Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V."

Transcriptie

1 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7 Strategie en Beleid.10 Personeelsmanagement niet uitgewerkt. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet uitgewerkt... Mogelijkheden voor het personeel niet uitgewerkt... Beoordeling van het personeel niet uitgewerkt.... Beschikbare middelen niet uitgewerkt.... Maatschappelijke en sociale aspecten niet uitgewerkt. Werkplek niet uitgewerkt.. Informatievoorziening niet uitgewerkt.... Werkdruk niet uitgewerkt.. Interne communicatie niet uitgewerkt.... Invloed van de deelaspecten op de totale tevredenheid niet uitgewerkt... Tevredenheid uitgesplitst naar de verschillende groepen medewerkers niet uitgewerkt.. Conclusie en Advies

3 Inleiding Doelstelling De doelstelling van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek is inzichtelijk maken welke groepen medewerkers van... meer en minder tevreden zijn op verschillende aspecten. Methode De meting is gedaan door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van het INK model, welke een pluriform beeld geeft van de organisatie door te kijken naar input, proces en output. Vervolgens zijn vier gesprekken met medewerkers gevoerd, die aangaven dat zij een mondelinge toelichting wilden geven. In deze gesprekken is dieper ingegaan op enkele verbeterpunten, om te kunnen achterhalen wat nou de echte oorzaken waren van de lage mate van tevredenheid op enkele aspecten. Op deze manier is een betrouwbare kwantitatieve meting gedaan op alle belangrijke gebieden en is tevens middels kwalitatief onderzoek meer diepgang bereikt, om ook tot echt praktische aanbevelingen te kunnen komen. Respons De respons was hoog. In totaal hebben 456 van de 500 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een responspercentage van 91,2%. Leeswijzer Dit rapport begint met een directieoverzicht. Vervolgens worden de diverse aspecten van medewerkertevredenheid besproken. Daarna wordt gekeken welke aspecten van tevredenheid als het meest belangrijk worden ervaren en worden verschillen tussen groepen medewerkers besproken. Tot slot wordt een advies gegeven over hoe de medewerkertevredenheid kan worden verbeterd. De lezer die alleen geïnteresseerd is in een globaal overzicht, kan het laten bij het directieoverzicht (pagina 4) en het advies (pagina 12). Voor de lezer die meer diepgang wil, kunnen de resultaten op alle onderliggende deelaspecten worden nagelezen. 3

4 Directieoverzicht In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten weergegeven voor de samenvattende variabelen. Over de samenvattende variabelen zijn meerdere vragen gesteld. Meer inzicht in de verschillende variabelen wordt na het directieoverzicht gegeven, het directieoverzicht dient om een snel overzicht te geven van de algehele tevredenheid. Hieronder zijn de hoofdaspecten van de tevredenheid van 2008 vergeleken met die van De procenten geven aan in hoeverre medewerkers tevreden zijn met betrekking tot dat aspect. Rechts van de percentages staat de standaarddeviatie (s). Wanneer deze hoog is, is het verschil in tevredenheid met betrekking tot de variabele groot. Wanneer deze laag is, is het verschil in tevredenheid met betrekking tot de variabele laag. 4

5 Toelichting Uit het onderzoek blijkt dat op de meeste aspecten beter is gescoord dat in het voorgaande jaar. Dit geldt ook voor het rapportcijfer over de algehele tevredenheid met... als werkgever. Tevens zijn er geen aspecten waarover men in absolute zin meer ontevreden is dan tevreden. Over het geheel zijn de medewerkers van de... behoorlijk tevreden. Hieronder zullen de meest sterke en zwakke punten worden genoemd, en worden tevens de meest verbeterde punten en de verslechterde punten opgesomd. Sterke punten: + Beschikbare middelen 5

6 + Tevredenheid over leveranciers + Tevredenheid over de interne communicatie + Algehele tevredenheid Zwakke punten: - Tevredenheid over strategie en beleid - Tevredenheid over maatschappelijk/ sociale aspecten Verbeterde punten: Tevredenheid over de resultaten Tevredenheid over leiderschap Verslechterde punten: Tevredenheid over strategie en beleid Tevredenheid over werkdruk Tevredenheid over maatschappelijk/ sociale aspecten Wat betreft de gemiddelde tevredenheid m.b.t. verbetermogelijkheden is een grote spreiding op te merken, wat aangeeft dat het grootste deel van de medewerkers tevreden is, maar dat ook een aanzienlijk deel van de medewerkers ontevreden is. Aanbevelingen De belangrijkste aanbevelingen die uit dit rapport naar voren komen zijn: Het bevorderen van de participatie van medewerkers in het maken van beleid en het verhogen van de communicatie over gemaakte beslissingen naar de medewerkers. Het meer organiseren van activiteiten buiten werktijd, waardoor medewerkers een sterkere band met elkaar krijgen. Tevens het aanstellen van een vertrouwenspersoon en goede communicatie van deze aanstelling Het verlagen van de werkdruk op de afdelingen directie en R&D, vooral door het aanstellen van tijdelijk extra personeel gedurende drukke periodes. Het verbeteren van de bureaus en het licht dat medewerkers ter beschikking hebben. In de conclusie en aanbevelingen op pagina 12 is dieper ingegaan op bovenstaande aanbevelingen en zijn tevens meer aanbevelingen gegeven. 6

7 Leiderschap 7

8 Opmerkingen van respondenten met betrekking tot leiderschap Verbeterpunten Neutrale punten Sterke punten De baas heeft soms wel wat buien Werk er nog niet lang genoeg Zeer te spreken over het leiderschap Er is wel eens wat miscommunicatie Weet niet, zal wel goed zijn Gaat steeds beter Kan wel beter allemaal Niet echt leiderschapsnoemenswaardig Goed leiderschap moet nog blijken Hoor er niet zoveel van Zeer te spreken!!! Over het algemeen in orde Tevreden Content mee Lijkt prima Zal wel goed zijn Goed leiderschap 8

9 Toelichting Absoluut gezien is men redelijk tevreden over het aspect leiderschap. Het aspect leiderschap is in totaal sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Sterke punten: + De open houding die de leidinggevenden weten te creëren + Stimuleren van werkzaamheden Zwakke punten: - Fysieke bereikbaarheid van de leidinggevenden - Zichtbaarheid inzet van de directie - Het vertrouwen van de directie in de medewerkers Verbeterde punten: Telefonische bereikbaarheid Stimulering van de communicatie Informatieverschaffing door leidinggevenden Vertrouwen in de directie De nog wat zwakkere punten hier zijn inzet van de directie en het vertrouwen van de directie in de medewerkers. De werkdruk bij de directie blijkt zeer hoog te liggen, dus mogelijkheden ter verbetering hiervan moeten worden gezocht in betere communicatie van de directie naar de medewerkers ten aanzien van bereikte resultaten en werkzaamheden. Het verbeterpunt van de fysieke bereikbaarheid van de leidinggevenden kan worden aangekaart bij de leidinggevenden, zodat zij hiervan op de hoogte zijn, en zij dit zelf kunnen verbeteren. 9

10 Strategie en Beleid 10

11 Opmerkingen met betrekking tot strategie en beleid Verbeterpunten Neutrale punten Sterke punten We gaan op deze manier failliet Gaat goed maar kan beter Goede strategie en beleid Wat merk ik er van.. Beleid is goed, strategie kan beter Gaat goed zo Moet niet zo kinderachtig qua beleid; mag wel wat ruimer van mij Moet voor alles een regel? Sommige dingen zijn toch vanzelfsprekend?! Laat ze nu eens gewoon met ons hierover praten in plaats van een onderzoek Het beleid is goed, de strategie nog beter Zeer content Goed en scherp Toelichting Op de dimensie strategie en beleid wordt matig gescoord; er wordt tevens minder goed gescoord dan in het afgelopen jaar. Zwakke punten: - Het op de hoogte worden gehouden van de resultaten van... - De klantvriendelijkheid van... - Het idee dat... aan de eisen van de klant kan voldoen Verbeterde punten: De wens om betrokken te worden bij het opstellen van doelen en plannen op de afdeling Verslechterde punten: Tevredenheid over de kennis over de doelen en plannen op de afdeling Tevredenheid over de klantvriendelijkheid van... Tevredenheid over het voldoen van... aan de eisen van de klant Uit gesprekken is naar voren gekomen dat medewerkers negatieve verhalen horen over enkele collega s die grappen uithaalden met klanten. Dit werkt erg demotiverend op andere medewerkers om de klanten wel goed te helpen. Naar namen van deze medewerkers is niet gevraagd, om anonimiteit te waarborgen. De specifieke grappen die deze medewerkers met klanten uithaalden wilde men niet noemen. Het is belangrijk dat... hier gericht actie in onderneemt en vooral de overige medewerkers stimuleert om wel klantvriendelijk te blijven. 11

12 Conclusie en Advies Allereerst kan worden opgemerkt dat medewerkers binnen... behoorlijk tevreden zijn. Hoewel er wel verbeterpunten zijn, wordt op geen van de aspecten echt slecht gescoord. Wel is opvallend dat juist die aspecten die veel bijdragen aan de totale tevredenheid, minder goed scoren. De aspecten tevredenheid over strategie en tevredenheid over werkdruk zijn gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze kenmerken dragen veel bij aan de totale tevredenheid. Dit zullen ook aandachtspunten moeten zijn. Absoluut gezien scoren tevredenheid met strategie en beleid en tevredenheid met maatschappelijk/ sociale aspecten het laagst. Deze aspecten dragen veel bij aan de totale tevredenheid en zijn daarmee ook belangrijke verbeterpunten. Een ander belangrijk punt ter verbetering is dat de medewerkers niet erg bereid zijn om zich maximaal in te spannen voor... Dit is iets wat blijkbaar betrekkelijk weinig te maken heeft met de tevredenheid, want deze is over het algemeen goed. Medewerkers gaven aan dat het heel gemakkelijk is om net te doen alsof men hard werkt. De individuele output wordt toch niet gemeten, zegt men. Hieronder zal worden beschreven hoe aandacht kan worden besteed aan enkele belangrijke aspecten van tevredenheid. Strategie en beleid Zowel op absoluut niveau als ten opzichte van vorig jaar is op het punt strategie en beleid niet hoog gescoord. Dit heeft te maken met het feit dat medewerkers het gevoel hebben weinig betrokken te worden bij het opstellen van doelen en plannen en van de behaalde resultaten, vooral met betrekking tot de tevredenheid van klanten. Om de tevredenheid te verhogen wordt als eerste aanbevolen om strategie en plannen als wel behaalde resultaten en resultaten van klanttevredenheidsonderzoek duidelijk en tijdig te communiceren naar de medewerkers. Dit zal een aandachtspunt moeten zijn. Daarnaast is het, het overwegen waard of medewerkers niet meer betrokken moeten worden bij het nemen van beslissingen. Dit levert natuurlijk wel belangrijke nadelen op, zoals het verlengen van de beslissingsperiodes. Mogelijk is een tussenweg het beter communiceren van resultaten van het overleg tussen directie en de ondernemingsraad, of het regelmatig om input van de medewerkers te vragen. Tevens kwam uit het onderzoek dat vooral laag werd gescoord op het idee dat... klantvriendelijk is en dat... aan de eisen van de klant kan voldoen. Het is daarom belangrijk om te achterhalen waar dit aan ligt. Heeft... de afgelopen periode slechte ervaringen gehad met klanten? Wanneer medewerkers al twijfelen is het belangrijk om goed naar de kwaliteit van dienstverlening te gaan kijken. Daarnaast is het belangrijk om resultaten met betrekking tot klanttevredenheid, zoals omzet en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek, duidelijk te communiceren naar de medewerkers, zeker wanneer de uitkomsten hiervan positief zijn. Wanneer medewerkers het idee hebben dat... geen klantvriendelijke bedrijf is, zal dit de klantvriendelijkheid van de medewerkers ook niet ten goede komen. Wanneer 12

13 medewerkers echter trots zijn op de klantvriendelijkheid van het bedrijf, zullen zij het idee hebben dat zij een naam hoog te houden hebben. Het idee van een lage klantvriendelijkheid verlaagt ook de werkelijke klantvriendelijkheid en een hoge klantvriendelijkheid verhoogt ook de werkelijke klantvriendelijkheid. Daarom is het belangrijk om naar de medewerkers te communiceren dat... een klantvriendelijk bedrijf is en om tevens kritisch naar de werkelijke klanttevredenheid te kijken. Tevredenheid met maatschappelijk/ sociale aspecten Uit het onderzoek is gebleken dat... dit jaar niet zeer goed scoorde op maatschappelijk/ sociale aspecten. Dit betekent dat medewerkers het idee hebben dat er te weinig aandacht wordt besteed aan sociale activiteiten en dat collega s binnen... weinig klaar staan voor elkaar. Dit zijn aspecten die veel blijken bij te dragen aan de totale tevredenheid. Mogelijke verbeteringen kunnen worden gezocht in het organiseren van bedrijfsborrels/ vrijdagmiddag borrels en het aangeven dat de organisatie open staat om met medewerkers te spreken over (persoonlijke) problemen. Dit kan worden gedaan door op verschillende manieren te communiceren dat men met problemen bij de afdeling personeelszaken of een ander vertrouwenspersoon terecht kan. Ook het organiseren van sociale activiteiten buiten het werk om vergroot de band die medewerkers met elkaar hebben, zodat men sneller het gevoel heeft dat men bij elkaar terecht kan wanneer men met problemen zit. Werkdruk Op de afdelingen R&D, directie en productie blijkt de werkdruk soms te hoog. Directie en R&D blijken ook de afdelingen te zijn waar men aanzienlijk minder tevreden is. Dit zijn overigens de afdelingen waar overwegend mannen werken, welke minder tevreden zijn. Tevens blijkt dit in belangrijke mate bij te dragen aan de totale tevredenheid. Zodoende lijkt het belangrijk om dit probleem serieus te nemen. Oplossingen hiervoor kunnen worden gezien in cursussen time management, meer delegeren (hier zijn ook cursussen voor) en het aannemen van extra personeel. Productiviteit Om de productiviteit te verhogen zou het goed zijn om de productiviteit van enkele medewerkers te controleren. Dat verhindert hen om de kantjes ervan af te lopen. Een andere mogelijkheid is het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel. Dit kan worden vergroot door medewerkers: - te benadrukken dat zij een belangrijke eigen verantwoordelijkheid hebben; - eventueel gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor bepaalde targets; - meer het idee te geven van het uiteindelijke eindproduct. Dit zorgt ervoor dat medewerkers meer het idee krijgen dat hun werkzaamheden wezenlijke betekenis hebben voor het bedrijf en dat het uitmaakt wat zij afleveren; - meer het idee te geven dat zij onderdeel zijn van... Dit eenheidsgevoel kan onder andere worden gecreëerd door meer gezamenlijke activiteiten te organiseren. 13

14 Klantvriendelijkheid Uit het onderzoek is gebleken dat sommige medewerkers grappen uithalen met klanten. Het is van groot belang te achterhalen wat voor grappen dit waren en ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Misschien nog belangrijker is ervoor te zorgen dat andere medewerkers dit gedrag gaan afkeuren en niet het idee krijgen dat het dus niet uitmaakt hoe er naar de klant wordt opgetreden. Ook hiervoor is het belangrijk het verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten. Middelen Medewerkers zijn relatief ontevreden over het bureau en het licht. Dit kan worden verbeterd door verstelbare bureaus aan te schaffen voor medewerkers die veel achter hun bureau werkzaam zijn. Tevens kan meer sfeervol licht worden geïnstalleerd. Onderscheid maken tussen diverse groepen In de eerste plaats blijken mannen, medewerkers werkzaam bij R&D en directie en hoog opgeleide mensen minder tevreden te zijn. Dit is grotendeels te wijten aan de hoge werkdruk. Daarnaast blijkt het dat jonge medewerkers en medewerkers die langere tijd binnen dezelfde functie werkzaam zijn minder tevreden zijn. Een meer nauwkeurige blik op de jongere medewerkers geeft aan dat zij vooral veel behoefte hebben aan meer sociale activiteiten buiten het werk om en dat zij tevens meer behoefte hebben aan carrière kansen. Het bieden van meer wisselingen van functies lijkt hierom raadzaam. Dit vermindert tevens het probleem van ontevredenheid van medewerkers die langere tijd binnen één functie werkzaam zijn. Daarbij is het tevens raadzaam om te onderzoeken of er meer opleiding kan worden geboden welke medewerkers helpen om naar een nieuwe functie toe te groeien. De mogelijkheid tot opleiding was iets wat minder goed werd beoordeeld. Tot slot Puur het afnemen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek verhoogt al de tevredenheid van de medewerkers. De reden daarvoor is dat medewerkers het idee krijgen dat er naar hen wordt geluisterd. Echter, uit dit onderzoek is gebleken dat medewerkers vinden dat al wel prima naar medewerkers wordt geluisterd, maar dat met de input van de medewerkers weinig wordt gedaan. Dat maakt dat het in dit geval extra belangrijk is om iets met de resultaten van dit onderzoek te doen en vooral ook dit duidelijk naar de medewerkers te communiceren. Dat begint met het communiceren van de onderzoeksresultaten, waarvan Junior Consult in samenwerking met... een samenvatting voor de medewerkers zal schrijven. 14

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever:

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever: Rapportage Samenvatting Medewerkersonderzoek PO Soort rapportage: School: Schoolrapportage BBS Antonius Datum: november 2017 Opdrachtgever: Stichting Prodas 1. Inleiding Stichting Prodas wil inzicht in

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2017 Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga maart 2016 MTO-CQI www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stichting het Robertshuis

Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stichting het Robertshuis Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek Documentversie: 0.1 Documentdatum: 14-03-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Totaalresultaat... 4 2. Resultaten per rubriek... 5 2.1 Functie... 5 2.2 Werkdruk...

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek CKG Molenberg

Kwaliteitshandboek CKG Molenberg 3. Kwaliteitssysteem 3.5. Meten, analyseren en verbeteren van de hulp- en dienstverlening 3.5.5. Medewerkerstevredenheid versie 2011 Doel: Ministerieel besluit: Art. 7 5: Daartoe beschrijft het centrum

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK RESULTATEN Marlijn Antonides Msc marlijnantonides@gmail.com Resultaten In deze rapportage bekijken we de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek 2017 van Kindercentra

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Ontdek de kracht van feedback! 160+ uitgewerkte voorbeeldvragen 13 thema s Versie 5.00 Email: info@voorbeeldtevredenheidsonderzoek.nl www.voorbeeldtevredenheidsonderzoek.nl

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Samenvatting, Analyse en Acties In maart 2018 is er op alle scholen binnen CPO De Tjongerwerven door DUO Onderwijsonderzoek & Advies een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen,

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013 Klanttevredenheidonderzoek Alescon 28 mei 2013 1 Respons Klant van: verstuurd vragenlijst ingevuld wel mail reactie; geen vragenlijst niet gereageerd respons Assemblage 69 24 1 44 35% Businesspost 64 16

Nadere informatie

Gemeente Dantumadeel Hoofdrapport

Gemeente Dantumadeel Hoofdrapport Grote Bickersstraat KS Amsterdam Postbus AE Amsterdam t f e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Hoofdrapport Medewerkertevredenheidsonderzoek F oktober Medewerkeronderzoek InternetSpiegel oktober

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Primair onderwijs over LVS, 2017

Klanttevredenheidsonderzoek. Primair onderwijs over LVS, 2017 Klanttevredenheidsonderzoek Primair onderwijs over LVS, 2017 Oktober 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Klanttevredenheidsonderzoek LVS primair onderwijs 2017 3 1.2 Respondenten 3 2 Resultaten 3 2.1

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Online beoordelen Inleiding Het gebruik

Online beoordelen Inleiding Het gebruik Online beoordelen Inleiding Organisaties moeten steeds sneller in kunnen spelen op de veranderende eisen die de samenleving aan organisaties stelt. De huidige, veelal traditionele P&O instrumenten, zoals

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Opdrachtgevers & Netwerkpartners

Opdrachtgevers & Netwerkpartners Opdrachtgevers & Netwerkpartners van Synthese Mate van tevredenheid [Externe versie] Rapportage 2017 Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Februari 2018 2 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Februari 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

RAPPORT MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK.

RAPPORT MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK. RAPPORT MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK. Inleiding: Eind augustus hebben de medewerkers van Op Mezelf of Second Chance Force een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga april 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF

Moerdük. ge meente. o 80% ervaart de geboden ondersteuning als nuttig RAADSINFORMAT EBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMAT EBRIEF Van Col van en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderuverp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 7 g ð69 v2q 3q3 Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport VERTROUWELIJK Rapport 36 -feedback Voorbeeldrapport 7-2-215 www.talentfactor.nl Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eigen score en omgevingsscore...

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie