Life event: Een nieuwe baan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life event: Een nieuwe baan"

Transcriptie

1 Life event: Een nieuwe baan

2 Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

3 1 Belangrijke bevindingen

4 Belangrijke bevindingen Ruim een derde van de baanwisselaars die bij hun oude werkgever deelnamen aan een pensioenregeling en/of bij hun nieuwe werkgever deelnemen aan een pensioenregeling geeft aan pro-actief helemaal geen informatie te hebben ontvangen van de oude of nieuwe pensioenuitvoerder (dus zonder daarom te vragen). Volgens de Pensioenwet dienen deelnemers zowel bij het beëindigen als bij het starten van deelname aan een pensioenregeling informatie te ontvangen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit inderdaad bij ruim een derde van de baanwisselaars niet is gebeurd. Aannemelijker is het dat de informatie de baanwisselaar niet is opgevallen of dat er geen aandacht aan is besteed. 4 Bijna tweederde van de baanwisselaars met een pensioen bij de nieuwe werkgever geeft aan dat de consequenties van de baanwissel voor het pensioen duidelijk zijn geworden. Meer dan de helft van de baanwisselaars die informatie hebben ontvangen of hebben aangevraagd vindt dat de verstrekte informatie voldoende was om beslissingen te nemen over het eigen pensioen. Ruim driekwart van de baanwisselaars die informatie hebben ontvangen van de nieuwe pensioenuitvoerder is (zeer) tevreden over de totale informatieverstrekking. Deze relatief positieve beoordeling van de informatieverstrekking staat in schril contrast tot de behoefte van de baanwisselaar aan informatie, de beperkte kennis over verschillende pensioenaspecten en de wijze waarop de keuze om wel of geen waardeoverdracht plaats te laten vinden tot stand komt. De positieve beoordeling van de informatievoorziening wordt waarschijnlijk eerder veroorzaakt door de lage betrokkenheid bij pensioenen (onverschilligheid) en onbekendheid met de informatie dan door een daadwerkelijke hoge waardering voor de ontvangen informatie.

5 Belangrijke bevindingen Ongeveer eenderde van de baanwisselaars met een pensioen bij de nieuwe en bij de oude werkgever heeft een verzoek tot waardeoverdracht ingediend of is van plan dit nog te gaan doen. De meest belangrijke reden van een werknemer om waardeoverdracht plaats te laten vinden is het overzicht dat de werknemer heeft wanneer alle pensioenaanspraken bij één pensioenuitvoerder zijn ondergebracht. Baanwisselaars maken de keuze tot waardeoverdracht nauwelijks op basis van de kwaliteit van de regeling. Dit is niet vreemd gezien de beperkte informatie die de werknemer tot zich neemt en zijn lage pensioenkennis. 5 Bijna de helft van de baanwisselaars met een pensioen bij de nieuwe en bij de oude werkgever kiest ervoor om geen waardeoverdracht te laten plaatsvinden. Ook deze werknemers maken hun keuze zelden op basis van de kwaliteit van de pensioenregeling. De helft van hen is helemaal niet bezig geweest met waardeoverdracht of kan het zich niet meer herinneren, anderen (11%) gaven aan de aanspraak te laten staan vanwege de vertrouwde naam van de voormalige pensioenuitvoerder. De overige baanwisselaars, zo n 15%, twijfelen nog over de beslissing tot waardeoverdracht

6 2 Achtergrond en verantwoording

7 Achtergrond van het onderzoek Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet in werking getreden en heeft de AFM het toezicht op pensioenuitvoerders onder haar hoede gekregen. Eén van de twee belangrijkste hoofdnormen waar de AFM toezicht op houdt is de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. 7 Goede informatieverstrekking over pensioenen aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden is van groot belang. Dit is met name het geval op die momenten in het leven dat er veranderingen plaatsvinden in de persoonlijke of professionele sfeer (life events), en er keuzes moet worden gemaakt over het pensioen. Per jaar wisselen meer dan mensen van baan*. Met dit onderzoek wil de AFM inzicht krijgen in de wijze waarop werknemers omgaan met hun pensioen bij het wisselen van baan. Welke informatie ontvangen werknemers over waardeoverdracht? Wat doen werknemers met informatie over waardeoverdracht? Op basis waarvan beslissen ze uiteindelijk om wel of geen waardeoverdracht te laten plaatsvinden? * Bron: CBS, Dit aantal van betreft baanvinders die vanuit een substantiële baan - een baan van twaalf uur of meer per week gedurende minimaal één jaar - overgestapt zijn naar een andere baan. De periode tussen beide banen mag maximaal drie maanden beslaan. De definitie van baanwisselaar in dit onderzoek is breder, en omvat alle Nederlanders die het afgelopen jaar van baan zijn gewisseld.

8 Onderzoeksverantwoording 8 Veldwerkperiode: 29 april t/m 12 mei 2008 Doelgroep: het 18- tot 64-jarige deel van de Nederlandse bevolking, dat afgelopen jaar van baan gewisseld is ( baanwisselaars ). Methode: online onderzoek, voorafgegaan door een online screening om de juiste doelgroepen te kunnen ondervragen Steekproef: de steekproef is representatief naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en inkomen. Steekproefomvang: de bruto steekproef bestaat uit 799 baanwisselaars. De netto steekproef bevat 643 baanwisselaars. Representativiteit: de gepresenteerde uitkomsten over baanwissel zijn representatief voor het deel van de Nederlandse bevolking dat het afgelopen jaar van baan is gewisseld. Let op! De basis (selectie respondenten die de vraag hebben ingevuld) kan per vraag verschillen. Houd hier rekening mee bij de interpretatie van de onderzoeksuitkomsten. De basis staat vermeld onder iedere grafiek.

9 3 Onderzoeksresultaten

10 Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Wat was voor u de belangrijkste arbeidsvoorwaarde waar u bij uw wisseling van werkgever op heeft gelet? Op welke arbeidsvoorwaarden heeft u nog meer gelet? 10 Salaris Werktijden Inhoud van het werk Secundaire arbeidsvoorwaarden 6 22 Werksfeer 6 14 Woon-werkafstand 3 16 Opleiding/ontwikkeling 4 9 Vrije dagen/verlof 0 13 Doorgroeimogelijkheden Collega's Pensioenvoorziening 1 9 Reis/onkostenvergoeding 1 7 Uitdaging 3 3 Werkplezier 3 2 Anders % Genoemd als belangrijkste arbeidsvoorwaarde Genoemd als andere arbeidsvoorwaarde Basis: alle baanwisselaars (n=643)

11 Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling In hoeverre heeft u bij het wisselen van werkgever aandacht besteed aan de gevolgen voor uw pensioensituatie? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Uitgebreid Vrij veel Een beetje Nauwelijks Geen 11 0% Totaal jaar jaar jaar jaar Basis: alle baanwisselaars (n=643) De respondenten die van baan gewisseld zijn, hebben in bijna de helft van de gevallen geen aandacht besteed aan hun pensioen bij deze overstap jarigen spannen hier de kroon; tweederde van hen geeft aan geen aandacht te hebben besteed aan de gevolgen van hun baanwissel voor de pensioensituatie. Naarmate men ouder wordt, besteedt men vaker vrij veel of uitgebreid aandacht hieraan, hoewel er nog steeds een minderheid is die de zaken goed bekijkt.

12 Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Nam u deel aan een pensioenregeling bij uw vorige werkgever en neemt u deel aan een pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever? 12 18% 10% 54% Ruim de helft van de baanwisselaars (54%) geeft aan bij de oude werkgever deel te nemen aan een pensioenregeling en geeft aan bij de nieuwe werkgever eveneens deel te nemen aan een pensioenregeling. 10% 8% Basis: alle baanwisselaars (n=643) Vorige en nieuwe werkgever Vorige werkgever wel, nieuwe werkgever niet Vorige werkgever niet, nieuwe werkgever wel Geen van beide werkgevers Weet niet Gevraagd is ook in hoeverre het pensioen als arbeidsvoorwaarde meespeelde in de beslissing om de nieuwe baan te accepteren. 82% geeft aan dat dit helemaal niet of nauwelijks meespeelde. Slechts 6% zegt dat deze arbeidsvoorwaarde vrij sterk of heel sterk meespeelde.

13 Pensioeninformatie 13 Heeft u informatie ontvangen over uw pensioen bij uw baanwissel, zonder hierom te vragen? Zo ja, van wie heeft u informatie ontvangen? Ja, van oude werkgever 10 Ja, van nieuwe werkgever 41 Ja, van oude pensioenuitvoerder 12 Ja van nieuwe pensioenuitvoerder 16 Ja, van iemand anders 6 Nee, geen informatie ontvangen % Basis: alle baanwisselaars met pensioenregeling bij oude en/of nieuwe werkgever (n=467) 41% van de baanwisselaars met een pensioenregeling bij de oude en/of nieuwe werkgever geeft aan informatie over het pensioen ontvangen te hebben van de nieuwe wekgever. De oude werkgever, oude pensioenuitvoerder en nieuwe pensioenuitvoerder worden veel minder vaak genoemd. Ruim een derde geeft aan dat zij pro-actief geen informatie hebben ontvangen over het pensioen bij de baanwissel (37%).

14 Pensioeninformatie Heeft u zelf informatie aangevraagd over de gevolgen van uw wisseling van werkgever voor uw pensioensituatie? 14 Ja, bij oude werkgever 6 Ja, bij nieuwe werkgever 15 Ja, bij oude pensioenuitvoerder Ja, bij nieuwe pensioenuitvoerder Ja, bij iemand anders Nee, zelf geen informatie opgevraagd Basis: alle baanwisselaars die aandacht hebben besteed aan gevolgen voor pensioen (n=356) % Ruim tweederde van de baanwisselaars (69%) die in enige mate aandacht hebben besteed aan de gevolgen voor het pensioen, geeft aan zelf geen informatie te hebben opgevraagd over de gevolgen van de wisseling van werkgever voor de pensioensituatie.

15 Pensioeninformatie 15 Op welke manieren heeft u informatie van de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever ontvangen? Welk kanaal heeft uw voorkeur om informatie te ontvangen? Schriftelijk Via Telefonisch Persoonlijk gesprek Werkelijk Voorkeur Anders 2 1 Weet niet (meer) Basis: alle baanwisselaars die informatie van nieuwe pensioenuitvoerder hebben ontvangen (n=92) % Als informatie van de nieuwe pensioenuitvoerder wordt ontvangen, is dit vrijwel altijd in schriftelijke vorm (brief, brochure,...). Alle overige wijzen van communiceren zijn beduidend minder vaak genoemd. Als gevraagd wordt naar de gewenste wijze waarop men informatie van de nieuwe pensioenuitvoerder wil ontvangen, gaat de voorkeur ook uit naar schriftelijke communicatie. Via wordt nu weinig informatie verspreid. Een deel van de baanwisselaars verkiest dit medium echter wel als favoriet om informatie van de nieuwe pensioenuitvoerder te ontvangen.

16 Pensioeninformatie Heeft u bij uw overstap naar uw nieuwe werkgever een persoonlijk gesprek gehad over uw pensioen? Ja, met nieuwe werkgever Ja, met intermediair Ja, met nieuwe pensioenuitvoerder Ja, met iemand anders Ja, met oude pensioenuitvoerder Ja, met oude werkgever Nee Weet niet meer 65% van de baanwisselaars met een pensioenregeling bij de nieuwe werkgever ontving binnen 3 maanden na indiensttreding informatie over de nieuwe pensioenregeling. 29% zegt geen informatie te hebben ontvangen over de nieuwe pensioenregeling % Bij arbeidsvoorwaardengesprek Bij indiensttreding Binnen 3 mnd na indiensttreding Langer dan 3 mnd na indiensttreding Geen informatie ontvangen Weet niet meer Driekwart van de baanwisselaars met een pensioenregeling bij de nieuwe werkgever heeft geen persoonlijk gesprek gehad over het pensioen bij de baanwissel. Als wel een gesprek plaatsvond, was dit vaak met iemand van de nieuwe werkgever. Basis: alle baanwisselaars die niet aangeven geen pensioenregeling bij nieuwe werkgever te hebben (n=476) Wanneer heeft u de informatie over de nieuwe pensioenregeling ontvangen? %

17 Pensioeninformatie 17 Kunt u van elk van deze aspecten aangeven of u informatie van uw nieuwe pensioenuitvoerder heeft ontvangen waarin deze term wordt behandeld met betrekking tot uw persoonlijke pensioen? Pensioenreglement 43 Eigen bijdrage premie werknemer Waardeoverdracht Type pensioen bij nieuwe werkgever Te bereiken aanspraken Opbouwpercentage Vrijwillige aanvullende pensioenregeling Gevolgen deeltijdwerken/arbeidsong Indexatie Risico's voor werknemer Partnerpensioen obv risico of opbouw Voorwaarden partnerpensioen Bestemming premie Basis: alle baanwisselaars die niet aangeven geen pensioenregeling bij nieuwe werkgever te hebben (n=476) Franchise % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nee, ook geen behoefte aan Nee, wel behoefte aan Ja De baanwisselaars aan over veel aspecten geen informatie te hebben ontvangen, maar hier heeft men doorgaans naar eigen zeggen ook geen behoefte aan

18 Pensioeninformatie In hoeverre is het duidelijk geworden wat de consequenties van uw baanwissel voor uw pensioen zijn? Was de verstrekte informatie voldoende om beslissingen te nemen over uw pensioen? 18 25% 22% 15% Helemaal niet duidelijk geworden Niet helemaal duidelijk geworden In grote lijnen duidelijk geworden Helemaal duidelijk geworden 5% 22% 18% 55% Ja, de informatie was voldoende Nee, graag meer informatie ontvangen Nee, graag andere informatie ontvangen Weet niet (meer) 38% Basis: alle baanwisselaars die niet aangeven geen pensioenregeling bij nieuwe werkgever te hebben (n=476) Voor een kwart van de baanwisselaars met een pensioenregeling bij de nieuwe werkgever is het helemaal duidelijk geworden wat de gevolgen van de baanwissel voor de pensioensituatie zijn. 22% geeft aan dat dit voor hen helemaal niet duidelijk is geworden. Basis: alle baanwisselaars die informatie ontvangen of aangevraagd hebben (n=314) Ruim de helft van de baanwisselaars die informatie ontvangen en/of aangevraagd hebben over hun pensioensituatie bij de baanwissel geeft aan voldoende informatie te hebben ontvangen. 18% had graag meer informatie ontvangen, 5% andere informatie.

19 Pensioeninformatie Hoe tevreden bent u over de totale informatieverstrekking vanuit de pensioenuitvoerder van uw nieuwe / vorige werkgever rondom uw wisseling van werkgever? % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Als men informatie ontvangt is men in het algemeen meer tevreden over de informatieverstrekking vanuit de nieuwe pensioenuitvoerder dan vanuit de vorige pensioenuitvoerder. 79% is (zeer) tevreden over de nieuwe pensioenuitvoerder, 48% is (zeer) tevreden over de vorige pensioenuitvoerder. 20% 10% 0% 13 5 Nieuwe pensioenuitvoerder 13 7 Vorige pensioenuitvoerder Helemaal niet tevreden Niet tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Weet niet/geen mening Basis: alle baanwisselaars die informatie hebben ontvangen van de nieuwe pensioenuitvoerder (n=92) en vorige pensioenuitvoerder (n=65)

20 Pensioenkennis Kunt u van elk van deze aspecten aangeven of u weet wat deze term inhoudt? 20 Eigen bijdrage premie werknemer Vrijwillige aanvullende pensioenregeling Risico's voor werknemer Waardeoverdracht Pensioenreglement Te bereiken aanspraken Gevolgen deeltijdwerken/arbeidsong Type pensioen bij nieuwe werkgever Indexatie Partnerpensioen obv risico of opbouw Opbouwpercentage Voorwaarden partnerpensioen Franchise Bestemming premie % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik weet precies wat dit inhoudt Ik weet ongeveer wat dit inhoudt Ik weet niet wat dit inhoudt Basis: alle baanwisselaars die niet aangeven geen pensioenregeling bij nieuwe werkgever te hebben (n=476)

21 Waardeoverdracht Heeft u bij uw wisseling van baan waardeoverdracht laten plaatsvinden of een verzoek tot waardeoverdracht gedaan? 21 45% 14% 17% 9% 14% 1% Ja, waardeoverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden Ja, verzoek gedaan, verzoek nog niet uitgevoerd Ja, verzoek gedaan, verzoek afgewezen Nee, maar wil nog wel verzoek doen Nee, pensioen bij oude pensioenuitvoerder laten staan Weet niet Basis: alle baanwisselaars met pensioenregeling bij de oude en nieuwe werkgever (n=353) Bijna de helft (45%) van alle baanwisselaars met een pensioenregeling bij de oude en nieuwe werkgever laat hun pensioen bij de oude pensioenuitvoerder staan. Slechts 17% geeft aan de waarde van het pensioen al te hebben overgedragen. In totaal geeft 31% aan dat er al een verzoek is gedaan of dat men dit van plan is te gaan doen.

22 Waardeoverdracht Waarom heeft u waardeoverdracht laten plaatsvinden, een verzoek tot waardeoverdracht gedaan of bent u van plan een verzoek tot waardeoverdracht te doen? 22 Zo houd ik één partij waarvan ik pensioen moet krijgen 78 Vond oude pensioenregeling geen goede pensioenregeling 13 Verwacht betere service als ik actief klant ben bij nieuwe pensioenuitvoerder 11 Vertrouwde naam van nieuwe pensioenuitvoerder 9 Anders 9 Weet niet (meer) % Basis: Alle baanwisselaars waardeoverdracht laten plaatsvinden, verzoek hiertoe gedaan of van plan te doen (n=144) De belangrijkste reden om waardeoverdracht te laten plaatsvinden is het behoud van één partij waarvan men pensioen moet krijgen. Dit is vooral een praktische reden. Deze reden is door 78% van de respondenten genoemd die waardeoverdracht hebben laten plaatsvinden of een verzoek hiertoe hebben gedaan of willen doen. De overige redenen zijn beduidend minder vaak genoemd. 7% zegt niet meer te weten waarom men waardeoverdracht wil(de) laten plaatsvinden.

23 Waardeoverdracht Waarom heeft u geen waardeoverdracht laten plaatsvinden of geen verzoek tot waardeoverdracht gedaan? (geherpercenteerd met uitsluiting van personen die bij dezelfde pensioenuitvoerder zijn gebleven) 23 Ik vond nieuwe pensioenregeling geen goede pensioenregeling 9 Door komst van middelloon maakt het niet veel verschil meer uit 6 Vertrouwde naam van de pensioenuitvoerder van oude werkgever 11 Bij oude werkgever heb ik zekerheid over het eindbedrag 5 Anders 18 Ik ben er eigenlijk niet mee bezig geweest 35 Ik wist niet dat dit kon 5 Wist niet dat ik via vorige werkgever pensioen had opgebouwd 1 Weet niet (meer) Basis: Alle baanwisselaars geen (verzoek tot) waardeoverdracht laten plaatsvinden (n=160) % De belangrijkste reden om geen waardeoverdracht te laten plaatsvinden is ben er eigenlijk niet mee bezig geweest (door 35% genoemd). Het percentage respondenten dat weet niet (meer) heeft geantwoord op deze vraag ligt hoger dan het percentage dat weet niet (meer) antwoordde op de vraag waarom men wel waardeoverdracht wil laten plaatsvinden (13% vs. 7%).

24 Waardeoverdracht Kunt u aangeven welke van de onderstaande pensioenaspecten invloed hebben gehad op uw beslissing om (geen) waardeoverdracht te laten plaatsvinden? 24 Geherpercenteerd met uitsluiting van weet niet/geen mening Te bereiken aanspraken Type pensioen bij nieuwe werkgever Eigen bijdrage premie werknemer Gevolgen deeltijdwerken/arbeidsong. Opbouwpercentage Indexatie Risico's werknemer Bestemming premie Voorwaarden partnerpensioen Partnerpensioen obv risico of opbouw Vrijwillige aanvullende pensioenregeling Franchise 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal niet van invloed Niet van invloed Van invloed Sterk van invloed Basis: alle baanwisselaars met pensioenregeling bij de oude en nieuwe werkgever (n=353)

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Een duidelijk verhaal, een helder pensioen

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Een duidelijk verhaal, een helder pensioen In de pers Waarom pensioencommunicatie? ONTWIKKELINGEN: Oprukkende overheid (zorgplicht nieuwe pensioenwet) Pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Hoewel wij deze presentatie met veel zorgvuldigheid hebben gemaakt kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Uw pensioenrechten zijn vastgelegd

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Overzicht Nederlands pensioenstelsel

Overzicht Nederlands pensioenstelsel 1 Inhoud Overzicht NL pensioenstelsel: 3 pijlers Samenhang 1e - en 2e pijler Hoe werkt het middelloonsysteem De 67-regeling van DEPF Rekenvoorbeeld DEPF pensioenregeling Digitaal pensioenfonds: MijnPensioen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Enquête premie & indexatie

Enquête premie & indexatie Enquête premie & indexatie Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau houdt de Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van pensioenpremie

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Agenda Het pensioenfonds Uw inkomen straks Pensioenregeling StiPP. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Bestuur van het pensioenfonds:

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Voorontwerp Wet Pensioencommunicatie Algemeen Het centraal stellen van de deelnemer is het begin van begrip en inzicht in de persoonlijke pensioen situatie Het centraal stellen

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Open normen een toelichting

Open normen een toelichting Open normen een toelichting De open normen in de Pensioenwet. Hoe ziet de AFM deze normen? - Johan de Groot, Hoofd afdeling Pensioen & AIFM - Jan van Miltenburg, Manager Toezicht Pensioenuitvoerders Amsterdam,

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2007/ Vrijwillige pensioenoverdracht wethouders

Raadsvoorstel2007/ Vrijwillige pensioenoverdracht wethouders gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2007/153018 Portefeuillehouder H. Tuning Steiler mw. Y.J. Hopman Collegevergadering 5 julli 2007 Raadsvergadering 5 juli 2007 Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie