Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid"

Transcriptie

1 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf nu: nglb). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het nglb uit en wil haar klanten zo goed mogelijk informeren over de gevolgen voor hun bedrijf. Daartoe is deze peiling uitgevoerd onder het Internetpanel RVO.nl. Op meerdere manieren geeft RVO.nl voorlichting over het nglb. Zo kunnen klanten informatie terugvinden op de website, in nieuwsbrieven en kan men meer informatie krijgen over de nieuwe regels tijdens bijeenkomsten. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in wat men van deze manieren vindt en over welke onderwerpen de respondenten eventueel meer informatie willen ontvangen. Ook gaat het onderzoek in op de vraag hoe de respondenten de informatie het liefst ontvangen. Deze rapportage sluit af met een paragraaf over het inzien en eventueel aanpassen van referentiegegevens via het klantportaal mijn.rvo.nl. 2. Onderzoeksopzet en respons De vragenlijst is in december 2014 online uitgezet onder 493 leden van het RVO-panel, en vlak voor de kerstperiode aangevuld met een door RVO.nl aangeleverde steekproef onder fruittelers en kalverhouders (zie ook tabel 2.1). In totaal hebben 657 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Het totale responspercentage op dit onderzoek is 21 procent. Onder het RVO-panel was dit met 43 procent meer dan het dubbele. Tabel 2.1 Steekproef en respons steekproef respons % steekproef RVO-panel % steekproef fruittelers % steekproef kalverhouders % totaal % 3. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de peiling beschreven. We beginnen met de informatievoorziening door RVO.nl over nglb (paragraaf 3.1), waaronder het klantportaal en de digitale nieuwsbrief (par. 3.2), de schriftelijke nieuwsbrief (par. 3.3), beurzen en voorlichtingsbijeenkomsten (par. 3.4). Vervolgens staat in par. 3.5 de voorkeur voor andere vormen van informatie over het nglb centraal. In de afsluitende paragraaf 3.6 komt het raadplegen van referentiegegevens aan bod. Pagina 1 van 10

2 3.1 Informatievoorziening door RVO.nl Zoals figuur 3.1 laat zien hebben de respondenten vooral gebruik gemaakt van de digitale nieuwsbrief die RVO.nl heeft uitgebracht (63 procent), gevolgd door de papieren nieuwsbrief en het klantportaal. Fysieke bijeenkomsten worden minder vaak genoemd. Andere manieren die men nog noemt zijn vakbladen, collega s, accountants/adviseurs en boekhouders. Een kleine groep heeft zich helemaal niet geïnformeerd. In de hierna volgende paragrafen wordt ingezoomd op de beoordeling van een bepaald informatiemiddel door gebruikers. Figuur 3.1 Welke middelen (van RVO.nl) heeft u gebruikt om aan informatie over het nieuwe GLB te komen? (n=657) De digitale nieuwsbrief 63% De papieren nieuwsbrief 43% Het klantportaal mijn.rvo.nl 42% Voorlichtingsbijeenkomsten 15% Beurzen (landbouwvakbeurzen) 6% anders 12% geen van deze 8% 3.2 Klantportaal en digitale nieuwsbrief Voor alle onderdelen van de informatievoorziening via het klantportaal mijn.rvo.nl geldt dat een relatief grote groep deze als matig bestempeld (figuur 3.2). Men is het meest te spreken over de actualiteit van de informatie: tweederde (66 procent) is tevreden, een derde ontevreden (29 procent matig, 6 procent slecht). Over de andere aspecten van de informatie is men kritischer. Met name de bruikbaarheid van de informatie over het nglb is veel respondenten niet duidelijk: bijna de helft (46 procent) is positief, tweevijfde (42 procent) beschouwt de bruikbaarheid echter als matig. Dit komt onder meer omdat de informatie nog veel vragen oproept, het taalgebruik te moeilijk wordt geacht en men het vervelend vindt dat de regels blijven veranderen en er over veel onderwerpen nog geen (definitieve) duidelijkheid is. Andere opmerkingen gaan vooral over het klantportaal zelf, een enkeling geeft aan de site traag te vinden, een andere gebruiker vindt informatie in het algemeen moeilijk vindbaar. Pagina 2 van 10

3 Figuur 3.2 Oordeel over de informatievoorziening op het klantportaal mijn.rvo.nl. Hoe beoordeelt u... (nmin=263) de actualiteit van de informatie over het nieuwe GLB? 66% 29% 6% de volledigheid van de informatie over het nieuwe GLB? 56% 35% 9% het gemak waarmee u informatie over het nieuwe GLB kunt vinden? 52% 37% 11% de bruikbaarheid van de informatie over het nieuwe GLB 50% 39% 12% de duidelijkheid van de informatie over het nieuwe GLB? 46% 42% 12% (zeer) goed matig (zeer) slecht De gebruikers van de digitale nieuwsbrief zijn een stuk positiever dan de gebruikers van het klantportaal. Met name de overzichtelijkheid (86 procent vindt deze (zeer) goed) en de actualiteit van de informatie 80 procent) worden genoemd. Over de overige informatieaspecten is tweederde (66 procent) tevreden, en beschouwt circa 30 procent dit aspect als matig. Uit de toelichtingen komt nog naar voren dat (enkele) fruittelers de informatie te algemeen vinden. Voor fruittelers is het nglb nieuw, schrijft een van hen. Verder geeft men net zoals bij het klantportaal aan het lastig te vinden dat veel informatie nog niet definitief is. Figuur 3.3 Oordeel over de informatievoorziening in de digitale nieuwsbrief. Hoe beoordeelt u... (nmin=391) de overzichtelijkheid van de digtale nieuwsbrief? 86% 13% de actualiteit van de informatie? 80% 17% 3% de bruikbaarheid van de informatie? 66% 30% 5% de duidelijkheid van de informatie? 66% 28% 5% de volledigheid van de informatie? 66% 30% 4% (zeer) goed matig (zeer) slecht Pagina 3 van 10

4 3.3 De papieren nieuwsbrief De gebruikers van de papieren nieuwsbrief zijn doorgaans tevreden over de informatievoorziening, met name over de overzichtelijkheid (84 procent) en de actualiteit (75 procent). Over de overige aspecten is minimaal zes op de tien gebruikers positief (gemiddeld 62 procent). In de toelichtingen wordt weinig inhoudelijk ingegaan op de informatie in de papieren nieuwsbrief. Meerdere gebruikers geven aan dat het alweer een tijd geleden is dat zij de nieuwsbrief hebben gelezen. Een voordeel is wel dat men de papieren nieuwsbrief vaker naleest dan de digitale nieuwsbrief. De informatie wordt niet altijd duidelijk gevonden. Figuur 3.4 Oordeel over de informatievoorziening in de papieren nieuwsbrief. Hoe beoordeelt u... : (nmin=256) de overzichtelijkheid van de nieuwsbrief? 84% 14% De actualiteit van de informatie? 75% 25% 3% de volledigheid van de informatie? 63% 32% 5% de duidelijkheid van de informatie? 62% 32% 6% de bruikbaarheid van de informatie? 61% 32% 8% (zeer) goed matig (zeer) slecht 3.4 Beurzen en voorlichtingsbijeenkomsten Relatief weinig gebruikers bezochten een beurs over het nglb. De bezoekers zijn wel positief over de deskundigheid van de aanwezige medewerkers (78 procent) en de mogelijkheid om met een medewerker van RVO in gesprek te gaan over het nglb (75 procent). Tweederde vindt de verstrekte informatie duidelijk. Er is weinig inhoudelijke toelichting gegeven. Pagina 4 van 10

5 Figuur 3.5 Oordeel over de informatievoorziening op beurzen (nmin=36) de deskundigheid van de medewerkers? 78% 19% de mogelijkheid om met een medewerker van RVO.nl in gesprek te gaan over het nieuwe GLB? 75% 19% de duidelijkheid van de verstrekte informatie? 67% 31% (zeer) goed matig (zeer) slecht Figuur 3.6 behandelt het oordeel over de informatievoorziening op voorlichtingsbijeenkomsten. Viervijfde is tevreden over de actualiteit van de behandelde onderwerpen. Driekwart is positief over de deskundigheid van de medewerkers en het algemene nut van de bijeenkomst. Men is kritischer over de duidelijkheid van de verstrekte informatie. Enkele toelichtingen gaan er vooral over dat men het jammer vindt dat er nog geen duidelijkheid over veel onderwerpen is. Figuur 3.6 Oordeel over de informatievoorziening op voorlichtingsbijeenkomsten (nmin=101) de actualiteit van de behandelde onderwerpen? 79% 22% de deskundigheid van de medewerkers? 76% 23% het nut van de bijeenkomst? 75% 24% de duidelijkheid van de verstrekte informatie? 60% 37% (zeer) goed matig (zeer) slecht 3.5 Andere onderwerpen en manieren van informatievoorziening Naast de in de vorige paragrafen behandelde vormen van informatievoorziening over het nieuwe GLB zijn er uiteraard nog andere manieren waarop men zich over de ontwikkelingen kan informeren. Zoals figuur 3.7 laat zien, worden hiervoor vooral vakbladen gebruikt, gevolgd door de adviseur van de respondenten en bijeenkomsten van vakverenigingen en studieclubs. De gebruikte vakbladen zijn vooral Boerderij en Nieuwe Oogst, bezochte websites boerderij.nl en melkvee.nl. Andere informatiebronnen die men heeft gebruikt zijn onder meer collega s, voerleveranciers en de boekhouder. Pagina 5 van 10

6 Figuur 3.7 Welke manieren (naast de middelen die RVO.nl aanbiedt) heeft u nog meer gebruikt om aan informatie te komen over het nieuwe GLB? (n=657) vakbladen 58% mijn adviseur 41% bijeenkomsten van vakverenigingen en studieclubs 30% andere websites 13% anders 11% Drie nglb-onderwerpen waarover men meer informatie wil springen eruit: grond die in aanmerking komt voor betalingsrechten, de waarde van betalingsrechten en vergroeningseisen. Er is minder behoefte aan informatie over bijvoorbeeld de graasdierpremie en Jonge Landbouwers. Andere onderwerpen (door 11 procent genoemd) zijn onder meer fruitteelt, mest en de Rusland-boycot. Figuur 3.8 Kunt u specifieke GLB-onderwerpen noemen waarover u meer informatie wilt ontvangen? (n=657) grond die in aanmerking voor betalingsrechten 58% waarde van betalingsrechten vergroeningseisen 48% 47% private overeenkomsten Jonge Landbouwers graasdierpremie anders 18% 17% 16% 11% Tot slot is gevraagd of er nog andere onderwerpen zijn waar men meer informatie over zou willen ontvangen. Bijna tweevijfde (37 procent) antwoordt bevestigend. Natuurbeleid, mestbeleid en fruitteelt vormen een duidelijke top 3, op enige afstand gevolgd door subsidies en de melkveewet. Pagina 6 van 10

7 De respondenten hebben een sterke voorkeur voor het ontvangen van informatie via digitale nieuwsbrieven (86 procent), gevolgd door het klantportaal (43 procent) en brochures en voorlichtingsbijeenkomsten (figuur 3.9). Een kleine groep (2 procent) heeft geen behoefte aan extra informatie. Figuur 3.9 Hoe wilt u de komende tijd van RVO.nl informatie ontvangen over het nieuwe GLB en eventueel over andere onderwerpen? (n=585) Digitale nieuwsbrieven 86% Klantportaal mijn.rvo.nl 43% Brochure 30% Voorlichtingsbijeenkomsten 20% Beurzen 4% Anders Ik heb geen behoefte aan extra informatie 5% 2% 3.6 Het raadplegen van referentiegegevens Aan de hand van gegevens die bij RVO.nl bekend zijn (de referentiegegevens) over de bedrijven, wordt bepaald of men in aanmerking komt voor betalingsrechten. In de maanden voorafgaand aan dit onderzoek heeft RVO.nl meerdere keren aandacht gevraagd voor het bekijken van referentiegegevens. Zoals figuur 3.10 laat zien zijn de uitnodigingsbrief van RVO.nl (met als onderwerp "Raadplegen referentiegegevens Gemeenschappelijk landbouwbeleid ) en een bericht in de digitale nieuwsbrief het meest bekend (respectievelijk door 63 en 53 procent genoemd). Een kwart is hierop gewezen door de adviseur/accountant of zag de oproep in De Boerderij. Andere zaken worden minder vaak genoemd. Een op de zeven respondenten (13 procent) geeft aan geen van de genoemde manieren gezien, gehoord, of gelezen te hebben. Pagina 7 van 10

8 Figuur 3.10 Welke van de onderstaande manieren heeft u gezien of gehoord? (n=657) Uitnodigingsbrief van RVO.nl Bericht hierover in de digitale nieuwsbrief van RVO.nl 53% 63% Via adviseur/accountant Artikel in De Boerderij 27% 24% Berichtje op mijn.rvo.nl Kaartje bij beschikking bedrijfstoeslag 2014 Op voorlichtingsbijeenkomst/vakbeurs 11% 9% 17% Anders 2% Geen van deze manieren 13% Naar aanleiding van de berichtgeving heeft 60 procent van de respondenten zijn of haar referentiegegevens bekeken op rvo.nl en 40 procent heeft dat niet gedaan. Binnen de groep respondenten die de gegevens bekeken heeft, was het voor meer dan de helft (55 procent) duidelijk waar men deze gegevens kan inzien. Ruim eenderde (36 procent) moest zoeken om de gegevens te vinden. Een klein deel kon de gegevens niet vinden, of heeft deze gevonden nadat men heeft gebeld met rvo.nl (figuur 3.11). In de nadere toelichtingen wordt vooral ingegaan op de moeilijke vindbaarheid van de referentiegegevens op de (nieuwe) website rvo.nl. Een citaat: Hoe kan je, iets wat in Mijn dossier hoort, zo ver weg stoppen op internet?. Een ander geeft aan dat het makkelijker is als je via MijnDossier bij de referentiegegevens kunt, in plaats van via Regels. Voor viervijfde (81 procent) van deze respondenten is het duidelijk dat zij in aanmerking komen voor betalingsrechten, een op de zes (16 procent) weet niet of dit het geval is. Figuur 3.11 Was het voor u duidelijk waar u op mijn.rvo.nl uw bedrijfsgegevens kunt inzien? (n=391) Ja 55% Nee, ik heb moeten zoeken om het te vinden 36% Nee, ik heb het niet gevonden Nee, ik heb hiervoor gebeld met RVO.nl ( ) 6% 4% Pagina 8 van 10

9 Gebrek aan tijd is de voornaamste reden voor bijna de helft van de respondenten om hun referentiegegevens (nog) niet bekeken te hebben. Een op de zes (15 procent) laat dergelijke zaken over aan de adviseur/accountant, weet al dat men niet in aanmerking komt voor betalingsrechten, of kon zijn of haar eigen gegevens niet vinden op rvo.nl (beide laatste gevallen door 14 procent genoemd). De belangrijkste andere reden dat men de gegevens niet bekeken heeft, is dat de respondenten niet konden inloggen. Gevolgd door dat men geen e- herkenning heeft, of niet wist dat de mogelijkheid tot het raadplegen van de eigen gegevens er is. Figuur 3.12 U heeft aangegeven dat u (nog) niet op mijn.rvo.nl gekeken heeft om uw gegevens te raadplegen. Kunt u aangeven wat de reden is waarom u dat (nog) niet heeft gedaan? (n=266) Ik heb er nog geen tijd voor gehad 48% Mijn adviseur/accountant regelt dit voor mij Ik weet al dat ik niet in aanmerking kom voor betalingsrechten Ik kon op mijn.rvo.nl mijn gegevens niet vinden 15% 14% 14% Anders 18% Minderheid heeft gegevens aangepast Als niet alle gegevens bij RVO.nl bekend zijn, of als niet de juiste gegevens geregistreerd staan, kunnen de respondenten dit aanpassen. Op de vraag (aan alle respondenten) of men dit gedaan heeft, antwoordt 18 procent (116 respondenten) bevestigend, 31 procent (251 respondenten) heeft zijn of haar gegevens (nog) niet aangepast. De resterende 44 procent valt onder de categorie niet van toepassing. Als deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, heeft 31 procent zijn of haar gegevens wel aangepast, en 69 procent (nog niet). In een open vraag kon men het antwoord toelichten. De 44 procent niet van toepassing geeft aan dat hun gegeven correct waren ingevuld, waardoor een aanpassing niet nodig was. De groep die aangaf de eigen gegevens niet te hebben aangepast geeft onder meer aan dat men de gegevens niet zag staan. Andere respondenten zeggen dat ze er nog geen tijd voor hebben gehad, dat zij een nieuw KvK- en daardoor een nieuw relatienummer hebben gekregen (en dus nog niet kunnen inloggen), of dat men niet weet hoe het moet. Pagina 9 van 10

10 Gebrek aan tijd en onbekendheid mogelijkheid voornaamste redenen om gegevens (nog) niet aan te passen De respondenten die hun referentiegegevens (nog) niet hebben aangepast, is gevraagd naar de reden(en) hiervoor. Het vaakst wordt aangegeven dat de tijd hiervoor tot nu toe ontbrak (door 36 procent). Een kwart gaf aan dat men niet weet hoe de gegevens kunnen worden aangepast of aangevuld, of dat men niet weet hoe de gegevens aangepast moeten worden. In een op de zeven gevallen (14 procent) regelt de adviseur/accountant alles rondom referentiegegevens voor de respondenten. Andere redenen (17 procent van het totaal) zijn vooral dat e-herkenning niet werkt, en dat men daardoor niet kan inloggen. Figuur 3.13 U heeft aangegeven dat u de gegevens die van uw bedrijf geregistreerd staan, (nog) niet heeft aangepast of aangevuld. Kunt u aangeven wat de reden is waarom u dat (nog) niet heeft gedaan? (n=251) Ik heb er nog geen tijd voor gehad Ik wist niet dat ik mijn gegevens kan aanpassen of aanvullen Ik weet niet hoe ik dat moet doen 26% 25% 36% Mijn adviseur/accountant regelt dit voor mij Anders 14% 17% De helft van de respondenten die zijn of haar referentiegegevens heeft aangepast of dat (nog) niet gedaan heeft (n=367) vindt dat de oproep hiertoe waardevol is geweest. Twee van de vijf geven vooral aan niet te weten of de oproep waardevol is geweest voor hen en de rest (in totaal 57 respondenten) is hier negatief over. Pagina 10 van 10

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Tweede meting drs. A. van der Meide februari 2009 een onderzoek in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Onderzoeker Projectleider Veldwerk

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek KTO Monumenten Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. R.D.J. Scheelbeek juni 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Sector Stadsontwikkeling Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie