Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012"

Transcriptie

1 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0

2 Inleiding Op initiatief van de Commissie Communicatie van PPF heeft het bestuur van PPF besloten om in het vierde kwartaal van 0 een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder belanghebbenden te laten uitvoeren. Om de kosten te beperken heeft PPF gekozen om geen onderzoeksbureau in te schakelen maar het onderzoek door Cordares uit te laten voeren middels de online onderzoeksapplicatie Onderzoeksmethode Het KTO wordt uitgevoerd als daar aanleiding toe is en geeft een beeld van de tevredenheid van drie doelgroepen van PPF; deelnemers, gepensioneerden en slapers. Vooraf werd ingeschat dat het lastig zou worden om de groep slapers te bereiken aangezien contactgegevens veelal ontbreken en vanwege de lagere betrokkenheid bij het fonds. De commissie communicatie heeft vooraf de steekproefgrootte als volgt vastgesteld: Doelgroep Minimaal aantal respondenten deelnemers gepensioneerden slapers De vragenlijst is online afgenomen bij de drie bovenstaande groepen van het fonds. De uitnodigingen zijn per verstuurd voorzien van een link naar de vragenlijst. Bij deelnemers is de steekproef aselect getrokken. Bij gepensioneerden en slapers waren we afhankelijk van de aangeleverde contactgegevens door leden van de communicatiecommissie. Hier kunnen we dus niet spreken van een aselecte steekproef. De steekproef gepensioneerden bestond uit bekenden van de commissieleden en personen die aanwezig waren tijdens de lunch voor oud-medewerkers van Cordares. De steekproef slapers bestond hoofdzakelijk uit bekenden van de commissieleden. Respons De respons van het onderzoek is weergegeven in onderstaande tabel. Doelgroep (totaal 0) Aantal verstuurde uitnodigingen Aantal respondenten Responspercentage Deelnemers(.) % Gepensioneerden () % Slapers(.) % Alle groepen genodigden hebben naast de uitnodiging een reminder ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast heeft Cordares na een tegenvallende respons op de eerste reeks uitnodigingen aan de deelnemers de inspanning geleverd om additioneel personen uit te nodigen voor het onderzoek. De omvang van de steekproef onder slapers is niet representatief (N=) en voldoet niet aan het minimaal aantal respondenten. De onderzoeksresultaten voor deze groep kunnen niet gerapporteerd worden omdat deze gegevens totaal geen representatief beeld geven van de totale populatie slapers. De omvang van de steekproef deelnemers en gepensioneerden voldoet wel aan het door de commissie vastgestelde minimum van. Hierna volgt een samenvatting van de resultaten van de deelnemers en gepensioneerden en de uitkomsten van beide doelgroepen in grafieken weergegeven. De algemene conclusie is dat de score van de deelnemers lager is dan van de gepensioneerden. Uit de scores kan worden afgeleid dat men over het algemeen tevreden is over PPF. Pagina versie.0

3 Samenvatting resultaten Resultaten deelnemers (n=) - volledig overzicht pagina t/m. Het algemeen functioneren van PPF (vraag ) wordt op een schaal van uitstekend tot slecht door % uitstekend, % zeer goed, 0% goed en 0% van de respondenten redelijk beoordeeld. 0% beoordeelt PPF slecht. Bij vraag naar welke informatiemiddelen de voorkeur uitgaat zijn de hoogste scores bij de variabelen als volgt: brieven en als e keus, voorlichtingsbijeenkomsten scoort gelijk als e en e keus, een persoonlijk gesprek scoort het hoogst bij e keus en de website bij e keus. Welke vragen of onderwerpen hebben uw interesse en waarover wilt u geïnformeerd worden door PPF? (vraag ). De onderwerpen arbeidsongeschiktheid, wat gebeurt er als ik overlijd, wordt het pensioen aangepast aan de stijging van de prijzen of lonen en de hoogte van het netto pensioen bij pensionering scoren het hoogst qua interesse (zeer geïnteresseerd en geïnteresseerd). Daarna volgen de onderwerpen de financiële positie van het fonds en waar kan ik mijn vragen stellen. 0% is niet geïnteresseerd wat er met hun pensioen gebeurt als ze gaan trouwen/samenwonen en of hun pensioen een middelloonregeling of ander soort regeling is en 0%. Vraag Aspect - op een schaal van (zeer ontevreden) tot (zeer tevreden) Score Begrijpelijkheid van schriftelijke beantwoording van vragen. (0% score tussen en )., Oordeel over de snelheid van schriftelijke beantwoording van de vragen., Oordeel over de begrijpelijkheid van de algemene informatieverstrekking., Wat vindt u van de toon waarop u door PPF in brieven, brochure enz. wordt -- aangesproken? 0% vindt de toon zakelijk, 0% vriendelijk en % persoonlijk. In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop u wordt aangesproken.,0 Wat vindt u van het aantal keren dat u informatie krijgt opgestuurd? (0% vindt de - frequentie weinig en 0% goed). Rapportcijfer schriftelijke informatieverstrekking in het algemeen., Rapportcijfer website.( 0% geen keuze; 0% scoort tussen en )., Telefonische bereikbaarheid van PPF in het algemeen. (0% waardeert met een., 0 Het gemak waarmee u de juiste persoon aan de telefoon krijgt.(0% waardeert met ), De deskundigheid van de medewerkers in het mondeling behandelen van een probleem, of vraag. (0% waardeert met ). De vriendelijkheid van de medewerkers. 0% beoordeelt met., Het nakomen van afspraken. (0% waardeert met )., De snelheid van afhandeling van mondeling gestelde vragen. (0% beoordeelt met )., De medewerkers in het algemeen. (0% waardeert, 0% een, % een., De totale dienstverlening van PPF. (0% waardeert met, 0% met, % met )., Rapportcijfer voor verzekeraars waarmee u ervaring heeft., Rapportcijfer financiële dienstverlening van uw bank., In hoeverre hebt u behoefte aan persoonlijk contact met PPF bij veranderingen in uw werk- of privésituatie? schaal van (geen behoefte) tot (zeer veel behoefte)., Pagina versie.0

4 0% beoordeelt de vormgeving, begrijpelijkheid en leesbaarheid van de tekst op de website als goed. De hoeveelheid tekst, de bruikbaarheid van de informatie en het kunnen vinden ervan wordt door 0% goed en 0% matig beoordeeld. 0% heeft geen keuze gemaakt bij de aspecten (vraag ). % heeft nooit telefonisch of persoonlijk contact gehad met een medewerker, 0% heeft één of twee keer en 0% drie keer of vaker telefonisch of persoonlijk contact gehad met een medewerker (vraag ). Stellingen over hoe het contact met PPF wordt ervaren (vraag ). Het gevoel dat de medewerkers van PPF zich echt voor mij inzetten en de telefonische bereikbaarheid scoren het hoogst met 0% (mee eens). Ik heb het gevoel dat men van mijn situatie afweet en dat ik niet alles hoef uit te leggen is 0% het niet eens en 0% eens. De medewerker die ik van PPF aan de lijn krijgt spreekt in duidelijke taal scoort 0% (mee eens) ten opzichte van 0% (niet mee eens). Stellingen bij het totaal oordeel van PPF (vraag ). Met de stelling ik heb er vertrouwen in dat PPF goed zorgt voor mijn financiële toekomst is 0% het eens, 0% vindt PPF een klantvriendelijke organisatie, 0% is het niet eens met de stelling dat de dienstverlening van PPF de laatste jaar slechter is geworden. Daarentegen is 0% het niet eens met de stelling dat de dienstverlening van PPF de laatste jaar beter is geworden. Met de stelling dat ze met de informatie van PPF genoeg weten om hun toekomstige financiële situatie te beoordelen is 0% het oneens. Maatregelen die de tevredenheid over PPF (veel, matig, weinig, niet) kunnen verhogen: betere voorlichting scoort met 0% (veel). Matig scoren verbetering van de website en meer keuzes in de pensioenregeling scoren met 0% en stimulering van hun betrokkenheid en minder keuzes in de pensioenregeling met 0%. Daarentegen zegt 0% dat minder keuzes in de pensioenregeling de tevredenheid over PPF niet zou kunnen verhogen. (vraag 0) Waardoor kan de informatievoorziening van PPF (veel, matig, weinig, niet) verbeteren? Meer informatie in samenhang met de overige arbeidsvoorwaarden bij uw werkgever scoort 0% veel verhogen. Meer voorlichtingsbijeenkomsten en informeren via digitale nieuwsbrieven scoren 0% veel verhogen. Eenvoudigere brochures met minder informatie scoort 0% matig verhogen en uitgebreidere brochures met meer informatie scoort 0% matig verhogen en 0% weinig verhogen. (vraag ) Achtergrond respondenten Het responspercentage van de deelnemers is erg laag (%). De verdeling man/vrouw is 0/0. De gemiddelde leeftijd, jaar. De verdeling naar hoogst afgemaakte schoolopleiding is als volgt. WO: 0%, HBO: 0%, HAVO/VWO/Gymnasium: 0% en MBO: %. 0% is gehuwd/geregistreerd samenwonend, 0% alleenstaand en % woont samen zonder samenlevingscontract. Pagina versie.0

5 Resultaten gepensioneerden (n=) volledig overzicht pagina t/m Het algemeen functioneren van PPF (vraag ) wordt door,% uitstekend beoordeeld, door,% zeer goed en door 0% als goed.,% zou zeker weer voor PPF kiezen en,% schatten de voordelen groot in vergelijking (op basis van hun kennis) met andere pensioenfondsen. 0% zou PPF zeker aanbevelen bij familie en vrienden. Bij wijze van informeren over pensioen (vraag ) zijn de hoogste scores als e keus: brieven ( personen) en ( personen), nieuwsbrief scoort met personen het hoogst als e keus. Welke vragen of onderwerpen hebben uw interesse en waarover wilt u geïnformeerd worden door PPF? (vraag ). De volgende onderwerpen scoren het hoogst (totaal zeer geïnteresseerd en geïnteresseerd): Hoe staat het met de financiële positie van het fonds en wordt mijn pensioen aangepast aan de stijging van prijzen of lonen staan bovenaan met,%. De onderwerpen Wat gebeurt er als ik overlijd, waar kan ik mijn vragen stellen en waarin wordt mijn geld belegd volgen met,%. Vraag Aspect op een schaal van (zeer ontevreden) tot (zeer tevreden) Score Begrijpelijkheid van schriftelijke beantwoording van vragen., Oordeel over de snelheid van schriftelijke beantwoording van de vragen., Oordeel over de begrijpelijkheid van de algemene informatieverstrekking., Wat vindt u van de toon waarop u wordt aangesproken? (waardering vriendelijk,% en zakelijk 0%;,% vindt dat er teveel vaktermen worden gebruikt) In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop u wordt aangesproken?, Rapportcijfer schriftelijke informatieverstrekking in het algemeen. (,% waardeert met cijfer en,,% cijfer en,% cijfer ). Rapportcijfer website. (,% beoordeelt met een en,% met een )., Telefonische bereikbaarheid van PPF in het algemeen. (0% beoordeelt met een )., 0 Het gemak waarmee u de juiste persoon aan de telefoon krijgt. 0% beoordeelt met., De deskundigheid van de medewerkers in het mondeling behandelen van een probleem of vraag. (,% beoordelen met een en een ). De vriendelijkheid van de medewerkers. (0% beoordeelt met een )., Het nakomen van afspraken. (,% beoordeelt een en,% met een )., De snelheid van afhandeling van mondeling gestelde vragen. (,% een en een )., De medewerkers in het algemeen. Op een schaal van =zeer slecht tot =zeer goed beoordeelt,% met een en 0% met een. De totale dienstverlening van PPF. (,% beoordeelt met een en,% met een )., Rapportcijfer voor verzekeraars waarmee u ervaring heeft.,0 Rapportcijfer financiële dienstverlening van uw bank., In hoeverre hebt u behoefte aan persoonlijk contact met PPF bij veranderingen in uw werk- of privésituatie? Op een schaal van =geen behoefte tot =zeer veel behoefte scoort % een,,% een en,% met en.,% heeft geen behoefte aan persoonlijk contact.,% vindt het aantal keren dat PPF informatie stuurt goed en,% geeft aan het weinig te vinden. (vraag ) Van de gepensioneerden beoordelen (,%) de vormgeving, begrijpelijkheid en leesbaarheid van de tekst op de website als goed. De hoeveelheid tekst en het kunnen vinden van informatie wordt door (,%) goed beoordeeld. Het kunnen vinden van informatie wordt door (,%) gepensioneerden als matig beoordeeld en door (,%) als slecht. (vraag ) Van de gepensioneerden hebben (,%) nooit telefonisch of persoonlijk contact gehad met een medewerker, (,%) één of twee keer en (,%) drie keer of vaker. (vraag ) Pagina versie.0 --,0,,,

6 Stellingen over hoe het contact met PPF wordt ervaren (vraag ). Het gevoel dat de medewerkers van PPF zich echt voor mij inzetten, ik heb het gevoel dat men van mijn situatie afweet en dat ik niet alles hoef uit te leggen en de telefonische bereikbaarheid scoren het hoogst met,% (mee eens).,% is het ermee eens dat de medewerker van PPF die ze aan de lijn krijgen in duidelijke taal spreekt en dat ze snel de juiste persoon aan de lijn krijgen Stellingen bij het totaal oordeel van PPF (vraag, 0 en ) Met de stelling ik heb er vertrouwen in dat PPF goed zorgt voor mijn financiële toekomst zijn alle respondenten (0%) het eens en van de (,%) vinden PPF een klantvriendelijke organisatie. (,%) zijn het niet mee eens met de stelling dat dienstverlening van PPF de laatste jaar slechter is geworden. van de (,%) zijn het eens met de stelling dat de dienstverlening van PPF de laatste jaar beter is geworden. van de (,%) zijn het eens met de stelling dat ze met de informatie van PPF genoeg weten om hun toekomstige financiële situatie te beoordelen. Welke maatregelen zouden de tevredenheid over PPF (veel, matig, weinig, niet) kunnen verhogen? Stimulering van uw betrokkenheid scoort met,% (aspecten matig en veel) het hoogst daarna volgen een vast aanspreekpunt bij PPF,%, betere voorlichting en verbetering van de website met,%.,% geeft aan dat betere medewerkers niet de tevredenheid kunnen verhogen. Waardoor zou volgens u de informatievoorziening (veel, matig, weinig, niet) verbeteren? De hoogste scores (veel + matig) zijn informeren via digitale nieuwsbrieven (,%), betere informatievoorziening op de website (,%), uitgebreidere brochures met meer informatie en eenvoudigere brochures met minder informatie(,%). 0% geeft aan dat meer informatie in samenhang met de overige arbeidsvoorwaarden bij uw werkgever de informatievoorziening niet zou verbeteren evenals regelmatig spreekuren in het land (,%). Achtergrond respondenten Het responspercentage van de gepensioneerden is %. De verdeling man/vrouw is,%/,%. De gemiddelde leeftijd. jaar. De verdeling naar hoogst afgemaakte schoolopleiding is als volgt. WO: 0%, HBO:,%, HAVO/VWO/Gymnasium:,%, MBO:,% en MAVO/MULO:,%.,% is gehuwd/geregistreerd samenwonend en,% alleenstaand. Pagina versie.0

7 Volledige overzicht van de resultaten van het onderzoek Let op: De cijferintervallen op de x-as geven het aantal respondenten aan en kunnen afwijken per grafiek. Dit zit standaard in de onderzoeksapplicatie en kan niet gewijzigd worden. Deelnemers. Er zijn verschillende manieren waarop PPF u over uw pensioen kan informeren. Hieronder staat een aantal van deze informatiemiddelen. Naar welke informatiemiddelen gaat uw voorkeur uit en wat is daarbij uw volgorde van keuze? (maximaal drie keuzes) e keus e keus e keus Brieven 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %,0 % Voorlichtingsbijeenkomsten 0,0 % 0,0 % 0,0 % Website PPF 0,0 %,0 % 0,0 % Persoonlijk gesprek,0 % 0,0 %,0 % Nieuwsbrief 0,0 %,0 %,0 % Werkgever (HR afdeling) 0,0 % 0,0 % 0,0 % Brochures 0,0 % 0,0 %,0 % Telefonisch via PPF Helpdesk 0,0 % 0,0 % 0,0 % Pagina versie.0

8 Pagina versie.0

9 Pagina versie.0. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.

10 . Dit aspect wordt gemiddeld met een,0 beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

11 Pagina versie.0

12 geen keuze geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. 0. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze Pagina versie.0

13 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

14 Pagina versie.0. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.

15 Pagina versie.0

16 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Wat is uw leeftijd? De gemiddelde leeftijd van de respondenten was, jaar. Pagina versie.0

17 Pagina versie.0

18 Gepensioneerden Let op: De cijferintervallen op de x-as geven het aantal respondenten aan en kunnen afwijken per grafiek. Dit zit standaard in de onderzoeksapplicatie en kan niet gewijzigd worden.. Er zijn verschillende manieren waarop PPF u over uw pensioen kan informeren. Hieronder staat een aantal van deze informatiemiddelen. Naar welke informatiemiddelen gaat uw voorkeur uit en wat is daarbij uw volgorde van keuze? (maximaal drie keuzes) e keus e keus e keus Geen keuze Brieven, %, %, %, % Nieuwsbrief, %, %, %, % , %, %, %, % Website PPF, %, %, %, % Voorlichtingsbijeenkomsten, %, %, %, % Brochures 0,0 %, % 0,0 %, % Persoonlijk gesprek 0,0 %, %, %, % Telefonisch via PPF Helpdesk 0,0 % 0,0 %, %, % Werkgever (HR afdeling) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Pagina versie.0

19 Pagina versie.0

20 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina 0 versie.0

21 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Anders, namelijk: (te veel) vaktermen. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een,0 beoordeeld. geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

22 Pagina versie.0

23 geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. 0. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

24 geen keuze geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. geen keuze. Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

25 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Dit aspect wordt gemiddeld met een,0 beoordeeld. Pagina versie.0

26 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld. Pagina versie.0

27 Pagina versie.0

28 . Dit aspect wordt gemiddeld met een, beoordeeld.. Wat is uw leeftijd? De gemiddelde leeftijd van de respondenten was, jaar. Pagina versie.0

29 Pagina versie.0

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Particuliere klanten van TVM verzekeringen

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Particuliere klanten van TVM verzekeringen Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Particuliere klanten van TVM verzekeringen Welkom bij TVM verzekeringen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle particuliere klanten van TVM verzekeringen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 14 Rapportcijfer Lichte daling in rapportcijfers voor alle sectoren Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,14

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015. Tussenpersonen

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015. Tussenpersonen Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tussenpersonen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit tussenpersonen van TVM verzekeringen. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwantitatief

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS

Samenvatting. Evaluatieonderzoek onder flexibele medewerkers 2015 TNS Samenvatting Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 2 tot en met 15 november 2015 de flexibele medewerkers gevraagd hoe zij de performance van Driessen HRM

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2017 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2017 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 In 2017 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers 3 mei 2018 1 Inleiding Wij willen onze dienstverlening steeds blijven verbeteren,

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting. Managementsamenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 2013 TNS

Samenvatting. Managementsamenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 2013 TNS Samenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 Inleiding en achtergrond flexibele medewerkers Driessen HRM Onderzoekskenmerken Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 11 tot

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Directe klanten

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Directe klanten Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Directe klanten Welkom bij TVM verzekeringen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle zakelijke klanten in het wegvervoer van TVM verzekeringen via het

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Particuliere klanten

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Particuliere klanten Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 Particuliere klanten Welkom bij TVM verzekeringen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle particuliere klanten van TVM verzekeringen. Het onderzoek bestaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie CVS Consumentenmonitor 2015 - Twaalfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 16 4. Veranderingen in de sector 22 5. Media 26 Onderzoeksverantwoording 29 Verbond

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie