Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013"

Transcriptie

1 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1

2 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21 SZMK algemeen H Top score per sector/locatie 2 H Conclusies en aanbevelingen 2

3 1. Inleiding Vrijwilligers zijn niet weg te denken in het zorg- en dienstverleningsproces van de SZMK. De SZMK hecht veel belang aan het werk dat vrijwilligers verzetten en heeft hier beleid voor ontwikkeld, waarbij enkele uitgangspunten zijn: iedere aspirant-vrijwilliger krijgt een kennismakingsgesprek, wordt geselecteerd en krijgt een proefperiode, introductie en evaluatiegesprek (aannameprocedure vrijwilligers); iedere vrijwilliger heeft een overeenkomst en taakomschrijving, is centraal geregistreerd en verzekerd; iedere vrijwilliger heeft een contactpersoon (direct aanspreekpunt); iedere vrijwilliger heeft recht op een reiskostenvergoeding (minimumafstand km); op gepaste wijze wordt aandacht besteed aan de waardering en bijzondere omstandigheden van elke vrijwilliger (bijv. vrijwilligersavond, scholing, kerstpakket); iedere vrijwilliger ontvangt het Margazine. Omdat de SZMK graag wil toetsen hoe de uitvoering van het vrijwilligersbeleid wordt ervaren vanuit de beleving van vrijwilligers, heeft er in het voorjaar/de zomer van 21 voor de derde keer een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Alle vrijwilligers (1) hebben een vragenlijst ontvangen. De vragen waren in grote lijnen dezelfde als die van het onderzoek in en 211, zodat het mogelijk is om de uitkomsten te vergelijken. Tevens is in overleg met de vrijwilligerscoördinatoren een aantal nieuwe vragen toegevoegd. Nieuw is dat de Tafeltje Dekje Rijders een aparte vragenlijst hebben ontvangen, die is afgestemd op hun werkzaamheden. In bijlage 2 worden de resultaten van dit onderzoek separaat weergegeven. De norm waarmee bepaald wordt of een thema als verbeterpunt dient te worden aangemerkt ligt op maximaal 2% negatieve respons per vraag. Wanneer scores hoger uitvallen dan dit percentage, worden onderwerpen als verbeterpunt aangemerkt (zie hoofdstuk ) en dienen deze door de sector te worden opgepakt. Overige scores gelden als aandachtspunten voor sectoren. In de volgende hoofdstukken zijn de responsgegevens per sector/ locatie en de onderzoeksresultaten weergegeven. Daarnaast worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In de bijlage is tenslotte een overzicht opgenomen van alle door respondenten gemaakte opmerkingen.

4 2. Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons In de onderstaande tabel is het aantal vrijwilligers weergegeven dat per sector/ locatie werkzaam is (bron: database vrijwilligersadministratie september 21). Daarnaast is het aantal respondenten weergegeven. Sector/ locatie Aantal vrijwilligers 21 (tov 211) Respons vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21 (tov 211) 2 (22) 1 = % (2%) () = 1% (%) () = % (%) De Berkhof () 2 = % (%) 226 (21) = % (%) 2 (21) = 2% (%) Vredense Hof/ THV/De Rikker 16 (12) = 2% (2%) (6) = % (2%) 6 (162 incl. St.H) 11 = 1% (21%) 6 1 = 26% (incl. DC Aalten) (161) = 2% (2%) Sint Bernardus/Ambthuis 6 (6) = 11% (2%) Respondenten locatie onbekend 1 = % De respons is ongeveer %. Dit is vergelijkbaar met het responspercentage van en 211.

5 . Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21 algemeen In dit hoofdstuk worden de resultaten per sector/locatie en per vraag weergegeven. Daarnaast zijn ook de gemiddelden stichtingsbreed zichtbaar gemaakt (waar mogelijk afgezet tegen de resultaten van 211). Vragen waar een asteriks achter staat, zijn vragen die in de meting 21 voor het eerst zijn gesteld. Hierbij is dus geen vergelijking mogelijk met resultaten van eerdere metingen. Vraag 1. Locaties Bij deze vraag konden vrijwilligers aangeven in welke locatie zij werkzaamheden verrichten. Voor iedere locatie zijn de antwoorden af te lezen in de onderstaande grafieken. Vraag 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij de SZMK? Hierbij waren meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Zie antwoorden in bijlage 1. Vraag. Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij de SZMK? Hierbij waren meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Zie antwoorden in bijlage 1. Kennismakingsgesprek Vraag a Bij het kennismakingsgesprek heb ik uitgebreid mijn mogelijkheden en wensen kunnen aangeven % 1% 2% % % % 6% % % % 1% Gemiddeld genomen heeft ongeveer één derde van de respondenten aangegeven dat zij een kennismakingsgesprek hebben gehad waarin zij uitgebreid hun mogelijkheden en wensen hebben kunnen aangeven. Een zeer klein percentage van de respondenten is het met de stelling oneens. Opvallend is wel dat het percentage respondenten dat geantwoord heeft sterk is gedaald ten opzichte van 211 en dat het percentage niet van toepassing/geen mening fors is toegenomen. Een verklaring hiervoor is dat in deze meting

6 voor het eerst de opmerking is geplaatst dat respondenten die vóór 211 gestart zijn met hun werkzaamheden als vrijwilliger, de vragen 1 tot en met 6 mochten overslaan. Veel vrijwilligers zijn al geruime tijd als vrijwilliger werkzaam en hebben hier dan ook gebruik van gemaakt. Op locatieniveau valt op dat locatie de enige locatie is waar een relatief hoog percentage vrijwilligers heeft aangegeven, dat zij een kennismakingsgesprek hebben gehad waarin zij uitgebreid hun mogelijkheden en wensen hebben kunnen aangeven. In de overige locaties ligt dit percentage beduidend lager. Een kanttekening moet wel worden geplaatst bij de lage respons van deze locatie (slechts vrijwilligers (1%) hebben de vragenlijst ingevuld). Vraag b Ik vind dat de coördinator vrijwilligerswerk/contactpersoon mij belangrijke/nuttige informatie heeft gegeven tijdens het kennismakingsgesprek* % 2% % 6% % 1% Gemiddeld genomen heeft ongeveer één derde van de respondenten aangegeven, dat zij van mening zijn dat de coördinator vrijwilligerswerk/contactpersoon hen belangrijke/nuttige informatie heeft gegeven tijdens het kennismakingsgesprek. Slechts 1% van hen is het met de stelling oneens. De overige respondenten hebben ook hier veelal niet van toepassing ingevuld (en zijn dus waarschijnlijk al langere tijd als vrijwilliger werkzaam en hebben zodoende de vraag met niet van toepassing ingevuld). Wanneer wordt ingezoomd op de resultaten van de afzonderlijke locaties in vergelijking met de resultaten van de voorgaande vraag (a), dan valt op dat er verschillen waarneembaar zijn. In bijvoorbeeld De Berkhof heeft % van de respondenten aangegeven, dat zij een kennismakingsgesprek hebben gehad waarin zij uitgebreid hun mogelijkheden en wensen hebben kunnen aangeven, terwijl 6% van hen aangeeft dat de contactpersoon hen belangrijke/nuttige informatie heeft gegeven tijdens het kennismakingsgesprek. Ook enkele andere locaties laten verschillen zien, zoals St. Bernardus/Ambthuis. Bij deze laatste locaties 6

7 valt op dat % van de respondenten heeft aangegeven,dat zij een kennismakingsgesprek hebben gehad waarin zij uitgebreid hun mogelijkheden en wensen hebben kunnen aangeven, maar dat een lager percentage (%) ook van mening is dat zij belangrijke/nuttige informatie hebben gekregen van de contactpersoon. Tevens valt de score van op. % van de respondenten heeft aangegeven, dat zij van mening zijn dat contactpersoon hen geen belangrijke/nuttige informatie heeft verstrekt tijdens het kennismakingsgesprek. In vergelijking met de andere locaties ligt dit percentage hoog. Vraag c Het is mij duidelijk wat de SZMK van mij verwacht met betrekking tot integer gedrag* % 1% 2% % % % 6% % % % 1% Deze vraag is voor het eerst in het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek aan vrijwilligers gesteld. Ook bij deze vraag geldt dat veel vrijwilligers de vraag hebben ingevuld met niet van toepassing, omdat zij al vóór 211 werkzaam waren. % van de respondenten is van mening dat hen duidelijk is wat de SZMK van hen verwacht met betrekking tot integer gedrag. Slechts 1% is van mening dat dit voor hen onvoldoende duidelijk is. Opmerkelijk is dat het percentage vrijwilligers dat het oneens is met de stelling in t Hoge Veld ten opzichte van de overige locaties relatief hoog ligt. % van de respondenten heeft aangegeven, dat het voor hen onduidelijk is wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot integer gedrag. Dit is een aandachtspunt voor de locatie.

8 Inwerken Vraag a Ik ben tevreden over het inwerken en aanleren van specifieke werkzaamheden % 2% % 6% % 1% Gemiddeld gezien heeft slechts 2% van de respondenten aangegeven, dat zij tevreden zijn over het inwerken en aanleren van specifieke werkzaamheden. Ook bij deze vraag geldt dat veel vrijwilligers deze vraag hebben overgeslagen, namelijk %. Slechts 2% is van mening dat zij niet tevreden zijn over het inwerken en aanleren van specifieke werkzaamheden. Tussen locaties zijn enige verschillen zichtbaar. In locatie en is door vrijwilligers relatief vaak geantwoord dat zij niet tevreden zijn over het inwerken en aanleren van specifieke werkzaamheden (resp. % en 1%). Mogelijk wordt dit verklaard doordat het nieuwe locaties zijn waar verhuizingen hebben plaatsgevonden en nieuwe werkwijzen van toepassing zijn.

9 Vraag b Bij het inwerken is voldoende aandacht aan mijn welbevinden geschonken % 2% % 6% % 1% Veel vrijwilligers hebben deze vraag niet beantwoord, omdat zij geruime tijd werkzaam zijn als vrijwilliger. Opvallend is wel dat % van de respondenten heeft aangegeven, dat er tijdens het inwerken onvoldoende aandacht is geschonken aan hun welbevinden. Dit zou een aandachtspunt kunnen zijn voor locaties en voor in het bijzonder. Evaluatie Vraag 6 Ik ben tevreden over de evaluatie (mondeling of schriftelijk) die ongeveer weken na de start van mijn werkzaamheden heeft plaatsgevonden % 2% % 6% % 1% Ook voor deze vraag geldt dat de meeste vrijwilligers geen evaluatiegesprek hebben gehad of zo lang werkzaam zijn als vrijwilliger dat zij de vraag hebben ingevuld met niet van toepassing. Dit geeft ook bij deze vraag een vertekend beeld van de resultaten. Opvallend

10 is wel dat het percentage vrijwilligers dat heeft aangegeven ontevreden te zijn over de evaluatie gedaald is van 6% (211) naar 2% (21). Overeenkomst Vraag a Ik vind dat ik voldoende op de hoogte ben van de inhoud van de vrijwilligersovereenkomst % 1% 2% % % % 6% % % % 1% Ruim driekwart van de respondenten is van mening dat zij voldoende op de hoogte zijn van de inhoud van de vrijwilligersovereenkomst. Opvallend is dat het percentage met 12% is gestegen ten opzichte van de vorige meting. Opvallend is echter wel dat in drie locaties, in vergelijking met de vorige meting, door meer respondenten geantwoord is dat zij het niet eens zijn met de stelling (, t Hoge Veld, St. Bernardus/Ambthuis). Vraag b Ik ben tevreden over de duidelijkheid van mijn werkzaamheden % 2% % 6% % 1% 1

11 1% van de respondenten is tevreden over de duidelijkheid van zijn/haar werkzaamheden. Het percentage is met 11% gestegen ten opzichte van de vorige meting. Opvallend is dan ook dat in nagenoeg alle locaties meer vrijwilligers hebben aangeven tevreden te zijn over de duidelijkheid van hun werkzaamheden. Minder vrijwilligers hebben aangegeven, dat het niet van toepassing is of dat zij geen mening hebben. Vooral locatie valt hier in op. Waar in 211 nog % tevreden was, heeft nu 1% aangegeven tevreden te zijn over de duidelijkheid van de werkzaamheden. Opvallend is echter wel dat in de meeste locaties een deel van de vrijwilligers juist niet tevreden is met de duidelijkheid van zijn/haar werkzaamheden (variërend van % tot %). Ondanks dat dit percentage relatief laag is, is het aan te bevelen dit als aandachtspunt mee te nemen. Vraag c De vrijwilligerstaken die ik verricht sluiten voldoende aan op mijn persoonlijke interesses, kennis en/of ervaring* % 2% % 6% % 1% Veruit de meeste respondenten zijn van mening dat de vrijwilligerstaken die zij verrichten aansluiten op de persoonlijke interesses, kennis en/of ervaring. Slechts % van hen geeft aan dat dit niet het geval is. 11

12 Contactpersoon Vraag a Het is voor mij duidelijk wie mijn contactpersoon is % 2% % 6% % 1% Voor de meeste vrijwilligers is het duidelijk wie hun contactpersoon is (%). Het percentage is met 1% gestegen ten opzichte van de vorige meting. Opmerkelijk is echter dat in drie locaties meer vrijwilligers hebben aangegeven, dat het voor hen juist onduidelijk is wie hun contactpersoon is. Zo is de score van De Berkhof van % (211) naar 2% gestegen, van van 1% naar 2% en van van % naar 1%. Voor deze locaties zijn dit dan ook aandachts-/verbeterpunten, net als voor een aantal andere locaties. Vraag b Mijn contactpersoon houdt mij regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en op mijn locatie/afdeling* % 2% % 6% % 1% 12

13 Deze vraag is in 21 voor het eerst aan vrijwilligers gesteld. Opvallend is dat iets meer dan de helft van de vrijwilligers van mening is dat zij voldoende op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen. 1% is van mening dit onvoldoende. Ook hier zijn verschillen waarneembaar tussen locaties. Communicatie over ontwikkelingen is stichtingsbreed een belangrijk punt van aandacht, zoals ook blijkt uit de opmerkingen die door een aantal vrijwilligers zijn gemaakt (zie bijlage 1). Vraag c Ik ben tevreden over de wijze van ondersteuning, begeleiding en ik wordt voldoende gestimuleerd* % 2% % 6% % 1% % van de vrijwilligers die deel heeft genomen aan het onderzoek is van mening dat zij tevreden zijn over de wijze van ondersteuning en begeleiding. 1% van hen is met de stelling oneens. Opvallend is dat de resultaten ook hier een wisselend beeld laten zien tussen locaties. In een aantal locaties zijn vrijwilligers tevreden over de wijze van ondersteuning en begeleiding (,,, Vredense Hof), maar in een aantal locaties is dat beduidend minder (, St. Bernardus/Ambthuis,, De Berkhof). Voor de meeste locaties geldt dit thema als een belangrijk aandachts-/verbeterpunt. 1

14 Deskundigheidsbevordering Vraag Ik vind deskundigheidsbevordering (bijv. scholing en themabijeenkomsten) voor vrijwilligers belangrijk % 2% % 6% % 1% Opvallend is dat relatief veel vrijwilligers neutraal op deze vraag hebben geantwoord (geen mening of niet van toepassing). Vooral vrijwilligers in de woonzorgcentra hebben veelal neutraal geantwoord. In verpleeghuizen ligt het percentage respondenten dat van mening is dat zij deskundigheidsbevordering belangrijk vinden over het algemeen hoger. Bijzondere omstandigheden Vraag 1 Ik vind dat de organisatie voldoende aandacht besteedt aan persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte, overlijden naaste, jubileum, afscheid van een vrijwilliger) % 2% % 6% % 1%

15 Gemiddeld genomen is ruim de meerheid (6%) van de vrijwilligers van mening dat de SZMK voldoende aandacht besteedt aan persoonlijke omstandigheden. Opmerkelijk is dat het percentage respondenten dat het met de stelling eens is met 1% gestegen is ten opzichte van de vorige meting. Verder valt op dat de scores in de locaties onderling een vergelijkbaar resultaat laten zien. De range ligt tussen de % en % voor wat betreft positieve reacties, met uitzondering van locaties en (deze locaties scoren met resp. % en % lager). Vraag 11a Vergoeding en waardering De waardering voor mijn werkzaamheden doet mij goed (zoals feestavond en kerstpakket) % 2% % 6% % 1% Nagenoeg alle vrijwilligers zijn van mening dat de waardering voor de werkzaamheden hen goed doet (%). Het percentage is vergelijkbaar met de meting 211. Vraag 11b Ik vind dat de kilometervergoeding op tijd wordt uitbetaald % 2% % 6% % 1% 1

16 Ruim driekwart van de vrijwilligers heeft neutraal (geen mening) of niet van toepassing geantwoord. Het aantal vrijwilligers dat heeft aangegeven, dat de reiskostenvergoeding op tijd wordt uitbetaald is bijna gehalveerd. Opvallend is dat in enkele locatie een aantal vrijwilligers van mening is dat de kilometervergoeding niet op tijd wordt uitbetaald, waarbij een uitschieter is. Vraag 11c Ik krijg regelmatig een compliment van medewerkers/de contactpersoon voor hetgeen ik doe % 2% % 6% % 1% Gemiddeld genomen is 6% van de respondenten van mening dat zij regelmatig een compliment van medewerkers/de contactpersoon krijgen voor hetgeen zij doen. Dit is iets meer dan in de meting van 211. % van hen geeft aan dat zij niet regelmatig een compliment ontvangen. Het beeld tussen locaties varieert. In twee locaties hebben relatief veel respondenten aangegeven dat zij regelmatig een compliment van de medewerkers en/of de contactpersoon krijgen voor hetgeen zij doen (: 2% en : %). In andere locaties worden minder complimenten uitgedeeld. 16

17 Taakgrenzen/ taakplanning Vraag 12a Het is mij duidelijk wat de locatie waar ik werkzaam ben van mij verwacht % 2% % 6% % 1% % van de vrijwilligers is van mening dat het hen duidelijk is wat de locatie van hen verwacht. Slechts 2% heeft aangegeven, dat zij het met de stelling oneens zijn. Opvallend is dat de scores tussen locaties onderling een vergelijkbaar beeld laten zien. Vraag 12b Ik vind dat er voldoende rekening wordt gehouden met de grenzen van mijn taak als vrijwilliger % 2% % 6% % 1% De gemiddelde score laat nagenoeg hetzelfde beeld zien als in 211. Driekwart van de respondenten is van mening dat er voldoende rekening wordt gehouden met de grenzen van de taken als vrijwilliger. Ook de scores tussen locaties onderling liggen over het algemeen 1

18 niet ver uit elkaar. Opvallend is wel dat in relatief veel vrijwilligers hebben aangegeven dat zij van mening zijn dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun grenzen. Vraag 12c Ik vind dat mijn contactpersoon in de planning voldoende rekening houdt met mijn persoonlijke wensen/behoeften betreffende mijn inzetbaarheid (bijv. ten aanzien van vakantie, ziekte) % 2% % 6% % 1% Stichtingsbreed gezien is bijna driekwart van de respondenten van mening dat de contactpersoon in de planning voldoende rekening houdt met de persoonlijke wensen en behoeften betreffende de inzetbaarheid. Het percentage is gestegen ten opzichte van de meting in 211. De overige respondenten hebben veelal neutraal geantwoord. Dit kan een signaal zijn dat zij niet geheel of wisselend tevreden zijn over de inzetbaarheid. Om vrijwilligers te binden is het interessant om te onderzoeken waarom vrijwilligers deze mening hebben gegeven en wat de SZMK hier mogelijk in kan verbeteren. Op locatieniveau is het opvallend dat locatie, afgezet tegen de overige locaties, relatief vaak heeft gescoord (1%). Ook hierbij is het wenselijk te onderzoeken wat hiervan de reden is. Deze groep is mogelijk eerder geneigd te stoppen met het vrijwilligerswerk. 1

19 Vraag 12d Ik weet wat er van mij verwacht wordt en daar houd ik mij aan % 2% % 6% % 1% % van de respondenten is van mening dat hen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht en dat zij zich hier aan houden. Een klein percentage heeft neutraal geantwoord en slechts 1% is het niet met de stelling eens. De scores zijn vergelijkbaar met die van de meting 211. Vraag 12e Ik kan als vrijwilliger binnen de grenzen van het vrijwilligerswerk eigen initiatieven nemen tijdens de uitvoering van mijn taken % 2% % 6% % 1% Gemiddeld genomen is ruim de meerderheid van de vrijwilligers van mening dat zij binnen de grenzen van het vrijwilligerswerk initiatieven kunnen nemen. Het beeld is vergelijkbaar met

20 Opvallend is dat het beeld tussen locaties onderling iets varieert. In enkele locaties wordt binnen de kaders over het algemeen vrijheid gevoeld om eigen initiatief te nemen (De Hoge Weide, De Berkhof,, ), in andere locaties is dat wat minder (De Pelkwijk,, ). Vraag 12f Het is mij duidelijk welke taken wel/niet tot mijn vrijwilligerstaken behoren (verantwoordelijkheden en bevoegdheden)* % 2% % 6% % 1% Ook deze vraag is in de meting van 21 voor het eerst aan vrijwilligers gesteld. 2% van de respondenten is van mening dat hen duidelijk is welke taken wel/niet tot de vrijwilligerstaken behoren. In St. Bernardus/ Ambthuis zijn maarliefst alle vrijwilligers van mening dat hen dit duidelijk is. Veilig werken Vraag 1a Mijn contactpersoon heeft mij uitleg gegeven over eventuele risico s die zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden* % 2% % 6% % 1% 2

21 Opvallend is dat slechts weinig vrijwilligers hebben geantwoord dat zij uitleg hebben gehad over eventuele risico s die zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen. Slechts % heeft aangegeven, dat zij uitleg hebben gehad over eventuele risico s. Dit is stichtingsbreed een aandachtspunt. Vraag 1b De organisatie stelt voldoende materialen en hulpmiddelen ter beschikking % 2% % 6% % 1% De helft van de vrijwilligers die heeft deelgenomen aan het onderzoek is van mening dat de SZMK voldoende materialen en hulpmiddelen ter beschikking stelt. Slechts % van hen is het hier mee oneens. Opmerkelijk is dat vooral in en relatief vaak is geantwoord dat men het met de stelling oneens is (resp. 2% en 1%). Vraag 1c Ik ben tevreden over de arbeidsomstandigheden % 2% % 6% % 1% 21

22 Ruim driekwart van de respondenten is van mening dat zij tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden. Het beeld is vergelijkbaar met 211. Tussen locaties onderling zijn er weinig verschillen qua resultaten. Alleen locatie valt op, doordat relatief veel vrijwilligers (1%) hebben aangegeven het niet met de stelling eens te zijn. Algemeen Vraag a De samenwerking tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten is prettig % 2% % 6% % 1% % van de respondenten is van mening dat de samenwerking tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten prettig is. In locatie is zelfs iedereen van mening dat de samenwerking goed verloopt. Alleen in valt op dat een deel (%) van de respondenten van mening is dat de samenwerking niet goed verloopt. Vraag b Ik vind dat de organisatie mij respecteert % 2% % 6% % 1% 22

23 % van de respondenten is van mening dat de SZMK hen respecteert. Dit is een vergelijkbaar resultaat met 211. Opvallend is dat tussen locaties onderling weinig verschillen zijn, alleen dat in relatief vaak is gescoord. Vraag c Ik ben tevreden wat de organisatie doet om mij als vrijwilliger te behouden % 2% % 6% % 1% Ongeveer driekwart van de respondenten is van mening dat zij tevreden is met wat de SZMK doet om hen als vrijwilliger te behouden. % is van mening dat dit onvoldoende is. Tussen locaties zijn enkele verschillen zichtbaar. Voor een aantal locaties is dit een aandachtspunt. Vraag d Ik vind dat mijn werk als vrijwilliger onmisbaar is voor de cliënt en organisatie % 2% % 6% % 1% 2

24 62% van de vrijwilligers is van mening dat hun werk onmisbaar is voor de cliënt en voor de organisatie. Opvallend is dat minder vrijwilligers het hier mee oneens zijn, in vergelijking met het onderzoek twee jaar geleden. Meer vrijwilligers dan enkele jaren geleden zijn nu van mening dat het werk onmisbaar is. Vraag e De werkzaamheden die ik verricht geven mij voldoening % 2% % 6% % 1% Bijna alle (%) vrijwilligers zijn van mening dat het werk hen voldoening geeft. Opvallend is dat in locatie % van de vrijwilligers het met de stelling oneens is. Hier moet echter de kanttekening worden geplaatst dat slechts vrijwilligers hebben deel genomen aan het onderzoek, waardoor het resultaat mogelijk een vertekend beeld geeft. 2

25 Top score per locatie Hieronder volgt een overzicht van de top beste en minst goede scores per locatie. Daarnaast wordt aangegeven of verbeteracties noodzakelijk of gewenst zijn. Top beste scores 1. Voldoening werkzaamheden (stelling e) % 2. Duidelijkheid locatie over verwachtingen (stelling 12a) %. Prettige samenwerking tussen vrijwilligers en % beroepskrachten (stelling a) Top minst goede scores 1. Op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b) 2% 2. Ondersteuning, begeleiding (stelling c) 1%. Uitleg risico s (stelling 1a) 12% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Duidelijkheid m.b.t. integer gedrag (stelling c) 1% 2. Duidelijkheid locatie over verwachtingen (stelling 12a) 1%. Verwachtingen helder en nakomen (stelling 12d) 1%. Voldoende materialen ter beschikking (stelling 1b) 1%. Tevreden over arbeidsomstandigheden (stelling 1c) 1% 6. Respect van organisatie (stelling b) 1% Top minst goede scores 1. Informatievoorziening door contactpersoon (stelling b) % 2. Voldoende aandacht persoonlijke omstandigheden 2% (stelling 1). Tevreden over inwerken (stelling a) %. Taken sluiten aan bij interesses (stelling c) %. Duidelijkheid over contactpersoon (stelling a) % 6. Tevreden over begeleiding (stelling c) %. Duidelijkheid over taken (stelling 12f) %. Tevreden wat SZMK doet om vrijwilligers te behouden % (stelling c). Vrijwilliger is onmisbaar (stelling d) % 1. Werkzaamheden geven voldoening ( e ) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; informatievoorziening door contactpersoon (stelling b) en voldoende aandacht voor persoonlijke omstandigheden (stelling 1). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. 2

26 Top beste scores 1. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) % 2. Verwachtingen helder en nakomen (stelling 12d) %. Tevreden over arbeidsomstandigheden (stelling 1c) % Top minst goede scores 1. Voldoende aandacht persoonlijke omstandigheden 1% (stelling 1) 2. Uitleg over risico s (stelling 1a) 1%. Op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Prettige samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten % (stelling a) 2. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) %. Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) %. Duidelijk wat locatie verwacht (stelling 12a) 2% Top minst goede scores 1. Uitleg over risico s (stelling 1a) 1% 2. Op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b) %. Tevreden over duidelijkheid werkzaamheden (stelling b) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) % 2. Vrijwilligerstaken sluiten aan op persoonlijke interesses % (stelling c). Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) %. Waardering werkzaamheden doen goed (stelling 11a) % Top minst goede scores 1. De locatie stelt voldoende materialen ter beschikking 2% (stelling 1b) 2. Uitleg over risico s (stelling 1a) 1%. Op de hoogte van ontwikkelingen (stelling b) 1% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; voldoende materialen ter beschikking stellen (stelling 1b) De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. 26

27 Top beste scores 1. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) 6% 2. Respect van de organisatie (stelling b) %. Tevreden over duidelijkheid werkzaamheden (stelling b) %. Waardering voor werkzaamheden (stelling 11a) %. Verwachtingen duidelijk (stelling 12a) % 6. Verwachtingen helder en aan houden (stelling 12d) % Top minst goede scores 1. Voldoende op de hoogte van de overeenkomst (stelling a) 2% 2. Deskundigheidsbevordering belangrijk (stelling ) %. Voldoende aandacht voor persoonlijke omstandigheden % (stelling 1). Uitleg over risico s (stelling 1a) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; voldoende op de hoogte zijn van de inhoud van de vrijwilligersovereenkomst (stelling a). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. De Berkhof Top beste scores 1. Waardering voor werkzaamheden doet goed (stelling 11a) 1% 2. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) 1%. Samenwerking met beroepskrachten prettig (stelling a) 6%. Vrijwilligerstaken sluiten aan bij interesses (stelling c) 2%. Duidelijkheid verwachtingen (stelling 12a) 2% 6. Verwachtingen helder en aan houden (stelling 12d) 2%. Tevredenheid arbeidsomstandigheden (stelling 1c) 2% Top minst goede scores 1. Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) 2% 2. Op de hoogte van ontwikkelingen (stelling b) 2%. Tevredenheid m.b.t. ondersteuning (stelling c) 1%. Uitleg over risico s (stelling 1a) 1%. Deskundigheidsbevordering belangrijk (stelling ) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; duidelijkheid over contactpersoon (stelling a) en contactpersoon vrijwilligers op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Tevredenheid duidelijkheid werkzaamheden (stelling b) 1% 2. Waardering werkzaamheden doet goed (stelling 11a) 1%. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) 1%. Taken sluiten aan bij interesses (stelling c) 2%. Duidelijkheid verwachtingen (stelling 12a) 2% 6. Verwachtingen duidelijk en aan houden (stelling 12d) 2%. Tevredenheid arbeidsomstandigheden (stelling 1c) 2%. Respect organisatie (stelling b) 2%. Voldoende op de hoogte van overeenkomst (stelling a) % 1. Voldoende aandacht organisatie persoonlijke % 2

28 Omstandigheden (stelling 1) 11. Bij planning voldoende rekening houden met wensen % (stelling 12c) 12. Samenwerking met beroepskrachten is prettig (stelling a) % Top minst goede scores 1. Contactpersoon houdt vrijwilligers op de hoogte (stelling b) % 2. Tevredenheid t.a.v. begeleiding (stelling c) 6%. Contactpersoon geeft uitleg over risico s (stelling 1a) 6%. Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) 2%. Kilometervergoeding wordt op tijd uitbetaald (stelling 11b) 2% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; op de hoogte houden van ontwikkelingen door contactpersoon (stelling b), tevredenheid over wijze van ondersteuning en begeleiding (stelling c), uitleg over risico s (stelling 1a), duidelijkheid over contactpersoon (stelling a) en het op tijd uitbetalen van de kilometervergoeding (stelling 11b). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Prettige samenwerking met beroepskrachten (stelling a) 1% 2. Voldoening werkzaamheden (stelling e) 1%. Waardering werkzaamheden doet goed (stelling 11a) %. Tevredenheid arbeidsomstandigheden (stelling 1c) %. Taken sluiten aan op interesses (stelling c) % 6. Duidelijkheid verwachtingen (stelling 12a) %. Verwachtingen helder en aan houden (stelling 12d) %. Respect van de organisatie (stelling b) % Top minst goede scores 1. Compliment van medewerkers/contactpersoon (stelling 11c) 12% 2. Deskundigheidsbevordering belangrijk (stelling ) 11%. Uitleg over risico s (stelling 1a) 11%. Vrijwilliger is onmisbaar (stelling d) 11%. Tevredenheid duidelijkheid werkzaamheden (stelling b) 6% 6. Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) 6%. Contactpersoon houdt op de hoogte van ontwikkelingen 6% (stelling b). Voldoende aandacht voor persoonlijke omstandigheden (stelling 1) 6%. Organisatie stelt voldoende materialen ter beschikking (stelling 1b) 6% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Punten gelden als aandachtspunten voor verbetering. 2

29 Top beste scores 1. Waardering doet goed (stelling 11a) % 2. Tevredenheid arbeidsomstandigheden (stelling 1c) %. Prettige samenwerking met beroepskrachten (stelling a) %. Weten wat er verwacht wordt en aan houden (stelling 12d) %. Werkzaamheden geven voldoening (stelling e) % Top minst goede scores 1. Contactpersoon houdt op de hoogte van ontwikkelingen 2% (stelling b) 2. In planning wordt voldoende rekening gehouden met wensen 1% (stelling 12c). Uitleg over risico s (stelling 1a) % Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. Top beste scores 1. Voldoening werkzaamheden (stelling e) 2% 2. Duidelijkheid verwachtingen en aan houden (stelling 12d) %. Duidelijkheid verwachtingen (stelling 12a) % Top minst goede scores 1. Contactpersoon houdt vrijwilligers op de hoogte van 6% ontwikkelingen (stelling b) 2. Uitleg over risico s (stelling 1a) 1%. Tevredenheid m.b.t. ondersteuning (stelling c) 2% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b), uitleg geven over risico s (stelling 1a) en tevredenheid m.b.t. ondersteuning (stelling c). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering. St. Bernardus/Ambthuis Top beste scores 1. Waardering werkzaamheden doet goed (stelling 11a) 1% 2. Duidelijkheid verwachtingen (stelling 12a) 1%. Verwachtingen helder en aan houden (stelling 12d) 1%. Duidelijkheid verantwoordelijkheden en bevoegdheden 1% (stelling 12f). Respect van organisatie (stelling b) 1% 6. Voldoening werkzaamheden (stelling e) 1%. Voldoende op de hoogte van de overeenkomst (stelling a) %. Tevreden over duidelijkheid werkzaamheden (stelling b) %. Taken sluiten aan bij interesses (stelling c) % 1. Duidelijk wie contactpersoon is (stelling a) % 11. Voldoende rekening met grenzen vrijwilligerstaken (stelling 12b) % 12. Tevreden over arbeidsomstandigheden (stelling 1c) % 1. Samenwerking met beroepskrachten (stelling a) %. Voldoende aandacht voor persoonlijke omstandigheden % (stelling 1)

30 1. Eigen initiatieven kunnen nemen (stelling 12e) % Top minst goede scores 1. Op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen (stelling b) % 2. Tevreden over ondersteuning (stelling c) %. Deskundigheidsbevordering belangrijk (stelling ) %. Uitleg over risico s (stelling 1a) 2% Verbeteracties noodzakelijk? (negatieve score > 2%) Ja; op de hoogte houden van ontwikkelingen (stelling b), tevredenheid over ondersteuning en begeleiding (stelling c), uitleg over risico s (stelling 1a). De overige punten zijn aandachtspunten voor verbetering.. Conclusies en aanbevelingen Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de vrijwilligers van de SZMK tevreden zijn over de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Op de meeste onderdelen zijn de gemiddelde resultaten vergelijkbaar met die van de meting uit 211 en op veel onderdelen zelfs nog iets beter. Thema s die over het algemeen positief hebben gescoord zijn: tevredenheid over de arbeidsomstandigheden, de waardering van de werkzaamheden, respect van de organisatie, duidelijkheid ten aanzien van verwachtingen, duidelijkheid over taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De waardering van de organisatie voor de werkzaamheden doet vrijwilligers ook goed en over het algemeen zijn vrijwilligers van mening dat er voldoende aandacht is voor persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is een groot deel van de vrijwilligers van mening dat de samenwerking met de beroepskrachten op een prettige manier verloopt. De werkzaamheden geven vrijwilligers voldoening en sluiten veelal aan op persoonlijke interesses. Opvallend is dat een aantal resultaten een wisselend beeld laten zien tussen locaties. Zo is het op enkele locaties wel duidelijk wie de contactpersoon voor de vrijwilligers is, terwijl dat op andere locaties minder het geval is. Een aantal vrijwilligers is dan ook van mening dat zij onvoldoende begeleiding ontvangen en dat zij onvoldoende worden geïnformeerd over ontwikkelingen. Dit blijkt ook uit de opmerkingen die door sommige vrijwilligers zijn gemaakt (zie bijlage). In deze meting werd voor het eerst onderzocht in hoeverre vrijwilligers geïnformeerd worden over eventuele risico s die zich voor kunnen doen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Het blijkt dat dit over het algemeen als aandachtspunt geldt, omdat dit niet overal aan de orde wordt gesteld. Dit geldt tevens voor de algemene informatieverstrekking over nieuwe ontwikkelingen binnen locaties, het geven van complimenten aan vrijwilligers en het voldoende beschikbaar stellen van materialen en hulpmiddelen. Aanbevolen wordt om de resultaten in de locaties te bespreken, met de contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers. De verbeterpunten dienen besproken te worden en bekeken kan worden, welke verbeteracties in gang kunnen worden gezet om het vrijwilligerswerk op onderdelen beter te faciliteren, zodat vrijwilligers op een nog prettigere manier hun werkzaamheden kunnen vervullen.

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010 Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging CVA Keten, regio Noord-Limburg mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7 1.1 Respons...7 1.2 Conclusies...7 1.2.1 Voorzieningen die de cliënt heeft doorlopen...7

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Aanleiding In het meerjarenbeleidsplan van 2005-2010 Op weg naar nog eens 100 jaar stonden vijf kerndoelen centraal, waaronder een passend vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie