: Tevredenheid kwaliteit van geleverde voorzieningen en diensten. Hoofdstuk 4: Vergelijking Oudewater, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. De hoofdstukken zijn opgesteld als factsheets met daarbij een bondige samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Elk afzonderlijk hoofdstuk biedt zodoende een helder zicht op de huidige stand van zaken /G Klanttevredenheid Wmo over

7 2 Aanvraag individuele Wmo-voorziening In dit hoofdstuk komen 56 respondenten aan bod die in 2013 een hulpvraag bij de gemeente neerlegden. We kijken naar de tevredenheid van de cliënten die een aanvraag hebben ingediend. Als zij meerdere aanvragen hebben ingediend, betreft het de laatste aanvraag. We gaan eerst in op de voorzieningen die men aanvraagt, vervolgens op de tevredenheid over de aanvraagprocedure. 2.1 Uitkomsten Wat vraagt men aan? Ruim 40% van de Wmo-aanvragen ging om het verkrijgen van hulp bij het huishouden. De meeste aanvragen daarna zijn voor een rolstoel, collectief vervoer en een scootmobiel. Voorafgaand aan de aanvraag heeft de helft van de cliënten informatie gezocht over mogelijke oplossingen voor hun belemmering of probleem. Dit is door cliënten op verschillende manieren gedaan, maar de meerderheid heeft bij hulpverleners naar de mogelijkheden geïnformeerd. Inwoners van Woerden kunnen met vragen over hoe om te gaan met belemmeringen of problemen in het dagelijks leven terecht bij het servicepunt WoerdenWijzer. Bijna een vijfde van de personen die contact heeft gehad met het servicepunt heeft advies gekregen waarmee zij zelf verder konden. Bijna de helft van de cliënten heeft geen contact gehad met WoerdenWijzer. Aanvraagproces Driekwart van de cliënten is tevreden over het algehele proces rondom de aanvraag van de voorziening. Dit beeld herkennen we ook als we kijken naar verschillende aspecten van het aanvraagproces. De cliënten zijn het meest te spreken over de vriendelijkheid van medewerkers en de wachttijd tussen goedkeuring en gebruik. Ook is men tevreden over de informatievoorziening bij de aanvraagprocedure. Het minst tevreden zijn cliënten over de deskundigheid van medewerkers en of zij goed luisteren. Deze aspecten zijn aandachtspunten voor de gemeente Woerden. Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een beslissing die de gemeente heeft gemaakt. Daarover zegt ruim een derde van de cliënten niet geïnformeerd te zijn. Een kwart van de mensen weet dit niet meer. Van de mensen die wel uitleg over bezwaarmogelijkheden hebben gehad en zich dit nog herinneren, is de meerderheid tevreden. Tot slot is er gevraagd of de respondent informatie heeft gekregen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en zo ja, of deze informatie duidelijk was. Slechts een vijfde van de cliënten geeft aan hierover te zijn geïnformeerd. Bijna driekwart van de cliënten is niet geïnformeerd en ruim één op de tien cliënten weet het niet meer. Voor de cliënten die wel zijn geïnformeerd, was de informatie duidelijk /G Klanttevredenheid Wmo over

8 2.2 Factsheet Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder niet percentueel aangegeven. Laatste aanvraag Wmo-voorziening in 2013 Hulp bij het huishouden Rolstoel Scootmobiel Collectief vervoer Woonvoorziening 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Informatie geraadpleegd voorafgaand aan aanvraag Geen informatie gezocht Via de hulpverlener Via de thuiszorg Via familie / bekenden Via website gemeente Anders Weet niet / geen antwoord 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Advies gekregen van WoerdenWijzer 11% 14% 30% 4 Ja Nee Geen contact gehad Weet niet Tevredenheid aanvraagprocedure voorziening Proces algemeen 23% 5 13% Vriendelijkheid medewerkers 21% 61% 11% Informatievoorziening bij aanvraagprocedure 9% 66% 9% 13% Wachttijd goedkeuring en gebruik 1 58% 11% 9% Deskundigheid medewerkers 13% 5 16% Goed luisteren medewerkers 13% 5 9% 13% Wachttijd aanvraag en goedkeuring 14% 48% 9% 9% 9% Uitleg over mogelijkheid bezwaar indienen 34% 2 38% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Uitleg niet gehad Informatie over PGB gekregen Duidelijkheid informatie PGB 13% 3 50% 22% 6 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet niet Zeer duidelijk Duidelijk Neutraal Onduidelijk Zeer onduidelijk Weet niet Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Woerden over /G Klanttevredenheid Wmo over

9 3 Gebruik individuele Wmo-voorziening Van de 100 respondenten hebben er 96 in 2013 gebruik gemaakt van een Wmo-voorziening. In totaal hebben deze cliënten 141 voorzieningen gebruikt in Dat betekent dat veel cliënten van meer dan één voorziening gebruikmaken. We hebben cliënten bevraagd over de tevredenheid met elk van de voorzieningen die zij gebruiken. 3.1 Uitkomsten Gebruik van de Wmo-voorziening De meest gebruikte Wmo-voorziening is hulp bij het huishouden, gevolgd door de scootmobiel en rolstoel. Ook maakt een vijfde van de cliënten gebruik van een woningaanpassing. Ruim één op de tien cliënten maakt gebruik van het Persoonsgebonden Budget (PGB) bij de financiering van hun Wmovoorziening. Deze wordt met name gebruikt voor de hulp bij het huishouden en de scootmobiel. De cliënten die gebruik maken van het PGB zijn hier (zeer) tevreden over. Niemand geeft aan ontevreden te zijn. Kwaliteit van de Wmo-voorziening Men is over alle voorzieningen over het algemeen zeer tevreden. Met name hulp in het huishouden en de woonaanpassing heeft een hoge tevredenheidsscore. De slechtst scorende voorziening is de scootmobiel, maar deze kent nog steeds een tevredenheidsscore van 70%. Hulp bij het huishouden wordt bij vrijwel iedereen uitgevoerd door een professionele organisatie. Careyn (Zuwe) en Vierstroom worden hierbij vaak genoemd. Over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden is men tevreden. Men is met name zeer te spreken over het persoonlijke contact met de hulp. Over de kwaliteit van het schoonmaken is vrijwel iedereen tevreden. Een groot aantal cliënten (20) is echter niet tevreden over het aantal uren hulp dat men kreeg toegewezen. Maar de cliënten krijgen vrijwel allemaal (9) de uren hulp die hen toegewezen is. Verder vinden de meeste cliënten dat vervanging van de hulp bij ziekte of vakanties goed is geregeld en dat weinig gewisseld wordt van hulp. Cliënten zijn over de kwaliteit van het collectieve vervoer over het algemeen erg tevreden. Dat blijkt ook uit de tevredenheid per aspect van collectief vervoer. Vrijwel alle cliënten zijn tevreden over het bestelgemak van het collectieve vervoer. De meeste ontevredenheid zien we bij de wachttijden (52% is tevreden) en de reisafstand / omrijtijden (72% is tevreden). Over de prijs per rit en behulpzaamheid van de chauffeur is niemand ontevreden. De scootmobiel en de rolstoel worden voornamelijk door Welzorg, Meyra of Beenhakker geleverd. Eén op de vijf mensen weet niet door welke organisatie de scootmobiel of rolstoel geleverd wordt. Van de cliënten met een scootmobiel maakt ongeveer driekwart gebruik van de servicedienst. Van de rolstoelgebruikers maakt slechts een derde van de cliënten gebruik van de servicedienst. Van zowel rolstoel- als scootmobielgebruikers is ruim 70% tevreden over de servicedienst. De rest van de gebruikers is hier ontevreden over. Niemand oordeelde neutraal over de servicedienst /G Klanttevredenheid Wmo over

10 Effect van de Wmo-voorzieningen De meeste cliënten geven aan dat zij zonder Wmo-voorziening(en) veel meer belemmeringen (zouden) ervaren. Vooral het zelfstandig voeren van een huishouden, het plaatselijk vervoer en verplaatsen in en rondom huis zou in het gedrang kunnen komen zonder de Wmo-voorziening. Bijna alle cliënten geven aan dat de Wmo-voorzieningen (enigszins) helpen om de belemmeringen te verminderen. Alle voorzieningen dragen volgens de respondenten bij aan het langer zelfstandig functioneren dan wel aan het meer ondernemen van activiteiten buitenshuis. Meer dan twee derde van de cliënten heeft geen behoefte aan verdere ondersteuning. De cliënten die wel behoefte hebben aan extra ondersteuning, willen dat met name graag bij het tuinonderhoud en om contact en gezelligheid met anderen te waarborgen /G Klanttevredenheid Wmo over

11 3.2 Factsheet Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder niet percentueel aangegeven. Gebruikte Wmo-voorzieningen in 2013 Hulp bij het huishouden Scootmobiel Rolstoel Woonvoorziening Collectief vervoer (regiotaxi) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gebruik PGB Reden geen gebruik PGB 6% 83% 11% Ja Nee Weet niet Te ingewikkeld Te veel administratief Het werd afgeraden Anders Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% Tevredenheid met kwaliteit voorzieningen totaal Hulp bij het huishouden (n=57) 42% 51% Woningaanpassing (n=15) 40% 53% Collectief vervoer (n=25) 20% 52% 8% 8% 12% Rolstoel (n=24) 2 46% 8% 1 Scootmobiel (n=20) 40% 30% 2 Kwaliteit hulp bij huishouden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Persoonlijk contact met hulp 54% 42% Kwaliteit schoonmaken 49% 3 Aantal toegewezen uren 9% 51% 30% Tevredenheid collectief vervoer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Wachttijden 48% 20% 20% Reisafstand / omrijtijden 8% 64% 12% 12% Behulpzaamheid chauffeur 16% 64% 16% Prijs per rit 12% 72% 12% Gemak bestellen 28% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet /G Klanttevredenheid Wmo over

12 Gebruik servicedienst rolstoel / scootmobiel Tevredenheid servicedienst rolstoel / scootmobiel Rolstoel (n=7) 29% 43% 14% 14% 50% 50% Scootmobiel (n=15) % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ja Nee Weet niet Belemmeringen zonder Wmo-voorzieningen Zelfstandig voeren huishouden Plaatselijk vervoer Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Vermindering belemmering door voorziening 11% Verplaatsen in en om huis Contact met anderen Anders 0% 20% 40% 60% 83% Ja Gedeeltelijk Nee Weet niet Effect van voorzieningen op zelfstandig wonen en deelname aan samenleving Hulp bij het Huishouden (n=57) 81% 12% Scootmobiel (n=20) 80% 10% 10% Woningaanpassing (n=15) 73% 20% Rolstoel (n=24) 63% 29% 8% Collectief vervoer (n=25) 60% 32% Aanvullende behoefte aan ondersteuning Ja Enigszins Nee Weet niet Geen behoefte Tuinonderhoud Gezelschap Huishoudelijke taken Administratieve hulp en regeltaken Vervoer en begeleiding Geestelijke ondersteuning Anders Weet niet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Woerden over /G Klanttevredenheid Wmo over

13 4 Vergelijking tussen de vier gemeenten In dit hoofdstuk maken we een vergelijking tussen de onderzoeksresultaten van de gemeenten Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. De meest opvallende verschillen tussen de gemeente Woerden en de andere gemeenten lichten we uit. 4.1 Vergelijking Wat betreft het aanvraagproces van Wmo-voorzieningen valt op dat de cliënten uit Woerden meer tevreden zijn met de manier waarop ze door medewerkers van de gemeente behandeld worden. Ook is men relatief meer tevreden met de informatievoorziening gedurende het proces vergeleken met de andere gemeenten. Hoewel hulp in het huishouden in alle gemeenten de meest aangevraagde en gebruikte Wmovoorziening is, valt op dat dit percentage in Woerden nog iets hoger ligt. Relatief gezien worden veel cliënten geïnformeerd over het PGB, wat zich ook vertaalt in meer gebruik ervan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het gaat over kleine aantallen cliënten. Wat betreft de tevredenheid met de Wmo-voorzieningen valt op dat de cliënten minder tevreden zijn over de rolstoel waar zij via de Wmo gebruik van kunnen maken. Verder is men in Oudewater relatief tevreden over de regiotaxi, dat betreft vooral de prijs per rit en de behulpzaamheid van de chauffeurs. Er zijn in de gemeente Woerden relatief gezien minder cliënten die zonder Wmo-voorzieningen belemmeringen zouden ervaren. De meeste cliënten zouden belemmerd zijn in het zelfstandig voeren van het huishouden. De voorzieningen waar men gebruik van kan maken helpen echter wel in bijna alle gevallen de belemmering te verminderen. Het percentage cliënten wiens belemmeringen daadwerkelijk verminderd worden door de voorzieningen ligt in Woerden het laagst, al gaat het dan alsnog om 73% van de cliënten /G Klanttevredenheid Wmo over

14 4.2 Factsheet Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de grafieken zijn percentages onder niet percentueel aangegeven. Laatst aangevraagde Wmo-voorziening in 2013 Oudewater 53% 1 14% 12% 6% De Ronde Venen 36% 2 14% 14% 8% Stichtse Vecht 42% 21% 2 10% Woerden 4 18% 16% 13% 9% Hulp bij het huishouden Scootmobiel Woonvoorziening Collectief vervoer Rolstoel Percentage cliënten dat tevreden is met aspecten van aanvraagproces Wmo-voorziening Proces algemeen Vriendelijkheid medewerkers Wachttijd goedkeuring en gebruik Informatievoorziening bij aanvraagprocedure Wachttijd aanvraag en goedkeuring Goed luisteren medewerkers Deskundigheid medewerkers Uitleg over mogelijkheid bezwaar indienen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Gebruikte Wmo-voorzieningen Hulp bij het huishouden Collectief vervoer Scootmobiel Woonvoorziening Rolstoel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Vooraf informatie over mogelijkheden gebruik PGB Oudewater 19% 53% 2 De Ronde Venen 13% 50% 3 Stichtse Vecht 14% 79% Woerden 19% 70% 11% Ja Nee Weet niet /G Klanttevredenheid Wmo over

15 Gebruik PGB Oudewater 10% 70% 20% De Ronde Venen 70% 24% Stichtse Vecht 7 19% Woerden 11% 83% 6% Ja Nee Weet niet Percentage cliënten dat tevreden is met kwaliteit van Wmo-voorziening Woningaanpassing Hulp bij het Huishouden Rolstoel Collectief vervoer Scootmobiel Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Percentage cliënten dat tevreden is met aspecten van huishoudelijke hulp Persoonlijke contact met de hulp Kwaliteit werkzaamheden Aantal toegewezen uren Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Percentage cliënten dat tevreden is met aspecten van collectief vervoer Gemak bestellen Reisafstand / omrijtijden Prijs per rit Behulpzaamheid chauffeur Wachttijden Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden /G Klanttevredenheid Wmo over

16 Belemmeringen die men zou ervaren zonder Wmo-voorziening Zelfstandig voeren huishouden Plaatselijk vervoer Verplaatsen in en om huis Contact met anderen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Vermindering van belemmeringen door Wmo-voorzieningen Oudewater De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden 79% 91% 88% 83% 18% 11% Ja Gedeeltelijk Nee Weet niet Effect van Wmo-voorziening op zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Oudewater 7 1 De Ronde Venen 81% 12% Stichtse Vecht 8 8% Woerden 73% 19% 6% Ja Enigszins Nee Weet niet Bron: Companen, Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden over /G Klanttevredenheid Wmo over

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15

V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 V G E M E E N T E V A L K E N S W A A R D de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Gemeente Valkenswaard Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016

Gemeente IJsselstein. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Concept 12 juli 2016 Gemeente IJsselstein Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Concept 12 juli 2016 DATUM 12 juli 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente IJsselstein Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014

Gemeente Bergen N-H. Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam. Onderzoeksrapportage. 25 juli 2014 Gemeente Bergen N-H Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam Onderzoeksrapportage 25 juli 2014 DATUM 25 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid brede gesprekken Wmo, WWB en Sociaal Wijkteam

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek 200 6 augustus 200 Projectnr. 225.00/G Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstellingen Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten Tevredenheidsonderzoek Blz. 6 Contact

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGENVERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015

Binnenlands Bestuur. Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet. Definitief rapport. 26 mei 2015 Binnenlands Bestuur Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet Definitief rapport 26 mei 2015 DATUM 26 mei 2015 TITEL Resultaten onderzoek gemeenten voorbereiding Woningwet ONDERTITEL Definitief

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat.

Ongeveer 14% van de VvE s heeft geen onderhoudscontract. In Tabel 1 wordt weergegeven om welk soort onderhoudscontracten het gaat. DATUM 27 maart 2014 PROJECTNUMMER 7661.103 OPDRACHTGEVER VvE belang Onderzoek juiste toepassing 6-BTW 1 Inleiding Doel van het onderzoek VvE Belang voert regelmatig een online meningspeiling uit onder

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Dongen september 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Dongen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie