Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit van Goed Werkgeverschap"

Transcriptie

1 Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie <plaatsnaam> Rotterdam, <maand> 20xx

2 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording Meetmethoden 3 2. Aandachtspunten 4 3. Uitsplitsing resultaten naar afdelingen 9 4. Uitsplitsing resultaten naar subafdelingen Resultaten open en managementvragen 13 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 2 van 13

3 1. Onderzoeksverantwoording In de periode <periode> heeft bij corporatie de meting voor het KWH-Goed Werkgeverschaplabel plaatsgevonden. <Naam contactperso(o)n(en)> heeft tijdens de meting opgetreden als contactpersoon. In deze bijlage vindt u meer achtergrondinformatie over het uitgevoerde onderzoek. 1.1 Meetmethoden Bij de meting is gebruik gemaakt van de volgende meetmethoden: > Uitzetten (digitale) vragenlijsten onder de directie, het middenkader en medewerkers. > Auditgesprekken met de directie, een vertegenwoordiging van het middenkader en een vertegenwoordiging van de medewerkers. > Documentenanalyse. Vragenlijsten Bij het onderzoek zijn in totaal xx vragenlijsten uitgezet: x onder de directie, x onder het middenkader en x onder medewerkers. Daarbij is een respons behaald van respectievelijk x%, x% en x%. Voorafgaand aan het onderzoek hebben alle medewerkers een vooraankondiging ontvangen. Hierin is uitgelegd waarom corporatie het onderzoek laat uitvoeren en wat het onderzoek inhoudt. De resultaten van de meting met de vragenlijsten zijn verder uitgesplitst naar verschillende afdelingen. Deze resultaten vindt u in bijlage 3. Auditgesprekken In totaal zijn er x auditgesprekken gevoerd: > x gesprek met de directie; > x gesprekken met elk x personen uit het middenkader; > x gesprekken met elk x medewerkers; > x gesprek met x leden van de OR. De deelnemers voor de auditgesprekken zijn ad random benaderd. Documentenanalyse Voor de documentenanalyse hebben we een groot aantal documenten ontvangen en beoordeeld: <Hier volgt een overzicht van de documenten.> Bijzonderheden onderzoek/maatwerk Op verzoek van corporatie zijn de resultaten van de schriftelijke meting met de vragenlijsten uitgesplitst naar diverse (sub)afdelingen. De resultaten vindt u in bijlage 3 en bijlage 4. KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 3 van 13

4 2. Aandachtspunten Hieronder treft u, per labelonderdeel, een overzicht aan van de norm/meetpunten die lager scoren dan de KWH-norm (=cijfer 7). Hiermee krijgt u inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Visie op goed werkgeverschap norm 01 De directie heeft een concrete visie op goed werkgeverschap. meetpunt 03 Uit de documentatie blijkt dat er een concrete visie is op goed werkgeverschap. Score: 6 norm 02 meetpunt 09 meetpunt 13 meetpunt 14 De visie op goed werkgeverschap is doorvertaald in concrete doelen, doelstellingen, plannen en activiteiten ter bevordering van goed werkgeverschap. Ik heb de visie op goed werkgeverschap vertaald naar concrete doelen en plannen voor mijn afdeling/team. Score: 6,8 Uit de documentatie blijkt dat de visie op goed werkgeverschap is ontleend/gekoppeld aan de strategie van de corporatie. Score: 6 Uit de documentatie blijkt dat de visie op goed werkgeverschap is uitgewerkt naar concrete doelen, doelstellingen, plannen en activiteiten. Score: 6 norm 03 meetpunt 20 Medewerkers (her)kennen de doelstellingen en plannen met betrekking tot goed werkgeverschap. Uit de documentatie blijkt dat medewerkers structureel zijn geïnformeerd over wat er wordt verstaan onder goed werkgeverschap en wat de doelen en plannen zijn voor goed werkgeverschap. Score: 5 norm 04 meetpunt 28 meetpunt 29 De leiding heeft een realistisch beeld van de benodigde personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) gerelateerd aan de strategische doelen van de corporatie. Uit de documentatie blijkt dat de corporatie inzicht heeft in de te verwachten in-, door- en uitstroom van medewerkers. Score: 5 Uit documentatie blijkt dat de leiding heeft vastgesteld kwantitatieve en kwalitatieve bezetting is gewenst voor het realiseren van de strategische doelen van de corporatie. Score: 6 norm 05 meetpunt 30a meetpunt 34 De leiding heeft een realistisch beeld van de kwaliteit van de bestaande personele bezetting. Mijn direct leidinggevende weet over welke kwaliteiten (kennis en vaardigheden) ik beschik. Score: 6,7 Uit de documentatie blijkt dat er inzicht bestaat in de gewenste kwaliteiten van medewerkers. Score: 6 norm 06 meetpunt 37 De leiding maakt resultaatgerichte plannen om de beschikbare en benodigde personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) in balans te houden. Voor het komende jaar zijn concrete plannen gemaakt voor het realiseren van de gewenste kwalitatieve personele bezetting. Score: 6 norm 07 meetpunt 42 Medewerkers zijn betrokken bij het identificeren van hun huidige kwaliteiten en benodigde kwaliteiten. Ik word op een positieve manier betrokken bij het benoemen van de kwaliteiten (kennis en vaardigheden) waarover ik beschik en welke ik nog verder moet ontwikkelen. Score: 6,7 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 4 van 13

5 norm 07 meetpunt 43 norm 08 meetpunt 51a meetpunt 51b meetpunt 52a Medewerkers zijn betrokken bij het identificeren van hun huidige kwaliteiten en benodigde kwaliteiten. Ik heb met mijn direct leidinggevende concrete afspraken gemaakt over mijn ontwikkeling. Score: 6,5 Medewerkers kennen de plannen voor het ontwikkelen van hun kwaliteiten en welke doelen daarmee bereikt moeten worden. Er is een concreet plan voor het verder ontwikkelen van mijn kwaliteiten (kennis en vaardigheden). Score: 6,3 Er is een concreet plan voor het verder ontwikkelen van mijn kwaliteiten (kennis en vaardigheden). Score: 6,8 Het is mij duidelijk voor welk doel mijn kwaliteiten (kennis en vaardigheden) verder ontwikkeld moeten worden. Score: 6,6 norm 10 meetpunt 65 meetpunt 66 meetpunt 67 meetpunt 68 De leiding maakt resultaatgerichte plannen ter bevordering van een positief werkklimaat en een open cultuur die past bij de visie op en doelen voor goed werkgeverschap. Ik heb de visie op goed werkgeverschap vertaald naar concrete cultuurkenmerken, omgangsvormen en gewenste werksfeer binnen mijn afdeling/team. Score: 6,7 Voor het komende jaar heb ik concrete plannen gemaakt voor het verbeteren van de cultuur en de werksfeer binnen mijn afdeling/team. Score: 6,5 Uit de documentatie blijkt dat er een beschrijving is van de gewenste cultuur en het werkklimaat. Score: 6 Uit de documentatie blijkt dat er concrete plannen zijn ter bevordering van de gewenste cultuur en het werkklimaat. Score: 6 norm 11 meetpunt 72 De directie heeft vastgesteld welke stijl van leidinggeven het middenkader moet hanteren voor het resultaatgericht aansturen en ontwikkelen van hun medewerkers. Uit de documentatie blijkt dat effectief management en leiderschap concreet is uitgewerkt. Score: 6 norm 12 meetpunt 75 meetpunt 77 De directie maakt resultaatgerichte plannen om effectief leiderschap en management te realiseren. Ik werk planmatig aan het op peil brengen, houden en verbeteren van de managementvaardigheden van het middenkader. Score: 6 Uit de documentatie blijkt dat er resultaatgerichte plannen zijn voor het realiseren van effectief leiderschap en management. Score: 6 norm 13 meetpunt 79 Het middenkader weet wat de directie van hen verwacht ten aanzien van het aansturen en ontwikkelen van hun medewerkers. Ik weet wat de directie van mij verwacht ten aanzien van het aansturen en ontwikkelen van de medewerkers van mijn afdeling/team. Score: 6,9 norm 14 Medewerkers weten wat zij van hun direct leidinggevende mogen verwachten ten aanzien van resultaatgerichte aansturing en ontwikkeling. meetpunt 84 Het is voor mij duidelijk welke stijl van leidinggeven gewenst is binnen corporatie. Score: 6,5 meetpunt 85 Ik weet wat ik mag verwachten van mijn direct leidinggevende als het gaat om ondersteuning in de uitvoering van mijn werkzaamheden. Score: 6,7 Functioneren als goed werkgever norm 15 De leiding betrekt medewerkers bij het vaststellen van hun resultaatbijdragen. meetpunt 08 Uit documentatie blijkt dat medewerkers zijn betrokken bij het opstellen van afdelings-/ teamplannen. Score: 5 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 5 van 13

6 meetpunt 09 Uit documentatie blijkt dat regelmatig overleg plaatsvindt met medewerkers over de voortgang en realisatie van afdelings-/teamplannen. Score: 5 norm 16 meetpunt 10 Medewerkers kennen hun eigen resultaatbijdragen. Ik weet welke bijdrage van mij wordt verwacht aan het realiseren van de afdelings-/ teamplannen. Score: 6,7 norm 17 meetpunt 17 Medewerkers ontvangen tijdig en constructief feedback op hun eigen resultaatbijdragen. Ik ontvang tijdig en constructief een terugkoppeling over mijn prestaties en mijn bijdrage aan de resultaten. Score: 6,6 norm 18 meetpunt 24 Medewerkers voelen zich erkend en gewaardeerd vanwege hun bijdrage aan de resultaten van de organisatie. Ik word gewaardeerd vanwege de bijdrage die ik lever aan de resultaten van mijn afdeling/team. Score: 6,8 norm 19 meetpunt 33 De plannen ter bevordering van het sturen van de resultaatbijdragen worden effectief uitgevoerd. Uit documentatie blijkt dat concreet uitvoering is gegeven aan plannen die gericht zijn op het verbeteren van resultaatgerichte aansturing. Score: 6 norm 20 De feitelijke stijl van leidinggeven is effectief. meetpunt 34 Mijn direct leidinggevende geeft op een effectieve wijze leiding. Score: 6,5 meetpunt 39 Ik ga voortdurend na in welke mate het middenkader effectief leiding geeft en stuurt op de inzet en ontwikkeling van hun medewerkers. Score: 6 meetpunt 40 Uit de documentatie blijkt dat effectief management en stijl van leidinggeven een structureel aandachtspunt is voor de directie en het middenkader. Score: 6 norm 21 meetpunt 41 meetpunt 45 meetpunt 46 De leiding biedt medewerkers mogelijkheden om hen feedback te geven op hun wijze van managen en leidinggeven. Ik word structureel in de gelegenheid gesteld om mijn direct leidinggevende een terugkoppeling te geven over de manier waarop hij/zij leiding geeft. Score: 6,4 Ik geef regelmatig een terugkoppeling aan het middenkader over de manier waarop zij leiding geeft. Score: 6 Ik stel het middenkader structureel in de gelegenheid om een terugkoppeling te geven over de effectiviteit van mijn manier van leidinggeven. Score: 6 norm 22 meetpunt 50 meetpunt 52 De plannen ter bevordering van de kwaliteit van het leidinggeven worden effectief uitgevoerd. Ik neem deel aan activiteiten voor het planmatig verbeteren van de kwaliteit van leidinggeven volgens de daartoe opgestelde plannen. Score: 6,9 Uit de documentatie blijkt dat concreet uitvoering is gegeven aan plannen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leidinggeven. Score: 6 norm 23 Activiteiten met betrekking tot leren en ontwikkelen van medewerkers worden planmatig opgesteld en uitgevoerd en zijn gebaseerd op eerder gesignaleerde knelpunten. meetpunt 57 Deze cursus/training/opleiding was gebaseerd op een vooraf opgesteld plan. Score: 6,9 meetpunt 59 Ik heb in de afgelopen twaalf maanden opdracht gegeven voor één of meer cursussen/trainingen/opleidingen voor één of meer medewerkers. Score: 4 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 6 van 13

7 norm 25 meetpunt 68 Medewerkers kunnen na afloop beschrijven wat zij hebben geleerd en hoe zij dat toepassen in hun werk. Ik kan mijn werk beter doen doordat ik heb deelgenomen aan de cursus/training/opleiding. Score: 6,9 norm 26 meetpunt 73 Nieuwe medewerkers en medewerkers met een nieuwe taak/functie krijgen een doeltreffend inwerkprogramma. Nieuwe medewerkers en medewerkers die intern van functie veranderen, krijgen een doeltreffend inwerkprogramma. Score: 6,2 norm 27 meetpunt 77a De plannen ter bevordering van het sturen van de ontwikkeling van medewerkers worden effectief uitgevoerd. Ik geef concreet invulling aan het verbeteren van een structurele aanpak van de ontwikkeling van medewerkers volgens de daartoe opgestelde plannen. Score: 6,8 norm 31 meetpunt 102 De plannen ter bevordering van een passende cultuur en positief werkklimaat worden effectief uitgevoerd. Uit documentatie blijkt dat concreet uitvoering is gegeven aan plannen gericht op het bevorderen van een passende cultuur en positief werkklimaat. Score: 6 Rendement van goed werkgeverschap norm 32 De leiding toetst of zij succesvol is in het sturen van de resultaatbijdragen van haar medewerkers. meetpunt 02 Ik heb inzicht in de effectiviteit van het sturen van de resultaatbijdragen van medewerkers binnen mijn afdeling/team. Score: 6,9 meetpunt 04 Ik heb inzicht in de mate waarin de plannen ter bevordering van een effectieve sturing van de resultaatbijdragen van medewerkers binnen mijn afdeling/team daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Score: 6,9 norm 32 De leiding toetst of zij succesvol is in het sturen van de resultaatbijdragen van haar medewerkers. meetpunt 05 Uit documentatie blijkt dat de corporatie toetst of zij succesvol is in het sturen van de resultaatbijdragen van haar medewerkers. Score: 6 norm 33 meetpunt 07 meetpunt 10 De leiding toetst of zij erin slaagt om een duidelijke, bewuste en consequente stijl van leidinggeven te realiseren. Ik geef aan het middenkader een terugkoppeling over de mate waarin zij de afgelopen periode doeltreffend leiding heeft gegeven. Score: 6 Uit documentatie blijkt dat de corporatie toetst of zij er in slaagt om een duidelijke, bewuste en consequente stijl van leidinggeven te realiseren. Score: 6 norm 34 meetpunt 12 meetpunt 14 meetpunt 15 De leiding toetst of zij succesvol is in het sturen van de ontwikkeling van haar medewerkers. Ik heb inzicht in de effectiviteit van de ontwikkeling van medewerkers binnen mijn afdeling/team. Score: 6,9 Ik heb inzicht in de mate waarin de plannen ter bevordering van een effectieve sturing van de ontwikkeling van medewerkers binnen mijn afdeling/team daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Score: 6,7 Uit documentatie blijkt dat de corporatie toetst of zij succesvol is in het sturen van de ontwikkeling van haar medewerkers. Score: 6 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 7 van 13

8 norm 35 meetpunt 19 De leiding toetst of zij doeltreffend is in het realiseren van een passende cultuur en positieve werkomgeving voor haar medewerkers. Ik heb inzicht in de mate waarin de plannen ter bevordering van een passende cultuur en positieve werkomgeving binnen mijn afdeling/team daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Score: 6,7 norm 36 meetpunt 23 De corporatie heeft inzicht in de kosten en baten van haar goed werkgeverschap. Uit documentatie blijkt dat de corporatie inzicht heeft in de kosten en baten van haar goed werkgeverschap. Score: 6 norm 37 meetpunt 25 meetpunt 27 De corporatie benut deze inzichten om verbeteringen in goed werkgeverschap door te voeren. Ik benut de inzichten uit de kosten en baten van goed werkgeverschap om nog beter invulling te geven aan goed werkgeverschap binnen mijn afdeling/team. Score: 6,6 Uit documentatie blijkt dat de corporatie de evaluatie van goed werkgeverschap heeft gebruikt om te komen tot een bijstelling/verbetering van goed werkgeverschap. Score: 6 norm 38 meetpunt 28 meetpunt 31 De leiding weet hoe haar plannen en activiteiten voor goed werkgeverschap hebben bijgedragen aan het functioneren van de organisatie. Ik kan aantonen dat eerdere investeringen in goed werkgeverschap hebben bijgedragen aan het effectiever functioneren van mijn eigen afdeling/team en het realiseren van onze doelen. Score: 6,5 Uit de documentatie blijkt dat er inzicht is in de effecten van goed werkgeverschap op het functioneren van de organisatie en het realiseren van de strategische doelstellingen. Score: 5 norm 39 meetpunt 32 meetpunt 35 Bij het opstellen van nieuwe plannen en bij nieuwe maatregelen gebruikt de leiding de ervaringen, inzichten en resultaten uit eerdere investeringen in goed werkgeverschap. Bij het opstellen van nieuwe afdelings-/teamplannen en doelstellingen gebruik ik de ervaringen en inzichten uit eerdere investeringen in goed werkgeverschap. Score: 6,7 Uit de documentatie blijkt dat doelen voor goed werkgeverschap herkenbaar zijn in meerjarenplannen, bedrijfsplannen, afdelingsplannen etc. Score: 6 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 8 van 13

9 3. Uitsplitsing resultaten naar afdelingen Op verzoek van corporatie zijn de resultaten van de schriftelijke meting (vragenlijsten) voor de doelgroep medewerkers en middenkader uitgesplitst naar de verschillende afdelingen. Per doelgroep en per labelonderdeel zijn de resultaten opgenomen. De scores die oranje zijn weergegeven, scoren onder de norm van het cijfer 7,0 en kunnen gezien worden als verbeterpunt. Medewerkers Visie op goed werkgeverschap Beheer Beleid en Ontwikkeling Comm, P&O, Fac.beheer Financiën & control Servicedienst Techniek en Projecten Wonen TOTAAL 5 Binnen mijn afdeling/team zijn er concrete plannen en activiteiten om 7,1 6,4 6,3 6,1 7,3 6,8 6,9 6,8 invulling te geven aan goed werkgeverschap. 15 Corporatie geeft in voldoende mate invulling aan goed werkgeverschap. 7,2 7,0 6,6 6,7 7,1 6,9 7,2 7,0 21 Mijn direct leidinggevende weet over welke kwaliteiten de medewerkers 6,9 6,9 6,3 6,6 6,0 7,2 7,2 6,8 moeten beschikken om de werkzaamheden binnen de afdeling/het team uit te kunnen voeren. 30a Mijn direct leidinggevende weet over welke kwaliteiten (kennis en 6,9 6,8 6,1 6,6 6,3 6,9 7,0 6,7 vaardigheden) ik beschik. 40a Mijn direct leidinggevende heeft voor het komende jaar plannen 6,7 6,0 6,1 6,1 6,4 6,5 7,1 6,5 gemaakt voor het ontwikkelen van de kwaliteiten van de medewerkers op de afdeling/het team. 42 Ik word op een positieve manier betrokken bij het benoemen van de 6,8 6,8 6,0 6,2 6,7 6,7 7,2 6,7 kwaliteiten (kennis en vaardigheden) waarover ik beschik en welke ik nog verder moet ontwikkelen. 43 Ik heb met mijn direct leidinggevende concrete afspraken gemaakt over 6,6 5,9 6,1 6,2 6,6 6,3 6,9 6,5 mijn ontwikkeling. 51 Er is een concreet plan voor het verder ontwikkelen van mijn kwaliteiten 6,5 5,7 5,8 5,9 6,6 6,0 7,0 6,3 (kennis en vaardigheden). 52 Het is mij duidelijk voor welk doel mijn kwaliteiten (kennis en 6,6 6,6 5,8 6,7 6,7 6,5 7,0 6,6 vaardigheden) verder ontwikkeld moeten worden. 57 In mijn werksituatie wordt voldoende rekening gehouden met mijn 7,3 7,2 6,4 6,9 7,2 7,4 7,2 7,1 wensen en behoeften in relatie tot mijn privésituatie, culturele achtergrond of zorgverplichting. 84 Het is voor mij duidelijk welke stijl van leidinggeven gewenst is binnen 6,6 6,5 5,6 6,0 6,7 6,5 7,0 6,5 corporatie. 85 Ik weet wat ik mag verwachten van mijn direct leidinggevende als het 6,8 6,9 5,8 6,3 6,8 6,9 7,2 6,7 gaat om ondersteuning in de uitvoering van mijn werkzaamheden. 51 Ik word door mijn direct leidinggevende voldoende betrokken bij het 6,4 7,0 6,4 6,3 6,1 6,5 6,7 6,5 maken van de afdelings-/teamplannen. 52 Er is regelmatig overleg binnen de afdeling/het team over de voortgang en realisatie van de afdelings-/ teamplannen. 6,7 6,8 6,5 6,9 6,8 7,5 6,9 6,8 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 9 van 13

10 Medewerkers Functioneren als goed werkgever Beheer Beleid en Ontwikkeling Comm, P&O, Fac.beheer Financiën & control Servicedienst Techniek en Projecten Wonen TOTAAL 10 Ik weet welke bijdrage van mij wordt verwacht aan het realiseren van de 6,7 6,9 6,5 6,3 6,7 7,0 6,9 6,7 afdelings-/teamplannen. 17 Ik ontvang tijdig en constructief een terugkoppeling over mijn prestaties 6,8 6,5 6,0 6,2 6,9 6,8 6,9 6,6 en mijn bijdrage aan de resultaten. 24 Ik word gewaardeerd vanwege de bijdrage die ik lever aan de 6,9 6,9 6,2 6,4 7,0 7,1 6,9 6,8 resultaten van mijn afdeling/team. 32 Mijn leidinggevende bevordert het resultaatgericht werken. 6,7 6,7 5,5 6,4 6,6 6,7 7,1 6,6 34 Mijn direct leidinggevende geeft op een effectieve wijze leiding. 6,6 6,5 5,3 6,3 6,4 6,6 7,1 6,5 41 Ik word structureel in de gelegenheid gesteld om mijn direct 6,6 6,5 5,5 6,1 6,7 6,7 6,8 6,4 leidinggevende een terugkoppeling te geven over de manier waarop hij/zij leiding geeft. 53 Ik heb in de afgelopen twaalf maanden deelgenomen aan één of meer 7,8 7,8 7,7 7,6 7,7 7,4 7,8 7,7 cursussen, trainingen of opleidingen. 54 Het volgen van deze cursus/training/opleiding was gebaseerd op een 6,9 6,4 6,3 6,5 7,0 5,8 6,6 6,6 vooraf opgesteld plan voor mijn verdere ontwikkeling. 63 Het was mij vooraf duidelijk met welk doel ik deelnam aan de 7,1 7,3 7,1 7,0 7,1 7,5 7,1 7,1 training/cursus/opleiding. 68 Ik kan mijn werk beter doen doordat ik heb deelgenomen aan de 6,9 7,2 6,6 6,5 7,0 7,5 6,8 6,9 cursus/training/opleiding. 73 Nieuwe medewerkers en medewerkers die intern van functie 6,4 6,1 5,8 5,4 6,1 6,3 6,7 6,2 veranderen, krijgen een doeltreffend inwerkprogramma. 80 Mijn direct leidinggevende werkt planmatig aan het verbeteren van de 6,5 6,1 5,6 5,6 6,3 6,5 7,1 6,3 kwaliteiten van de medewerkers binnen mijn afdeling/team. 86 Mijn direct leidinggevende besteedt voldoende aandacht aan de cultuur, 6,9 6,9 5,7 6,3 6,6 6,8 6,9 6,6 samenwerking en de betrokkenheid van medewerkers binnen mijn afdeling/team 90 De corporatie geeft mij voldoende mogelijkheden om flexibel invulling te 7,1 7,2 6,4 7,1 6,9 7,5 7,1 7,0 geven aan de organisatie van mijn werk bij de opvang van mijn kinderen, het verlenen van zorg of andersoortige wensen/behoeften. 92 Ik lever een positieve bijdrage aan een positieve werksfeer en een open 7,2 7,1 7,1 6,9 7,1 7,3 7,4 7,2 cultuur. 93 Mijn collega's leveren een positieve bijdrage aan een positieve 7,1 7,2 6,9 6,9 6,5 7,3 7,1 7,0 werksfeer en een open cultuur. 101 Mijn direct leidinggevende werkt planmatig aan het verbeteren van de cultuur en werkomgeving binnen mijn afdeling/team. 6,8 6,3 5,5 6,1 6,4 6,5 6,8 6,5 Medewerkers Rendement van goed werkgeverschap Beheer Beleid en Ontwikkeling Comm, P&O, Fac.beheer Financiën & control Servicedienst Techniek en Projecten Wonen TOTAAL 36 Corporatie streeft er naar om voortdurend te leren en te verbeteren. 7,3 6,8 6,9 6,6 7,3 7,1 7,1 7,1 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 10 van 13

11 4. Uitsplitsing resultaten naar subafdelingen Op verzoek van corporatie zijn de resultaten van de schriftelijke meting (vragenlijsten) voor de doelgroep medewerkers en middenkader uitgesplitst naar de verschillende subafdelingen. Per doelgroep en per labelonderdeel zijn de resultaten opgenomen. De scores die oranje zijn weergegeven, scoren onder de norm van het cijfer 7,0 en kunnen gezien worden als verbeterpunt. Medewerkers Visie op goed werkgeverschap Sociaal Beheer Communicatie+P&O Verhuur Woonpunt TOTAAL 5 Binnen mijn afdeling/team zijn er concrete plannen en activiteiten om invulling te geven aan goed werkgeverschap. 7,2 6,0 7,1 6,7 6,8 15 Corporatie geeft in voldoende mate invulling aan goed werkgeverschap. 7,2 6,5 7,4 7,0 7,0 21 Mijn direct leidinggevende weet over welke kwaliteiten de medewerkers moeten beschikken om de werkzaamheden binnen de afdeling/het team uit te kunnen voeren. 30a Mijn direct leidinggevende weet over welke kwaliteiten (kennis en vaardigheden) ik beschik. 40a Mijn direct leidinggevende heeft voor het komende jaar plannen gemaakt voor het ontwikkelen van de kwaliteiten van de medewerkers op de afdeling/het team. 42 Ik word op een positieve manier betrokken bij het benoemen van de kwaliteiten (kennis en vaardigheden) waarover ik beschik en welke ik nog verder moet ontwikkelen. 43 Ik heb met mijn direct leidinggevende concrete afspraken gemaakt over mijn ontwikkeling. 51 Er is een concreet plan voor het verder ontwikkelen van mijn kwaliteiten (kennis en vaardigheden). 52 Het is mij duidelijk voor welk doel mijn kwaliteiten (kennis en vaardigheden) verder ontwikkeld moeten worden. 57 In mijn werksituatie wordt voldoende rekening gehouden met mijn wensen en behoeften in relatie tot mijn privésituatie, culturele achtergrond of zorgverplichting. 7,0 6,0 7,2 7,1 6,8 6,9 5,7 7,4 6,8 6,7 6,8 5,8 7,2 7,0 6,5 6,9 5,7 7,3 7,1 6,7 6,7 5,9 7,0 6,9 6,5 6,5 5,6 7,0 7,0 6,3 6,7 5,5 7,0 7,0 6,6 7,3 6,2 7,5 6,9 7,1 84 Het is voor mij duidelijk welke stijl van leidinggeven gewenst is binnen corporatie. 6,7 5,5 7,1 6,9 6,5 85 Ik weet wat ik mag verwachten van mijn direct leidinggevende als het gaat om ondersteuning in de uitvoering van mijn werkzaamheden. 51 Ik word door mijn direct leidinggevende voldoende betrokken bij het maken van de afdelings-/teamplannen. 52 Er is regelmatig overleg binnen de afdeling/het team over de voortgang en realisatie van de afdelings-/teamplannen. 6,8 5,4 7,4 7,1 6,7 6,5 6,0 6,6 6,8 6,5 6,8 6,2 6,8 6,9 6,8 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 11 van 13

12 Medewerkers Functioneren als goed werkgever Sociaal Beheer Communicatie+P&O Verhuur Woonpunt TOTAAL 10 Ik weet welke bijdrage van mij wordt verwacht aan het realiseren van de afdelings- /teamplannen. 17 Ik ontvang tijdig en constructief een terugkoppeling over mijn prestaties en mijn bijdrage aan de resultaten. 24 Ik word gewaardeerd vanwege de bijdrage die ik lever aan de resultaten van mijn afdeling/team. 6,9 6,0 6,9 6,9 6,7 6,7 5,6 7,0 6,8 6,6 7,0 5,9 7,2 6,6 6,8 32 Mijn leidinggevende bevordert het resultaatgericht werken. 6,7 4,9 7,3 7,0 6,6 34 Mijn direct leidinggevende geeft op een effectieve wijze leiding. 6,7 4,8 7,2 6,9 6,5 41 Ik word structureel in de gelegenheid gesteld om mijn direct leidinggevende een terugkoppeling te geven over de manier waarop hij/zij leiding geeft. 53 Ik heb in de afgelopen twaalf maanden deelgenomen aan één of meer cursussen, trainingen of opleidingen. 54 Het volgen van deze cursus/training/opleiding was gebaseerd op een vooraf opgesteld plan voor mijn verdere ontwikkeling. 6,7 5,0 7,1 6,5 6,4 7,9 7,8 7,5 8,0 7,7 6,9 6,3 6,8 6,4 6,6 63 Het was mij vooraf duidelijk met welk doel ik deelnam aan de training/cursus/opleiding. 7,1 7,1 6,8 7,2 7,1 68 Ik kan mijn werk beter doen doordat ik heb deelgenomen aan de cursus/training/opleiding. 73 Nieuwe medewerkers en medewerkers die intern van functie veranderen, krijgen een doeltreffend inwerkprogramma. 80 Mijn direct leidinggevende werkt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteiten van de medewerkers binnen mijn afdeling/team. 86 Mijn direct leidinggevende besteedt voldoende aandacht aan de cultuur, samenwerking en de betrokkenheid van medewerkers binnen mijn afdeling/team 90 De corporatie geeft mij voldoende mogelijkheden om flexibel invulling te geven aan de organisatie van mijn werk bij de opvang van mijn kinderen, het verlenen van zorg of andersoortige wensen/behoeften. 7,0 6,6 7,0 6,7 6,9 6,5 5,7 6,5 6,7 6,2 6,6 5,2 7,1 7,0 6,3 6,9 5,3 7,3 6,5 6,6 7,0 6,3 7,6 6,6 7,0 92 Ik lever een positieve bijdrage aan een positieve werksfeer en een open cultuur. 7,1 7,1 7,5 7,2 7,2 93 Mijn collega's leveren een positieve bijdrage aan een positieve werksfeer en een open cultuur. 101 Mijn direct leidinggevende werkt planmatig aan het verbeteren van de cultuur en werkomgeving binnen mijn afdeling/team. 7,1 7,1 7,5 6,7 7,0 7,0 5,1 7,1 6,5 6,5 Medewerkers Rendement van goed werkgeverschap Sociaal Beheer Communicatie+P&O Verhuur Woonpunt TOTAAL 36 Corporatie streeft er naar om voortdurend te leren en te verbeteren. 7,4 6,8 7,2 7,0 7,1 KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 12 van 13

13 5. Resultaten open en managementvragen In de vragenlijsten zijn enkele vragen opgenomen waarin de respondent bepaalde achtergrondinformatie of een toelichting op een gegeven antwoord kan geven. De antwoorden op deze vragen worden niet vertaald in een cijfer en tellen niet mee bij de berekening van het eindcijfer. Wel levert het interessante managementinformatie op. Hieronder vindt u de antwoorden op de betreffende vragen, eerst uit de vragenlijst voor de directie, daarna uit de vragenlijst voor het middenkader en tenslotte uit de vragenlijst voor de medewerkers. Enquête directie Vraag 76 Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vragenlijst of voor de corporatie? Noteer deze dan hieronder. > Enquête middenkader Vraag 79 Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vragenlijst of voor de corporatie? Noteer deze dan hieronder. > Enquête medewerkers Vraag 33 Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vragenlijst of voor de corporatie? Noteer deze dan hieronder. > Afspraken nakomen en reageren op vragen is een punt van zorg. Je hebt soms het gevoel van 'waar doe ik het voor', er wordt toch niks mee gedaan. > Lijst geregeld moeilijk in te vullen omdat genoemde situaties zich (nog) niet hebben voorgedaan. > Er staan verscheidene vragen over de (direct) leidinggevende. Deze vragen heb ik beantwoord met niet eens/niet oneens, omdat bij ons op de afdeling (nog) geen leidinggevende is. > Ik vind het een fijne organisatie om voor te werken en een goede werkgever. > Een geweldig bedrijf om voor te werken, zeer tevreden! > De afdeling heeft sinds 3 weken een nieuwe manager (direct leidinggevende), kan diverse vragen m.b.t. deze leidinggevende niet goed beantwoorden. Deze manager is nog te kort in dienst om e.e.a. te beoordelen. > Op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen in bepaalde situaties zou het prettig en ook beter zijn om daarover eerst informatie in te winnen bij de medewerkers op de werkvloer. Nu worden er soms beslissingen genomen die indruisen tegen hetgeen een medewerker al heeft besloten en meegedeeld aan een bewoner. Gevaar hiervan is dat medewerkers minder betrokken raken, minder hun best doen, 'want er wordt toch anders besloten van bovenaf'. > Ik ben pas iets meer dan een half jaar werkzaam bij Corporatie en heb het idee dat ik nog niet alle vragen goed kan beantwoorden. KWH Bijlagen KWH-Goed Werkgeverschap, corporatie Pagina 13 van 13

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden?

Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden? Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden? 2 Onderzoeksvraag Hoe kunnen we bevorderen dat het geleerde uit de Factor C cursus door de deelnemers wordt toegepast in het dagelijkse

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Omnivera Hardinxveld-Giessendam Rotterdam, versie mei 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Vragenlijst zelfevaluatie RvC Vragenlijst zelfevaluatie RvC Naam: Datum: 1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC 1.1 Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijk heden van de RvC. 1.2 De RvC heeft

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus BS De Kubus/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Tablis Wonen Rotterdam, december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Het beantwoorden van alle vragen kost u 30-45 minuten. Beantwoord de vragen met een score tussen de 0 ( in het

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis BS De Schutsluis/ Blokzijl Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie