Meten is leren: Hoe eff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meten is leren: Hoe eff"

Transcriptie

1 Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend, men kent een HR-cyclus met jaargesprekken kortom, er wordt goed voor de medewerker gezorgd. Minder duidelijk is wat deze goede zorg bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Wat levert het investeren in deze medewerker op? Op welke manier wil ik binden en boeien? Wat wil ik met de organisatie of deze afdeling bereiken en wat betekent dit voor mijn HR-beleid? Een Goed Werkgeverschapsaudit geeft haarfijn aan waar de organisatie staat met haar HRproces: welke zaken goed gaan en waarin men kan verbeteren. Deze spiegel is zeer waardevol, zeker in de gezondheidszorg, waar medewerkers die diensten leveren, het product vertegenwoordigen en de grootste investering zijn. Dan wil je toch weten wat die investering oplevert? Rianne Vlugt en Ruud Niessen van EVZ organisatie-advies bespreken in dit artikel een instrument om de effectiviteit van het HR-proces te meten. 28

2 ctief is uw HR-proces? kaart Rianne Vlugt Ruud Niessen Het besef dat de menselijke factor van cruciaal belang is voor het succes van organisaties leidt tot professionalisering van HRM. Veel organisaties binnen en buiten de gezondheidszorg formuleerden HR-beleid en voerden gerichte HR-instrumenten in. Goede voorbeelden hiervan zijn performancemanagement en competentiemanagement. In hoeverre heeft de invoering van dit soort - vaak op zichzelf staande - instrumenten het beoogde resultaat? Hebben managers en HR-professionals voldoende inzicht in de effectiviteit van het HR-proces binnen hun organisatie? De Goed Werkgeverschapsaudit is een door EVZ organisatieadvies ontwikkeld kwaliteitsinstrument om de effectiviteit van het HR-proces in kaart te brengen. De audit onderzoekt de aansluiting tussen HRM en de organisatiestrategie, het functioneren van de verschillende HR-instrumenten en de mate waarin de organisatie in beeld heeft wat het rendement is van de inspanningen op het gebied van HRM. Uitgangspunt van deze audit is leren en verbeteren : doel van de audit is dat organisaties met de resultaten van de audit concreet vooruit en aan de slag kunnen. Dan biedt de audit meerwaarde en betaalt de beperkte investering zich snel terug. De visie achter Goed Werkgeverschap EVZ verstaat onder goed werkgeverschap: Het bewust sturen van de resultaatbijdragen en ontwikkeling van medewerkers, aansluitend op de strategie van de onderneming, in combinatie met structurele aandacht voor de relevante wensen/behoeften van de (individuele) medewerker. Goed werkgeverschap gaat uit van HRM als een integraal proces (figuur 1), waarbij visie en beleid enerzijds en het daadwerkelijke functioneren anderzijds, een consistent geheel vormen. Binnen dit proces onderscheiden wij: een HR-visie gekoppeld aan de strategie van een organisatie, geconcretiseerd in duidelijke doelstellingen en plannen op het gebied van HRM; het functioneren van HRM in de praktijk en het daadwerkelijk uitvoering geven aan benoemde verbeterplannen; het in beeld brengen van het rendement van alle inspanningen op het gebied van HRM. Van belang is dat de HR-visie herkenbaar is in de praktijk, dat de HR-doelstellingen en -plannen daadwerkelijk worden De audit onderzoekt de aansluiting tussen HRM en de organisatiestrategie, het functioneren van de verschillende HR-instrumenten en de mate waarin de organisatie in beeld heeft welk rendement de inspanningen op het gebied van HRM opleveren 29 FWG Wetenswaardigheden mei/juni 2009

3 Figuur 1: HRM proces gerealiseerd en dat inzichten in het rendement van alle HRinspanningen leiden tot leren en verbeteren. De in onze ogen belangrijkste vier thema s in het HRM proces zijn: 1. Het creëren van duidelijkheid over en sturen op de beoogde en gewenste resultaatbijdragen van medewerkers, aansluitend op het gewenste resultaat voor de organisatie zoals benoemd in ondernemings- en afdelingsplannen. Het maken van resultaatafspraken, het beoordelen van en elkaar aanspreken op de resultaten vallen hieronder. 2. Het tweede thema is duidelijkheid over en sturen op gewenste ontwikkelingen van kwaliteiten van medewerkers. Het benoemen van benodigde kwaliteiten op organisatie- en functieniveau en deze confronteren met beschikbare kwaliteiten van medewerkers om van daaruit gestructureerd de gewenste ontwikkeling te bewerkstelligen. Ook de wensen en behoeften van individuele medewerkers krijgen in dit proces een plaats. 3. Het definiëren van onderscheidende factoren waarmee de organisatie medewerkers kan binden en boeien, rekening houdend met eigen wensen/ behoeften en belangen van (individuele) medewerkers, is een derde thema. Het gaat dan om arbeidsvoorwaarden in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld werktijden, verlof, ruimte om werk en privé/ zorg te combineren, beloning, werksfeer en organisatiecultuur, maar ook om inspireren, motiveren en uitdagen. 4. Het vierde thema betreft duidelijkheid over de wijze waarop binnen de organisatie sturing wordt gegeven aan medewerkers, met andere woorden: hoe geeft de organisatie effectief leiding? en wat is de kwaliteit van leiderschap binnen de organisatie?. Deze vier thema s vormen de kaders waarbinnen HRM vorm krijgt en zijn de basis voor Goed Werkgeverschap. De Goed Werkgeverschapsaudit: de werkwijze In de praktijk omvat de audit drie fasen waarin we vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie kijken. Digitale enquêtes vormen de eerste en belangrijkste meting, waarbij directie, middenkader en medewerkers als afzonderlijke doelgroepen worden benaderd. Deze doelgroepen hebben verschillende verantwoordelijkheden dan wel dragen bij aan de invulling aan het HR-proces. Door het onderscheid komen eventuele verschillen in beleving tot uiting. In een aantal audits zagen wij dat de directie een duidelijke visie op HRM had, maar deze door middenkader en medewerkers niet werd herkend. Naast de resultaten uit de digitale enquête zoeken we via documentenanalyse naar objectief bewijs voor de effectieve invulling van het HR-proces. Dit gebeurt door het opvragen en bestuderen van documenten vanuit de organisatie, waaruit blijkt dat sprake is van een duidelijke HR-visie, doelstellingen en plannen op het gebied van HRM, het toepassen van Goed werkgeverschap gaat uit van HRM als een integraal proces, waarbij visie en beleid enerzijds en het daadwerkelijke functioneren anderzijds, een consistent geheel vormen 30

4 In een aantal audits zagen wij dat de directie een duidelijke visie op HRM had, maar deze door middenkader en medewerkers niet werd herkend HR-instrumenten, het meten van het rendement van HRM en dergelijke. De derde fase omvat de auditgesprekken die we voeren met (vertegenwoordigers van) directie, middenkader en medewerkers en vaak ook met de ondernemingsraad en HR-professionals. Doel is een beeld te krijgen van de beleving van het HR-proces. Deze beelden geven input voor een kwalitatieve verdieping van de resultaten van het onderzoek (enquêtes en documentenanalyse). Wat in de documentenanalyse mooi op papier staat, is niet altijd bekend bij medewerkers en leidinggevenden. Regelingen zijn er wel, maar worden niet gebruikt of anders geïnterpreteerd. Juist door de combinatie van digitale enquêtes, documentenanalyse en auditgesprekken ontstaat een gedegen beeld van de organisatie en de effectiviteit van haar HR-proces. Met relatief weinig inspanningen, beperkte kosten en een korte doorlooptijd kunnen wij de organisatie een spiegel voorhouden en zo inzicht verschaffen in wat goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Tot op heden gaat elke organisatie die wij hebben doorgelicht enthousiast met de uitkomsten en verbeteradviezen aan de slag. De praktijk De uitkomsten van de verschillende meetmethoden komen in een rapport, waarbij naast een toelichting op de uitkomsten input wordt geleverd voor verbetering van de effectiviteit van het HR-proces. De rapportage geeft concreet antwoord op de vraag: Wat gaat goed en wat kan beter? Inmiddels hebben veertien organisaties deelgenomen aan een audit voor Goed Werkgeverschap. De organisaties hebben over het algemeen een HR-visie en plannen geformuleerd. In de praktijk blijkt dat de visie en plannen nog niet overal even goed zijn geland. Uiteraard zijn er (grote) verschillen tussen de scores van de deelnemende organisaties. Een en ander volgt uit de wijze waarop organisaties invulling geven aan Goed Werkgeverschap. Een aantal organisaties stak de afgelopen jaren energie in de invoering van performancemanagement en scoort mede als gevolg daarvan relatief hoog op de thema s die te maken hebben met resultaatsturing. Andere organisaties investeerden nadrukkelijk in de kwaliteit van leiderschap, hetgeen dan ook tot uiting komt in de scores op dat onderwerp. Bij het functioneren als Goed Werkgever blijkt dat de ingevoerde HR-instrumenten nog niet overal voldoende zijn geborgd. Medewerkers herkennen dat zij worden betrokken bij het maken van resultaat- en/ of ontwikkelafspraken, maar scoren over het algemeen lager dan bijvoorbeeld hun direct leidinggevenden als het gaat om 31 FWG Wetenswaardigheden mei/juni 2009

5 vaak niet nodig is om nieuwe dingen te doen, maar vooral om te werken aan het effectiever invullen en toepassen van en communiceren over de bestaande HR-instrumenten en de samenhang ertussen betrokkenheid bij het maken van plannen en afspraken, het geven van feedback en het zicht op het achterliggende doel van ontwikkelactiviteiten. Voor medewerkers is het vooral lastig de samenhang van alle inspanningen op het gebied van Goed Werkgeverschap te doorgronden. Uit onderzoek naar het rendement van Goed Werkgeverschap blijkt dat de plan-do-check-act cyclus nog niet volledig wordt doorlopen. Het gestructureerd evalueren van inspanningen op het gebied van HRM is geen gemeengoed. Daarom is het moeilijk om tot onderbouwde verbeterplannen te komen. Voorbeeld hiervan is dat organisaties ruim investeren in opleiden, terwijl de kwalitatieve gewenste - bezetting beperkt in kaart is gebracht. Vooraf is het doel van de opleiding onvoldoende helder en achteraf wordt nauwelijks geëvalueerd of het heeft opgeleverd wat was beoogd. Het is duidelijk dat de onderzochte organisaties op de goede weg zijn en gericht werken aan het verbeteren van Goed Werkgeverschap. De metingen hebben de organisaties goed zicht gegeven in wat ze al goed doen, maar ook waar de verbetermogelijkheden zitten. Daarbij is het belangrijk dat duidelijk wordt dat het vaak niet nodig is om nieuwe dingen te doen, maar vooral om te werken aan het effectiever invullen en toepassen van en communiceren over de bestaande HR-instrumenten en de samenhang ertussen. Tenslotte Omdat medewerkers bepalend zijn voor succes, hebben veel organisaties ruim geïnvesteerd in hun mensen. De vraag is terecht of deze investeringen leiden tot het beoogde resultaat. Het HR-beleid van veel organisaties is nog steeds een verzameling van HR-instrumenten in plaats van het benoemen van duidelijke HR-doelstellingen vanuit de ondernemingsstrategie. Het is niet vanzelfsprekend dat organisaties de juiste instrumenten toepassen; soms is meegelopen van de ene HRhype naar de volgende. Ook blijkt dat organisaties te weinig inzicht hebben in de effectiviteit van toegepaste HR-instrumenten. Vanuit dit beeld hebben wij uitwerking gegeven aan een audit om de effectiviteit van het HR-proces binnen organisaties te meten. Deze audit is niet gericht om met het vingertje te wijzen, maar om te leren en verbeteren. Op naar Goed Werkgeverschap! Drs. Ruud Niessen is partner bij EVZ organisatieadvies en heeft in samenwerking met KWH het kwaliteitsinstrument m.b.t. Goed Werkgeverschap ontwikkeld. Drs. Rianne Vlugt- Beerkens was P&O adviseur bij UMC St Radboud, en is sinds 2008 werkzaam als adviseur bij EVZ organisatie-advies. Reageren op dit artikel? Stuur dan een aan 32

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie