Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg"

Transcriptie

1 Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Doel- en probleemstelling Methode Respons Resultaten uitvoeringsprofessionals Kennis en ervaringen nieuwe werkwijze... 3 Signaleren... 3 Toetsen bij een collega... 3 Gespreksvoering... 4 Ernst van het signaal wegen... 5 Samenwerken en zorg coördineren Bekendheid en gebruik Verwijsindex Bekendheid en gebruik coordinatie van zorg Belangrijkste Resultaten Kennis en Ervaringen Leerbehoefte Bekendheid en gebruik Verwijsindex Bekendheid en gebruik coördinatie van zorg Bijlage... 9

3 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De FoodValley-gemeenten werken samen aan de decentralisatie van de jeugdzorg. Belangrijk onderdeel daarin is de transformatie met als doel om medewerkers op een andere manier te laten werken (o.a. vroegsignalering, samenwerken, stimuleren eigen kracht). De afgelopen jaren is er al een aantal ontwikkelingen in gang gezet die daartoe een eerste aanzet hebben gegeven: opstart/doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin, invoering Meldcode, invoering Verwijsindex en afspraken over Coördinatie van zorg. Voor al deze ontwikkelingen hebben medewerkers diverse trainingen gevolgd. Onder medewerkers is behoefte om deze ontwikkelingen en trainingen in onderlinge samenhang te bezien. En er is - zeker gezien de eisen die de nieuwe Jeugdwet stelt - behoefte aan extra kennis en vaardigheden. Hierbij gaat het onder andere om vroegsignalering, toetsen bij een collega, gespreksvoering met ouders, coördinatie van zorg en ernst van het signaal wegen. De samenwerkende gemeenten willen aan deze behoefte tegemoet komen door een regionaal trainingsaanbod te ontwikkelen. Om te weten waar precies behoefte aan is met betrekking tot training en wat de ervaringen van de professionals en hun managers tot nu toe zijn met de nieuwe manier van werken, heeft het onderzoeksbureau van de gemeente Ede (Strategie & Onderzoek) in opdracht van de samenwerkende FoodValley-gemeenten een inventarisatie uitgevoerd DOEL- EN PROBLEEMSTELLING Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen en trainingsbehoefte van professionals en managers rond het veranderende jeugdstelsel. De probleemstelling luidt: In hoeverre hebben professionals en managers in de jeugdzorg behoefte aan en ervaring met training rond het veranderende jeugdstelsel? 1.3. METHODE Ruim 700 uitvoeringsprofessionals en circa 50 managers 1 ontvingen een uitnodiging per om mee te doen aan een online-enquête. De responstijd betrof circa 3 weken. Halverwege de responstijd ontvingen de respondenten een herinneringsmail RESPONS In totaal hebben 234 van de 730 uitgenodigde uitvoeringsprofessionals de enquête ingevuld (32%). In totaal hebben 19 van de 47 uitgenodigde managers de enquête ingevuld (40%). De enquête vond gedeeltelijk plaats in de vakantieperiode. Bovendien klopten niet alle mailadressen, hetgeen van invloed was op de respons. Desondanks is de respons redelijk goed te noemen. De respons is niet gelijk verdeeld. In Veenendaal, Renswoude, Rhenen hebben naar verhouding minder uitvoeringsprofessionals een vragenlijst ingevuld, hetgeen (deels) te verklaren is door het feit dat de enquête in deze gemeenten in de vakantieperiode is uitgezet. 1 De resultaten van de enquête onder managers zijn verwerkt in een aparte rapportage 2

4 2. RESULTATEN UITVOERINGSPROFESSIONALS 2.1. KENNIS EN ERVARINGEN NIEUWE WERKWIJZE Signaleren Een ruime meerderheid van de professionals geeft aan voldoende kennis te hebben m.b.t. signaleren en te weten hoe een vervolg te geven aan een zorgsignaal Wel geeft één op de tien aan niet te weten hoe een onderbuikgevoel te onderbouwen met feiten. Een kwart heeft neutraal geantwoord op deze stelling. Driekwart meent dat meer kennis over signaleren van meerwaarde is (Tabel 2-1) Tabel 2-1 Stellingen m.b.t. signaleren (N=234) Mee eens Mee oneens Ik heb voldoende kennis om signalen te herkennen dat een kind niet goed opgroeit/zich niet goed ontwikkelt 79% 6% Ik weet hoe een vervolg te geven aan een signaal dat zorg nodig is Ik weet hoe een onderbuikgevoel te onderbouwen met feiten 85% 3% 64% 10% Meer kennis over signaleren is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk 76% 7% Bron: enquête Strategie & Onderzoek 2013 Uit een andere vraag blijkt dat 32% meer zou willen leren over het thema signaleren en 53% misschien De voorkeur gaat vooral uit naar een plenaire cursus (50%), E-learning (31%) of training op de werkvloer (30%); persoonlijke coaching (8%) en rollenspellen (11%) worden het minst geprefereerd 29% heeft de afgelopen twee jaar een training gevolgd over het thema signaleren; waarvan 76% de training zou aanbevelen Toetsen bij een collega 63% van de professionals raadpleegt vaak een collega wanneer hij/zij zich zorgen maakt over een kind; 35% soms en 1% nooit Nagenoeg iedereen is in staat om collega s duidelijk te maken waarom hij/zij zich zorgen maakt over een kind Circa één op de zes vindt dat er onvoldoende tijd is om zorgsignaleren te bespreken met collega s, waaronder met name medewerkers in de gezondheidszorg (29%). Ongeveer een kwart heeft deze stelling neutraal beantwoord Voor iets meer dan 60% is meer kennis over het toetsen bij een collega van meerwaarde (Tabel 2-2) 3

5 Tabel 2-2 Stellingen m.b.t. toetsen bij een collega (N=234) Mee eens Mee oneens Ik ben voldoende in staat om collega s duidelijk te maken waarom ik mij zorgen maak over een kind 97% 0% In mijn directe werkomgeving heb ik voldoende mensen met wie ik kan overleggen over een bepaalde casus 90% 1% Er is voldoende tijd beschikbaar om zorgsignalen te bespreken met collega s (bijvoorbeeld in het teamoverleg) 59% 17% Meer kennis over het "toetsen bij een collega" is van meerwaarde voor het uitvoeren van mijn werk 61% 20% Bron: enquête Strategie & Onderzoek % zou meer willen leren over het thema toetsen bij een collega; en 39% misschien Hierbij is vooral een plenaire cursus gewenst (49%), training op de werkvloer (39%) of E- learning (24%); rollenspellen en videotraining (9%) worden het minst vaak genoemd als gewenste vorm 9% heeft de afgelopen 2 jaar een training gevolgd over het thema toetsen bij een collega; waarvan 71% de training zou aanbevelen Gespreksvoering Een kwart van de professionals vindt het lastig om aan ouders te vertellen dat ze zich zorgen maken; en ook ongeveer een kwart is neutraal over deze stelling Bijna één op de tien geeft aan onvoldoende vaardigheden te hebben voor de gespreksvoering met ouders Tevens een kwart kiest er soms bewust voor om niet met ouders in gesprek te gaan; 30% oordeelt neutraal over deze stelling Volgens bijna 70% is meer kennis over gesprekvoering van meerwaarde (Tabel 2-3). De medewerkers met een onderwijsfunctie geven minder vaak aan dat meer kennis van meerwaarde voor hen is (53%). Tabel 2-3 Stellingen m.b.t. gespreksvoering (N=234) Mee eens Mee oneens Ik vind het lastig om aan ouders te vertellen dat ik me zorgen maak over hun kind 27% 46% Ik heb voldoende vaardigheden om in een gesprek aan ouders te vertellen dat ik me zorgen maak over hun kind 72% 9% Ik kies er soms voor NIET met ouders in gesprek te gaan over mijn zorgen over hun kind, vanwege de risico s voor de veiligheid van de gezinsleden 26% 40% Meer kennis over het voeren van gesprekken met ouders is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk 69% 11% Bron: enquête Strategie & Onderzoek % zou meer willen leren over het thema gespreksvoering met ouders; en 41% misschien. De behoefte onder professionals met een onderwijsfunctie is beperkter. Plenaire cursus (49%), rollenspel (28%) en training op de werkvloer (27%) zijn de meest gewenste werkvormen; videotraining (16%) en persoonlijke coaching (19%) het minst gewenst 29% heeft de afgelopen twee jaar een training gevolgd over het thema gespreksvoering; waarvan 77% de training zou aanbevelen 4

6 Ernst van het signaal wegen De meerderheid van de professionals is van mening voldoende kennis te hebben over risico- en beschermende factoren en zegt hiervan gebruik te maken bij het inschatten van een zorgsituatie; bijna een kwart oordeelt neutraal Wel geeft ruim één op de tien aan niet goed in te kunnen schatten wat de ernst van een zorgsituatie is; een op de drie is het niet eens, niet oneens met deze stelling Bijna 70% vindt dat meer kennis over risico- en beschermende factoren van meerwaarde is; ruim 20% is het niet eens, niet oneens met deze stelling (Tabel 2-4) Tabel 2-4 Stellingen m.b.t. ernst van het signaal wegen (N=234) Mee eens Mee oneens Ik heb voldoende kennis over risico- en beschermende factoren die bij de opvoeding van kinderen een rol spelen 69% 7% Ik maak voldoende gebruik van mijn kennis over risico- en beschermende factoren bij het inschatten van een zorgsituatie in mijn dagelijks werk 76% 5% Ik kan op basis van mijn huidige kennis over risico- en beschermende factoren heel goed inschatten wat de ernst van een zorgsituatie is 56% 11% Meer kennis over risico- en beschermende factoren is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk. 69% 8% Bron: enquête Strategie & Onderzoek % zou meer willen leren over het thema ernst van het signaal wegen; 50% misschien. De behoefte onder medewerkers in het maatschappelijk werk/jeugdhulpverlening is het sterktst: 44% van hen zou zeker meer willen leren. Een plenaire cursus (64%), training op de werkvloer (26%) en E-learning (25%) worden het meest geprefereerd; rollenspellen (7%) en persoonlijke coaching (10%) het minst 18% heeft de afgelopen 2 jaar een training over het onderwerp ernst van het signaal wegen gevolgd, waarvan 79% de training zou aanbevelen. Samenwerken en zorg coördineren Bijna alle professionals (97%) hebben weleens te maken gehad met een situatie waarbij ze met andere hulpverleners moesten samenwerken; de meerderheid zelfs vaak. Professionals zijn vooral tevreden over de aspecten werkafspraken maken en informatie delen: meer dan 60% is hier tevreden over Omgaan met verschillende financieringsstromen en knopen doorhakken zijn de aspecten waar de grootste ontevredenheid over is: een kwart of meer is hier ontevreden over (Tabel 2-5) Wel zijn er verschillen tussen functies: medewerkers in het maatschappelijk werk/ jeugdzorg zijn over vrijwel alle aspecten het meest tevreden. Medewerkers in het onderwijs zijn daarentegen over de meeste aspecten het minst vaak tevreden. 5

7 Tabel 2-5 Tevredenheid aspecten m.b.t. samenwerken en zorg coördineren (N=226) Tevreden Ontevreden Informatie delen 62% 13% Werkafspraken maken 63% 9% Afspraken vastleggen in een gezinsplan 22% 19% Betrekken van het gezin 46% 14% Regie voeren (coördinatie van zorg) 41% 20% Knopen doorhakken 41% 25% Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden 42% 21% Omgaan met verschillende financieringsstromen 15% 29% Opschalen/toepassen escalatiemodel 18% 13% Bron: enquête Strategie & Onderzoek 2013 Nagenoeg iedereen heeft weleens informatie uitgewisseld met professionals van andere organisaties De meerderheid weet welke regels hierbij van toepassing zijn; 5% niet De meerderheid informeert ouders bij het uitwisselen van informatie; toch heeft drie op de tien er ook weleens voor gekozen om het niet te doen. Medewerkers met een toezicht- of beleidsfunctie informeren ouders het minst vaak (48%) en geven relatief vaak aan neutraal te zijn over deze stelling (30%). Ongeveer de helft weet welke regels van toepassing zijn bij de coördinatie van zorg; ongeveer één op de zes niet en ruim een kwart antwoordt neutraal (Tabel 2-6) Tabel 2-6 Stellingen m.b.t. samenwerken en zorg coördineren (N=234) Mee eens Mee oneens Ik heb weleens informatie uitgewisseld met professionals/hulpverleners van andere organisaties 97% 1% Ik weet welke regels van toepassing zijn bij het uitwisselen van informatie Ik informeer ouders als ik gegevens met andere partijen uitwissel Ik heb weleens informatie uitgewisseld ZONDER de ouders te informeren Ik weet welke regels van toepassing zijn bij de coördinatie van zorg Bron: enquête Strategie & Onderzoek % 5% 82% 3% 56% 29% 51% 16% 90% van de professionals wil graag meer leren over één of meer aspecten m.b.t. samenwerken en zorg coördineren De aspecten waar de professionals vooral meer over willen leren zijn: opschalen, regie voeren, afspraken vastleggen in een gezinsplan en omgaan met verschillende financieringsstromen 38% heeft de afgelopen 5 jaar een training gevolgd over één of meer aspecten Informatie delen, regie voeren en betrekken van het gezin zijn de aspecten waar vooral trainingen over zijn gevolgd (Tabel 2-7) 6

8 Tabel 2-7 Behoefte om meer te leren (N=234) Informatie delen Werkafspraken maken Afspraken vastleggen in een gezinsplan Betrekken van het gezin Regie voeren (coördinatie van zorg) Knopen doorhakken Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden Omgaan met verschillende financieringsstromen Opschalen/toepassen escalatiemodel Geen van bovenstaande Bron: enquête Strategie & Onderzoek 2013 Wil meer leren Heeft training gevolgd 22% 21% 17% 10% 43% 12% 32% 18% 45% 20% 23% 6% 30% 11% 43% 2% 47% 7% 10% 62% 2.2. BEKENDHEID EN GEBRUIK VERWIJSINDEX Nagenoeg alle ondervraagde professionals geven aan de Verwijsindex te kennen. Slechts 4% niet. 74% van de professionals bekend met de Verwijsindex maakt weleens gebruik van de Verwijsindex, waarvan de meerderheid een paar keer per jaar (Tabel 2-8) Medewerkers met een onderwijsfunctie maken het minst vaak gebruik van de Verwijsindex (55%) Tabel 2-8 Frequentie gebruik Verwijsindex (N=225) Nooit 26% Paar keer per jaar 60% Ongeveer 1x per maand 5% Een paar keer per maand 5% 1x per week of vaker 3% Bron: enquête Strategie & Onderzoek BEKENDHEID EN GEBRUIK COORDINATIE VAN ZORG De helft van de professionals geeft aan de richtlijnen voor coördinatie van zorg te kennen; binnen het onderwijsveld slechts 26%. Bijna alle professionals (97%) die bekend zijn met de richtlijnen, werken ook volgens de richtlijnen. Ook is gevraagd naar de frequentie: 37% werkt altijd volgens de richtlijnen, 60% soms en 3% (vrijwel) nooit 7

9 3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 3.1. KENNIS EN ERVARINGEN De meerderheid van de professionals heeft aangegeven voldoende kennis/vaardigheden te bezitten m.b.t. signaleren, toetsen bij een collega, gespreksvoering, ernst van het signaal wegen. Opvallend is dat volgens een groot deel meer kennis toch van meerwaarde zou zijn voor de uitvoering van het werk. Er wordt al regelmatig samengewerkt met collega s en andere hulpverleners. Daarbinnen is veel tevredenheid, met name over het maken van werkafspraken en informatie delen. Binnen het maatschappelijk werk/jeugdhulpverlening is de tevredenheid rond samenwerken en zorgcoördineren het grootst en in het onderwijsveld het kleinst. Omgaan met verschillende financieringsstromen en knopen doorhakken komen wel als verbeterpunten naar voren. Overige aandachtspunten genoemd door respondenten zijn: o Beter weten hoe een onderbuikgevoel te onderbouwen o Meer tijd beschikbaar om zorgsignalen te bespreken met collega s (m.n. in de gezondsheidszorg) o Het lastig vinden om aan ouders te vertellen dat ze zich zorgen maken o Het niet goed in kunnen schatten van de ernst van een zorgsituatie o Het niet informeren van ouders bij het uitwisselen van informatie 3.2. LEERBEHOEFTE De behoefte om meer te leren is het grootst rond het thema signaleren. Maar ook de leerbehoefte rond het thema ernst van het signaal wegen en gesprekvoering is omvangrijk. M.b.t. coördinatie van zorg is vooral behoefte om meer te leren over opschalen, regie voeren, afspraken vastleggen in een gezinsplan en omgaan met verschillende financieringsstromen Een plenaire cursus, e-learning of training op de werkvloer zijn de meest gewenste werkvormen Persoonlijke coaching en rollenspellen zijn het minst populair. Alleen voor gespreksvoering worden rollenspellen wel vaak geprefereerd 3.3. BEKENDHEID EN GEBRUIK VERWIJSINDEX De Verwijsindex is bij nagenoeg alle professionals bekend. De meerderheid zegt ook gebruik te maken van de Verwijsindex BEKENDHEID EN GEBRUIK COÖRDINATIE VAN ZORG De richtlijnen voor coördinatie van zorg zijn bij de helft bekend. Bijna iedereen die er bekend mee is, geeft aan er ook gebruik van te maken. 8

10 4. BIJLAGE Vragenlijst medewerkers Signaleren Eerst stellen we u enkele vragen over het thema signaleren. 1. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Antwoord categorieën: zeer eens, eens, neutraal, oneens, zeer oneens, weet niet a. Ik heb voldoende kennis om signalen te herkennen dat een kind niet goed opgroeit/zich niet goed ontwikkelt. b. Ik weet hoe een vervolg te geven aan een signaal dat zorg nodig is. c. Ik weet hoe een onderbuikgevoel te onderbouwen met feiten. d. Meer kennis over het thema signaleren is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk. 2. Zou u meer over het thema signaleren willen leren? a. Ja, namelijk.. b. Nee Ga door naar vraag 5 c. misschien 3. U heeft aangegeven meer te willen leren over het thema signaleren. Naar welke vorm gaat uw voorkeur uit? (max 2 antwoorden mogelijk) a. Plenaire cursus b. Persoonlijke coaching c. Training op de werkvloer d. Rollenspel e. Videotraining f. E-learning via mijn eigen computer g. Lezen studiemateriaal in mijn eigen tijd h. Anders, nl.. 4. Heeft u de afgelopen 2 jaar een training/cursus gevolgd over het thema signaleren? NB Het betreft hier ook interne trainingen (gegeven door uw eigen organisatie) a. Ja, namelijk...(naam training) door.(naam instantie/persoon die training gaf) b. Nee Ga door naar vraag 7 5. Zou u deze training/cursus aanbevelen aan uw collega s? a. Ja b. Nee c. Misschien Toetsen bij een collega De volgende vragen gaan over het thema toetsen bij een collega. 6. Raadpleegt u weleens een collega, wanneer u zich zorgen maakt over een kind? a. Ja, vaak ga door naar vraag 8 b. Ja, soms ga door naar vraag 8 c. Nee, nooit 7. Waarom raadpleegt u nooit een collega? (max. 2 antwoorden) a. Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken b. Dat durf ik niet c. Daar is geen tijd voor d. Dat is niet gebruikelijk binnen ons team e. Ik weet niet wie ik daarvoor zou kunnen raadplegen f. Daar heb ik geen behoefte aan g. Anders namelijk,. 9

11 8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Antwoordcategorien: zeer eens, eens, neutraal, oneens, zeer oneens, weet niet) a. Ik ben voldoende in staat om collega s duidelijk te maken waarom ik mij zorgen maak over een kind b. In mijn directe werkomgeving heb ik voldoende mensen met wie ik kan overleggen over een bepaalde casus c. Er is voldoende tijd beschikbaar om zorgsignalen te bespreken met collega s (bijvoorbeeld in het teamoverleg) d. Meer kennis over het thema toetsen bij een collega is van meerwaarde voor het uitvoeren van mijn werk 9. Zou u meer over het thema toetsen bij een collega willen leren? a. Ja, namelijk.. b. Nee Ga door naar vraag 11 c. misschien 10. U heeft aangegeven meer te willen leren over het thema toetsen bij een collega. Naar welke vorm gaat uw voorkeur uit? (max 2 antwoorden mogelijk) a. Plenaire cursus b. Persoonlijke coaching c. Training op de werkvloer d. Rollenspel e. Videotraining f. E-learning via mijn eigen computer g. Lezen studiemateriaal in mijn eigen tijd Anders, nl Heeft u de afgelopen 2 jaar een training/cursus gevolgd over het thema toetsen bij een collega. NB Het betreft hier ook interne trainingen (gegeven door uw eigen organisatie) a. Ja, namelijk...(naam training) door.(naam instantie/persoon die training gaf) b. Nee ga door naar vraag Zou u deze training/cursus aanbevelen aan uw collega s? a. Ja b. Nee c. Misschien Gespreksvoering De volgende vragen gaan over het thema voeren van gesprekken met ouders. 13. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (Antwoord categorieën: zeer eens, eens, neutraal, oneens, zeer oneens, weet niet) a. Ik vind het lastig om aan ouders te vertellen dat ik me zorgen maak over hun kind b. Ik heb voldoende vaardigheden om in een gesprek aan ouders te vertellen dat ik me zorgen maak over hun kind c. Ik kies er soms voor niet met ouders in gesprek te gaan over mijn zorgen over hun kind, vanwege de risico s voor de veiligheid van de gezinsleden d. Meer kennis over het voeren van gesprekken met ouders is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk. 14. Zou u meer over het thema gespreksvoering willen leren? a. Ja, namelijk.. b. nee c. misschien 15. U heeft aangegeven meer te willen leren over het thema gespreksvoering. Naar welke vorm gaat uw voorkeur uit? (max 2 antwoorden mogelijk) a. Plenaire cursus b. Persoonlijke coaching c. Training op de werkvloer d. Rollenspel 10

12 e. Videotraining f. E-learning via mijn eigen computer g. Lezen studiemateriaal in mijn eigen tijd h. Anders, nl Heeft u de afgelopen 2 jaar een training/cursus gevolgd over het thema gespreksvoering? NB Het betreft hier ook interne trainingen (gegeven door uw eigen organisatie) a. Ja, namelijk...(naam training) door.(naam instantie/persoon die training gaf) b. Nee ga door naar vraag Zou u deze training/cursus aanbevelen aan uw collega s? a. Ja b. Nee c. Misschien Ernst van het signaal wegen De volgende vragen gaan over het thema ernst van het signaal wegen. 18. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? a. Ik heb voldoende kennis over risico- en beschermende factoren die bij de opvoeding van kinderen een rol spelen b. Ik maak voldoende gebruik van mijn kennis over risico- en beschermende factoren bij het inschatten van een zorgsituatie in mijn dagelijks werk c. Ik kan op basis van mijn huidige kennis over risico- en beschermende factoren heel goed inschatten wat de ernst van een zorgsituatie is d. Meer kennis over risico- en beschermende factoren is van meerwaarde voor de uitvoering van mijn werk. 19. Zou u meer over het thema ernst van het signaal wegen willen leren? a. Ja, namelijk.. b. nee c. misschien 20. U heeft aangegeven meer te willen leren over het thema ernst van het signaal wegen. Naar welke vorm gaat uw voorkeur uit? (max 2 antwoorden mogelijk) a. Plenaire cursus b. Persoonlijke coaching c. Training op de werkvloer d. Rollenspel e. Videotraining f. E-learning via mijn eigen computer g. Lezen studiemateriaal in mijn eigen tijd h. Anders, nl Heeft u de afgelopen 2 jaar een training/cursus gevolgd over het thema ernst van het signaal wegen? NB Het betreft hier ook interne trainingen (gegeven door uw eigen organisatie) a. Ja, namelijk...(naam training) door.(naam instantie/persoon die training gaf) b. Nee ga door naar vraag Zou u deze training/cursus aanbevelen aan uw collega s? a. Ja b. Nee c. Misschien Samenwerken en zorg coördineren De volgende vragen gaan over het thema samenwerken en zorg coördineren. 11

13 23. Heeft u weleens te maken gehad met een situatie waarbij u met een of meer andere hulpverleners moest samenwerken? a. Ja, vaak b. Ja, soms c. Nee, nooit ga door naar vraag Graag willen we weten hoe u het samenwerken ervaren heeft. Hoe tevreden bent u in het algemeen over? (Antwoord categorieën: zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden, zeer ontevreden, weet niet/geen mening). a. Informatie delen b. Werkafspraken maken c. Afspraken vastleggen in een gezinsplan d. Betrekken van het gezin e. Regie voeren (coördinatie van zorg) f. Knopen doorhakken g. Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden h. Omgaan met verschillende financieringsstromen i. Opschalen/toepassen escalatiemodel 25. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? a. Ik heb weleens informatie uitgewisseld met professionals/hulpverleners van andere organisaties b. Ik weet welke regels van toepassing zijn bij het uitwisselen van informatie c. Ik informeer ouders als ik gegevens met andere partijen uitwissel d. Ik heb weleens informatie uitgewisseld zonder de ouders te informeren e. Ik weet welke regels van toepassing zijn bij de coördinatie van zorg 26. We noemen enkele onderdelen rond het thema samenwerken/zorg coördineren. Kunt u aangeven waarover u meer wilt leren? a. Informatie delen b. Werkafspraken maken c. Afspraken vastleggen in een gezinsplan d. Betrekken van het gezin e. Regie voeren (coördinatie van zorg) f. Knopen doorhakken g. Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden h. Omgaan met verschillende financieringsstromen i. Opschalen/toepassen escalatiemodel 27. Kunt u voor de volgende onderdelen aangeven of u denkt dat meer kennis erover van meerwaarde is voor het uitvoeren van uw werk? a. Informatie delen b. Werkafspraken maken c. Afspraken vastleggen in een gezinsplan d. Betrekken van het gezin e. Regie voeren (coördinatie van zorg) f. Knopen doorhakken g. Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden h. Omgaan met verschillende financieringsstromen i. Opschalen/toepassen escalatiemodel 28. Kunt u aangeven of u over de volgende onderdelen de afgelopen 5 jaar een cursus/training heeft gevolgd? NB Het betreft hier ook interne trainingen (gegeven door uw eigen organisatie) a. Informatie delen b. Werkafspraken maken c. Afspraken vastleggen in een gezinsplan d. Betrekken van het gezin e. Regie voeren (coördinatie van zorg) f. Knopen doorhakken g. Elkaar aanspreken op taken en verantwoordelijkheden h. Omgaan met verschillende financieringsstromen i. Opschalen/toepassen escalatiemodel 12

14 29. Door wie werd deze cursus/training gegeven? 30. Zou uw deze cursus/training aanbevelen aan uw collega s? a. Ja, namelijk. b. Nee Verwijsindex Ook willen we graag weten of u bekend bent/gebruik maakt van de Verwijsindex. 31. Kent u de Verwijsindex? a. Ja b. Nee 32. Maakt u weleens gebruik van de Verwijsindex? a. Nee, nooit b. Ja, een paar keer per jaar c. Ja, ongeveer 1 keer per maand d. Ja, een paar keer per maand e. Ja, 1 keer per week of meer 33. Kent u de richtlijnen voor Coördinatie van zorg? a. Ja b. Nee 34. Werkt u volgens de richtlijnen voor Coördinatie van zorg? a. Altijd b. Soms c. (Vrijwel) nooit Achtergrondvragen 35. Wat is uw functie? 36. In welke gemeente is uw organisatie werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ede b. Barneveld c. Nijkerk d. Rhenen e. Renswoude f. Scherpenzeel g. Veenendaal h. Wageningen 37. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze vragenlijst? We danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst 13

15 Colofon Uitgave Oktober 2013 Gemeente Ede, afdeling Strategie & Onderzoek Opdrachtgever Gemeente Ede, samenwerkende FoodValley-gemeenten Samenstelling en redactie Saskia Heins & Bart van Steenis) Contactadres

16

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Transformatieagenda FoodValley

Transformatieagenda FoodValley transformatie jeugdzorg FoodValley Transformatieagenda FoodValley Versie 5 februari 2014 Dit is de transformatieagenda decentralisatie Jeugdzorg FoodValley. In deze agenda beschrijven de gemeenten Barneveld,

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 vervolgonderzoek 2014 Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 4 vervolgonderzoek 2014 Inhoudsopgave 1. Toelichting/methodiek 6 2. Samenvatting

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Signaleerders Verwijsindex FoodValley

Gebruikershandleiding. Signaleerders Verwijsindex FoodValley Gebruikershandleiding Signaleerders Verwijsindex FoodValley Gemeente Barneveld Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Heeft u vragen?

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari 2007 Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd VRAAG 6 DATUM: 8 sept 2010 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd In januari en februari 2010 hebben 77 leden van het Landelijk Pleegzorg Panel vraag

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders

Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders MEERPUNT Onderzoek onder professionals en ouders Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders Mei 2012 In opdracht van: Inwoners/Beleid/Lison de Beer, projectmanager Meerpunt Samenstelling rapport:

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden www.verwijsindexhaaglanden.nl Verwijsindex Haaglanden, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Evaluatie FysiohuisTraining

Evaluatie FysiohuisTraining Evaluatie FysiohuisTraining 2014 INLEIDING Sinds 2013 is er binnen het Fysiohuis de mogelijkheid voor oud-patiënten en andere geïnteresseerden onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Het doel

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek

Uitkomsten enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek mei 2016 : KEES is hét kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland. In het door ZonMw gesubsidieerde project wordt door verschillende partijen die te maken hebben met cliënten in een (vecht)scheiding

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5% Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie