Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp"

Transcriptie

1 Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp

2 Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009

3 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding De quick scan Respons Leeswijzer 2 2 De waardering van de dienstverlening Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Overige aspecten 6 3 Waardering van de medewerkers 8 4 Waardering van de klachtenafhandeling 10 5 Bekendheid rechten en plichten 11 6 Door klanten genoemde verbeterpunten 12 7 Analyse van de resultaten Achtergrondgegevens Welke zaken zijn van belang in uw dienst Werk en Inkomen? 14 8 Samenvatting en aanbevelingen 16 Bijlage Tabellen 18

5 1 Inleiding 1.1 De quick scan De quick scan klanttevredenheid Wet werk en bijstand (WWB) is een compact onderzoek naar de tevredenheid van WWB-klanten. Het gebruik van deze quick scan door verschillende gemeenten biedt het voordeel dat bevindingen van uw dienst Werk en Inkomen kunnen worden vergeleken met resultaten van meerdere diensten Werk en Inkomen. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze ook periodiek uitgezet worden onder WWB-klanten. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een langere periode worden gevolgd. De quick scan is verstuurd aan WWB-klanten uit 28 gemeenten 1. In het onderzoek zijn klanten van kleine en grote gemeenten vertegenwoordigd. In totaal hebben 4096 klanten de vragenlijst ingevuld. Waar relevant worden de resultaten van uw gemeente vergeleken met de gegevens van alle deelnemende gemeenten. In dit rapport worden de gegevens van uw gemeente gepresenteerd. De anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd. Per vraag worden de antwoorden in percentages of gemiddelden weergegeven. De resultaten worden zo veel mogelijk in grafieken getoond. 1.2 Respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten lager dan bij een ander type onderzoek. Dit heeft te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Waar bij andere onderzoeken de respons doorgaans 50% tot 70% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder WWB-klanten doorgaans hooguit 45% is. De dienst Werk en Inkomen van uw gemeente heeft uit het bestand van de klanten een steekproef getrokken. Uiteindelijk hebben 128 van de 249 klanten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 51%. Voor een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten is dit een hoge respons. In tabel 1 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. Omdat niet alle respondenten deze vragen hebben beantwoord, kunnen de totale aantallen per groep lager uitvallen dan het aantal respondenten van uw gemeente. 1 Diensten Werk en Inkomen waar dit onderzoek in 2008 is uitgezet zijn: Alphen aan den Rijn, Arnhem, Breda, Barneveld, Brummen, Castricum, Doetinchem, Enschede, Etten-Leur, Goes, Hengelo, Hoogezand-Sappemeer, Hulst, IGSD Oldambt, ISD Bollenstreek, ISD de Kempen, ISD ZW Fryslân, Lelystad, Maassluis, Maastricht, Noord-Beveland, Oldenzaal, Oosterhout, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Skarsterlân en Zaanstad. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 1

6 Tabel 1 Kenmerken van de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen vergeleken met die van alle deelnemende gemeenten Uw gemeente Deelnemende gemeenten Aantal Percentage Aantal Percentage Sollicitatieplicht Ja 44 37% % Nee 75 63% % Duur uitkering Korter dan 8 maanden 8 7% 336 9% Langer dan 8 maanden % % Geslacht Man 37 29% % Vrouw 90 71% % Leeftijdscategorie % 312 8% % % % % % % % % ouder 6 5% 171 4% Uit bovenstaande tabel blijkt dat er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen verhoudingsgewijs net iets meer klanten zijn die een sollicitatieplicht hebben dan gemiddeld onder de respondenten van alle deelnemende diensten Werk en Inkomen. Tevens zijn er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen relatief minder klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben dan gemiddeld. Verhoudingsgewijs zijn er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen meer vrouwen dan gemiddeld in dit onderzoek. Voorts blijkt dat de meeste respondenten van uw dienst Werk en Inkomen zich in de leeftijdscategorie bevinden. Voor de referentiegroep geldt als de meest voorkomende leeftijdscategorie. 1.3 Leeswijzer De resultaten worden weergegeven in dezelfde volgorde als in de vragenlijst. Dit betekent dat als eerste de dienstverlening onder de loep wordt genomen. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de bejegening door en de vaardigheden van de consulenten aan bod. Hoofdstuk 4 gaat over de klachtenafhandeling. Dan volgt in hoofdstuk 5 de bekendheid van klanten met hun rechten en plichten. In hoofdstuk 6 komen de verbeterpunten die door de klanten worden genoemd aan bod. In hoofdstuk 7 wordt bekeken welke invloed de achtergrondvariabelen hebben op de beoordeling van de dienstverlening en van het personeel van de dienst Werk en Inkomen. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten op een rij gezet met daarbij aanbevelingen. Per thema worden de resultaten in een grafiek of tabel getoond, meestal voorzien van een korte toelichtende tekst. In de meeste grafieken wordt naast het resultaat voor uw SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 2

7 gemeente als donkere balk ook het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten als lichte balk weergegeven. Indien uw gemeente al eerder heeft meegedaan aan de quick scan, worden in diverse grafieken ook de resultaten van de vorige meting weergegeven. Bij enkele vragen is aan klanten gevraagd om een rapportcijfer te geven. Rapportcijfers kunnen variëren van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). Een 6 of hoger staat voor voldoende, een 5 of lager staat voor onvoldoende. De ervaring leert dat bij tevredenheidsonderzoeken doorgaans niet veel hoger dan een 7 wordt gegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat een gemiddeld cijfer van 7 of hoger een indicatie geeft dat de klanten tevreden zijn. Gemiddelde rapportcijfers lager dan een 7 geven doorgaans aan dat klanten wat minder tevreden zijn. Het is van belang hier bij de interpretatie van de resultaten rekening mee te houden. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 3

8 2 De waardering van de dienstverlening 2.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Grafiek 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven aan de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen. Grafiek 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,3. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is iets hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen, maar iets lager dan het rapportcijfer dat in 2007 door de klanten van uw dienst werd gegeven. Grafiek 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Binnen uw gemeente variëren de rapportcijfers van 1 tot 10. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende; 13% van de klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende. Over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen gemiddeld geeft 14,5% een onvoldoende. Grafiek 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 4

9 2.2 Bejegening en wachttijd aan de balie Grafiek 3 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met klanten en voor de wachttijden bij de balie. Het gemiddelde cijfer dat de klanten geven aan de bejegening door het baliepersoneel is over het algemeen (iets) hoger dan het gemiddelde cijfer dat de klanten geven voor de wachttijden aan de balie. Grafiek 3 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie In vergelijking met vorig jaar scoort Pijnacker-Nootdorp gemiddeld net iets hoger op bejegening door het baliepersoneel en net iets lager op de wachttijden bij de balie. Ten opzichte van andere deelnemende gemeenten scoort Pijnacker-Nootdorp op beide aspecten aanzienlijk hoger. 2.3 Bereikbaarheid Grafiek 4 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende aspecten van de bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen. Er zijn grote verschillen in de waardering van de telefonische bereikbaarheid. De gemiddelde rapportcijfers per gemeente liggen tussen de 6,4 en de 8,0. De openingstijden van de dienst Werk en Inkomen en de wachttijden voor een afspraak met een consulent/casemanager worden in het algemeen (iets) beter gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 5

10 Grafiek 4 Rapportcijfers bereikbaarheid Uit de cijfers van de bovenstaande grafiek blijkt dat de klanten in Pijnacker-Nootdorp positief zijn over de bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen. Wat opvalt, is dat uw dienst in vergelijking met 2007 gemiddeld een halve punt hoger scoort op zowel de telefonische bereikbaarheid als de openingstijden. De gemiddelde rapportcijfers zijn in beide gevallen ook hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende gemeenten. Voor de wachttijd voor een afspraak wordt gemiddeld een 7,7 gegeven, hetzelfde rapportcijfer als in Ook de wachttijd scoort in Pijnacker-Nootdorp hoger in dan het gemiddelde van de referentiegroep. 2.4 Overige aspecten Grafiek 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de overige aspecten van de dienst Werk en Inkomen. De stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald, wordt door de meeste klanten goed gewaardeerd. De duidelijkheid van de in te vullen formulieren wordt ook redelijk goed gewaardeerd. De rapportcijfers voor de informatievoorziening en de begeleiding door andere instanties laten een vrij grote spreiding zien, dat wil zeggen dat de rapportcijfers die klanten aan deze zaken geven sterk uiteen lopen. Over de begeleiding door andere instanties dan de dienst Werk en Inkomen (zoals re-integratiebedrijven en scholings- en opleidingsinstituten) zijn de klanten over het geheel genomen kritisch. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 6

11 Grafiek 5 Rapportcijfers overige aspecten Ook uit deze grafiek komt naar voren dat de dienst Werk en Inkomen van Pijnacker- Nootdorp ten opzichte van 2007 vooruitgang heeft geboekt. Op alle aspecten wordt beter gescoord dan het voorgaande jaar. De grootste vooruitgang zien we in het aspect begeleiding door andere instanties en stiptheid van uitbetaling. Scoorde Pijnacker- Nootdorp in 2007 nog een 6,3, respectievelijk een 8,0; nu geven de klanten gemiddeld een 6,7, respectievelijk een 8,4. In vergelijking met de andere diensten Werk en Inkomen scoort Pijnacker-Nootdorp op de aspecten stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald (8,4) en begeleiding door andere instanties (6,7) beduidend hoger. Het aspect informatievoorziening wordt met gemiddeld een 6,8 even hoog gewaardeerd als het gemiddelde van de deelnemende gemeenten. De duidelijkheid van de in te vullen formulieren ligt met een 7,1 onder het gemiddelde van de gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 7

12 3 Waardering van de medewerkers Aan de klanten is gevraagd hoe ze de bejegening door medewerkers (consulenten of casemanagers) ervaren. We hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven of ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn: de medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om klanten goed te kunnen begeleiden; de medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting; de dienst Werk en Inkomen werkt over het algemeen snel en efficiënt; de medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen; de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten; mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd; ik moet steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen; de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. In de grafieken 6 en 7 worden de ervaringen van de klanten van uw dienst Werk en Inkomen afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende diensten Werk en Inkomen. Alleen het percentage klanten dat het eens is met de uitspraken is weergegeven. Voor bovengenoemde stellingen geldt dat wanneer de klant het met een stelling eens is, dit moet worden aangemerkt als een positieve beoordeling. Een uitzondering hierop zijn de laatste twee stellingen, te weten ik moet steeds hetzelfde verhaal vertellen en de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan en wil. Wanneer een klant het met deze stellingen eens is, moet dat worden aangemerkt als negatieve beoordeling. In grafiek 6 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven, in grafiek 7 de negatief gestelde stellingen. Grafiek 6 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 8

13 Over het algemeen zijn de klanten uitermate positief over de medewerkers. Vooral met de uitspraken de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met cliënten en mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd is een groot aantal klanten het eens (respectievelijk 92,0% en 92,7%) Wanneer de percentages van alle uitspraken worden vergeleken met de gemiddelden over alle deelnemende gemeenten dan blijkt dat Pijnacker-Nootdorp op alle uitspraken beter scoort. Ten opzichte van 2007 zijn de resultaten echter niet eenduidig positiever. Tijd en aandacht aan voorlichting en snel en efficiënt werken scoren dit jaar beter dan vorig jaar. Bij de aspecten Voldoende kennis en vaardigheden, helpen klanten zo goed mogelijk en afspraken nakomen was men het minder vaak eens met de stelling dan in Het percentage dat het eens was met de stelling mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd is gelijk gebleven. Grafiek 7 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) 25,4% van de klanten is het eens met de stelling dat zij steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen. Dat is een aanzienlijk lager percentage dan het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen (45,5%) en ook duidelijk lager dan het percentage klanten dat zich vorig jaar in deze negatieve uitspraak kon vinden (36,8%). Met betrekking tot de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan en wil is 35,3% het eens. Dit een grotere groep dan in Toen was slechts 26,2% het eens met deze stelling. Het is echter nog steeds een lager percentage dan gemiddeld in dit onderzoek. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 9

14 4 Waardering van de klachtenafhandeling Aan de klanten is gevraagd of ze het afgelopen jaar een klacht hebben ingediend. In uw gemeente geven vijf respondenten aan het afgelopen jaar een klacht te hebben ingediend. Dat is 3,9% van de klanten die de vragenlijst hebben ingevuld. Over alle deelnemende gemeenten bedraagt dit percentage 5,8%. De belangrijkste reden waarom klanten geen klacht hebben ingediend, is omdat daar geen reden toe is. In tabel 2 is te zien dat het percentage klanten dat geen klacht heeft ingediend omdat daar geen reden toe is, in uw gemeente hoger is dan het gemiddeld over alle diensten Werk en Inkomen. Tabel 2 Redenen waarom men geen klacht heeft ingediend Alle gemeenten Ik had er geen reden voor 86% 83% 78% Ik wist niet dat dat kon 5% 2% 6% Ik wist niet hoe dat moest 3% 7% 7% Het helpt toch niet 6% 6% 8% Dat keert zich alleen tegen je 3% 3% 6% De groep klanten die een klacht heeft ingediend, geeft gemiddeld een 7,3 voor de snelheid waarmee de klacht is behandeld en gemiddeld een 6,5 voor de manier waarop dit is gebeurd. Deze rapportcijfers zijn een stuk hoger dan het gemiddelde van alle deelnemers samen; deze zijn respectievelijk 5,2 en 5,0. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 10

15 5 Bekendheid rechten en plichten De WWB-klanten is gevraagd of zij van mening zijn dat zij voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Daarnaast is de klanten gevraagd of ze denken dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken die nodig is om het recht op en de hoogte van de uitkering te bepalen. In tabel 3 zijn de resultaten van uw dienst Werk en Inkomen vergeleken met de gemiddelde resultaten. Gemiddeld is driekwart van de klanten van mening dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. De groep respondenten die denken dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken, is gemiddeld genomen iets kleiner (71,2%). Tabel 3 Rechten en plichten Uw gemeente Deelnemende gemeenten aantal % aantal % voldoende geïnformeerd Ja 95 79,2% ,7% Nee 25 20,8% ,3% ongevraagd informatie verstrekken Ja 79 71,8% ,2% Nee 31 28,2% ,8% 79,2% van de klanten in Pijnacker-Nootdorp vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. 71,8% van de klanten denkt dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken. Voor beide aspecten zijn de percentages in Pijnacker-Nootdorp hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep. De informatievoorziening over de rechten en plichten is van grote invloed op de tevredenheid over de dienstverlening als geheel. Klanten die vinden dat ze voldoende worden geïnformeerd door de dienst zijn doorgaans meer tevreden over de dienstverlening van Werk en Inkomen dan klanten die vinden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 11

16 6 Door klanten genoemde verbeterpunten Aan de klanten gevraagd over welke onderdelen van de dienstverlening ze ontevreden zijn of wat als eerste verbeterd dient te worden met betrekking tot de dienstverlening. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: Ontevreden over Aantal keer genoemd 1. Informatie over rechten 5 2. Telefonische bereikbaarheid 3 3. Ontbreken Engelstalige informatie 2 4. Bejegening 2 Het verbeterpunt dat door de klanten van uw dienst Werk en Inkomen het meest wordt genoemd betreft de informatievoorziening over rechten. Respondenten geven aan dat ze wel veel op hun plichten worden gewezen, maar verhoudingsgewijs een stuk minder op hun rechten. Sommige respondenten zouden meer informatie willen over specifieke mogelijkheden, zoals bijzondere bijstand. Een overzichtelijke folder met daarin rechten en plichten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Een drietal klanten vindt de telefonische bereikbaarheid niet goed. Zij zouden graag langer de mogelijkheid willen hebben om met hun consulent telefonisch contact op te nemen. Twee mensen dragen de suggestie om meer informatie in het Engels te verstrekken als verbeterpunt aan. En tot slot vinden twee klanten dat de bejegening van de consulenten te wensen over laat. Zij zouden te weinig inlevend zijn en de klanten niet met respect behandelen. Tevreden over Aantal keer genoemd 1. De dienstverlening in het algemeen Bejegening 8 3. Hulpvaardigheid 5 4. Opleiding & re-integratie 2 In de meeste gevallen wordt geschreven dat men over alles tevreden is. Dit wordt veelal niet toegelicht. Het betreft meestal korte zinnen zoals ik ben over alles tevreden. Eén persoon geeft aan in acht verschillende gemeenten gewoond te hebben en vindt dat hij of zij momenteel in de sociaalste gemeente woont. Voorts is men tevreden over de bejegening door consulenten. Hierover werd acht keer opgemerkt dat men te spreken is over de manier waarop men is behandeld; met voldoende tijd, aandacht en respect en op een vriendelijke manier. Daarmee samenhangend wordt ook vijf keer de tevredenheid geuit over de hulpvaardigheid van de consulenten. Zo zegt een respondent dat zij oog hebben voor diverse problematische elementen en dat zij gedegen advies geven. Tevens geven twee klanten aan dat de consulenten hun best doen om te helpen en dat er goed en geïnteresseerd geluisterd wordt. Tot slot vertellen twee klanten tevreden te zijn met de wijze waarop de gemeente hen een kans geeft te werken aan hun toekomst, door hen studiemogelijkheden te bieden. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 12

17 7 Analyse van de resultaten 7.1 Achtergrondgegevens Uit analyse van de gegevens van alle gemeenten blijkt dat het al dan niet hebben van een sollicitatieplicht van invloed is op de beoordeling van de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen als geheel. Klanten zonder sollicitatieplicht oordelen doorgaans positiever over de dienstverlening dan de klanten met sollicitatieplicht. Dit verschil is significant. Klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben, geven gemiddeld genomen een iets lager rapportcijfer aan de dienstverlening, maar dit verschil is niet significant. Tussen mannen en vrouwen is geen aantoonbaar verschil wat betreft de waardering van de dienstverlening. In tabel 4 zijn de rapportcijfers afgezet tegen deze achtergrondgegevens van uw dienst en van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. In de tabel staan ook de standaarddeviaties. Die geven aan hoe groot de spreiding van de beantwoording is: hoe lager de standaarddeviatie, des te meer zijn de respondenten het in hun beoordeling met elkaar eens. Tabel 4 Gemiddelde rapportcijfers afgezet tegen de achtergrondvariabelen Uw gemeente Gemiddelde Standaarddeviatie Deelnemende gemeenten Gemiddelde Standaarddeviatie Sollicitatieplicht Ja 7,2 2,2 6,8 1,8 Nee 7,3 1,7 7,1 1,6 Duur uitkering Korter dan 8 maanden 7,6 2,3 6,9 1,9 Langer dan 8 maanden 7,3 1,9 7,0 1,7 Geslacht Man 7,1 2,0 7,1 1,7 Vrouw 7,4 1,8 7,0 1,7 Leeftijdscategorie ,0 1,8 6,7 1, ,0 2,2 6,7 1, ,3 2,1 6,9 1, ,5 1,6 7,1 1, ,2 1,1 7,4 1,5 ouder 6,3 2,0 7,4 1,6 In Pijnacker-Nootdorp waarderen de klanten zonder sollicitatieplicht de dienstverlening als geheel iets positiever dan de klanten met sollicitatieplicht. Het verschil is echter niet zo groot. Het komt ongeveer overeen met het verschil bij andere deelnemende gemeenten. De duur van de uikering is ook licht van invloed op de tevredenheid. Klanten van de dienst Werk en Inkomen in Pijnacker-Nootdorp die langer dan 8 maanden een uitkering SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 13

18 hebben, zijn iets minder tevreden over de dienstverlening dan klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben. Vrouwen zijn over het algemeen wat positiever over de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen van gemeente Pijnacker-Nootdorp dan mannen. Het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen laat een omgekeerd beeld zien. Gemiddeld zijn de mannen net iets positiever. Klanten in de leeftijdscategorie zijn het positiefst. Mensen in een hogere leeftijdscategorie zijn over het algemeen positiever over de dienstverlening. Deze trend zien we ook in Pijnacker-Nootdorp. Echter in de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder daalt het gemiddelde rapportcijfer naar een 6,3 7.2 Welke zaken zijn van belang in uw dienst Werk en Inkomen? Bejegening door de medewerkers, die in onderdeel twee in de vragenlijst aan bod komt, is ook van invloed op het oordeel dat de klant heeft over de dienstverlening. Om te bepalen welke van de stellingen nu het meest van belang zijn, is in grafiek 8 weergegeven welk rapportcijfer de klanten die het met de betreffende stelling eens zijn aan de dienstverlening geven en welk rapportcijfer de klanten gemiddeld geven als ze het met de stelling oneens zijn. Het verschil tussen deze twee gemiddelden geeft een indicatie van het belang van het betreffende item voor uw gemeente, namelijk: hoe groter het verschil, des te belangrijker het item. Grafiek 8 Verschillen in beoordeling tussen klanten die het met de stelling eens en klanten die het ermee oneens zijn SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 14

19 Een aantal aspecten van klanttevredenheid lijkt van invloed op het algemene oordeel over de dienst Werk en Inkomen. Vooral de aspecten privacy respecteren en het zo goed mogelijk helpen van klanten zijn belangrijk. Klanten die hier niet tevreden over zijn, geven hier gemiddeld een 4,1 respectievelijk 4,9 voor, terwijl klanten die er wel tevreden over zijn deze aspecten met gemiddeld een 7,6 respectievelijk 7,7 waarderen. Het gaat dan om een verschil van 3,5 en 2,8 punten. Het zijn dus aspecten waar nog veel winst op te behalen is. Erg weinig van invloed op het oordeel over de dienst Werk en Inkomen blijken de aspecten steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen en vooroordelen. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 15

20 8 Samenvatting en aanbevelingen In dit rapport zijn de gegevens gepresenteerd van de quick scan klanttevredenheid Wet Werk en Bijstand (WWB) voor de dienst Werk en Inkomen van Pijnacker-Nootdorp. De vragenlijst is door 51% van de klanten in de steekproef ingevuld. Dat is een bovengemiddelde respons. De klanten geven de dienstverlening gemiddeld een 7,3. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw dienst Werk en Inkomen is iets hoger dan het gemiddelde van de deelnemende diensten, waar gemiddeld een 7 werd behaald. De cijfers die de klanten in uw gemeente voor de aspecten van de dienstverlening van Werk en Inkomen hebben gegeven variëren tussen de 6,7 en de 8,4. Vooral voor de stiptheid van uitbetaling krijgt uw dienst een hoge waardering. De klanten zijn het minst tevreden over de begeleiding door andere instanties. Dat laatste punt wordt overigens bij alle diensten Werk en Inkomen slecht beoordeeld. Ten opzichte van 2007 is zijn de rapportcijfers bijna allemaal omhoog gegaan. Alleen voor het aspect wachttijden aan de balie wordt er in vergelijking met vorig jaar lager gescoord. Was de waardering vorig jaar 7,9; in 2008 is die 7,8. De grootste stijging in rapportcijfers zien we bij de aspecten openingstijden van de balie, de stiptheid van de uitbetaling en de begeleiding van andere instanties Deze rapportcijfers stegen van respectievelijk een 7, een 8 en een 6,3 naar een 7,5 een 8,4 en een 6,7. Pijnacker-Nootdorp scoort op alle onderdelen boven het gemiddelde van alle diensten Werk en Inkomen, behalve op de duidelijkheid van de in te vullen formulieren. Over het algemeen zijn de klanten zeer tevreden over de medewerkers. De positieve uitspraken waar de meeste klanten zich in konden vinden, hadden betrekking op het respecteren van privacy (92,7%) en het nakomen van afspraken (92,0%) De klanten kunnen zich het minst vinden in de stelling over voldoende kennis en vaardigheden bij de medewerkers (83,3%). Ten opzichte van 2007 vinden er op onderdelen zowel stijgingen als dalingen in de waardering van de medewerkers plaats. De stelling de medewerkers helpen zo goed mogelijk kent de grootste daling. De grootste stijging zien we voor het aspect snel en efficiënt werken. Maar een klein deel van de klanten heeft het afgelopen jaar een klacht ingediend, namelijk 3,9% Het gemiddelde van alle diensten Werk en Inkomen ligt op 5,8% De meest voorkomende oorzaak waarom mensen geen klacht hebben ingediend is omdat zij daartoe geen reden zagen. (83%) Voorts vindt 79,2% van de klanten dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Het meest door de klanten genoemde verbeterpunt voor uw dienst betreft de informatievoorziening over rechten. Uit de open opmerkingen blijkt dat de informatievoorziening volgens voornamelijk gericht op de plichten en niet op de rechten. Sommige respondenten zouden meer informatie willen over specifieke regelingen, zoals de SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 16

21 bijzondere bijstand. Een overzichtelijke folder met daarin rechten en plichten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn Andere verbeterpunten die genoemd worden zijn: de telefonische bereikbaarheid, de beschikbaarheid van Engelstalige informatie en de bejegening. Naast verbeterpunten komen in de open opmerkingen ook veel reacties voor die duiden op tevredenheid. Een groot deel dat opmerkt tevreden te zijn, noemt specifiek de bejegening en hulpvaardigheid van de consulent. Alles overziend kunnen we stellen dat de klanten van de dienst Werk en Inkomen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp erg tevreden zijn over de dienst Werk en Inkomen. De tevredenheid is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Onderwerpen die aandacht behoeven, zijn de informatievoorziening over de rechten die klanten hebben. Daarnaast zijn er een aantal aspecten van klanttevredenheid die een grote invloed lijken te hebben op het algemene oordeel over de dienst Werk en Inkomen. In het bijzonder het aspect privacy respecteren en het aspect het zo goed mogelijk helpen van klanten zijn belangrijk. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 17

22 Bijlage Tabellen Tabel 1 Alle gemeenten De dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen als geheel De manier waarop de medewerkers van de balie van de dienst Werk en Inkomen met u omgaan 7,4 7,3 7,0 7,7 7,9 7,5 De wachttijden bij de balie 7,9 7,8 7,2 De telefonische bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen 6,8 7,2 6,8 De openingstijden van de dienst Werk en Inkomen 7,0 7,5 7,2 De wachttijd voor een afspraak met de bijstandconsulent 7,7 7,7 7,0 De stiptheid waarmee uw uitkering maandelijks wordt betaald 8,0 8,4 8,0 Duidelijkheid in te vullen formulieren 6,9 7,1 7,3 De informatievoorziening door de dienst Werk en Inkomen 6,5 6,8 6,8 De begeleiding door andere instanties dan de dienst Werk en Inkomen zoals reïntegratiebedrijven of scholings- en 6,3 6,7 6,4 opleidingsinstituten SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 18

23 Tabel 2 Alle gemeenten De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De Dienst Werk en Inkomen werkt over het algemeen snel en efficiënt. De medewerkers doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. 84% 83% 79% 81% 84% 78% 78% 85% 76% 91% 87% 83% 96% 92% 89% Mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd 93% 93% 86% Ik moet steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen 37% 25% 45% De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil 26% 35% 41% Tabel 3 Alle gemeenten Percentage klanten dat klacht heeft ingediend 9% 4% 6% 3.2 Nee, ik had er geen reden voor 86% 83% 78% 3.3 Nee, ik wist niet dat dat kon 5% 2% 6% 3.4 Nee, ik wist niet hoe dat moest 3% 7% 7% 3.5 Nee, het helpt toch niet 6% 6% 8% 3.6 Nee, dat keert zich alleen tegen je 3% 3% 6% Tabel 4 Alle gemeenten De snelheid waarmee uw klacht werd behandeld. 6,7 7,2 5,2 De manier waarop uw klacht werd behandeld. 6,7 6,5 5,0 SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 19

24 Tabel 5 Alle gemeenten Voldoende geïnformeerd rechten en plichten 60% 79% 75% Verplicht informatie verstrekken 56% 72% 71% Tabel 6 Alle gemeenten Percentage klanten met sollicitatieplicht 40% 37% 32% Percentage klanten dat korter dan acht maanden een uitkering heeft 19% 7% 9% Percentage mannen 26% 29% 38% Percentage vrouwen. 29,1 38, jaar.% 9% 8% jaar.% 23% 18% jaar.% 28% 25% jaar.% 23% 27% jaar.% 12% 19% ouder dan 70 jaar.% 5% 4% * De vraag over de leeftijd is in 2008 voor het eerst gevraagd. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 20

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Bergen op Zoom augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2014

Tevredenheid WWB-klanten 2014 Tevredenheid WWB-klanten 2014 Gemeente Breda Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Juni 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-1106-4465 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie