Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013"

Transcriptie

1 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

2 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie is een uitgave van. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van. Adres: Stavangerweg JC Groningen. Bij overname is bronvermelding verplicht. Over is een bureau voor onderzoek en informatiemanagement op de thema s Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wonen, Welzijn en Zorg, Jeugd en Maatschappelijk ondernemen. Wij verbinden en combineren informatie. Hiermee kunnen onze opdrachtgevers voorzieningen effectief inzetten, zodat zij de maatschappelijke participatie van burgers kunnen vergroten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Willeke Hauwen en Tessa Schoot Uiterkamp. Publicatie juni

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Samenvatting Onderzoeksopzet Onderzoekspopulatie en benaderingswijze Inhoud van de vragenlijst Kenmerken respondenten Gebruik vervoersmogelijkheden Wmo vervoer Gebruik ander vervoer Evaluatie beleid Tevredenheid vervoer Vervoerder De ritten Klanttevredenheid Invloed invoering reizigersbijdrage Bijlage 1 Vragenlijst

4 Inleiding De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 in werking is getreden. Het doel van de Wmo is dat iedereen, ook mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen, zelfstandig mee kan doen aan de samenleving. De Wmo taxi is een oplossing voor mensen met een lichamelijke beperking zodat ze zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. In de gemeente Opsterland maken ongeveer 450 cliënten gebruik van deze vorm van vervoer. Sinds 1 januari 2012 betalen cliënten 0,18 per kilometer aan eigen reizigersbijdrage. De gemeente wil onderzoeken of de cliënten van de Wmo taxi tevreden zijn over de vervoerders en of de ingevoerde eigen bijdrage invloed heeft op de maatschappelijke participatie van de Wmo cliënten. Onderstaande onderzoeksvragen komen in het onderzoek aan bod: Wat zijn de achtergrondkenmerken van de cliënten? Wat is de frequentie van het gebruik van de Wmo taxi? Wordt er ook gebruikgemaakt van ander vervoer? Hoe tevreden is men over de vervoerder? Wat is de invloed van de eigen bijdrage op maatschappelijke deelname? Hoe denkt men over de invoering van de reizigersbijdrage en de keuze voor een vervoerder? Verantwoording De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een vragenlijst die is verstuurd aan alle 450 klanten in het jaar voorafgaand aan de peildatum van het onderzoek gebruik hebben gemaakt van Wmo vervoer. De respons op de schriftelijk afgenomen enquête was met 47 procent dermate hoog dat er zonder meer sprake is van een representatief onderzoek. Leeswijzer Na de samenvatting wordt in het eerste hoofdstuk de onderzoeksopzet beschreven en worden de kenmerken van de respondenten benoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee ingegaan op het gebruik van de Wmo taxi en eventueel ander vervoer. In hoofdstuk drie gaan we nader in op de mate van klanttevredenheid tevredenheid over deze voorziening. 4

5 Samenvatting De gemeente Opsterland wil in het Wmo klanttevredenheidsonderzoek van 2013 aandacht besteden aan het vervoer. Hieronder worden de uitkomsten van het onderzoek samengevat. Gebruik Wmo vervoer Circa 72 procent van de respondenten maakt één of meerdere keren per maand gebruik van het Wmo vervoer. De meeste respondenten (63 procent) maken al drie jaar of langer gebruik van de Wmo taxi. Gebruik overig vervoer Slechts acht procent van de respondenten maakt wel eens gebruik van de Plusbus. Hierbij gaat het om een enkele keer per jaar. Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Valys voor het afleggen van langere afstanden ligt eveneens laag, 45 cliënten (25 procent) geven aan hier wel eens gebruik van te maken. Vijf procent van de respondenten maakt altijd gebruik van Valys voor langere afstanden. Ook het openbaar vervoer wordt door de cliënten weinig gebruikt. Vier procent van de cliënten geeft aan wel eens met het openbaar vervoer te gaan. Daarentegen maakt 62 procent wel eens gebruik van familie en/of kennissen als ze ergens heen willen. Dit zijn voornamelijk bezoeken aan familie en/of kennissen en aan de huisarts of het ziekenhuis. Het merendeel van de respondenten (66 procent) beschikt over eigen vervoer. Ze beschikken voornamelijk over een scootmobiel of een (elektrische) fiets. Keuzevrijheid Bijna alle respondenten vinden het belangrijk of zeer belangrijk dat ze zelf hun vervoerder kunnen kiezen. De meeste cliënten (46 procent) zijn door familie en/of kennissen op de hoogte gebracht van het bestaan van de Wmo-taxi, 21 procent is door de gemeente geïnformeerd. Ook wat betreft de hoogte van de reizigersbijdrage van 0,18 per kilometer zijn de gebruikers tevreden, 46 procent vindt de hoogte precies goed en 33 procent vindt de bijdrage zelfs (helemaal) niet te hoog. Tevredenheid vervoerder De respondenten zijn over algemeen erg tevreden over hun vervoerder. Ze zijn het meest tevreden over de klantvriendelijkheid van de vervoerder en het gemak waarmee ze de Wmo taxi kunnen bestellen. Het gemiddelde cijfer dat aan de vervoerder werd gegeven was een 8,5. De meeste cliënten maken gebruik van taxi Moll, taxi Van der Wal of taxi Wolters. Van deze drie vervoerders waren de klanten van taxi Van der Wal het meest tevreden (gemiddeld een 8,8). Effect reizigersbijdrage Sinds de invoering van de reizigersbijdrage per maakt 22,1 procent van de respondenten (iets) minder gebruik van de Wmo taxi en geeft 22,3 procent aan minder vaak het huis uit te komen dan voor deze invoering. Ruim acht procent zegt meer gebruik te maken van vervoer van familie en/of kennissen sinds deze invoering, maar 18,2 procent geeft aan juist minder van familie/kennissen gebruik te hebben gemaakt. De reizigersbijdrage heeft voornamelijk effect gehad op het gebruik onder de groep respondenten die de bijdrage te hoog vinden. 5

6 1 Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende opzet en methodiek. 1.1 Onderzoekspopulatie en benaderingswijze De onderzoekspopulatie bestaat uit Wmo-cliënten die van de vervoersvoorziening gebruik mogen maken. Het onderzoek heeft in mei 2013 plaatsgevonden. Respons In de volgende tabel staat de omvang van het aantal klanten dat is benaderd en het aantal respondenten. Tabel Respons Categorie Aantal Aantal Respons klanten respondenten Wmo-taxi % In totaal zijn er 450 vragenlijsten verstuurd naar klanten die gebruik mogen maken van het Wmo vervoer. Van deze klanten hebben 211 de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Bijna 47 procent van de steekproef heeft gereageerd. Deze respons is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 1.2 Inhoud van de vragenlijst Inhoudelijk gaat de vragenlijst in op de volgende onderwerpen (de gehele vragenlijst staat in de bijlage): Persoonlijke kenmerken De persoonlijke kenmerken van de cliënt zijn in beeld gebracht, zoals geslacht en leeftijd. Gebruik Wmo vervoer Cliënten konden aangeven hoe vaak ze gebruikmaken van het Wmo vervoer. Daarnaast is het gebruik van andere vervoersmogelijkheden onderzocht, zoals het openbaar vervoer, weggebracht worden door familie en vrienden, de Plusbus en de Valys. Vervoerder Oordeel over verschillende aspecten van de vervoerder (klantvriendelijkheid, wachttijd, efficiëntie) en over de keuzevrijheid die men heeft. Ook is gevraagd naar de gemiddelde wachttijd en het aantal andere passagiers in de taxi. Effect invoering eigen bijdrage Er is onderzocht of de invoering van de eigen reizigersbijdrage invloed heeft op het gebruik van de Wmo taxi en de maatschappelijke participatie. 1.3 Kenmerken respondenten In deze paragraaf kijken we naar de kenmerken van de respondenten. Meer vrouwen dan mannen hebben de vragenlijst ingevuld: 81 procent is vrouw. Daarnaast zijn bijna alle respondenten in Nederland geboren. 6

7 Tabel Leeftijdsgroepen respondenten (N=208) 1 Leeftijdsgroepen jonger dan 70 jaar 12% 70 tot 75 jaar 4% 75 tot 80 jaar 18% 80 tot 85 jaar 27% 85 jaar en ouder 39% Totaal 100% We zien dat 39 procent van de gebruikers van de Wmo taxi 85 jaar of ouder is. Zestien procent van de respondenten is jonger dan 75 jaar. Tabel Gezinssituatie respondenten (N=204) Gezinssituatie Alleenstaand 79% Alleenstaand met kinderen 1% Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 18% Gehuwd/samenwonend met kinderen 2% Totaal 100% Van alle respondenten is het merendeel alleenstaand (79 procent). Daarnaast is achttien procent gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kinderen. Aan de respondenten is ook gevraagd hoe ze hun gezondheid beoordelen. Tabel Beoordeling gezondheid (N=184) Beoordeling gezondheid Zeer slecht 5% Slecht 52% Goed 42% Zeer goed 1% Totaal 100% Het grootste deel van de cliënten (57%) beoordeelt hun gezondheid als slecht of zeer slecht. Veel respondenten geven aan diverse fysieke problemen te hebben, ze zijn bijvoorbeeld slecht ter been zijn, hebben last van hartklachten of zijn kortademig. 1 Omdat niet alle vragen door evenveel respondenten beantwoord zijn, geven we per vraag weer hoe groot het aantal respondenten is dat deze vraag heeft beantwoord. 7

8 2 Gebruik vervoersmogelijkheden In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik van de Wmo taxi en benoemen we de andere vervoersmogelijkheden waar de respondenten gebruik van maken. 2.1 Wmo vervoer Aan de respondenten is gevraagd hoe lang ze al gebruikmaken van het Wmo vervoer. Tabel Duur gebruik (N=203) Hoe lang al gebruik 0 tot 6 maanden 3% 6 tot 12 maanden 3% 1 tot 3 jaar 32% Langer dan 3 jaar 63% Totaal 100% De meeste respondenten maken al langer dan drie jaar gebruik van het Wmo vervoer. Ook is onderzocht hoe vaak ze gebruikmaken van het Wmo vervoer. De meeste respondenten gaven aan meerdere keren per maand van het Wmo vervoer gebruik te maken. Wanneer we kijken naar de gezondheid van mensen zien we dat mensen die aangeven een (zeer) slechte gezondheid te hebben iets vaker gebruikmaken van de Wmo taxi dan mensen met een (zeer) goede gezondheid. Tabel Frequentie gebruik (N=195) Frequentie gebruik (zeer) slechte gezondheid (N = 98) (zeer) goede gezondheid (N = 73) Enkele keren per jaar 24% 20% 33% Ongeveer één keer per maand 31% 33% 25% Meerdere keren per maand 41% 42% 38% 1 à 2 keer per week 3% 3% 3% 3 of meerdere keren per week 2% 2% 1% Totaal 100% 100% 100% Aan de respondenten is gevraagd waarom ze gebruikmaken van de Wmo taxi. Ze konden meerdere antwoorden geven. Tabel Redenen gebruik (N=211) Redenen gebruik Mijn fysieke beperkingen 68% De kosten van de Wmo taxi 6% Ik heb geen eigen vervoer 76% De kosten van eigen vervoer 4% Het gemak van de Wmo taxi 35% Anders 13% De meeste taxicliënten gebruiken de taxi omdat ze geen eigen vervoer hebben en omdat ze fysieke beperkingen hebben. Andere redenen voor het gebruik van de Wmo taxi zijn: anders niet meer naar buiten kunnen komen, zelf niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen of familie die ver weg woont. 8

9 De meeste cliënten maken gebruik van het Wmo vervoer om familie en/of kennissen te bezoeken (83 procent) of omdat ze een afspraak bij de huisarts of het ziekenhuis hebben (65 procent). Tabel Bestemmingen Wmo-taxi Bestemmingen Wmo-taxi Bezoeken van familie en/of kennissen 83% Afspraak bij de huisarts/het ziekenhuis 65% Winkelen 18% Een dagje uit 10% Anders 6% Onderstaande tabel geeft aan hoe ver de respondenten gemiddeld reizen met de Wmo taxi. Tabel Gemiddelde afstand (N=195) Gemiddelde afstand 0 tot 10 kilometer 7% 10 tot 20 kilometer 37% 20 tot 30 kilometer 31% 30 kilometer of meer 25% Totaal 100% Ruim een derde van de ritten die wordt gemaakt heeft een afstand van tien tot twintig kilometer. 2.2 Gebruik ander vervoer Aan de taxigebruikers is ook gevraagd of ze naast het Wmo vervoer ook van andere vervoersmogelijkheden gebruikmaken. Plusbus Ruim acht procent van de Wmo taxigebruikers maakt ook wel eens gebruik van de Plusbus. In de gevallen gaat het slechts om enkele keren per jaar. De Plusbus wordt voornamelijk gebruikt voor het bezoeken van familie/kennissen, een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis en een dagje uit. Openbaar vervoer Slechts vier procent van de respondenten geeft aan wel eens gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiervan maakt het merendeel slechts enkele keren per jaar gebruik. Het openbaar vervoer wordt het meeste gebruikt om familie en/of kennissen te bezoeken. Familie en/of kennissen Bijna 62 procent van de gebruikers wordt wel eens door familie en/of kennissen ergens naar toe gebracht. Hiervan wordt het merendeel (66 procent) enkele keren per jaar door familie en/of kennissen ergens heen. Vijftien procent geeft aan dat ze ongeveer één keer maand worden gebracht en veertien procent wordt meerdere keren per maand door familie en/of kennissen ergens heen gebracht. De bestemmingen zijn voornamelijk het bezoeken van familie en/of kennissen (33 procent) en een afspraak bij de huisarts of het ziekenhuis (33 procent). 9

10 Eigen vervoer Van de Wmo taxigebruikers geeft twee derde aan ook eigen vervoersmogelijkheden te hebben. Hiervan heeft het merendeel een (elektrische) fiets of een scootmobiel. Deze eigen vervoersmogelijkheden worden meestal één of meerdere keren per week gebruikt. Valys We vroegen de respondenten of ze wel eens gebruikmaken van Valys, wanneer ze langere afstanden moeten afleggen. Ruim 75 procent gaf aan dat ze hiervoor nooit de Valys gebruikten en bijna zeven procent zei dat ze zelden gebruikmaakten. Ruim vijf procent zei dat ze altijd gebruikmaakte van Valys als ze lange afstanden aflegden. 2.3 Evaluatie beleid De respondenten hebben aangegeven door wie ze op de hoogte waren gesteld van het Wmo taxivervoer. Tabel Op de hoogte gesteld door (N=211) Op de hoogste gesteld door Door (één van) de Wmo taxibedrijven 19% Door mijn familie/kennissenkring 46% Door mijn huisarts 11% Door mijn zorgverzekeraar 2% Door de gemeente 21% Anders 12% De meeste cliënten zijn door hun familie/kennissenkring op de hoogte gesteld van het bestaan van het Wmo taxivervoer. Daarnaast is 21 procent geïnformeerd door de gemeente. Aan de cliënten werd ook gevraagd wat ze van de hoogte van de reizigersbijdrage vinden. Tabel Hoogte reizigersbijdrage (N=195) Hoogte reizigersbijdrage Helemaal niet te hoog 14% Niet te hoog 29% Precies goed 46% Te hoog 9% Veel te hoog 2% Totaal 100% We zien dat slechts elf procent de reizigersbijdrage van 0,18 per kilometer te hoog vindt. Bijna alle reizigers (91 procent) vinden het belangrijk of zeer belangrijk dat ze zelf een vervoerder kunnen kiezen zoals in onderstaande tabel te zien is. Tabel Belang keuzevrijheid vervoerder (N=198) Belang keuzevrijheid Zeer belangrijk 44% Belangrijk 47% Onbelangrijk 6% Zeer onbelangrijk 0% Niet van toepassing 3% Totaal 100% 10

11 3 Tevredenheid vervoer In dit hoofdstuk komt de tevredenheid over het Wmo vervoer aan bod. We beginnen met een overzicht van het aantal cliënten per vervoerder. Daarna wordt ingegaan op de kenmerken van de ritten, zoals het aantal medepassagiers en de gemiddelde wachttijd. Vervolgens komt de tevredenheid over de vervoerder aan bod. Het hoofdstuk sluit af met de invloed van de reizigersbijdrage op de maatschappelijke participatie van de cliënten. 3.1 Vervoerder Onderstaande tabel geeft weer welke taxibedrijven door de cliënten worden gebruikt. Tabel Vervoerder (N=199) Vervoerder Taxi Moll 33% Taxi Kijlstra 8% Taxi Van der Wal 31% Taxi Any-Way 3% Taxi Wolters 24% Taxi Koopmans 1% Totaal 100% De meeste cliënten maken gebruik van taxi Moll (33 procent), taxi Van der Wal (31 procent) of taxi Wolters (24 procent). Onderstaande tabel geeft de redenen weer waarom cliënten voor een bepaalde vervoerder kiezen. Tabel Keuze vervoerder (N=211) Keuze vervoerder De klantvriendelijkheid 72% De kwaliteit van het vervoer 55% De gemiddelde wachttijd 27% De kosten 4% Anders 14% De vervoerder wordt voornamelijk gekozen op zijn klantvriendelijkheid. Ook de kwaliteit van het vervoer is belangrijk bij de keuze van de cliënten. Andere redenen die worden gegeven zijn de bekendheid en het feit dat het taxi bedrijf dichtbij zit. 3.2 De ritten Wachttijd De gemiddelde wachttijd is bij de meeste cliënten (87 procent) nul tot vijftien minuten. Hierin zijn amper verschillen tussen de vervoerders. 11

12 Medepassagiers Op de vraag hoe vaak er andere passagiers in de taxi zitten antwoordden de meeste respondenten (77 procent) met soms. Tabel Andere passagiers (N=201) Frequentie andere passagiers Altijd 1% Vaak 6% Soms 77% Nooit 14% Niet van toepassing 3% Totaal 100% Van de gebruikers van taxi Moll geeft ruim 40 procent aan dat er nooit andere passagiers in de taxi zitten. Van de gebruikers van taxi Van der Wal geeft daarentegen slechts twee procent aan dat er nooit andere passagiers in de taxi zitten. Tabel Aantal andere passagiers (N=184) Aantal andere passagiers 0 17% 1 54% 2 26% 3 3% Totaal 100% Meestal zit er één andere passagier in de taxi. Cliënten van taxi Van der Wal geven vaker aan dat er gemiddeld twee andere passagiers in de taxi zitten dan cliënten van andere taxibedrijven. Klachten Tien procent van alle Wmo vervoer cliënten heeft wel eens een klacht ingediend bij zijn/haar vervoerder. Hiervan was 81 procent tevreden of zeer tevreden over de manier waarop deze werd afgehandeld. Ook over de snelheid van afhandeling was een ruime meerderheid (zeer) tevreden. Cliënten van taxi Van der Wal hebben het minst vaak een klacht ingediend. 12

13 3.3 Klanttevredenheid Tevredenheid vervoerder Middels een tiental vragen konden de respondenten aangegeven hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van de vervoerder. Over het algemeen zijn de cliënten erg tevreden zoals te zien is in de onderstaande figuur. Figuur Tevredenheid aspecten vervoerder De Wmo cliënten zijn het meest tevreden over de klantvriendelijkheid van de vervoerder en het gemak waarmee ze de Wmo taxi kunnen bestellen. Slechts een klein deel van de respondenten is soms ontevreden, dit over de gemiddelde wachttijd (2,5 procent) en het aantal andere passagiers in de taxi (2,1 procent). De taxicliënten gaven hun vervoerder gemiddeld een 8,5 (op een schaal van 1 tot 10). Het laagste cijfer dat gegeven werd was een zeven. Ook hier zien we dus dat de cliënten erg tevreden zijn over hun Wmo-vervoerder. 13

14 Vergelijking vervoerders De drie meest gebruikte vervoerders zijn taxi Moll, taxi Van der Wal en taxi Wolters. Om te onderzoeken of er verschil is in klanttevredenheid tussen deze drie vervoerders geven we hier onder de resultaten van deze drie vervoerders apart weer. Figuur Tevredenheid taxi Moll Figuur Tevredenheid taxi Van der Wal 14

15 Figuur Tevredenheid taxi Wolters Bovenstaande figuren laten zien dat van de drie grootste vervoerders, de cliënten van taxi Van der Wal het meest tevreden zijn, zij vullen het vaakst zeer tevreden in. De cliënten van taxi Wolters zijn minder tevreden over hun vervoerder, hoewel zij hun vervoerder ook positief beoordelen. De volgende tabel laat de cijfers die de vervoerders krijgen zien. Tabel Cijfer vervoerders Vervoerder Gemiddeld cijfer Aantal respondenten Taxi Moll 8,5 65 Taxi Van der Wal 8,8 56 Taxi Wolters 8,2 45 Alle vervoerders 8,5 196 In de cijfers die de vervoerders krijgen zien we hetzelfde patroon terug als bij tevredenheid. Taxi Van der Wal heeft de meest tevreden klanten van de drie grootste vervoerders terwijl taxi Wolters juist onder het gemiddelde van alle klanten scoort. Wederom scoren alle taxibedrijven alsnog erg hoog op klanttevredenheid. 3.4 Invloed invoering reizigersbijdrage Om te onderzoeken of de invoering van de eigen reizigersbijdrage invloed had op de maatschappelijke participatie van de cliënten zijn vier vragen gesteld. Aan de cliënten werd gevraagd of ze sinds de invoering van deze bijdrage minder, evenveel of meer gebruik maakten van de Wmo taxi, het huis uit kwamen, gebruik maakten van familie/kennissen en gebruikmaakten van het openbaar vervoer als ze ergens heen wilden. 15

16 Figuur Invloed reizigersbijdrage We zien we dat cliënten sinds de invoering van de reizigersbijdrage minder gebruikmaken van de Wmo taxi (22,1 procent) en minder vaak het huis uit komen (22,3 procent). Van de respondenten die aangeven minder gebruik te maken van de Wmo taxi geeft ruim 81 procent ook aan minder het huis uit te komen. Andersom zien we dat dit bijna 79 procent is. De overlap tussen beide groepen is dus groot. De figuur toont ook daarnaast aan dat de cliënten niet veel meer gebruik zijn gaan maken van hun familie/kennissen en het openbaar vervoer. Omdat het openbaar vervoer per saldo weinig wordt gebruikt, zal de invloed van de reizigersbijdrage hierop beperkt zijn. Voornamelijk respondenten die de reizigersbijdrage te hoog vinden en daarnaast ook respondenten met een slechte gezondheid en respondenten van jaar geven aan dat ze de taxi minder gebruiken en minder vaak het huis uit komen dan voor de invoering van de bijdrage 2. Opvallend is dat mensen met een slechte gezondheid over het algemeen juist vaker gebruikmaken van de Wmo taxi dan mensen met een goede gezondheid. De gemeente zou aan deze groepen extra aandacht kunnen besteden zodat het maatschappelijke doel van de Wmo voor iedereen aan de orde blijft. Daarnaast verwachten we dat ook andere factoren een rol spelen in de frequentie van het Wmo gebruik zoals veranderende familieomstandigheden of bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis. Voor bijna 80 procent van de groep taxi cliënten heeft de invoering van de reizigersbijdrage geen invloed gehad op de mate van gebruik. 2 Van de respondenten die de reizigersbijdrage (veel) te hoog vinden geeft 68,8 procent aan minder vaak gebruik te maken van de Wmo taxi (N = 16). Daarnaast komt 71 procent minder vaak het huis uit (N = 17). Respondenten met een (zeer) slechte gezondheid geven ook iets vaker dan gemiddeld aan dat zij sinds invoering van de bijdrage minder gebruik maken van de Wmo taxi (26,2 procent). Ook geven ze iets vaker (26,1 procent) dan gemiddeld aan minder het huis uit te komen sinds de invoering. Van de respondenten in de leeftijd van jaar geeft 33,3 procent aan minder gebruik te maken van de Wmo taxi (N=18) en 36,8 procent dat ze minder het huis uit komen (N=19). 16

17 Bijlage 1 Vragenlijst De gemeente Opsterland wil onder de gebruikers van de Wmo taxi een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe u denkt over de dienstverlening en wil graag meer inzicht krijgen in het gebruik van de Wmo taxi. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt. Dit wil zeggen dat niemand kan zien wie deze vragenlijst heeft ingevuld. Bij de vragen kunt u kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. Kies steeds één antwoord dat het beste bij u past. Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn staat dat duidelijk bij de vraag vermeld. Persoonlijke kenmerken 1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is uw geboorteland? Nederland Anders, namelijk 4. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit? Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Gehuwd / samenwonend Gehuwd / samenwonend met thuiswonende kinderen 5. Hoe beoordeelt u uw gezondheidssituatie? Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed 17

18 Toelichting op uw gezondheidssituatie Gebruik Wmo vervoer 6. Hoe lang maakt u al gebruik van het Wmo vervoer? 0 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 1 tot 3 jaar Langer dan 3 jaar 7. Hoe vaak maakt u gebruik van de Wmo taxi? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 8. Wat zijn voor u de voornaamste redenen om gebruik te maken van de Wmo taxi? U mag meerdere antwoorden aankruisen Mijn fysieke beperkingen De kosten van de Wmo taxi Ik heb geen eigen vervoer De kosten van eigen vervoer Het gemak van de Wmo taxi Anders, namelijk. 9. Wat zijn uw voornaamste bestemmingen waarvoor u gebruikmaakt van de Wmo taxi? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk 10. Wat is de afstand die u gemiddeld aflegt met de Wmo taxi? 0 tot 10 kilometer 10 tot 20 kilometer 20 tot 30 kilometer 30 kilometer of meer 18

19 11. Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer? Ja, ga door naar vraag 13 Nee, ga door naar vraag Zo ja, hoe vaak maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 13. Zo ja, in welke gevallen maakt u gebruik van het openbaar vervoer? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk. 14. Wordt u wel eens door familie en / of kennissen ergens naar toe gebracht? Ja, ga door naar vraag 16 Nee, ga door naar vraag Zo ja, hoe vaak wordt u wel eens door familie en / of kennissen ergens naar toe gebracht? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 16. Zo ja, in welke gevallen wordt u wel eens door familie en / of kennissen ergens naar toe gebracht? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk. 19

20 17. Maakt u wel eens gebruik van de Plusbus? Ja, ga door naar vraag 19 Nee, ga door naar vraag Zo ja, hoe vaak maakt u gebruik van de Plusbus? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 19. Zo ja, in welke gevallen maakt u gebruik van de Plusbus? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk Heeft u ook eigen vervoersmogelijkheden? Nee, ga door naar vraag 23 Ja, namelijk: i. Auto ii. (elektrische) fiets iii. Scootmobiel iv. Anders, namelijk Zo ja, hoe vaak maakt u van deze eigen vervoersmogelijkheden gebruik? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 22. Als u langere afstanden moet afleggen, maakt u dan wel eens gebruik van Valys? Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 20

21 Vervoerder 23. Door wie bent u op de hoogte gesteld van het bestaan van het Wmo taxivervoer? U mag meerdere antwoorden aankruisen Door (één van) de Wmo taxibedrijven Door mijn familie / kennissenkring Door mijn huisarts Door mijn zorgverzekeraar Door de gemeente Anders, namelijk. 24. Wat vindt u van de hoogte van de reizigersbijdrage ( 0,18 per kilometer)? Helemaal niet te hoog Niet te hoog Precies goed Te hoog Veel te hoog 25. Hoe belangrijk vindt u het dat u zelf de keuze hebt om een vervoerder te kiezen? Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Niet van toepassing 26. Van welke vervoerder maakt u gebruik? Taxi Moll Taxi Kijlstra Taxi Van der Wal Taxi Any-Way Taxi Wolters Taxi Koopmans Taxi Van der Vlugt 27. Wat is voor u de reden om voor een bepaalde vervoerder te kiezen? U mag meerdere antwoorden aankruisen De klantvriendelijkheid De kwaliteit van het vervoer De gemiddelde wachttijd De kosten Anders, namelijk. 21

22 28. Wat is de gemiddelde wachttijd voor de ritten die u maakt? 0 tot 15 minuten 15 tot 30 minuten 30 tot 45 minuten 45 tot 60 minuten Langer dan 60 minuten 29. Hoe vaak zitten er andere passagiers in de taxi? Altijd Vaak Soms Nooit Niet van toepassing 30. Hoeveel andere passagiers zitten er gemiddeld in de taxi? of meer 31. Heeft u wel eens een klacht ingediend bij uw vervoerder? Ja, ga door naar vraag 33 Nee, ga door naar vraag Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee de klacht werd behandeld? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 33. Hoe tevreden bent u over de manier waarop uw klacht werd behandeld? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 34. Hoe tevreden bent u over de klantvriendelijkheid van de vervoerder? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 22

23 35. Hoe tevreden bent u over de bejegening van de chauffeur? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 36. Hoe tevreden bent u over het nakomen van de afspraken van de vervoerder? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 37. Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u de Wmo taxi kunt bestellen? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 38. Hoe tevreden bent u over de efficiëntie van de ritten? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 39. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de ritten worden ingedeeld? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 40. Hoe tevreden bent u over de gemiddelde wachttijd voordat u wordt opgehaald? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 23

24 41. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van uw vervoerder? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 42. Hoe tevreden bent u over het aantal passagiers in de taxi? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 43. Hoe tevreden bent u over de duur van de ritten? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing 44. Als u uw vervoerder een cijfer tussen de 1 en de 10 mag geven voor hun algemene dienstverlening, welk cijfer is dat dan? De laatste vragen gaan over uw Wmo vervoersgebruik sinds de invoering van de reizigersbijdrage per kilometer. Als u pas gebruikmaakt van de Wmo taxi sinds of na 1 januari 2012 en dus altijd de reizigersbijdrage hebt betaald, hoeft u de vragen 46 t/m 49 niet in te vullen. U kunt nu direct doorgaan naar vraag 50. Als u wel de invoering van de reizigersbijdrage hebt meegemaakt dan zijn de vragen 46 t/m 49 wel voor u bedoeld. 45. Bent u sinds de invoering van de reizigersbijdrage minder, evenveel of meer gebruik gaan maken van het Wmo taxivervoer dan voor de invoering van deze bijdrage? Veel minder Iets minder Evenveel Iets meer Veel meer 24

25 46. Komt u sinds de invoering van de reizigersbijdrage minder, evenveel of meer het huis uit dan voor de invoering van deze bijdrage? Veel minder Iets minder Evenveel Meer Veel meer 47. Maakt u sinds de invoering van de reizigersbijdrage minder, evenveel of meer gebruik van uw familie en / of kennissen wanneer u ergens heen wilt? Veel minder Iets minder Evenveel Meer Veel meer 48. Maakt u sinds de invoering van de reizigersbijdrage minder, evenveel of meer gebruik van het openbaar vervoer? Veel minder Iets minder Evenveel Meer Veel meer 49. Als u nog opmerkingen heeft over de Wmo taxi die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, kunt u die hieronder kwijt. Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 25

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2013 Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden drs. Dammis van 't Zelfde C00128B Zoetermeer, 2 december 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011 drs. D. van t Zelfde ir. R.J.M. Poppeliers Dit rapport is uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Kenmerk R20120018a/31342000/DZE/MDU Definitief Zoetermeer, maart 2012 Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners Pieter-Jan Klok Mirjan Oude Vrielink Bas Denters Juni 2012 1 1 Onderzoeksvragen en werkwijze Op verzoek van de stuurgroep wijkcoaches

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud

Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud Enquête kwaliteitsbeleving sector Onderhoud Afdeling huishoudelijk technisch 0nderhoud De sector onderhoud is gecertificeerd volgen NEN ISO 9001 versie 2000. De norm geeft aan dat je jaarlijks bij de klanten

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2014 Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Zoetermeer, 27 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie