Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013

2 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie NEN-ISO gecertificeerd Projectnummer: 1413 Claudius Prinsenlaan DJ Breda Telefoon Bronvermelding verplicht

3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Inleiding Opzet en uitwerking van het onderzoek De resultaten Deelnemers aan het onderzoek Algemeen oordeel over de bewindvoerder Het telefonisch en schriftelijk contact Waardering van de bewindvoerder en het persoonlijk contact Overige vragen Voorgestelde verbeteringen en overige opmerkingen Bijlage 1 Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek Wsnp

4 4

5 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Samenvatting en conclusies In de periode juli december 2012 heeft een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaatsgevonden onder de cliënten van de bewindvoerders WSNP van de Kredietbank West-Brabant. Dit jaar is de klanttevredenheid voor het eerst op deze manier in beeld gebracht. Op basis van de meting kunnen in de toekomst ontwikkelingen worden gevolgd. In dit onderzoek zijn cliënten geënquêteerd waarvan de het WSNP traject is afgerond. Het traject kan voor de cliënt eindigen met of zonder schone lei. Met schone lei wil zeggen dat de cliënt het volledige traject heeft doorlopen en dus schuldenvrij is. Houdt de cliënt zich echter niet aan de verplichtingen, dan eindigt het traject voortijdig zonder schone lei en krijgt de cliënt de oude schulden weer terug. Naar verwachting maakt dit onderscheid veel uit in de beoordeling van de klanttevredenheid over de bewindvoerder. Dat blijkt ook uit de resultaten. Het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten aan de bewindvoerder geven is een 7,7. Cliënten die het traject eindigen met schone lei geven allemaal een voldoende, gemiddeld een 8,4. Cliënten die het traject eindigen zonder schone lei geven bijna allemaal een onvoldoende, gemiddeld een 3,8. In de volgende figuur is aangegeven hoe de cliënten tot een totaalwaardering komen. De waardering voor ieder aspect is ingedeeld in twee categorieën: positief of negatief. Positief zijn de classificaties uitstekend/goed, (heel) duidelijk en (helemaal) mee eens. De tegengestelde classificaties zijn onder de noemer negatief samengevoegd. In de twee rechterkolommen zijn de positieve en negatieve waarderingen uitgesplitst naar cliënten met en zonder schone lei. Vanwege de lage aantallen zijn deze scores niet in procenten weergegeven, maar in absolute aantallen. Figuur 1 Waardering cliënten voor afzonderlijke aspecten Aspect BEREIKBAARHEID Positieve score Negatieve score (in procenten) Schone lei Geen schone lei pos : neg pos : neg (aantallen) Telefonische bereikbaarheid 77% 23% 29 : 4 1 : 5 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE Duidelijkheid van brieven en s 86% 14% 34 : 2 2 : 4 WAARDERING BEWINDVOERDER Deskundigheid 90% 10% 34 : 1 2 : 3 Klantvriendelijkheid 88% 12% 36 : 0 1 : 5 Duidelijkheid 95% 5% 35 : 0 4 : 2 PERSOONLIJK CONTACT Contact tijdens huisbezoek 90% 10% 35 : 0 2 : 4 Telefonisch contact 90% 10% 35 : 0 2 : 4 OVERIG Nakomen van afspraken 88% 10% 36 : 0 1 : 4 Voldoende informatie verstrekt 81% 12% 33 : 1 1 : 4 5

6 In figuur 1 is duidelijk te zien dat cliënten die het traject beëindigden met schone lei zeer positief zijn. De meeste negatieve waarderingen zijn afkomstig van cliënten die het traject beëindigden zonder schone lei. Deze groep is dan ook overwegend negatief over alle aspecten. Kijken we naar de scores van beide groepen cliënten, dan valt aan de telefonische bereikbaarheid van de bewindvoerder nog het meeste te verbeteren. 6

7 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP Inleiding Wanneer burgers zich in uitzichtloze schulden bevinden en via het minnelijk traject niet tot een oplossing met schuldeisers kunnen komen, kunnen zij via de rechter tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden toegelaten. Dit is het wettelijke traject om burgers te ondersteunen bij het aflossen van hun schulden. Als iemand wordt toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uit gaat voeren. De Kredietbank West-Brabant heeft vier bewindvoerders in dienst die een deel van de Bredase burgers in de Wsnp begeleiden bij het aflossen van hun schulden door het uitvoeren van de wettelijke taken van de bewindvoerder. Afdeling Onderzoek en Informatie heeft een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd onder de cliënten van de vier bewindvoerders van de Kredietbank West-Brabant. De kwaliteitsaspecten die gemeten worden zijn: de bereikbaarheid de schriftelijke communicatie deskundigheid van de medewerkers het persoonlijk contact een algemeen oordeel over de bewindvoerder Dit is de eerste keer dat de tevredenheid op deze manier wordt gemeten. Deze rapportage geeft daarom een stand van zaken weer. Bij een volgende meting kunnen vergelijkingen worden gemaakt. 7

8 2. Opzet en uitwerking van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin de klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de bewindvoerders Wnsp van de Kredietbank. De Kredietbank streeft ernaar met deze informatie om de kwaliteit die zij levert te borgen en te verbeteren. De enquête is telefonisch uitgevoerd omdat de respons op een telefonische enquête doorgaans hoger ligt dan op een schriftelijke enquête. Omdat het belangrijk is dat er niet teveel tijd verstrijkt tussen het laatste contact met de bewindvoerder en het moment van het ondervragen van de cliënt zijn de enquêtes op verschillende momenten gedurende het jaar uitgevoerd. Het veldwerk van het onderzoek vond plaats in de maanden juli, september en november Door de Kredietbank is voor elke veldwerk periode een klantenbestand aangeleverd. Van deze cliënten is in de voorgaande periode het WSNP traject afgesloten. Vanwege de lage aantallen is het complete cliëntenbestand uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In juli is het onderzoek gestart. In de eerste ronde zijn alle cliënten benaderd van wie het traject in het eerste half jaar van 2012 is afgesloten, in totaal 42 cliënten. In oktober en december zijn de cliënten benaderd van wie het traject in de periode daarvoor was afgesloten. Dit waren respectievelijk 12 en 17 cliënten, in totaal zijn dus 71 cliënten benaderd. Het onderzoek is bij deze te enquêteren klanten van de Kredietbank aangekondigd met een brief van de gemeente Breda. Hierin wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. De cliënten zijn daarna telefonisch benaderd. Niet altijd leidde dit tot een bruikbaar enquêteresultaat. In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 8

9 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP

10 3. De resultaten 3.1. Deelnemers aan het onderzoek In totaal leverde de kredietbank 76 namen aan van personen van wie in januari tot december 2012 het WSNP traject is afgesloten. Na controle op dubbele adressen en overlijdens bleven daarvan 71 cliënten over. Deze cliënten zijn allemaal telefonisch benaderd. Drie op de vijf cliënten waren bereid om aan het onderzoek mee te werken. Er zijn twee manieren waarop het WSNP traject kan eindigen. De bedoeling is dat de cliënt het volledige traject doorloopt en het afsluit met een schone lei. De restschuld wordt dan kwijtgescholden. Houdt de cliënt zich echter niet aan de regels, dan kan het traject ook worden afgesloten zonder schone lei. Het traject eindigt voortijdig en de cliënt krijgt de oude schulden weer terug. In onderstaande tabel is de responsverdeling te zien onder cliënten van wie het traject met en zonder schone lei is geëindigd. Figuur 2 Omvang doelgroep en de respons, naar woongemeente Schone lei Doelgroep Respons Responspercentage aantal aantal Ja % Nee % Totaal % Er zijn geen respondenten geweest die expliciet weigerden om deel te nemen. De non respons is veroorzaakt door personen die na vijf belpogingen niet bereikbaar waren. Bij een aanzienlijk was het geregistreerde telefoonnummer in het geheel niet bereikbaar of afgesloten. De bewindvoerder wordt door de rechter toegewezen. De rechter kan daarbij afgaan op het advies van een begeleidende instantie of het verzoek van de cliënt. Aan de cliënten is gevraagd hoe de bewindvoerder aan hen is toegewezen. Geen van de ondervraagde cliënten heeft zelf een voorkeur opgegeven, in tien gevallen heeft de voordracht van een begeleidende instantie meegespeeld. In figuur 3 is de verdeling weergegeven. Dat de percentages optellen tot meer dan 100% komt omdat mensen meerdere antwoorden konden geven. Figuur 3 Manier van toewijzing bewindvoerder aantal procent Op initiatief van de rechtbank 31 74% Op voordracht van een begeleidende instantie (bijvoorbeeld maatschappelijk werk) 10 24% Weet niet 3 7% 10

11 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP Algemeen oordeel over de bewindvoerder De geënquêteerden is gevraagd om in een rapportcijfer de totale indruk van de bewindvoerder te geven. In figuur 7 is te zien hoe zij daarop hebben gereageerd. Uit de figuur blijkt duidelijk dat het algemeen oordeel over de bewindvoerder in sterke mate afhangt van of het traject van de cliënt met een schone lei is geëindigd of niet: mensen met schone lei geven niet lager dan een 6 en mensen zonder schone lei geven niet hoger dan een 6. Dit is ook te verwachten, want de bewindvoerder speelt een belangrijke rol bij de afweging van de rechter om mensen zonder schone lei uit de WSNP te zetten. Eén van de taken van de bewindvoerder is controleren of de cliënt de afspraken nakomt. De beoordeling van de bewindvoerder door de cliënt kan dus nauwelijks los gezien worden van het resultaat van het traject. Figuur 4 Rapportcijfer voor de totale indruk van de bewindvoerder Rapportcijfer Schone lei Geen schone lei Totaal aantal in procenten aantal in procenten aantal in procenten 4 of minder 0 0% 4 67% 4 10% 5 0 0% 1 17% 1 2% 6 2 6% 1 17% 3 7% % 0 0% 4 10% % 0 0% 13 31% % 0 0% 12 29% % 0 0% 5 12% Totaal % 6 100% % Gemiddeld rapportcijfer 8,4 3,8 7,7 11

12 3.3. Het telefonisch en schriftelijk contact Van alle geënquêteerde cliënten heeft 93% wel eens telefonisch contact gezocht met de bewindvoerder, 10% één keer en 83% vaker dan één keer. Van de mensen die wel eens telefonisch contact hebben gezocht met de bewindvoerder beoordeelt 77% de bereikbaarheid als goed of uitstekend. Figuur 5 Beoordeling telefonische bereikbaarheid (in procenten) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitstekend Goed Matig Slecht Cliënten konden suggesties doen over het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, 8 personen (19%) gaven aan dat de bewindvoerder meer uren telefonisch bereikbaar zou kunnen en 3 personen (7%) gaven aan dat de bewindvoerder beter op andere tijdstippen bereikbaar zou kunnen zijn, namelijk s avonds of buiten kantoortijd. De brieven en s worden door 85% van de ondervraagde cliënten als (heel) duidelijk beoordeeld. Vijf personen (12%) hebben een opmerking over de brieven of s. Eén van hen geeft aan dat hij of zij de brieven en s goed en duidelijk vindt, vier personen vinden de brieven en s te ingewikkeld of het taalgebruik te ambtelijk. Twee aanvullende opmerkingen die gemaakt worden zijn dat het halfjaarlijks overzicht onduidelijk was en dat iemand vond dat de bewindvoerder traag en soms helemaal niet reageerde op zijn s. Figuur 6 Beoordeling duidelijkheid brieven (in procenten) 100% 80% 60% 40% 20% 0% heel duidelijk duidelijk onduidelijk heel onduidelijk 12

13 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP Waardering van de bewindvoerder en het persoonlijk contact De waardering van de bewindvoerder is gemeten aan de hand van een drietal aspecten, te weten: deskundigheid, klantvriendelijkheid en duidelijkheid. Door 88% tot 95% van de cliënten die een mening geven, wordt aangegeven dat ze het (helemaal) eens zijn met de stelling dat de bewindvoerder deskundig, klantvriendelijk en duidelijk is. In de uitsplitsing is te zien dat vrijwel alle negatieve beoordelingen (op één na) afkomstig zijn van cliënten van wie het traject is geëindigd zonder schone lei. Verder zien we dat van de zes cliënten zonder schone lei, twee personen de bewindvoerder deskundig vinden en vier personen vinden de bewindvoerder duidelijk. Figuur 7 Waardering bewindvoerder (uitgesplitst naar cliënten die zijn geëindigd met en zonder schone lei) Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens Gescoord Weet niet / geen mening Totaal (procent) Deskundig 0% 90% 10% 0% 100% (5%) Klantvriendelijk 7% 81% 10% 2% 100% (0%) Duidelijk 0% 95% 5% 0% 100% (2%) Wel schone lei (aantal) Deskundig Klantvriendelijk Duidelijk Geen schone lei (aantal) Deskundig Klantvriendelijk Duidelijk Bij de beoordeling van het persoonlijk contact met de bewindvoerder is onderscheid gemaakt tussen het persoonlijk contact tijdens het huisbezoek en het telefonisch contact. Daarin is een zelfde beeld te zien als bij de waardering van de bewindvoerder. Ongeveer 90% beoordeelt het persoonlijk contact als goed of uitstekend. Alle negatieve beoordelingen zijn afkomstig van cliënten van wie het traject is geëindigd zonder schone lei. Verder is te zien dat het huisbezoek door 7 personen (17%) als uitstekend wordt beoordeeld, terwijl het telfonisch contact alleen als goed wordt beoordeeld. Figuur 8 Waardering persoonlijk contact (uitgesplitst naar cliënten die zijn geëindigd met en zonder schone lei) Totaal (procent) Tijdens huisbezoek Uitstekend Goed Matig Slecht Gescoord Weet niet / geen mening 17% 73% 7% 2% 100% (2%) Telefonisch 0% 90% 5% 5% 100% (2%) Wel schone lei (aantal) Tijdens huisbezoek Telefonisch Geen schone lei (aantal) Tijdens huisbezoek Telefonisch

14 Aan de cliënten is gevraagd of zij nog aanvullende opmerkingen hadden over de bewindvoerder en het contact dat ze met de bewindvoerder hadden. In totaal maakten 28 personen (67%) gebruik van deze mogelijkheid. In figuur 9 zijn deze opmerkingen weergegeven. Bijna alle negatieve opmerkingen (op één na) zijn gemaakt door cliënten van wie het traject is geëindigd zonder schone lei. Figuur 9 Aanvullende opmerkingen van cliënten over de waardering van de medewerkers Opmerking Aantal keren genoemd POSITIEF Goed, tevreden 20 Contact(personen) werken goed 3 NEGATIEF Slechte communicatie 5 Onvriendelijk/onpersoonlijk/ongeïnteresseerd 4 Door contactpersoon niet correct benaderd 4 Bereikbaarheid slecht 2 Moeizaam/onduidelijk 2 Meer voorlichten/uitleg geven 2 Overig (niet in te delen in categorieën) 3 Totaal aantal opmerkingen 45 14

15 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP Overige vragen Bijna negen van de tien ondervraagde cliënten vinden dat de bewindvoerder de afspraken goed is nagekomen. Vijf van de zes cliënten zonder schone lei zijn het daar niet (helemaal) mee eens. Figuur 10 Vindt u dat uw bewindvoerder zijn afspraken goed is nagekomen? Ja Min of meer Nee Totaal Totaal (percentage) 88% 2% 10% 100% Wel schone lei (aantal) Geen schone lei (aantal) Ruim acht op de tien van de ondervraagde cliënten kreeg van de bewindvoerder voldoende informatie om te weten waar ze aan toe zijn. Vijf personen zijn het daar niet mee eens en drie zijn het daar min of meer mee eens. Figuur 11 Kreeg u van uw bewindvoerder genoeg informatie om te weten waar u aan toe was? Ja Min of meer Nee Totaal Totaal (percentage) 81% 7% 12% 100% Wel schone lei (aantal) Geen schone lei (aantal) Ook over het doorsturen van de post tijdens de postblokkade in de eerste 13 maanden van het traject zijn de meeste van de ondervraagde cliënten tevreden. In totaal geven 6 personen (14%) aan de post soms wel en soms niet correct ontvangen te hebben, waaronder vier personen die het traject zonder schone lei hebben afgesloten. Figuur 12 Heeft u wekelijks uw post correct van uw bewindvoerder ontvangen? 80% 60% 40% 20% 0% Altijd Meestal Soms wel, soms niet 15

16 3.6. Voorgestelde verbeteringen en overige opmerkingen De cliënten zijn gevraagd wat er verbeterd kan worden bij de begeleiding door de bewindvoerder. Daarop zeggen 7 personen (17% van de geënquêteerden) dat de bewindvoerder socialer zou kunnen zijn. Vijf van de ondervraagde cliënten geven aan dat zij graag hadden gehad dat de bewindvoerder vaker contact met hen had opgenomen of dat zij meer begeleiding hadden willen hebben. Vier personen zien graag een uitbreiding in de telefonische bereikbaarheid en eveneens vier personen vinden dat de communicatie beter kan. De overige verbetervoorstellen zijn weergegeven in figuur 13. Figuur 13 Voorgestelde verbeteringen door cliënten aantal keren genoemd in procenten (van aantal cliënten) in procenten (van aantal opmerkingen) Socialer personeel 7 17% 26% Meer (persoonlijk) contact / meer begeleiding 5 12% 19% Uitbreiden ( telefonische ) bereikbaarheid 4 10% 15% Communicatie verbeteren 4 10% 15% Vervanging contactpersoon verbeteren 3 7% 11% Duidelijker zijn 1 2% 4% Meer informatie geven 1 2% 4% Overig, namelijk: 2 17% 26% Totaal aantal opmerkingen 27 Aantal cliënten dat een verbetering voorstelt 12 29% -waarvan met schone lei 6 17% -waarvan zonder schone lei 6 100% Tot slot is gevraagd of de cliënten verder nog opmerkingen. Velen spraken hun tevredenheid uit de begeleiding door de bewindvoerder. De overige opmerkingen zijn zeer uiteenlopend. Uit de opmerkingen van een aantal de cliënten van wie het traject is beëindigd zonder schone lei blijkt wat een persoonlijk drama dit voor hen betekent. Figuur 14 Opmerkingen van cliënten aantal keren genoemd in procenten (van aantal cliënten) in procenten (van aantal opmerkingen) Is tevreden, blij, vol lof 25 60% 66% Is ontevreden 3 7% 8% Overig 10 24% 26% Totaal aantal opmerkingen 38 Aantal cliënten dat een verbetering voorstelt 33 79% -waarvan met schone lei 28 78% -waarvan zonder schone lei 5 83% 16

17 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Bijlage 1 Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek Wsnp 2012 (tekstblok) "Dag meneer / mevrouw, u spreekt met van de afdeling Onderzoek en Informatie van Gemeente Breda. Spreek ik met? U heeft een tijdje geleden het Wsnp-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen) doorlopen. Tijdens dit traject heeft u onder toezicht gestaan van een bewindvoerder van de Gemeente Breda. Ik bel u voor een onderzoek over uw tevredenheid met uw bewindvoerder. Wij proberen hiermee de kwaliteit en service van het Wsnp-traject te verbeteren. Als het goed is heeft u daarover een brief gekregen. Heeft u tijd om een aantal vragen te beantwoorden, het duurt ongeveer 10 minuten? We vinden het belangrijk dat u eerlijk aangeeft wat u van uw bewindvoerder vindt. Het onderzoek is dan ook volledig anoniem. Start enquête Ik ga eerst een paar vragen stellen over de telefonische bereikbaarheid van uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder is s morgens tussen 9 en 11 uur telefonisch bereikbaar. 1a. Heeft u weleens telefonisch contact gezocht met uw bewindvoerder? ( ) Ja, een keer Ga naar vraag 1b ( ) Ja, vaker dan een keer Ga naar vraag 1b ( ) Nee, nooit Ga naar vraag 1c ( ) Wist niet dat dit kon Ga naar vraag 1c ( ) Weet niet meer Ga naar vraag 1c 1b. Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van uw bewindvoerder? [enq: oplezen] ( ) Uitstekend ( ) Goed ( ) Matig ( ) Slecht ( ) Geen mening 1c. Heeft u nog suggesties om de telefonische bereikbaarheid van uw bewindvoerder te verbeteren? [enq: NIET oplezen. Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) uitbreiding uren van telefonische bereikbaarheid ( ) ik heb liever dat hij/zij op andere tijdstip altijd aanwezig is. - 1c2. Welk tijdstip bedoeld u dan? - Tussen. en uur (notatie bv uur) ( ) overig, namelijk ( ) geen opmerking daarover 17

18 (tekstblok) De volgende vragen gaan over de brieven en s van uw bewindvoerder. 2. Vindt u de brieven van uw bewindvoerder duidelijk of onduidelijk? ( ) Duidelijk... ga naar vraag 2a ( ) Onduidelijk... ga naar vraag 2b ( ) Weet niet / ken ik niet / niet zelf gelezen ga naar vraag 3 ( ) Geen mening... ga naar vraag 3 2a. Was dat héél duidelijk? ( ) Ja... ga naar vraag 3 ( ) Nee... ga naar vraag 3 2b. Was dat héél onduidelijk? ( ) Ja ( ) Nee 3. Heeft u verder nog opmerkingen over de brieven of s van uw bewindvoerder? [enq: NIET oplezen. Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) te ambtelijk taalgebruik/ moeilijke begrippen ( ) fouten in de gegevens in de brief ( ) te ingewikkeld ( ) goed / duidelijk ( ) overig, namelijk ( ) geen opmerking daarover (tekstblok) Ik ga nu een aantal stellingen over uw bewindvoerder oplezen. Wilt u bij elke stelling aangeven of u het er helemaal mee eens, mee eens, mee oneens of helemaal mee oneens bent? 4. Uw bewindvoerder is Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens weet niet / geen ervaring mee Geen mening deskundig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) klantvriendelijk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) duidelijk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 18

19 Gemeente Breda Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Ik ga nu twee stellingen over het persoonlijk contact met uw bewindvoerder oplezen. Wilt u bij elke stelling aangeven of u dit contact uitstekend, goed, matig, of slecht vindt. 5. Wat vindt u van het persoonlijk contact [enq: oplezen] Uitstekend Goed Matig Slecht weet niet / geen ervaring mee Geen mening tijdens het huisbezoek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) telefonisch ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6. Vindt u dat uw bewindvoerder zijn afspraken goed is nagekomen? [oplezen] ( ) Ja ( ) Min of meer ( ) Nee ( ) Geen mening 7. Kreeg u van uw bewindvoerder genoeg informatie om te weten waar u aan toe was? [oplezen] ( ) Ja ( ) Min of meer ( ) Nee ( ) Weet niet / geen ervaring mee 8. Wat is uw totale indruk van uw bewindvoerder, welk rapportcijfer zou u geven? [eventueel vermelden: 1 is heel slecht en 10 is heel goed] ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 () 99 weet niet 9. Heeft u verder nog opmerkingen over uw bewindvoerder en het contact dat u had met uw bewindvoerder? [enq: NIET oplezen. Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) goed, tevreden ( ) onvriendelijk/onpersoonlijk/ongeïnteresseerd ( ) bereikbaarheid slecht ( ) moeizaam/onduidelijk 19

20 ( ) overdracht gegevens slecht geregeld ( ) contact(personen) werken goed ( ) zijn niet goed genoeg op de hoogte ( ) meer voorlichten/uitleg geven ( ) door contactpersoon niet correct benaderd ( ) slechte communicatie ( ) overig, namelijk ( ) geen opmerking daarover 10. Hoe heeft u uw bewindvoerder toegewezen gekregen? [Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) op initiatief van de rechtbank ( ) een voorkeur opgegeven bij de rechtbank ( ) op voordracht van een begeleidende instantie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk 11. De eerste 13 maanden van het Wsnp traject was er sprake van een postblokkade. Gedurende de postblokkade werd de post éénmaal per week aan u doorgezonden. Heeft u wekelijks uw post correct van uw bewindvoerder ontvangen? ( ) altijd ( ) meestal ( ) soms wel, soms niet ( ) vaker niet dan wel ( ) Nooit ( ) Weet niet meer 12. Wat kan er volgens u nog verbeterd worden bij uw bewindvoerder? [enq: NIET oplezen. Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) Uitbreiden ( telefonische ) bereikbaarheid ( ) Socialer personeel ( ) Duidelijker zijn ( ) Communicatie verbeteren ( ) Meer informatie geven ( ) Vervanging contactpersoon verbeteren ( ) Overig, namelijk ( ) weet niet / geen suggesties 13. Heeft u verder nog opmerkingen? [enq: NIET oplezen. Meerdere antwoorden mogelijk] ( ) Is tevreden, blij, vol lof ( ) Graag meer informatie ontvangen ( ) vertrouwt helemaal op bewindvoerder ( ) Het duurt allemaal erg lang ( ) IS ontevreden ( ) Overige, namelijk ( ) Geen verdere opmerkingen (tekstblok) We zijn bij het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 20

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Niet-instromers in de schulddienstverlening

Niet-instromers in de schulddienstverlening rotterdam.nl/onderzoek Niet-instromers in de schulddienstverlening Achtergronden van niet-instroom na postitieve indicatie voor Schulddienstverlening bij de Kredietbank Rotterdam Onderzoek en Business

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie