Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

2 Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken uit laten voeren naar de klanttevredenheid rondom de dienstverlening vanuit het team Werk en Inkomen. Het laatste onderzoek is in 2016 uitgevoerd door de vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer. In 2018 heeft de gemeente Olst-Wijhe de vakgroep Kennis en Verkenning opnieuw gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Onderzoeksopzet Vanwege een lage respons op schriftelijke enquêtes in eerdere jaren, is, net als in 2016, gekozen voor een telefonische benadering van cliënten. Cliënten kregen per post eerst een vooraankondiging van het onderzoek en werden vervolgens gebeld voor de telefonische enquête. Het onderzoeksbureau WBK Marktonderzoek heeft de telefonische enquêtes afgenomen. Degenen van wie het telefoonnummer onbekend was kregen een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. De looptijd voor het afnemen van de telefonische en schriftelijke enquêtes was twee weken. De verkregen data is uiteindelijk samengevoegd en geanalyseerd. Respons De netto respons van het onderzoek bedraagt 36,1%. Dit is voldoende respons om representatieve uitspraken te kunnen doen. In onderstaande tabel staan bijbehorende cijfers vermeld. Respons totaal Aantal % Totale steekproef % Deelgenomen aan onderzoek 88 36,1% Niet deelgenomen aan onderzoek ,9% Respons schriftelijke enquête Aantal % Verstuurde vragenlijsten % Deelgenomen aan onderzoek 8 15,4% Niet deelgenomen aan onderzoek 44 84,6% Respons telefonische enquête Benaderde telefoonnummers % Deelgenomen aan onderzoek 80 41,7% Niet deelgenomen aan onderzoek ,3% 1

3 Achtergrond De meeste respondenten ontvangen tussen de één tot drie jaar een onafgebroken uitkering van het team Werk en Inkomen (37%). Frequentie contact met consulent, afgelopen 12 maanden De meeste respondenten hadden tussen de één en vijf keer contact met hun consulent gedurende de afgelopen twaalf maanden. De ene helft van de respondenten geeft aan geen reintegratietraject te volgen of vrijwilligerswerk te doen, 23% 20% 5% 52% Geen enkele keer 1 t/m 5 keer 6 t/m 10 keer >10 keer terwijl de andere helft aangeeft dit wél te doen: 25% doet vrijwilligerswerk, 11% zegt een re-integratietraject te volgen en 5% zegt beide te doen. 8% geeft aan wat anders te doen. Duur onafgebroken uitkering via team W&I Deelname re-integratietraject en vrijwilligerswerk 14% 1% 13% Minder dan een jaar 1-3 jaar 8% 5% 11% Ja, zowel re-integratietraject als vrijwilligerswerk Ja, een re-integratietraject 25% 10% 37% 4-5 jaar Langer dan 5 jaar Ik ontvang geen uitkering Weet niet / wil niet zeggen 51% 25% Ja, vrijwilligerswerk Nee Anders 2

4 Algemeen De grote meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij vinden voldoende geïnformeerd te worden door het team Werk en Inkomen (94%). Vergeleken met 2016 is dit aandeel gestegen. Team Werk en Inkomen heeft voldoende aandacht voor de privacy van cliënten: 85% van de respondenten reageert instemmend, hetzelfde percentage als in Respondenten geven in 2018 een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 voor de dienstverlening vanuit het team Werk en Inkomen van de gemeente Olst-Wijhe. In 2016 was dit nog een 7,7. 5% gaf een 5 of lager 66% gaf een 8 of hoger Een ruime meerderheid van de cliënten (82%) geeft aan dat team Werk en Inkomen geen fouten heeft gemaakt bij hun aanvraag. Bij 15% van hen is dit wél het geval geweest. Dit aantal is gedaald ten opzichte van 2016 (23%). Aan de cliënten waarbij een fout is gemaakt bij de aanvraag is de vraag gesteld of deze fout op een goede wijze is hersteld. Bij 57% was de fout goed hersteld. Bij 29% was dit niet het geval. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het bij deze vraag om lage absolute aantallen gaat (n=14). In 2016 waren vergelijkbare uitkomsten zichtbaar. Driekwart van de respondenten geeft aan dat het team Werk en Inkomen niet vaker dan eenmaal naar informatie heeft gevraagd. 16% zegt dat dit wél werd gedaan, een verbetering ten opzichte van 2016, toen nog bij 29% van de respondenten meermaals naar dezelfde informatie werd gevraagd. Voldoende geinformeerd door team Werk en Inkomen Algemene ervaringen team Werk en Inkomen Aandacht voor privacy clienten Gemaakte fouten hersteld Clienten vaker dan eenmaal naar dezelfde informatie gevraagd Fouten gemaakt bij een aanvraag 16% 29% 15% 23% 57% 59% 94% 87% 85% 85%

5 Contact met consulenten % Respondenten dat consulent als (zeer) vriendelijk, deskundig en hulpvaardig ervaart De vriendelijkheid van de consulenten De hulpvaardigheid van de consulenten De deskundigheid van de consulenten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenten zijn positief over het contact dat zij hebben met de consulenten, net als in Zij geven aan dat de consulenten over het algeheel voldoende op de hoogte zijn van situatie van cliënten, dat zij hun cliënten serieus nemen, dat men met voldoende respect behandeld wordt, dat er voldoende tijd en aandacht is voor vragen en problemen en dat consulenten de gemaakte afspraken nakomen. Daarnaast wordt eveneens aangegeven dat de consulenten voldoende rekening houden met wat iemand kan wel wil, dat de informatie die zij verstrekken duidelijk is en dat zij voldoende kijken naar de mogelijkheden van cliënten. Verder zijn de respondenten eveneens tevreden over de vriendelijkheid, deskundigheid en hulpvaardigheid van de consulenten. Hoewel men in 2016 ook al positief gesteld was, lijkt men in 2018 ietwat hogere waarderingen te geven. Ervaren aandacht en respect en nakomen afspraken door consulenten Ervaren helderheid verstrekte informatie, maatwerk en bereikbaarheid Hebben de consulenten voldoende tijd en aandacht voor uw vragen of problemen? Komen de consulenten de gemaakte afspraken na? Voelt u zich als klant serieus genomen door uw consulenten? Zijn uw consulenten voldoende op de hoogte van uw situatie? Wordt u met voldoende respect behandeld door uw consulenten? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Houden de consulenten voldoende rekening met wat u kan en wil? Is de informatie die u van de consulenten krijgt duidelijk voor u? Kijken de consulenten voldoende naar uw mogelijkheden? Zijn de consulenten voldoende bereikbaar voor u? X X 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 Telefonisch contact % Respondenten dat telefonisch contact heeft gehad met consulenten team Werk en Inkomen 41% In 2018 was 92% tevreden over de bereikbaarheid van het telefonisch spreekuur 59% Tevredenheid telefonisch spreekuur en ontvangen antwoorden Iets meer dan de helft van de consulenten heeft gedurende de afgelopen twaalf maanden telefonisch contact gehad met de consulenten van team Werk en Inkomen (59%). 41% had geen contact met zijn/haar consulent. Een ruime meerderheid van 92% geeft aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid van het telefonisch spreekuur. Ook zijn respondenten tevreden over de wachttijd (84% [zeer] tevreden) en de ontvangen antwoorden op vragen (90% [zeer] tevreden). lijkt het erop dat er in 2018 een positieve verschuiving zichtbaar is van het oordeel tevreden naar zeer tevreden. In 2018 lijken meer mensen zeer tevreden te zijn, dan in Geen mening (Zeer) ontvreden Tevreden/ontevreden (Zeer) tevreden 8% 8% 5% 4% 2% 4% 7% 6% 8% 2% 7% 10% 75% 84% 80% 90% Tevreden over de wachttijd tijdens het telefonisch spreekuur? Tevreden over de antwoorden op uw vragen tijdens het telefonisch spreekuur? 5

7 Wijze van informeren Pakweg de helft van de cliënten geeft aan geen informatie te willen ontvangen vanuit team Werk en Inkomen. De andere helft oordeelt enigszins verdeeld. Van de cliënten die wél informatie wensen, geeft steeds tussen de 25-38% aan een voorkeur te hebben voor het ontvangen van bijvoorbeeld algemene informatie, informatie over de hoogte van de uitkeringen, de datum waarop de uitkering wordt betaald, informatie over regelingen van het minimabeleid, nieuwe regelingen of vacatures. Cliënten willen deze informatie het liefst persoonlijk (31%) of schriftelijk (25%) ontvangen. De meeste cliënten geven echter wel aan dat zij alleen informatie wensen te ontvangen wanneer er bijvoorbeeld nieuwe regelingen of belangrijke zaken/veranderingen te vermelden zijn (12x vermeld). Welke informatie wil men ontvangen vanuit team Werk en Inkomen? Geen informatie nodig Regelingen van het Minimabeleid Nieuwe regelingen De datum waarop een uitkering wordt betaald Hoogte van de uitkeringen Algemene informatie Vacatures Iets anders 3% 26% 25% 35% 34% 33% 38% 51% Wat betreft communicatiekanalen komt uit het onderzoek naar voren 87% van de respondenten beschikt over een PC, tablet of smartphone (met name PC en/of smartphone). Beschikking tot PC, tablet en/of smartphone Welk van de drie? Hoe wil men de informatie ontvangen? Persoonlijk 31% Nee; 13% PC Smartphone Tablet 76% 74% 13% Schriftelijk weet niet/geen antwoord Internet 14% 14% 25% Anders 10% Ja; 87% Werkmap Werk en inkomen Whatsapp 3% 1% 6

8 Regelingen minimabeleid Tevens kwam de bekendheid van regelingen vanuit het minimabeleid aan bod. Hieruit blijkt dat steeds meer dan de helft van de respondenten van het bestaan van een specifieke regeling afweet, met cijfers variërend van 58 73%. Er is een afname te zien in het aantal respondenten dat bepaalde regelingen kent. Dit geldt voor alle regelingen, behalve voor de regelingen voor individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag. In 2018 geven meer respondenten aan deze regelingen te kennen, dan in Het afgelopen jaar is een afname te zien in het aantal cliënten dat aangeeft een regeling te hebben aangevraagd, ten opzichte van In 2016 vroeg nog 64% van de respondenten een % Respondenten met kennis van regelingen minimabeleid Bijzondere bijstand Reductieregeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Collectieve zorgverzekering Compensatie eigen risico zorgverzekering Tegemoetkoming premie aanv. ziektekostenverz. Individuele inkomenstoeslag Schuldhulpverlening Duurzame gebruiksgoederen Computerregeling Individuele studietoeslag Geen van allen 0% 20% 40% 60% 80% 100% regeling aan, in 2018 was dit 39%. Van de respondenten die een regeling hebben aangevraagd geeft bijna tweederde aan deze zelf Regeling aangevraagd? % Regeling zelf aangevraagd aangevraagd te hebben. 29% 7% 64% 59% 2% 39% 92 % 62 % Ja Nee Weet niet/ geen antwoord

9 Regelingen minimabeleid Laatst aangevraagde regeling Reductieregeling Anders 23% Bijzondere bijstand 16% Tegemoetkoming premie aanvullende 13% Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 13% 39% Bij de meeste respondenten is de reductieregeling de laatst aangevraagde regeling (39%). Opmerkelijk is dat respondenten in 2016 vaker aangaven een computerregeling te hebben aangevraagd (11%), dan in 2018 (0%). In 2018 wordt juist vaker aangegeven een andere regeling te hebben aangevraagd. Hierbij zou het bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor telefoonkosten of reisvergoedingen. Weet niet meer Compensatie eigen risico zorgverzekering Collectieve zorgverzekering Duurzame gebruiksgoederen Computerregeling 10% 6% 0% 0% 0% Verder vinden de meeste respondenten het makkelijk om het aanvraagformulier voor de regelingen in te vullen (63%). Toch vindt ook bijna een vijfde dat deze (heel) moeilijk in te vullen is. Respondenten zijn overwegend positief over de snelheid waarmee de (laatste) aanvraag is afgehandeld (77%). 11% is hierover juist (zeer) ontevreden. Tevredenheid snelheid afhandeling aanvraag Moeilijkheidsgraad invullen aanvraagformulier (Zeer) tevreden 77% (Heel) makkelijk 63% Niet tevreden, niet ontevreden (Zeer) ontevreden Weet niet meer 6% 11% 6% Niet makkelijk, maar ook niet moeilijk (Heel) moeilijk Weet niet meer 11% 7% 18% 8

10 Inloopspreekuur In het onderzoek werd tevens aan cliënten gevraagd of zij bekend zijn met het bestaan van het wekelijkse inloopspreekuur. Dit blijkt in de meeste gevallen zo te zijn (61%). Wel is 38% (nog) onbekend met het spreekuur. Op de vraag of men gebruik zou maken van het spreekuur is men wat verdeeld: 41% zou er waarschijnlijk tot zeker gebruik van maken, tegenover 49% die dit (waarschijnlijk) niet zou doen. Bij 49% van de respondenten is er géén draagvlak voor het breder opzetten van het wekelijkse inloopspreekuur, zodat men ook vragen kan stellen over werk en inkomen. 32% zou dit juist wél graag willen. % bekend met wekelijkse inloopspreekuren Nee; 38% Ja; 61% In 2016 was nog 52% bekend met de wekelijkse inloopspreekuren. In 2018 is dit 61% Wens voor breder opgezet spreekuur voor vragen Werk en Inkomen Gebruik van inloopspreekuur en wens voor gemeente breed spreekuur Ja, voor zowel Werk als inkomen Ja, voor Werk 1% 31% Verwachting gebruik van inloopspreekuur 10% 41% 49% Ja, voor inkomen Nee 0% 49% Wens voor spreekuur gemeente breed 17% 44% 39% Geen antwoord 19% Waarschijnlijk wel - zeker wel Waarschijnlijk niet - zeker niet Weet niet 9

11 Re-integratie 12/15 respondenten zijn tevreden met hun re-integratietraject 13/16 respondenten vinden het doel van het re-integratietraject duidelijk Bij 14/15 respondenten zijn er afspraken gemaakt bij de start van hun re-integratietraject 11/13 respondenten vinden de gemaakte afspraken rondom het re-integratietraject 'vrij duidelijk' of 'heel helder' 12/14 respondenten ervaren voldoende ruimte om eigen ideeën rondom het traject in te brengen Bij 11/14 respondenten zou het re-integratietraject aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden 14/15 respondenten zeggen (zeer) tevreden te zijn met hun werkconsulent Verwachting betaalde baan binnen een jaar Ja, zeker 21% Ja, waarschijnlijk wel 14% Nee, waarschijnlijk niet 22% Op een aantal vragen over de re-integratie hebben relatief weinig respondenten antwoord kunnen geven. Daarom is besloten om bij deze vragen de absolute aantallen te hanteren bij het interpreteren van de uitkomsten (zoals hierboven te zien is). Hoewel er geen harde uitspraken gedaan kunnen worden, komt een positief globaal beeld naar voren omtrent de ervaringen van respondenten rondom het re-integratietraject. Nee, zeker niet Weet niet 11% 33% Verder geven de meeste respondenten aan dat zij verwachten binnen het komende jaar géén betaalde baan te zullen vinden (55% waarschijnlijk tot zeker niet ). Pakweg een derde van de respondenten verwacht (waarschijnlijk) wél een betaalde baan te vinden (35%). 11% weet het niet. 10

12 Aanbevelingen Over het algeheel wordt een positief beeld geschetst over de dienstverlening van team Werk en Inkomen Olst-Wijhe. Zo wordt onder andere positief gesproken over het contact met de consulenten, het telefonisch contact en de informatievoorziening. Wat dat betreft lijkt het goed om de ingeslagen koers te blijven volgen. Ondanks de positieve uitkomsten zijn er echter ook een aantal punten die aandacht verdienen. Als het gaat om informatieverstrekking lijkt het erop dat er weinig behoefte is aan informatieverstrekking via kanalen als WhatsApp en de werkmap W&I. Het strekt tot de aanbeveling in te (blijven) zetten op informatieverstrekking via (voornamelijk) schriftelijk of persoonlijk contact. De meeste respondenten beschikken tevens over een PC en/of smartphone, dus wellicht zou eveneens gebruik gemaakt kunnen worden van deze communicatiekanalen. Het blijkt dat steeds tussen de 58% - 73% van de respondenten afweet van het bestaan van specifieke minimabeleid regelingen. Vergeleken met 2016 is bij de meeste regelingen echter een afname te zien in het aantal mensen dat hiervan op de hoogte is. Wellicht kan worden nagegaan waar de afgenomen kennis van het bestaan van regelingen vandaan komt, zodat hierop kan worden geanticipeerd. Het aanvraagformulier voor minima regelingen is voor de meeste mensen gemakkelijk in te vullen. Voor een vijfde is deze echter moeilijk in te vullen. Aanbeveling hierbij is om nog eens nauwkeurig naar het aanvraagformulier te kijken om degenen die moeite hebben met het formulier tegemoet te komen. Er komt een verdeeld beeld naar voren wat betreft het aantal mensen dat bekend is met de wekelijkse inloopspreekuren. Dit geldt ook voor de wens voor een bredere opzet van zowel een gemeente breed spreekuur als een breder W&I spreekuur, en het verwachte gebruik van dergelijke spreekuren. Wellicht is het goed om de verschillende mogelijkheden voor een breder opgezet spreekuur verder te verkennen, aangezien pakweg een derde van de respondenten hier positief tegenover staat. Anderzijds zou kunnen worden onderzocht hoe het komt dat een aanzienlijk deel van de respondenten reeds onbekend is met het spreekuur. Het beeld wordt geschetst dat cliënten tevreden zijn over hun re-integratietraject. Desondanks heeft het merendeel weinig tot geen vertrouwen het komende jaar een betaalde baan te vinden. Het strekt tot de aanbeveling te kijken wat maakt dat men hier weinig vertrouwen in heeft, zodat hierop ingespeeld kan worden. 11

13 Colofon Dit product is een uitgave van: Gemeente Deventer Vakgroep Kennis en Verkenning, team Services Postbus GC Deventer Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met WBK Marktonderzoek en gemeente Olst-Wijhe

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 BWRI Gemeente Midden-Groningen Definitief rapport 17 mei 2018 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Talitha de Boer Projectnummer: P005387 Correspondentienummer:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klantbeleving W&I 2018

Klantbeleving W&I 2018 Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Hengelo Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Laura Kirchner juni 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-0706-9250 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Almere Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-2707-9375 INHOUD SAMENVATTING 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 1 WAARDERING VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klantbeleving W&I 2017

Klantbeleving W&I 2017 Klantbeleving W&I 2017 Gemeente Ridderkerk Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel November 2017 Projectnummer: P001684 Correspondentienummer: DH-1011-8862 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 16 Rapportcijfer Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,39 7,14 7,21 7,9 7,3 6,65 6,5 6,32 6,54 6, 13 14 (n=1.138)(n=1.4)

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2017

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2017 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 217 Rapportcijfer Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,31 7,39 7,44 7,9 7,3 7,17 7,22 6,5 6,32 6,54 6,7 6, 214 (n=1.4)

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Armoedebeleid in Borne

Armoedebeleid in Borne Armoedebeleid in Borne Resultaten enquête minimaregelingen Juli 2017 Enquête armoedebeleid Enquête onder doelgroep Kennispunt Twente heeft voor de rekenkamer van de gemeente Borne een peiling gehouden

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA

RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA VOORBEELDRAPPORTAGE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017-2018 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING & CONCLUSIE... 3 INLEIDING... 4 METHODE... 5 RESULTATEN TRAJECT NAAR WERK... 6 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen.

Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen. Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen. Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nadere informatie

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Rapport KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Goeree-Overflakkee Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/111 Datum Juli 2017

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg Commissie-format Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. Vastgesteld in B en W vergadering van : 5 december 2006. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek werk, inkomen en zorg Inhoud: Aanleiding:

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 14 Rapportcijfer Lichte daling in rapportcijfers voor alle sectoren Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,14

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk 3 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA

HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA RAPPORTAGE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 23 mei 2018 INLEIDING Dit rapport is een verslaglegging van de klanttevredenheid van Hartmanns, Personeel, Begeleiding

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 huurders de vragenlijst ingevuld. Er is naar de inzet van 4

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

KTO DWI. uitkeringsgerechtigden. Project: 6185 In opdracht van: DWI. drs. Idske de Jong drs. Merel Groeneveld dr. Willem Bosveld

KTO DWI. uitkeringsgerechtigden. Project: 6185 In opdracht van: DWI. drs. Idske de Jong drs. Merel Groeneveld dr. Willem Bosveld uitkeringsgerechtigden Project: 6185 In opdracht van: DWI drs. Idske de Jong drs. Merel Groeneveld dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9421

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerd U k RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente aa Moerd U k Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 31 okt 2017 Nummer griffie Zaaknummer 769735 Documentnummer 769737 Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Monitor Beleving Publiekscommunicatie

Monitor Beleving Publiekscommunicatie Monitor Beleving Publiekscommunicatie Definitieve rapportage 25-1-2019 244405842 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 2 Informatievoorziening van de Rijksoverheid 6 3 Informatiekanalen: bekendheid en gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr Website: www.

Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr Website: www. Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr. 023-5258080 Email: info@sport-en-beweegkliniek.nl Website: www. Sport-en-beweegkliniek.nl KvK nr.: 412222732

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen

Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Aanleiding / inleiding De gemeenten Borne, Haaksbergen en Hengelo hebben in het voorjaar van 2018 onder de cliënten van Werk &

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT ordrecht C/) o o Q) r-f i-f C KLANTTEVREENHEISONERZOEK WET VOORZIENING GEHANICAPTEN (WVG) ORRECHT C CL C " C o! c/> o Q_ C -r N O C TT CQ o C O Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente ordrecht drs. L.

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag

Geachte voorzitter, Onderzoek cliëntervaring regio Haaglanden en Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst Saskia Bruines Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie