Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken"

Transcriptie

1 Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 2

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 4 Aanbevelingen en overwegingen 7 Verantwoording Taken/werkzaamheden bibliotheekmedewerkers Klant als koning Belang werkzaamheden bibliotheekmedewerker Overige eigenschappen medewerkers Tevredenheid werkzaamheden medewerkers Eigenschappen bibliotheekmedewerkers Spontaan waardeoordeel medewerkers Prioriteitenmatrix Verbeterpunten eigenschappen medewerkers Ontevredenheid over bibliotheekmedewerkers Beschikbare bibliotheekmedewerkers Aanwezigheid medewerkers Aantal medewerkers Bijlage Belang eigenschappen bibliotheekmedewerkers Tevredenheid eigenschappen medewerkers 37 BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 3

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw Tijdens de tweede BiebPanelmeting van 2013 is voor Bibliotheek Den Haag een respons van 4 gerealiseerd. De respons is hiermee iets lager dan de respons van het totale BiebPanel (44%) en de eerste BiebPanel meting van 2013 (45%). De panelleden bezoeken voornamelijk de centrale bibliotheek (47%). Met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar zijn de deelnemers van Bibliotheek Den Haag even oud als de deelnemers van het totale Panel. Het aandeel mannen ligt met 31% een stuk hoger dan de 24% in het totale Panel. Taken/werkzaamheden (pagina 15 tot en met 24) In een eerder BiebPanel onderzoek naar de algehele tevredenheid kwam naar voren dat panelleden in het algemeen zeer te spreken zijn over de bibliotheekmedewerkers. Maar vindt men ook echt dat de klant koning is bij de bibliotheek? Ruim zes op de tien panelleden (63%) vinden dat de uitspraak de klant is koning opgaat voor Bibliotheek Den Haag. Een kwart heeft een neutrale mening en 8% vindt dat de stelling niet van toepassing is. De behaalde resultaten op deze vraag zijn vergelijkbaar met die van het totale BiebPanel. Aan de hand van een aantal verschillende taken en werkzaamheden kregen de panelleden de vraag voorgelegd gekregen hoe belangrijk zij het vinden dat bibliotheekmedewerkers deze taken hebben. Voor de taken waarvan de panelleden aangaven deze belangrijk te vinden, is vervolgens gevraagd of de bibliotheek medewerkers die taken over het algemeen ook uitvoeren. Het meest belangrijk vinden panelleden dat bibliotheekmedewerkers: ervoor zorgen dat de bibliotheek netjes is, helpen wanneer klanten materialen niet kunnen vinden en bezoekers in de gaten houden in verband met overlast of ongewenst gedrag. Vrijwel alle panelleden (95%) vinden deze werkzaamheden (zeer) belangrijk. Zo is 9 van de panelleden die dit belangrijk vinden van mening dat de medewerkers er daadwerkelijk voor zorgen dat de bibliotheek er netjes uitziet. Nog eens 92% van de panelleden die dit belangrijk vinden, geeft aan dat klanten worden geholpen wanneer ze iets niet kunnen vinden. Van de groep die het belangrijk vindt dat bezoekers in de gaten worden gehouden en dat wordt opgetreden bij overlast, geeft 46% aan dat dit in de praktijk ook gebeurd. Vier op de tien (42%) van de panelleden heeft hier geen zicht op. Het helpen bij problemen met de apparatuur en het beantwoorden van vragen over bijvoorbeeld tarieven, is volgens circa 9 van belang. Acht op de tien acht het van belang dat materialen aantrekkelijk worden gepresenteerd in de bibliotheek. Het minst belangrijk vinden panelleden het dat bibliotheekmedewerkers: beschikbaar zijn om een praatje te maken (2 (zeer) belangrijk) en uit zichzelf naar de klant toekomen om te vragen wat ze voor hen kunnen betekenen (12% (zeer) belangrijk). BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 4

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Op de vraag er nog andere eigenschappen zijn die men belangrijk vindt bij een medewerker, geeft ruim een derde aan dat dit het geval is. Dit is iets meer dan in het totale Panel, waar een kwart nog andere taken kan noemen. Een open en servicegerichte houding hebben, maar ook verstand hebben van boeken zijn eigenschappen die hier onder meer worden genoemd. In vergelijking met het totale Panel zien we in Den Haag nauwelijks verschillen. Al vinden de Haagse panelleden het iets belangrijker dat er iemand indien nodig helpt bij de inname van het materiaal. Alle taken en werkzaamheden worden verder in Den Haag even belangrijk gevonden als in het totale Panel. Daarnaast geeft men, wanneer men deze aspecten van belang vindt, in Den Haag iets minder vaak dan in het totale Panel aan dat de bibliotheekmedewerkers vragen kunnen beantwoorden over tarieven en dat ze ervoor zorgen dat de bibliotheek er netjes uitziet. Eigenschappen (pagina 28 tot en met 31) Op de vraag met welke kernwoorden men de bibliotheekmedewerker zou omschrijven, worden overwegend positieve omschrijvingen genoemd. Vriendelijk, hulpvaardig / behulpzaam en kennis / kundig, zijn de kernwoorden die met regelmaat spontaan worden teruggespeeld. Vervolgens is gevraagd een aantal eigenschappen van bibliotheekmedewerkers te beoordelen op belang en de tevredenheid. Deze resultaten worden gepresenteerd met behulp van een prioriteitenmatrix. Wat direct opvalt is dat men in het algemeen zeer tevreden is over de medewerkers van de bibliotheek Den Haag. De bibliotheekmedewerkers worden gezien als vriendelijk en deskundig. Twee aspecten die panelleden ook zeer belangrijk achten en daarmee een essentieel visitekaartje van de bibliotheek vormen. De bibliotheekmedewerkers zijn daarnaast beschikbaar en hebben voldoende digitale vaardigheden. De herkenbaarheid van het personeel en het meedenken met de klant zijn twee aspecten die qua tevredenheid iets onder het gemiddelde scoren, maar ook qua belang iets minder hoog scoren. Dit neemt niet weg dat deze aspecten geoptimaliseerd kunnen worden. In het kwadrant links onderin de prioriteitenmatrix bevindt het zelf initiatief nemen om de klant te helpen: dit aspect scoort relatief het laagst op tevredenheid, maar er wordt ook het minste belang aan gehecht. In de bijlage van dit rapport staan de grafieken met percentages belang en tevredenheid. Vergelijken we de waardering van de verschillende eigenschappen van de medewerkers met die van het totale Panel, dan zien we dat het percentage panelleden dat (zeer) tevreden is, voor bijna alle getoonde eigenschappen in Den Haag, in lijn is met het totale Panel. De vriendelijkheid van de bibliotheekmedewerkers in Den Haag scoort goed, maar wel iets onder het totale Panel. De mate waarin in Den Haag door de panelleden waarde wordt gehecht aan de eigenschappen, is vergelijkbaar met het totale Panel. Van de panelleden mist slechts 7% andere, voor hen belangrijke kenmerken bij de bibliotheekmedewerker. Een enkeling noemt bijvoorbeeld dat de medewerkers flexibeler zouden mogen zijn en meer gastvrijheid kunnen uitstralen. Bijna een kwart van de panelleden is weleens ontevreden over de bibliotheekmedewerkers. Dit is iets meer dan in het totale Panel, waar het percentage 18% is. De meeste voorbeelden die worden gegeven betreffen dan het gevoel dat de medewerker geen tijd had voor de klant of onvoldoende interesse toonde en kortaf reageren op vragen van klanten. Ook geven sommigen aan dat de medewerkers niet altijd optreden bij het signaleren van ongewenst gedrag van klanten. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 5

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) Aanwezigheid/onbemande vestigingen (pagina 33 en 34) In tijden van bezuinigingen komen onbemande of beperkt bemande vestigingen steeds vaker voor. In dit kader zijn in het onderzoek enkele vragen gesteld over de aanwezigheid van de medewerkers in de vestigingen. Bijna driekwart van de panelleden geeft aan het belangrijk te vinden om contact te hebben met bibliotheekmedewerkers tijdens hun bezoek. Dit geldt niet alleen in Den Haag, maar ook in het totale Panel. Zes van de tien panelleden vinden het belangrijk dat er altijd medewerkers zijn, zelfs als dit betekent dat de bibliotheek hierdoor iets minder vaak open kan zijn. Een kwart vindt het niet belangrijk dat medewerkers te allen tijde in de bibliotheek zijn. In het totale Panel beweegt dit cijfer zich rond hetzelfde niveau. Een alternatief dat nog verder gaat, namelijk geen medewerkers in de bibliotheek, maar wel de mogelijkheid om contact te leggen via een telefoon, is slechts voor een enkeling een alternatief: maar liefst 8 van de panelleden vindt dit geen goed idee. Over het aantal medewerkers dat in de bibliotheek aanwezig is op het moment dat men de bibliotheek bezoekt, is 61% van de panelleden positief en 2 heeft hierover geen mening. 12% geeft aan dat ze vinden dat er te weinig bibliotheekmedewerkers rondlopen. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 6

7 Aanbevelingen en overwegingen BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 7

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Zoals we weten uit eerdere metingen van BiebPanel, zijn de panelleden van de Bibliotheek Den Haag bijzonder te spreken over de medewerkers van de bibliotheek. Dit onderzoek bevestigt deze resultaten. De medewerkers worden beschouwd als vriendelijk en behulpzaam, maar worden ook gezien als een bijzonder belangrijke factor in het totaaloordeel, weten we uit eerder BiebPanel onderzoek. Het is dus belangrijk om dit positieve oordeel ook in de toekomst vast te houden en te blijven investeren in de medewerkers. Dat kan door hen regelmatig trainingen aan te bieden op het gebied van klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, maar bijvoorbeeld ook door de resultaten van dit onderzoek actief met hen te delen en doelstellingen te formuleren waar als team naartoe gewerkt kan worden. De spontane open antwoorden van de panelleden die als aparte bijlage met dit rapport worden meegeleverd, bieden concrete voorbeelden van de manier waarop de klant de klantvriendelijkheid en service beleeft. Daarmee bieden ze handvatten om bepaalde service-aspecten verder te optimaliseren. Panelleden vinden het belangrijk dat medewerkers bezoekers in de gaten houden en ook ingrijpen bij eventuele overlast. Toch zien we in de open vragen weleens terugkomen dat medewerkers bij overlast niet altijd adequaat handelen. Dit is een aspect waaraan dan ook prioriteit gegeven dient te worden. Geef deze resultaten door aan de medewerkers en bepaal of vervolgactie nodig is. Doe nader onderzoek naar de mate en de vorm van eventuele overlast. Indien er daadwerkelijk overlast wordt ervaren, onderzoek dan hoe dit het best kan worden aangepakt en train medewerkers indien nodig in het optreden bij overlast. Panelleden hechten veel belang aan een nette en opgeruimde bibliotheek en zien dit als een van de belangrijkste taken van de medewerkers. De resultaten tonen aan dat de medewerkers er in de praktijk ook voor zorgen dat de bibliotheek er netjes uit ziet. Een mooi resultaat. Het is essentieel om dit positieve oordeel vast te houden: immers, een representatieve uitziende bibliotheek is het ultieme visitekaartje richting de klant. Een vergelijkbaar beeld zien we bij de hulp en begeleiding die geboden wordt bij het vinden van materialen: zowel het belang van deze taak als de tevredenheid hierover zijn zeer hoog, en daarmee voorzien de medewerkers van Den Haag in een belangrijke behoefte. Het becomplimenteren van de medewerkers met het behaalde resultaat op deze (en andere) punten zal hen motiveren om zich hier actief voor te blijven inzetten. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 8

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Wanneer panelleden weleens ontevreden zijn over de bibliotheekmedewerkers, is dit omdat een aantal panelleden wel eens het gevoel krijgen dat de medewerkers niet altijd benaderbaar zijn en niet altijd even goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de bibliotheek. In lijn hiermee ligt de tevredenheid van het aspect meedenken, dat iets onder het gemiddelde ligt. Gezien het gemiddelde belang dat aan dit aspect wordt gehecht, zou Bibliotheek Den Haag hier prioriteit aan kunnen geven, door bijvoorbeeld coaching on the job door meer ervaren collega s of het aanbieden van een training op maat. Zorg ervoor dat alle medewerkers zich bewust zijn van deze resultaten en benadruk het belang hiervan. Wanneer we meer in detail kijken zijn er tussen de vestigingen verschillen merkbaar wanneer we kijken naar de resultaten van de vraag of men vindt dat de klant koning is. Bespreek deze verschillen met de betreffende vestigingen en onderzoek waar deze verschillen vandaan kunnen komen. Het is voor een deel van de panelleden acceptabel als er niet op alle tijdstippen medewerkers aanwezig zijn, als dit zou betekenen dat de bibliotheek wat vaker open is. Met name de iets jongere panelleden zouden hier geen problemen mee hebben. Mocht dit een overweging zijn in de strijd tegen de bezuinigingen, dan is het goed te weten dat een deel van de klanten hiervoor open staat. Wanneer hiertoe over wordt gegaan, is het van groot belang om duidelijk aan de bezoekers van de bibliotheek te communiceren wanneer er wel medewerkers aanwezig zijn en wanneer dit niet het geval is. Panelleden vinden het belangrijk dat de bibliotheekmedewerkers hen indien nodig helpen bij het zoeken naar materialen. De ervaring leert de vindbaarheid van materialen niet altijd goed wordt beoordeeld. In die gevallen is het dus extra van belang om bibliotheekmedewerkers erop te trainen alert te zijn op zoekende klanten. Daarnaast is het van belang om een voor de klant logische indeling aan te houden en medewerkers dienen goed op de hoogte te zijn van de plaatsing van de materialen. Train medewerkers daarnaast in het goed doorvragen naar welke materialen de bezoeker op zoek is en train hen in het aanbieden van extra mogelijkheden (crossselling), zoals bijvoorbeeld activiteiten over het gewenste onderwerp. De resultaten van dit onderzoek moeten in week 41 worden teruggekoppeld naar de panelleden. Koppel de resultaten vóór dit tijdstip terug naar het personeel, zodat het personeel op de hoogte is van de mening van de klant. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 9

10 Verantwoording BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 10

11 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het 2 e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 27 mei t/m 19 juni Dit onderzoek gaat over het personeel van de bibliotheek met als onderwerpen: Oordeel taken / werkzaamheden bibliotheekmedewerkers Oordeel eigenschappen bibliotheekmedewerkers Aanwezigheid bibliotheekmedewerkers Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid over de medewerkers van de bibliotheek zodat de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Vergelijking met totale Panel en meting In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale Panel vermeld. Indien van toepassing worden de resultaten vergeleken met de resultaten van het eerdere onderzoek naar het personeel van de bibliotheek (onderzoek ). Door veranderingen in vraagstelling is het niet altijd mogelijk resultaten 1 op 1 te vergelijken. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 10. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 11

12 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Centrale Bibliotheek % Nieuw Waldeck 23 8% Scheveningen 22 8% Bomenbuurt 18 6% Loosduinen 15 5% Escamp 15 5% Haagse Hout 14 5% Segbroek 14 5% Ypenburg 14 5% Wateringse Veld 9 3% Leidschenveen 6 2% Laakkwartier 1 Transvaalkwartier 1 Totaal BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 12

13 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Den Haag BiebPanel jaar 1% 3% jaar 2% 3% jaar 5% 4% jaar 7% 6% jaar 8% jaar 14% 13% jaar 1 14% jaar 19% 13% jaar 13% 14% 66 jaar en ouder 2 2 Onbekend Gemiddelde leeftijd 54,3 53,6 Geslacht Den Haag BiebPanel Man 31% 24% Vrouw 69% 76% BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 13

14 1. Taken/werkzaamheden bibliotheekmedewerkers BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 14

15 'de klant is koning' 1.1 Klant als koning "In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraak over de bibliotheekmedewerkers?" De uitspraak de klant is koning gaat op voor mijn bibliotheek 15% 48% 25% 7% 1% 4% 16% 5 26% 4% 1% 4% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 15

16 Vragen kunnen beantwoorden Alles in de gaten houden Helpen bij het zoeken Netheid bibliotheek 1.2 Belang werkzaamheden bibliotheekmedewerkers (1) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker(s):" Ervoor zorgen dat de bibliotheek er netjes uitziet U helpen of begeleiden wanneer u iets niet kan vinden Bezoekers in de gaten houden en optreden bij overlast of ongewenst gedrag Vragen kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld leenvoorwaarden, tarieven, reserveren etc. 31% 64% 6% 28% 68% 4% 43% 52% 4% 1% 41% 55% 4% 1% 4 55% 3% 2% 36% 57% 5% 1% 41% 49% 7% 2% 1% 35% 56% 7% 2% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 16

17 Beschikbaar bij balie Boeken aantrekkelijk presenteren Helpen met apparatuur 1.2 Belang werkzaamheden bibliotheekmedewerkers (2) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker(s):" U helpen bij problemen met apparatuur (bijv. inname, uitleen of internetcomputers) Ervoor zorgen dat boeken aantrekkelijk gepresenteerd worden Beschikbaar zijn bij de uitleenbalie (ook wanneer er zelfservice apparaten zijn) 4 51% 4% 4% 36% 54% 7% 2% 1% % 3% 18% 63% 15% 3% 1% 2 55% 15% 8% 2% 17% 53% 2 8% 2% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 17

18 Vaste medewerkers Begroeten Advies over interessant materiaal 1.2 Belang werkzaamheden bibliotheekmedewerkers (3) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker(s):" U advies geven over mogelijk interessant materiaal U begroeten bij binnenkomst Vaste medewerkers van uw vestiging zijn (en dus altijd in dezelfde vestiging werken) 12% 4 35% 1 3% 1 44% 3 11% 3% 1% 9% 41% 32% 13% 6% 9% 4 35% 12% 5% 13% 35% 29% 16% 7% 11% 36% 32% 17% 5% 1% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 18

19 Naar u toekomen Beschikbaar voor een praatje Helpen bij inname materiaal 1.2 Belang werkzaamheden bibliotheekmedewerkers (4) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker(s):" U helpen of begeleiden bij de inname van geleend materiaal Beschikbaar zijn om een praatje met u te maken Uit zichzelf naar u toekomen om te vragen wat ze voor u kunnen doen 8% 31% 33% 21% 7% 6% 28% 34% 24% 8% 1% 2% 18% 39% 25% 17% 3% 18% 37% 28% 13% 1% 11% 37% 33% 18% 2% 1 36% 34% 17% 1% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 19

20 1.3 Overige eigenschappen medewerkers "Zijn er nog meer zaken/taken of eigenschappen, behalve de eerder genoemde, die u belangrijk vindt bij een bibliotheekmedewerker?" Voor een volledig overzicht van de overige zaken/taken of eigenschappen die belangrijk en zijn voor een bibliotheekmedewerker zie de bijlage. Den Haag (n=285) BiebPanel (n=10.003) 26% 34% 61% Ja Nee Weet niet/ geen mening 5% 5% 69% BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 20

21 Vragen kunnen beantwoorden Alles in de gaten houden Helpen bij het zoeken Netheid bibliotheek 1.4 Tevredenheid werkzaamheden medewerkers (1) "Kunt u aangeven of de bibliotheekmedewerkers over het algemeen." Ervoor zorgen dat de bibliotheek er netjes uitziet U helpen of begeleiden wanneer u iets niet kan vinden Bezoekers in de gaten houden en optreden bij overlast of ongewenst gedrag Vragen kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld leenvoorwaarden, tarieven, reserveren etc. * Panelleden die het aspect (zeer) belangrijk vinden * Gesorteerd op belang van de aspecten van een bibliotheekmedewerker Den Haag (n = 268) 9 3% 7% BiebPanel (n = 9.539) 94% 1% 5% Den Haag (n = 272) 92% 2% 6% BiebPanel (n = 9.538) 94% 2% 4% Den Haag (n = 270) 46% 12% 42% BiebPanel (n = 9.334) 51% 8% 41% Den Haag (n = 256) 89% 2% 9% BiebPanel (n = 9.074) 93% 1% 5% Ja Nee Weet niet BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 21

22 Beschikbaar bij balie Boeken aantrekkelijk presenteren Helpen met apparatuur 1.4 Tevredenheid werkzaamheden medewerkers (2) "Kunt u aangeven of de bibliotheekmedewerkers over het algemeen." U helpen bij problemen met apparatuur (bijv. inname, uitleen of internetcomputers) Ervoor zorgen dat boeken aantrekkelijk gepresenteerd worden Beschikbaar zijn bij de uitleenbalie (ook wanneer er zelfservice apparaten zijn) * Panelleden die het aspect (zeer) belangrijk vinden * Gesorteerd op belang van de aspecten van een bibliotheekmedewerker Den Haag (n = 260) 89% 6% 5% BiebPanel (n = 8.952) 89% 3% 7% Den Haag (n = 230) 88% 6% 6% BiebPanel (n = 8.165) 91% 5% 5% Den Haag (n = 213) 85% 9% 5% BiebPanel (n = 7.004) 87% 8% 4% 75% 8 85% 9 95% 10 Ja Nee Weet niet BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 22

23 Vaste medewerkers Begroeten Advies over interessant materiaal 1.4 Tevredenheid werkzaamheden medewerkers (3) "Kunt u aangeven of de bibliotheekmedewerkers over het algemeen." U advies geven over mogelijk interessant materiaal U begroeten bij binnenkomst Vaste medewerkers van uw vestiging zijn (en dus altijd in dezelfde vestiging werken) * Panelleden die het aspect (zeer) belangrijk vinden * Gesorteerd op belang van de aspecten van een bibliotheekmedewerker Den Haag (n = 148) 48% 32% 2 BiebPanel (n = 5.476) 51% 26% 22% Den Haag (n = 143) 66% 25% 9% BiebPanel (n = 4.819) 69% 25% 7% Den Haag (n = 136) 74% 6% 21% BiebPanel (n = 4.628) 79% 7% 15% Ja Nee Weet niet BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 23

24 Naar u toekomen Beschikbaar voor een praatje Helpen bij inname materiaal 1.4 Tevredenheid werkzaamheden medewerkers (4) "Kunt u aangeven of de bibliotheekmedewerkers over het algemeen." U helpen of begeleiden bij de inname van geleend materiaal Beschikbaar zijn om een praatje met u te maken Uit zichzelf naar u toekomen om te vragen wat ze voor u kunnen doen * Panelleden die het aspect (zeer) belangrijk vinden * Gesorteerd op belang van de aspecten van een bibliotheekmedewerker Den Haag (n = 112) 8 16% 4% BiebPanel (n = 3.353) 81% 13% 6% Den Haag (n = 57) 63% 16% 21% BiebPanel (n = 2.154) 68% 15% 17% Den Haag (n = 33) 36% 42% 21% BiebPanel (n = 1.187) 41% Ja Nee Weet niet BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 24

25 2. Eigenschappen bibliotheekmedewerkers BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 25

26 2.1 Spontaan waardeoordeel medewerkers "Met welke kernwoorden zou u de bibliotheekmedewerker(s) in uw vestiging omschrijven?" BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 26

27 2.2 Prioriteitenmatrix (1) Op de volgende pagina vindt u een prioriteitenmatrix die een overzicht geeft van de waardering voor aspecten van bibliotheekmedewerkers en het belang van deze aspecten. De waardering is berekend op basis van de antwoordcategorieën: Zeer ontevreden = 1; Ontevreden = 2; Ontevreden noch tevreden = 3; Tevreden = 4 en Zeer tevreden = 5. Het belang is berekend op basis van de antwoordcategorieën: Zeer onbelangrijk = 1; Onbelangrijk = 2; Onbelangrijk noch belangrijk = 3; Belangrijk = 4 en Zeer belangrijk = 5. Voor zowel de waardering als het belang is een gemiddelde score berekend van alle aspecten. De assen in de prioriteitenmatrix kruisen elkaar bij de gemiddelde score van alle aspecten en het gemiddelde belang van alle aspecten. De aspecten die in het kwadrant rechtsboven staan worden hoog gewaardeerd en vindt men (zeer) belangrijk. Deze aspecten moet de bibliotheek benutten. Aspecten die in het kwadrant rechtsonder staan worden relatief laag gewaardeerd, maar vindt men wel (zeer) belangrijk. Deze aspecten kunnen gezien worden als verbeterpunten. In het kwadrant linksboven staan de aspecten die positief gewaardeerd worden, maar relatief onbelangrijk zijn. Deze aspecten moet de bibliotheek vasthouden. Het kwadrant linksonder bevat aspecten die men relatief laag waardeert, maar relatief onbelangrijk zijn. Deze aspecten verdienen aandacht. BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 27

28 2.2 Prioriteitenmatrix (1) De bibliotheek Den Haag (n=285) 5,0 (zeer) tevreden 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 3,8 (zeer) onbelangrijk (zeer) belangrijk 3,6 3,4 3,2 3,0 (zeer) ontevreden Deskundigheid Vriendelijkheid Meedenken met u als klant Zelf het inititiatief nemen om u te helpen Bereikbarheid/beschikbaarheid Herkenbaarheid Beschikken over voldoende digitale vaardigheden BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 28

29 2.2 Prioriteitenmatrix (2) BiebPanel (n=10.003) 5,0 (zeer) tevreden 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 3,8 (zeer) onbelangrijk 3,6 (zeer) belangrijk 3,4 3,2 3,0 (zeer) ontevreden Deskundigheid Vriendelijkheid Meedenken met u als klant Zelf het inititiatief nemen om u te helpen Bereikbarheid/beschikbaarheid Herkenbaarheid Beschikken over voldoende digitale vaardigheden BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 29

30 2.3 Verbeterpunten eigenschappen medewerkers "Zijn er (andere dan hiervoor genoemde) kenmerken van een bibliotheekmedewerker die u belangrijk vindt, maar die u momenteel mist bij de medewerker?" Voor een volledig overzicht van de genoemde kenmerken die men belangrijk vindt maar momenteel mist bij de medewerker, zie de bijlage. Den Haag (n=285) BiebPanel (n=10.003) 7% 5% 24% 28% Ja, namelijk Nee 69% Weet niet / geen mening 67% BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 30

31 2.4 Ontevredenheid over bibliotheekmedewerkers "Bent u weleens ontevreden over de bibliotheekmedewerkers?" Voor een volledig overzicht van de genoemde zaken waarover men ontevreden is, zie de bijlage. Den Haag (n=285) BiebPanel (n=10.003) 8% 24% 7% 18% Ja, namelijk Nee Weet niet / geen mening 68% 75% BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 31

32 3. Beschikbare bibliotheekmedewerkers BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 32

33 Minder medewerkers, maar altijd de mogelijkheid tot telefonisch contact Altijd medewerkers, ook al is de bibliotheek minder vaak open Belang van contact met medewerkers in de bibliotheek 3.1 Aanwezigheid medewerkers "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Ik vind het belangrijk om contact te kunnen hebben met bibliotheekmedewerkers als ik mijn bibliotheek bezoek Ik vind het belangrijk dat er altijd bibliotheekmedewerkers aanwezig zijn, ook als dit betekent dat de bibliotheek iets minder vaak open is Ik zou het geen probleem vinden als er geen bibliotheekmedewerkers aanwezig zijn in de bibliotheek, zo lang ik maar de mogelijkheid heb contact op te nemen via een telefoon 25% 49% 15% 9% 2% 23% 49% 19% 6% 2% 1% 19% 41% 14% 18% 7% 1% 2 43% 16% 16% 5% 1% 1% 7% 9% 38% 42% 1% 2% 1 11% 37% 38% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 33

34 Het aantal medewerkers in de bibliotheek 3.2 Aantal medewerkers "Wat vindt u van het aantal medewerkers in de bibliotheek op het moment dat u de bibliotheek bezoekt?" 1% 11% 61% 7% 2 1% 14% 64% 4% 17% Veel te weinig Iets te weinig Precies genoeg Iets te veel Veel te veel Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 34

35 4. Bijlage BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 35

36 Beschikken over voldoende digitale vaardigheden Bereikbaarheid/Beschik baarheid Deskundigheid Vriendelijkheid 4.1 Belang eigenschappen bibliotheekmedewerkers (1) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker in uw vestiging de volgende eigenschappen heeft?" 43% 53% 4% 4 58% 2% 47% 52% 2% 44% 54% 2% 33% 63% 3% 1% 32% 64% 4% 27% 6 1 1% 2% 24% 63% 9% 1% 3% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 36

37 Zelf het initiatief nemen om u te helpen Meedenken met u als klant Herkenbaarheid 4.1 Belang eigenschappen bibliotheekmedewerkers (2) "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheekmedewerker in uw vestiging de volgende eigenschappen heeft?" 2 61% 17% 2% 1% 17% 64% 16% 2% 1% 23% 56% 18% 3% 1% 2 61% 15% 2% 1% 7% 25% 43% 17% 7% 1% 5% 26% 43% 18% 6% 2% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 37

38 Beschikken over voldoende digitale vaardigheden Bereikbaarheid/Beschik baarheid Deskundigheid Vriendelijkheid 4.2 Tevredenheid eigenschappen medewerkers (1) "Hoe tevreden bent u over de gemiddelde medewerker in uw bibliotheekvestiging op de volgende aspecten?" * Gesorteerd op het belang van de aspecten van de bibliotheekmedewerkers van de meest bezochte vestiging 28% 58% 11% 2% 1% 33% 57% 7% 2% 1% 22% 58% 11% 2% 1% 6% 21% 6 11% 2% 6% 19% 6 14% 6% 18% 61% 15% 4% 1% 15% 46% 14% 3% 23% 13% 48% 13% 2% 24% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 38

39 Zelf het initiatief nemen om u te helpen Meedenken met u als klant Herkenbaarheid 4.2 Tevredenheid eigenschappen medewerkers (2) "Hoe tevreden bent u over de gemiddelde medewerker in uw bibliotheekvestiging op de volgende aspecten?" * Gesorteerd op het belang van de aspecten van de bibliotheekmedewerkers van de meest bezochte vestiging 13% 58% 22% 5% 2% 16% 56% 2 4% 4% 17% 47% 24% 2% 1% 9% 18% 51% 18% 2% 11% 7% 35% 38% 5% 2% 12% 6% 34% 38% 5% 1% 16% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Den Haag 39

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

BIEBPANEL / PERSONEEL

BIEBPANEL / PERSONEEL VRAGENLIJST, VERSIE: 6-DEFINITIEF BIEBPANEL / 2016-4 PERSONEEL AMSTERDAM, OKTOBER 2016 Opzet mailtekst / BiebPanel Layout Afzender: BiebPanel Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek:

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage Personeelsonderzoek

Rapportage Personeelsonderzoek Rapportage Personeelsonderzoek een spiegelonderzoek onder klanten en medewerkers naar de tevredenheid en belang van verschillende eigenschappen van de bibliotheekmedewerker Algemeen rapport - Concept Inhoud

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Toelichting op het rapport Dit rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 2007-meting van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven.

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie