Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss"

Transcriptie

1 Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

2 Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008

3 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA Drukkerij SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Inleiding 2 1 Verantwoording en achtergrondgegevens 3 2 Ervaren woonomgeving 5 3 Jeugd en opvoeding 8 4 Vrijwilligerswerk en zorg voor anderen 10 5 Sociale contacten en Wmo-raad 15

5 Samenvatting Dit rapport laat een beeld zien van de tevredenheid van de inwoners van de gemeente Oss. 501 inwoners in de leeftijd vanaf 18 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. De tevredenheid over de buurt waarin men woont, is over het algemeen vrij hoog. Wel geeft 67% van de responderende inwoners aan de mensen in hun buurt nauwelijks te kennen. De sociale en fysieke kwaliteit van de buurt worden als matig ervaren, maar scoren ongeveer gelijk aan de referentiegroep. De meeste inwoners van de gemeente Oss met kinderen weten waar zij terechtkunnen met opvoedingsvragen. De tevredenheid over opvoedingsondersteuning is hoog en ook de voorzieningen voor de jeugd worden hoger gewaardeerd dan de referentiegroep. 29% van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan en 28% verwacht dit te doen in de komende 12 maanden. Tijdsgebrek is de voornaamste reden om geen vrijwilligerswerk te doen. 30% van de respondenten geeft aan geregeld niet-beroepsmatige hulp aan anderen te bieden. Van deze 30% weet de meerderheid waar zij terecht kunnen voor ondersteuning aan nietberoepsmatige hulpverleners of hoe zij erachter kunnen komen. De Wmo-raad is slechts onder 29% van de responderende inwoners van Oss bekend. De gemeente zou meer kunnen doen aan het informeren van mensen over de Wmo-raad en kunnen werken aan de tevredenheid van inwoners over de belangenbehartiging door de Wmo-raad door bijvoorbeeld de Wmo-raad op een andere manier samen te stellen (meer cliëntparticipatie). SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 1

6 Inleiding De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. De benodigde ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Burgers hebben een centrale positie in de uitvoering van de wet. Zij moeten onder andere intensief betrokken worden bij de uitvoering van de Wmo. Burgers kunnen een belangrijke rol hebben bij het opstellen en bijstellen van beleid. Een burgertevredenheidsonderzoek is een adequate methode om zicht te krijgen op de wensen van de burgers. Voor u ligt het rapport tevredenheidsonderzoek burgers. Het rapport toont de tevredenheid van inwoners uit de gemeente Oss. In het burgeronderzoek hebben de inwoners hun mening gegeven over onder andere de woonomgeving, de eventuele ontvangen (opvoedings)ondersteuning in de gemeente en vrijwilligerswerk. In dit rapport wordt de tevredenheid van de inwoners van de gemeente Oss vergeleken met die van de inwoners van alle deelnemende gemeenten, de zogenoemde referentiegroep. Het rapport biedt inzicht in wat de sterke en/of minder sterke punten van de gemeente Oss zijn als het gaat om de tevredenheid van de burgers ten aanzien van de invulling van de Wmo. Daarnaast biedt het rapport wellicht aanknopingspunten voor verbeteringen. Leeswijzer Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de verantwoording en de achtergrondgegevens van het onderzoek en de deelnemers. Hoofdstuk 2 gaat over hoe inwoners de woonomgeving in de gemeente Oss ervaren. Vervolgens komt de tevredenheid over eventuele ontvangen opvoedingsondersteuning aan bod in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt vrijwilligerswerk en de zorg voor anderen behandeld. Ten slotte volgt hoofdstuk 5 over de bekendheid met de Wmo-raad. In het rapport wordt in de figuren telkens in blauw de respons van de gemeente Oss weergegeven en in wit de respons van de referentiegroep. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 2

7 1 Verantwoording en achtergrondgegevens Deelnemers en respons Het onderzoek is in maart 2008 uitgevoerd. In totaal hebben 13 1 gemeenten aan het onderzoek deelgenomen. De deelnemende gemeenten hebben een streekproef getrokken van 1500 inwoners boven de 18 jaar, die zij hebben aangeschreven met de vraag de vragenlijst op papier of via internet in te vullen. Er is gebruikgemaakt van een standaardvragenlijst, waardoor de resultaten van de gemeenten onderling goed konden worden vergeleken. In totaal zijn 501 van de 1500 vragenlijsten ingevuld. De respons is daarmee 33%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 34%. Achtergrondgegevens respondenten In het onderzoek is gevraagd naar het geslacht en de leeftijd van de respondenten. Van de responderende inwoners is 50% vrouw en 50% man. De verdeling is in de referentiegroep 60% vrouw en 40% man. In figuur 1 zijn de respondenten verdeeld naar leeftijdscategorie voor de gemeente Oss en voor alle deelnemende gemeenten. Figuur 1 Verdeling leeftijden van respondenten Jonger dan 18 0,0 18 tot 65 74,1 73,5 65 tot 75 16,4 15,2 75 en ouder 9,5 11,2 0,0 25,0 50,0 75,0 % 1 Loppersum, Heumen, Millingen aan de Rijn, Zaltbommel, Heemskerk, Purmerend, Gouda, Rijswijk, Zoetermeer Tytsjerksteradiel, Oss, Westerveld, Bronckhorst SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 3

8 Aan de inwoners is ook gevraagd of zij betaalde arbeid verrichten en zo ja, hoeveel. De verdeling van het aantal uren per week dat de respondenten betaalde arbeid verrichten, is te zien in figuur 2. Figuur 2 Verdeling aantal uren betaalde arbeid Nee 45,1 43,0 Ja, 1-12 uur per week 4,3 6,2 Ja, uur per week 16,6 18,6 Ja, meer dan 30 uur per week 34,0 32,1 10,0 20,0 30,0 40,0 % Van de mensen in de gemeente Oss die betaalde arbeid verrichten, werkt het merendeel meer dan 30 uur per week (34%). SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 4

9 2 Ervaren woonomgeving De woonomgeving speelt een grote rol in het welbevinden van de meeste mensen. De beleving van de woonomgeving is ten eerste gemeten door vragen over een aantal aspecten uit de buurt. De inwoners konden hierbij aangeven of ze het eens zijn met uitspraken over de buurt. Dit is voor de gemeente Oss en de referentiegroep hieronder weergegeven in figuur 3. Figuur 3 Tevredenheid over buurt Kennen elkaar nauwelijks 67,1 72,8 Prettige omgang 83,6 84,2 Gezellige buurt met veel saamhorigheid 61,8 63,5 Thuisvoelen in deze buurt 80,4 81,7 Voldoende ontmoetingsplaatsen 58,0 56,1 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % (helemaal) mee eens De respondenten uit de gemeente Oss zijn redelijk tevreden over hun buurt. Het minst tevreden zijn ze over de hoeveelheid ontmoetingsplaatsen (58%) 2. Aan de inwoners van uw gemeente en aan de inwoners van de gemeenten uit de referentiegroep is ook gevraagd of een aantal ongemakken in de openbare ruimte voorkomt. In figuur 4 is weergegeven welk percentage van de responderende inwoners aangeeft dat deze ongemakken in de openbare ruimte vaak voorkomen. 2 Het percentage respondenten dat zegt dat er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn, heeft alleen betrekking op degenen die behoefte hebben aan plaatsen in de buurt waar men elkaar kan ontmoeten. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 5

10 Figuur 4 Voorkomen van ongemakken in de openbare ruimte Bekladding muren en gebouwen Graffiti Vernieling OV-voorzieningen en telefooncellen Rommel (op straat) Hondenpoep (op straat) Vandalisme Defecte openbare voorzieningen 6,9 3,6 7,8 3,0 9,5 10,0 24,6 26,0 29,9 34,9 7,4 8,8 5,0 6,2 0,0 10,0 20,0 30,0 % komt vaak voor Hondenpoep (op straat) (30%) en rommel (op straat) (25%) worden als de meest voorkomende ongemakken in de openbare ruimte ervaren in Oss. Op de vraag of er behoefte is aan plaatsen waar men andere mensen uit de buurt kan ontmoeten, geeft 11% van de respondenten uit de gemeente Oss aan daar behoefte aan te hebben. In de referentiegroep is dit 15%. 15% van de respondenten in de gemeente Oss geeft aan in het afgelopen jaar actief te zijn geweest in de eigen buurt om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In de referentiegroep is dit 18%. Sociale en fysieke kwaliteit Voor de gemeente Oss zijn door middel van de resultaten die te zien zijn in figuur 3 en 4, respectievelijk de ervaren sociale en fysieke kwaliteit berekend op een schaal van 0 tot 10. De ervaren sociale kwaliteit is voor de responderende inwoners van Oss 6,69. In de referentiegroep is deze waarde 6,75. Voor de fysieke kwaliteit geldt hoe lager het getal, hoe beter. De fysieke kwaliteit wordt door de responderende inwoners van Oss ervaren met een waarde van 4,47. In de referentiegroep is deze waarde 4,39. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 6

11 SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 7

12 3 Jeugd en opvoeding Een belangrijke vorm van ondersteuning die omschreven staat in de Wmo is de opvoedingsondersteuning. Vroegtijdige interventie, zoals een toereikend aanbod van opvoedingsondersteuning voor alle gezinnen in een gemeente, kan ertoe bijdragen dat kinderen zich op een goede manier ontwikkelen. Daarom is opvoedingsondersteuning een expliciet onderdeel van deze vragenlijst. 26% van de respondenten in de gemeente Oss en 28% in de referentiegroep geven aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar te hebben. Aan de responderende inwoners met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar is gevraagd of ze op de hoogte zijn van waar ze terechtkunnen met opvoedingsvragen. In welke mate ze daarvan op de hoogte zijn, is te zien in figuur 5. Figuur 5 Het op de hoogte zijn van de plek voor opvoedingsvragen 62,8 Ja 61,5 33,8 Nee, maar weet wel hoe ik erachter kan komen 33,9 3,4 Nee, en weet niet hoe ik erachter kan komen. 4,6 0,0 20,0 40,0 60,0 % Een groot deel van de responderende inwoners uit Oss met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, is op de hoogte van waar men terecht kan met opvoedingsvragen (63%) of weet hoe zij erachter kunnen komen (34%). Dit is ongeveer gelijk aan de percentages van de referentiegroep waar de percentages respectievelijk 62% en 34% zijn. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 8

13 Van de respondenten in de gemeente Oss geeft 13% aan wel eens gebruikgemaakt te hebben van opvoedingsondersteuning. In de referentiegroep is dit percentage 11%. In figuur 6 is te zien welk percentage van de inwoners van de gemeente Oss en in de referentiegroep (zeer) tevreden is over de eventuele ontvangen opvoedingsondersteuning en de voorzieningen in de gemeente voor kinderen. Figuur 6 Tevredenheid burgers over opvoedingsondersteuning en voorzieningen voor kinderen 90,0 Opvoedingsondersteuning 85,6 80,6 Voorzieningen jeugd jonger dan 12 68,9 58,4 Voorzieningen jeugd ouder dan 12 44,2 0,0 25,0 50,0 75,0 % (zeer) tevreden Van de responderende inwoners van Oss die opvoedingsondersteuning hebben ontvangen, is 90% (zeer) tevreden. De tevredenheid over de voorzieningen voor de jeugd jonger en ouder dan 12 jaar is in Oss hoger dan in de referentiegroep. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 9

14 4 Vrijwilligerswerk en zorg voor anderen Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. In de Wmo worden aan hen grote maatschappelijke taken toegedicht. In het burgeronderzoek is gevraagd naar de invulling van vrijwilligerswerk en de zorg voor anderen en ook naar de behoefte aan zorg. De invulling van vrijwilligerswerk en de zorg voor anderen In de gemeente Oss geeft 29% van de responderende inwoners aan in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. In de referentiegroep is dit 36%. 28% van de respondenten in de gemeente Oss verwacht in de komende 12 maanden vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit is lager dan in de referentiegroep, waar dit percentage 35% is. Aan de inwoners die verwachten dat zij de komende 12 maanden geen vrijwilligerswerk zullen doen, is gevraagd welke reden/redenen of oorzaak/oorzaken hieraan ten grondslag lig(t)(gen). De verdeling hiervan is te zien in figuur 7. Figuur 7 Verdeling redenen/oorzaken om geen vrijwilligerswerk te doen Geen interesse of behoefte Tijdsgebrek Problemen kinderopvang (Reis)kosten Onbekend met mogelijkheden Onbekend met participeren 21,4 18,4 38,9 33,1 2,0 1,9 0,6 0,6 3,8 3,2 0,8 1,1 10,0 20,0 30,0 40,0 % SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 10

15 Voor de inwoners van Oss die verwachten dat zij de komende 12 maanden geen vrijwilligerswerk zullen doen, is de voornaamste reden tijdgebrek (39%) en geen interesse of behoefte (21%) speelt ook een rol. 30% van de respondenten in de gemeente Oss geeft aan zelf geregeld (niet beroepsmatig) hulp aan mensen die ziek of gehandicapt zijn, oftewel mantelzorg, te geven. In de referentiegroep is dit 29%. Van de mensen die mantelzorg bieden, biedt 35% een aantal keer per week hulp, 27% een aantal keer per maand en 39% een aantal keer per jaar. In de referentiegroep zijn deze percentages respectievelijk 37%, 31% en 32%. Van de mensen die minimaal wekelijks mantelzorg bieden, is de verdeling van het aantal uren dat zij deze zorg bieden te zien in figuur 8. Figuur 8 Verdeling aantal uren mantelzorg per week 0-4 uur 5-8 uur 9-16 uur uur 58,8 56,2 22,5 24,1 7,5 8,7 6,3 5, uur uur 1,4 5,0 4,6 0,0 20,0 40,0 60,0 % Het grootste gedeelte van de respondenten (59%) biedt 0-4 uren mantelzorg per week. Dit is ongeveer gelijk aan de referentiegroep. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 11

16 Ondersteuning aan niet-beroepsmatige hulpverleners Aan de inwoners is gevraagd of zij weten waar niet-beroepsmatige hulpverleners terechtkunnen voor ondersteuning en vragen. De verdeling van de antwoorden op deze vraag is te zien in figuur 9. Figuur 9 Op de hoogte zijn van waar men terechtkan voor ondersteuning of vragen 31,9 Ja 29,7 45,3 Nee, maar weet wel hoe ik erachter kan komen 48,5 22,8 Nee, en weet niet hoe ik erachter kan komen 21,8 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 % De meerderheid van de respondenten uit de gemeente Oss weet niet waar nietberoepsmatige zorgverleners terechtkunnen voor ondersteuning en vragen, maar wel hoe zij erachter kunnen komen (45%). 13% van de responderende inwoners van de gemeente Oss maakt wel eens gebruik van deze ondersteuning. In de referentiegroep is dit ook 13%. Van de 30 inwoners van de gemeente Oss die aangeven gebruik te maken van deze ondersteuning, geeft 89% aan (zeer) tevreden te zijn over deze ondersteuning. In de referentiegroep is dit 91%. Ontvangen van niet-beroepsmatige ondersteuning en zorg vanwege ziekte of handicap 8% van de responderende inwoners van de gemeente Oss ontvangt niet-beroepsmatige hulp van anderen vanwege ziekte of handicap. In de referentiegroep is dit 10%. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 12

17 Aan de mensen die niet-beroepsmatige hulp ontvangen vanwege ziekte of een handicap is gevraagd hoe vaak zij hulp ontvangen. 50% ontvangt een aantal keer per week hulp, 13% een aantal keer per maand en 38% een aantal keer per jaar. In de referentiegroep zijn deze percentages respectievelijk 48%, 18% en 34%. Van de mensen die wekelijks niet-beroepsmatige hulp ontvangen, is de verdeling van het aantal uren dat zij deze hulp ontvangen te zien in figuur 10. Figuur 10 Verdeling aantal uren ontvangen hulp per week 0-4 uur 5-8 uur 73,1 62,1 15,4 18, uur 9, uur uur uur 2,0 3,8 0,9 7,7 6,4 0,0 25,0 50,0 75,0 % Het grootste gedeelte van de responderende inwoners van de gemeente Oss (73%) ontvangt 0-4 uren mantelzorg per week. Dit percentage is hoger dan in de referentiegroep (62%) Vragen over zorg, wonen en welzijn Aan de inwoners van de gemeente is gevraagd of zij weten waar zij terecht kunnen met vragen over zorg, wonen en welzijn. De verdeling van de antwoorden op deze vraag is te zien in figuur 11. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 13

18 Figuur 11 Op de hoogte zijn van waar men terechtkan met vragen over zorg, wonen en welzijn 53,3 Ja 54,9 37,6 Nee, maar weet wel hoe ik erachter kan komen 36,8 9,1 Nee, en weet niet hoe ik erachter kan komen 8,4 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 % Slechts 9% van de respondenten van de gemeente Oss weet niet waar zij terechtkunnen met vragen over zorg, wonen en welzijn en hoe zij erachter kunnen komen. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 14

19 5 Sociale contacten en Wmo-raad Als mensen geen sociaal netwerk hebben, kan dit ervoor zorgen dat zij eerder tot de doelgroep van de Wmo behoren. Voor gemeenten is het daarom interessant inzichtelijk te hebben hoeveel inwoners een voldoende sociaal netwerk hebben. In de gemeente Oss geeft 88% van de responderende inwoners aan te beschikken over voldoende sociale contacten. In de referentiegroep is dit percentage 89%. De Wmo-raad De Wmo verplicht de gemeente om burgers te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. Vaak heeft de gemeente een Wmo-raad (ook wel Wmo-platform of participatieraad genoemd) ingesteld. Aan de responderende inwoners van de gemeente Oss is gevraagd of zij wel eens gehoord hebben van de Wmo-raad. Slechts 29% geeft aan hier wel eens van te hebben gehoord. In de referentiegroep is dit percentage 37%. Naar twee aspecten van de Wmo-raad is geïnformeerd bij de inwoners die wel eens gehoord hebben van de Wmo-raad. Het percentage dat hier (zeer) tevreden over is, is weergegeven in figuur 12. Figuur 12 Tevredenheid over Wmo-raad 57,1 Informatie Wmo-raad 45,1 28,6 Belangenbehartiging Wmo-raad 25,5 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 % (zeer) tevreden SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 15

20 Van de responderende inwoners van de gemeente Oss de wel eens gehoord hebben van de Wmo-raad is 57% (zeer) tevreden over de informatie over de Wmo-raad. Dit percentage is hoger dan in de referentiegroep (45%). 29% van de respondenten is (zeer) tevreden over de belangenbehartiging door de Wmo-raad. Hoewel dit iets hoger ligt dan in de referentiegroep (26%) zou dit voor de Wmo-raad een verbeterpunt kunnen zijn. SGBO RAPPORT TEVREDENHEID BURGERS WMO 16

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Westland

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Westland Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Westland Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Westland mei 2009 COLOFON Samenstelling Andrew

Nadere informatie

Interne documenten - 2395

Interne documenten - 2395 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 46 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 46 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 46 Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 tlm 4 Gemeente

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Leerdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Leerdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Juni 2009 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Mark Gremmen

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Ameland

Rapport Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Ameland Rapport Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Ameland Rapport Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, Prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Ameland april 2010 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Heemskerk

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Heemskerk Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Heemskerk Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Heemskerk juni 2011 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Deurne

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Deurne Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Deurne Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Deurne mei 2011 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Belevingsonderzoek onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente IJsselstein

Belevingsonderzoek onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente IJsselstein Belevingsonderzoek onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente IJsselstein april 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Heiloo

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Heiloo Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Heiloo Belevingsonderzoek onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Heiloo mei 2011 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Dantumadiel

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeente Dantumadiel Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Dantumadiel Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeente Dantumadiel juni 2011 COLOFON

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Beverwijk

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Beverwijk Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Beverwijk Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Beverwijk augustus 2011 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeenten Dongeradeel en Schiermonnikoog

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Rapport gemeenten Dongeradeel en Schiermonnikoog Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeenten Dongeradeel en Schiermonnikoog Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Rapport gemeenten Dongeradeel

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Lisse

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Lisse Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Lisse Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Lisse augustus 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 2 Inhoud

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Heerenveen

Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Heerenveen Belevingsonderzoek Wmo onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Heerenveen Belevingsonderzoek onder inwoners, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Heerenveen december 2011 COLOFON Samenstelling Andrew

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Onderzoeksrapportage Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers Project: Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Datum: Januari 2017 Resultaten onderzoek naar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 182 vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Wmo-monitor Purmerend 2008

Wmo-monitor Purmerend 2008 Wmo-monitor Purmerend 2008 Colofon In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Purmerend Uitgave van: en Informatiemanagement Bert Mentink Augustus 2008 Verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Mark Gremmen

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie