Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West"

Transcriptie

1 Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus AR Utrecht telefoon: website: Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 MANAGEMENT SUMMARY Management summary Aanbevelingen 10 5 ONDERZOEKSRESULTATEN Overall beeld De Dijk Oost + West Hoofdaspecten nader bekeken 21 Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding Zaan Primair wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers van de scholen. Tegen deze achtergrond heeft Zaan Primair in januari 2015 een Medewerkersonderzoek laten uitvoeren. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek voor De Dijk Oost + West beschreven. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Medewerkersonderzoek luiden als volgt: Achterhalen hoe de medewerkers (OP en OOP) het werken bij De Dijk Oost + West ervaren en hoe tevreden zij daarmee zijn. Achterhalen hoe betrokken en gemotiveerd de medewerkers van De Dijk Oost + West zijn. Achterhalen hoe De Dijk Oost + West scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers. Achterhalen wat de verbeterpunten voor De Dijk Oost + West zijn vanuit het perspectief van de medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek bieden De Dijk Oost + West houvast bij het nemen van maatregelen voor het verhogen van het werkplezier, de tevredenheid, de betrokkenheid en de (werkgerelateerde) motivatie van de medewerkers. Uiteraard zijn dat geen doelen op zich. Uitgangspunt is dat het verhogen van het werkplezier, de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben op het functioneren van de school en uiteindelijk op de tevredenheid van leerlingen en ouders. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor De Dijk Oost + West, maar ook van de sterke punten van De Dijk Oost + West (dissatisfiers én satisfiers). Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Medewerkersonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de medewerker mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De medewerkers van de scholen van De Dijk Oost + West, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er drie digitale reminders gestuurd naar de medewerkers die de vragenlijst na verloop van tijd nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle 30 medewerkers van De Dijk Oost + West. Uiteindelijk hebben 29 medewerkers de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 97%. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Medewerkersonderzoek primair onderwijs. De Dijk Oost + West heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Dijk Oost + West gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen in paragraaf 5.1 met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de medewerkers het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens' een waarde 1 en 'helemaal mee eens' een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de medewerkers over dit aspect/deze stelling zijn. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij medewerkertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig / slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden medewerkers De medewerkers die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Ik ben tevreden met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens kwalificeren wij als ontevreden medewerkers. Aspecten waarover 15% of meer van de medewerkers ontevreden is, typeren wij als knelpunt/aandachtspunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden medewerkers. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek heeft verricht onder medewerkers in het primair onderwijs. De benchmark PO bevat de resultaten van ruim medewerkers in het PO. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary Inleiding In januari 2015 is een medewerkersonderzoek verricht naar de tevredenheid van medewerkers van De Dijk Oost + West. De meting onder de medewerkers heeft online plaatsgevonden (waarbij de medewerkers per werden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen). Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Medewerkersonderzoek primair onderwijs, waarbij De Dijk Oost + West de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Daarnaast heeft De Dijk Oost + West gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen toe te voegen (het Pluspakket). Van de 30 medewerkers van De Dijk Oost + West die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 29 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 97% Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende drie criteria: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; 2. de benchmark primair onderwijs: indien De Dijk Oost + West hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; 3. de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar medewerkers tevreden over zijn en waaraan medewerkers veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; 2. het percentage medewerkers dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden medewerkers signaleren wij een knelpunt; 3. de benchmark primair onderwijs: indien De Dijk Oost + West lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; 4. de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de school. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark PO de afwijking ten opzichte van de benchmark het percentage ontevreden medewerkers het percentage tevreden medewerkers de plaats in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden medewerkers Percentage tevreden medewerkers Plaats in de prioriteitenmatrix Algemene tevredenheid werk o 0 % 96 % Sfeer % 100 % Sterke punten Inhoud van het werk % 100 % Sterke punten Samenwerking % 100 % Sterke punten Onderwijs % 100 % Sterke punten Communicatie % 100 % Handhaven Identiteit % 93 % Handhaven Werkomstandigheden o 3 % 93 % Sterke punten Persoonlijke ontwikkeling o 4 % 82 % Handhaven Directeur/locatieleider o 0 % 85 % Sterke punten MR % 65 % Bestuur % 63 % Arbeidsvoorwaarden % 48 % Werkdruk % 36 % Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Toelichting op 'Plaats in de prioriteitenmatrix': het hoofdaspect 'algemene tevredenheid werk' is niet in de prioriteitenmatrix opgenomen omdat dit de 'afhankelijke variabele' is in de regressieanalyse waarop de prioriteitenmatrix is gebaseerd (zie paragraaf Verbeterprioriteiten). een hoofdaspect duiden we aan als 'niet te positioneren' als we het niet eenduidig aan één van de kwadranten in de prioriteitenmatrix kunnen toewijzen. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 4.1.4 Werkdruk Bekend is dat leerkrachten hun werkdruk als hoog ervaren. Om erachter te komen of leerkrachten van De Dijk Oost + West afwijken van de landelijke PO-cijfers, hebben we een aanvullende risicoprofielanalyse gemaakt. De risicoscore mondt uit in drie risicogroepen: 1. Laag risico: de door leerkrachten ervaren werkdruk is ondergemiddeld en de leerkrachten beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; 2. Enig risico: de door leerkrachten ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de leerkrachten beoordelen de eigen werkdruk als acceptabel; 3. Hoog risico: de door leerkrachten ervaren werkdruk is gemiddeld of bovengemiddeld en de leerkrachten beoordelen de eigen werkdruk als niet acceptabel. In de volgende tabel staat het resultaat van deze analyse voor de leerkrachten van De Dijk Oost + West afgezet tegen de landelijke benchmark PO. Risicogroep % De Dijk Oost + West % benchmark PO Laag risico 47% 42% Enig risico 25% 33% Hoog risico 29% 25% Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 4.2 Aanbevelingen Voorop staat dat de medewerkers van De Dijk Oost + West evenals in 2013 zeer tevreden zijn met hun werk. Dat geldt in zijn algemeenheid en dat geldt ook voor een aantal hoofdaspecten, namelijk de sfeer, de inhoud van het werk, de samenwerking op school, het onderwijs, de communicatie en de identiteit. Ten opzichte van de meting in 2013 scoort De Dijk Oost + West hoger op de volgende hoofdaspecten: sfeer, samenwerking, inhoud van het werk, identiteit, werkomstandigheden, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, bestuur, arbeidsvoorwaarden en werkdruk. Op de overige hoofdaspecten scoort De Dijk Oost + West gelijk aan de meting in Medewerkersonderzoek wordt echter met name verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. De aanbevelingen richten zich op die hoofdaspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Dit zijn: Werkdruk; Arbeidsvoorwaarden; Bestuur; MR. Werkdruk Het hoofdaspect werkdruk is net als in 2013 een belangrijk verbeterpunt binnen De Dijk Oost + West. De medewerkers van de school zijn nog steeds ontevreden over de werkdruk. Het hoofdaspect scoort sterk lager dan de benchmark primair onderwijs en komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. Binnen het hoofdaspect werkdruk zijn medewerkers (zeer) matig tevreden over alle onderscheiden deelaspecten. Het is belangrijk dat de school aandacht besteedt aan (het verminderen van) de werkdruk. Hierbij kan worden gedacht aan een themabijeenkomst over werkdruk waarin medewerkers aan kunnen geven wat de belangrijkste problemen zijn en waarin samen nagedacht wordt over haalbare oplossingen, zoals het verminderen van het aantal vergaderingen of het mogelijk maken vergaderingen facultatief bij te wonen. Arbeidsvoorwaarden De medewerkers zijn nog steeds zeer matig tevreden over de arbeidsvoorwaarden, hoewel het aspect hoger scoort dan in Het hoofdaspect scoort sterk lager dan de benchmark primair onderwijs en komt in de prioriteitenmatrix naar voren als verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De medewerkers zijn ontevreden over alle onderscheiden deelaspecten. Wat dit aspect betreft is De Dijk Oost + West gehouden aan de CAO voor onderwijspersoneel. Om de beloning aan te laten sluiten bij de werkzaamheden van de medewerkers kan worden gekeken naar de mogelijkheden voor een vorm van prestatiebeloning die binnen de wettelijke kaders past. Daarnaast geven de medewerkers bij het hoofdaspect persoonlijke ontwikkeling aan ontevreden te zijn over de vooruitzichten op doorgroei naar lb-functies en binnen de school. Het zou goed zijn om tijdens gesprekken in de gesprekkencyclus meer in te gaan op de persoonlijke wensen van de medewerkers wat betreft hun doorgroei/verandering van functie binnen de school. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 Bestuur Over het bestuur zijn de medewerkers matig tevreden. Het hoofdaspect scoort sterk hoger dan de benchmark primair onderwijs, maar komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. In vergelijking met 2013 zijn de medewerkers echter meer tevreden over het bestuur. De medewerkers zijn (zeer) matig tevreden over de mate waarin hun mening serieus wordt genomen door het bestuur, over de zichtbaarheid van het bestuur, over de organisatie van de school door het bestuur en over de openheid van het bestuur over de genomen maatregelen. Het verdient aanbeveling om als bestuur een grotere betrokkenheid bij de school te tonen en aandacht te hebben voor de zichtbaarheid. MR De medewerkers van De Dijk Oost + West zijn over het algemeen matig tevreden over de medezeggenschapsraad (MR). Het hoofdaspect scoort hoger dan de benchmark primair onderwijs, maar komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met minder hoge prioriteit. De medewerkers van de school zijn matig tevreden over de belangenbehartiging door de MR en over de mate waarin de MR een toegevoegde waarde heeft. Winst valt hier te behalen door als MR aandacht te hebben voor de communicatie richting de medewerkers van de school. Algemeen Als wij de deelaspecten nader bestuderen komen er nog een aantal punten naar voren waar De Dijk Oost + West aandacht aan kan besteden om de tevredenheid van de medewerkers te verhogen. Bij het hoofdaspect werkomstandigheden zien we dat de medewerkers (zeer) matig tevreden zijn over de beschikbare financiële middelen, over de beschikbare ICT-middelen en over de werkplek. Misschien kan er met de medewerkers overlegd worden over de belangrijkste knelpunten en gekeken worden of daar budget voor vrijgemaakt kan worden. Daarnaast zijn de medewerkers ontevreden over de samenwerking tussen de scholen van Zaan Primair en over de mate waarin op school aandacht wordt besteed aan geestelijke stromingen. Om de tevredenheid van de medewerkers met de school te verhogen zou het voor De Dijk Oost + West goed zijn om hier eveneens aandacht aan te besteden. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld De Dijk Oost + West Algemene tevredenheid In de linker grafiek op de volgende pagina gaan we in op de gemiddelde score van de medewerkers op de verschillende aspecten. Aspecten waarop De Dijk Oost + West zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft De Dijk Oost + West geen, dan wel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop De Dijk Oost + West een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft De Dijk Oost + West geen, dan wel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek op de volgende pagina gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 De medewerkers zijn zeer tevreden over hun betrokkenheid bij de school (9.5), over hun betrokkenheid bij het team (9.4), zijn trots op hun school (9.0) en zijn tevreden over over de school waar zij werken (9.0). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over hun gevoel van baanzekerheid (7.3; 17% negatief). Algemeen beeld van het werk Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden met mijn werk 96% Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben Ik voel me betrokken bij mijn team Ik ben trots op mijn school Over het algemeen ben ik tevreden met de school waar ik werk Ik voel mij zeker van mijn baan bij Zaan Primair Als ik nu zou kunnen kiezen waar ik zou gaan werken dan kies ik opnieuw voor Zaan Primair Ik voel me betrokken bij Zaan Primair Ik vind Zaan Primair een aantrekkelijke werkgever 97% 17% 69% 3% 66% 7% 59% 4% 57% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.2 Tevredenheid over de werkbelevingsaspecten (de hoofdaspecten) De medewerkers zijn zeer tevreden over de sfeer (9.3), over de inhoud van het werk (8.7), over de samenwerking (8.7), over het onderwijs (8.5), over de communicatie (8.4) en over de identiteit (8.2). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de werkdruk (5.3; 36% negatief) en over de arbeidsvoorwaarden (6.0; 31% negatief). Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Sfeer Inhoud van het werk Samenwerking Onderwijs Communicatie Identiteit Werkomstandigheden Persoonlijke ontwikkeling Directeur/locatieleider MR Bestuur Arbeidsvoorwaarden Werkdruk 93% 3% 93% 4% 82% 85% 5% 65% 7% 63% 31% 48% 36% 36% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 In januari 2013 heeft De Dijk Oost + West eveneens een Medewerkersonderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek. In de onderstaande tabel worden de resultaten op de hoofdaspecten (waar mogelijk) vergeleken met de resultaten uit de meting van Ten opzichte van de meting in 2013 scoort De Dijk Oost + West gelijk op directeur/locatieleider en onderwijs. De Dijk Oost + West scoort ten opzichte van 2013 in 2015 op geen van de hoofdaspecten lager. De Dijk Oost + West scoort ten opzichte van 2013 hoger op de hoofdaspecten sfeer, samenwerking, inhoud van het werk, identiteit, werkomstandigheden, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, bestuur, arbeidsvoorwaarden en werkdruk Afwijking Sfeer Directeur/locatieleider Samenwerking Inhoud van het werk Onderwijs Identiteit Werkomstandigheden Communicatie Persoonlijke ontwikkeling MR 6.9 Bestuur Arbeidsvoorwaarden Werkdruk De schaal heeft de volgende betekenis: 0 = (ongeveer) gelijk aan = hoger/beter dan 2013 Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van medewerkers met de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers met de werkomstandigheden? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de medewerkers vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor medewerkers juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de medewerkers bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de medewerkers met hun werk enerzijds en de tevredenheid van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de medewerkers. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. Inhoud van het werk Onderwijs Sfeer Directeur/locatieleider Werkomstandigheden Samenwerking Werkdruk MR Arbeidsvoorwaarden Communicatie Bestuur Persoonlijke ontwikkeling Identiteit Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten(deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: geen enkel aspect. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van medewerkertevredenheid en betrokkenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de medewerkers toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Bestuur, Arbeidsvoorwaarden, MR, Werkdruk. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Inhoud van het werk, Directeur/locatieleider, Werkomstandigheden, Samenwerking, Sfeer, Onderwijs. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de medewerkers relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de medewerkers). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Persoonlijke ontwikkeling, Communicatie, Identiteit. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de onderstaande tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. De Dijk Oost + West scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Sfeer, Inhoud van het werk, Samenwerking, Onderwijs, Communicatie, Identiteit, MR en Bestuur. De Dijk Oost + West scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Arbeidsvoorwaarden en Werkdruk. Gemiddelde score van De Dijk Oost + West Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Algemene tevredenheid werk o Sfeer Inhoud van het werk Samenwerking Onderwijs Communicatie Identiteit Werkomstandigheden o Persoonlijke ontwikkeling o Directeur/locatieleider o MR Bestuur Arbeidsvoorwaarden Werkdruk De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 5.1.6 Loyaliteit We meten de loyaliteit van de medewerkers van De Dijk Oost + West met behulp van de zogeheten Net Promotor Score (NPS). Aan alle medewerkers is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanraden om bij De Dijk Oost + West te komen werken? Hierbij staat een 0 voor ik zal De Dijk Oost + West beslist niet aanraden en een 10 voor ik zal De Dijk Oost + West beslist wel aanraden. De onderstaande grafiek laat de resultaten op deze vraag zien. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u anderen zou aanraden om bij de school waar u voor werkt te komen werken? 0-beslist niet aanbevelen % 0% 0% 0% 0% 0% 4% 18% 8 43% 9 29% 10-beslist wel aanbevelen 7% 0% 20% 40% 60% 80% Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 Op basis van de loyaliteitsvraag zijn de medewerkers in te delen in drie groepen; 1. Promotors (score 9-10): dit zijn loyale medewerkers die De Dijk Oost + West beslist aanraden aan anderen als potentiële werkgever; 2. Passives (score 7-8): dit zijn tevreden medewerkers die De Dijk Oost + West desondanks niet actief aanraden aan anderen als potentiële werkgever; 3. Detractors (score 0-6): dit zijn niet-loyale, ontevreden medewerkers die De Dijk Oost + West zeker niet aanraden aan anderen als potentiële werkgever en die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over De Dijk Oost + West. De verdeling voor De Dijk Oost + West is als volgt: Net Promotor Score Promotors 36% Passives 61% Detractors 4% 0% 20% 40% 60% 80% Aan de hand van deze indeling berekenen we de Net Promotor Score (NPS): percentage Promotors -/- percentage Detractors. Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale medewerkers. De NPS voor De Dijk Oost + West is +32 (36-4), zonder meer een goede score. De NPS in de benchmark PO is +5. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Medewerkers is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect, maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 5.2.2 Inhoud van het werk De medewerkers zijn zeer tevreden over de uitdagendheid van hun werk (9.2), over de afwisseling in hun werk (9.1), over de mate waarin ze weten wat er van hen verwacht wordt (9.0), over de hoeveelheid ruimte die ze hebben om hun lessen inhoudelijk te vullen (8.8), over de mate waarin ze zeker zijn in hun werk (8.7), over de ruimte die ze krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen (8.4) en over de mate waarin ze zelf kunnen bepalen op welke manier ze hun taken/activiteiten uitvoeren (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Inhoud van het werk Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.7 Over het algemeen ben ik tevreden met de inhoud van mijn werk Mijn werk is uitdagend Mijn werk is afwisselend Ik weet op school wat er van mij verwacht wordt Ik heb voldoende ruimte om mijn lessen naar eigen inzicht inhoudelijk in te vullen Ik voel me zeker in mijn werk Ik heb de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen Ik kan voldoende zelf bepalen op welke manier ik mijn taken/activiteiten uitvoer 96% 95% 90% 79% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 5.2.3 Directeur/locatieleider De medewerkers zijn zeer tevreden over de vrijheid die ze krijgen wat betreft de inhoudelijke invulling van hun taken (8.8) en over de mate waarin de directeur/locatieleider op de hoogte is van ontwikkelingen binnen het onderwijs (8.2). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin de directeur bereikbaar is voor de ouders (7.4; 15% negatief). Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 Directeur/locatieleider Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de directeur/locatieleider 85% De directeur/locatieleider geeft me voldoende vrijheid wat betreft de inhoudelijke invulling van mijn taken De directeur/locatieleider is goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs De directeur/locatieleider staat open voor feedback De directeur/locatieleider zorgt ervoor dat de school goed is georganiseerd De directeur/locatieleider gaat serieus in op mijn suggesties over het werk De directeur/locatieleider voert innovatief beleid binnen de school De directeur/locatieleider heeft een duidelijke visie op de toekomst van de school De directeur/locatieleider heeft een duidelijke onderwijskundige visie De directeur/locatieleider voert vernieuwingen gericht op het onderwijs snel en adequaat door De directeur/locatieleider is goed bereikbaar voor de ouders De directeur/locatieleider versterkt het teamgevoel De directeur/locatieleider stimuleert me om extra initiatieven te nemen De directeur/locatieleider geeft me voldoende begeleiding De meeste leerkrachten kunnen zich goed vinden in de onderwijskundige visie van de directeur/locatieleider De directeur/locatieleider is inhoudelijk goed op de hoogte van mijn werkzaamheden 96% 96% 85% 93% 89% 4% 89% 85% 78% 81% 15% 85% 7% 81% 67% 4% 70% 69% 4% 63% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.2.4 Gesprekkencyclus De medewerkers zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de gesprekken (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Gesprekkencyclus Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Ik ben tevreden over de kwaliteit van de gesprekken uit de gesprekkencylcus die de directeur/locatieleider met mij voert In de gesprekken uit de gesprekkencyclus worden heldere afspraken gemaakt over mijn inbreng/bijdrage aan de school Ik ben tevreden over het aantal gesprekken uit de gesprekkencyclus dat de directeur/locatieleider met mij voert 80% 93% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 5.2.5 Bestuur De vragen met betrekking tot het bestuur zijn niet voorgelegd aan de directeur van de school. Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin het bestuur de mening van de medewerkers serieus neemt (5.5; 22% negatief) en over de zichtbaarheid van het bestuur (6.4; 15% negatief). Bestuur Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.8 Over het algemeen ben ik tevreden over het bestuur 7% 63% Het bestuur draagt bij aan de professionalisering van het personeelsbeleid op de scholen Het bestuur heeft een duidelijke visie op de toekomst van de scholen Het bestuur is open over de maatregelen die het neemt Het bestuur draagt er aan bij dat de scholen goed zijn georganiseerd Het bestuur is zichtbaar De mening van de medewerkers op de scholen wordt door het bestuur voldoende serieus genomen 89% 73% 59% 7% 63% 15% 56% 22% 17% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 26

28 5.2.6 Werkomstandigheden De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze zich veilig voelen op school (8.8), over hun werkplek (8.4) en over de methoden/leermiddelen die op school worden gebruikt (8.2). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de hoeveelheid financiële middelen die beschikbaar zijn (5.5; 34% negatief), over de ICT-middelen die ze tot hun beschikking hebben (6.2; 36% negatief), over de werkplek die ze hebben wanneer ze niet voor de groep staan (6.6; 27% negatief) en over de huisvesting (7.3; 17% negatief). Werkomstandigheden Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.1 Over het algemeen ben ik tevreden over mijn werkomstandigheden 3% 93% Ik voel mij veilig op school Ik heb een prettige werkplek Ik kan goed werken met de methoden/leermiddelen die op school worden gebruikt Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het voorkomen van ziekteverzuim Ik vind dat wij een goede huisvesting hebben Ik heb een werkplek waar ik goed kan werken wanneer ik niet voor de groep sta Ik ben tevreden met de ICT-middelen die ik tot mijn beschikking heb Als er iets nodig is voor mijn werk, zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om dit te realiseren 97% 90% 92% 69% 17% 72% 27% 59% 36% 61% 34% 31% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 5.2.7 Tablets De vragen met betrekking tot de tablets zijn alleen voorgelegd aan OOP'ers. Werkt uw school met tablets? Ja 5% Nee 95% 0% 20% 40% 60% 80% Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 5.2.8 Persoonlijke ontwikkeling De medewerkers zijn zeer tevreden over de hoeveelheid kennis en vaardigheden waarover ze beschikken om het werk goed te kunnen doen (8.7), over de mate waarin ze in hun werk voldoende nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen (8.5) en over de hoeveelheid mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen (8.3). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de vooruitzichten op doorgroei naar LB-functies (5.7; 25% negatief), over de vooruitzichten op doorgroei (6.2) en over de afspraken die zijn gemaakt met hun direct leidinggevende over hun persoonlijke ontwikkeltraject (6.8; 20% negatief). Persoonlijke ontwikkeling Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de mogelijkheden om mij persoonlijk te ontwikkelen 4% 82% Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn werk goed te kunnen doen Ik kan in mijn huidige werk voldoende nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen Ik heb op mijn school voldoende mogelijkheden om mij te ontwikkelen In mijn werk komen mijn talenten voldoende tot hun recht De gesprekscyclus (de functioneringsen beoordelingsgesprekken) is op mijn school gericht op het helpen/ondersteunen van medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling Ik heb met mijn direct leidinggevende afspraken gemaakt over mijn persoonlijke ontwikkeltraject Ik heb op mijn school voldoende vooruitzichten op doorgroei Ik heb op mijn school voldoende vooruitzichten op doorgroei naar LB-functies 96% 3% 90% 4% 81% 20% 56% 13% 42% 25% 35% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 Vervolgens zijn er nog enkele vragen gesteld over het volgen van een opleiding. Heeft u de afgelopen twee jaar een opleiding gevolgd via de Zaan Primair Academie? Ja 39% Nee 61% 0% 20% 40% 60% 80% Heeft u de afgelopen twee jaar op eigen initiatief een opleiding gevolgd (dus niet een opleiding via de Zaan Primair Academie)? Ja 22% Nee 78% 0% 20% 40% 60% 80% Bent u van plan binnen nu en twee jaar een opleiding te gaan volgen (op eigen initiatief of via de Zaan Primair Academie)? Ja 44% Nee 56% 0% 20% 40% 60% 80% Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 5.2.9 Arbeidsvoorwaarden Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de mate waarin het salaris past bij het werk dat ze doen (5.1; 55% negatief), over de wijze waarop het duidelijk is hoe men in aanmerking kan komen voor een lb-functie (5.9; 37% negatief), over de wijze waarop de functiemix is ingevoerd op school (6.0; 23% negatief) en over de ambitie om door te groeien naar een lb-functie (6.1; 22% negatief). Arbeidsvoorwaarden Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.0 Over het algemeen ben ik tevreden over mijn arbeidsvoorwaarden (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden) 31% 48% Ik heb de ambitie om door te groeien naar een Ib-functie Ik ben tevreden over de wijze waarop de functiemix op mijn school is ingevoerd Het is voor mij duidelijk hoe ik in aanmerking kan komen voor een Lb-functie Mijn salaris past bij het werk dat ik doe 22% 44% 23% 41% 37% 47% 55% 34% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 Samenwerking De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze elkaar helpen wanneer dat nodig is (9.1), over de samenwerking tussen de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel (9.0), over de samenwerking om gestelde doelen te halen (8.6), over de samenwerking binnen de bouw (8.6) en over de manier waarop er met de ouders van de leerlingen wordt samengewerkt (8.3). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de samenwerking tussen de scholen van Zaan Primair (6.4). Samenwerking Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.7 Ik ben tevreden over de samenwerking op school Op mijn school helpen wij elkaar wanneer dat nodig is De samenwerking tussen de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel verloopt goed Onze manier van samenwerken is erop gericht om gestelde doelen te halen Ik ben tevreden over de samenwerking binnen mijn bouw Op mijn school wordt op een goede manier met de ouders van de leerlingen samengewerkt Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de scholen van Zaan Primair 96% 96% 4% 93% 8% 48% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 32

34 Communicatie De medewerkers zijn zeer tevreden over mate waarin het team bereikbaar is voor ouders (8.6), over de hoeveelheid informatie waarover ze beschikken om het werk goed te kunnen doen (8.5), over de mate waarin het duidelijk is hoe informatie kunnen vergaren (8.4) en over wijze waarop het team communiceert met de ouders (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Communicatie Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.4 Over het algemeen ben ik tevreden over de communicatie op mijn school Het team is goed bereikbaar voor ouders Ik beschik over voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen Ik weet waar ik informatie die ik nodig heb, kan vergaren Het team communiceert goed met de ouders De diverse overleggen (o.a. team- en bouwoverleg) op mijn school verlopen goed De communicatie op mijn school is te kenmerken als open en eerlijk Op mijn school spreken de meeste medewerkers elkaar (positief) kritisch aan over elkaars functioneren (in plaats van hierover met andere collega s te praten) Tijdens de vergaderingen op mijn school spelen de meeste aanwezigen een actieve rol (zij beperken zich niet tot de rol van toeschouwer/toehoorder) Tijdens vergaderingen op school wordt er vaak met passie gediscussieerd over allerlei inhoudelijke zaken 90% 90% 81% 4% 73% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 33

35 Sfeer De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin ze met plezier naar hun werk gaan (8.8), over de mate waarin ze collegialiteit ervaren (8.8), over de mate waarin de leerling in de dagelijkse praktijk centraal staat (8.8), over de mate waarin er op school sprake is van een professioneel team (8.8), over de mate waarin de cultuur op school is gericht op ontwikkeling en verbetering (8.7), over het centraal staan van de kwaliteit in het werk (8.6), over de mate waarin ze kunnen zeggen wat ze vinden (8.4) en over de mate de medewerkers leren van elkaars ervaringen (8.4). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Sfeer Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 9.3 Er heerst over het algemeen een plezierige sfeer op mijn school Ik ga met plezier naar mijn werk Ik ervaar op mijn school een grote mate van collegialiteit Op mijn school staat in de dagelijkse praktijk de leerling centraal Er is op mijn school sprake van een professioneel team De cultuur op mijn school is gericht op ontwikkeling en verbetering Op mijn school staat kwaliteit in het werk centraal Ik kan op mijn school zeggen wat ik vind Op mijn school leren we van elkaars ervaringen Afspraken over het werk worden door mijn collega's goed nageleefd 97% 97% 90% 3% 93% 3% 83% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 34

36 Onderwijs De medewerkers zijn zeer tevreden over de manier waarop de school omgaat met de toetsresultaten van de leerlingen (8.8), over het centraal staan van de kennis-/cognitieve ontwikkeling van de leerlingen (8.3), over de manier waarop de school de leerlingen begeleid naar hun 'volgende stap' (8.3) en over de mate waarin gevarieerd wordt les gegeven (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. Onderwijs Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop wij op mijn school het onderwijs verzorgen Op mijn school gaan we goed om met de toetsresultaten van leerlingen Op mijn school staat de kennis-/cognitieve ontwikkeling van de leerlingen centraal Op mijn school begeleiden wij de leerlingen op een goede manier naar hun vervolgopleiding Op mijn school wordt gevarieerd lesgegeven Op mijn school besteden we voldoende aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen Het onderwijs op mijn school past goed bij de leerlingpopulatie Leerlingen met ondersteuningsbehoefte worden op mijn school goed begeleid Op mijn school halen wij het maximaal haalbare uit de leerling 96% 96% 3% 93% 3% 90% 7% 71% 73% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 35

37 Lestijden De medewerkers hebben een vraag voorgelegd gekregen over de lestijden op school. Ik ben tevreden over de lestijden op mijn school Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens/niet mee oneens 0% 3% 14% Mee eens 34% Helemaal mee eens 48% Geen mening/n.v.t. 0% 0% 20% 40% 60% 80% Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 36

38 Identiteit De medewerkers zijn zeer tevreden over de mate waarin medewerkers respectvol omgaan met ouders (9.0), over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in de omgangsvormen tussen medewerkers (8.8), over de mate waarin de identiteit van de school terug komt in de omgangsvormen tussen medewerkers en leerlingen (8.7), over de openbare identiteit (8.6), over de mate waarin de openbare identiteit van de school terug komt in het onderwijs (8.4) en over de mate waarin medewerkers de identiteit van de school goed uitdragen (8.3). Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de aandacht aan geestelijke stromingen (5.5; 35% negatief). Identiteit Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.2 Over het algemeen ben ik tevreden over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit 93% De medewerkers van de school gaan respectvol om met de ouders van de leerlingen De openbare identiteit van de school zie ik voldoende terug in een respectvolle omgang op school tussen de medewerkers De openbare identiteit van de school zie ik voldoende terug in een respectvolle omgang op school tussen medewerkers en leerlingen De openbare identiteit van de school is voor mij belangrijk De openbare identiteit van de school zie ik voldoende terug in het onderwijs dat wij op school verzorgen De medewerkers van de school dragen de identiteit van de school goed uit Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan geestelijke stromingen 97% 93% 93% 90% 35% 30% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 37

39 MR Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn. MR Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de MR 5% 65% De MR is zichtbaar binnen de school De MR communiceert over het algemeen goed over wat er speelt De MR is over het algemeen goed bereikbaar Ik vind dat de MR een toegevoegde waarde heeft De MR behartigt mijn belangen goed 4% 83% 9% 82% 5% 75% 5% 62% 5% 58% Negatief Positief Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 38

40 Werkdruk De medewerkers is gevraagd hun werkdruk te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij een 1 staat voor niet of nauwelijks werkdruk en een 10 staat voor zeer hoge werkdruk. De medewerkers van De Dijk Oost + West beoordelen de werkdruk met gemiddeld een 7.2. De medewerkers hebben een aantal stellingen over de werkdruk voorgelegd gekregen. Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn. Relatief veel medewerkers zijn negatief gestemd over de hoeveelheid tijd die ze besteden om zorgleerlingen te begeleiden (4.5; 64% negatief), over de mate waarin het werk spanningen met zich meebrengt (5.1; 45% negatief), over de hoeveelheid invloed die ze hebben op de werkdruk (5.4; 45% negatief), over de mate waarin hun werkdruk acceptabel is (5.5; 41% negatief), over de mate waarin hun planning verstoord wordt door onverwachte gebeurtenissen/aanvullende werkzaamheden (5.7; 48% negatief), over de mate waarin ze hun werk thuis van zich af kunnen zetten (5.8; 38% negatief), over de mate waarin ze toekomen aan het voorbereiden van hun lessen/correctiewerk (5.8; 33% negatief), over de mate waarin ze het druk hebben, zodat ze hun werk meestal goed kunnen doen (5.9; 28% negatief), over de mate waarin hun werk mentaal/geestelijk inspannend is (6.0; 28% negatief), over de mate waarin het werk gezondheidsklachten veroorzaakt (6.1; 34% negatief), over de mate waarop hun werk evenwichtig over de week is verspreid (6.5; 18% negatief), over de mate waarin ze te maken hebben met verbale en/of fysieke agressie tussen de leerlingen (6.6; 15% negatief), over de hoeveelheid werk die personeelswisselingen binnen het team met zich mee brengen (6.8; 18% negatief) en over de hoeveelheid tijd die ze moeten besteden aan vergaderingen en overleggen (7.0; 15% negatief). Rapportage Medewerkersonderzoek Zaan Primair - De Dijk Oost + West - DUO Onderwijsonderzoek 39

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: de Kosmos te Hoogland Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum : 21 januari

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Pastiel

Medewerkersonderzoek Pastiel 0 Rapportage Medewerkersonderzoek Pastiel Patiënten 2014 Inleiding 1 Aanleiding Dertien gemeenten in het westen van Friesland zijn samen met Empatec een uniek proefproject gestart: de organisatie Pastiel.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek VO

Medewerkersonderzoek VO Medewerkersonderzoek VO waarmee wij uw school verder helpen! Hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn uw medewerkers? Hoe scoren uw school, afdelingen en teams in vergelijking met de landelijke VO-cijfers?

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Deelrapportage Medewerkeronderzoek

Deelrapportage Medewerkeronderzoek Deelrapportage Medewerkeronderzoek Faculteit GZ Periode: maart 2016 Contactpersonen: Rohan Matser Dennis Went INHOUDSOPGAVE Highlights p. 3 Respons en analysemogelijkheden p. 7 Resultaten Deel 1: Medewerkerpotentieel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS Rennevoirt Berkel-Enschot Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS De Wichelroede Udenhout Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011 OBS Het Overbos Oostvoorne Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, november 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, november 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS Antares Tilburg Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Frankendaelschool Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, september 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Utrecht, oktober 2014 Kiwa Carity Wij zijn Kiwa Carity, een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie