Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014"

Transcriptie

1 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : Datum : Juni 2014 Opdrachtgever : Gemeente Drechterland Auteurs : Drs. Bianca de Haan Roy van der Hoeve MSc. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Samenvatting De gemeente Drechterland liet in april 2014 een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die aanklopten met een melding of hulpvraag op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Centraal stond de waardering van en ervaringen met de nieuwe gekantelde werkwijze van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer burgers zich melden met een hulpvraag, wordt sinds de kanteling meer dan voorheen samen met de melder - gekeken naar oplossingen vanuit de eigen kracht, de sociale omgeving en vanuit collectieve en algemene voorzieningen. Dit om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en het beroep op individuele voorzieningen waar mogelijk terug te dringen. In totaal zijn 70 aanvragers telefonisch geïnterviewd. We vatten de uitkomsten kort samen. Ondersteuningsbehoefte De belangrijkste aanleiding voor de hulpvraag bij het Wmo-loket zijn problemen met het voeren van het huishouden, gevolgd door mobiliteitsproblemen. Tweederde van de melders ontvangt al een Wmovoorziening. Een deel van hen meldde zich voor een gewenste uitbreiding, wijziging of verlenging van een bestaande individuele verstrekking. Zeventig procent van de melders, komt met een nieuw probleem. Bijna één op de vijf aanvragers wist van tevoren niet waar zij met hun probleem terecht konden. Gebruik hulp De meeste aanvragers ontvangen al enige vorm van ondersteuning: zo doet 42% een beroep op gesubsidieerd vervoer. 59% van de aanvragers ontvangt mantelzorg, waarbij het vooral gaat om hulp bij het huishouden, vervoer en begeleiding/gezelschap. Veel minder aanvragers maken gebruik van een vrijwilligersdienst of van een maaltijd- en bezorgservice. Alternatieven Ruim een kwart van de klanten zocht eerst naar andere oplossingen voordat zij zich met hun hulpvraag tot de gemeente wendde. Zij dachten hierbij vooral aan uitbreiding van de hulp door een mantelzorger, een betaalde oplossing of meer hulp vragen aan buren, vrienden en kennissen. Slechts drie procent vond deze oplossing daadwerkelijk. Aanvragers die niet eerst een andere oplossing hadden gezocht, voeren hiervoor als belangrijkste reden aan geen andere oplossing te weten. In zijn algemeenheid vindt slechts een kwart van de aanvragers dat het realistisch is om meer zorginzet te vragen van familieleden van een zorgbehoevende. Ruim de helft geeft aan een deel van de hulp en ondersteuning zelf te willen betalen: ruim een derde wil dat niet. 63% van de aanvragers vindt het geen probleem als de gemeente vrijwilligers inzet om hulp en ondersteuning te bieden. Het Gesprek De meeste aanvragers ervaren het contact met de Wmo-consulent als (zeer) positief. De cliënten zijn met name te spreken over de vriendelijkheid van de Wmo-medewerker. Bijna iedereen ervaart het huisbezoek hierbij als een waardevol instrument. In hoeverre kwamen tijdens het gesprek de verschillende aspecten van de leefsituatie en de mogelijkheden van de aanvrager aan bod? In ruim de helft van de gesprekken kwamen oplossingen binnen de eigen kracht aan de orde (wat kan de aanvrager nog zelf?) en werd de woonsituatie besproken. Vrijetijdsbesteding en mogelijke oplossingen van het probleem vanuit algemene of collectieve voorzieningen, kwamen bij ongeveer een derde van de gesprekken aan bod. 3

4 Samenvatting Acht op de tien aanvragers vinden het positief dat tijdens het gesprek gezocht wordt naar oplossingen binnen de eigen kracht en het sociaal netwerk. In acht procent van de gesprekken bracht de consulent een oplossing naar voren waaraan zij zelf nog niet hadden gedacht. Het huisbezoek beoordelen de klanten gemiddeld met een 8,0. Oplossing Ondanks de oriëntatie op andere mogelijkheden werd de oplossing in ruim driekwart van de gevallen gevonden in een individuele Wmovoorziening. Achttien procent van de aanvragers gaat op eigen kracht verder. Driekwart van de aanvragers geeft aan dat de geboden oplossing in lijn is met hun verwachting. Voor zestien procent is dit niet zo. Ruim tachtig procent is van mening dat de uitkomst een goede oplossing biedt voor hun probleem. Twaalf procent vindt van niet. Vooral aanvragers die op eigen kracht verder gaan, zijn ontevreden over deze oplossing. Algemeen oordeel Het algemene oordeel over het melden en aanvragen van maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Drechterland is zeer positief: de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Men vindt vooral de vriendelijke opstelling van de Wmo-medewerker en de snelheid van afhandeling positief. Daar staat tegenover dat tien procent een onvoldoende rapportcijfer toekent (een 5 of lager). Verbeterpunten zijn ondermeer: de wachttijd tussen de aanvraag en de levering van het product, de openingstijden, ontvangst bij het loket, het serieus nemen van de aanvrager en de informatievoorziening. Effectiviteit Bij het merendeel van de aanvragers vergroot de oplossing hun zelfstandigheid en hun mogelijkheden voor maatschappelijke deelname. Ook op de langere termijn biedt de oplossing soelaas, zo vindt een meerderheid van de aanvragers. Een deel van de aanvragers (17 en 13%) ziet geen positief resultaat van de geboden oplossing, of denkt dat de oplossing niet helpt op langere termijn (11%). De ontevredenheid ligt ook hier vooral bij de aanvragers die op eigen kracht verder moeten. 4

5 1. Inleiding Achtergrond onderzoek Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is er rondom de visie en uitvoering van deze ondersteuningswet veel gewijzigd. Met de kanteling verschuift de aanbodgerichte Wmo naar een model waarbij de zelfredzaamheid en het eigen initiatief van de burger steeds belangrijker wordt. Bij het zoeken naar oplossingen voor de ondersteuningsbehoeften van de inwoners leggen gemeenten steeds sterker de nadruk op de eigen kracht, het sociale netwerk van inwoners en de algemene voorzieningen. Als blijkt dat deze onvoldoende mogelijkheden bieden om de burger passend te ondersteunen, komt pas een individuele Wmo-voorziening van de gemeente in beeld. De kanteling van de Wmo heeft in de gemeente Drechterland onder meer gestalte gekregen in een nieuwe melding en intakeprocedure voor aanvragers van maatschappelijke ondersteuning. Hierbij staan oplossingen gericht op eigen kracht en binnen het eigen netwerk voorop en wordt nadrukkelijk onderzocht of een algemene en collectieve voorziening in het probleem kan voorzien, dit in plaats van een individuele verstrekking. De gemeente Drechterland wil graag monitoren wat de aanvragers van ondersteuning vinden van deze gekantelde werkwijze: hoe hebben ze de aanvraag en het thuisbezoek ervaren? En in hoeverre zien zij de uitkomst van het gesprek daadwerkelijk als een oplossing voor hun vraag of probleem? Om hierover meer informatie te verzamelen heeft Drechterland een tevredenheidsonderzoek onder melders en aanvragers van Wmo-voorzieningen laten uitvoeren. Doel Het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van klanten met de procedure van melding en aanvraag van Wmovoorzieningen. Met deze informatie krijgt de gemeente Drechterland een beeld van wat er goed gaat in de dienstverlening en wat er beter zou kunnen. Het onderzoek dient bovendien als jaarlijkse verantwoording richting het ministerie van VWS (Artikel 9, Wmo). Werkwijze onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquête. Het veldwerk vond plaats in april De vragenlijst is in overleg met de gemeente Drechterland vastgesteld. Het onderzoek concentreert zich op klanten die in 2013 een hulpvraag of melding bij het Wmo-loket deden (telefonisch of aan de balie). Het gaat zowel om personen aan wie een voorziening is toegekend, als om personen van wie de aanvraag niet tot een verstrekking heeft geleid. In totaal deden zeventig aanvragers aan het onderzoek mee. Meestal was dat de aanvrager zelf, soms zijn of haar mantelzorger. Analyse De antwoordcategorieën weet niet en geen antwoord zijn, mits anders aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent is dit het gevolg van afrondingsverschillen. 5

6 2. Aanleiding contact gemeente Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente Drechterland verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. In het kader van deze wetgeving kan men terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. Hier kunnen burgers melding doen van hun ondersteuningsbehoefte. Vooral behoefte aan ondersteuning bij het huishouden Met welke vragen komen burgers bij het loket terecht? De meeste hulpvragen betreffen problemen met het voeren van het huishouden. Ook mobiliteitsproblemen zijn vaak aanleiding voor contact met het Wmo-loket. Bijna drie op de tien noemt een andere reden. Hierbij gaat het vaak om de aanvraag van een concrete Wmo-voorziening, zoals scootmobiel, rolstoel, taxipas of parkeerkaart. Dit wijst erop dat een deel van de aanvragers het Wmo-loket primair ziet als een aanvraagpunt voor een bepaald product en niet als consultant bij problemen. Figuur 1 Aanleiding voor contact met Wmo-loket (meerdere antwoorden mogelijk) 1 2 Moeite met huishouden (40%) Problemen met lopen (31%) Relatief veel bekende klanten Tweederde deel van de aanvragers was al bekend bij de gemeente omdat zij al eerder een Wmo-voorziening kregen toegewezen. Het gaat hierbij dan vooral om huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen en minder vaak - om een woonvoorziening. Een deel van hen wil de voorziening verlengen of wijzigen. Ruim de helft van de bekende Wmocliënten meldt zich met een nieuw/ander probleem. De meeste melders kwamen bij het Wmo-loket (46%). Vier op de tien deden hun vraag via de telefoon. Een ruime meerderheid (81 procent) wist van tevoren waar zij met hun hulpvraag terecht konden. 19% wist dit niet. Tabel 1 Laatste melding nieuwe (aan)vraag 55% verlenging of herindicatie 25% wijziging hulp 17% anders 3% Figuur 2 Wijze van aanvragen anders; 13% telefonisch; 41% bij het Wmo-loket; 46% 3 Moeite met persoonlijke verzorging (9%) 4 Moeite met verzorging naaste (3%) 6 ¹ Het gaat hier steeds om de aanvragen van de deelnemers aan de enquête, en niet om het totaal aan aanvragen in 2013.

7 3. Huidige ondersteuning Merendeel krijgt huishoudelijke hulp Naast dat tweederde deel van de melders al een Wmo-voorziening ontvangt, heeft de meerderheid (ook) hulp van een mantelzorger (59%). Ruim veertig procent maakt gebruik van gesubsidieerd vervoer en een kwart doet wel eens mee aan activiteiten in een gemeenschapshuis. Minder mensen ontvangen (ook) hulp via een vrijwilligersorganisatie (14%) of klussendienst (12%). Twaalf procent maakt gebruik van maaltijd- of bezorgservice. Verder ontvangen hulpvragers andere vormen van ondersteuning, zoals thuiszorg of andere AWBZ-zorg. Figuur 3 Gebruik andere vormen van hulp mantelzorg gesubsidieerd vervoer activiteiten in een gemeenschapshuis hulp via vrijwilligersorganisatie maaltijdservice via vrijwillige hulpdienst bezorgservice van supermarkt 14% 12% 12% 26% 42% 59% anders 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 7

8 4. Sociale kracht Mantelzorger biedt met name huishoudelijk hulp De meerderheid van de klanten ontvangt hulp van een mantelzorger (59%). Gemiddeld gaat het om 13 uur per week. De mantelzorger biedt vooral ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp en vervoer en/of begeleiding bij activiteiten buitenshuis. Ruim acht van de tien van de klanten heeft niet het idee dat zijn/haar mantelzorger(s) extra hulp nodig heeft bij zijn/haar taken. Tabel 2 Mantelzorg inhoud (meerdere antwoorden mogelijk) Draagvlak voor (meer) hulp door vrijwilligers De meerderheid van de klanten vindt het (in het algemeen) niet realistisch om meer hulp te vragen van mantelzorgers voor zorgbehoevenden. Een goed alternatief zouden vrijwilligers kunnen zijn; ruim zes op de tien vindt het geen probleem als vrijwilligers zouden helpen met het verlenen van hulp en ondersteuning. Ook heeft circa de helft geen moeite met het idee om een deel van de hulp zelf te bekostigen. Het merendeel van de melders is in het algemeen van mening dat we toe moeten naar een samenleving waarin mensen elkaar meer helpen. Figuur 4 Stellingen sociale kracht huishoudelijke hulp 69% vervoer en begeleiding 24% Ik vind het geen probleem als vrijwilligers ingezet worden om mij te helpen 63% 5% 32% persoonlijke verzorging 20% psychische ondersteuning 13% We moeten toe naar een samenleving waarin mensen elkaar meer gaan helpen 62% 10% 28% anders 15% Ik vind het niet erg om een deel van mijn hulp en ondersteuning zelf te betalen 55% 11% 35% 13 Gemiddeld aantal uren mantelzorg per week (N=21) Het is realistisch om meer zorg van familieleden te vragen voor hun zorgbehoevende naaste 24% 14% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 8

9 5. Alternatieve oplossingen Bijna driekwart zocht vooraf niet naar andere oplossing In hoeverre hebben de aanvragers naar andere oplossingen gezocht voordat ze zich met hun hulpvraag tot de gemeente wendden? Ruim een kwart van de klanten heeft inderdaad eerst gezocht naar andere oplossingen. Ze verkenden de mogelijkheden om meer hulp te vragen van een mantelzorger, zochten naar een betaalde oplossing of vroegen meer hulp van buren, kennissen of vrienden. Slechts drie procent vond daadwerkelijk een (afdoende) andere oplossing. Figuur 5 Heeft u (ook) gezocht naar andere oplossingen? niet gezocht naar andere oplossingen gezocht naar andere oplossingen, maar niet gevonden gezocht naar andere oplossingen en gevonden 25% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 3 Gezochte oplossingen voor aanvraag (meerdere antwoorden mogelijk) (meer) hulp vragen van mantelzorger 64% betaalde oplossing 44% (meer) hulp vragen van buren, kennissen, vrienden 36% (meer) hulp vragen via een vrijwilligersorganisatie/kerk 7% Helft kon geen andere oplossing bedenken Melders die niet eerst naar andere oplossingen zochten, geven daarvoor als belangrijkste reden aan dat zij geen andere oplossingen konden bedenken (49%). Daarnaast geeft circa een zesde aan niet te weten hoe zij een andere oplossing konden regelen. Tabel 4 Reden niet zoeken andere oplossing (meerdere antwoorden mogelijk) ik kon geen andere oplossingen bedenken 49% ik wist niet welke weg ik moest bewandelen om een andere oplossing te regelen 18% vanwege de kosten 4% anders 31% 9

10 6. Gesprek met Wmo-consulent Gemeente Drechterland besteedt veel aandacht aan het bespreken van het probleem met een melder en met het zoeken naar oplossingen binnen de eigen kracht, het sociale netwerk en algemene voorzieningen. Dit gebeurt tijdens een gesprek bij de klant thuis. Welke onderwerpen kwamen in dit gesprek aan bod en hoe is dit gesprek ervaren? Naar eigen kracht is het meest geïnformeerd tijdens aanvraag Iets meer dan de helft van de aanvragers geeft desgevraagd aan dat duidelijk met hen is besproken wat het doel van het gesprek is. Circa een derde (31%) vond dat dit niet duidelijk is besproken en 18% een beetje. Tijdens het gesprek wordt samen met de consulent van de gemeente gezocht naar een oplossing voor het probleem van de aanvrager. Hierbij komen doorgaans verschillende aspecten en mogelijkheden van de aanvrager en dienst omgeving aan de orde, zodat samen naar een passende oplossing kan worden gezocht. Welke onderwerpen kwamen volgens de aanvrager in het gesprek duidelijk aan de orde? Met ruim de helft van de aanvragers is besproken wat de mogelijkheden binnen de eigen kracht zijn, oftewel: wat kan de aanvrager (nog) zelf. Bij een iets kleiner deel is (ook) gevraagd naar de woonsituatie. In minder dan de helft van de gesprekken werd gevraagd naar mantelzorg, financiën en het sociaal netwerk. De vrijetijdsbesteding werd het minst vaak besproken in de beleving van de klanten. Bijna acht op de tien aanvragers vindt het positief dat er in het gesprek is gevraagd naar eigen oplossingen (eigen kracht en omgeving) voor het probleem. Achttien procent vindt dit juist negatief. Deze mensen geven aan dat hun aanvraag voor ondersteuning werd afgewezen of dat er geen begrip was voor hun situatie. 10 Figuur 6 Is er geïnformeerd naar eventuele oplossingen binnen? % Ja uw individuele situatie/eigen kracht uw woonsituatie uw mantelzorgsituatie uw financiele situatie uw sociale netwerk andere algemene voorzieningen uw vrijetijdsbesteding 34% 31% 47% 46% 42% 59% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 7 Wat vindt men ervan dat er in het gesprek is gevraagd naar eigen kracht en mogelijkheden binnen het sociaal netwerk? 79% 3% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) positief neutraal (zeer) negatief

11 6. Gesprek met Wmo-consulent Veel belang gehecht aan thuisbezoek Dat de consulent bij de klant thuis komt, ervaren de meeste aanvragers als (zeer) belangrijk. Een minderheid hecht hier minder belang aan. In acht procent van de gesprekken kwam de consulent met een oplossing waaraan de aanvrager zelf nog niet had gedacht. Bijna alle aanvragers (97%) zijn (zeer) tevreden over de gelegenheid die zij kregen tijdens het gesprek om hun probleem goed toe te lichten. Overall beoordelen de klanten het thuisbezoek met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. Ruim drie op tien geeft zelfs een negen of hoger. Een tiende deel is minder tevreden en beoordeelt het gesprek met een onvoldoende (5 of lager). Figuur 8 Belang van thuisbezoek als onderdeel van de melding 91% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk Figuur 9 Droeg Wmo-consulente oplossingen of ideeën aan waar u zelf nog niet aan had gedacht? ja; 8% 8,0 Geven de klanten gemiddeld aan het huisbezoek nee; 92% 11

12 7. Bejegening Veel waardering voor Wmo-consulenten De meeste aanvragers zijn (zeer) tevreden over de bejegening. Vrijwel alle aanvragers oordelen positief over de houding van de Wmo-consulenten: het aspect vriendelijkheid scoort het hoogst en deskundigheid het laagst. Toch scoort dit aspect nog steeds een ruime voldoende. Toelichtingen van enkele klanten: Figuur 10 Rapportcijfers bejegening vriendelijkheid duidelijkheid van de gegeven informatie 7,7 8,0 Pluspunten De consulente was aardig. Goede en nette behandeling en meedenkend. Ik ben netjes geholpen. De consulente heeft mij twee keer bezocht en toonde veel begrip voor de situatie. Snelle afhandeling en goede service. Verbeterpunten Verbeter de interne communicatie bij het Wmo-loket. De een weet niet altijd wat de ander doet of heeft gedaan. Met behulp van notities (al dan niet via een computersysteem) kan dat verbeteren. Aandachtspunt is de snelheid en kennis van de medewerkers, je moet steeds afwachten en geduld hebben voor een besluit. de mate van inleving in uw situatie deskundigheid 7,6 7,7 7,0 7,5 8,0 8,5 Tabel 5 Percentage onvoldoende rapportcijfers bejegening % onvoldoende rapportcijfer deskundigheid 8% mate van inleven in situatie 7% duidelijkheid van de gegeven informatie 5% vriendelijkheid 3% 12

13 8. Oplossing Bijna iedereen weet welke ondersteuning zij wensen Bijna alle aanvragers hadden al een bepaalde oplossing in gedachte bij melding. De meeste melders wilden een vervoersvoorziening aanvragen, gevolgd door hulp bij het huishouden. Tabel 6 gewenste ondersteuning vervoersvoorziening 47% huishoudelijke hulp 40% woonvoorziening 9% nog onbekend 3% anders 7% Figuur 11 Verschafte oplossing voor probleem 1 Individuele voorziening (77%) Op eigen kracht verder (18%) Meer hulp uit omgeving (2%) Algemene voorziening (2%) Oplossing vaak een individuele Wmo-voorziening Voor de meerderheid van de klanten is de oplossing gevonden in de vorm van een individuele Wmo-voorziening. Een vijfde deel gaat op eigen kracht verder en voor een klein aandeel is extra hulp vanuit de eigen omgeving of via een algemene voorziening gevonden. De meerderheid (87%) is tevreden over hun eigen inbreng bij de oplossing. Acht procent oordeelt hierover negatief. Ruime meerderheid is blij met de oplossing Voor ruim driekwart was de oplossing voor hun probleem in lijn met de verwachting en ook passend voor het probleem. Eén op de zes aanvragers had juist een heel andere verwachting van de oplossing en twaalf procent ervaart de uitkomst dan ook niet als een goede oplossing voor hun probleem. Met name bij klanten die op eigen kracht verder moeten, lopen verwachting en oplossing sterk uiteen en overheerst de ontevredenheid. Figuur 12 Mate waarin oplossing overeenkomt met verwachtingen deels; 8% 13 helemaal niet; 16% helemaal; 76% Figuur 13 Mate waarin uitkomst een goede oplossing is voor de klant een beetje; 8% helemaal niet; 12% helemaal 81%

14 9. Effectiviteit oplossing Meerderheid blij met de oplossing Hoofddoel van de Wmo is mogelijk te maken dat mensen zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig en maatschappelijk betrokken blijven. In hoeverre leidt de geboden oplossing ook daadwerkelijk tot een betere zelfredzaamheid in de beleving van de melder? 83% van de aanvragers geeft aan dat de uitkomst van hun aanvraag heeft geleid tot een grotere zelfredzaamheid. Nog meer mensen vinden dat ze door de oplossing uit het gesprek beter kunnen functioneren in de samenleving. De meeste aanvragers verwachten dit effect ook voor de langere termijn. Figuren 14 Beoordeling aspecten oplossing 7,6 Mate waarin oplossing ook op langere termijn effectief is Maar dat geldt niet voor iedereen. Zeventien procent van de aanvragers kent een onvoldoende rapportcijfer toe voor de mate waarin de oplossing hun zelfredzaamheid vergroot en dertien procent kan hierdoor niet beter functioneren in de maatschappij. Elf procent vindt dat de oplossing niet voor de langere termijn effectief is. Het gaat dan meestal om aanvragers die op eigen kracht verder gaan. Tabel 7 Beoordeling effectiviteit oplossing % onvoldoende zelfstandigheid vergroot 17% beter kunt functioneren in de samenleving 13% op langere termijn effectief is 11% 7,3 7,2 Mate waarin oplossing bijdraagt aan beter functioneren in de samenleving Mate waarin oplossing bijdraagt aan zelfredzaamheid 14

15 10. Algemeen oordeel Hoge tevredenheid over aanvraagproces Er worden ruime voldoendes gegeven voor de verschillende aspecten van het aanvraagproces. De omgang met privacygevoelige gegevens door de gemeente scoort gemiddeld een 7,9. Ook is de tevredenheid groot over de wachttijd tussen de melding en beslissing van de gemeente over de oplossing. Ook de wachttijd tussen de uitslag van de (aan)vraag en tussen het leveren van de dienst/het product scoort hoog. Beide onderdelen scoren een 7,7. De behandeling van de aanvraag wordt in zijn geheel beoordeeld met een rapportcijfer van 7,6. Tweederde waardeert het traject met een acht of hoger. Tien procent geeft een onvoldoende (een cijfer van 5 of lager). Tabel 8 Waardering aanvraagproces de omgang met privacygevoelige gegevens door de gemeente wachttijd tussen de uitslag van uw aanvraag en het starten/leveren van de dienst/ het product wachttijd tussen melding van aanvraag en beslissing van de gemeente gemiddeld rapportcijfer % onvoldoende 7,9 0% 7,7 4% 7,7 3% Informatievoorziening en openingstijden verbeterpunten Aanvragers konden hun tevredenheid en ontevredenheid toelichten. De tevredenheid komt vooral voort uit de snelle afhandeling. Ook is er waardering voor de hulpvaardigheid en vriendelijke bejegening door de medewerkers. De kritische reacties lopen inhoudelijk sterk uiteen. Sommige aanvragers vonden de levering van het product te lang duren of zijn ontevreden over de dienstverlening van de leverancier. Ook de openingstijden en de ontvangst bij het Wmoloket noemt een enkeling als aandachtspunt. Anderen oordelen negatief over de afwijzing van de aanvraag of het niet verhelpen van het probleem. Meest tevreden over: snelheid van de afhandeling; vriendelijkheid Wmo-medewerker; het totaal (tevreden over alles); meedenken met klant; huishoudelijke hulp. Meest ontevreden over: lange wachttijd aanvraag/product; openingstijden loket; ontvangst bij loket; informatievoorziening; afwijzing; product/hulpverlening zelf; kosten; deskundigheid medewerker. Verbeterpunten: informatievoorziening Wmo-loket; interne communicatie Wmo-loket; openingstijden Wmo-loket; deskundigheid medewerkers. meedenken met/serieus nemen van klant; Totaaloordeel aanvraagproces 7,6 10% 15 7,6 geven de klanten als gemiddeld rapportcijfer aan het aanvraagproces

16 Achtergrondgegevens Figuur 15 Respondent is: Figuur 17 Leeftijd mantelzorger 27% 1 t/m 17 jaar 18 t/m 34 jaar 35 t/m 54 jaar 10% client/melder 73% 55 t/m 75 jaar 31% 75 jaar en ouder 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 16 Geslacht Figuur 18 Thuissituatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% woont alleen 43% vrouw 71% woont met partner zonder thuiswonende kinderen 34% woont in een verzorgingstehuis/verpleeghuis 9% man 29% woont met partner en één of meer thuiswonende kinderen woont met één of meer kinderen, zonder partner Andere woonsituatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 50% 100% 16

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015

I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 I&O Research Rapport deel A: Bekendheid en ervaring met nieuwe taken gemeente, Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 GGD Brabant-Zuidoost Rapport deel B: Bekendheid en ervaringen met nieuwe taken gemeente,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar

Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder jong gehandicapten (tot 50 jaar) in de gemeente Zevenaar COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Maaike Woertel Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

mei/juni 2015 Esther de Jong

mei/juni 2015 Esther de Jong Cliëntervaringsonderzoek WMO 2014 In de gemeente Heerhugowaard mei/juni 2015 Esther de Jong Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Samenvatting onderzoeksresultaten... 5 Aanbevelingen... 6 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2011 2 Samenvatting De Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) heeft als

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten December 2010 COLOFON Samenstelling Johanneke Kroesbergen-Kamps

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2012 Rapport BV Rotterdam, oktober 2013 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014

Gemeente Houten. Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket. 27 november 2014 Gemeente Houten Klanttevredenheid Wmo over 2014 keukentafelgesprekken Sociaal Loket 27 november 2014 DATUM 27 november 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2014 ONDERTITEL Keukentafelgesprekken Sociaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013

Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Wmo Capelle a/d IJssel Klanttevredenheidsonderzoek meting 2013 Rapport BV Rotterdam, mei 2014 Auteursrechten voorbehouden Niets uit dit rapport mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via internet

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

KANTELEN IN DE PRAKTIJK Onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze

KANTELEN IN DE PRAKTIJK Onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze KANTELEN IN DE PRAKTIJK Onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Heeze-Leende juni 2014 drs. A. Britt, I. Dooms bc. en M. de Jong MSc. Projectnummer:107560 Correspondentienummer:

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2010 BOARNSTERHIM Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies Heerenveen, juli 2011 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES 2 Inleiding 8 Uitvoering WMO: Mienskipssoarch

Nadere informatie