Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd"

Transcriptie

1 Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den) 11 Ontwikkeling 12 Sociale aspecten 13 Werkplek en middelen 14 Ondernemingsraad 15 Begeleiding detachering 16 Pagina

3 Inleiding 2 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het medewerkertevredenheidsonderzoek dat in mei en juni 2013 door de DCW met ondersteuning van Service Check is uitgevoerd. Wij vertrouwen erop dat de resultaten en rapportage van het onderzoek een positieve bijdrage leveren aan het toekomstige beleid van de DCW. Uitvoering De landelijke vragenlijst voor SW-organisaties heeft, in aansluiting op het onderzoek dat in 200 bij de DCW is uitgevoerd, als basis voor dit onderzoek gediend. Deze vragenlijst is in de basis voor alle medewerkers hetzelfde. Op verzoek van de DCW zijn zowel voor de medewerkers die beschut werken als voor de gedetacheerde medewerkers enkele vragen aangepast en/of toegevoegd. Het onderzoek is uitgevoerd onder een deel van de medewerkers van de DCW. Deze steekproef is door Service Check getrokken uit het door de DCW aangeleverde personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de verhouding van beschutte en gedetacheerde medewerkers. Tevens is ervoor gezorgd dat de steekproef evenredig is verdeeld over de beschutte medewerkers, de individueel gedetacheerde medewerkers en zij die in groepsdetachering werken. De omvang van de respons stelt ons in staat de resultaten van de steekproef te generaliseren naar de totale groep beschutte medewerkers en de medewerkers die gedetacheerd werken via de DCW. Een stagiair van de DCW heeft bij medewerkers geselecteerd vanuit de steekproef de vragenlijst mondeling afgenomen. Alle antwoorden heeft hij online verwerkt waardoor deze direct in een database van Service Check terecht zijn gekomen. De analyse en rapportage zijn uitgevoerd door Service Check. Om de anonimiteit van de deelnemers te bewaken heeft de DCW geen inzage in het databestand. In dit rapport zijn per onderwerp de resultaten van de gedetacheerde medewerkers puntsgewijs weergegeven. Weergave resultaten In de grafieken zijn gemiddelde scores weergegeven. Deze scores zijn berekend op de 4-punts antwoordschaal uit de vragenlijst. Het antwoord ja levert 4 punten op, het antwoord nee staat voor 1 punt. De tussenliggende antwoorden meestal wel en vaak niet zijn goed voor respectievelijk 3 en 2 punten. Voor een juiste interpretatie van de gemiddelde scores geldt het volgende: bij een berekening op een 4-puntsschaal geldt een waarde van 3,0 als voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 3,3. De score is onvoldoende wanneer deze lager is dan 2,. In deze grafische rapportage zijn de grafieken met de resultaten van medewerkers die gedetacheerd via de DCW werken, als geheel weergegeven. In een afzonderlijke tabelrapportage zijn de gemiddelde scores weergegeven van de medewerkers die in groepsdetachering werken en van de medewerkers die individueel gedetacheerd zijn (mits het aantal respondenten van een groep minimaal 10 medewerkers bedraagt). In een afzonderlijke bijlage zijn de door de respondenten gemaakte opmerkingen weergegeven. Deze opmerkingen ondersteunen de resultaten en eventueel te ondernemen acties. Daar waar in deze rapportage gesproken wordt over benchmark betreft dit de SBCM-benchmark. De in deze rapportage genoemde benchmark-scores betreffen resultaten van gedetacheerde SW-medewerkers.

4 3 Samenvatting

5 Samenvatting 4 Bevindingen en conclusies De gedetacheerde medewerkers van de DCW drukken hun tevredenheid over het werken bij de opdrachtgever uit met een gemiddeld rapportcijfer van,4. Het rapportcijfer van de individueel gedetacheerden ligt meer dan een punt hoger dan het cijfer van de medewerkers in groepsdetachering (,0 versus 6,). De resultaten op het overgrote deel van de stellingen zijn bij de individueel gedetacheerde medewerkers hoger dan bij de groepsgedetacheerden. De verschillen zijn echter minder groot dan dat de afwijking in het rapportcijfer doet vermoeden. Medewerkers die nog maar één detacheringsplek hebben gehad geven een lager rapportcijfer (,1) dan medewerker die nu op hun 2e of 3e detacheringsplaats werken (,). De responsomvang van de medewerkers met 4 of meer detacheringsplaatsen is te klein om uitspraken over het rapportcijfer en de andere onderwerpen te kunnen doen. De respondenten geven aan dat zij met (veel) plezier naar hun werk gaan en dat zij leuk en voldoende afwisselend werk hebben. Ook zijn zij van mening dat het werk dat zij doen past bij wat zij kunnen. Nagenoeg alle respondenten hebben een prettig gevoel wanneer zij hun werk goed gedaan hebben. Dit alles draagt bij aan het gevoel trots te zijn op het werken bij het detacheringsbedrijf. Trots zijn op het werk komt de inzet van de medewerkers en daarmee de bedrijfsresultaten ten goede. De werkbeleving van medewerkers die individueel gedetacheerd zijn is nog hoger dan van medewerkers die werken in groepsdetachering. Deze laatste groep is (hoewel nog voldoende) minder trots op het werken bij het detacheringsbedrijf. Dit kan komen omdat de individueel gedetacheerden al meer zelfstandig, los van de DCW, aan het werk zijn. Medewerkers zijn positief over het contact met hun leidinggevenden. Vinden dat deze prettig met hen omgaat, goed leiding geeft en waardering richting de medewerker(s) uitstraalt. Aandachtspunt bij de individueel gedetacheerden is de hoeveelheid aandacht bij ziekte. Dit beoordelen zij nu met een onvoldoende (2,). Medewerkers in de groepsdetacheringen zijn ontevreden over de frequentie van het werkoverleg (2,5). Bij de opmerkingen van deze groep staat ook meerdere malen de communicatie als verbeterpunt aangegeven. Het werkoverleg kan daaraan bijdragen. De gedetacheerden zijn zeer goed te spreken over de sfeer op de afdeling, de omgang met collega s en samenwerking in het team. Ook vinden beide groepen gedetacheerden dat het bedrijf waar(voor) zij werken haar best doet om ongewenst gedrag te voorkomen. Een fijn resultaat en belangrijk om vast te houden. De respondenten vinden dat zij hun werk op een prettige plek (3,) en op een veilige manier kunnen uitvoeren (3,). Over de voorzieningen (het materiaal, de toiletten en de lunchruimte) zijn de medewerkers in groepsdetachering minder tevreden dan hun collega s die individueel gedetacheerd zijn. En hoewel het oordeel nog voldoende is, is het belangrijk deze aspecten in de gaten te houden mede omdat deze onderwerpen als verbeterpunt door de medewerkers worden aangegeven. Schone toiletten met goede voorzieningen geven medewerkers het gevoel dat hun werkgever aandacht heeft voor hun welbevinden op het werk, wat de werkbeleving ten goede komt. Beide groepen vinden dat er geen of vaak geen aandacht is voor een correcte werkhouding. Aandacht voor een correcte werkhouding draagt bij aan het terugdringen van lichamelijke klachten en het ziekteverzuim. Bovendien ervaren medewerkers dit vaak als persoonlijke aandacht. De cijfers laten zien dat de gedetacheerde medewerkers ontevreden zijn over de (hoeveelheid) informatie die zij van de OR van de DCW krijgen. En al weten de groepsgedetacheerden beter wie hun contactpersoon bij de OR is, zij beoordelen deze stelling nog steeds met een onvoldoende. Nagenoeg geen enkele gedetacheerde medewerker is ervan op de hoogte dat er op het detacheringsadres een OR aanwezig is. Aan (de begeleider van) de DCW de taak om in te spelen op dit resultaat.

6 Samenvatting 5 De medewerkers uit de groepsdetachering zijn minder te spreken over de begeleiding vanuit de DCW dan de individueel gedetacheerden. Met name de overlegfrequentie wordt negatief (2,) beoordeeld. Detacheringsbegeleiders kunnen hier op inspelen door specifiek met de medewerker(s) afspraken te maken over de begeleiding en hiermee de verwachtingen van de medewerker(s) te managen. Prettig is te constateren dat gedetacheerde medewerkers betrokken zijn bij hun opdrachtgever en zich losmaken van de DCW. Zowel de medewerkers in groepsdetachering als de individueel gedetacheerden voelen zich meer betrokken bij het bedrijf waar zij werken dan bij de DCW. Echter bij de groepsgedetacheerden is dit verschil slechts twee tiende (3,1 versus 2,) ten opzichte van acht tiende bij de individueel gedetacheerden (3, versus 3,0). Opmerkelijk is wel de overall lagere betrokkenheid van de groepsgedetacheerden. Vaak zien wij dat bij deze medewerkers, doordat zij nog in (grote) groepen vanuit de SW-organisatie werken, de betrokkenheid bij de SW-organisatie groter is. In tegenstelling tot het oordeel van gedetacheerde medewerkers uit de benchmark, zijn de gedetacheerden van de DCW minder te spreken over de inspanningen van de leidinggevende(n) bij de ontwikkeling. De respondenten willen wel nieuwe dingen leren, maar naar hun mening vraagt de leidinggevende hier niet naar en biedt deze hiervoor ook weinig mogelijkheden. Dit beeld ligt in lijn met het negatieve oordeel van de respondenten over de frequentie van de functioneringsgesprekken. Het is aan te bevelen (via de detacheringsbegeleiders) aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers en de rol die hierbij is weggelegd voor de leidinggevende. Belangrijk hierbij is ook het managen van de verwachting én de beleving van de gedetacheerde medewerkers. Tot slot De algehele tevredenheid van de gedetacheerde medewerkers van de DCW is goed. Door extra aandacht te geven aan enkele in deze rapportage genoemde onderdelen beklijft dit gevoel en ontstaat er een nog positiever beeld. Enthousiasme en motivatie bij gedetacheerde medewerkers zorgt niet alleen voor een hogere werkbeleving, maar draagt ook bij aan het beeld over de DCW. Gedetacheerde medewerkers zijn tenslotte ook een soort ambassadeurs van uw organisatie.

7 6 Resultaten

8 Respons Ik ben: aantal % gedetacheerd in een groep 5 50% individueel gedetacheerd 5 50% Totaal 11 Van de ruim medewerkers die gedetacheerd via de DCW werken hebben 11, via een steekproef geselecteerde, medewerkers deelgenomen aan het medewerkersonderzoek. Het aantal deelnemers is groot genoeg om richtinggevende uitspraken te doen over de groep gedetacheerde medewerkers van de DCW.

9 Over de respondenten Ben je man of vrouw? n=11 Hoeveel jaar werk je bij de DCW? n=11 Hoe oud ben je? n=116 24% 15% 25% 14% 52% 34% 6% 60% Man Vrouw 0 t/m 2 jaar 3 t/m 10 jaar 11 t/m 25 jaar 26 jaar of langer 16 t/m 35 jaar 36 t/m 50 jaar 51 jaar of ouder Medewerkers is gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en aantal jaren in dienst bij de DCW. Opvallend is dat er geen medewerkers in de populatie zitten die maximaal 2 jaar in dienst zijn. Verder is de verdeling op deze identificatiekenmerken gelijk aan andere SW-organisaties. Hieronder de weergave van maatwerk identificatievragen opgenomen speciaal voor de DCW. Hoeveel jaar werk je bij je huidige detacheringsadres? n=11 Hoeveel detacheringsplaatsen heb je gehad? n=11 % 1% 3% 4% 34% 34% 5% 5% 0 t/m 2 jaar 3 t/m 10 jaar 11 t/m 25 jaar 26 jaar of langer 1 2 of 3 4 of 5 meer dan 5

10 Rapportcijfer (n=11) 10 % 10% 36% 2% 6 11% 5 4 3% 2% % 2% % 20% 40% 60% 0% 100% Medewerkers geven het werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn gemiddeld een,4. Bijna een vijfde van de respondenten geef een of hoger. Het rapportcijfer dat gedetacheerde vrouwen geven voor het werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn, is twee tiende lager dan dat van mannen (,3 versus,5). De oudste en de jongste medewerkers in de responsgroep geven een hoger rapportcijfer dan hun collega s in de leeftijd 36 tot en met 50 jaar (5 versus,3). De resultaten laten geen verschil zien in de hoogte van het rapportcijfer tussen respondenten die kort of respondenten die al lang(er) bij hetzelfde detacheringsadres werkzaam zijn (,4). Respondenten met 2 of 3 detacheringsplaatsen geven het werken bij het huidige detacheringsadres een,. Medewerkers die slechts één detacheringsadres hebben gehad geven het rapportcijfer,1. De individueel gedetacheerde medewerkers zijn beduidend meer tevreden (,0) dan medewerkers die in groepsdetachering werken (6,).

11 Werkbeleving 10 Ik vind mijn werkzaamheden leuk (3,) 21 2 Ik ga met plezier naar mijn werk (3,) Ik ben er trots op dat ik bij het detacheringsbedrijf werk (3,3) Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk (3,6) 4 Mijn werk sluit aan bij wat ik kan (3,6) Het geeft mij een prettig gevoel als ik mijn werk goed gedaan heb (3,) 3 Ik ben tevreden over hoe ik op mijn werk kan komen (3,) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee De gedetacheerde medewerkers zijn in het algemeen tevreden over het werken en de werkzaamheden bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. De DCW scoort op alle stellingen over werkbeleving hoger dan de gedetacheerde medewerkers van SW-bedrijven uit de benchmark. 1% van de medewerkers is (vaak) niet trots om bij het detacheringsbedrijf te werken. Dit geldt met name voor medewerkers in groepsdetachering. Bijna een kwart van deze laatste groep heeft deze stelling met nee beantwoord. 12% van de gedetacheerden is van mening dat er meer afwisseling in het werk mag zijn. Dit geldt met name voor medewerkers uit de groepsdetachering. Deze laatste groep is ook minder tevreden over de aansluiting van het werk bij hun capaciteiten. Hierbij aangetekend dat in beide gevallen de scores nog goed zijn. Alle respondenten hebben (meestal) een prettig gevoel als zij hun werk goed gedaan hebben. Bijna 5% van de medewerkers is tevreden over de manier waarop zij op het werk kunnen komen. Hierbij zien wij ook geen verschil tussen individueel gedetacheerde medewerkers en zij die in groepsverband werken.

12 Leidinggeven(den) 11 Mijn leidinggevende op het detacheringsadres vertelt mij duidelijk wat ik moet doen (3,5) Mijn leidinggevende gaat prettig met mij om (3,) Ik krijg genoeg tijd om mijn werk af te maken (3,) Als ik ziek ben, krijg ik voldoende aandacht van mijn leidinggevende (3,0) Ik word gewaardeerd door mijn leidinggevende (3,5) 0 16 Ik vind dat wij genoeg werkoverleg hebben binnen onze afdeling (2,) Ik kan mijn mening geven tijdens het werkoverleg (3,4) 5 12 Mijn leidinggevende luistert naar mijn mening (3,5) Mijn leidinggevende heeft voldoende aandacht voor mij (3,5) Mijn leidinggevende komt gemaakt afspraken na (3,6) Ik vind dat mijn leidinggevende goed leiding geeft (3,5) Ik vind dat ik vaak genoeg een functioneringsgesprek heb (2,5) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee Met uitzondering van twee stellingen, zijn de scores van de stellingen over (de stijl van) de leidinggevende voldoende tot zeer goed. In een hoge score op de stelling genoeg tijd om werk af te maken schuilt het risico van verveling hetgeen kan leiden tot ongewenst gedrag. De ruim (zeer) goede scores voor wat betreft de omgang, de waardering én gehoord te worden, laten een goede relatie tussen medewerker en leidinggevende zien. 42% van de respondenten vindt de frequentie van het werkoverleg te laag. Nadere analyse laat zien dat dit vooral geldt voor de medewerkers in groepsdetachering. Deze laatste groep beoordeelt de frequentie van het werkoverleg zestiende lager dan individueel gedetacheerde medewerkers (2,5 versus 3,1). Individueel gedetacheerde medewerkers zijn minder tevreden over de hoeveelheid aandacht die zij in geval van ziekte van hun leidinggevende(n) krijgen (2,) dan medewerkers uit de groepsdetachering (3,2). Medewerkers zijn niet tevreden over de frequentie van de functioneringsgesprekken. De jonge(re) medewerkers zijn hierover nog minder te spreken (2,4) dan hun oudere collega s (2,).

13 Ontwikkeling 12 Mijn leidinggevende helpt mij om beter te worden in mijn werk (2,) Ik wil graag nieuwe dingen leren (3,0) Mijn leidinggevende vraagt mij welke nieuwe dingen ik wil leren (2,0) Ik krijg van mijn leidinggevende genoeg de kans om nieuwe dingen te leren (2,) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee Meer dan een kwart van de medewerkers heeft niet de behoefte zich verder te ontwikkelen. 31% wil (vaak) geen nieuwe dingen leren. Jonge medewerkers en medewerkers met een kort dienstverband bij de DCW hebben meer interesse om nieuwe dingen te leren dan de oudste medewerkers en medewerkers die al lang(er) bij de DCW in dienst zijn. Medewerkers die tussen de 3 en 10 jaar op hun detacheringsadres werkzaam zijn, hebben de hoogste ontwikkelbereidheid. Zij beoordelen de stelling ik wil graag nieuwe dingen leren met een (3,1). (Zeer) lage betrokkenheid leidinggevende(n) wat betreft het vragen welke nieuwe dingen medewerkers willen leren. Hier zien wij nagenoeg geenverschil in oordeel tussen de individueel gedetacheerden en de respondenten gedetacheerd in groepen. De gedetacheerden van de DCW beoordelen de stelling ik krijg van mijn leidinggevende genoeg de kans om nieuwe dingen te leren twee tiende lager (2,) dan de gedetacheerden in de benchmark (3,0).

14 Sociale aspecten 13 De sfeer op mijn afdeling is goed (3,6) Mijn collega's gaan prettig met mij om (3,) 31 Binnen mijn team werken wij prettig samen (3,) Ik word binnen mijn afdeling serieus genomen (3,) Mijn collega's op de afdeling gedragen zich netjes en fatsoenlijk (3,) Waar ik werk wordt er alles aan gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen (3,) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee Gedetacheerde medewerkers zijn tevreden over de sociale aspecten van het werk en de werkplek. De respondenten van de DCW ervaren een prettige omgang en samenwerking met collega s en voelen zich serieus genomen. Ruim 5% van de respondenten is van mening dat het bedrijf waar zij werken er alles aan doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. Slechts een hand vol respondenten ervaart dat collega s onvoldoende correct gedrag vertonen. De groep medewerkers in de hoogste leeftijdscategorie zijn iets meer tevreden over het gedrag van collega s dan de jonge(re) medewerkers. De vrouwelijke respondenten zijn, hoewel nog voldoende tot goede scores op de stellingen, iets minder tevreden over de sociale aspecten dan hun mannelijke collega s.

15 Werkplek en middelen 14 Ik vind dat ik een prettige werkplek heb (3,) 3 2 Ik kan mijn werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren (3,) 21 Ik werk met goed materiaal (3,4) Ik ben tevreden over de toiletten (3,3) 6 16 Ik ben tevreden over de kantine/lunchruimte (3,3) Er wordt op gelet dat ik tijdens het werk goed sta of zit (2,5) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee De resultaten tonen aan dat medewerkers vinden dat zij een prettige werkplek hebben en met goed materiaal veilig hun werk kunnen uitvoeren. Het oordeel over facilitaire voorzieningen (toiletten en lunchruimte) is nagenoeg gelijk aan dat van de benchmark. Individueel gedetacheerden beoordelen deze stellingen twee tiende hoger dan zij die in groepsdetachering werken. Medewerkers die 0 tot en met 2 jaar bij het huidige detacheringsadres werken zijn overall meer tevreden over de werkplek en middelen dan zij die er 3 tot en met 10 jaar werken. Afwijkend hierop is het oordeel over de aandacht voor de houding tijdens het werken. De medewerkers uit de groep 0 tot en met 2 jaar op het huidige detacheringsadres beoordelen deze stelling een halve punt lager (2,2) dan medewerkers die 3 tot en met 10 jaar bij het huidige detacheringsadres werken (2,). De omvang van de groepen die langer dan 10 jaar op de huidige detacheringsplek zitten is te klein om uitspraken over te doen. De vrouwen zijn over de laatste vier stellingen minder tevreden dan hun mannelijke collega s. Dit geldt in sterke mate voor het oordeel over de toiletten. De helft van de respondenten geeft aan dat er te weinig op zijn/haar werkhouding wordt gelet. Medewerkers die 3 tot en met 10 jaar bij dezelfde detachering zitten zijn hierover (hoewel nog een onvoldoende score) beter te spreken dan de gedetacheerden die minder lang op de huidige werkplek zitten.

16 Ondernemingsraad 15 Ik krijg genoeg informatie van de OR van de DCW (2,2) Ik weet bij wie ik moet zijn als ik iemand van de OR van de DCW wil spreken (2,5) Mijn detacheringsadres heeft een OR (1,) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de OR van de DCW onvoldoende informatie verstrekt. Het oordeel op deze stelling is drie tiende lager dan het gemiddelde oordeel van de gedetacheerde medewerkers bij andere SW-bedrijven waarvan de resultaten zijn opgenomen in de SBCM-MTO benchmark. Bij veel respondenten zijn de OR-leden van de DCW niet bekend. Medewerkers in groepsdetachering weten de OR contactpersoon van de DCW iets beter te vinden dan de individueel gedetacheerde medewerker (2,6 versus 2,3). Volgens 0% van de respondenten is er op het detacheringsadres geen OR. Individueel gedetacheerden beoordelen de stelling mijn detacheringsadres heeft een OR twee tiende hoger dan groepsgedetacheerden (2,0 versus 1,).

17 Begeleiding detachering 16 Ik word vanuit de DCW goed begeleid in mijn werk (3,1) Mijn begeleider van de DCW geeft antwoord op mijn vragen (3,4) Ik heb genoeg overleg met mijn begeleider van de DCW (3,1) Ik voel me betrokken bij de DCW (3,0) Ik voel me betrokken bij het bedrijf waar ik gedetacheerd ben (3,4) % 20% 40% 60% 0% 100% % Ja % Meestal w el % Vaak niet % Nee De hoge(re) betrokkenheid bij de opdrachtgever en lage betrokkenheid bij de DCW laat zien dat gedetacheerde medewerkers afstand nemen van hun detacheerder. Uit nadere analyse blijkt dat individueel gedetacheerden meer betrokken zijn bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn dan medewerkers uit de groepsdetachering (3, versus 3,1). Beide groepen gedetacheerden voelen zich ongeveer even betrokken bij de DCW. De medewerkers uit de groepsdetachering zijn minder tevreden over de begeleiding die zij vanuit de DCW krijgen dan de medewerkers die individueel gedetacheerd zijn. Individueel gedetacheerden beoordelen de hoeveelheid overleg met de DCW begeleider met een 3,4. De medewerkers uit de groepsdetachering laten met een 2, zien hier beduidend minder tevreden over te zijn.

18 1 Klaaskampen 1b 1251 KN LAREN Vragen? Neem contact met ons op. Tel:

Situatie en centrale vraagstelling. Bevindingen en aanbevelingen

Situatie en centrale vraagstelling. Bevindingen en aanbevelingen Rapport Medewerkersonderzoek 2016 Promen 14 december 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Bevindingen en aanbevelingen Resultaten Weergave van resultaten Respons Algemene tevredenheid

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Atlant Groep: Atlantgroep: 2012 Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2012. A t l a n t G r o e p

Atlant Groep: Atlantgroep: 2012 Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2012. A t l a n t G r o e p Logo in Grijs: PA Rood: P Atlant Groep: Atlantgroep: Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2012 Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2012 Onderzoek Afdeling Onderzoek en en Statistiek A t l a n t G r o e

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Pastiel

Medewerkersonderzoek Pastiel 0 Rapportage Medewerkersonderzoek Pastiel Patiënten 2014 Inleiding 1 Aanleiding Dertien gemeenten in het westen van Friesland zijn samen met Empatec een uniek proefproject gestart: de organisatie Pastiel.

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Medewerkerstevredenheidsonderzoek Atlant Groep Steller: N. Bellakhal Datum: 23-04-2013 Nr.: RIB-JR-1327 Geachte heer,

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 WWW.SKWADRAAT.NL Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 Rapportage OJBS De Ieme Veghel, april 2016 Sanne Smeenk ii Kwaliteitsonderzoek 2016 2016 S 2 Onderzoek & Advies Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Pedicure Salon Lammie Type pedicure: Medisch Datum: 19-05-2016 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 KBS St. Jozef Rijen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 OBS De Wending Roosendaal Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Samenvatting Samenvatting Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS De Wending deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Kerngegevens veteranen 2017

Kerngegevens veteranen 2017 Kerngegevens veteranen 2017 Veteranenbeleid Veteranen zijn in het algemeen tevreden over het veteranenbeleid en de dienstverlening. Het meest positief zijn zij over het herdenken van omgekomen militairen,

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015 OBS Het Overbos Oostvoorne Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie