Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015"

Transcriptie

1 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

2 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente Zwolle Samenstelling en redactie: Ingeborg Evenblij Bronvermelding Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron. 2

3 Inhoud Inleiding 4 Doel van het onderzoek 4 Methode van onderzoek 4 1. Publieksevenementen Belangstelling voor publieksevenementen Oriëntatie op publieksevenementen Beeld van Kampen Aanbod publieksevenementen Bijdrage aan publieksevenementen Publieksevenementen op zondag Ondersteuning publieksevenementen door gemeente Beeld van publieksevenementen Invloed publieksevenementen op onderneming 10 Bijlage 11 3

4 Inleiding De gemeente Kampen is geïnteresseerd in de mening van de inwoners, ondernemers en evenementenorganisatoren over het evenementenbeleid in Kampen. Hiertoe heeft de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle onderzoek uitgevoerd onder het burgerpanel van Kampen, ondernemers uit de binnenstad en evenementenorganisatoren in Kampen. Doel van het onderzoek Het onderzoek over het evenementenbeleid heeft als doel de mening over het evenementenbeleid inzichtelijk te maken van de inwoners van Kampen, van ondernemers uit de binnenstad en van evenementenorganisatoren in de gemeente Kampen. Op basis van deze informatie kan de gemeente Kampen haar beleid (indien nodig) beter afstemmen op de mening en wensen van deze doelgroepen. Methode van onderzoek Het online burgerpanel van Kampen bestaat uit ongeveer 1250 inwoners (volwassenen). In verband met de snelheid en kosten van het onderzoek is ervoor gekozen het onderzoek onder de inwoners alleen uit te voeren onder het online panel; het schriftelijke burgerpanel is niet in het onderzoek betrokken. Het online burgerpanel is via een met een link naar de online vragenlijst uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek onder de ondernemers uit de binnenstad (230) en evenementenorganisatoren (ca. 80) betreft eveneens een online onderzoek. De evenementenorganisatoren hebben via de post een uitnodigingsbrief met een inlogcode ontvangen, waarmee zij de enquête online konden invullen via De groep ondernemers uit de binnenstad heeft een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen via een afkomstig van de ondernemersvereniging. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 22 september tot 7 oktober De vragenlijsten die voor het onderzoek zijn gebruikt, zijn in dit rapport opgenomen in de bijlage. Het volgende overzicht laat zien hoeveel inwoners, ondernemers en organisatoren zijn aangeschreven en wat de behaalde respons per groep is. Tabel 1: Overzicht respons uitgenodigd respons in aantal respons in % inwoners % ondernemers % organisatoren % De respons is onder de inwoners (burgerpanelleden) is dusdanig groot dat betrouwbare uitspraken over de mening van deze groep kunnen worden gedaan. Om te controleren of de uitkomsten van de inwoners die aan het onderzoek hebben meegewerkt representatief zijn voor de gemeente Kampen, is de verdeling naar leeftijd, geslacht en gebied van de steekproef vergeleken met de werkelijke verdeling. Vanwege een verschil tussen de verdelingen, is een weging toegepast om de steekproef naar de betreffende kenmerken evenredig te maken aan de werkelijke verdeling. De resultaten zijn hierdoor representatief voor de gemeente Kampen. De medewerking onder ondernemers en evenementenorganisatoren is vrij laag; bovendien hebben wij onvoldoende of geen gegevens van deze groepen, waardoor controle op representativiteit niet mogelijk is. De uitkomsten van deze groepen geven daarom alleen een globale indruk van hoe deze groepen aankijken tegen zaken met betrekking tot het evenementenbeleid. Om die reden worden de percentages van deze groepen niet getoond in de grafieken in dit rapport. 4

5 1. Publieksevenementen 1.1. Belangstelling voor publieksevenementen Om een beeld te krijgen van de houding van de verschillende groepen ten opzichte van publieksevenementen in Kampen, is gevraagd naar hun belangstelling hiervoor en naar de publieksevenementen die zij hebben bezocht in 2014 in Kampen. Grafiek 1 Heeft u in het algemeen belangstelling voor publieksevenementen die worden georganiseerd in Kampen? Ja, veel belangstelling 40% Ja, een beetje belangstelling 45% inwoners ondernemers Nee, geen belangstelling 15% organisatoren 0% 20% 40% 60% 80% De meeste inwoners, ondernemers en organisatoren hebben veel of enigszins belangstelling voor evenementen in Kampen. Ondernemers lijken de grootste belangstelling te hebben. Inwoners van Kampen, en met name van de binnenstad, hebben meer interesse in evenementen in Kampen dan inwoners van andere kernen. Van de inwoners van de stad Kampen heeft 92% veel of een beetje belangstelling voor publieksevenementen in Kampen, in IJsselmuiden betreft dat 77% en in overige kernen 61%. Tabel 2 Welke van de onderstaande publieksevenementen in Kampen heeft u in 2014 bezocht? inwoners ondernemers organisatoren Kerst in Oud Kampen 67% 83% 78% Sail 56% 67% 78% Kamper Ui(t)dagen 49% 67% 48% Full Color Festival 33% 28% 52% Intocht Sinterklaas 27% 30% 26% Jaarmarkt De Heugte 26% 26% 35% Kamper Kadefestival 25% 48% 35% Kom in de Kas 25% 4% 30% Leuke Lange Zaterdag 19% 43% 26% Stripspektakel 10% 33% 30% Kermis 8% 7% 4% Circus 6% 2% 0% Anders, namelijk 5% 15% 30% Ik heb het afgelopen jaar geen publieksevenementen in Kampen bezocht 11% 9% 0% Ongeveer de helft of meer van alle drie de groepen heeft Kerst in Oud-Kampen, Sail en de Kamper Ui(t)dagen bezocht. Gemiddeld heeft men aan ongeveer 4 (van de genoemde) evenementen een bezoek gebracht. 5

6 Ongeveer een tiende van de inwoners heeft geen enkel publieksevenement bezocht. Met uitzondering van Kom in de Kas worden alle genoemde evenementen meer bezocht door inwoners van de stad Kampen dan door inwoners uit IJsselmuiden en andere kernen Oriëntatie op publieksevenementen Onder de inwoners is nagegaan op welke wijze zij zich oriënteren op publieksevenementen in Kampen. Grafiek 2 Hoe oriënteert u zich op een publieksevenement in Kampen? Gemeentepagina in h-a-h-krant Kampen.nl 70% Mond-tot-mondreclame 44% Facebook 24% Posters 23% Via (websites van) instellingen zelf 18% Website 13% Twitter 7% Ik oriënteer mij hier niet op 9% Anders, namelijk... 5% 0% 20% 40% 60% 80% De gemeentepagina in huis-aan-huiskrant Kampen.nl is duidelijk een belangrijke informatiebron voor de inwoners: 70% oriënteert zich via dit medium op publieksevenementen. Voor 44% is mond-totmondreclame een manier waarop zij zich oriënteren op publieksevenementen Beeld van Kampen Aan de inwoners zijn drie stellingen voorgelegd die te maken hebben met Kampen in relatie tot vrije tijd en publieksevenementen. De inwoners hebben aangegeven in hoeverre zij het met deze stellingen eens zijn. Grafiek 3 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (inwoners) Kampen heeft leuke festivals en publieksevenementen In Kampen is voldoende te beleven op het gebied van publieksevenementen 1% 9% 1% 16% 30% 34% 51% 41% 9% 8% Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Kampen is een aantrekkelijke stad 1% 9% om mijn vrije tijd door te brengen 32% 48% 10% Mee eens Helemaal mee eens 0% 50% 100% Het merendeel van de inwoners is het (helemaal) eens met de stellingen dat Kampen leuke festivals en publieksevenementen heeft en een aantrekkelijke stad is om de vrije tijd door te brengen. Rond een derde oordeelt neutraal. De helft van de inwoners is van mening dat er genoeg te beleven is in Kampen op het gebied van publieksevenementen. Van de inwoners van Kampen vindt 66% dat er leuke festivals zijn in Kampen (eens of helemaal eens), wat in IJsselmuiden en andere kernen geldt voor 52% respectievelijk 41%. 6

7 Dat Kampen een aantrekkelijke stad is om vrije tijd door te brengen wordt ook meer bevestigd door inwoners van Kampen dan van andere plaatsen: van inwoners van Kampen is 63% het hier (helemaal) mee eens, in IJsselmuiden en andere kernen betreft dat 49% en 45% Aanbod publieksevenementen Van de inwoners geeft 23% aan iets te missen in Kampen op het gebied van publieksevenementen. Ook rond een kwart van de ondernemers en organisatoren heeft aangegeven iets te missen. Daarbij heeft men aangegeven welke evenementen men mist. De antwoorden die zijn gegeven, zijn zeer divers. De antwoorden van inwoners die het meest voorkomen, zijn: muziekfestivals, activiteiten/evenementen op zondag, evenementen gericht op jongeren/jeugd, grote evenementen die publiek trekken, evenementen die te maken hebben met Kampen zelf en evenementen gericht op kunst/cultuur Bijdrage aan publieksevenementen De drie groepen hebben aangegeven of zij in 2014 verbonden geweest zijn met publieksevenementen in Kampen of dat zij hieraan een financiële bijdrage hebben geleverd. Grafiek 4 Financiële bijdrage geleverd? Nee Ja, als vrijwilliger Ja, via gift (bijv. via crowdfunding) Ja, als lid van bijv. een vereniging Ja, als donateur Ja, als medewerker Ja, op een andere manier, namelijk Ja, als ondernemer 12% 10% 10% 9% 3% 3% 2% 64% inwoners ondernemers organisatoren ja, als evenementenorganisator 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de inwoners heeft 64% in 2014 geen financiële bijdrage geleverd aan evenementen, 36% heeft dat dus wel. Het betreft verschillende vormen van ondersteuning, voornamelijk als vrijwilliger, via een gift, via lidmaatschap van een vereniging of via een donatie. De ondernemers en organisatoren hebben (vanzelfsprekend) vooral vanuit hun eigen functie een bijdrage geleverd. Onder de ondernemers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, heeft 20% als donateur een bijgedragen aan evenementen; van de organisatoren die de vragenlijst hebben ingevuld, is 30% als vrijwilliger en ruim een kwart als lid van een vereniging actief geweest om evenementen te ondersteunen. De ondernemers is gevraagd onder welke voorwaarden het voor hen aantrekkelijk is om zakelijk aan publieksevenementen deel te nemen. De antwoorden die de ondernemers hierop hebben gegeven, zijn divers. Wat het meest als voorwaarde wordt aangegeven, is dat deelname zakelijk voordelen moet bieden, bijvoorbeeld doordat een evenement extra omzet of extra publiciteit genereert. Daarbij noemt men bijvoorbeeld dat het dan van belang is dat een evenement gericht is op een breed/gevarieerd publiek, plaatsvindt in de binnenstad of dat het thema aansluit bij de onderneming/doelgroep. 7

8 1.6. Publieksevenementen op zondag Wat vindt men van het aantal publieksevenementen dat in Kampen op zondag wordt georganiseerd? De groepen hebben aangegeven of dit aantal volgens hen moet veranderen en hoe. Grafiek 5 Het is mogelijk om, onder voorwaarden, openbare publieksevenementen te organiseren op zondagen. Waaraan heeft u behoefte? Ik heb geen behoefte aan publieksevenementen op zondagen 28% Minder publieksevenementen op zondagen Geen verandering in het aantal publieksevenementen op zondagen Meer publieksevenementen op zondagen 3% 19% 46% inwoners ondernemers organisatoren Anders, namelijk... 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bijna de helft van de inwoners is van mening dat er meer publieksevenementen op zondag moeten komen. Daarentegen heeft ruim een kwart helemaal geen behoefte aan evenementen op zondag en 19% vindt dat de frequentie moet verminderen. De meningen hierover zijn dus verdeeld. Dat geldt ook voor de ondernemers en organisatoren Ondersteuning publieksevenementen door gemeente De gemeente kan op verschillende manieren ondersteuning bieden aan publieksevenementen. Vindt men het belangrijk dat de gemeente dit doet, en op welke manier zou de gemeente dat moeten doen? Grafiek 6 In hoeverre vindt u het belangrijk dat de gemeente Kampen publieksevenementen ondersteunt? inwoners ondernemers organisatoren 29% 47% 14% 3% 6% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Het merendeel van de inwoners (76%) vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente publieksevenementen ondersteunt. Ook de ondernemers en evenementenorganisatoren vinden dit duidelijk van belang. 8

9 Grafiek 7 Op welke manier zou de gemeente publieksevenementen volgens u moeten ondersteunen? Beschikbaar stellen van geld aan de evenementenorganisatoren (subsidie) Administratieve lasten verminderen Facilitaire ondersteuning (bijv. reiniging, plaatsen hekken) Bemiddeling met sponsoren Weet niet 14% 28% 47% 50% 68% inwoners ondernemers organisatoren Anders, namelijk 4% 0% 50% 100% Het bieden van facilitaire ondersteuning is volgens de meerderheid van alle groepen een manier waarop de gemeente publieksevenementen kan ondersteunen. Het beschikbaar stellen van geld voor evenementenorganisatoren en het verminderen van administratieve lasten zijn twee andere manieren die het men vooral geschikt vindt. Uit de toelichtingen op de vragen aangaande ondersteuning door de gemeente blijkt dat men ondersteuning vanuit de gemeente vooral belangrijk vindt, omdat publieksevenementen goed zijn voor de stad, met name om de stad te promoten en op de kaart te zetten. Verder blijkt dat een deel van de inwoners van mening is dat de gemeente geen financiële ondersteuning moet bieden, terwijl een ander deel dat juist wel vindt. De organisatoren die zelf het afgelopen jaar een evenement hebben georganiseerd (20 van de 23 respondenten) is ook gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de medewerking van de gemeente Kampen bij de organisatie van evenementen. Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn, maar een derde antwoordt neutraal en de rest is niet tevreden. De meningen zijn dus enigszins verdeeld. Redenen waarom organisatoren neutraal of ontevreden zijn, hebben vooral te maken met kosten en rompslomp omtrent vergunningen (aanvraag/verlening). Tevreden respondenten zijn vooral positief over het contact met en het meedenken van de gemeente Beeld van publieksevenementen Aan de inwoners, ondernemers en organistoren zijn tien stellingen voorgelegd met betrekking tot publieksevenementen. Deze stellingen hebben zij beoordeeld aan de hand van een vijfpuntsschaal. De uitkomsten van deze stellingen zijn weergegeven in een score, waarbij een 1 staat voor helemaal mee oneens en een 5 voor helemaal mee eens. Grafiek 8 Scores stellingen: invloed publieksevenementen op Kampen Publieksevenementen zijn goed voor de 4,1 naamsbekendheid van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor de economie van Kampen Publieksevenementen dragen bij aan een bruisende binnenstad Publieksevenementen zijn goed voor het imago van Kampen 4,1 4,1 4,0 inwoners ondernemers organisatoren Publieksevenementen hebben geen toegevoegde waarde voor Kampen 1,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 9

10 De inwoners, ondernemers en organisatoren zijn het er over eens dat publieksevenementen een positieve bijdrage leveren aan de economie, de naamsbekendheid en het imago van Kampen en aan een bruisende binnenstad. Zij zijn het dan ook niet eens met de stelling dat publieksevenementen geen toegevoegde waarde hebben voor Kampen. Grafiek 9 Scores stellingen over publieksevenementen (divers) Publieksevenementen zijn belangrijk om mensen in aanraking te brengen met cultuur en/of sport De gemeente mag extra ondersteuning bieden aan publieksevenementen die goed passen bij het imago van Kampen Publieksevenementen zorgen voor ontmoeting en verbroedering in Kampen Het kwaliteitsniveau van het aanbod aan publieksevenementen in Kampen moet omhoog Het aantal grote publieksevenementen in Kampen moet omhoog 3,8 3,8 3,7 3,4 3,2 inwoners ondernemers organisatoren 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Extra ondersteuning van de gemeente mag vooral volgens ondernemers en organisatoren worden geboden, maar ook van de inwoners stemt het merendeel hiermee in. Ook ziet men publieksevenementen wel als een belangrijke manier om mensen in aanraking te brengen met cultuur en sport en om voor verbroedering en ontmoeting te zorgen. De meningen zijn enigszins verdeeld als het gaat om het vergroten van het aantal grote publieksevenementen, maar alle groepen oordelen hierover meer bevestigend dan ontkennend. Hetzelfde geldt (in iets mindere mate) voor de verhoging van het kwaliteitsniveau van publieksevenementen. Ondernemers bevestigen dit meer dan inwoners en organisatoren Invloed publieksevenementen op onderneming Aan de ondernemers is een viertal stellingen voorgelegd met betrekking tot de invloed die publieksevenementen hebben op hun onderneming. Grafiek 10 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (ondernemers) Voor mijn onderneming zijn de voordelen van publieksevenementen groter dan de nadelen Over het algemeen ondervindt mijn onderneming nadelen van publieksevenementen Over het algemeen ondervindt mijn onderneming voordelen van publieksevenementen Over het algemeen zijn publieksevenementen goed voor de omzet van mijn onderneming Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uit de grootte van de vlakken in de grafiek is op te maken dat de meningen van de ondernemers over de voor- of nadelen van publieksevenementen voor hun onderneming verdeeld zijn. Meer ondernemers lijken voordelen te ondervinden dan nadelen, maar de verschillen zijn niet groot. 10

11 Bijlage Enquête evenementenbeleid gemeente Kampen - INWONERS Graag stellen we u een aantal vragen over publieksevenementen in Kampen, ten behoeve van het evenementenbeleid van Kampen voor 2015 en verder. V1. Heeft u in het algemeen belangstelling voor publieksevenementen die worden georganiseerd in Kampen? (Denk daarbij bijvoorbeeld aan festivals, kermis, circus, intocht Sinterklaas, Stripspektakel, Kerst in Oud Kampen en dergelijke.) Ja, veel belangstelling Ja, een beetje belangstelling Nee, geen belangstelling V2. Welke van de onderstaande publieksevenementen in Kampen heeft u in 2014 bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk Full Color Festival Sail Jaarmarkt De Heugte Kom in de Kas Kamper Ui(t)dagen Leuke Lange Zaterdag Stripspektakel Kamper Kadefestival Intocht Sinterklaas Circus Kermis Kerst in Oud Kampen Ik heb het afgelopen jaar geen publieksevenementen in Kampen bezocht V3. Hoe oriënteert u zich op een publieksevenement in Kampen? Meerdere antwoorden mogelijk Website Via (websites van) instellingen zelf Mond-tot-mondreclame Twitter Facebook Posters Gemeentepagina in huis-aan-huiskrant Kampen.nl Ik oriënteer mij hier niet op V4. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Antwoorden: Helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens Kampen is een aantrekkelijke stad om mijn vrije tijd door te brengen In Kampen is voldoende te beleven op het gebied van publieksevenementen Kampen heeft leuke festivals en publieksevenementen V5. Mist u een bepaald soort publieksevenementen in Kampen? Nee, ik mis niets Ja, namelijk 11

12 V6. Bent u in de afgelopen 12 maanden verbonden geweest of heeft u een financiële bijdrage geleverd aan publieksevenementen die in Kampen zijn georganiseerd? Meerdere antwoorden mogelijk. Nee Ja, als ondernemer Ja, als medewerker Ja, als vrijwilliger Ja, als lid van bijv. een vereniging Ja, als donateur Ja, via een gift (bijv. via crowdfunding) Ja, op een andere manier, namelijk V7. Het is mogelijk om, onder voorwaarden, openbare publieksevenementen te organiseren op zondagen. Waaraan heeft u behoefte? Meerdere antwoorden mogelijk Geen verandering in het aantal evenementen op zondagen ( /Het is goed zo) Ik heb geen behoefte aan publieksevenementen op zondagen Meer publieksevenementen op zondagen Minder publieksevenementen op zondagen V8. Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente Kampen publieksevenementen kan ondersteunen. Op welke manier zou de gemeente publieksevenementen volgens u moeten ondersteunen? Meerdere antwoorden mogelijk. Beschikbaar stellen van geld aan de evenementenorganisatoren (subsidie) Administratieve lasten verminderen Facilitaire ondersteuning (bijv. reiniging, plaatsen hekken) Bemiddeling met sponsoren Weet niet V9. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V10. In hoeverre vindt u het belangrijk dat de gemeente Kampen publieksevenementen ondersteunt? Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Geen mening V11. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V12. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Antwoorden: Helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens, geen mening Publieksevenementen zijn goed voor de economie van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor de naamsbekendheid van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor het imago van Kampen Publieksevenementen dragen bij aan een bruisende binnenstad van Kampen Publieksevenementen zorgen voor ontmoeting en verbroedering in Kampen Publieksevenementen zijn belangrijk om mensen in aanraking te brengen met cultuur en/of sport Publieksevenementen hebben geen toegevoegde waarde voor Kampen Het aantal grote publieksevenementen in Kampen moet omhoog. Het kwaliteitsniveau van het aanbod aan publieksevenementen in Kampen moet omhoog. De gemeente mag extra ondersteuning bieden aan publieksevenementen die goed passen bij het imago dat Kampen wil uitstralen. V13. Heeft u nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot publieksevenementen? Deze kunt u hieronder noteren. 12

13 Enquête evenementenbeleid gemeente Kampen - ONDERNEMERS Graag stellen we u een aantal vragen over publieksevenementen in Kampen, ten behoeve van het evenementenbeleid van Kampen voor 2015 en verder. V1. Heeft u in het algemeen belangstelling voor publieksevenementen die worden georganiseerd in Kampen? (Denk daarbij bijvoorbeeld aan festivals, kermis, circus, intocht Sinterklaas, Stripspektakel, Kerst in Oud Kampen en dergelijke.) Ja, veel belangstelling Ja, een beetje belangstelling Nee, geen belangstelling V2. Welke van de onderstaande publieksevenementen in Kampen heeft u het afgelopen jaar bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk Full Color Festival Sail Jaarmarkt De Heugte Kom in de Kas Kamper Ui(t)dagen Leuke Lange Zaterdag Stripspektakel Kamper Kadefestival Intocht Sinterklaas Circus Kermis Kerst in Oud Kampen Ik heb het afgelopen jaar geen publieksevenementen in Kampen bezocht V3. Mist u een bepaald soort publieksevenementen in Kampen? Nee, ik mis niets Ja, namelijk V4. Bent u in de afgelopen 12 maanden verbonden geweest of heeft u een financiële bijdrage geleverd aan publieksevenementen die in Kampen zijn georganiseerd? Meerdere antwoorden mogelijk Nee Ja, als ondernemer Ja, als medewerker Ja, als vrijwilliger Ja, als lid van bijv. een vereniging Ja, als donateur Ja, via een gift (bijv. via crowdfunding) Anders, op een andere manier, namelijk V5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen wat betreft de invloed van publieksevenementen op uw onderneming? Antwoorden: Helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens Over het algemeen zijn publieksevenementen goed voor de omzet van mijn onderneming Over het algemeen ondervindt mijn onderneming voordelen van publieksevenementen Over het algemeen ondervindt mijn onderneming nadelen van publieksevenementen Voor mijn onderneming zijn de voordelen van publieksevenementen groter dan de nadelen V6. Onder welke voorwaarden is het voor u als ondernemer aantrekkelijk om zakelijk deel te nemen aan publieksevenementen? 13

14 V7. Het is mogelijk om onder voorwaarden openbare publieksevenementen te organiseren op zondagen. Waaraan heeft u als ondernemer behoefte? Ik heb geen behoefte aan publieksevenementen op zondagen Minder publieksevenementen op zondagen Geen verandering in het aantal publieksevenementen op zondagen (Het is goed zo.) Meer publieksevenementen op zondagen V8. Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente Kampen publieksevenementen kan ondersteunen. Op welke manier zou de gemeente publieksevenementen volgens u moeten ondersteunen? Meerdere antwoorden mogelijk. Beschikbaar stellen van geld aan de evenementenorganisatoren (subsidie) Administratieve lasten verminderen Facilitaire ondersteuning (bijv. reiniging, plaatsen hekken) Bemiddeling met sponsoren Weet niet V9. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V10. In hoeverre vindt u het belangrijk dat de gemeente Kampen publieksevenementen ondersteunt? Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Geen mening V11. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V12. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Antwoorden: Helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens Publieksevenementen zijn goed voor de economie van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor de naamsbekendheid van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor het imago van Kampen Publieksevenementen dragen bij aan een bruisende binnenstad Publieksevenementen zorgen voor ontmoeting en verbroedering in Kampen Publieksevenementen zijn belangrijk om mensen in aanraking te brengen met cultuur en/of sport Publieksevenementen hebben geen toegevoegde waarde voor Kampen Het aantal grote publieksevenementen in Kampen moet omhoog. Het kwaliteitsniveau van het aanbod aan publieksevenementen in Kampen moet omhoog. De gemeente mag extra ondersteuning bieden aan publieksevenementen die goed passen bij het imago dat Kampen wil uitstralen. V13. Heeft u nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot publieksevenementen? Deze kunt u hieronder noteren. 14

15 Enquête evenementenbeleid gemeente Kampen - EVENEMENTENORGANISATOREN Graag stellen we u een aantal vragen over publieksevenementen in Kampen, ten behoeve van het evenementenbeleid van Kampen voor 2015 en verder. V1. Heeft u in het algemeen belangstelling voor publieksevenementen die worden georganiseerd in Kampen? (Denk daarbij bijvoorbeeld aan festivals, kermis, circus, intocht Sinterklaas, Stripspektakel, Kerst in Oud Kampen en dergelijke.) Ja, veel Ja, een beetje Nee V2. Welke van de onderstaande publieksevenementen in Kampen heeft u het afgelopen jaar bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk Full Color Festival Sail Jaarmarkt De Heugte Kom in de Kas Kamper Ui(t)dagen Leuke Lange Zaterdag Stripspektakel Kamper Kadefestival Intocht Sinterklaas Circus Kermis Kerst in Oud Kampen Ik heb het afgelopen jaar geen publieksevenementen in Kampen bezocht V3. Mist u bepaalde soort publieksevenementen in Kampen? Nee ik mis niets Ja, namelijk V4. Bent u in de afgelopen 12 maanden verbonden geweest of heeft u een financiële bijdrage geleverd aan publieksevenementen die in Kampen zijn georganiseerd? Meerdere antwoorden mogelijk Nee Ja, als evenementenorganisator Ja, als medewerker Ja, als vrijwilliger Ja, als lid van bijv. een vereniging Ja, als donateur Ja, via gift (bijv. via crowdfunding) Ja, als ondernemer Anders, op een andere manier, namelijk V5. Heeft u zelf als evenementenorganisator de afgelopen drie jaren een publieksevenement georganiseerd? Ja Nee > ga naar vraag 8 V6. In hoeverre bent u tevreden over de mogelijkheden / medewerking die de gemeente Kampen u heeft geboden met betrekking tot de organisatie van het betreffende evenement (of de betreffende evenementen)? Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening 15

16 V7. Kunt u toelichten waarom u hierover wel / niet tevreden bent? V8. Het is mogelijk om onder voorwaarden openbare publieksevenementen te organiseren op zondagen. Waaraan heeft u als evenementenorganisator behoefte? Ik heb geen behoefte aan publieksevenementen op zondagen Minder publieksevenementen op zondagen Geen verandering in het aantal publieksevenementen op zondagen (Het is goed zo.) Meer publieksevenementen op zondagen V9. Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente Kampen publieksevenementen kan ondersteunen. Op welke manier zou de gemeente publieksevenementen volgens u moeten ondersteunen? Meerdere antwoorden mogelijk. Beschikbaar stellen van geld aan de evenementenorganisatoren (subsidie) Administratieve lasten verminderen Facilitaire ondersteuning (bijv. reiniging, plaatsen hekken) Bemiddeling met sponsoren Weet niet V10. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V11. In hoeverre vindt u het belangrijk dat de gemeente Kampen publieksevenementen ondersteunt? Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Geen mening V12. Als u uw antwoord wilt toelichten, kan dat hier: V13. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Antwoorden: Helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens Publieksevenementen zijn goed voor de economie van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor de naamsbekendheid van Kampen Publieksevenementen zijn goed voor het imago van Kampen Publieksevenementen dragen bij aan een bruisende binnenstad Publieksevenementen zorgen voor ontmoeting en verbroedering in Kampen Publieksevenementen zijn belangrijk om mensen in aanraking te brengen met cultuur en/of sport Publieksevenementen hebben geen toegevoegde waarde Het aantal grote publieksevenementen in Kampen moet omhoog. Het kwaliteitsniveau van het aanbod aan publieksevenementen in Kampen moet omhoog. De gemeente mag extra ondersteuning bieden aan publieksevenementen die goed passen bij het imago dat Kampen wil uitstralen. V14. Heeft u nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot publieksevenementen? 16

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING

RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING RAPPORT BURGERPANELVEENENDAAL PEILING 1 2014 "HULP/ONDERSTEUNING & PUBLIEKSEVENEMENTEN" GEMEENTE VEENENDAAL APRIL/MEI 2014 '.i,.:.t: Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 16 juli 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Verantwoording Voor u ligt het

Nadere informatie

Digipanel over FC Den Bosch

Digipanel over FC Den Bosch Digipanel over FC Den Bosch Afdeling O&S Januari 2011 Inleiding Aanleiding FC Den Bosch zit in financiële problemen en staat daardoor onder verscherpt toezicht van de KNVB. De voetbalclub heeft het afgelopen

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

- Enquête inwonerpanel

- Enquête inwonerpanel POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 250 3640 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 0297 29 16 16 0297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl Maart 2016 Onderzoeksverslag Burgernet

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie