Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp"

Transcriptie

1 Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp

2 Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009

3 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding De quick scan Respons Leeswijzer 2 2 De waardering van de dienstverlening Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Overige aspecten 6 3 Waardering van de medewerkers 8 4 Waardering van de klachtenafhandeling 10 5 Bekendheid rechten en plichten 11 6 Door klanten genoemde verbeterpunten 12 7 Analyse van de resultaten Achtergrondgegevens Welke zaken zijn van belang in uw dienst Werk en Inkomen? 14 8 Samenvatting en aanbevelingen 16 Bijlage Tabellen 18

5 1 Inleiding 1.1 De quick scan De quick scan klanttevredenheid Wet werk en bijstand (WWB) is een compact onderzoek naar de tevredenheid van WWB-klanten. Het gebruik van deze quick scan door verschillende gemeenten biedt het voordeel dat bevindingen van uw dienst Werk en Inkomen kunnen worden vergeleken met resultaten van meerdere diensten Werk en Inkomen. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze ook periodiek uitgezet worden onder WWB-klanten. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een langere periode worden gevolgd. De quick scan is verstuurd aan WWB-klanten uit 28 gemeenten 1. In het onderzoek zijn klanten van kleine en grote gemeenten vertegenwoordigd. In totaal hebben 4096 klanten de vragenlijst ingevuld. Waar relevant worden de resultaten van uw gemeente vergeleken met de gegevens van alle deelnemende gemeenten. In dit rapport worden de gegevens van uw gemeente gepresenteerd. De anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd. Per vraag worden de antwoorden in percentages of gemiddelden weergegeven. De resultaten worden zo veel mogelijk in grafieken getoond. 1.2 Respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten lager dan bij een ander type onderzoek. Dit heeft te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Waar bij andere onderzoeken de respons doorgaans 50% tot 70% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder WWB-klanten doorgaans hooguit 45% is. De dienst Werk en Inkomen van uw gemeente heeft uit het bestand van de klanten een steekproef getrokken. Uiteindelijk hebben 128 van de 249 klanten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 51%. Voor een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten is dit een hoge respons. In tabel 1 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. Omdat niet alle respondenten deze vragen hebben beantwoord, kunnen de totale aantallen per groep lager uitvallen dan het aantal respondenten van uw gemeente. 1 Diensten Werk en Inkomen waar dit onderzoek in 2008 is uitgezet zijn: Alphen aan den Rijn, Arnhem, Breda, Barneveld, Brummen, Castricum, Doetinchem, Enschede, Etten-Leur, Goes, Hengelo, Hoogezand-Sappemeer, Hulst, IGSD Oldambt, ISD Bollenstreek, ISD de Kempen, ISD ZW Fryslân, Lelystad, Maassluis, Maastricht, Noord-Beveland, Oldenzaal, Oosterhout, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Skarsterlân en Zaanstad. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 1

6 Tabel 1 Kenmerken van de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen vergeleken met die van alle deelnemende gemeenten Uw gemeente Deelnemende gemeenten Aantal Percentage Aantal Percentage Sollicitatieplicht Ja 44 37% % Nee 75 63% % Duur uitkering Korter dan 8 maanden 8 7% 336 9% Langer dan 8 maanden % % Geslacht Man 37 29% % Vrouw 90 71% % Leeftijdscategorie % 312 8% % % % % % % % % ouder 6 5% 171 4% Uit bovenstaande tabel blijkt dat er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen verhoudingsgewijs net iets meer klanten zijn die een sollicitatieplicht hebben dan gemiddeld onder de respondenten van alle deelnemende diensten Werk en Inkomen. Tevens zijn er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen relatief minder klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben dan gemiddeld. Verhoudingsgewijs zijn er onder de respondenten van uw dienst Werk en Inkomen meer vrouwen dan gemiddeld in dit onderzoek. Voorts blijkt dat de meeste respondenten van uw dienst Werk en Inkomen zich in de leeftijdscategorie bevinden. Voor de referentiegroep geldt als de meest voorkomende leeftijdscategorie. 1.3 Leeswijzer De resultaten worden weergegeven in dezelfde volgorde als in de vragenlijst. Dit betekent dat als eerste de dienstverlening onder de loep wordt genomen. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de bejegening door en de vaardigheden van de consulenten aan bod. Hoofdstuk 4 gaat over de klachtenafhandeling. Dan volgt in hoofdstuk 5 de bekendheid van klanten met hun rechten en plichten. In hoofdstuk 6 komen de verbeterpunten die door de klanten worden genoemd aan bod. In hoofdstuk 7 wordt bekeken welke invloed de achtergrondvariabelen hebben op de beoordeling van de dienstverlening en van het personeel van de dienst Werk en Inkomen. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten op een rij gezet met daarbij aanbevelingen. Per thema worden de resultaten in een grafiek of tabel getoond, meestal voorzien van een korte toelichtende tekst. In de meeste grafieken wordt naast het resultaat voor uw SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 2

7 gemeente als donkere balk ook het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten als lichte balk weergegeven. Indien uw gemeente al eerder heeft meegedaan aan de quick scan, worden in diverse grafieken ook de resultaten van de vorige meting weergegeven. Bij enkele vragen is aan klanten gevraagd om een rapportcijfer te geven. Rapportcijfers kunnen variëren van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). Een 6 of hoger staat voor voldoende, een 5 of lager staat voor onvoldoende. De ervaring leert dat bij tevredenheidsonderzoeken doorgaans niet veel hoger dan een 7 wordt gegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat een gemiddeld cijfer van 7 of hoger een indicatie geeft dat de klanten tevreden zijn. Gemiddelde rapportcijfers lager dan een 7 geven doorgaans aan dat klanten wat minder tevreden zijn. Het is van belang hier bij de interpretatie van de resultaten rekening mee te houden. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 3

8 2 De waardering van de dienstverlening 2.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Grafiek 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven aan de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen. Grafiek 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,3. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is iets hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen, maar iets lager dan het rapportcijfer dat in 2007 door de klanten van uw dienst werd gegeven. Grafiek 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Binnen uw gemeente variëren de rapportcijfers van 1 tot 10. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende; 13% van de klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende. Over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen gemiddeld geeft 14,5% een onvoldoende. Grafiek 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 4

9 2.2 Bejegening en wachttijd aan de balie Grafiek 3 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met klanten en voor de wachttijden bij de balie. Het gemiddelde cijfer dat de klanten geven aan de bejegening door het baliepersoneel is over het algemeen (iets) hoger dan het gemiddelde cijfer dat de klanten geven voor de wachttijden aan de balie. Grafiek 3 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie In vergelijking met vorig jaar scoort Pijnacker-Nootdorp gemiddeld net iets hoger op bejegening door het baliepersoneel en net iets lager op de wachttijden bij de balie. Ten opzichte van andere deelnemende gemeenten scoort Pijnacker-Nootdorp op beide aspecten aanzienlijk hoger. 2.3 Bereikbaarheid Grafiek 4 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende aspecten van de bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen. Er zijn grote verschillen in de waardering van de telefonische bereikbaarheid. De gemiddelde rapportcijfers per gemeente liggen tussen de 6,4 en de 8,0. De openingstijden van de dienst Werk en Inkomen en de wachttijden voor een afspraak met een consulent/casemanager worden in het algemeen (iets) beter gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 5

10 Grafiek 4 Rapportcijfers bereikbaarheid Uit de cijfers van de bovenstaande grafiek blijkt dat de klanten in Pijnacker-Nootdorp positief zijn over de bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen. Wat opvalt, is dat uw dienst in vergelijking met 2007 gemiddeld een halve punt hoger scoort op zowel de telefonische bereikbaarheid als de openingstijden. De gemiddelde rapportcijfers zijn in beide gevallen ook hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende gemeenten. Voor de wachttijd voor een afspraak wordt gemiddeld een 7,7 gegeven, hetzelfde rapportcijfer als in Ook de wachttijd scoort in Pijnacker-Nootdorp hoger in dan het gemiddelde van de referentiegroep. 2.4 Overige aspecten Grafiek 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de overige aspecten van de dienst Werk en Inkomen. De stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald, wordt door de meeste klanten goed gewaardeerd. De duidelijkheid van de in te vullen formulieren wordt ook redelijk goed gewaardeerd. De rapportcijfers voor de informatievoorziening en de begeleiding door andere instanties laten een vrij grote spreiding zien, dat wil zeggen dat de rapportcijfers die klanten aan deze zaken geven sterk uiteen lopen. Over de begeleiding door andere instanties dan de dienst Werk en Inkomen (zoals re-integratiebedrijven en scholings- en opleidingsinstituten) zijn de klanten over het geheel genomen kritisch. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 6

11 Grafiek 5 Rapportcijfers overige aspecten Ook uit deze grafiek komt naar voren dat de dienst Werk en Inkomen van Pijnacker- Nootdorp ten opzichte van 2007 vooruitgang heeft geboekt. Op alle aspecten wordt beter gescoord dan het voorgaande jaar. De grootste vooruitgang zien we in het aspect begeleiding door andere instanties en stiptheid van uitbetaling. Scoorde Pijnacker- Nootdorp in 2007 nog een 6,3, respectievelijk een 8,0; nu geven de klanten gemiddeld een 6,7, respectievelijk een 8,4. In vergelijking met de andere diensten Werk en Inkomen scoort Pijnacker-Nootdorp op de aspecten stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald (8,4) en begeleiding door andere instanties (6,7) beduidend hoger. Het aspect informatievoorziening wordt met gemiddeld een 6,8 even hoog gewaardeerd als het gemiddelde van de deelnemende gemeenten. De duidelijkheid van de in te vullen formulieren ligt met een 7,1 onder het gemiddelde van de gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 7

12 3 Waardering van de medewerkers Aan de klanten is gevraagd hoe ze de bejegening door medewerkers (consulenten of casemanagers) ervaren. We hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven of ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn: de medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om klanten goed te kunnen begeleiden; de medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting; de dienst Werk en Inkomen werkt over het algemeen snel en efficiënt; de medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen; de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten; mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd; ik moet steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen; de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. In de grafieken 6 en 7 worden de ervaringen van de klanten van uw dienst Werk en Inkomen afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende diensten Werk en Inkomen. Alleen het percentage klanten dat het eens is met de uitspraken is weergegeven. Voor bovengenoemde stellingen geldt dat wanneer de klant het met een stelling eens is, dit moet worden aangemerkt als een positieve beoordeling. Een uitzondering hierop zijn de laatste twee stellingen, te weten ik moet steeds hetzelfde verhaal vertellen en de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan en wil. Wanneer een klant het met deze stellingen eens is, moet dat worden aangemerkt als negatieve beoordeling. In grafiek 6 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven, in grafiek 7 de negatief gestelde stellingen. Grafiek 6 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 8

13 Over het algemeen zijn de klanten uitermate positief over de medewerkers. Vooral met de uitspraken de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met cliënten en mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd is een groot aantal klanten het eens (respectievelijk 92,0% en 92,7%) Wanneer de percentages van alle uitspraken worden vergeleken met de gemiddelden over alle deelnemende gemeenten dan blijkt dat Pijnacker-Nootdorp op alle uitspraken beter scoort. Ten opzichte van 2007 zijn de resultaten echter niet eenduidig positiever. Tijd en aandacht aan voorlichting en snel en efficiënt werken scoren dit jaar beter dan vorig jaar. Bij de aspecten Voldoende kennis en vaardigheden, helpen klanten zo goed mogelijk en afspraken nakomen was men het minder vaak eens met de stelling dan in Het percentage dat het eens was met de stelling mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd is gelijk gebleven. Grafiek 7 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) 25,4% van de klanten is het eens met de stelling dat zij steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen. Dat is een aanzienlijk lager percentage dan het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen (45,5%) en ook duidelijk lager dan het percentage klanten dat zich vorig jaar in deze negatieve uitspraak kon vinden (36,8%). Met betrekking tot de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan en wil is 35,3% het eens. Dit een grotere groep dan in Toen was slechts 26,2% het eens met deze stelling. Het is echter nog steeds een lager percentage dan gemiddeld in dit onderzoek. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 9

14 4 Waardering van de klachtenafhandeling Aan de klanten is gevraagd of ze het afgelopen jaar een klacht hebben ingediend. In uw gemeente geven vijf respondenten aan het afgelopen jaar een klacht te hebben ingediend. Dat is 3,9% van de klanten die de vragenlijst hebben ingevuld. Over alle deelnemende gemeenten bedraagt dit percentage 5,8%. De belangrijkste reden waarom klanten geen klacht hebben ingediend, is omdat daar geen reden toe is. In tabel 2 is te zien dat het percentage klanten dat geen klacht heeft ingediend omdat daar geen reden toe is, in uw gemeente hoger is dan het gemiddeld over alle diensten Werk en Inkomen. Tabel 2 Redenen waarom men geen klacht heeft ingediend Alle gemeenten Ik had er geen reden voor 86% 83% 78% Ik wist niet dat dat kon 5% 2% 6% Ik wist niet hoe dat moest 3% 7% 7% Het helpt toch niet 6% 6% 8% Dat keert zich alleen tegen je 3% 3% 6% De groep klanten die een klacht heeft ingediend, geeft gemiddeld een 7,3 voor de snelheid waarmee de klacht is behandeld en gemiddeld een 6,5 voor de manier waarop dit is gebeurd. Deze rapportcijfers zijn een stuk hoger dan het gemiddelde van alle deelnemers samen; deze zijn respectievelijk 5,2 en 5,0. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 10

15 5 Bekendheid rechten en plichten De WWB-klanten is gevraagd of zij van mening zijn dat zij voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Daarnaast is de klanten gevraagd of ze denken dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken die nodig is om het recht op en de hoogte van de uitkering te bepalen. In tabel 3 zijn de resultaten van uw dienst Werk en Inkomen vergeleken met de gemiddelde resultaten. Gemiddeld is driekwart van de klanten van mening dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. De groep respondenten die denken dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken, is gemiddeld genomen iets kleiner (71,2%). Tabel 3 Rechten en plichten Uw gemeente Deelnemende gemeenten aantal % aantal % voldoende geïnformeerd Ja 95 79,2% ,7% Nee 25 20,8% ,3% ongevraagd informatie verstrekken Ja 79 71,8% ,2% Nee 31 28,2% ,8% 79,2% van de klanten in Pijnacker-Nootdorp vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. 71,8% van de klanten denkt dat ze verplicht zijn om ongevraagd alle informatie te verstrekken. Voor beide aspecten zijn de percentages in Pijnacker-Nootdorp hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep. De informatievoorziening over de rechten en plichten is van grote invloed op de tevredenheid over de dienstverlening als geheel. Klanten die vinden dat ze voldoende worden geïnformeerd door de dienst zijn doorgaans meer tevreden over de dienstverlening van Werk en Inkomen dan klanten die vinden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 11

16 6 Door klanten genoemde verbeterpunten Aan de klanten gevraagd over welke onderdelen van de dienstverlening ze ontevreden zijn of wat als eerste verbeterd dient te worden met betrekking tot de dienstverlening. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: Ontevreden over Aantal keer genoemd 1. Informatie over rechten 5 2. Telefonische bereikbaarheid 3 3. Ontbreken Engelstalige informatie 2 4. Bejegening 2 Het verbeterpunt dat door de klanten van uw dienst Werk en Inkomen het meest wordt genoemd betreft de informatievoorziening over rechten. Respondenten geven aan dat ze wel veel op hun plichten worden gewezen, maar verhoudingsgewijs een stuk minder op hun rechten. Sommige respondenten zouden meer informatie willen over specifieke mogelijkheden, zoals bijzondere bijstand. Een overzichtelijke folder met daarin rechten en plichten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Een drietal klanten vindt de telefonische bereikbaarheid niet goed. Zij zouden graag langer de mogelijkheid willen hebben om met hun consulent telefonisch contact op te nemen. Twee mensen dragen de suggestie om meer informatie in het Engels te verstrekken als verbeterpunt aan. En tot slot vinden twee klanten dat de bejegening van de consulenten te wensen over laat. Zij zouden te weinig inlevend zijn en de klanten niet met respect behandelen. Tevreden over Aantal keer genoemd 1. De dienstverlening in het algemeen Bejegening 8 3. Hulpvaardigheid 5 4. Opleiding & re-integratie 2 In de meeste gevallen wordt geschreven dat men over alles tevreden is. Dit wordt veelal niet toegelicht. Het betreft meestal korte zinnen zoals ik ben over alles tevreden. Eén persoon geeft aan in acht verschillende gemeenten gewoond te hebben en vindt dat hij of zij momenteel in de sociaalste gemeente woont. Voorts is men tevreden over de bejegening door consulenten. Hierover werd acht keer opgemerkt dat men te spreken is over de manier waarop men is behandeld; met voldoende tijd, aandacht en respect en op een vriendelijke manier. Daarmee samenhangend wordt ook vijf keer de tevredenheid geuit over de hulpvaardigheid van de consulenten. Zo zegt een respondent dat zij oog hebben voor diverse problematische elementen en dat zij gedegen advies geven. Tevens geven twee klanten aan dat de consulenten hun best doen om te helpen en dat er goed en geïnteresseerd geluisterd wordt. Tot slot vertellen twee klanten tevreden te zijn met de wijze waarop de gemeente hen een kans geeft te werken aan hun toekomst, door hen studiemogelijkheden te bieden. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 12

17 7 Analyse van de resultaten 7.1 Achtergrondgegevens Uit analyse van de gegevens van alle gemeenten blijkt dat het al dan niet hebben van een sollicitatieplicht van invloed is op de beoordeling van de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen als geheel. Klanten zonder sollicitatieplicht oordelen doorgaans positiever over de dienstverlening dan de klanten met sollicitatieplicht. Dit verschil is significant. Klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben, geven gemiddeld genomen een iets lager rapportcijfer aan de dienstverlening, maar dit verschil is niet significant. Tussen mannen en vrouwen is geen aantoonbaar verschil wat betreft de waardering van de dienstverlening. In tabel 4 zijn de rapportcijfers afgezet tegen deze achtergrondgegevens van uw dienst en van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. In de tabel staan ook de standaarddeviaties. Die geven aan hoe groot de spreiding van de beantwoording is: hoe lager de standaarddeviatie, des te meer zijn de respondenten het in hun beoordeling met elkaar eens. Tabel 4 Gemiddelde rapportcijfers afgezet tegen de achtergrondvariabelen Uw gemeente Gemiddelde Standaarddeviatie Deelnemende gemeenten Gemiddelde Standaarddeviatie Sollicitatieplicht Ja 7,2 2,2 6,8 1,8 Nee 7,3 1,7 7,1 1,6 Duur uitkering Korter dan 8 maanden 7,6 2,3 6,9 1,9 Langer dan 8 maanden 7,3 1,9 7,0 1,7 Geslacht Man 7,1 2,0 7,1 1,7 Vrouw 7,4 1,8 7,0 1,7 Leeftijdscategorie ,0 1,8 6,7 1, ,0 2,2 6,7 1, ,3 2,1 6,9 1, ,5 1,6 7,1 1, ,2 1,1 7,4 1,5 ouder 6,3 2,0 7,4 1,6 In Pijnacker-Nootdorp waarderen de klanten zonder sollicitatieplicht de dienstverlening als geheel iets positiever dan de klanten met sollicitatieplicht. Het verschil is echter niet zo groot. Het komt ongeveer overeen met het verschil bij andere deelnemende gemeenten. De duur van de uikering is ook licht van invloed op de tevredenheid. Klanten van de dienst Werk en Inkomen in Pijnacker-Nootdorp die langer dan 8 maanden een uitkering SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 13

18 hebben, zijn iets minder tevreden over de dienstverlening dan klanten die korter dan 8 maanden een uitkering hebben. Vrouwen zijn over het algemeen wat positiever over de dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen van gemeente Pijnacker-Nootdorp dan mannen. Het gemiddelde over alle deelnemende diensten Werk en Inkomen laat een omgekeerd beeld zien. Gemiddeld zijn de mannen net iets positiever. Klanten in de leeftijdscategorie zijn het positiefst. Mensen in een hogere leeftijdscategorie zijn over het algemeen positiever over de dienstverlening. Deze trend zien we ook in Pijnacker-Nootdorp. Echter in de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder daalt het gemiddelde rapportcijfer naar een 6,3 7.2 Welke zaken zijn van belang in uw dienst Werk en Inkomen? Bejegening door de medewerkers, die in onderdeel twee in de vragenlijst aan bod komt, is ook van invloed op het oordeel dat de klant heeft over de dienstverlening. Om te bepalen welke van de stellingen nu het meest van belang zijn, is in grafiek 8 weergegeven welk rapportcijfer de klanten die het met de betreffende stelling eens zijn aan de dienstverlening geven en welk rapportcijfer de klanten gemiddeld geven als ze het met de stelling oneens zijn. Het verschil tussen deze twee gemiddelden geeft een indicatie van het belang van het betreffende item voor uw gemeente, namelijk: hoe groter het verschil, des te belangrijker het item. Grafiek 8 Verschillen in beoordeling tussen klanten die het met de stelling eens en klanten die het ermee oneens zijn SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 14

19 Een aantal aspecten van klanttevredenheid lijkt van invloed op het algemene oordeel over de dienst Werk en Inkomen. Vooral de aspecten privacy respecteren en het zo goed mogelijk helpen van klanten zijn belangrijk. Klanten die hier niet tevreden over zijn, geven hier gemiddeld een 4,1 respectievelijk 4,9 voor, terwijl klanten die er wel tevreden over zijn deze aspecten met gemiddeld een 7,6 respectievelijk 7,7 waarderen. Het gaat dan om een verschil van 3,5 en 2,8 punten. Het zijn dus aspecten waar nog veel winst op te behalen is. Erg weinig van invloed op het oordeel over de dienst Werk en Inkomen blijken de aspecten steeds opnieuw hetzelfde verhaal moeten vertellen en vooroordelen. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 15

20 8 Samenvatting en aanbevelingen In dit rapport zijn de gegevens gepresenteerd van de quick scan klanttevredenheid Wet Werk en Bijstand (WWB) voor de dienst Werk en Inkomen van Pijnacker-Nootdorp. De vragenlijst is door 51% van de klanten in de steekproef ingevuld. Dat is een bovengemiddelde respons. De klanten geven de dienstverlening gemiddeld een 7,3. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw dienst Werk en Inkomen is iets hoger dan het gemiddelde van de deelnemende diensten, waar gemiddeld een 7 werd behaald. De cijfers die de klanten in uw gemeente voor de aspecten van de dienstverlening van Werk en Inkomen hebben gegeven variëren tussen de 6,7 en de 8,4. Vooral voor de stiptheid van uitbetaling krijgt uw dienst een hoge waardering. De klanten zijn het minst tevreden over de begeleiding door andere instanties. Dat laatste punt wordt overigens bij alle diensten Werk en Inkomen slecht beoordeeld. Ten opzichte van 2007 is zijn de rapportcijfers bijna allemaal omhoog gegaan. Alleen voor het aspect wachttijden aan de balie wordt er in vergelijking met vorig jaar lager gescoord. Was de waardering vorig jaar 7,9; in 2008 is die 7,8. De grootste stijging in rapportcijfers zien we bij de aspecten openingstijden van de balie, de stiptheid van de uitbetaling en de begeleiding van andere instanties Deze rapportcijfers stegen van respectievelijk een 7, een 8 en een 6,3 naar een 7,5 een 8,4 en een 6,7. Pijnacker-Nootdorp scoort op alle onderdelen boven het gemiddelde van alle diensten Werk en Inkomen, behalve op de duidelijkheid van de in te vullen formulieren. Over het algemeen zijn de klanten zeer tevreden over de medewerkers. De positieve uitspraken waar de meeste klanten zich in konden vinden, hadden betrekking op het respecteren van privacy (92,7%) en het nakomen van afspraken (92,0%) De klanten kunnen zich het minst vinden in de stelling over voldoende kennis en vaardigheden bij de medewerkers (83,3%). Ten opzichte van 2007 vinden er op onderdelen zowel stijgingen als dalingen in de waardering van de medewerkers plaats. De stelling de medewerkers helpen zo goed mogelijk kent de grootste daling. De grootste stijging zien we voor het aspect snel en efficiënt werken. Maar een klein deel van de klanten heeft het afgelopen jaar een klacht ingediend, namelijk 3,9% Het gemiddelde van alle diensten Werk en Inkomen ligt op 5,8% De meest voorkomende oorzaak waarom mensen geen klacht hebben ingediend is omdat zij daartoe geen reden zagen. (83%) Voorts vindt 79,2% van de klanten dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Het meest door de klanten genoemde verbeterpunt voor uw dienst betreft de informatievoorziening over rechten. Uit de open opmerkingen blijkt dat de informatievoorziening volgens voornamelijk gericht op de plichten en niet op de rechten. Sommige respondenten zouden meer informatie willen over specifieke regelingen, zoals de SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 16

21 bijzondere bijstand. Een overzichtelijke folder met daarin rechten en plichten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn Andere verbeterpunten die genoemd worden zijn: de telefonische bereikbaarheid, de beschikbaarheid van Engelstalige informatie en de bejegening. Naast verbeterpunten komen in de open opmerkingen ook veel reacties voor die duiden op tevredenheid. Een groot deel dat opmerkt tevreden te zijn, noemt specifiek de bejegening en hulpvaardigheid van de consulent. Alles overziend kunnen we stellen dat de klanten van de dienst Werk en Inkomen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp erg tevreden zijn over de dienst Werk en Inkomen. De tevredenheid is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Onderwerpen die aandacht behoeven, zijn de informatievoorziening over de rechten die klanten hebben. Daarnaast zijn er een aantal aspecten van klanttevredenheid die een grote invloed lijken te hebben op het algemene oordeel over de dienst Werk en Inkomen. In het bijzonder het aspect privacy respecteren en het aspect het zo goed mogelijk helpen van klanten zijn belangrijk. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 17

22 Bijlage Tabellen Tabel 1 Alle gemeenten De dienstverlening van de dienst Werk en Inkomen als geheel De manier waarop de medewerkers van de balie van de dienst Werk en Inkomen met u omgaan 7,4 7,3 7,0 7,7 7,9 7,5 De wachttijden bij de balie 7,9 7,8 7,2 De telefonische bereikbaarheid van de dienst Werk en Inkomen 6,8 7,2 6,8 De openingstijden van de dienst Werk en Inkomen 7,0 7,5 7,2 De wachttijd voor een afspraak met de bijstandconsulent 7,7 7,7 7,0 De stiptheid waarmee uw uitkering maandelijks wordt betaald 8,0 8,4 8,0 Duidelijkheid in te vullen formulieren 6,9 7,1 7,3 De informatievoorziening door de dienst Werk en Inkomen 6,5 6,8 6,8 De begeleiding door andere instanties dan de dienst Werk en Inkomen zoals reïntegratiebedrijven of scholings- en 6,3 6,7 6,4 opleidingsinstituten SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 18

23 Tabel 2 Alle gemeenten De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De Dienst Werk en Inkomen werkt over het algemeen snel en efficiënt. De medewerkers doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. 84% 83% 79% 81% 84% 78% 78% 85% 76% 91% 87% 83% 96% 92% 89% Mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd 93% 93% 86% Ik moet steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen 37% 25% 45% De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil 26% 35% 41% Tabel 3 Alle gemeenten Percentage klanten dat klacht heeft ingediend 9% 4% 6% 3.2 Nee, ik had er geen reden voor 86% 83% 78% 3.3 Nee, ik wist niet dat dat kon 5% 2% 6% 3.4 Nee, ik wist niet hoe dat moest 3% 7% 7% 3.5 Nee, het helpt toch niet 6% 6% 8% 3.6 Nee, dat keert zich alleen tegen je 3% 3% 6% Tabel 4 Alle gemeenten De snelheid waarmee uw klacht werd behandeld. 6,7 7,2 5,2 De manier waarop uw klacht werd behandeld. 6,7 6,5 5,0 SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 19

24 Tabel 5 Alle gemeenten Voldoende geïnformeerd rechten en plichten 60% 79% 75% Verplicht informatie verstrekken 56% 72% 71% Tabel 6 Alle gemeenten Percentage klanten met sollicitatieplicht 40% 37% 32% Percentage klanten dat korter dan acht maanden een uitkering heeft 19% 7% 9% Percentage mannen 26% 29% 38% Percentage vrouwen. 29,1 38, jaar.% 9% 8% jaar.% 23% 18% jaar.% 28% 25% jaar.% 23% 27% jaar.% 12% 19% ouder dan 70 jaar.% 5% 4% * De vraag over de leeftijd is in 2008 voor het eerst gevraagd. SGBO TEVREDENHEID WWB-KLANTEN, PIJNACKER-NOOTDORP 20

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 BWRI Gemeente Midden-Groningen Definitief rapport 17 mei 2018 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Talitha de Boer Projectnummer: P005387 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

Klantbeleving W&I 2018

Klantbeleving W&I 2018 Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Hengelo Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Laura Kirchner juni 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-0706-9250 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Almere Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-2707-9375 INHOUD SAMENVATTING 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 1 WAARDERING VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Velsen Maart 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen.

Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen. Als u de afgelopen 12 maanden niet met een onderdeel te maken heeft gehad, kunt u niet van toepassing (N.v.t.) invullen. Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Datum Juli 2018 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Vergelijking resultaten

Vergelijking resultaten Vergelijking resultaten 2016 2 e nameting Uitkomsten cliëntenraadpleging Careander Utrecht, december 2016 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen Klanttevredenheidsonderzoek / Optisport Barneveld Optisport Barneveld Erik Boelen Inhoudsopgave. Inleiding.... Onderzoeksopzet.... Resultaten.... Conclusie... Bijlage : Vragenlijst... . Inleiding Eind

Nadere informatie

Ervaringen van vrijwilligers

Ervaringen van vrijwilligers Ervaringen van vrijwilligers Synthese [Externe versie] Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Augustus 2018 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens... 5 2.2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Simon Wajer December 2015 Projectnummer: 107748 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Ervaringen van vrijwilligers

Ervaringen van vrijwilligers Ervaringen van vrijwilligers Synthese [Externe versie] Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Augustus 2017 2017 Praktikon Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen

Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Notitie Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Aanleiding / inleiding De gemeenten Borne, Haaksbergen en Hengelo hebben in het voorjaar van 2018 onder de cliënten van Werk &

Nadere informatie

Opdrachtgevers & Netwerkpartners

Opdrachtgevers & Netwerkpartners Opdrachtgevers & Netwerkpartners van Synthese Mate van tevredenheid [Externe versie] Rapportage 2017 Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Februari 2018 2 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg Commissie-format Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. Vastgesteld in B en W vergadering van : 5 december 2006. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek werk, inkomen en zorg Inhoud: Aanleiding:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klantbeleving W&I 2017

Klantbeleving W&I 2017 Klantbeleving W&I 2017 Werk en Inkomen (L-V, Voorschoten, Wassenaar) Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Talitha de Boer juli Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-1607-9331 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2012 CARE COMPANY. april 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2012 CARE COMPANY. april 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2012 CARE COMPANY april 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk ^^^^^^ ^^ II B&W Advies 110033 DM-nr. 2011/317 Versie: 2 jjfi-jorm adv;as 3Sl3t@T!l Klanttevredenheidonderzoek Werk Zorg en Inkomen 2010 Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0806-5068 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

O.G. Heldringschool Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2018

O.G. Heldringschool Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2018 O.G. Heldringschool Den Haag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, november 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Conceptrapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel 18 december 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Conceptrapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel 18 december 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Bijlage gemeente Houten: IS18.00906 Klantbeleving Algemene Bijstand, Minima en Schuldhulpverlening 2017 Werk en Inkomen Lekstroom Conceptrapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel 18 december 2017 Projectnummer:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Bergen op Zoom augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2018

(V)SO De Piramide Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2018 (V)SO De Piramide Den Haag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, februari 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting. Waardering en betrokkenheid

Samenvatting. Samenvatting. Waardering en betrokkenheid Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft Vrije School De Regenboog deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van onze school hebben 171 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 94 uit groep

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie