Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013"

Transcriptie

1 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

2 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave van. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van. Adres: Stavangerweg JC Groningen. Bij overname is bronvermelding verplicht. Over is een bureau voor onderzoek en informatiemanagement op de thema s Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wonen, Welzijn en Zorg, Jeugd en Maatschappelijk ondernemen. Wij verbinden en combineren informatie. Hiermee kunnen onze opdrachtgevers voorzieningen effectief inzetten, zodat zij de maatschappelijke participatie van burgers kunnen vergroten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Tessa Schoot Uiterkamp en Harry Piepers. Publicatie augustus

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Samenvatting Onderzoeksopzet Onderzoekspopulatie en benaderingswijze Inhoud van de vragenlijst Kenmerken respondenten Gebruik vervoersmogelijkheden Wmo vervoer Gebruik ander vervoer Evaluatie beleid Tevredenheid vervoer De ritten Klanttevredenheid Bijlage 1 Vragenlijst

4 Inleiding De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 in werking is getreden. Doel van de Wmo is dat iedereen, ook mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen, zelfstandig mee kan doen aan de samenleving. De Wmo taxi is een oplossing voor mensen met een lichamelijke beperking zodat ze zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. In de gemeente Haren maken ongeveer 250 inwoners daadwerkelijk gebruik van de Wmo taxi. In totaal hebben ruim 550 inwoners een Wmo vervoerspas. Reizigers betalen een eigen bijdrage, waarbij een instaptarief geldt van 0,86 en daarbij 0,15 per kilometer voor ritten korter dan 30 kilometer. De gemeente wil onderzoeken of de cliënten van de Wmo taxi tevreden zijn over de vervoerder en wil daarnaast graag meer inzicht krijgen in het gebruik van de Wmo taxi. Onderstaande onderzoeksvragen komen in het onderzoek aan bod: Wat zijn de achtergrondkenmerken van de cliënten? Wat is de frequentie van het gebruik van de Wmo taxi? Wordt er ook gebruikgemaakt van ander vervoer? Hoe tevreden is men over de vervoerder? Verantwoording De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een vragenlijst die is verstuurd aan alle 250 klanten in het jaar voorafgaand aan de peildatum van het onderzoek gebruik hebben gemaakt van Wmo vervoer. De respons op de schriftelijk afgenomen enquête was met 53 procent dermate hoog dat er zonder meer sprake is van een representatief onderzoek. Leeswijzer Na de samenvatting wordt in het eerste hoofdstuk de onderzoeksopzet beschreven en worden de kenmerken van de respondenten benoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee ingegaan op het gebruik van de Wmo taxi en eventueel ander vervoer. In hoofdstuk drie gaan we nader in op de mate van klanttevredenheid over deze voorziening. 4

5 Samenvatting De gemeente Haren heeft in het Wmo klanttevredenheidsonderzoek van 2013 gericht aandacht besteed aan het thema vervoer. Hieronder worden de uitkomsten van het onderzoek samengevat. Gebruik Wmo vervoer Circa 67 procent van de respondenten maakt één of meerdere keren per maand gebruik van het Wmo vervoer. Tussen 11:00 uur en 19:00 uur wordt het meest gebruik gemaakt van het Wmo vervoer. Respondenten gebruik de Wmo taxi voornamelijk om familie en/of kennissen te bezoeken. Gebruik overig vervoer Van de respondenten geeft 22 procent aan wel eens gebruik te maken van het openbaar vervoer, voornamelijk om familie en/of kennissen te bezoeken. Wmo cliënten zien de OVchipkaart nauwelijks als belemmering voor het gebruik van het openbaar vervoer. Slechts zes procent geeft aan vaker te reizen met het openbaar vervoer als ze de OV-chipkaart hiervoor niet hoeft te gebruiken. Ruim de helft van de respondenten beschikt over eigen vervoer. Een groot deel van hen beschikt over een auto of een elektrische fiets. Gemeentelijk beleid De meeste cliënten zijn door familie en/of vrienden en de gemeente op de hoogte gesteld van het Wmo vervoer. De meeste cliënten vinden de kosten van de eigen bijdrage geen probleem, slechts vier procent geeft aan dat ze deze bijdrage te hoog vindt. Tevredenheid vervoerder De respondenten zijn over algemeen behoorlijk tevreden over de vervoerder. Ze zijn het meest tevreden over de klantvriendelijkheid van de vervoerder en de bejegening van de chauffeur. Het gemiddelde cijfer dat aan de vervoerder werd gegeven was een 7,8. 5

6 1 Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende opzet en methodiek. 1.1 Onderzoekspopulatie en benaderingswijze De onderzoekspopulatie bestaat uit Wmo-cliënten die van de vervoersvoorziening gebruik hebben gemaakt. Het onderzoek heeft in juli 2013 plaatsgevonden. Respons In de volgende tabel staat de omvang van het aantal klanten dat is benaderd en het aantal respondenten. Tabel Respons Categorie Aantal Aantal Respons klanten respondenten Wmo-taxi ,2% In totaal zijn er 250 vragenlijsten verstuurd naar klanten die gebruik mogen maken van het Wmo vervoer. Van deze klanten hebben 133 de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Ruim 53 procent van de steekproef heeft gereageerd. Deze respons is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 1.2 Inhoud van de vragenlijst Inhoudelijk gaat de vragenlijst in op de volgende onderwerpen (de gehele vragenlijst staat in de bijlage): Persoonlijke kenmerken De persoonlijke kenmerken van de cliënt zijn in beeld gebracht, zoals geslacht en leeftijd. Gebruik Wmo vervoer Cliënten konden aangeven hoe vaak en op welke tijdstippen ze gebruikmaken van het Wmo vervoer. Daarnaast is het gebruik van andere vervoersmogelijkheden onderzocht, zoals het openbaar vervoer en eigen vervoer. Vervoerder Oordeel over verschillende aspecten van de vervoerder (klantvriendelijkheid, wachttijd, efficiëntie). Tevens konden respondenten laten weten wat ze van de hoogte van de reizigersbijdrage vinden. Ook is gevraagd naar de gemiddelde wachttijd en het aantal andere passagiers in de taxi. 1.3 Kenmerken respondenten In deze paragraaf kijken we naar de kenmerken van de respondenten. Meer vrouwen dan mannen hebben de vragenlijst ingevuld: ruim 74 procent is vrouw. Daarnaast zijn bijna alle respondenten in Nederland geboren. 6

7 Tabel Leeftijdsgroepen respondenten (N=125) 1 Leeftijdsgroepen jonger dan 70 jaar 14% 70 tot 75 jaar 8% 75 tot 80 jaar 17% 80 tot 85 jaar 22% 85 jaar en ouder 39% We zien dat 39 procent van de gebruikers van de Wmo taxi 85 jaar of ouder is. Veertien procent van de respondenten is jonger dan 70 jaar. Tabel Gezinssituatie respondenten (N=133) Gezinssituatie Alleenstaand 78% Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 22% Van alle respondenten is het merendeel alleenstaand (78 procent). De overige respondenten zijn gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kinderen. We vroegen de respondenten of ze of op een zelfstandig woonadres wonen of in een zorginstelling. Tevens werd gevraagd of ze ook een AWBZ indicatie hebben. Tabel Woonsituatie respondenten (N=133) Gezinssituatie Zelfstandig woonadres 82% Zorginstelling 18% Van alle respondenten woont 82 procent zelfstandig en achttien procent in een zorginstelling. Van cliënten die in een zorginstelling wonen weten we dat ze daarnaast ook een AWBZ indicatie hebben. Van de respondenten die op een zelfstandig woonadres wonen heeft ruim 35 procent zowel een Wmo als AWBZ indicatie. Dit betekent dat in totaal bijna 47 procent van de respondenten naast een Wmo indicatie ook een AWBZ indicatie heeft. Aan de respondenten is ook gevraagd hoe ze hun gezondheid beoordelen. Tabel Beoordeling gezondheid (N=131) Beoordeling gezondheid Zeer slecht 1% Slecht 15% Matig 63% Goed 21% Het grootste deel van de cliënten (63%) beoordeelt hun gezondheid als matig. Zestien procent beoordeelt hun gezondheid als slecht of zeer slecht. 1 Omdat niet alle vragen door evenveel respondenten beantwoord zijn, geven we per vraag weer hoe groot het aantal respondenten is dat deze vraag heeft beantwoord. 7

8 2 Gebruik vervoersmogelijkheden In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik van de Wmo taxi en benoemen we de andere vervoersmogelijkheden waar de respondenten gebruik van maken. 2.1 Wmo vervoer Er is onderzocht hoe vaak de respondenten gebruikmaken van het Wmo vervoer. We zien dat ongeveer een derde van de respondenten slechts enkele keren per jaar van het Wmo vervoer gebruikmaken. Achttien procent maakt wekelijks gebruik van het Wmo vervoer. Tabel Frequentie gebruik (N=129) Frequentie gebruik Enkele keren per jaar 33% Ongeveer één keer per maand 24% Meerdere keren per maand 25% 1 à 2 keer per week 11% 3 of meerdere keren per week 7% Aan de respondenten werd gevraagd op welke tijdstippen zij doorgaans gebruikmaken van de Wmo taxi. Men kon meerdere tijdstippen aangeven. Tabel Tijdstippen gebruik Tijdstippen gebruik 07:00 11:00 28% 11:00 15:00 52% 15:00 19:00 56% 19:00 23:00 44% 23:00 07:00 2% De meeste cliënten maken tussen 11:00 en 19:00 uur gebruik van het Wmo vervoer. Ook maakt een groot deel (44 procent) s avonds tussen 19:00 en 23:00 uur gebruik van de Wmo taxi. Daarnaast is gevraagd voor welke bestemmingen men de Wmo taxi voornamelijk gebruikt. Ook bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden gegeven. De meeste respondenten maken gebruik van het Wmo vervoer om familie en/of kennissen te bezoeken (83 procent). Tabel Bestemmingen Wmo taxi (N=133) Bestemmingen Wmo-taxi Bezoeken van familie en/of kennissen 83% Afspraak bij de huisarts/het ziekenhuis 32% Winkelen 17% Een dagje uit 13% Anders 21% 8

9 2.2 Gebruik ander vervoer Aan de taxigebruikers is ook gevraagd of ze naast het Wmo vervoer ook van andere vervoersmogelijkheden gebruikmaken. Openbaar vervoer Ruim 22 procent van de respondenten geeft aan wel eens gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiervan maakt het merendeel slechts enkele keren per jaar gebruik. Het openbaar vervoer wordt het meeste gebruikt om familie en/of kennissen te bezoeken. Ook is onderzocht of de ingevoerde OV-chipkaart een belemmering vormt voor Wmo-cliënten om met het openbaar vervoer te gaan. Hiervoor is gevraagd of ze of ze meer, evenveel of minder gebruik van het openbaar vervoer zouden maken als ze daarvoor geen OV-chipkaart nodig zouden hebben. Omdat veel respondenten aangaven weinig gebruik te maken van het openbaar vervoer, is de respons op deze vraag laag wat interpretatie bemoeilijkt. Tabel Gebruik OV zonder OV-chipkaart (N=33) Tijdstippen gebruik Veel meer 3% Iets meer 22% Evenveel 57% Iets minder 3% Veel minder 15% De OV-chipkaart is geen grote belemmering voor de respondenten om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Slechts achttien procent geeft aan meer gebruik te maken van het openbaar vervoer als ze daar geen OV-chipkaart voor nodig zouden hebben. Eigen vervoer Van de Wmo taxigebruikers geeft ruim 54 procent aan ook eigen vervoersmogelijkheden te hebben. Hiervan heeft het merendeel een (elektrische) fiets of een auto. Deze eigen vervoersmogelijkheden worden meestal één of meerdere keren per week gebruikt. De meeste respondenten maken van het eigen vervoer gebruik om te winkelen. Daarnaast bezoekt men met eigen vervoer ook vaak en familie en/of kennissen en wordt een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis gebracht. 9

10 2.3 Evaluatie beleid De respondenten hebben aangegeven door wie ze op de hoogte waren gesteld van het Wmo taxivervoer. Tabel Op de hoogte gesteld door (N=133) Op de hoogste gesteld door Door de vervoerder (VMNN) 2% Door mijn familie/kennissenkring 42% Door mijn huisarts 19% Door mijn zorgverzekeraar 2% Door de gemeente 37% Anders 16% De meeste cliënten zijn door hun familie/kennissenkring op de hoogte gesteld van het bestaan van het Wmo taxivervoer. Daarnaast is 37 procent geïnformeerd door de gemeente. Aan de cliënten werd ook gevraagd wat ze van de hoogte van de reizigersbijdrage vinden. Tabel Hoogte reizigersbijdrage (N=128) Hoogte reizigersbijdrage Helemaal niet te hoog 12% Niet te hoog 36% Precies goed 48% Te hoog 4% We zien dat slechts vier procent de reizigersbijdrage van 0,15 per kilometer en een instaptarief van 0,86 bij een rit korter dan 30 kilometer te hoog vindt. 10

11 3 Tevredenheid vervoer In dit hoofdstuk komt de tevredenheid over het Wmo vervoer aan bod. Er wordt ingegaan op de kenmerken van de ritten, zoals het aantal medepassagiers en de gemiddelde wachttijd. Vervolgens komt de tevredenheid over de vervoerder aan bod. 3.1 De ritten Wachttijd De gemiddelde wachttijd is bij de meeste cliënten (69 procent) nul tot vijftien minuten. Tabel Gemiddelde wachttijd ritten (N=130) Hoogte reizigersbijdrage 0 tot 15 minuten 69% 15 tot 30 minuten 25% 30 tot 45 minuten 3% 45 tot 60 minuten 3% Medepassagiers Op de vraag hoe vaak er andere passagiers in de taxi zitten antwoorden de meeste respondenten (66 procent) met soms. Tabel Frequentie andere passagiers (N=128) Frequentie andere passagiers Altijd 5% Vaak 27% Soms 66% Nooit 2% Meestal zitten er één of twee andere passagiers in de taxi. Tabel Aantal andere passagiers (N=128) Aantal andere passagiers 0 2% 1 40% 2 45% 3 12% 4 1% Klachten Vijftien procent van alle Wmo taxicliënten heeft wel eens een klacht ingediend bij de vervoerder. Hiervan was 89 procent tevreden of zeer tevreden over de manier waarop deze werd afgehandeld. Ook over de snelheid van afhandeling was een ruime meerderheid (zeer) tevreden. 11

12 3.2 Klanttevredenheid Tevredenheid vervoer Middels een achttal vragen konden de respondenten aangegeven hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van het Wmo vervoer. Over het algemeen zijn de cliënten erg tevreden zoals te zien is in de onderstaande figuur. Figuur Tevredenheid aspecten vervoer De Wmo cliënten zijn het meest tevreden over de klantvriendelijkheid van de vervoerder en de bejegening van de chauffeur. Slechts een klein deel van de respondenten is soms ontevreden. Daarbij gaat het met name om de efficiëntie van de ritten (8,5 procent), de indeling van de ritten (9,5 procent) en de gemiddelde wachttijd (zeven procent). De taxicliënten gaven VMNN gemiddeld een 7,8 (op een schaal van 1 tot 10) voor hun algemene dienstverlening. Het laagste cijfer dat gegeven werd was een zes. Ook hier zien we dus dat de cliënten behoorlijk tevreden zijn over de Wmo vervoerder. Cliënten schrijven dan ook dat ze blij zijn dat het Wmo vervoer er is en dat ze dankbaar zijn voor de mogelijkheid om nog eens ergens te komen. 12

13 Bijlage 1 Vragenlijst De gemeente Haren wil onder de gebruikers van de Wmo taxi een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe u denkt over de dienstverlening en wil graag meer inzicht krijgen in het gebruik van de Wmo taxi. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. Uw gegevens worden dan ook anoniem verwerkt. Dit wil zeggen dat niemand kan zien wie deze vragenlijst heeft ingevuld. Bij de vragen kunt u kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. Kies steeds één antwoord dat het beste bij u past. Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn staat dat duidelijk bij de vraag vermeld. Persoonlijke kenmerken 1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is uw geboorteland? Nederland Anders, namelijk 4. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit? Alleenstaand Alleenstaand met thuiswonende kinderen Gehuwd / samenwonend Gehuwd / samenwonend met thuiswonende kinderen 5. Hoe ziet uw woonsituatie eruit? Ik woon op een zelfstandig woonadres Ik woon in een zorginstelling 6. Welke van onderstaande indicaties heeft u? WMO WMO + AWBZ 13

14 7. Hoe beoordeelt u uw gezondheidssituatie? Zeer slecht Slecht Matig Goed Zeer goed Gebruik Wmo vervoer 8. Hoe vaak maakt u gebruik van de Wmo taxi? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 9. Op welke tijdstippen maakt u doorgaans gebruik van de Wmo taxi? U mag meerdere antwoorden aankruisen 07:00 11:00 11:00 15:00 15:00 19:00 19:00 23:00 23:00 07: Wat zijn uw voornaamste bestemmingen waarvoor u gebruikmaakt van de Wmo taxi? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk 11. Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer? Ja, ga door naar vraag 12 Nee, ga door naar vraag 14 14

15 12. Zo ja, hoe vaak maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 13. Zo ja, in welke gevallen maakt u gebruik van het openbaar vervoer? U mag meerdere antwoorden aankruisen Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk 14. Zou u meer, evenveel of minder gebruik maken van het openbaar vervoer als u daarvoor geen OV-chipkaart nodig zou hebben? Veel meer Iets meer Evenveel Iets minder Veel minder Niet van toepassing 15. Heeft u ook eigen vervoersmogelijkheden? Nee, ga door naar vraag 18 Ja, namelijk: Auto (elektrische) fiets Scootmobiel Anders, namelijk 16. Zo ja, hoe vaak maakt u van deze eigen vervoersmogelijkheden gebruik? Enkele keren per jaar Ongeveer één keer per maand Meerdere keren per maand 1 à 2 keer per week 3 of meerdere keren per week 15

16 17. Zo ja, in welke gevallen maakt u gebruik van deze eigen vervoersmogelijkheden? U mag meerdere antwoorden aankruisen Vervoerder Bezoeken van familie / kennissen Afspraak bij de huisarts / het ziekenhuis Winkelen Een dagje uit Anders, namelijk. 18. Door wie bent u op de hoogte gesteld van het bestaan van het Wmo taxivervoer? U mag meerdere antwoorden aankruisen Door de vervoerder (VMNN) Door mijn familie / kennissenkring Door mijn huisarts Door mijn zorgverzekeraar Door de gemeente Anders, namelijk Wat vindt u van de hoogte van de reizigersbijdrage (instaptarief van 0,86 en 0,15 per kilometer bij een afstand korter dan 30 km)? Helemaal niet te hoog Niet te hoog Precies goed Te hoog Veel te hoog 20. Wat is de gemiddelde wachttijd voor de ritten die u maakt? 0 tot 15 minuten 15 tot 30 minuten 30 tot 45 minuten 45 tot 60 minuten Langer dan 60 minuten 21. Hoe vaak zitten er andere passagiers in de taxi? Altijd Vaak Soms Nooit Niet van toepassing 16

17 22. Hoeveel andere passagiers zitten er gemiddeld in de taxi? of meer 23. Heeft u wel eens een klacht ingediend bij de Wmo vervoerder? Ja, ga door naar vraag 24 Nee, ga door naar vraag Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee de klacht werd behandeld? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 25. Hoe tevreden bent u over de manier waarop uw klacht werd behandeld? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 26. In welke mate bent u tevreden over onderstaande aspecten die betrekking hebben op uw Wmo-vervoer? Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Niet van toepassing De klantvriendelijkheid van de vervoerder De bejegening van de chauffeur Het nakomen van afspraken door de vervoerder De efficiëntie van de ritten De manier waarop de ritten worden ingedeeld De gemiddelde wachttijd voordat u wordt opgehaald Het aantal passagiers in de taxi De gemiddelde duur van de ritten 17

18 27. Als u de vervoerder (VMNN) een cijfer tussen de 1 en de 10 mag geven voor hun algemene dienstverlening, welk cijfer is dat dan? 28. Als u nog opmerkingen heeft over het Wmo vervoer die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, kunt u die hieronder kwijt. Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 18

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2014 Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Zoetermeer, 27 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011 drs. D. van t Zelfde ir. R.J.M. Poppeliers Dit rapport is uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Kenmerk R20120018a/31342000/DZE/MDU Definitief Zoetermeer, maart 2012 Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2013 Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden drs. Dammis van 't Zelfde C00128B Zoetermeer, 2 december 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid drs. D. van 't Zelfde NEA Transportonderzoek en opleiding B.V. Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 VOORDELEN FREQUENTER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 4 2.1 Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid 4 2.2 Bijsturen

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 Cumulatieonderzoek gemeente Emmen 2015 Een onderzoek naar het gebruik en meervoudig gebruik van de Wmo, Schuldhulpverlening en het Leerlingenvervoer in de gemeente

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners Pieter-Jan Klok Mirjan Oude Vrielink Bas Denters Juni 2012 1 1 Onderzoeksvragen en werkwijze Op verzoek van de stuurgroep wijkcoaches

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer?

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? 1. Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? ja nee 50 7 88% 12% 3. Wordt uw kind s ochtends op tijd opgehaald en 's middags op tijd afgezet (maximaal 5 minuten afwijkend van de streeftijd):

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie