Cliëntervaringsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek"

Transcriptie

1 Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: T: +31 (0)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Uw resultaten op hoofdlijnen Respons Scores op de vragen Scores op de vragen: Grafisch Verdeling van de antwoorden per vraag...31

3 1. Inleiding en verantwoording, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Inleiding en verantwoording 3

4 Achtergrond van het onderzoek Het belang van cliëntervaringsonderzoek Uw cliënten zijn belangrijk voor u. Met een goed opgezet cliëntenonderzoek voelen uw cliënten dat ze gewaardeerd worden en bij u op de eerste plaats staan. Dat geeft energie en is positief voor uw organisatie. Tevredenheid wordt bepaald door de behoeften en verwachtingen van de cliënten ten opzichte van de prestaties van Cello. Uw medewerkers werken veel prettiger en zijn meer gemotiveerd, wanneer zij werken met tevreden cliënten. Andersom geldt dit effect overigens ook. Uw cliënten worden meer tevreden wanneer ze te maken hebben met medewerkers die tevreden zijn en lekker in hun vel zitten. Dit cliëntervaringsonderzoek toont in één oogopslag hoe tevreden de cliënten zijn over alle elementen die cruciaal zijn in de door u geleverde zorg en dienstverlening. De rapportage biedt een duidelijk inzicht in de beleving van cliënten, en brengt duidelijke verbeterpunten naar voren waar u direct mee aan de slag kunt. Het onderzoek geeft u inzicht om aan de slag te gaan, daar waar het nodig is, zodat verbeteringen direct effect hebben en de prestaties van uw organisatie verbeteren. Uitvoering van uw onderzoek Onderzoeksmethode De cliënt is leidend in de keuze voor de onderzoeksmethode. Alle cliënten (boven de 18 jaar) krijgen een schriftelijke vragenlijst toegestuurd en hebben de mogelijkheid om het digitaal in te vullen. Dit geldt ook voor alle ouders/ vertegenwoordigers. Binnen de groep Kind & Gezin zijn alleen de ouders/ vertegenwoordigers benaderd. Het onderzoek wordt niet anoniem uitgevoerd. Dit biedt concrete verbeterpunten per cliënt (en ouder/ vertegenwoordiger) welke gekoppeld kunnen worden aan het individuele ondersteuningsplan. De vragenlijst Effectory werkt met verschillende vragenlijstvarianten. Dit om de vragenlijst zo herkenbaar mogelijk te maken voor de cliënten dan wel ouders/ vertegenwoordigers. Elke vragenlijst bestaat uit verschillende hoofdfactoren die de tevredenheid beïnvloeden. De hoofdvragen zijn algemeen van aard. Ze vormen de structuur van de vragenlijst en komen telkens als eerste vraag van een groep onderliggende vragen naar voren. Dit is om te garanderen dat deze hoofdvraag onbevooroordeeld wordt beantwoord. De onderliggende vragen kunnen variëren per organisatie. Met behulp van de onderliggende vragen wordt nauwkeuriger gekeken naar verschillende deelgebieden van de hoofdfactor. Omdat het belangrijk is dat de lengte van de vragenlijst vanwege de kwaliteit van de respons beperkt blijft, zullen de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken. Omdat de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken, wordt de score van elk hoofdgebied gebaseerd op de antwoorden op de betreffende hoofdvraag. De score is dus geen resultante van de antwoorden op de diverse onderliggende vragen. Formulering van stellingen Bij de formulering van de vragen hebben wij ervoor gekozen om de vraag zo dicht mogelijk binnen de beïnvloedingssfeer van de zorginstelling te houden. Dat willen zeggen dat we de cliënt en ouder/ vertegenwoordiger gericht vragen naar zijn/ haar mening met betrekking tot de ondersteuning op de kwaliteitsdomeinen. 4

5 Alle stellingen zijn positief geformuleerd. Hiervoor is gekozen om mogelijke verwarring bij het invullen door de respondent te voorkomen. De verwerking van uw resultaten Verwerking van gesloten vragen Gesloten vragen worden grotendeels elektronisch verwerkt. Indien in een schriftelijke vragenlijst op een één antwoord mogelijk -vraag meerdere antwoorden zijn gegeven, wordt dit nader onderzocht en beoordeeld. Indien de respondent duidelijk heeft gemaakt welk antwoord nu wordt bedoeld, wordt dit betreffende antwoord opgenomen. Indien dit onduidelijk is, beschouwen we de uitkomst als geen antwoord. Verwerking van open vragen De antwoorden op open vragen worden voor zover mogelijk letterlijk overgenomen. Alleen duidelijke spel- en interpunctiefouten worden aangepast. Antwoordschaal Omdat voor intramurale cliënten een vijfpuntsschaal vaak te complex is, hanteren wij een driepuntsschaal; Ja, Soms, Nee. Aangevuld met een Weet niet/geen ervaring mogelijkheid. Deze antwoordschaal hanteren wij in alle vragenlijstvarianten, zodat het mogelijk blijft om de antwoorden te aggregeren naar bijvoorbeeld regio, cluster of instellingsniveau. De rapportage Uw rapportage bestaat uit de volgende elementen: Rapportage element Inleiding en verantwoording Responsoverzicht Resultaten op de vragen Verdeling van de antwoorden: Per vraag Korte omschrijving Deze inleiding en verantwoording. Een overzicht van het aantal verzonden en retour ontvangen vragenlijsten. Een overzicht van de resultaten per vraag. De resultaten worden per antwoordmogelijkheid als percentage weergegeven. Indien mogelijk worden de resultaten vergeleken met een vorige meting en de gehandicaptenzorg benchmark. De precieze verdeling naar antwoordcategorieën per vraag, inclusief de standaarddeviatie. 5

6 Vergelijking en kleuring in de rapportage Betekenis van de score Per vraag wordt de verdeling van de antwoordmogelijkheden in percentages weergegeven. Zo ziet u in één oogopslag hoeveel % van uw cliënten (ouders/ vertegenwoordigers) de vraag positief, neutraal dan wel negatief beoordeeld hebben. Naast inzicht in de verdeling van de antwoorden, berekenen wij per vraag een totaalscore. Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/ vertegenwoordigers) zijn. De totaalscore wordt berekend door het aantal positieve antwoorden (%Ja) te verminderen met het aantal negatieve antwoorden (%Nee). Het totaalbeeld wordt immers bepaald door de combinatie positieve en negatieve antwoorden. Zo is het totaalbeeld van een vraag met 70% JA, 25% SOMS, en 5% NEE wezenlijk anders dan een vraag met de antwoordverdeling 70% JA, 30% NEE. Om u direct inzicht te geven in het totaaloordeel, berekenen wij per vraag een score. De totaalscore kan zich bevinden tussen de 100 en de 100. Hoe meer cliënten JA hebben geantwoord, hoe hoger de totaalscore. Hoe meer cliënten NEE hebben geantwoord, des te lager de totaalscore. Negatieve totaalscores geven aan dat directe actie noodzakelijk is. Kleuring van de antwoorden In de resultaten op de vragen worden significante afwijkingen gekleurd. De kleur rood geeft aan dat er een significant negatief verschil is tussen de score en datgene waartegen afgezet wordt (bijvoorbeeld de benchmark, de vorige meting of een bovenliggend niveau). De kleur groen geeft aan dat er een significant positief verschil is. Bij kleuring worden de resultaten van de huidige meting altijd als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat als een score afgezet wordt tegen meerdere referentiepunten, zoals de vorige meting en de benchmark, dan kleurt het vakje met de score waartegen afgezet wordt. De kleuring is gebaseerd op de significante afwijking van de score van de huidige meting ten opzichte van de referentiescore. In de overzichten waar teams onderling vergeleken worden, worden de scores van elk team gekleurd op basis van de significante afwijking met het bovenliggende niveau. Net Promotor Score De NPS (Net Promotor Score) is een maatstaf voor loyaliteit en geeft een indicatie van hoe het gaat met uw organisatie. Het is gebaseerd op de geneigdheid uw organisatie aan te raden. Deze score wordt berekend door het aantal promotors te verminderen met het aantal criticasters. 6

7 Percentuele en significante afwijkingen Wat is het verschil tussen percentuele afwijkingen en significante afwijkingen? Percentuele afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden, namelijk de uitgangswaarde (de eigen score) en de referentiescore (bijvoorbeeld de benchmark). Hierbij wordt voorbij gegaan aan de verdeling van de antwoorden van de vergeleken scores. Significantie neemt de verdeling van de antwoorden wel mee in de berekening. Een gemiddelde is sterker wanneer de verdeling van de onderliggende antwoorden klein is. Bij een toenemende groepsgrootte is de kans op een sterk gemiddelde groter, omdat er naar verhouding minders uitschieters zijn. Dus wanneer er vaker hetzelfde antwoord wordt gegeven, is de verdeling van de antwoorden kleiner en het gemiddelde sterker. Bij verdeeldheid is het juist andersom: de verdeling van de antwoorden is groter en het gemiddelde is daardoor minder sterk. Als twee gemiddelden sterk genoeg van elkaar verschillen spreken we van een significante afwijking. Door zowel percentuele als significante afwijkingen te kleuren, krijgt u inzicht in de concrete verbeterpunten waar uw organisatie gericht mee aan de slag kan gaan. We kleuren alleen significante verschillen (donker bij 99% betrouwbaarheid en licht bij 95% betrouwbaarheid) én grote percentuele verschillen (donker bij een percentueel verschil > 1,5 en licht bij een percentueel verschil > 0,7). Wanneer er zowel een significant verschil als een percentueel verschil is dan wordt er altijd uitgegaan van de sterkste afwijking. De sterkte van de afwijking wordt bepaald aan de hand van de mate van relevantie. Scores worden gekleurd op basis van het meest relevante verschil. Relevant Zeer relevant verschil verschil Significantie niveau 95% 99% Afwijking bij % vragen > 7% > 15% De kleuring in de rapportage is een hulpmiddel bij het bepalen van acties. Wanneer de score van de organisatie donkerrood kleurt ten opzichte van bijvoorbeeld de benchmark, vraagt dit om aandacht en actie. Welke kleuring gebruikt Effectory? Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Relevant verschil Zeer relevant verschil 7

8

9 2. Uw resultaten op hoofdlijnen, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Uw resultaten op hoofdlijnen 9

10 HOE SCOORT ONZE ORGANISATIE? Cello Uw medewerkers 2a) Werkzaamheden 2c) Werk geeft energie 8,1 8,0 4b) Medewerker past bij organisatie Bevlogenheid Betrokkenheid 3g) Leidinggevende stelt vertrouwen 4g) Achter doelstellingen organisatie staan 4f) Duidelijkheid doel organisatie Uw cliënten 3d) Op de hoogte houden van veranderingen 8d) Afspraken nakomen zorgplan/ werkplan 79,8 87,0 4d) Veilig voelen in huis Tevredenheid Begeleiders 5d) Begeleiders wonen luisteren goed 5c) Begeleiders komen afspraken na 4g) Vrijetijdsbesteding Ouder/vert cliënten 18+ 2b) Voldoende geïnformeerd 1e) Betrokkenheid 80,3 24,2 1c) Betrouwbaarheid Tevredenheid Aanraden 1b) Vraag cliënt centraal 2e) Omgang met vragen/ problemen 5e) Deskundig 91,2 40,7 Tevredenheid Aanraden score van de vorige meting score van de benchmark Kleuring ten opzichte van de huidige score zeer relevant verschil relevant verschil geen relevant verschil relevant verschil zeer relevant verschil Positieve NPS Negatieve NPS 10

11 SPIEGELRAPPORTAGE Cello Om een vergelijk te kunnen maken tussen het medewerkersonderzoek en het cliëntenonderzoek zijn de vergelijkbare vragen bij elkaar gezet. Onderstaand overzicht biedt u in één oogopslag de opvallendheden. Positieve antwoordcategorieën zijn groen gekleurd, neutrale categorieën wit en negatieve antwoord categorieën rood. Zo kunt u gemakkelijk direct aan de slag! Verdeling van de antwoorden + - Score organisatie Score benchmark Algemene tevredenheid Uw medewerkers 7,8 7,5 Uw cliënten 79,8 80,7 Ouder/vert cliënten ,3 79,5 91,2 79,5 Luisteren naar de cliënt - woning Uw medewerkers 7,8 - Uw cliënten 79 84,5 Ouder/vert cliënten , Luisteren naar de cliënt - dagcentrum Uw medewerkers 7,8 - Uw cliënten 85,3 78,7 Ouder/vert cliënten , Begeleiders komen afspraken na - woning Uw medewerkers 7,5 - Uw cliënten 71,6 76,8 Ouder/vert cliënten , Begeleiders komen afspraken na - dagcentrum Uw medewerkers 7,5 - Uw cliënten 84,2 - Ouder/vert cliënten , Stimuleren zelf keuzes maken Uw medewerkers 7,6 - Uw cliënten 73,9 - Ouder/vert cliënten , Aanraden Uw medewerkers 17,1 - Uw cliënten - - Ouder/vert cliënten ,2 30,7 40,7 30,7 positieve antwoorden neutrale antwoorden deze groep voldoet niet aan de gestelde anonimiteitsregels er zijn geen data beschikbaar voor deze groep negatieve antwoorden 11

12 SPIEGELRAPPORTAGE Cello Voorbereiden op veranderingen Verdeling van de antwoorden + - Score organisatie Score benchmark Uw medewerkers 7,1 - Uw cliënten - - Ouder/vert cliënten ,5-56,1 - positieve antwoorden neutrale antwoorden deze groep voldoet niet aan de gestelde anonimiteitsregels er zijn geen data beschikbaar voor deze groep negatieve antwoorden 12

13 3. Respons, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Respons 13

14 RESPONS Verzonden Ontvangen % ,7% 14

15 4. Scores op de vragen, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Scores op de vragen 15

16 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1a) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Cello (% Ja - Nee) 91,2-79,5 95,5 % Ja 91,2-81,7 % Soms 8,8-16,1 % Nee 0-2,2 Hoofdvragen A B C D 2a) 3a) 4a) 5b) Ik ben tevreden over de informatievoorziening van Cello (% Ja - Nee) 77,0-67,1 88,0 % Ja 80,5-72,9 % Soms 16,1-21,2 % Nee 3,4-5,9 Ik ben tevreden over de begeleiders van mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 92,1-83,8 96,9 % Ja 93,3-86,0 % Soms 5,6-11,8 % Nee 1,1-2,2 Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind/ verwant van de begeleiders krijgt (% Ja - Nee) 93,1-78,8 92,3 % Ja 94,3-82,0 % Soms 4,6-14,8 % Nee 1,1-3,2 Ik ben tevreden over het kindercentrum van Cello (% Ja - Nee) 89, % Ja 92,3 - - % Soms 5,1 - - % Nee 2, b) Ik ben tevreden over het logeren bij Cello (% Ja - Nee) 86, % Ja 86,2 - - % Soms 13,8 - - % Nee Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 16

17 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Hoofdvragen A B C D 7b) 8b) 9b) 10a) Ik ben tevreden over de naschoolse opvang van Cello (% Ja - Nee) 95, % Ja 95,8 - - % Soms 4,2 - - % Nee Ik ben tevreden over de thuisondersteuning van Cello (% Ja - Nee) 96, % Ja 96,4 - - % Soms 3,6 - - % Nee Ik ben tevreden over de ondersteuning die mijn kind/ verwant krijgt in de klas van Cello (% Ja - Nee) 84, % Ja 92,0 - - % Soms % Nee 8,0 - - Ik ben tevreden over het ondersteuningsplan van mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 96,2-83,6 98,2 % Ja 97,4-87,0 % Soms 1,3-9,7 % Nee 1,3-3,3 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Cello A B C D 1b) Cello is een organisatie waarbij de vraag van mijn kind/ verwant centraal staat (% Ja - Nee) 87,5-76,7 97,5 % Ja 88,6-80,3 % Soms 10,2-16,1 % Nee 1,1-3,6 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 17

18 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Cello A B C D 1c) Cello is een betrouwbare organisatie (% Ja - Nee) 90,9-82,8 96,6 % Ja 92,0-85,3 % Soms 6,8-12,2 % Nee 1,1-2,5 1d) Cello is een deskundige organisatie (% Ja - Nee) 91,9-81,0 92,6 % Ja 93,0-82,7 % Soms 5,8-15,6 % Nee 1,2-1,7 1e) Cello is een betrokken organisatie (% Ja - Nee) 86,9-80,9 95,0 % Ja 88,1-82,5 % Soms 10,7-15,9 % Nee 1,2-1,6 Informatievoorziening A B C D 2b) 2c) 2d) Ik word voldoende geïnformeerd over hoe het gaat met mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 87,4-66,9 87,4 % Ja 87,4-74,4 % Soms 12,6-18,1 % Nee 0-7,5 Ik word door Cello voldoende geïnformeerd over de veranderingen in de zorg (% Ja - Nee) 56, % Ja 64,6 - - % Soms 26,8 - - % Nee 8,5 - - Het is mij duidelijk waar ik met een vraag of klacht naar toe kan (% Ja - Nee) 64, % Ja 68,6 - - % Soms 26,7 - - % Nee 4,7 - - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 18

19 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Informatievoorziening A B C D 2e) Ik ben tevreden over hoe er met vragen en/ of problemen wordt omgegaan (% Ja - Nee) 72,3-66,4 87,8 % Ja 77,1-72,2 % Soms 18,1-22,0 % Nee 4,8-5,8 Begeleiders A B C D 3b) 3c) De begeleiders houden zich aan de afspraken (% Ja - Nee) 88,6-78,8 96,7 % Ja 90,9-81,1 % Soms 6,8-16,6 % Nee 2,3-2,3 De begeleiders luisteren goed naar mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 88, % Ja 89,4 - - % Soms 9,4 - - % Nee 1, d) De begeleiders zijn deskundig in hun werk (% Ja - Nee) 90,6-83,4 91,1 % Ja 92,9-85,3 % Soms 4,7-12,8 % Nee 2,4-1,9 Ondersteuning A B C D 4b) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant gezond te leven (bijvoorbeeld met gezonde voeding en voldoende beweging) (% Ja - Nee) 84,1-69,7 90,0 4c) % Ja 87,0-75,8 % Soms 10,1-18,1 % Nee 2,9-6,1 De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met de persoonlijke verzorging (% Ja - Nee) 82,1-72,3 86,1 % Ja 85,1-77,0 % Soms 11,9-18,3 % Nee 3,0-4,7 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 19

20 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Ondersteuning A B C D 4d) De begeleiders vertellen mijn kind/ verwant als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een nieuwe begeleider komt of als er een nieuwe regel is) (% Ja - Nee) 90,9-73,9 92,3 4e) % Ja 90,9-79,4 % Soms 9,1-15,2 % Nee 0-5,4 De begeleiders helpen mijn kind/ verwant om (nieuwe) dingen te leren (% Ja - Nee) 76,8-72,5 89,4 % Ja 80,5-76,1 % Soms 15,9-20,3 % Nee 3,7-3,6 4f) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant bij het omgaan met anderen (familie, vrienden of mensen uit de buurt) (% Ja - Nee) 63,5-72,1 90,9 % Ja 71,4-78,9 % Soms 20,6-14,3 % Nee 7,9-6,8 4g) Mijn kind/ verwant kan met de begeleiders over moeilijke dingen praten (als hij/ zij dat wil) (% Ja - Nee) 70,8-57,8 80,1 4h) 4i) % Ja 81,3-69,9 % Soms 8,3-17,9 % Nee 10,4-12,2 De begeleiders stimuleren mijn kind/ verwant zelf keuzes te maken (% Ja - Nee) 84, % Ja 86,2 - - % Soms 12,3 - - % Nee 1,5 - - Mijn kind/ verwant kan familie en vrienden om hulp vragen als hij/ zij dat wil (% Ja - Nee) 71, % Ja 77,4 - - % Soms 16,1 - - % Nee 6,5 - - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 20

21 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Kindercentrum Cello A B C D 5c) 5d) 5e) 5f) Mijn kind/ verwant heeft plezier op het kindercentrum (% Ja - Nee) 89, % Ja 92,1 - - % Soms 5,3 - - % Nee 2,6 - - Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen op het kindercentrum (% Ja - Nee) 71, % Ja 80,0 - - % Soms 11,4 - - % Nee 8,6 - - Mijn kind/ verwant voelt zich veilig op het kindercentrum (% Ja - Nee) 89, % Ja 92,3 - - % Soms 5,1 - - % Nee 2,6 - - Ik ben tevreden over het vervoer naar het kindercentrum (% Ja - Nee) 36, % Ja 56,0 - - % Soms 24,0 - - % Nee 20,0 - - Logeren bij Cello A B C D 6c) 6d) Mijn kind/ verwant heeft plezier bij het logeren (% Ja - Nee) 85, % Ja 85,2 - - % Soms 14,8 - - % Nee Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen bij het logeren (% Ja - Nee) 69, % Ja 73,9 - - % Soms 21,7 - - % Nee 4,3 - - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 21

22 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Logeren bij Cello A B C D 6e) 6f) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig bij het logeren (% Ja - Nee) 92, % Ja 92,6 - - % Soms 7,4 - - % Nee Ik ben tevreden over het vervoer naar de logeerlocatie (% Ja - Nee) 60, % Ja 80,0 - - % Soms % Nee 20,0 - - Naschoolse opvang bij Cello A B C D 7c) 7d) 7e) 7f) Mijn kind/ verwant heeft plezier bij de naschoolse opvang (% Ja - Nee) 88, % Ja 88,0 - - % Soms 12,0 - - % Nee Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen bij de naschoolse opvang (% Ja - Nee) 83, % Ja 87,5 - - % Soms 8,3 - - % Nee 4,2 - - Mijn kind/ verwant voelt zich veilig bij de naschoolse opvang (% Ja - Nee) 96, % Ja 96,0 - - % Soms 4,0 - - % Nee Ik ben tevreden over het vervoer naar de naschoolse opvang (% Ja - Nee) 75, % Ja 87,5 - - % Soms % Nee 12,5 - - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 22

23 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 92 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Thuisondersteuning van Cello A B C D 8c) 8d) De ondersteuning heeft een positief effect op ons kind/ verwant (% Ja - Nee) 85, % Ja 85,2 - - % Soms 14,8 - - % Nee De ondersteuning heeft een positief effect op ons gezin (% Ja - Nee) 88, % Ja 88,5 - - % Soms 11,5 - - % Nee Ondersteuningsplan A B C D 10b) Er wordt goed naar de wensen van mijn kind/ verwant en ouders geluisterd bij het maken van het ondersteuningsplan (% Ja - Nee) 90, c) 10d) % Ja 92,0 - - % Soms 6,7 - - % Nee 1,3 - - De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen (% Ja - Nee) 83,8-74,6 95,8 % Ja 86,5-77,5 % Soms 10,8-19,6 % Nee 2,7-2,9 Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het ondersteuningsplan (% Ja - Nee) 90,5-80,7 97,1 % Ja 91,9-84,3 % Soms 6,8-12,1 % Nee 1,4-3,6 Tot slot A B C D 11a) Hoe waarschijnlijk is het dat u Cello aanraadt bij vrienden en collega's? (% NPS) 40,7-30,7 - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 23

24

25 5. Scores op de vragen: Grafisch, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Scores op de vragen: Grafisch 25

26 OVERIGE VRAGEN - GRAFISCH Legenda Aantal uitspraken Score van de huidige meting Score van Benchmark VGN A B C Kindercentrum Cello 5a. Maakt uw kind/ verwant gebruik van een kindercentrum van Cello? (n= 79) A B C Ja 34 43,0% - Nee 45 57,0% - Logeren bij Cello 6a. Maakt uw kind/ verwant gebruik van logeren bij Cello? (n= 83) A B C Ja 28 33,7% - Nee 55 66,3% - 26

27 OVERIGE VRAGEN - GRAFISCH Legenda Aantal uitspraken Score van de huidige meting Score van Benchmark VGN A B C Naschoolse opvang bij Cello 7a. Maakt uw kind/ verwant gebruik van naschoolse opvang bij Cello? (n= 86) A B C Ja 24 27,9% - Nee 62 72,1% - Thuisondersteuning van Cello 8a. Maakt uw kind/ verwant gebruik van thuiszorg of PPG van Cello? (n= 86) A B C Ja 26 30,2% - Nee 60 69,8% - 27

28 OVERIGE VRAGEN - GRAFISCH Legenda Aantal uitspraken Score van de huidige meting Score van Benchmark VGN A B C Zorg in de klas van Cello 9a. Maakt uw kind/ verwant gebruik van zorg in de klas van Cello? (n= 84) A B C Ja 23 27,4% - Nee 61 72,6% - 28

29 NET PROMOTER SCORE In dit overzicht staan de resultaten op de Net Promoter Score. De Net Promoter vraag kan gesteld worden op verschillende manieren. Bij de resultaten staat dan ook de vraagtekst vermeld. 'Net Promoter' is een geregistreerd merk van Fred Reichheld, Bain & Company and Satmetrix. Hoe waarschijnlijk is het dat u Cello aanraadt bij vrienden en collega's? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NPS Ouder/vert cliënten 18- (thuiswonend) A B N= Promoters ( rapportcijfer 9-10) 46,2% 48,2% 42 Passief tevreden ( rapportcijfer 7-8) 48,4% 34,3% 44 Criticasters ( rapportcijfer 0-6) 5,5% 17,5% 5 NPS score (%promoters - %criticasters) 40,7 30,7 A B Score van de huidige meting Score van Benchmark VGN N= Aantal uitspraken van de huidige meting Positieve NPS Negatieve NPS 29

30

31 6. Verdeling van de antwoorden per vraag, Cliëntervaringsonderzoek mei - juni 2014 Verdeling van de antwoorden per vraag 31

32 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 1a) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Cello * Geen antwoord 1 1,1% 0,0% Ja 1, ,2% 91,2% Soms 2,00 8 8,7% 8,8% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 1b) Cello is een organisatie waarbij de vraag van mijn kind/ verwant centraal staat Geen antwoord 4 4,3% 0,0% Ja 1, ,8% 88,6% Soms 2,00 9 9,8% 10,2% Nee 3,00 1 1,1% 1,1% 1c) Cello is een betrouwbare organisatie Geen antwoord 4 4,3% 0,0% Ja 1, ,0% 92,0% Soms 2,00 6 6,5% 6,8% Nee 3,00 1 1,1% 1,1% 1d) Cello is een deskundige organisatie Geen antwoord 6 6,5% 0,0% Ja 1, ,0% 93,0% Soms 2,00 5 5,4% 5,8% Nee 3,00 1 1,1% 1,2% *Het non-zero percentage geeft aan hoe de verdeling van de antwoorden is tussen alle respondenten die een antwoord op de vraag hebben gegeven. De respondenten die geen antwoord hebben gegeven zijn hierin dus niet meegenomen. 32

33 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 1e) Cello is een betrokken organisatie Geen antwoord 8 8,7% 0,0% Ja 1, ,4% 88,1% Soms 2,00 9 9,8% 10,7% Nee 3,00 1 1,1% 1,2% 2a) Ik ben tevreden over de informatievoorziening van Cello Geen antwoord 5 5,4% 0,0% Ja 1, ,1% 80,5% Soms 2, ,2% 16,1% Nee 3,00 3 3,3% 3,4% 2b) Ik word voldoende geïnformeerd over hoe het gaat met mijn kind/ verwant Geen antwoord 5 5,4% 0,0% Ja 1, ,6% 87,4% Soms 2, ,0% 12,6% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 2c) Ik word door Cello voldoende geïnformeerd over de veranderingen in de zorg Geen antwoord 10 10,9% 0,0% Ja 1, ,6% 64,6% Soms 2, ,9% 26,8% Nee 3,00 7 7,6% 8,5% 33

34 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 2d) Het is mij duidelijk waar ik met een vraag of klacht naar toe kan Geen antwoord 6 6,5% 0,0% Ja 1, ,1% 68,6% Soms 2, ,0% 26,7% Nee 3,00 4 4,3% 4,7% 2e) Ik ben tevreden over hoe er met vragen en/ of problemen wordt omgegaan Geen antwoord 9 9,8% 0,0% Ja 1, ,6% 77,1% Soms 2, ,3% 18,1% Nee 3,00 4 4,3% 4,8% 3a) Ik ben tevreden over de begeleiders van mijn kind/ verwant Geen antwoord 3 3,3% 0,0% Ja 1, ,2% 93,3% Soms 2,00 5 5,4% 5,6% Nee 3,00 1 1,1% 1,1% 3b) De begeleiders houden zich aan de afspraken Geen antwoord 4 4,3% 0,0% Ja 1, ,0% 90,9% Soms 2,00 6 6,5% 6,8% Nee 3,00 2 2,2% 2,3% 34

35 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 3c) De begeleiders luisteren goed naar mijn kind/ verwant Geen antwoord 7 7,6% 0,0% Ja 1, ,6% 89,4% Soms 2,00 8 8,7% 9,4% Nee 3,00 1 1,1% 1,2% 3d) De begeleiders zijn deskundig in hun werk Geen antwoord 7 7,6% 0,0% Ja 1, ,9% 92,9% Soms 2,00 4 4,3% 4,7% Nee 3,00 2 2,2% 2,4% 4a) Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind/ verwant van de begeleiders krijgt Geen antwoord 5 5,4% 0,0% Ja 1, ,1% 94,3% Soms 2,00 4 4,3% 4,6% Nee 3,00 1 1,1% 1,1% 4b) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant gezond te leven (bijvoorbeeld met gezonde voeding en voldoende beweging) Geen antwoord 23 25,0% 0,0% Ja 1, ,2% 87,0% Soms 2,00 7 7,6% 10,1% Nee 3,00 2 2,2% 2,9% 35

36 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 4c) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met de persoonlijke verzorging Geen antwoord 25 27,2% 0,0% Ja 1, ,0% 85,1% Soms 2,00 8 8,7% 11,9% Nee 3,00 2 2,2% 3,0% 4d) De begeleiders vertellen mijn kind/ verwant als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een nieuwe begeleider komt of als er een nieuwe regel is) Geen antwoord 26 28,3% 0,0% Ja 1, ,2% 90,9% Soms 2,00 6 6,5% 9,1% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 4e) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant om (nieuwe) dingen te leren Geen antwoord 10 10,9% 0,0% Ja 1, ,7% 80,5% Soms 2, ,1% 15,9% Nee 3,00 3 3,3% 3,7% 4f) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant bij het omgaan met anderen (familie, vrienden of mensen uit de buurt) Geen antwoord 29 31,5% 0,0% Ja 1, ,9% 71,4% Soms 2, ,1% 20,6% Nee 3,00 5 5,4% 7,9% 36

37 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 4g) Mijn kind/ verwant kan met de begeleiders over moeilijke dingen praten (als hij/ zij dat wil) Geen antwoord 44 47,8% 0,0% Ja 1, ,4% 81,3% Soms 2,00 4 4,3% 8,3% Nee 3,00 5 5,4% 10,4% 4h) De begeleiders stimuleren mijn kind/ verwant zelf keuzes te maken Geen antwoord 27 29,3% 0,0% Ja 1, ,9% 86,2% Soms 2,00 8 8,7% 12,3% Nee 3,00 1 1,1% 1,5% 4i) Mijn kind/ verwant kan familie en vrienden om hulp vragen als hij/ zij dat wil Geen antwoord 30 32,6% 0,0% Ja 1, ,2% 77,4% Soms 2, ,9% 16,1% Nee 3,00 4 4,3% 6,5% 5a) Maakt uw kind/ verwant gebruik van een kindercentrum van Cello? Geen antwoord 13 14,1% 0,0% Ja 1, ,0% 43,0% Nee 2, ,9% 57,0% 37

38 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 5b) Ik ben tevreden over het kindercentrum van Cello Geen antwoord 53 57,6% 0,0% Ja 1, ,1% 92,3% Soms 2,00 2 2,2% 5,1% Nee 3,00 1 1,1% 2,6% 5c) Mijn kind/ verwant heeft plezier op het kindercentrum Geen antwoord 54 58,7% 0,0% Ja 1, ,0% 92,1% Soms 2,00 2 2,2% 5,3% Nee 3,00 1 1,1% 2,6% 5d) Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen op het kindercentrum Geen antwoord 57 62,0% 0,0% Ja 1, ,4% 80,0% Soms 2,00 4 4,3% 11,4% Nee 3,00 3 3,3% 8,6% 5e) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig op het kindercentrum Geen antwoord 53 57,6% 0,0% Ja 1, ,1% 92,3% Soms 2,00 2 2,2% 5,1% Nee 3,00 1 1,1% 2,6% 38

39 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 5f) Ik ben tevreden over het vervoer naar het kindercentrum Geen antwoord 67 72,8% 0,0% Ja 1, ,2% 56,0% Soms 2,00 6 6,5% 24,0% Nee 3,00 5 5,4% 20,0% 6a) Maakt uw kind/ verwant gebruik van logeren bij Cello? Geen antwoord 9 9,8% 0,0% Ja 1, ,4% 33,7% Nee 2, ,8% 66,3% 6b) Ik ben tevreden over het logeren bij Cello Geen antwoord 63 68,5% 0,0% Ja 1, ,2% 86,2% Soms 2,00 4 4,3% 13,8% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 6c) Mijn kind/ verwant heeft plezier bij het logeren Geen antwoord 65 70,7% 0,0% Ja 1, ,0% 85,2% Soms 2,00 4 4,3% 14,8% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 39

40 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 6d) Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen bij het logeren Geen antwoord 69 75,0% 0,0% Ja 1, ,5% 73,9% Soms 2,00 5 5,4% 21,7% Nee 3,00 1 1,1% 4,3% 6e) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig bij het logeren Geen antwoord 65 70,7% 0,0% Ja 1, ,2% 92,6% Soms 2,00 2 2,2% 7,4% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 6f) Ik ben tevreden over het vervoer naar de logeerlocatie Geen antwoord 87 94,6% 0,0% Ja 1,00 4 4,3% 80,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% Nee 3,00 1 1,1% 20,0% 7a) Maakt uw kind/ verwant gebruik van naschoolse opvang bij Cello? Geen antwoord 6 6,5% 0,0% Ja 1, ,1% 27,9% Nee 2, ,4% 72,1% 40

41 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 7b) Ik ben tevreden over de naschoolse opvang van Cello Geen antwoord 68 73,9% 0,0% Ja 1, ,0% 95,8% Soms 2,00 1 1,1% 4,2% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 7c) Mijn kind/ verwant heeft plezier bij de naschoolse opvang Geen antwoord 67 72,8% 0,0% Ja 1, ,9% 88,0% Soms 2,00 3 3,3% 12,0% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 7d) Mijn kind/ verwant heeft goed contact met anderen bij de naschoolse opvang Geen antwoord 68 73,9% 0,0% Ja 1, ,8% 87,5% Soms 2,00 2 2,2% 8,3% Nee 3,00 1 1,1% 4,2% 7e) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig bij de naschoolse opvang Geen antwoord 67 72,8% 0,0% Ja 1, ,1% 96,0% Soms 2,00 1 1,1% 4,0% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 41

42 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 7f) Ik ben tevreden over het vervoer naar de naschoolse opvang Geen antwoord 76 82,6% 0,0% Ja 1, ,2% 87,5% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% Nee 3,00 2 2,2% 12,5% 8a) Maakt uw kind/ verwant gebruik van thuiszorg of PPG van Cello? Geen antwoord 6 6,5% 0,0% Ja 1, ,3% 30,2% Nee 2, ,2% 69,8% 8b) Ik ben tevreden over de thuisondersteuning van Cello Geen antwoord 64 69,6% 0,0% Ja 1, ,3% 96,4% Soms 2,00 1 1,1% 3,6% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 8c) De ondersteuning heeft een positief effect op ons kind/ verwant Geen antwoord 65 70,7% 0,0% Ja 1, ,0% 85,2% Soms 2,00 4 4,3% 14,8% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 42

43 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 8d) De ondersteuning heeft een positief effect op ons gezin Geen antwoord 66 71,7% 0,0% Ja 1, ,0% 88,5% Soms 2,00 3 3,3% 11,5% Nee 3,00 0 0,0% 0,0% 9a) Maakt uw kind/ verwant gebruik van zorg in de klas van Cello? Geen antwoord 8 8,7% 0,0% Ja 1, ,0% 27,4% Nee 2, ,3% 72,6% 9b) Ik ben tevreden over de ondersteuning die mijn kind/ verwant krijgt in de klas van Cello Geen antwoord 67 72,8% 0,0% Ja 1, ,0% 92,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% Nee 3,00 2 2,2% 8,0% 10a) Ik ben tevreden over het ondersteuningsplan van mijn kind/ verwant Geen antwoord 14 15,2% 0,0% Ja 1, ,6% 97,4% Soms 2,00 1 1,1% 1,3% Nee 3,00 1 1,1% 1,3% 43

44 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 10b) Er wordt goed naar de wensen van mijn kind/ verwant en ouders geluisterd bij het maken van het ondersteuningsplan Geen antwoord 17 18,5% 0,0% Ja 1, ,0% 92,0% Soms 2,00 5 5,4% 6,7% Nee 3,00 1 1,1% 1,3% 10c) De afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen Geen antwoord 18 19,6% 0,0% Ja 1, ,6% 86,5% Soms 2,00 8 8,7% 10,8% Nee 3,00 2 2,2% 2,7% 10d) Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het ondersteuningsplan Geen antwoord 18 19,6% 0,0% Ja 1, ,9% 91,9% Soms 2,00 5 5,4% 6,8% Nee 3,00 1 1,1% 1,4% 44

45 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 11a) Hoe waarschijnlijk is het dat u Cello aanraadt bij vrienden en collega's? Geen antwoord 1 1,1% 0,0% Zeer waarschijnlijk - Promotor 1, ,7% 22,0% 9 - Promotor 2, ,9% 24,2% 8 - Passief tevreden 3, ,1% 39,6% 7 - Passief tevreden 4,00 8 8,7% 8,8% 6 - Criticaster 5,00 2 2,2% 2,2% 5 - Criticaster 6,00 1 1,1% 1,1% 4 - Criticaster 7,00 0 0,0% 0,0% 3 - Criticaster 8,00 2 2,2% 2,2% 2 - Criticaster 9,00 0 0,0% 0,0% 1 - Criticaster 10,00 0 0,0% 0,0% Zeer onwaarschijnlijk - Criticaster 11,00 0 0,0% 0,0% 45

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Uw consultant Joyce Lemmens

Uw consultant Joyce Lemmens Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...9

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek ervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Amstelring Groep Dagbesteding en dagverzorging Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Totaalrapportage 2018 Uw consultant Sacha Komor E: sacha.komor@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg...5 Samenvatting...7 Scores op de thema s...11

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Uitleg bij de resultaten. Kleuring in de rapportage. Resultaat & Actie

Uitleg bij de resultaten. Kleuring in de rapportage. Resultaat & Actie Uitleg bij de resultaten Het onderzoek geeft inzicht in de organisatie, vanuit het perspectief van diegenen die daar het meeste over kunnen vertellen: jullie eigen medewerkers. Daarnaast biedt het onderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding 2018 Uw consultant Sacha Komor E: sacha.komor@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg...4 Samenvatting...6

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Brancherapportage 2011 GGZ 2011

Brancherapportage 2011 GGZ 2011 Brancherapportage 2011 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview benchmark Zorg...7 3. Quickview benchmark NTI...9 4. Scores op de thema's benchmark Zorg...11

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Gemeente Tynaarlo Meting mei 2013 Uw consultant Renske de Wit E: renske.de.wit@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID CLIËNTEN. Centrum Zorg & Welzijn. Makkelijk meer weten van klanten en medewerkers

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID CLIËNTEN. Centrum Zorg & Welzijn. Makkelijk meer weten van klanten en medewerkers HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID CLIËNTEN 2019 Centrum Zorg & Welzijn Makkelijk meer weten van klanten en medewerkers www.klantok.nl klantok CTO 2019 Centrum Zorg & Welzijn, v1 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Mei Uw consultant Thera van Heuveln. Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Waterschappen

Medewerkersonderzoek. Mei Uw consultant Thera van Heuveln. Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Waterschappen Medewerkersonderzoek Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Mei 2016 Uw consultant Thera van Heuveln E: thera.van.heuveln@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg bij

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

OBS Kon. Emma 7 februari 2014

OBS Kon. Emma 7 februari 2014 OBS Kon. Emma 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers.

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart Uw projectmanager Daphne Kater. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E:

Medewerkersonderzoek. Meting maart Uw projectmanager Daphne Kater. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2016 Uw projectmanager Daphne Kater E: daphne.kater@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Leger des Heils - Ambulant Volwassenen regio gemeenten (incl. nazorg PI Midden Holland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek Totaalrapportage Mei 2016 Uw consultant Thera van Heuveln E: thera.van.heuveln@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2017 Uitgevoerd door: Hardegarijp, februari 2018 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga april 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Inhoud... 2 Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 2 Methode... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Onderzoeksinstrument... 4 2.3 Respons...

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Westerholm Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Resultaten. 2. Heeft De Schutse Zorg Tholen voldoende aandacht voor uw verhaal? 33,3 56,3 23,5. Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal

Resultaten. 2. Heeft De Schutse Zorg Tholen voldoende aandacht voor uw verhaal? 33,3 56,3 23,5. Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Bewoners intramuraal verslagjaar

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers Hoofdrapportage Uw projectmanager Nienke Dijt E: nienke.dijt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de thema's...7 3. Scores

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga Maart 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE SLEUTELBLOEM BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld:

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld: De Net Promoter Score SM (NPS ) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool BV Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15.

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15. Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Naasten verslagjaar 2018 - - - -

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE PLATAAN BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De Plataan.

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2016 Uitgevoerd door: Hardegarijp, oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek Samenvatting April 2016 Uw consultant Noortje de Lange E: noortje.de.lange@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg bij de rapportage en actie...3 Quickview...9

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

? Geen ervaring 1. Je een goede persoonlijk begeleider hebt? Je vaak genoeg contact hebt met je persoonlijk begeleider?

? Geen ervaring 1. Je een goede persoonlijk begeleider hebt? Je vaak genoeg contact hebt met je persoonlijk begeleider? 3. BEGELEIDING 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het oordeel van de cliënten met betrekking tot de begeleiding. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gesloten vragen over begeleiding, de

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie