Werkbelevingsonderzoek 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbelevingsonderzoek 2013"

Transcriptie

1 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon Reg.K.v.K. Den Haag: BTW-nummer: NL B.02. Van Lanschot Bankiers: NL67 FVLB

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Toelichting op dit voorbeeldrapport Vragenlijst Analyse en rapportage 4 2. RESPONS Responscijfers Achtergrondkenmerken respondenten 5 3. WERKDRUK EN BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN Algemeen beeld Verschillen tussen teams en afdelingen Gewenste veranderingen werkdruk en belastende omstandigheden Vergelijking met vorige meting (2011) 10 2

3 1. INLEIDING 1.1. Toelichting op dit voorbeeldrapport Dit rapport is bedoeld als illustratie bij een offerte voor werkbelevingsonderzoek of medewerkertevredenheid. Het voorbeeld is samengesteld uit een aantal bestaande rapporten, uitgevoerd bij instellingen voor gehandicaptenzorg. Een aantal punten ter toelichting: We hebben voor diverse instellingen onderzoek gedaan naar medewerkertevredenheid. De basis van deze onderzoeken is gelijk, maar er zijn wel telkens variaties; zowel in de gebruikte vragenlijst als in de wijze van afname (schriftelijk of online). In gevallen waar we meer maal achtereen een onderzoek hebben gedaan is vergelijking met voorgaande metingen mogelijk. Om de variaties in de onderzoeken (de diverse mogelijkheden of opties) te illustreren is ervoor gekozen in dit rapport een aantal onderzoeken samen te voegen. Alle verwijzingen naar namen van de instelling, adres, aantal medewerkers etc. zijn verwijderd uit het rapport. In tabellen en begeleidende tekst wordt in plaats van de werkelijke naam Naam instelling gebruikt. Het rapport is na deze inleidende paragraaf opgebouwd zoals een normaal onderzoeksrapport eruit ziet. Het is wel ingekort: hierna volgt een hoofdstuk over de respons en één resultatenhoofdstuk (werkdruk), terwijl dit in de oorspronkelijke rapporten 7 of 8 resultatenhoofdstukken zijn, afhankelijk van de uitgebreidheid van de vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit diverse thema s, en elk thema wordt beschreven in een apart resultatenhoofdstuk Vragenlijst De vragenlijst die in het onderzoek is gebruikt, is een standaard vragenlijst die door Ipso Facto is opgesteld ten behoeve van metingen Medewerkertevredenheid. De vragenlijst is in onderling overleg met Naam instelling aangepast. De vragenlijst bestaat uit 10 onderdelen: achtergrondkenmerken werkinhoud werkdruk, belastende omstandigheden werkomgeving arbeidsvoorwaarden ontplooiingsmogelijkheden leidinggeven cultuur/werkklimaat organisatie/communicatie tot slot 3

4 In het eerste onderdeel wordt een aantal vragen gesteld over de werksituatie van de respondent: aard van het dienstverband, werktijden etc. Vervolgens wordt per thema een aantal stellingen voorgelegd aan de respondent, waarop deze kan aangeven in hoeverre hij/zij het ermee eens is (op een 5-puntsschaal). Vervolgens kan per onderdeel worden aangegeven op welke punten verandering gewenst is, en hoeveel belang daaraan wordt gehecht (3-puntsschaal). Tot slot wordt gevraagd een rapportcijfer te geven aan het werken bij Naam instelling, wordt gevraagd of de respondent het afgelopen jaar wel eens overwogen heeft ander werk te zoeken, en is er ruimte voor een toelichting op eerdere antwoorden Analyse en rapportage In de analyse zijn van alle individuele vragen (stellingen) de verdelingen uitgedraaid. Om de resultaten makkelijker te interpreteren zijn daarbij de categorieën helemaal eens en eens samengevoegd, evenals helemaal oneens en oneens. Om verschillen tussen teams zichtbaar te maken, zijn schaalscores berekend. Dit betekent dat de antwoorden op vragen bij elkaar opgeteld worden, waarbij helemaal mee oneens de waarde 1 krijgt, oneens de waarde 2, et cetera. Bij negatief geformuleerde vragen worden de waarden omgedraaid, en krijgt helemaal mee oneens de waarde 5. Door de waarden op te tellen en het totaal te delen door het aantal vragen ontstaat een gemiddelde score die minimaal 1 en maximaal 5 bedraagt. De gemiddelde schaalscores zijn uitgesplitst naar functie en team. Eventuele verschillen tussen de gemiddelde scores per team (of afdeling) zijn statistisch getoetst; een hogere score op de schaal betekent dat een team meer tevreden is op het betreffende onderdeel of thema dan de andere teams (de overige medewerkers). Eventuele verschillen tussen de gemiddelde scores per functie kunnen ook getoetst worden, afhankelijk van het aantal medewerkers per functie. In deze rapportage wordt de volgorde van de onderdelen uit de vragenlijst gehandhaafd. Per hoofdstuk wordt één onderdeel beschreven door eerst een tabel met de verdeling van de antwoorden bij de stellingen weer te geven. Vervolgens wordt een overzicht van de gemiddelde scores op de betreffende schaal gepresenteerd (per functie en per team), en tot slot wordt ingegaan op de gewenste veranderingen. 4

5 2. RESPONS 2.1. Responscijfers In totaal zijn 500 enquêtes volledig ingevuld en zijn 50 enquêtes onvolledig (maar nog wel bruikbaar) ingevuld, zodat het totaal aantal bruikbare enquêtes op 550 komt. De bruto-respons bedraagt daarmee ruim 55%, de netto-respons is 50% Achtergrondkenmerken respondenten Op basis van de achtergrondvragen die in het begin van de vragenlijst zijn gesteld, is onderzocht in hoeverre de groep respondenten representatief is voor de populatie. In de eerste plaats is gekeken naar de verdeling van de respondenten naar dienst. Deze wordt hieronder weergegeven, en vergeleken met de verdeling van alle medewerkers. Tabel 2.1. Verdeling naar dienst aantal medewerkers aantal respondenten respons % Directie, stafafdelingen ,0% Medische diensten ,0% Wonen ,0% Dagbesteding ,0% Totaal ,0% Zoals uit deze tabel blijkt is de respons bij alle afdelingen of diensten redelijk tot goed te noemen. Bij Wonen is de respons relatief laag. Bij de directie en overige stafdiensten en bij dagbesteding is de respons zonder meer goed te noemen. Hieronder wordt de verdeling van het aantal respondenten naar afdeling getoond. Uit de figuur blijkt dat de helft van alle respondenten werkzaam is bij wonen. 5

6 Hieronder wordt een aantal achtergrondkenmerken van de totale groep respondenten weergegeven: Tabel 2.2. Achtergrondkenmerken respondenten aantal respondenten % van totale respons Respondenten met vaste aanstelling 96,8% Respondenten met tijdelijke aanstelling 3,2% Contracturen tot en met 12 uur per week 19,4% Contracturen van 12 tot en met 24 uur per week 41,9% Contracturen tussen 25 en 36 uur per week 38,7% Korter dan 2 jaar in dienst 12,9% 2 tot 5 jaar in dienst 12,9% 5 tot 10 jaar in dienst 32,3% langer dan 10 jaar in dienst 41,9% De respondenten werken gemiddeld 24,4 uur per week. Het minimale aantal uur is 0, het maximale 38. Iets meer dan de helft van de respondenten werkt 24 uur of minder, de overigen meer dan 25 uur. Het meest voorkomende (vaakst geantwoord) is een werkweek van 32 uur (ruim 19%). Een grote meerderheid van de respondenten (82,5%) is tevreden met het aantal uur dat wordt gewerkt. Een heel kleine groep (4,6%) zou liever minder uren willen werken en een relatief grote minderheid (12,8%) zou graag meer uren willen werken. Op een aantal achtergrondkenmerken is de groep respondenten vergeleken met de populatie, zodat een indicatie van de representativiteit wordt verkregen. In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven: Tabel 2.3. representativiteit op een aantal achtergrondkenmerken respondenten populatie Percentage medewerkers met een tijdelijk contract 8,0% 17,6% Percentage medewerkers dat 5 jaar of langer in dienst is 65,5% 56,4% Gemiddelde duur van werkweek 24,4u 22,2u Uit de tabel blijkt dat de medewerkers met een tijdelijk contract wat zijn ondervertegenwoordigd in het onderzoek. De respondenten zijn gemiddeld ook wat langer in dienst en werken een uur meer dan het populatiegemiddelde. Op basis daarvan kan gesteld worden dat de groep die het meest betrokken is bij Naam organisatie enigszins oververtegenwoordigd is: de mensen met een vast contract, die al lange tijd in dienst zijn en relatief veel werken. De verschillen ten opzichte van de populatie zijn echter klein, zodat niet te verwachten is dat dit van invloed is op de resultaten. Daarnaast kan gesteld worden dat de meest betrokken medewerkers ook de groep is die het beste in staat is een afgewogen en onderbouwd oordeel te geven over het werken bij Naam organisatie. 6

7 3. WERKDRUK EN BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN 3.1. Algemeen beeld Dit onderdeel bestaat uit negen vragen die betrekking hebben op de werkdruk en belasting die medewerkers ervaren. Drie stellingen daarvan hebben specifiek betrekking op negatieve ervaringen met het werken met cliënten. In onderstaande tabel wordt de verdeling van de antwoorden weergegeven: Tabel 3.1. oordeel respondenten over werkdruk en belastende omstandigheden in % (n=500) (helemaal) oneens niet eens, niet oneens (helemaal) eens Ik heb voldoende tijd om mijn werk goed uit te voeren 25,0 5,0 70,0 Ik heb wel eens het idee dat mijn werk ten koste van mijn privéleven gaat 82,0 10,0 8,0 Ik vind mijn werk psychisch belastend 87,0 8,0 5,0 Ik heb te veel werk 7,0 38,0 55,0 Ik vind mijn werk lichamelijk zwaar 52,0 18,0 30,0 Ik ben tevreden over de werkdruk 30,0 22,0 48,0 Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de medewerkers relatief vaak van mening zijn dat ze teveel werk hebben (ruim de helft is het hiermee eens). Ook wordt het werk door bijna een derde van de medewerkers lichamelijk zwaar gevonden. Psychisch belastend vinden de medewerkers het werk niet en ook de meeste medewerkers vinden niet dat het werk ten koste van het privéleven gaat. In onderstaande figuren is het resultaat grafisch weergegeven. We maken onderscheid tussen negatief en positief geformuleerde stellingen; bij de negatief geformuleerde stellingen is (helemaal) oneens het positieve (groene) antwoord, terwijl bij positief geformuleerde stellingen het antwoord (helemaal) eens als positief wordt geinterpreerd: figuur 3.1. oordeel respondenten over werkdruk en belastende omstandigheden in % (n=500) 7

8 Tabel 3.2. oordeel respondenten over incidenten in % (n=500) (helemaal) oneens niet eens, niet oneens (helemaal) eens Cliënten benaderen mij respectloos of intimiderend 87,0 3,0 10,0 Ik word bij Naam instelling goed opgevangen als ik iets vervelends heb meegemaakt met cliënten of 10,0 5,0 85,0 familieleden Ik voel me wel eens fysiek bedreigd door cliënten 50,0 18,0 32,0 Een derde van de respondenten voelt zich wel eens fysiek bedreigd voelt door cliënten (dat percentage is berekend over alle respondenten, ook de staffuncties). 10% van de medewerkers vindt dat ze respectloos of intimiderend worden benaderd door cliënten. Een even grote groep vindt daarnaast dat ze niet goed opgevangen worden door Naam organisatie als ze iets vervelends hebben meegemaakt. Hieronder worden de resultaten ook grafisch weergegeven: Figuur 3.2. oordeel respondenten over incidenten in % (n=500) 3.2. Verschillen tussen teams en afdelingen Om verschillen tussen teams zichtbaar te maken, zijn schaalscores berekend. Dit betekent dat de antwoorden op vragen bij elkaar opgeteld worden, waarbij helemaal mee oneens de waarde 1 krijgt, oneens de waarde 2, et cetera. Bij negatief geformuleerde vragen worden de waarden omgedraaid, en krijgt helemaal mee oneens de waarde 5. Door de waarden op te tellen en het totaal te delen door het aantal vragen ontstaat een gemiddelde score die minimaal 1 en maximaal 5 bedraagt. Een hogere score betekent dat medewerkers vaker positief oordelen over dit aspect van het werk. De gemiddelde schaalscores zijn uitgesplitst naar functie en team. Bij de berekening van gemiddelde scores is onderscheid gemaakt in twee schalen: werkdruk/belasting (6 items) en incidenten (3 items over benadering door cliënten en opvang bij incidenten). In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven: 8

9 Tabel 3.3. Gemiddelde scores werkdruk en incidentennaar team (schaal 1-5) Team Werkdruk Incidenten Directie, stafafdelingen 3,9 4,3* Medische diensten 4,1 4,0 Wonen 3,6* 3,7 Dagbesteding 3,8 3,9 Overall gemiddelde (n=500) 3,7 3,8 * significant verschil ten opzichte van andere groepen Bij de vergelijking van de scores tussen de verschillende teams valt op dat de score van de medewerkers wonen wat lager uitvalt dan de score van de andere groepen. Dit verschil is statistisch significant. Met andere woorden: medewerkers Wonen zijn gemiddeld genomen wat minder vaak tevreden over de ervaren werkdruk dan de andere groepen. Met betrekking tot incidenten en opvang zien we dat de directie en stafafdelingen hierover relatief positief oordelen; de gemiddelde score van dit team is significant hoger dan die van de andere teams. Figuur 3.3. gemiddelde scores werkdruk en incidenten (schaal van 1 tot 5) 3.3. Gewenste veranderingen werkdruk en belastende omstandigheden In totaal gaven 200 respondenten (40%) aan een of meerdere veranderingen te wensen: Tabel 3.4. Gewenste veranderingen werkdruk/belasting belang daarvan (n=500, in%) verandering gewenst aantal (%) beetje belangrijk tamelijk belangrijk heel belangrijk 1. De lichamelijke belasting van mijn werk 42 (8%) 5 (12%) 16 (38%) 21 (50%) 2. De psychische belasting van mijn werk 106 (21%) 7 (7%) 44 (42%) 55 (52%) 3. De balans tussen werk en privé 72 (14%) 2 (3%) 23 (32%) 47 (65%) 4. Mijn werktijden of rooster 63 (13%) 3 (5%) 21 (33%) 39 (62%) 5. De omgang met cliënten 28 (6%) - 11 (39%) 17 (61%) 6. De omgang met familieleden 26 (5%) 1 (4%) 12 (46%) 13 (50%) 7. De opvang na incidenten cliënten/familie 44 (9%) 4 (9%) 13 (30%) 27 (61%) 8. Anders 67 (13%) 2 (3%) 21 (31%) 44 (66%) 9

10 Ter toelichting: in de tabel wordt eerst aangegeven hoeveel mensen een antwoord hebben gekozen ( verandering gewenst ), en om welk percentage van het totaal aantal respondenten het gaat. Vervolgens is aangegeven hoe urgent de gewenste verandering is of wordt ervaren. Ook hier zijn absolute aantallen genoemd, en percentages van het aantal medewerkers dat het betreffende antwoord heeft aangekruist. Uit de tabel blijkt dat relatief veel mensen (een op de vijf medewerkers) de psychische belasting van het werk noemen als verbeterpunt. De helft van deze groep (ongeveer 11% van alle medewerkers) vindt het heel belangrijk dat daar iets aan verandert. Ook de balans tussen werk en privé, en de werktijden of het rooster zijn door meer dan 10% van de respondenten genoemd als verbeterpunt. Een op de acht medewerkers heeft iets anders ingevuld. Ook hier geeft een tamelijk groot deel van de respondenten (30 medewerkers) aan dat ze op een of andere wijze werkdruk ervaren en dat ze graag willen dat de werkdruk aangepakt wordt. Antwoorden variëren van de werkdruk is hoog, tot regelmatig te veel taken in een te korte tijd. Naast het benoemen van verbeterpunten, komt een groot deel van de respondenten (ongeveer de helft van de medewerkers die anders hebben ingevuld) met suggesties die kunnen leiden tot verbetering van de werkdruk. Deze kunnen als volgt worden samengevat: Ten eerste kan de werkdruk volgens verschillende medewerkers worden aangepakt door aanpassingen met betrekking tot tijdmanagement. Het gaat dan om aanpassingen in werktijden, meer of juist minder pauzes en meer tijd voor ondersteunende werkzaamheden of administratie. In de tweede plaats geven medewerkers aan dat werkdruk verbeterd kan worden door het verbeteren van de communicatie en samenwerking in de organisatie. Ten slotte wordt het verbeteren van de begeleiding van personeel gezien als manier om de werkdruk te verbeteren. Enerzijds gaat het daarbij om betere begeleiding/coaching door de leidinggevende en anderzijds is er vraag naar meer begeleiding/ondersteuning van collega s (met scholing in psychiatrie) bij een aantal cliënten Vergelijking met vorige meting (2011) Om te bepalen in hoeverre de resultaten vergelijkbaar zijn met de resultaten van het vorige onderzoek (2011) is per stelling gekeken naar het percentage respondenten dat het (helemaal) mee eens is met de stelling. In onderstaande tabel worden de resultaten van 2013 en 2011 naast elkaar gepresenteerd: 10

11 Tabel 3.5 vergelijking antwoorden (helemaal) eens 2013 en Ik heb voldoende tijd om mijn werk goed uit te voeren Ik heb wel eens het idee dat mijn werk ten koste van mijn privé-leven gaat Ik vind mijn werk psychisch belastend Ik heb teveel werk Ik vind mijn werk lichamelijk zwaar Ik ben tevreden over de werkdruk Bij een aantal vragen of thema s is het aandeel medewerkers dat positief antwoordt ongeveer gelijk gebleven (tijd, psychische en lichamelijke belasting), maar tegelijkertijd zien we dat medewerkers vaker positief zijn over de ervaren werkdruk en de hoeveelheid werk die ze moeten. Tot slot van dit hoofdstuk worden de meest gewenste (belangrijk gevonden) veranderingen in 2011 en 2013 vergeleken: Tabel 3.6. drie meest gewenste veranderingen (% heel belangrijk ) in 2013 en Psychische belasting (10%) 1. Psychische belasting (12%) 2. Balans tussen werk en privé (9%) 2. Werktijden/rooster (11%) 3. Werktijden/rooster (7%) 3. Balans tussen werk en privé (8%) De top-3 gewenste veranderingen is min of meer gelijk gebleven, alleen de volgorde is iets gewijzigd. Psychische belasting is zowel in 2013 als in 2011 de meest gewenste verandering. 11

Medewerkertevredenheid <naam instelling>

Medewerkertevredenheid <naam instelling> Medewerkertevredenheid eindrapport Den Haag, 9 maart 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456 Reg. K.v.K. Den Haag: 546.221.31.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016

Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016 Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016 Rapportage cliënten Den Haag, maart 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

? Geen ervaring 1. Je een goede persoonlijk begeleider hebt? Je vaak genoeg contact hebt met je persoonlijk begeleider?

? Geen ervaring 1. Je een goede persoonlijk begeleider hebt? Je vaak genoeg contact hebt met je persoonlijk begeleider? 3. BEGELEIDING 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het oordeel van de cliënten met betrekking tot de begeleiding. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gesloten vragen over begeleiding, de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Cavent

Cliëntervaringsonderzoek Cavent Cliëntervaringsonderzoek Cavent Rapportage cliënten Den Haag, december 2013 Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 21-22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Van Lanschot Bankiers: 699061709.

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliënttevredenheid Stichting Het Raamwerk

Cliënttevredenheid Stichting Het Raamwerk Cliënttevredenheid Stichting Het Raamwerk eindrapport Den Haag, mei 2014 Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 21-22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Van Lanschot Bankiers: 699061709.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid 2018-2019 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie. Dit rapport over

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Vergelijking resultaten

Vergelijking resultaten Vergelijking resultaten 2016 2 e nameting Uitkomsten cliëntenraadpleging Careander Utrecht, december 2016 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 mei 2016 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek De Gelderhorst 2018

Cliëntervaringsonderzoek De Gelderhorst 2018 Cliëntervaringsonderzoek De Gelderhorst 2018 rapportage alle bewoners Den Haag, oktober 2018 Ipso Facto beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag Telefoon 070-3260456. Reg. K.v.K.

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen van vrijwilligers

Ervaringen van vrijwilligers Ervaringen van vrijwilligers Synthese [Externe versie] Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Augustus 2017 2017 Praktikon Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

administratie en ruim

administratie en ruim Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen mett bronvermelding (A.J.E. de Veer, K. de Groot, M. Brinkman, A.L. Francke. Administratieve druk: méér dan kwestie k van tijd. Utrecht: NIVEL,

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Ervaringen van vrijwilligers

Ervaringen van vrijwilligers Ervaringen van vrijwilligers Synthese [Externe versie] Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Augustus 2018 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Albero 2018

Cliëntervaringsonderzoek Albero 2018 Cliëntervaringsonderzoek Albero 2018 eindrapport Den Haag, november 2018 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018 Rapportage Soort rapportage: Schngsrapportage Datum: mei 2018 Opdrachtgever: Schng GOO Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van Stichting GOO. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Leeswijzer rapporten

Leeswijzer rapporten Leeswijzer rapporten Naar aanleiding van de lokale verkiezingen legt ACV Openbare Diensten de noden van het personeel van de gemeenten, OCMW s, provincies en intercommunales op tafel. We brengen de arbeidstevredenheid

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel en Regiopanel DZB Leiden. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel en Regiopanel 2018 DZB Leiden BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De afdeling Marketing en Communicatie van DZB Leiden heeft de opdracht

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever:

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever: Rapportage Samenvatting Medewerkersonderzoek PO Soort rapportage: School: Schoolrapportage BBS Antonius Datum: november 2017 Opdrachtgever: Stichting Prodas 1. Inleiding Stichting Prodas wil inzicht in

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Cliënttevredenheid Omega Zorg

Cliënttevredenheid Omega Zorg Cliënttevredenheid Omega Zorg Eindrapport Den Haag, april Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg -, Postbus 84, 58EA Den Haag. Telefoon 7-6456. Van Lanschot Bankiers: 667. Reg.K.v.K. Den Haag: 546... BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Korte beschrijving van het instrument cliënten aan het woord

Korte beschrijving van het instrument cliënten aan het woord Korte beschrijving van het instrument cliënten aan het woord Onderdeel van de jaarlijkse kwaliteitsrapportage aan VGN, september 2015 1.1. Achtergrond De vragenlijst Cliënten aan het woord is in 2003 tot

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 RESULTATEN Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 april 2017 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek RAPPORTAGE Zorg Intens februari 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aanleiding en doel... 1 Aanpak onderzoek... 1 Leeswijzer... 2 Resultaten... 3 Introductie... 3 Afspraken over uw thuiszorg en/of begeleiding...

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [ ]

Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [ ] Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [12-3-2018 ] 1. Inleiding Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid Straus een motie ingediend om een indicator voor de tevredenheid van werkgevers

Nadere informatie