Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender"

Transcriptie

1 Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van dit rapport, kan zowel de auteur als WoonWerk in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

2 INHOUD 1. Inleiding Resultaten cursistenpanel thema Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Slotopmerking...7 Bijlage 1 Vragen cursistenpanel thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

3 1 INLEIDING Aanleiding panelonderzoek WoonWerk, opgericht door de werkgeversorganisatie CBW en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, stimuleert het professioneel werken in de woonbranche en ondersteunt de arbeidsmarkt met stimulerende maatregelen. Om invulling te geven aan haar beleid en hiermee doelstellingen, is goed inzicht in de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen gewenst. Arbeidsmarktonderzoek biedt de mogelijkheid om op snelle en eenvoudige wijze bedrijven en medewerkers uit verschillende sectoren van de woonbranche aan het woord te laten. In dit panelonderzoek staat de mate van tevredenheid van de cursisten, die deelgenomen hebben aan opleidingen uit de cursuskalender van WoonWerk, centraal. Inzicht in de mate van tevredenheid van de cursisten helpt WoonWerk in het optimaliseren van de cursuskalende en in haar beleidsvorming. Methode en thema Periodiek worden aan de panelleden schriftelijke of digitaal enkele concrete vragen voorgelegd rondom een bepaald thema. In april 07 zijn er vragen uitgezet naar deelnemers aan de trainingen in de cursuskalender van WoonWerk. Deze rapportage betreft het 1 ste panelonderzoek onder cursisten over het thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de trainingen in de cursuskalender. Respons panel Aan het digitaal panelonderzoek hebben 26 cursisten van de 291 respondenten meegedaan, dus een respons van 9%. Tabel 1 Het totaal aantal cursisten dat een vragenlijst heeft ontvangen, de respons en percentage. NTotaal NRespons %Respons Cursisten % Profiel panel Ruim 6 van de cursisten die deel hebben genomen aan het onderzoek is man en minder dan 4 van de cursisten is vrouw. Het merendeel van de cursisten is werkzaam binnen een meubelspeciaalzaak (31%) en cursisten werkzaam binnen kurk- en parketzaken zijn in de minderheid (). Tabel 2 Het totaal aantal cursisten per deelbranche Aantal Percentages Meubelspeciaalzaak 8 31 Woningtextielzaak 6 23 Gemengde zaak 4 15 Keuken- en/of sanitairspeciaalzaak 3 12 Slaapspeciaalzaak 2 8 Kurk- en parketzaak 1 4 Anders 2 8 Totaal Representatief Het aantal werkgevers en werknemers dat aan het panelonderzoek heeft deelgenomen, is onvoldoende groot om van (statistische) representativiteit te kunnen spreken. De informatie, zoals die in deze korte rapportage wordt gepresenteerd, geeft echter wel een indicatie van de mate van tevredenheid over de cursussen. 2

4 2 RESULTATEN WERKGEVERSPANEL THEMA BEHOEFTE AAN ONDERNEMERSOPLEIDING Laatst gevolgde cursus Gevraagd is aan de respondenten welke cursus zij als laatst gevolgd hebben via de cursuskalender (zie figuur 1). Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de ondervraagden de opleiding BHV basis en herhaling als laatst heeft gevolgd via de cursuskalender (23%). Slechts een klein percentage van de cursisten heeft deelgenomen aan de opleiding Preventiemedewerker (). Ook zijn er minder aanmeldingen geweest voor de opleiding Klantgericht verkopen (). Figuur 1 Welke cursus heeft u als laatst gevolgd via de cursuskalender? % Klachten behandeling BHV basis en herhaling Verkoop training Meten en Berekenen Traploper leggen Kleur in het Interieuradvies Preventiemedewerker Training Klantgericht verkopen Missing Periode van de cursus In onderstaande figuur wordt duidelijk dat het merendeel van de cursisten de laatst gevolgde cursus in 2006 en 2007 heeft gevolgd (8). Niemand van de ondervraagden heeft nog meer cursussen gevolgd via de cursuskalender. Figuur 2 In welke periode heeft u deze laatste cursus gevolgd?

5 Bekendheid cursuskalender Aan de respondenten is gevraagd hoe zij terecht zijn gekomen bij de cursuskalender van WoonWerk. Gebleken is dat ruim 3 van de cursisten via advertenties in vakbladen bij de cursuskalender terecht is gekomen. van de ondervraagden is bekend geworden met de cursuskalender via mond tot mondreclame (denk hierbij aan werkgevers, collega s uit de branche). Een iets kleiner percentage is via de website van WoonWerk en via het CBW terechtgekomen bij de cursuskalender (zie figuur 3). Figuur 3 Hoe bent u terecht gekomen bij de Cursuskalender van WoonWerk? % 2 1 Internet zoeksystemen Website WoonWerk Telefonisch contact met WoonWerk Vai advertenties in vakbladen Via mond tot mondreclame CBW Anders Tevredenheid trainer Wanneer aan de respondenten wordt gevraagd hoe tevreden zij zijn over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht, dan blijkt dat het merendeel tevreden tot zeer tevreden is (6). Figuur 4 laat zien dat slechts 16% ontevreden tot zeer ontevreden is. Figuur 4 Hoe tevreden bent u over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht? Zeer ontevreden 23% Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden 4 Missing 4

6 Ook is aan de respondenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over de wijze waarop de trainer het groepsproces heeft begeleid. Uit onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de begeleiding (72%). Uit figuur 5 komt naar voren dat slechts ontevreden tot zeer ontevreden is. Figuur 5 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer het groepsproces begeleid heeft? Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden 53% Zeer tevreden Missing Uit figuur 6 wordt duidelijk, dat 6 van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de wijze waarop de trainer de cursisten benaderde. Een klein percentage van de ondervraagden is ontevreden tot zeer ontevreden (). Figuur 6 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer u of anderen benaderde? Zeer ontevreden Ontevreden 53% Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Missing Rapportcijfer Trainer Uit figuur 7 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de trainer goed beoordeeld wordt. In totaal geeft 7 een 7 of hoger voor de tevredenheid over de trainer. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de trainer beoordeeld met een 7. Figuur 7 Geef een rapportcijfer over uw tevredenheid over de trainer? % 27%

7 Tevredenheid programma Gevraagd is aan de respondenten in hoeverre het opleidingsprogramma aan sloot bij de verwachtingen. Gebleken is dat ruim de helft van mening is dat het programma aansloot bij de verwachtingen. Bijna 3 van de ondervraagden is het niet eens met deze stelling (zie figuur 8). Figuur 8 Het opleidingsprogramma sloot aan bij mijn verwachtingen? Volledig oneens Oneens 42% Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens Overeenkomstig het oordeel dat men heeft over de verwachtingen van de opleiding zien we ook op deze vraag eenzelfde resultaat (zie figuur 9). Het merendeel van de cursisten is het eens tot volledig eens met de stelling dat de uitvoering van de opleiding op een boeiende en afwisselende wijze is aangepakt (5). c Figuur 9 De uitvoering van de opleiding was op een boeiende en afwisselende wijze aangepakt? Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens 42% Uit figuur 10 wordt duidelijk, dat bijna 6 van mening is dat het gebruikte trainingsmateriaal volledig en bruikbaar was. Circa 2 van de cursisten is het hier niet mee eens. Figuur 10 Het gebruikte trainingsmateriaal was volledig en bruikbaar (bijvoorbeeld hand-outs) outs)? Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens 43% Volledig eens Missing 6

8 Rapportcijfer Trainingsprogramma Uit figuur 11 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over het opleidingsprogramma goed beoordeeld wordt. In totaal geeft 62% een 7 of hoger voor de tevredenheid over het programma. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de trainingsprogramma beoordeeld met een 6,5. Figuur 11 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over het opleidingsprogramma? % Opleiding helpt bij het werk Gevraagd is aan de cursisten of zij de mate waarin de opleiding verder helpt in het dagelijkse werk willen beoordelen (zie figuur 12). De helft van de ondervraagden geeft hiervoor een 7 of hoger en gemiddeld wordt een 5,7 gegeven. Figuur 12 Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de opleiding u verder helpt in uw dagelijks werk?

9 Tevredenheid uitnodiging Uit onderzoek is gebleken dat 73% van de ondervraagden tevreden is over de wijze waarop zij de uitnodiging voor de opleiding ontvingen. Slechts is ontevreden en 23% is zowel niet tevreden als niet ontevreden. Figuur ur 13 Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de uitnodiging voor de opleiding ontving? Ontevreden 23% Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden 73% Rapportcijfer Organisatie Uit figuur 14 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de organisatie van de opleiding voldoende beoordeeld wordt. In totaal geeft 69% een 7 of hoger voor de tevredenheid over de organisatie. Gemiddeld wordt de tevredenheid over de organisatie beoordeeld met een 6,6. Figuur 14 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de organisatie van de opleiding? % Tevredenheid locatie Gevraagd is aan de cursisten of de locatie van de opleiding goed bereikbaar is (zie figuur 15). Bijna 8 is het eens tot volledig eens met de goede bereikbaarheid van de locatie. Slechts vindt de locatie niet goed bereikbaar. Figuur 15 De locatie is goed bereikbaar Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens 69% Volledig eens 8

10 Rapportcijfer accommodatie Uit figuur 16 blijkt dat over het algemeen de mate van tevredenheid over de accommodatie minder goed beoordeeld is. In totaal geeft een 7 of hoger voor de tevredenheid over de accommodatie van de opleiding. Het merendeel van de respondenten geeft een 6 voor de accommodatie (62%). Gemiddeld wordt de tevredenheid over de accommodatie beoordeeld met een 5,6. Figuur 16 Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de accommodatie % Aansluiting praktijkervaring Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van mening is dat de training voldoende tot goed aansloot bij de praktijkervaring (69%). Uit figuur 17 blijkt dat van de respondenten hierover neutraal is en 16% vindt dat de training matig tot slecht aansloot bij de praktijkervaring. Figuur 17 In welke mate sloot de training aan op uw praktijkervaring? 4 Slecht 3 M atig 3 3 Neutraal 31% Voldoende 2 Goed 2 Weet niet 1 9

11 Opleiding aanbevelen Tenslotte is aan de cursisten gevraagd of ze de training zouden aanbevelen bij collega s of anderen. Uit figuur 18 komt naar voren dat 31% de training zeker zal aanbevelen en nog een 3 zal dit waarschijnlijk doen. Echter er zijn ook respondenten die aangeven dit zeker of waarschijnlijk niet te zullen doen (16%). Figuur 18 Zou u de training aanbevelen bij collega s of anderen? % 2 1 Zeker niet aanbevelen Waarschijnlijk niet aanbevelen Misschien wel, maar misschien ook niet aanbevelen Waarschijnlijk wel aanbevelen Zeker wel aanbevelen 10

12 3 SLOTOPMERKING Samenvattende conclusie Uit de resultaten van het cursistenpanel kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de ondervraagden de opleiding BHV basis en herhaling als laatst heeft gevolgd via de cursuskalender (23%). Er zijn minder aanmeldingen geweest voor de opleidingen Preventiemedewerker en Klantgericht verkopen (beide ). Het merendeel van de cursisten heeft in de periode 2006/2007 de cursus gevolgd (8). Niemand van de ondervraagden heeft nog meer cursussen gevolgd via de cursuskalender van WoonWerk. Wat betreft de bekendheid van de cursuskalender kan geconcludeerd worden dat ruim 3 van de cursisten via advertenties in vakbladen bij de cursuskalender terecht is gekomen. Circa 2 van de ondervraagden is via mond tot mondreclame bekend geworden met de cursuskalender. Ook zijn er respondenten die via de website van WoonWerk terecht zijn gekomen bij de kalender (). De mate van tevredenheid over de trainer is gemeten middels een drietal items, te weten de wijze waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht, de wijze waarop de trainer het groepsproces heeft begeleid en de wijze waarop de trainer de cursisten heeft benaderd. Gebleken is dat circa 7 van de respondenten hier over tevreden tot zeer tevreden is. Ook hebben de cursisten de trainer een rapportcijfer gegeven. Gemiddeld wordt de mate van tevredenheid over de trainer beoordeeld met een 7. Om de mate van tevredenheid over het trainingsprogramma te achterhalen is ten eerste gevraagd of het programma aansloot bij de verwachtingen. Ruim de helft (5) van de cursisten is van mening dat dit het geval is. Daarnaast is gevraagd naar de boeiende en afwisselende wijze van het programma. Eveneens 5 is het hier mee eens tot volledig mee eens. Als gevraagd wordt naar het trainingsmateriaal geeft bijna 6 van de cursisten aan dat materiaal volledig en bruikbaar was. Gemiddeld wordt de mate van tevredenheid van het trainingsprogramma matig beoordeeld met een 6.5. Ook de mate van tevredenheid over de organisatie van de opleiding wordt gemiddeld genomen matig beoordeel met een 6.6. Hier liggen dus duidelijk verbeterpunten. Ruim 7 gaf echter aan wel tevreden te zijn over de wijze waarop zij de uitnodiging voor de opleiding ontvingen. Als gekeken wordt naar de bereikbaarheid van de locatie waar de training is gehouden, geeft bijna 8 aan dat locatie goed bereikbaar is. Daarentegen wordt gemiddeld een 5.6 geven voor de mate van tevredenheid over de accommodatie. Dus de keuze van het gebouw/pand waar de training is gegeven laat volgens de respondenten nog te wensen over. Daarnaast is in dit onderzoek de mate van tevredenheid onderzocht over de aansluiting met de praktijk en of de opleiding helpt bij het werk. Geconcludeerd kan worden dat de cursisten gemiddeld genomen van mening zijn dat de training neutraal tot voldoende aansloot op de praktijk. Dit blijkt ook uit de gemiddelde beoordeling van de cursisten over de mate waarin de opleiding helpt bij het werk, een 5.7. Ook hier ligt een duidelijk verbeterpunt. 11

13 Tot slot kan geconcludeerd worden dat 31% de training zeker zal aanbevelen bij collega s of anderen en nog eens 3 zal de training waarschijnlijk aanbevelen bij collega s of anderen Er zijn echter ook cursisten die aangeven dit zeker niet () of waarschijnlijk niet te doen (). Gemiddeld zullen de respondenten de opleiding misschien wel, maar misschien ook niet aanbevelen aan collega s of anderen. Figuur 19 Gemiddelde beoordeling mate van tevredenheid over de trainingen in de cursuskalender (rapportcijfer) Trainer Trainingsprogramma 7 6,5 6,6 5,6 5,7 Organisatie Accommodatie Aansluiting werk 12

14 Bijlage 1 cursuskalender Vragen cursistenpanel thema mate van tevredenheid van deelnemers aan de trainingen in de Dit panelonderzoek heeft betrekking op cursisten die één of meerdere opleidingen hebben gevolgd uit de cursuskalender, zodat inzicht wordt verkregen in de mate van tevredenheid over de deelgenomen opleidingen. Algemeen Algemeen Antwoordmogelijkheden Geslacht Man Vrouw In welke deelbranche is uw bedrijf actief? Meubelspeciaalzaak Woningtextielzaak Gemengde zaal Slaapspeciaalzaak Kurk- en parketzaak Keuken- en/of sanitairspeciaalzaak Anders, namelijk Welke cursus heeft u als laatst gevolgd via de cursuskalender? In welke periode heeft u deze laatste cursus gevolgd? Welke cursussen heeft u nog meer gevolgd uit de cursuskalender? Hoe bent u terechtgekomen bij de cursuskalender van WoonWerk? In te vullen (open) Jaar invullen In te vullen (open) Via Internet zoeksystemen Via de website van WoonWerk Via telefonisch contact met WoonWerk Via advertenties in vakbladen Via mond tot mondreclame Anders, namelijk Trainer 2a Hoe tevreden bent u over de manier waarop de trainer de inhoud van de lesstof overbracht? 2b Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer het groepsproces had begeleid? 2c. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de trainer u of anderen benaderde? 2d Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de trainer Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden 13

15 Trainingsprogramma en uitvoering 3a 3b 3c 3d 3e Het opleidingsprogramma sloot aan bij mijn verwachtingen De uitvoering van de opleiding was op een boeiende en afwisselende wijze aangepakt. Het gebruikte trainingsmateriaal was volledig en bruikbaar (bijvoorbeeld hand-outs, map of syllabus) Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over het opleidingsprogramma Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de opleiding u verder helpt in uw dagelijks werk Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens Organisatie van de opleiding 4a 4b Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de uitnodiging voor de opleiding ontving? Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de organisatie van de opleiding Zeer ontevreden Ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden Tevreden Zeer tevreden Accommodatie De onderstaande vragen hebben betrekking op de locatie, het gebouw waar de opleiding is gegeven. Volledig oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Volledig eens 5a De locatie is goed bereikbaar 5b Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid over de accommodatie Tot slot 6a 6b Sloot de training aan op uw praktijkervaring? Zou u de training aanbevelen aan collega s? Ja Nee Geen Mening Einde Vragenlijst

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Monitor Klant & Calamiteit

Monitor Klant & Calamiteit Monitor Klant & Calamiteit De dienstverlening van NS bij verstoringen onder de loep genomen door de reiziger en NS. Kim Hauwert NS Reizigers, Marktonderzoek & Advies, kim.hauwert@ns.nl Martien Beintema

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Klantonderzoek Skal 2014

Klantonderzoek Skal 2014 Klantonderzoek Skal 2014 Juni 2014 Skal professioneel en goed bereikbaar In april en mei 2014 is door DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal Biocontrole uitgevoerd onder bedrijven die geregistreerd

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie