Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009

2 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) Internet: Auteurs: drs. Joyce van der Laan en Ronald Mulders Publicatiedatum: 2 maart

3 Voorwoord In dit rapport worden de resultaten beschreven van een landelijk onderzoek naar de werkbeleving en medewerkerstevredenheid van medewerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit onderzoek is in januari 2009 uitgevoerd onder meer dan 1000 willekeurige medewerkers. Teneinde de resultaten goed te kunnen interpreteren wordt de lezer geadviseerd de inrichting van het onderzoek door te nemen (zie deel 1) alvorens de resultaten te lezen. Indien er vragen naar aanleiding van dit rapport zijn, kunt u contact met ondergetekenden opnemen. Almere, maart 2009 drs. Joyce van der Laan Ronald Mulders 3

4 Inhoudsopgave Deel 1: Inleiding Achtergrond onderzoek 1.2 Doel en doelgroep van het onderzoek 1.3 Wijze van dataverzameling en responseverantwoording 1.4 Onderzoeksaspecten die in kaart zijn gebracht 1.5 Rapportage en leeswijzer Deel 2: Resultaten Werk en werkzaamheden 2.2 Leidinggevende 2.3 Samenwerking en collegialiteit 2.4 Communicatie en informatievoorziening 2.5 Organisatiecultuur 2.6 Betrokkenheid en motivatie 2.7 Missie en doelstellingen 2.8 Beoordeling en evaluatie 2.9 Arbeidsvoorwaarden 2.10 Werkplek 2.11 Opleidingen en cursussen 2.12 Zelfreflectie en eigen rol 2.13 Ziekteverzuim 2.14 Algemeen Deel 3: Samenvatting 47 Bijlagen 51 4

5 deel 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek De inzet van medewerkers hangt samen met een positieve werkbeleving. Tevreden medewerkers die zich door de organisatie goed geïnformeerd en erkend voelen, presteren beter. Om objectief inzicht in de tevredenheid en werkbeleving van medewerkers bij verschillende organisaties te krijgen, heeft Trendview het Trendview MTO ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van het Trendview MTO is een benchmarkanalyse. Om trends in de arbeidsmarkt te signaleren, voert Trendview jaarlijks een landelijk onderzoek uit naar de werkbeleving en de tevredenheid van de medewerkers in Nederland. In dit rapport worden de resultaten beschreven van het Nationaal MTO Door dit onderzoek dat gehouden is onder meer dan 1000 medewerkers is Trendview in staat de resultaten van het Trendview MTO bij een specifieke organisatie te vergelijken met het landelijk gemiddelde. In deel 1 komen de volgende aspecten van het onderzoek aan de orde: Doel en doelgroep van het onderzoek (paragraaf 1.2). Wijze van dataverzameling en responseverantwoording (paragraaf 1.3). Onderzoeksaspecten die in kaart zijn gebracht (paragraaf 1.4). Rapportage en leeswijzer (paragraaf 1.5). 1.2 Doel en doelgroep van het onderzoek Het doel van het Nationale Medewerkerstevredenheidsonderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen van de tevredenheid en werkbeleving van medewerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderzoek richt zich op de medewerkers in Nederland van 18 jaar en ouder. Deelname aan het onderzoek was vanzelfsprekend anoniem. 5

6 1.3 Wijze van dataverzameling en responseverantwoording Het onderzoek is uitgevoerd middels een webenquête. Er is gekozen voor een webenquête zodat medewerkers op een voor hen gunstig tijdstip de vragenlijst in hebben kunnen vullen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een representatief panel. De panelleden hebben een ontvangen met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal hebben 1045 medewerkers deelgenomen aan het Nationale Medewerkerstevredenheidsonderzoek van Trendview. De verdeling van de response naar het aantal werkjaren en de Nielsen regio s is weergegeven in tabel 1.2 en 1.3. Response Totaal Minder dan 2 jaar 13,3% 2 tot 6 jaar 26,6% 6 jaar of langer 60,1% Totaal Tabel 1.2: Verdeling response naar aantal jaren werkzaam 100% Nielsen Totaal 1 15,0% 2 31,0% 3 10,2% 4 20,4% 5 23,3% Totaal 100% Tabel 1.3: Verdeling response naar Nielsen regio 6

7 1.4 Onderzoeksaspecten die in kaart zijn gebracht De te onderzoeken aspecten zijn gebaseerd op 14 thema s, die inzichtelijk maken hoe medewerkers hun werk beleven. In de vragenlijst komen de volgende zaken aan de orde: 1. Werk en werkzaamheden 2. Leidinggevende 3. Samenwerking en collegialiteit 4. Communicatie en informatievoorziening 5. Organisatiecultuur 6. Betrokkenheid en motivatie 7. Missie en doelstellingen 8. Beoordeling- en evaluatie 9. Arbeidsvoorwaarden 10. Werkplek 11. Opleidingen en cursussen 12. Zelfreflectie en eigen rol 13. Ziekteverzuim 14. Algemeen 7

8 1.5 Rapportage en leeswijzer De rapportage van de resultaten bestaat uit een aantal paragrafen. Deze paragrafen komen grotendeels overeen met de onderzoeksaspecten genoemd in paragraaf 1.4. Het rapport wordt afgesloten met de samenvatting en de bijlagen (de vragenlijst en open antwoorden). Voor het juist interpreteren van de antwoorden wordt geadviseerd de navolgende leeswijzer door te nemen. De leeswijzer is verdeeld in: leeswijzer voor het interpreteren van de antwoorden op vragen in de vorm van stellingen leeswijzer voor de tevredenheid- en belangscores Leeswijzer vragen in de vorm van stellingen De rapportage van de resultaten is als volgt opgezet. Een aantal vragen over de werkbeleving zijn gesteld in de vorm van (positief geformuleerde) stellingen. Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van een 5-punts Likert schaal, waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 5 voor helemaal mee eens (zie de bijlage met de vragenlijst). Indien de medewerkers geen oordeel konden geven over een bepaald aspect dan hebben ze de optie weet niet/geen mening aan kunnen klikken. De resultaten zijn gesplitst naar de Nielsen Regio waar men woonachtig is. De resultaten zijn weergegeven in percentages (zie voorbeeld tabel 1.4). Ik ben er trots op om bij de organisatie te werken waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 3,8% 0,6% 4,7% 2,8% 0% 1,8% Mee oneens 2,5% 5,9% 2,8% 3,3% 3,7% 4,0% Neutraal 20,4% 20,7% 23,4% 14,6% 23,0% 20,2% Mee eens 34,4% 45,1% 44,9% 43,7% 40,2% 42,0% Helemaal mee eens 35,7% 27,5% 22,4% 34,3% 32,8% 30,8% Weet niet/geen mening 3,2% 0,3% 1,9% 1,4% 0,4% 1,1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1.4 Voorbeeldrapportage stellingen 8

9 Leeswijzer voor vragen met betrekking tot de tevredenheid en het belang Er zijn een aantal vragen gesteld, waarbij men een oordeel heeft gegeven over de tevredenheid en over het belang van het betreffende aspect. De tevredenheid en het belang zijn aangegeven op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en zeer onbelangrijk en 10 voor zeer tevreden en zeer belangrijk. Deze resultaten zijn weergegeven in gemiddelde cijfers (zie voorbeeld tabel 1.5). Werk en werkzaamheden Aspect Inhoud van het werk Niveau van het werk Tabel 1.5 Voorbeeldrapportage tevredenheid en belang Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n= ) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 7,6 7,6 7,3 7,7 7,7 7,6 Belang 7,9 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 Tevredenheid 7,6 7,5 7,2 7,6 7,6 7,5 Belang 7,8 7,6 7,5 7,8 7,8 7,7 Prioriteitenmatrix. Voor een aantal thema s zijn diverse stellingen voorgelegd, die in kaart brengen hoe de medewerkers het betreffende aspect waarderen in hun werkomgeving. Daarnaast is ook in kaart gebracht hoe belangrijk men het aspect vindt. Met deze gegevens kan inzicht verkregen worden in de tevredenheid over en het belang van het betreffende aspect en kan een zogenoemde prioriteitenmatrix worden opgesteld. De matrix geeft aan welke acties meer en welke acties minder prioriteit verdienen (zie figuur op pagina 10). Met de matrix is het mogelijk per thema gericht te werken aan een eventuele verdere verbetering van de werkbeleving van de organisatie. 9

10 In de rapportage is ingezoomd op de prioriteitenmatrix om onderlinge verschillen aantoonbaar te maken. 1: Medewerkers zijn (zeer) ontevreden over een belangrijk aspect (prioriteit): deze punten hebben een hoge verbeterprioriteit. Een verbetering van deze punten zal in sterke mate bijdragen aan een verbetering van de medewerkerstevredenheid. 2: Medewerkers zijn (zeer) tevreden over een belangrijk aspect (behouden): dit betreffen de sterke punten van de organisatie. Het kwaliteitsniveau van deze punten dient behouden te blijven. 3: Medewerkers zijn (zeer) ontevreden over een onbelangrijk aspect (bewaken): punten in dit kwadrant dienen bewaakt te worden, aangezien het belang van deze aspecten in de toekomst kan toenemen. 4: Medewerkers zijn (zeer) tevreden over een onbelangrijk aspect (behouden): deze aspecten verdienen geen extra aandacht, maar dienen behouden te blijven. Let op: de bovenstaande prioriteitenmatrix is een voorbeeld en bevat fictieve items en waarden. 10

11 Open vragen Er zijn open vragen gesteld om een verdieping van de antwoorden te krijgen. Daar waar een duidelijke lijn in de antwoorden terug te vinden is, zijn de antwoorden gecodeerd en opgenomen in de rapportage. De open antwoorden waar geen lijn te vinden is of waar het aantal open antwoorden beperkt is, zijn als bijlage opgenomen. 11

12 deel 2 Resultaten 2.1 Werk en werkzaamheden Voor 10 aspecten die gerelateerd zijn aan het werk en de werkzaamheden is onderzocht hoe tevreden men is (zie tabel 2.1). Tevens is er aangegeven hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt. De tevredenheid en het belang zijn aangegeven op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en zeer onbelangrijk en 10 voor zeer tevreden en zeer belangrijk (zie leeswijzer). Uit tabel 2.1 is op te maken dat de medewerkers gemiddeld gezien erg tevreden zijn over hun werk en hun werkzaamheden (waardering 7,5 of hoger). Het meest tevreden zijn de medewerkers over de mate van zelfstandigheid die zij in hun werk ervaren. De werkdruk krijgt de minst hoge score (7,1). Hoewel alle aspecten in tabel 2.1 als belangrijk worden aangemerkt (score gemiddeld 7,5 of hoger), wordt de zelfstandigheid het meest belangrijk gevonden. Hoewel de medewerkers uit Nielsen Regio 3 wel tevreden zijn over hun werk en werkzaamheden, geven zij op bijna alle aspecten relatief lagere scores dan de overige regio s. Werk en werkzaamheden Aspect Inhoud van het werk Niveau van het werk Mogelijkheid om werkzaamheden zelf in te richten. Plezier in het werk Afwisseling Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Werkdruk Bevoegdheden Werktijden Tabel 2.1 Tevredenheid en belang werk en werkzaamheden Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n= ) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 7,6 7,6 7,3 7,7 7,7 7,6 Belang 7,9 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 Tevredenheid 7,6 7,5 7,2 7,6 7,6 7,5 Belang 7,8 7,6 7,5 7,8 7,8 7,7 Tevredenheid 7,7 7,8 7,4 7,9 7,9 7,8 Belang 7,9 7,9 7,6 7,9 8,0 7,9 Tevredenheid 7,8 7,9 7,6 7,9 8,0 7,9 Belang 8,2 8,1 8,0 8,2 8,1 8,1 Tevredenheid 7,8 7,7 7,4 7,8 7,8 7,7 Belang 8,0 7,9 7,6 8,0 7,9 7,9 Tevredenheid 8,0 8,2 7,9 8,2 8,2 8,1 Belang 8,1 8,2 8,0 8,1 8,2 8,2 Tevredenheid 8,1 8,0 7,9 8,0 8,1 8,0 Belang 8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 Tevredenheid 7,0 7,1 7,0 7,1 7,1 7,1 Belang 7,3 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 Tevredenheid 7,5 7,5 7,2 7,5 7,5 7,5 Belang 7,6 7,8 7,5 7,6 7,6 7,6 Tevredenheid 8,0 7,9 7,4 7,9 8,0 7,9 Belang 8,1 7,9 7,7 8,0 8,2 8,0 12

13 Belang Nationaal MTO 2009 Prioriteitenmatrix In figuur 2.1 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat bijna alle aspecten van belang zijn voor medewerkers (belangscore >7,5). We zien dat de aspecten die het hoogst scoren qua tevredenheid ook het meest belangrijk zijn voor de medewerkers. Prioriteitenmatrix Werk en werkzaamheden Inhoud van het werk Niveau van het werk 9,5 8,5 Mogelijkheid om werkzaamheden zelf in te richten. Plezier in het werk Afwisseling 7,5 Zelfstandigheid 6,5 Verantwoordelijkheid 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid Werkdruk Bevoegdheden Werktijden Figuur 2.1 Prioriteitenmatrix werk en werkzaamheden De medewerkers hebben nog op- en aanmerkingen kunnen maken over de aspecten Werk en Werkzaamheden. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 1. 13

14 2.2 Leidinggevende Voor 13 aspecten die gerelateerd zijn aan de leidinggevende is onderzocht hoe tevreden men is (zie tabel 2.2). Tevens is aangegeven hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt. Uit tabel 2.2 is op te maken dat de medewerkers gemiddeld gezien gematigd tevreden tot tevreden zijn over de leidinggevende. Een aantal aspecten kennen geen hoge score: stijl van leidinggeven (6,7), begeleiding door de leidinggevende (6,6), communicatie door de leidinggevende (6,6), inlevingsvermogen (6,7) en de snelheid van besluitvorming (6,7). De medewerkers zijn het meest tevreden over de discretie van de leidinggevende (7,4). De tevredenheid van de medewerkers uit Nielsen Regio 3 is op bijna alle aspecten een fractie lager dan de tevredenheid van de medewerkers uit de overige regio s. Alle aspecten uit tabel 2.2 worden redelijk belangrijk gevonden (score hoger dan 7,0). Leidinggevende Aspect Stijl van leidinggeven Inspraakmogelijkheid bij leidinggevende Waardering door de leidinggevende Begeleiding door de leidinggevende Duidelijkheid van de leidinggevende Feedback van de leidinggevende Communicatie door de leidinggevende Inlevingsvermogen van de leidinggevende Relatie met leidinggevende Snelheid van besluitvorming van de leidinggevende Kennis van de leidinggevende Discretie van de leidinggevende Ondersteuning door leidinggevende Tabel 2.2 Tevredenheid en belang leidinggevende Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 Regio 3 (n=303- (n=97-101) 316) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,6 6,8 6,5 6,8 6,8 6,7 Belang 7,4 7,3 7,1 7,4 7,4 7,4 Tevredenheid 7,0 7,2 6,9 7,3 7,2 7,2 Belang 7,6 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 Tevredenheid 7,1 7,0 6,8 7,2 7,2 7,1 Belang 7,6 7,5 7,3 7,6 7,6 7,6 Tevredenheid 6,3 6,6 6,2 6,7 6,8 6,6 Belang 7,0 7,0 6,7 7,1 7,3 7,1 Tevredenheid 6,6 6,8 6,4 6,9 7,0 6,8 Belang 7,6 7,4 7,2 7,5 7,5 7,5 Tevredenheid 6,5 6,7 6,4 6,7 6,9 6,7 Belang 7,2 7,3 7,2 7,4 7,5 7,3 Tevredenheid 6,5 6,5 6,2 6,7 6,6 6,6 Belang 7,4 7,4 7,2 7,4 7,5 7,4 Tevredenheid 6,5 6,6 6,4 6,8 6,9 6,7 Belang 7,2 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 Tevredenheid 6,9 7,2 6,9 7,3 7,3 7,2 Belang 7,6 7,5 7,3 7,6 7,6 7,5 Tevredenheid 6,8 6,8 6,4 6,9 6,7 6,7 Belang 7,6 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4 Tevredenheid 7,2 7,2 7,0 7,2 7,5 7,2 Belang 7,7 7,6 7,6 7,6 7,7 7,6 Tevredenheid 7,3 7,5 7,2 7,5 7,5 7,4 Belang 7,9 7,8 7,7 7,8 8,0 7,9 Tevredenheid 6,8 6,8 6,5 7,0 7,0 6,9 Belang 7,4 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 14

15 Prioriteitenmatrix In figuur 2.2 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat een aantal aspecten voor verbetering vatbaar zijn: ze hebben geen hoge tevredenheidsscore (<7) en worden wel als belangrijk ervaren (belangscore >7,0). Opvallend is dat het aspect waar de medewerkers het meest tevreden over zijn (discretie van de leidinggevende) ook als belangrijkste aspect naar voren komt. Prioriteitenmatrix Leidinggevende Stijl van leidinggeven Belang 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid Inspraakmogelijkheid bij leidinggevende Waardering door de leidinggevende Begeleiding door de leidinggevende Duidelijkheid van de leidinggevende Feedback van de leidinggevende Communicatie door de leidinggevende Inlevingsvermogen van de leidinggevende Relatie met leidinggevende Snelheid van besluitvorming van de leidinggevende Kennis van de leidinggevende Discretie van de leidinggevende Ondersteuning door leidinggevende Figuur 2.2 Prioriteitenmatrix leidinggevende De medewerkers hebben nog op- en aanmerkingen kunnen maken over de aspecten die betrekking hebben op de leidinggevende. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 2. 15

16 2.3 Samenwerking en collegialiteit Voor zes aspecten die gerelateerd zijn aan de samenwerking en collegialiteit is onderzocht hoe tevreden men is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt. Uit tabel 2.3 is op te maken dat de tevredenheid over de samenwerking met collega s van de eigen afdeling hoger is dan de tevredenheid over de samenwerking met collega s van andere afdelingen. Dit geldt ook voor de sfeer van de eigen afdeling tegenover de sfeer binnen andere afdelingen en de ondersteuning van collega s van de eigen afdeling tegenover ondersteuning van collega s van andere afdelingen. Het meest tevreden zijn de medewerkers over de sfeer binnen de eigen afdeling (7,8). Dit punt wordt ook als belangrijkste aspect aangemerkt. Alle aspecten met betrekking tot de samenwerking en collegialiteit worden belangrijk gevonden (score van 7,4 of hoger). Samenwerking en collegialiteit Aspect Samenwerking met collega s van de eigen afdeling Samenwerking met collega s van de andere afdelingen De sfeer binnen de eigen afdeling De sfeer binnen andere afdelingen De ondersteuning van collega s van de eigen afdeling De ondersteuning van collega s van de andere afdelingen Nielsen regio Tabel 2.3 Tevredenheid en belang samenwerking en collegialiteit Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=82-102) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 7,8 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7 Belang 8,1 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 Tevredenheid 7,4 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 Belang 7,5 7,4 7,6 7,6 7,6 7,5 Tevredenheid 7,9 7,7 7,5 7,9 7,8 7,8 Belang 8,2 8,1 7,9 8,3 8,2 8,1 Tevredenheid 7,4 7,2 6,9 7,5 7,3 7,3 Belang 7,6 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 Tevredenheid 7,9 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7 Belang 8,2 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 Tevredenheid 7,4 6,9 7,1 7,3 7,3 7,2 Belang 7,5 7,2 7,4 7,6 7,5 7,4 16

17 Prioriteitenmatrix In figuur 2.3 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat bijna alle aspecten van belang zijn (belang >7,4). De aspecten scoren ruim voldoende qua tevredenheid. Gezien het belang van de aspecten dient deze tevredenheid behouden te blijven. Prioriteitenmatrix Samenwerking & collegialiteit Samenwerking met collega s van de eigen afdeling Belang 9,5 8,5 7,5 6,5 Samenwerking met collega s van de andere afdelingen De sfeer binnen de eigen afdeling De sfeer binnen andere afdelingen 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid De ondersteuning van collega s van de eigen afdeling De ondersteuning van collega s van de andere afdelingen Figuur 2.3 Prioriteitenmatrix samenwerking en collegialiteit De medewerkers hebben nog op- en aanmerkingen kunnen maken over de aspecten die betrekking hebben op de samenwerking en collegialiteit. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 3. 17

18 2.4 Communicatie en informatievoorziening Voor vijf aspecten die gerelateerd zijn aan de communicatie en informatievoorziening en drie aspecten betreffende de informatiekanalen is onderzocht hoe tevreden men hierover is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.4 en tabel 2.5). De communicatie met en informatievoorziening over andere afdelingen wordt relatief laag gewaardeerd (6,7). Alle aspecten met betrekking tot de communicatie en informatievoorziening worden belangrijk gevonden (score van 7,2 of hoger). Communicatie en informatievoorziening Aspect Communicatie binnen de eigen afdeling Communicatie met andere afdelingen Informatievoorziening over andere afdelingen Informatievoorziening over zaken die betrekking hebben op mijn eigen functie Informatievoorziening door de organisatie waar ik werk over de strategie en doelstellingen Nielsen regio Tabel 2.4 Tevredenheid en belang communicatie en informatievoorziening Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=93-104) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 7,2 7,2 7,1 7,3 7,2 7,2 Belang 7,9 7,9 7,7 8,0 7,9 7,9 Tevredenheid 6,7 6,6 6,7 6,9 6,7 6,7 Belang 7,3 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4 Tevredenheid 6,7 6,6 6,6 6,8 6,8 6,7 Belang 7,2 7,2 7,1 7,3 7,3 7,2 Tevredenheid 7,2 7,1 7,0 7,3 7,2 7,2 Belang 8,0 7,8 7,6 7,9 7,9 7,8 Tevredenheid 7,0 6,9 6,6 7,2 7,2 7,0 Belang 7,7 7,6 7,3 7,7 7,7 7,6 De medewerkers zijn tevreden over het intranet en de website van hun organisatie (zie tabel 2.5). De interne memo s worden met een 6,7 lager gewaardeerd. Informatiekanalen Aspect Interne memo s Intranet Website Tabel 2.5 Tevredenheid en belang informatiekanalen Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=88-94) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,6 6,6 6,7 6,9 6,9 6,7 Belang 7,4 7,1 7,2 7,3 7,4 7,3 Tevredenheid 7,0 7,0 6,9 7,3 7,1 7,1 Belang 7,6 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 Tevredenheid 7,0 7,0 6,7 7,4 7,1 7,1 Belang 7,5 7,3 7,2 7,6 7,5 7,4 18

19 Belang Nationaal MTO 2009 Prioriteitenmatrix In figuur 2.4 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat bijna alle aspecten van belang zijn (belangscore >7,2). De informatievoorziening over andere afdelingen, de communicatie met ander afdelingen en de interne memo s zijn aspecten die in de gaten gehouden dienen te worden: de aspecten zijn van belang (>7,2), maar de scores op deze aspecten zijn relatief laag (6,7). De tevredenheid van de overige aspecten dient gezien het belang van de aspecten wel gehandhaafd te blijven. Prioriteitenmatrix Communicatie en informatie Communicatie binnen de eigen afdeling 9,5 8,5 7,5 6,5 Communicatie met andere afdelingen Informatievoorziening over andere afdelingen Informatievoorziening over zaken die betrekking hebben op mijn eigen functie Informatievoorziening over de strategie en doelstellingen Interne memo s 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid Intranet Website Figuur 2.4 Prioriteitenmatrix communicatie en informatievoorziening De medewerkers hebben nog op- en aanmerkingen kunnen maken over de aspecten die betrekking hebben op de communicatie en de informatievoorziening. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 4. 19

20 2.5 Organisatiecultuur Voor zeven aspecten die gerelateerd zijn aan de organisatiecultuur is onderzocht hoe tevreden men hierover is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.6). Uit tabel 2.6 is op te maken dat de medewerkers gemiddeld gezien redelijk tevreden zijn over de organisatiecultuur. De tevredenheid van de medewerkers uit Nielsen Regio 3 is op alle aspecten lager dan in de overige regio s. Bij de openheid van de cultuur is het verschil met een halve punt het grootst. Alle aspecten hebben een belangscore van 7,5 of hoger. Het belang van de klant voorop stellen is van zeer groot belang voor de medewerkers (belangscore resp. 8,3). Organisatiecultuur Aspect De openheid van de cultuur Het open staan voor nieuwe ontwikkelingen Het kunnen ontwikkelen van nieuwe initiatieven Het nakomen van afspraken Het kunnen uiten van kritiek Het afleveren van professioneel werk Het belang van de klant voorop stellen Tabel 2.6 Tevredenheid en belang organisatiecultuur Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=98-103) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,9 6,9 6,4 7,0 7,0 6,9 Belang 7,7 7,4 7,1 7,5 7,5 7,5 Tevredenheid 7,2 7,1 6,9 7,2 7,3 7,2 Belang 7,8 7,6 7,4 7,7 7,8 7,7 Tevredenheid 7,1 7,0 6,7 7,1 7,3 7,1 Belang 7,7 7,6 7,4 7,6 7,7 7,6 Tevredenheid 7,1 6,9 6,6 7,1 7,0 6,9 Belang 8,0 7,8 7,6 8,0 7,9 7,9 Tevredenheid 7,0 6,9 6,7 7,1 7,0 6,9 Belang 7,8 7,7 7,5 7,8 7,8 7,7 Tevredenheid 7,6 7,5 7,4 7,7 7,7 7,6 Belang 8,2 8,0 8,0 8,1 8,2 8,1 Tevredenheid 7,8 7,6 7,5 8,0 8,0 7,8 Belang 8,3 8,2 8,1 8,3 8,4 8,3 20

21 Prioriteitenmatrix In figuur 2.5 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat alle aspecten van groot belang zijn (belangscore 7,5 of hoger). Alle aspecten scoren een ruime voldoende. Gezien het belang van de onderzochte aspecten dient men de huidige tevredenheid in ieder geval te behouden. Prioriteitenmatrix Organisatiecultuur De openheid van de cultuur 9,5 Het open staan voor nieuwe ontwikkelingen Belang 8,5 7,5 Het kunnen ontwikkelen van nieuwe initiatieven Het nakomen van afspraken 6,5 Het kunnen uiten van kritiek 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Het afleveren van professioneel werk Tevredenheid Het belang van de klant voorop stellen Figuur 2.5 Prioriteitenmatrix organisatiecultuur De medewerkers hebben nog op- en aanmerkingen kunnen maken over de aspecten die betrekking hebben op de organisatiecultuur. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 5. 21

22 2.6 Betrokkenheid en motivatie Met behulp van zeven stellingen is de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers in kaart gebracht. De medewerkers konden aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. Uit tabel 2.7 blijkt dat 72,8% van alle medewerkers trots is om bij de organisatie waar hij/zij werkt, te werken. Bij de medewerkers van Nielsen regio 3 ligt dit percentage iets lager: 67,3% van deze medewerkers is er trots op om bij de betreffende organisatie te werken. Ik ben er trots op om bij de organisatie te werken waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 3,8% 0,6% 4,7% 2,8% 0% 1,8% Mee oneens 2,5% 5,9% 2,8% 3,3% 3,7% 4,0% Neutraal 20,4% 20,7% 23,4% 14,6% 23,0% 20,2% Mee eens 34,4% 45,1% 44,9% 43,7% 40,2% 42,0% Helemaal mee eens 35,7% 27,5% 22,4% 34,3% 32,8% 30,8% Weet niet/geen mening 3,2% 0,3% 1,9% 1,4% 0,4% 1,1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.7 Stelling 1 Betrokkenheid en motivatie Bijna 80% van de medewerkers voelt zich betrokken bij de organisatie waar hij/zij werkt (zie tabel 2.8). In Nielsen regio 3 is dit percentage lager (69,1%). Ik voel me betrokken bij de organisatie waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 2,5% 0,9% 3,7% 3,3% 0% 1,7% Mee oneens 3,8% 6,2% 7,5% 3,8% 5,3% 5,3% Neutraal 14,0% 13,3% 17,8% 10,8% 14,8% 13,7% Mee eens 33,1% 48,8% 43,9% 44,6% 43,4% 43,8% Helemaal mee eens 43,3% 30,6% 25,2% 36,6% 36,1% 34,4% Weet niet/geen mening 3,2% 0,3% 1,9% 0,9% 0,4% 1,1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.8 Stelling 2 Betrokkenheid en motivatie 22

23 Ruim 70% geeft aan graag positief over de organisatie waar men werkt, te praten (zie tabel 2.9). Ik praat graag positief over de organisatie waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 3,8% 0,6% 4,7% 3,3% 0% 1,9% Mee oneens 2,5% 4,0% 5,6% 2,3% 4,5% 3,7% Neutraal 15,3% 22,8% 21,5% 17,8% 18,9% 19,6% Mee eens 42,0% 40,7% 46,7% 40,8% 42,2% 41,9% Helemaal mee eens 33,1% 30,9% 19,6% 35,2% 33,6% 31,6% Weet niet/geen mening 3,2% 0,9% 1,9% 0,5% 0,8% 1,2% Totaal Tabel 2.9 Stelling 3 Betrokkenheid en motivatie 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bijna 60% van de medewerkers werkt bij de organisatie alsof het zijn/haar eigen bedrijf is. Bijna 15% van de medewerkers is het (geheel) oneens met deze stelling (zie tabel 2.10). Ik werk bij de organisatie waar ik werk alsof het mijn eigen bedrijf is Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 5,7% 2,2% 6,5% 5,2% 0,4% 3,3% Mee oneens 14,6% 12,0% 13,1% 8,9% 10,7% 11,6% Neutraal 22,3% 28,1% 25,2% 17,4% 25,4% 24,1% Mee eens 25,5% 33,3% 38,3% 39,0% 33,6% 33,9% Helemaal mee eens 27,4% 22,8% 14,0% 28,6% 28,3% 25,1% Weet niet/geen mening 4,5% 1,5% 2,8% 0,9% 1,6% 2,0% Totaal Tabel 2.10 Stelling 4 Betrokkenheid en motivatie 100% 100% 100% 100% 100% 100% Op de stelling ik voel mij onderdeel van een team antwoordt 76% bevestigend (zie tabel 2.11). Ik voel mij onderdeel van een team Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,9% 1,2% 3,7% 1,9% 0,8% 1,6% Mee oneens 5,1% 6,5% 4,7% 4,2% 6,1% 5,6% Neutraal 13,4% 15,4% 13,1% 16,4% 13,5% 14,6% Mee eens 38,9% 46,0% 51,4% 41,3% 39,8% 43,1% Helemaal mee eens 36,3% 29,6% 24,3% 34,7% 37,3% 32,9% Weet niet/geen mening 4,5% 1,2% 2,8% 1,4% 2,5% 2,2% Totaal Tabel 2.11 Stelling 5 Betrokkenheid en motivatie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23

24 Iets meer dan 60% van de medewerkers beveelt de organisatie waar men werkt graag aan bij anderen (zie tabel 2.12). Ik beveel de organisatie waar ik werk graag aan bij anderen Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 5,7% 2,5% 5,6% 4,2% 1,2% 3,3% Mee oneens 5,1% 7,7% 3,7% 5,2% 3,7% 5,5% Neutraal 25,5% 25,3% 28,0% 23,9% 31,1% 26,7% Mee eens 31,2% 38,9% 44,9% 36,6% 31,1% 36,1% Helemaal mee eens 28,0% 23,5% 15,0% 27,7% 30,3% 25,7% Weet niet/geen mening 4,5% 2,2% 2,8% 2,3% 2,5% 2,7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.12 Stelling 6 Betrokkenheid en motivatie Ruim 85% van de medewerkers heeft klantgericht werken hoog in het vaandel staan (zie tabel 2.13). Klantgericht werken staat bij mij hoog in het vaandel Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,3% 0% 0,9% 0,9% 0% 0,5% Mee oneens 0,6% 1,2% 0,9% 0,5% 1,2% 1,0% Neutraal 6,4% 7,7% 7,5% 8,0% 9,8% 8,0% Mee eens 31,8% 30,6% 34,6% 34,3% 29,1% 31,6% Helemaal mee eens 56,1% 58,3% 53,3% 54,0% 58,6% 56,7% Weet niet/geen mening 3,8% 2,2% 2,8% 2,3% 1,2% 2,3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.13 Stelling 7 Betrokkenheid en motivatie 24

25 Meest en minst motiverende aspecten Vervolgens hebben de medewerkers kunnen aangeven welke aspecten van het werk het meest en welke aspecten het minst motiveren. Uit tabel 2.14 blijkt dat ongeveer één op de acht medewerkers het contact met mensen/klanten en de vrijheid/zelfstandigheid het meest motiverende aspect vinden. Ook het dienstverlenende karakter (10%) en de afwisseling/diversiteit van de werkzaamheden (6,9%) worden meerdere keren genoemd. Voor een gedetailleerd beeld zijn alle letterlijke antwoorden opgenomen in bijlage 6. Meest motiverende aspecten van het werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Contact met mensen/klanten 13,4% 14,2% 12,1% 13,1% 13,9% 13,6% Vrijheid/zelfstandigheid 10,8% 12,0% 14,0% 12,2% 13,1% 12,3% Dienstverlenend/mensen helpen 10,2% 12,0% 8,4% 9,4% 8,2% 10,0% Afwisseling/diversiteit van de werkzaamheden 8,3% 6,8% 5,6% 8,0% 5,7% 6,9% Waardering/tevreden klanten 6,4% 4,6% 6,5% 3,8% 7,8% 5,6% Werkinhoud 5,1% 5,9% 5,6% 6,6% 2,5% 5,1% Tabel 2.14 Zes meest motiverende aspecten 8,8% Van de mensen kon geen aspect noemen dat het minst motiveert. Bij de medewerkers die wel een aspect hebben genoemd, komt de werkdruk het meest naar voren (7,4%). Ook het gedrag/houding van de leiding (5,6%) en de regels/bureaucratie (4,7%) worden meerdere keren genoemd (zie tabel 2.15). Voor een gedetailleerd beeld zijn alle letterlijke antwoorden opgenomen in bijlage 7. Minst motiverende aspecten van het werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Werkdruk 10,8% 5,6% 8,4% 7,0% 7,4% 7,4% Gedrag/houding van de leiding 7,6% 4,3% 6,5% 5,6% 5,7% 5,6% Regels/bureaucratie 5,7% 5,9% 8,4% 4,2% 1,2% 4,7% Gedrag/houding van collega s 5,7% 5,2% 0,9% 3,3% 5,7% 4,6% Administratieve werkzaamheden 3,8% 5,9% 4,7% 5,2% 2,0% 4,4% Saai/eentonig werk 3,2% 3,4% 5,6% 5,2% 3,7% 4,0% Tabel 2.15 Zes minst motiverende aspecten Ook over het thema betrokkenheid en motivatie hebben de medewerkers nog op- en aanmerkingen kunnen plaatsen. Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 8. 25

26 2.7 Missie en doelstellingen De meerderheid van de medewerkers (85,6%) geeft aan op de hoogte te zijn van de missie van de organisatie waar men werkt (zie tabel 2.16). Bent u op de hoogte van de missie van de organisatie waar u werkt? Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Ja 85,4% 84,3% 86,0% 83,1% 89,8% 85,6% Nee 14,6% 15,7% 14,0% 16,9% 10,2% 14,4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.16 Bekendheid missie Iets meer dan 80% van de medewerkers die op de hoogte zijn van de missie van de organisatie waar men werkt, vindt de missie helder en duidelijk omschreven (zie tabel 2.17). De missie van de organisatie waar ik werk is helder en duidelijk omschreven Nielsen regio Regio 1 (n=134) Regio 2 (n=273) Regio 3 (n=92) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=177) (n=219) (n=895) Antwoord Helemaal mee oneens 0% 0% 0% 0,6% 0,5% 0,2% Mee oneens 3,7% 2,9% 3,3% 1,7% 3,7% 3,0% Neutraal 12,7% 15,4% 14,1% 12,4% 18,7% 15,1% Mee eens 48,5% 57,1% 60,9% 57,1% 49,3% 54,3% Helemaal mee eens 35,1% 24,2% 21,7% 28,2% 26,5% 26,9% Weet niet/geen mening 0% 0,4% 0% 0% 1,4% 0,4% Totaal Tabel 2.17 Stelling 1 Missie en doelstellingen 100% 100% 100% 100% 100% 100% De meerderheid (81,3%) van de medewerkers die bekend zijn met de missie, kan zich hierin ook vinden (zie tabel 2.18). Ik kan me vinden in de missie van de organisatie waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=134) Regio 2 (n=273) Regio 3 (n=92) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=177) (n=219) (n=895) Antwoord Helemaal mee oneens 0,7% 0% 0% 0% 0,5% 0,2% Mee oneens 3,7% 3,3% 1,1% 1,7% 2,7% 2,7% Neutraal 11,2% 13,9% 16,3% 12,4% 20,5% 15,1% Mee eens 52,2% 58,2% 60,9% 54,8% 51,1% 55,2% Helemaal mee eens 32,1% 23,8% 21,7% 30,5% 23,7% 26,1% Weet niet/geen mening 0% 0,7% 0% 0,6% 1,4% 0,7% Totaal Tabel 2.18 Stelling 2 Missie en doelstellingen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

27 Vervolgens hebben de medewerkers een aantal stellingen over de doelstellingen van de organisatie waar ze werken, beantwoord. Op de stelling ik ben op de hoogte van de doelstellingen van de organisatie waar ik werk geeft 77% van de medewerkers aan het er (geheel) mee eens te zijn (zie tabel 2.19). Ik ben op de hoogte van de doelstellingen van de organisatie waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,3% 0,3% 1,9% 1,9% 0,8% 1,1% Mee oneens 5,7% 4,6% 5,6% 4,2% 1,6% 4,1% Neutraal 11,5% 15,1% 12,1% 14,6% 18,0% 14,8% Mee eens 49,0% 56,2% 62,6% 49,8% 51,6% 53,4% Helemaal mee eens 28,7% 21,0% 14,0% 26,8% 25,4% 23,6% Weet niet/geen mening 3,8% 2,8% 3,7% 2,8% 2,5% 3,0% Totaal Tabel 2.19 Stelling 3 Missie en doelstellingen 100% 100% 100% 100% 100% 100% Iets meer dan 55% van de medewerkers geeft aan dat de doelstellingen van de organisatie waar hij/zij werkt, worden gerealiseerd (zie tabel 2.20). De doelstellingen van de organisatie waar ik werk worden gerealiseerd Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 2,5% 0,9% 1,9% 0,5% 0,4% 1,1% Mee oneens 7,6% 7,7% 7,5% 3,3% 7,0% 6,6% Neutraal 28,7% 31,8% 29,0% 30,5% 31,6% 30,7% Mee eens 35,7% 44,8% 43,9% 46,0% 45,1% 43,6% Helemaal mee eens 19,1% 8,6% 9,3% 12,7% 11,9% 11,9% Weet niet/geen mening 6,4% 6,2% 8,4% 7,0% 4,1% 6,1% Totaal Tabel 2.20 Stelling 4 Missie en doelstellingen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 27

28 Iets meer dan drie kwart van de medewerkers geeft aan op de hoogte te zijn van de doelstellingen van de eigen afdeling (zie tabel 2.21). Ik ben op de hoogte van de doelstellingen van mijn afdeling Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 0,6% 1,2% 1,9% 0,9% 0,4% 1,0% Mee oneens 5,1% 5,2% 1,9% 2,8% 1,6% 3,5% Neutraal 10,8% 12,7% 12,1% 12,7% 13,9% 12,6% Mee eens 45,2% 53,4% 59,8% 46,5% 54,9% 51,8% Helemaal mee eens 31,8% 24,4% 20,6% 29,6% 25,0% 26,3% Weet niet/geen mening 6,4% 3,1% 3,7% 7,5% 4,1% 4,8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.21 Stelling 5 Missie en doelstellingen Qua eigen doelstellingen geeft 82,6% van de medewerkers aan hier goed van op de hoogte te zijn (zie tabel 2.22). Ik ben zeer goed op de hoogte van mijn eigen doelstellingen Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,9% 0,3% 0,9% 0,5% 0,4% 0,7% Mee oneens 1,3% 2,2% 0,9% 1,4% 1,2% 1,5% Neutraal 11,5% 13,9% 10,3% 10,8% 11,9% 12,1% Mee eens 43,9% 41,7% 50,5% 41,8% 46,3% 44,0% Helemaal mee eens 36,9% 39,5% 32,7% 41,8% 38,1% 38,6% Weet niet/geen mening 4,5% 2,5% 4,7% 3,8% 2,0% 3,2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.22 Stelling 6 Missie en doelstellingen Ook geeft 74,2% van de medewerkers aan een duidelijk zicht te hebben op hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie waar zij/hij werkt (zie tabel 2.23). Ik heb een duidelijk zicht op mijn bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie waar ik werk Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,3% 0,3% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% Mee oneens 1,9% 4,3% 2,8% 2,8% 2,5% 3,1% Neutraal 17,8% 18,5% 18,7% 15,0% 18,9% 17,8% Mee eens 42,7% 45,7% 53,3% 45,5% 44,7% 45,7% Helemaal mee eens 30,6% 28,1% 19,6% 31,0% 29,5% 28,5% Weet niet/geen mening 5,7% 3,1% 4,7% 4,7% 3,7% 4,1% Totaal Tabel 2.23 Stelling 7 Missie en doelstellingen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28

29 Ongeveer drie kwart van de medewerkers geeft aan dat de eigen doelstellingen haalbaar zijn (zie tabel 2.24). Mijn eigen doelstellingen zijn haalbaar Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,9% 0,6% 0,9% 0,5% 1,2% 1,0% Mee oneens 4,5% 5,9% 0,9% 2,8% 3,3% 3,9% Neutraal 14,6% 14,8% 16,8% 12,2% 16,8% 14,9% Mee eens 48,4% 52,2% 48,6% 52,1% 49,2% 50,5% Helemaal mee eens 26,1% 24,7% 29,0% 29,1% 26,6% 26,7% Weet niet/geen mening 4,5% 1,9% 3,7% 3,3% 2,9% 3,0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.24 Stelling 8 Missie en doelstellingen Ook over het thema missie en doelstellingen hebben de medewerkers nog op- en aanmerkingen kunnen plaatsen. Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 9. 29

30 2.8 Beoordeling en evaluatie Voor vijf aspecten die gerelateerd zijn aan de beoordeling en evaluatie is onderzocht hoe tevreden men is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.25). Uit tabel 2.25 is op te maken dat de medewerkers gematigd positief zijn over de beoordeling en evaluatie. De juistheid van de beoordeling (7,0) scoort het hoogst. De frequentie van de beoordeling (6,6) krijgt de laagste score. De medewerkers uit Nielsen regio 3 geven een iets minder hoge score dan de overige regio s. Het nakomen van de afspraken en de juistheid van de beoordeling worden als belangrijkste aspect beschouwd (beide 7,7). Beoordeling en evaluatie Aspect De frequentie van de beoordeling De inhoud van de beoordeling De juistheid van de beoordeling De duidelijkheid waarop wordt beoordeeld Het nakomen van afspraken n.a.v. de beoordeling Tabel 2.25 Tevredenheid en belang beoordeling en evaluatie Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=91-93) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,5 6,4 6,5 6,7 6,7 6,6 Belang 6,9 7,2 7,3 7,4 7,4 7,2 Tevredenheid 6,7 6,8 6,6 6,8 6,9 6,8 Belang 7,3 7,3 7,5 7,5 7,6 7,4 Tevredenheid 6,9 7,0 6,8 6,9 7,1 7,0 Belang 7,7 7,6 7,6 7,7 7,8 7,7 Tevredenheid 6,7 7,0 6,6 6,8 6,9 6,9 Belang 7,7 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 Tevredenheid 6,8 6,7 6,5 6,9 6,9 6,8 Belang 7,6 7,6 7,6 7,8 7,7 7,7 30

31 Prioriteitenmatrix In figuur 2.6 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat vooral het aspect frequentie van de beoordeling aandacht verdient. Hoewel dit aspect van belang is voor de medewerkers (belangscore 7,2), scoort dit aspect niet hoog (tevredenheidsscore 6,6). Prioriteitenmatrix Beoordeling en evaluatie De frequentie van de beoordeling 9,5 De inhoud van de beoordeling Belang 8,5 7,5 De juistheid van de beoordeling 6,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid De duidelijkheid waarop wordt beoordeeld Het nakomen van afspraken n.a.v. de beoordeling Figuur 2.6 Prioriteitenmatrix beoordeling en evaluatie De op- en aanmerkingen van de medewerkers over de beoordeling en evaluatie zijn opgenomen in de bijlage

32 2.9 Arbeidsvoorwaarden Voor 10 aspecten die gerelateerd zijn aan de arbeidsvoorwaarden is onderzocht hoe tevreden men is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.26). Uit tabel 2.26 blijkt dat de medewerkers op acht aspecten gematigd tevreden tot tevreden zijn (5,7 tot 7,6). De medewerkers zijn het minst tevreden over de leaseregeling (5,7) en de bonusregeling (6,0). De medewerkers uit Nielsen regio 3 geven hiervoor onvoldoendes (resp. 4,5 en 5,4). Het salaris wordt beoordeeld met een 6,7. Bijna alle aspecten (dit geldt in mindere mate voor de leaseregeling) worden als belangrijk bestempeld. Arbeidsvoorwaarden Aspect Salaris Verlofregeling Pensioenregeling Bonusregeling Mogelijkheden om parttime te werken Doorgroeimogelijkheden Leaseregeling Ziektekostenverzekering Reiskostenregeling Onkostenregeling Tabel 2.26 Tevredenheid en belang arbeidsvoorwaarden Nielsen regio Regio 1 (n=69-154) Regio 2 (n= ) Regio 3 Regio 4 (n=49-104) (n=93-211) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,5 6,9 6,3 6,8 6,7 6,7 Belang 7,8 7,6 7,7 7,8 7,8 7,7 Tevredenheid 7,3 7,5 7,1 7,5 7,5 7,4 Belang 7,9 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 Tevredenheid 6,9 7,4 7,3 7,4 7,3 7,3 Belang 7,7 7,8 7,6 8,0 8,0 7,8 Tevredenheid 5,8 6,1 5,4 6,3 6,1 6,0 Belang 7,0 7,0 6,6 7,1 7,2 7,0 Tevredenheid 7,7 7,7 7,3 7,6 7,7 7,6 Belang 7,6 7,6 7,3 7,6 7,8 7,6 Tevredenheid 6,4 6,6 6,3 6,6 6,5 6,5 Belang 7,5 7,4 6,9 7,4 7,3 7,3 Tevredenheid 6,1 5,7 4,5 5,7 5,9 5,7 Belang 6,0 5,9 5,0 6,0 6,1 5,9 Tevredenheid 6,9 7,3 6,7 7,1 7,5 7,2 Belang 7,4 7,6 7,2 7,6 7,8 7,6 Tevredenheid 7,1 7,0 6,4 6,8 6,7 6,8 Belang 7,4 7,6 7,4 7,5 7,6 7,5 Tevredenheid 6,6 6,9 6,5 6,9 6,7 6,8 Belang 7,1 7,3 7,3 7,5 7,4 7,3 32

33 Prioriteitenmatrix In figuur 2.7 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Hoewel het belang van de leaseregeling aanzienlijk lager wordt beoordeeld dan het belang van de overige aspecten, is dit een aandachtspunt Dit aspect zit nog net in het goede kwadrant (tevreden en van belang), maar de tevredenheid mag niet dalen, aangezien het nu een magere voldoende is. Dit geldt ook (weliswaar in mindere mate) voor de bonusregeling. Prioriteitenmatrix Arbeidsvoorwaarden Salaris Verlofregeling 9,5 Pensioenregeling Belang 8,5 7,5 Bonusregeling Mogelijkheden om parttime te werken Doorgroeimogelijkheden 6,5 Leaseregeling 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Tevredenheid Ziektekostenverzekering Reiskostenregeling Onkostenregeling Figuur 2.7 Prioriteitenmatrix arbeidsvoorwaarden De op- en aanmerkingen van de medewerkers over de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de bijlage

34 2.10 Werkplek Voor acht aspecten die gerelateerd zijn aan de werkplek is onderzocht hoe tevreden men hierover is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.27). Uit tabel 2.27 blijkt dat de medewerkers over zeven van de acht aspecten tevreden zijn (6,8 of hoger). De klimaatbeheersing wordt het laagst gewaardeerd met een 6,1. De medewerkers zijn het meest tevreden over het rookbeleid (7,6). Alle beschreven aspecten zijn belangrijk voor de medewerkers (7,4 of hoger). Werkplek Aspect Klimaatbeheersing Geluid Licht Werkplek ICT voorzieningen Werktijden/ pauzes Rookbeleid Parkeermogelijkheden Tabel 2.27 Tevredenheid en belang werkplek Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=84-104) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 6,1 6,1 5,8 6,1 6,2 6,1 Belang 7,3 7,4 7,3 7,5 7,3 7,4 Tevredenheid 6,9 7,0 6,7 6,8 6,8 6,8 Belang 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 Tevredenheid 7,3 7,5 7,1 7,4 7,4 7,4 Belang 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 Tevredenheid 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4 7,4 Belang 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Tevredenheid 7,0 7,1 6,8 7,2 7,2 7,1 Belang 7,8 7,8 7,7 7,9 7,8 7,8 Tevredenheid 7,3 7,5 7,3 7,6 7,5 7,5 Belang 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 Tevredenheid 7,8 7,6 7,5 7,9 7,4 7,6 Belang 7,4 7,8 7,6 8,0 7,9 7,8 Tevredenheid 7,1 7,5 7,3 7,6 7,5 7,4 Belang 7,5 7,9 7,7 8,0 7,8 7,9 34

35 Prioriteitenmatrix In figuur 2.8 zijn de resultaten in de prioriteitenmatrix geplaatst. Uit de matrix is op te maken dat de aspecten klimaatbeheersing en geluid van belang zijn (belangscore 7,4 of hoger), maar dat deze punten op tevredenheid minder hoog scoren dan de overige punten. Deze punten dienen als aandachtspunt te worden aangemerkt. Prioriteitenmatrix Werkplek Klimaatbeheersing 9,5 Geluid Belang 8,5 7,5 6,5 Licht Werkplek ICT voorzieningen Werktijden/pauzes 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Rookbeleid Tevredenheid Parkeermogelijkheden Figuur 2.8 Prioriteitenmatrix werkplek De op- en aanmerkingen van de medewerkers over de werkplek zijn opgenomen in de bijlage

36 2.11 Opleidingen en cursussen Voor de opleidingen en cursussen is onderzocht hoe tevreden men is en hoe belangrijk men het betreffende aspect vindt (zie tabel 2.28). Uit tabel 2.28 blijkt dat de medewerkers gemiddeld gezien redelijk tevreden zijn over het aanbod (6,8), de inhoud van de cursussen en opleidingen (7,0) en de mogelijkheid om cursussen en opleidingen te volgen (6,9). Deze aspecten worden ook als redelijk belangrijk (7,4 of hoger) gezien door de medewerkers. Opleidingen en cursussen Aspect Het aanbod van cursussen en opleidingen De inhoud van de cursussen en opleidingen De mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen Tabel 2.28 Tevredenheid en belang opleidingen en cursussen Nielsen regio Regio 1 (n= ) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=85-94) Regio 4 (n= ) Regio 5 (n= ) Totaal (n= ) Tevredenheid 7,0 6,7 6,5 6,9 6,7 6,8 Belang 7,7 7,3 7,1 7,6 7,4 7,4 Tevredenheid 7,2 7,0 6,7 7,0 7,1 7,0 Belang 7,8 7,5 7,3 7,7 7,5 7,6 Tevredenheid 7,2 6,8 6,6 7,0 6,9 6,9 Belang 7,9 7,5 7,2 7,6 7,5 7,6 Bijna tweederde van de medewerkers heeft wel eens een interne opleiding, training of cursus gevolgd bij/via de organisatie waar hij/zij werkt (zie tabel 2.29). In Nielsen regio 3 is dit percentage hoger (72,9%). Heeft u wel eens een interne opleiding of training/cursus gevolgd bij/via de organisatie waar u werkt? Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Ja 65,6% 66,0% 72,9% 69,0% 61,9% 66,3% Nee 34,4% 34,0% 27,1% 31,0% 38,1% 33,7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.29 Interne opleiding, training of cursus gevolgd 36

37 De medewerkers die een interne opleiding of cursus hebben gevolgd, beoordelen de toepasbaarheid bij de dagelijkse werkzaamheden met een 7,4. Als algeheel oordeel wordt gemiddeld een 7,3 gegeven. Interne opleidingen en cursussen Aspect De toepasbaarheid van de interne cursus bij uw dagelijkse werkzaamheden Nielsen regio Regio 1 (n=103) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=78) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=147) (n= ) (n=689) Tevredenheid 7,3 7,3 7,4 7,3 7,6 7,4 Algeheel oordeel interne cursus/opleiding Tevredenheid 7,3 7,3 7,1 7,1 7,5 7,3 Tabel 2.30 Tevredenheid interne opleidingen en cursussen Vervolgens is gevraagd of de medewerkers wel eens een externe opleiding, training of cursus hebben gevolgd bij of via de organisatie waar men werkt (zie tabel 2.31). Ruim de helft van de medewerkers beantwoordt deze vraag bevestigend. Heeft u wel eens een externe opleiding of training/cursus gevolgd bij/via de organisatie waar u werkt? Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Ja 52,2% 58,0% 51,4% 55,4% 51,6% 54,4% Nee 47,8% 42,0% 48,6% 44,6% 48,4% 45,6% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.31 Externe opleiding, training of cursus gevolgd De medewerkers die een externe opleiding of cursus hebben gevolgd, beoordelen de toepasbaarheid bij de dagelijkse werkzaamheden met een 7,6 (zie tabel 2.32). Ook voor het algeheel oordeel wordt gemiddeld een 7,6 gegeven. De medewerkers uit Nielsen regio 3 zijn wederom minder positief in hun oordeel dan de medewerkers uit de overige regio s. Externe opleidingen en cursussen Aspect De toepasbaarheid van de externe cursus bij uw dagelijkse werkzaamheden Nielsen regio Regio 1 (n=82) Regio 2 (n= ) Regio 3 (n=54-55) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=118) (n=124) (n= ) Tevredenheid 7,8 7,6 7,4 7,6 7,5 7,6 Algeheel oordeel externe cursus/opleiding Tevredenheid 7,8 7,7 7,2 7,5 7,6 7,6 Tabel 2.32 Tevredenheid externe opleidingen en cursussen De op- en aanmerkingen van de medewerkers over de opleidingen en cursussen zijn opgenomen in de bijlage

38 2.12 Zelfreflectie en eigen rol Met behulp van zeven stellingen is de zelfreflectie en eigen rol van de medewerkers in kaart gebracht. De medewerkers konden aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. Uit tabel 2.33 blijkt dat 57,3% van de medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden geregeld met nieuwe ideeën komt. Iets meer dan drie op de tien medewerkers neemt een neutraal standpunt in. In mijn dagelijkse werkzaamheden kom ik geregeld met nieuwe ideeën Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 1,3% 1,2% 0% 1,4% 0% 0,9% Mee oneens 6,4% 6,2% 8,4% 5,2% 4,9% 5,9% Neutraal 34,4% 35,2% 31,8% 29,6% 35,2% 33,6% Mee eens 36,3% 44,1% 47,7% 46,0% 45,5% 44,0% Helemaal mee eens 19,7% 12,0% 9,3% 14,1% 11,9% 13,3% Weet niet/geen mening 1,9% 1,2% 2,8% 3,8% 2,5% 2,3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.33 Stelling 1 Zelfreflectie en eigen rol Ongeveer 65% van de medewerkers is het (geheel) eens met de stelling dat ze geregeld met initiatieven komen om de kwaliteit van het werk te verbeteren (zie tabel 2.34). Iets meer dan een kwart van de medewerkers neemt een neutraal standpunt in. Ik kom geregeld met initiatieven om de kwaliteit van het werk te verbeteren Nielsen regio Regio 1 (n=157) Regio 2 (n=324) Regio 3 (n=107) Regio 4 Regio 5 Totaal (n=213) (n=244) (n=1045) Antwoord Helemaal mee oneens 0,6% 1,2% 0,9% 0,9% 0% 0,8% Mee oneens 5,7% 4,3% 8,4% 2,8% 5,3% 4,9% Neutraal 26,8% 29,0% 26,2% 24,4% 25,8% 26,7% Mee eens 42,0% 50,0% 51,4% 52,1% 54,5% 50,4% Helemaal mee eens 22,3% 14,5% 10,3% 16,4% 12,3% 15,1% Weet niet/geen mening 2,5% 0,9% 2,8% 3,3% 2,0% 2,1% Totaal Tabel 2.34 Stelling 2 Zelfreflectie en eigen rol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS De Wichelroede Udenhout Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS Antares Tilburg Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS Rennevoirt Berkel-Enschot Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, november 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011 OBS Het Overbos Oostvoorne Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, november 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Amsterdam

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Frankendaelschool Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, september 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) (V)SO De Steiger Enige tijd geleden heeft onze school (V)SO De Steiger deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007 Klanttevredenheidsonderzoek Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 11 juli Trendview Radioweg 6a 1324 KW Almere tel: 036-5300402 e-mail: info@trendview.nl www.trendview.nl

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoeksteen deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve BS De Höve/ De Heurne Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve Enige tijd geleden heeft onze school BS De Höve deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Kon. Wilhelminaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop BS De Klimop/ Nieuw Bergen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Enige tijd geleden heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Enige tijd geleden heeft onze school BS De Mienskip deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek :

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : TOELICHTING: Dit formulier is bedoeld als leidraad voor het functioneringsgesprek. Het is

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie