Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan"

Transcriptie

1 Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst?

2 Wat is medewerkerstevredenheid en betrokkenheid? Medewerkerstevredenheid verwijst naar de rationele component van de houding die werknemers aannemen ten opzichte van hun werk, gebaseerd op concrete ervaringen zoals teleurstellingen en of successen. Betrokkenheid is de gevoelsmatige lading van het handelen of reageren.

3 Hoe wordt medewerkerstevredenheid gemeten? Medewerkerstevredenheid is opgedeeld in 9 dimensies: 1. De functie 2. De aansturing. 3. De communicatie 4. De samenwerking 5. De klantgerichtheid 6. De waardering 7. De cultuur 8. De middelen 9. Betrokkenheid van collega s Methodiek: - per dimensie een reeks van stellingen te beantwoorden via een vijfpuntenschaal (1 = zeer mee oneens t/m 5 = zeer mee eens). - resultaten uitgesplitst naar afdeling. - per dimensie inventarisatie van gewenste verbeterpunten. Vergelijking met landelijke benchmarks cijfers gebaseerd op onderzoeken voor corporaties. Alle resultaten worden anoniem verwerkt en gerapporteerd.

4 Case: vraagstuk corporatie X Achtergrond Corporatie X heeft de laatste drie jaar een stormachtige ontwikkeling doorlopen. Met de installatie van een nieuw managementteam is de opdracht gekomen een meer bedrijfsmatige werkwijze te hanteren, waarbij klantgerichtheid en de optimalisatie van bedrijfsprocessen voorop staat. Gedurende deze 3 jaar heeft het MT signalen opgevangen, dat de nieuw ingezette koers een negatieve invloed heeft gehad op de medewerkerstevredenheid. Het MT weet echter niet of deze onvrede speelt bij een enkeling, een specifieke afdeling of dat deze onvrede structureel verweven is binnen de organisatie als geheel. Doelstelling Om de medewerkerstevredenheid te kunnen verhogen, wil het MT in eerste instantie duidelijk hebben waar de onvrede over het werk zich binnen de organisatie manifesteert. Daarnaast wenst zij input over welke dimensies van de medewerkerstevredenheid zij in eerste instantie moet verbeteren en hoe zij dit het best kan aanpakken. Onderzoeksaanpak Omdat de resultaten het meest representatief zijn wanneer medewerkers zich vrij kunnen uitspreken, worden alle onderzoeksresultaten anoniem verwerkt en gerapporteerd. De vragenlijsten worden online afgenomen waarbij iedere medewerker thuis een brief ontvangt met een persoonsgebonden wachtwoord en inlognaam.

5 Voorbeeld rapportage stellingen Communicatie % (zeer) mee eens Totaal Financiën Vastgoed Wonen Als er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen corporatie X dan word ik daar altijd meteen van op de hoogte gesteld 69% 100% 36% Ik heb het idee dat er met mijn mening/opmerkingen echt wat gedaan wordt binnen de organisatie 63% 90% 60% 40% Ik heb voldoende informatie om mijn werk goed te doen 77% 100% 50% Beleidszaken worden door het MT goed en regelmatig aan iedereen gecommuniceerd 60% 100% 40% 40% Er is een goede balans tussen de communicatie per en persoonlijke communicatie 53% 60% 30% Rood = negatief onderscheidend; groen = positief onderscheidend Bovenstaande tabel toont aan dat de tevredenheid over de communicatie niet gelijkmatig verdeeld is over de organisatie: vooral medewerkers van de afdeling Wonen bevestigen relatief weinig stellingen Het opvallend dat slechts 50% van de medewerkers van de afdeling Wonen zegt voldoende informatie te hebben en slechts 30% van hen is tevreden over de balans tussen de communicatie per en persoonlijk communicatie.

6 Voorbeeld Stellingen Communicatie t.o.v. Benchmark % (zeer) mee eens Als er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen corporatie X dan word ik daar altijd meteen van op de hoogte gesteld Ik heb het idee dat er met mijn mening/opmerkingen echt wat gedaan wordt binnen de organisatie Ik heb voldoende informatie om mijn werk goed te doen Beleidszaken worden door het MT goed en regelmatig aan iedereen gecommuniceerd Er is een goede balans tussen de communicatie per en persoonlijke communicatie Totaal 69% 63% 77% 60% 53% Landelijk 58% 73% 57% 68% Rood = negatief onderscheidend; groen = positief onderscheidend De vergelijking met de benchmark toont aan de scores van de gemiddelde medewerker van corporatie X vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde van corporaties. Corporatie X onderscheidt zicht positief ten opzicht van het landelijk gemiddelde op de stelling ik heb het idee, dat er met mijn mening/opmerkingen echt wat gedaan wordt binnen de organisatie. En negatief op er is een goede balans tussen de communicatie per en persoonlijke communicatie. Opvallend is dat de medewerkers van de afdeling Wonen aanmerkelijk lager scoren dan de benchmark

7 Voorbeeld Stellingen Aansturing % (zeer) mee eens Totaal Financiën Vastgoed Wonen Ik heb de vrijheid om mijn werk zo goed mogelijk te doen 71% 79% 63% Het is duidelijk wat er van me verwacht wordt op mijn werk 58% 63% 79% 32% Ik ben tevreden over de manier waarop mijn leidinggevende leiding geeft 58% 78% 63% 32% Mijn leidinggevende is actief betrokken bij mijn persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling 52% 62% 63% 32% Ik krijg regelmatig zinvolle feedback op mijn presteren 37% 35% 60% 16% Rood = negatief onderscheidend; groen = positief onderscheidend De scores op de dimensie Aansturing onderschrijven de relatieve ontevredenheid binnen de afdeling Wonen, zoals deze geconstateerd is bij de dimensie Communicatie. De resultaten tonen aan dat de medewerkers van de afdeling Wonen beduidend minder tevreden zijn over de wijze van leidinggeven. Zo bevestigen zij relatief weinig, dat zij regelmatige zinvolle feedback krijgen op prestaties (16%), dat zij weten wat er van hen verwacht wordt (32%) en ervaren zijn relatief weinig betrokkenheid van de leidinggevende bij de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling.

8 Voorbeeld Stellingen Aansturing Benchmark % (zeer) mee eens Ik heb de vrijheid om mijn werk zo goed mogelijk te doen Het is duidelijk wat er van me verwacht wordt op mijn werk Ik ben tevreden over de manier waarop mijn leidinggevende leiding geeft Mijn leidinggevende is actief betrokken bij mijn persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling Ik krijg regelmatig zinvolle feedback op mijn presteren Totaal 71% 58% 58% 52% 37% Landelijk 79% 85% 66% 67% 54% Rood = negatief onderscheidend; groen = positief onderscheidend De vergelijking met de benchmark toont aan de scores van de gemiddelde medewerker van corporatie X ver onder het landelijk gemiddelde liggen. Enkel de medewerkers van de afdeling Vastgoed hebben vergelijkbare scores met het landelijk gemiddelde; de afdeling Wonen blijft ver op deze scores achter. De meest genoemde punten die de medewerkers genoemd hebben om de aansturing te verbeteren zijn: - het bekend maken van verwachtingen - meer feedback geven op werkzaamheden

9 Voorbeeld toegekend belang dimensie % belangrijk Totaal Financiën Vastgoed Wonen Functie 69% 73% 67% 68% Aansturing 66% 56% 66% 76% Communicatie 26% 22% 23% 34% Samenwerking 71% 74% Klantgerichtheid 64% 55% 59% 78% Waardering 36% 33% 37% 35% Cultuur van de organisatie 40% 36% 41% 44% Middelen die ter beschikking staan 3% 3% 4% 3% Betrokkenheid van collega's 38% 40% 36% 38% Rood = negatief onderscheidend; groen = positief onderscheidend Bovenstaande tabel toont het belang dat de medewerkers van corporatie X toekennen aan de negen dimensies van medewerkertevredenheidsonderzoek. De samenwerking, de functie en de aansturing zijn voor de gemiddelde medewerker van corporatie X de 3 belangrijkste dimensies. De afdeling Wonen hecht aanmerkelijk meer belang aan klantgerichtheid, aansturing, cultuur van de organisatie en aan de communicatie dan de medewerkers van de overige afdelingen.

10 Voorbeeld Prioriteitenmatrix (1/2) Voor elke dimensie van de medewerkerstevredenheid is vervolgens een waarde berekend op basis van het gemiddelde percentage medewerkers dat het met de stellingen van betreffende dimensie (zeer) eens is. De gedachte achter deze opzet is dat als de medewerkers het met alle stellingen eens zijn, de organisatie de ideale situatie voor het betreffende element heeft bereikt en alle neuzen dezelfde kant op staan. Naarmate de medewerkers het met minder stellingen eens zijn zullen de gemiddelde percentages afnemen tot 0%. In deze situatie staan de medewerkers en organisatie volledig uit elkaar in hun opvattingen. De -norm vormt hierbij de situatie tussen de wenselijke en niet-wenselijke werksituatie ( < ). Ofwel wanneer men met gemiddeld of meer van de stellingen eens is, dan is de werksituatie op dat element goed. Is de score lager, dan vereist dat element aandacht. Om te bepalen welk lager-dan-de-normscorend element als eerste voor verbetering in aanmerking komt, is voor elk element het gemiddelde percentage (zeer) mee eens afgezet tegen het toegekende belang in de zogenaamde prioriteitenmatrix. De -norm en het gemiddelde belang per element delen de matrix in 4 kwadranten. Dimensies die onder de -norm vallen én een bovengemiddeld belang toegekend hebben gekregen vallen in het prioriteitenkwadrant en verdienen het meest direct aandacht.

11 Voorbeeld Prioriteitenmatrix (2/2) 1 = Functie 2 = Aansturing 3 = Communicatie 4 = Samenwerking 5 = Klantgerichtheid 6 = Waardering 7 = Cultuur 8 = Middelen 9 = Betrokkenheid PRIORITEIT UITBOUWEN 80% 60% 50% % 3 30% 20% 10% 8 SECUNDAIR BELANG IN STAND HOUDEN 0% 30% 40% 50% 60% 80% 90% gemiddeld % mee eens gemiddeld belang Bovenstaande matrix voor corporatie X toont aan dat de aansturing en samenwerking de meeste aandacht vereisen. Van secundair belang zijn de communicatie en de cultuur binnen de organisatie. Desalniettemin kunnen geen van deze dimensies als losstaande en geïsoleerde dimensies beschouwd worden, want de communicatie heeft bijvoorbeeld altijd invloed op de aansturing en samenwerking. De functie en klantgerichtheid zijn de dimensies waar corporatie X goed op scoort en bovengemiddeld belangrijk zijn voor de medewerkers.

12 Voorbeeld Conclusie Voor de medewerkers van corporatie X zijn de samenwerking, de functie, de aansturing en de klantgerichtheid de belangrijkste dimensies van het werk. De samenwerking en de aansturing vallen evenwel onder de -norm en dienen verbeterd te worden. Om deze dimensies te verbeteren kan men zich het beste richten op de medewerkers van de afdeling Wonen. Zijn zijn aanmerkelijk minder tevreden over de aansturing én de communicatie, hetgeen onlosmakelijk verbonden is aan de samenwerking. Het feit dat de afdeling Wonen zich relatief ontevreden toont is op zich een logisch gevolg van de nieuw ingeslagen weg van het MT; klantgerichtheid is een dimensie van het werk die vooral terugkomt in het dagelijkse werk van deze afdeling. De constatering dat de afdeling Wonen klantgerichtheid ook als een belangrijk element beschouwd toont aan dat de medewerkers van de afdeling doordrongen zijn van de nieuwe visie van het MT. Het grootste probleem lijkt dan ook te liggen in het operationaliseren van deze visie in de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling Wonen.

13 Voorbeeld Groepsdiscussies (1/2) Na een presentatie aan alle medewerkers van de belangrijkste onderzoeksresultaten is in overleg met het MT gekozen voor een reeks van groepsdiscussies, waarbij elke gespreksgroep bestond uit een mix van werknemers van de verschillende afdelingen. Doel van deze discussies was te achterhalen welke motieven achter de gegeven antwoorden lagen en vooral welke verbeterpunten de medewerkers bij de organisatie én bij zich zelf kunnen vinden. Voornaamste uitkomst uit deze groepsdiscussie was, dat alle medewerkers van corporatie X doordrongen zijn van de noodzaak huurders als klanten te beschouwen, maar het idee hebben dat het MT deze visie soms te nadrukkelijk opdringt. Het feit, dat vooral de medewerkers van de afdeling Wonen zich relatief ontevreden tonen, komt voort uit het beeld, dat de leidinggevende niet voldoende weerwoord biedt tegen de wensen van het MT. In bepaalde gevallen waren veranderingen niet realiseerbaar binnen de gestelde termijn. Door dit niet goed aan het MT over te brengen en tegelijkertijd te weinig input te geven om tot een oplossing te kunnen komen, heeft de leidinggevende te veel onduidelijkheden binnen de eigen afdeling gecreëerd. De leidinggevende zelf nuanceert deze mening door te stellen, dat het merendeel van de eisen wel gehaald zijn, maar dat de ervaringen met enkele achteraf onmogelijk gebleken doelstellingen de ervaringen met behaalde doelen hebben gekleurd.

14 Voorbeeld Groepsdiscussies (2/2) Tot slot is de medewerkers gevraagd nogmaals verbeterpunten te noemen die voor meer duidelijkheid kunnen zorgen binnen de corporatie. De meest genoemde verbeterpunten die de medewerkers voor zich zelf zien zijn: meer vragen naar feedback bij de leidinggevende. meer initiatief tonen bij het zoeken van informatie/oplossingen. meer overleggen met collega s. zaken van elkaar scheiden. De meest genoemde verbeterpunten die de medewerkers voor de organisatie zien zijn: niet te veel willen veranderen in één keer. realistische doelen stellen. alle medewerkers beter informeren. meer naar de medewerkers luisteren.

15 Voorbeeld Slotconclusie & aanbeveling De slotconclusie van het onderzoek is daarmee dat alle medewerkers binnen corporatie X en leidinggevenden in het bijzonder meer moeten aansturen op duidelijkheid, daar onduidelijkheden over het werk te veel tot onvrede leiden onder vooral de medewerkers van de afdeling Wonen. Aan deze intentie kan vorm gegeven worden via het structureel voeren van persoonlijke en afdelingsgerichte communicatie (weekoverleg). Het zal de werknemer in staat stellen zich beter betrokken te voelen bij en in te leven in de hernieuwde doelstellingen van de organisatie om daar vervolgens op adequate wijze naar te kunnen handelen. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de leidinggevende die hen op deze visie moet aansturen. Verbeterpunten voor de aansturing zijn het regelmatig geven van feedback, het uitspreken van realistische verwachtingen en het tonen van betrokkenheid bij de beroepsmatige en persoonlijke groei van de medewerkers.

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN Trefwoorden Klachtenmanagement Organisatiecultuur Klanttevredenheid ZANNA VAN DUN KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN De innovatieve kracht van Carglass Zanna van Dun is als CRM-consultant Klachtenmanagement

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Resultaten van een

Nadere informatie

Onderzoek naar externe en interne veranderingen

Onderzoek naar externe en interne veranderingen Onderzoek naar externe en interne veranderingen Werken HR en Marketing & Communicatie voldoende samen? Paul Hoogstraten LAGERWEIJ & PARTNERS Inhoudsopgave Pagina 3 Management samenvatting 4 Inleiding 5

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie