Situationeel leidinggeven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situationeel leidinggeven"

Transcriptie

1 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit in de aansturing zijn hier de kernbegrippen. Stijlen Er worden twee variabelen onderscheiden, die de stijl van leidinggeven bepalen. Dit zijn sturen en ondersteunen. Sturen is het geven van specifieke instructies en het nauwgezet controleren van de uitvoering van de taken. Ondersteunen is het bemoedigen, het vragen om suggesties en het uitleggen van besluiten. Met deze twee variabelen formuleren zij vier stijlen: sturen: veel sturing en een beperkte hoeveelheid ondersteuning (S1); leiden: wat minder sturing en veel ondersteuning (S2); steunen: weinig sturing, veel ondersteuning (S3); delegeren: weinig sturing, weinig ondersteuning (S4) Elementen die het sturen bepalen zijn: structureren, controleren en toezicht houden. Elementen die het ondersteunen bepalen zijn: prijzen, luisteren, vergemakkelijken. Sturend gedrag is meer eenrichtingverkeer, 'top down'. Ondersteunend gedrag is gericht op de relationele kanten van communicatie, meer tussen twee gelijken, bottom- up. Sturend gedrag is geschikt in situaties waarin snel besloten moet worden, en waarin de risico's groot zijn. Bij brand is het weinig adequaat om in kleine projectgroepen de beste strategie te gaan uitstippelen, er moet snel gehandeld worden. Deze stijl is ook geschikt in de aansturing van mensen met weinig ervaring maar met voldoende potentieel om te leren: een enthousiaste beginner bijvoorbeeld. De ondersteunende stijl is bedoeld voor die situaties waarin de motivatie van een medewerker moet worden beïnvloed. Bekrachtiging en bemoediging en goed luisteren zijn dan aan de orde. 1

2 Taxeren Met welke stijl een medewerker moet worden benaderd hangt af van twee bestanddelen die de prestatie bepalen: competentie en betrokkenheid. Compe- tentie is het product van kennis en vaardigheid en wordt verkregen door opvoeding, training en ervaring. Betrokkenheid is gedefinieerd als een combina- tie van zelfvertrouwen en motivatie. Met deze twee variabelen worden vier ontwikkelingsniveaus onderscheiden die corresponderen met de vier stijlen van leidinggeven. Deze niveaus worden de 'Maturity' index genoemd (taakvolwassenheid). niveau 1: lage competentie, grote betrokkenheid (M1); niveau 2: enige competentie, lage betrokkenheid (M2); niveau 3: ruime competentie, wisselende betrokkenheid (M3); niveau 4: hoge competentie, hoge betrokkenheid (M4). Bij het eerste niveau is veelal wel sprake van een hoge betrokkenheid. De medewerker ziet uit naar het aanleren van nieuwe taken, maar heeft nog weinig inzicht in de feitelijke moeilijkheden die daarmee samenhangen. De motivatie is dan ook nog weinig realistisch van aard. Na verloop van tijd (niveau 2) ontdekt de medewerker wat de taken inhouden, en leert hij dat zijn competentie beperkt is. Dat heeft invloed op het zelfvertrouwen en doet de motivatie dalen. Naarmate de competentie toeneemt neemt het zelfvertrouwen toe (niveau 3). Uiteindelijk is de medewerker competent en wordt het uitvoeren van de taken 'intrinsiek belonend' (niveau 4). Op dit niveau kan iemand geheel zelfstandig te werk gaan en wordt bevrediging voornamelijk in het werk zelf gevonden. Mensen belonen als het ware zichzelf. Ontwikkelingsniveau Passende leidinggevende stijl Stijl van beïnvloeden Niveau 1: (M1) lage competentie hoge betrokkenheid Niveau 2: (M2) enige competentie lage betrokkenheid Niveau 3: (M3) ruime competentie wisselende betrokkenheid Niveau 4: (M4) grote competentie sterke betrokkenheid Sturen: (S1) structureren, controleren en toezicht houden Leiden: (S2) sturen en ondersteunen Steunen: (S3) prijzen, luisteren en vergemakkelijken Delegeren: (S4) overdragen dagelijkse verantwoordelijkheid Normatief Normatief, logisch, enthousiasmerend Logisch, enthousiasmerend, relationeel Relationeel 2

3 Taken De leidinggevende die zijn medewerkers op deze manier wil gaan benaderen zal een aantal spelregels in acht moeten nemen. Van groot belang is bijvoorbeeld het gegeven, dat de taxatie van de competentie en betrokkenheid van een medewerker een open proces is waarin beide partijen participeren. De leidinggevende dient zich helder uit te spreken hoe competent hij/zij iemand acht op specifieke taken. Hier hangt mee samen dat met de medewerker dan een soort contract moet worden afgesloten over diens prestaties. Wordt dit achterwege gelaten dan blijft het vaag voor de medewerker hoe de manager de taxatie verricht. Concreet houdt dit in dat besproken moet worden over welke taken het gaat en welke prestaties/inspanningen er verwacht worden. De taak moet haalbaar en mogelijk zijn, niet onrealistisch. De taak moet bijdragen aan het totale pakket aan werkzaamheden. Literatuur Situationeel leidinggeven, Paul Hersey, Business Contact, 2001 De One Minute Manager, Kenneth Blanchard e.d., Business Contact, 2006 Situationeel leiderschap en de One Minute Manager, Kenneth Blanchard e.a., Business Contact,

4 Vragenlijst Toelichting op het invullen Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Stap 7: Neem één van uw medewerkers voor ogen en stel vast wat de taak is waartoe u deze medewerker wilt beïnvloeden. Schrijf deze op in het eerste blok. Beperk u eventueel tot een deeltaak. Bepaal de competentie (stap 2a) en betrokkenheid (stap 2b) van deze medewerker voor de taak met behulp van de vragen. Neem het gemiddelde van uw medewerkers totaalscore voor competentie en betrokkenheid bepaal de M- score van uw medewerker voor deze taak. Bepaal de mate waarin u uw medewerker bij het uitvoeren van deze taak sturing (stap 4a) en ondersteuning (stap 4b) geeft. Zet de scores voor sturing en ondersteuning uit in de stijlmatrix en bepaal uw leiderschapsstijl. Neem de score van bekwaamheid en bereidheid van de medewerker en uw scores voor sturing en ondersteuning over en ga na in hoeverre er sprake is van een goede aansluiting tussen de M- score van uw medewerker voor deze taak en de door u gevolgde leiderschapsstijl. Trek voor uzelf conclusies en noteer deze. 4

5 Maturity- schaal Met deze schaal bepaalt u de M- score (competentie en betrokkenheid) van de medewerker met betrekking tot de uit te voeren taak. Beantwoord de vragen door het getal van uw keuze te omcirkelen en bepaal vervolgens de totaalscore voor zowel de competentie als de betrokkenheid. Stap 1: Omschrijving van de taak van de medewerker: Stap 2a: Competentie In welke mate heeft de medewerker voor deze taak of deeltaak in het geheel niet in zeer grote mate 1. relevante (werk)ervaring benodigde vakkennis analytisch vermogen het vermogen zelf de prestatienormen te bewaken 5. het vermogen om tijd efficiënt in te delen Totaalscore competentie: punten 5

6 Stap 2b: Betrokkenheid In welke mate heeft de medewerker: in het geheel niet in zeer grote mate 1. de behoefte om verantwoordelijkheid te dragen m.b.t. deze taak 2. de behoefte om deze taak beter en effi ciënter verrichten 3. doorzettingsvermogen in de uitvoering van deze taak 4. plezier in het uit- voeren van deze taak de behoefte om zelfstandig aan deze taak te werken Totaalscore betrokkenheid: punten 6

7 Maturity- matrix Stap 3: Neem het gemiddelde van uw medewerkers totaalscore voor competentie en betrokkenheid welke u zojuist bepaald hebt en geef dit aan met de maturity- schaal onderaan deze bladzijde. 7

8 De leidinggevende stijl Met deze schaal bepaalt u de mate van sturing en ondersteuning met betrekking tot de taakuitoefening van de medewerker: de S- score. Beantwoord de vragen door het getal van uw keuze te omcirkelen en bepaal vervolgens de totaalscores voor sturing en ondersteuning. Stap 4a: Sturing In welke mate oefent u als leidinggevende invloed uit door: in het geheel niet in zeer grote mate 1. de doelen die de medewerker moet bereiken, vast te stellen 2. de werksituatie voor de medewerker te organiseren 3. de indeling van de werktijd voor te schrijven 4. specifieke richtlijnen te geven m.b.t. de taakuitvoering 5. regelmatig en gespe- cificeerde voortgangs rapportage te vragen Totaalscore sturing: punten 8

9 Stap 4b: Ondersteuning In welke mate oefent u als leidinggevende invloed uit door: In het geheel niet in zeer grote mate 1. aanmoediging te ge- ven en betrokkenheid te laten blijken 2. overleg te plegen over de taakuitvoering te bemiddelen en de medewerker te onder steunen in contacten met anderen 4. blijken de mening van de medewerker belangrijk te achten 5. je laten blijken hoe (on)tevreden u over de resultaten van de taakuitvoering bent Totaalscore ondersteuning: punten 9

10 Stijlmatrix Op dit scoreblad worden de resultaten van de leidinggevende stijl grafisch weergegeven in de onderstaande stijlmatrix. Zet uw scores uit op de dimensies sturing en ondersteuning. Door twee loodlijnen te trekken wordt een kruispunt zichtbaar. Dit kruispunt is de grafische weergave van uw stijl. Stap 5: 10

11 Analyse stijl- maturity In onderstaand schema worden M- score en S- score met elkaar in verband ge- bracht. Neem de M- score over en neem tevens de grafische weergave van uw stijl over in het stijldiagram hieronder. Er is sprake van effectief leiderschap wanneer uw stijl op de curve en loodrecht boven de markering op de maturity- schaal ligt. 11

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Competentie en Motivatie Met deze schaal maakt u een inschatting van de Competentie en Motivatie van de PhD student met betrekking tot de uit te voeren taak. (In het Engels worden

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard

Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard Definitie: De theorie van Situationeel Leiderschap is ontwikkeld door Hersey en Blanchard in de 70-er jaren.de basis wordt gevormd door de gedachte, dat de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP

EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP EEN INLEIDING OP LEIDERSCHAP SAMENGESTELD DOOR: LARS VAN ROOIJEN [ d.d. 07-11-12 ] WAT IS LEIDERSCHAP? Cultuur gaat in essentie over gedrag van medewerkers in een organisatie. Leiderschap gaat over de

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Effectief leidinggeven in de praktijk

Effectief leidinggeven in de praktijk j2 Effectief leidinggeven in de praktijk j 21 Nut en noodzaak In de praktijk, waarbij de assistent en de apotheker de hele dag samen in de apotheek doorbrengen kan een bijzondere dynamiek ontstaan Deze

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 verschillende managers per organisatielaag verschillen, liggen er accentverschillen in de belangrijkste vaardigheden Andere vaardigheden, zoals sociale en

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

360º scan Henk van Bijsterveld

360º scan Henk van Bijsterveld 360º scan Henk van Bijsterveld Rapport Inleiding Dit rapport toont de resultaten van het beheersingsniveau van de competenties behorende bij jou gekozen competenties. Ook krijg je bij elke competentie

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Leiderschapsvisie: theorie en praktijk

Leiderschapsvisie: theorie en praktijk LEIDERSCHAPSVISIE: THEORIE EN PRAKTIJK Leiderschapsvisie: theorie en praktijk Een beschouwing van de visies op leiderschap binnen Defensie Leiderschap is core business voor Defensie. In 2007 heeft de CDS

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview 1/30 Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview voor 15/4/2003 Inleiding Competentieoverzicht Resultaat van capaciteitentests Overzicht van uw persoonlijkheidskenmerken Details over uw

Nadere informatie

Kijk eens in de spiegel en reflecteer!

Kijk eens in de spiegel en reflecteer! interviews In dit kwalitatieve onderzoek wordt het verband onderzocht tussen leiderschapsgedrag en de taken van de koordirigent. Stressbestendigheid filmobservaties literatuur Kijk eens in de spiegel en

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie