WMO-VERVOER IN DEN HELDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMO-VERVOER IN DEN HELDER"

Transcriptie

1 WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015

2 COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer Datum Augustus 2015 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Auteurs: Drs. Ankie Lempens Roy van der Hoeve, MSc. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN I&O Research voerde in opdracht van de gemeente Den Helder, in samenwerking met het Wmo-platform, een onderzoek uit naar de tevredenheid van gebruikers van het Wmo-taxivervoer. In de maand mei zijn alle gebruikers van deze Wmo-voorziening uitgenodigd de schriftelijke of online vragenlijst in te vullen. 714 Wmo-taxigebruikers deden mee; een respons van 57 procent. We geven hier de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer. Wmo-taxibon belangrijk voor gebruikers De gebruikers reizen vaak met de Wmo-taxi; de meerderheid doet dat meerdere keren per week. Het voornaamste reisdoel is een ziekenhuis of doktersbezoek en - voor iets minder mensen het bezoeken van familie of vrienden. De meeste gebruikers van de taxibon nemen iemand mee; dit is meestal omdat zij aangeven niet alleen te kunnen reizen. Alternatief vervoer ontbreekt Veel taxibonklanten zijn afhankelijk van het vervoer met de Wmotaxi. De meerderheid geeft aan geen gebruik te kunnen maken van alternatief vervoer, vanwege hun gezondheid of beperking. Andere vervoersvoorzieningen en regelingen in Den Helder, zijn bij een meerderheid van de Wmo-taxigebruikers onbekend. Klanten van de Wmo-taxi doen (ook) met enige regelmaat een beroep op familie, vrienden of kennissen voor vervoer. Er is daarnaast een groep die dit (vrijwel) nooit doet. Vijftien procent beschikt over een scootmobiel, deze gebruikt men frequent. De scootmobiel gebruikt men hoofdzakelijk voor het afleggen van kleine afstanden, zoals bij het doen van de dagelijkse boodschappen in de woonomgeving. Waardering taxi-vervoer Gebruikers zijn zeer positief over het taxibonsysteem: men kent hoge rapportcijfers toe. Het Wmo-vervoer draagt voor veel klanten sterk bij aan hun zelfredzaamheid. Ook kunnen ze hierdoor hun sociale contacten onderhouden en (blijven) meedoen in de maatschappij. Over de passendheid van de hoeveelheid bonnen die de gemeente verstrekt, verschillen de meningen; hierin is wellicht meer maatwerk mogelijk. Toekomst Wmo-taxi Als de gemeente maatregelen moet nemen om te bezuinigen op het Wmotaxivervoer, zou een prijsstijging de klanten het sterkst benadelen, zo geven zij aan. Minder klanten zouden nadeel ondervinden van een beperking van het aantal (gratis) meerijders of in een verlaging van het aantal bonnen. Beperking van de rijtijden, benadeelt de minste klanten. 3

4 INLEIDING Achtergrond onderzoek In de gemeente Den Helder kunnen inwoners met een beperking in aanmerking komen voor vervoersvoorzieningen zoals een rolstoel, driewielfiets, scootmobiel of Wmo-taxi. De Wmo-taxibon is hierbinnen de meest verstrekte voorziening, die ook de belangrijkste uitgavenpost vormt binnen de gemeentelijke vervoersvoorzieningen. Het Wmoplatform Den Helder speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het onderzoek. Doel Het Wmo-klanttevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van de Wmo-taxigebruikers. De gemeente krijgt zo een beeld van het gebruiksdoel, de ervaringen met de Wmo-taxi en van de vervoersalternatieven waarover de gebruikers beschikken. Met deze kennis kan de gemeente haar dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften en ervoor zorgdragen dat de voorziening ook in de toekomst betaalbaar blijft. Het onderzoek dient bovendien als jaarlijkse verantwoording richting het ministerie van VWS (volgens Art. 9, Wmo). Werkwijze onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een gecombineerd schriftelijke/online enquête onder alle gebruikers van de Wmotaxibon in Al deze personen kregen een uitnodigingsbrief van de gemeente Den Helder om mee te doen aan de enquête. De vragenlijst kon schriftelijk worden ingevuld en gratis geretourneerd in een bijgevoegde antwoordenvelop. Daarnaast konden inwoners de vragenlijst ook online invullen via een weblink met persoonlijke inlogcode. Men had vier weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Na twee weken is een herinneringsbrief verstuurd. Om deelname te bevorderen zijn onder de deelnemers vijf VVV-bonnen verloot. Respons Uiteindelijk vulden 741 respondenten de vragenlijst helemaal in; een respons van 57 procent. Hiervan vulde 679 de schriftelijke vragenlijst in en 62 de online versie. Analyse De antwoordcategorieën weet niet en geen antwoord zijn, mits anders aangegeven, buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent is dit het gevolg van afrondingsverschillen. 4

5 1. GEBRUIK WMO-TAXIBON Meerderheid gebruikt taxibonnen regelmatig Inwoners van Den Helder die in 2014 in aanmerking kwamen voor een taxibon, gebruikten in de meeste gevallen (86 procent) de gewone Wmo-taxi. Veertien procent gebruikt de rolstoeltaxi. Meer dan driekwart van de cliënten maakt regelmatig gebruik van de taxibonnen; 53 procent zelfs meerdere keren per week. Ongeveer een kwart van de gebruikers reist minder vaak met de Wmo-taxi: enkele keren per maand of minder. Taxibongebruikers reizen voornamelijk binnen Den Helder (61 procent). Vier op de tien reist meestal tussen Den Helder en Julianadorp en een enkeling alleen binnen Julianadorp. Figuur 2 Type gebruikte bon 14% 86% reguliere Wmo-taxi rolstoeltaxi Figuur 1 Frequentie gebruikmaking taxibonnen 60% 50% 53% Voornaamste reizen met taxibon Binnen Den Helder (61%) Tussen Den Helder en Julianadorp (38%) Binnen Julianadorp (1%) 40% 30% 20% 23% 10% 13% 0% meerdere keren per week ongeveer eens per week drie of minder keer per maand 5% 5% ongeveer eens per maand minder dan twaalf keer per jaar helemaal niet 5

6 1. GEBRUIK WMO-TAXI Gebruiker taxibon reist zelden alleen Klanten van de Wmo-taxi nemen in de meeste gevallen (82 procent) iemand mee. Eén op de vijf reist zelfs altijd samen. Voor de meeste gebruikers is dit noodzaak: zij kunnen zich alleen redden met een reisgenoot, zo geven zij aan. De overige gebruikers geven aan dat het niet noodzakelijk maar wenselijk is dat er iemand meereist. Er reist iemand mee omdat dat handig is (17 procent) of als gezelschap (11 procent). Andere redenen die men noemt hebben betrekking op het niet alleen durven reizen of een combinatie van bovenstaande redenen. Taxibon meest gebruikt voor bezoek ziekenhuis of dokter Wat is het reisdoel van de Wmo-taxi gebruikers? Men gebruikt de Wmo-taxi het vaakst voor ziekenhuis of doktersbezoek. Eén op de drie reizigers gebruikt hiervoor altijd een taxibon, een iets kleiner deel doet dat vaak. Iets minder dan de helft bezoekt regelmatig vrienden, familie of kennissen met de Wmo-taxi. Klanten gebruiken hun taxibon het minst vaak om te gaan sporten. Ook is werk, dagbesteding of een opleiding niet vaak het reisdoel. Figuur 4 Bezoekdoel reizen met taxibon Figuur 3 Frequentie meereizen bezoek ziekenhuis/dokter bezoek vrienden/familie/kennissen 18% 34% 30% 30% 41% 29% 7% 11% boodschappen 14% 21% 30% 35% 21% 12% 49% 18% uitstapjes ter ontspanning 7% 10% 43% 41% winkelen 5% 7% 44% 45% 1 Noodzakelijk (54%) bezoek theater/bioscoop/concert werk/dagbesteding/opleiding 4% 4% 4% 6% 7% 30% 83% 62% altijd vaak soms nooit 2 Handig, niet noodzakelijk (17%) sporten 4% 4% 6% 85% 3 Gezelschap(11%) 4 Anders (18%) altijd vaak soms nooit 6

7 2. ALTERNATIEF VERVOER Meerderheid taxibonklanten heeft geen alternatief vervoer Zes van de tien gebruikers van de taxibon maakt nooit gebruik van andere vervoersmiddelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat hun gezondheid of beperking dit niet toelaat. Klanten die wel gebruik maken van alternatieve vervoersvormen, reizen vooral met het openbaar vervoer; 21 procent gaat wel eens met de trein, 16 procent met de bus. Iets minder vaak verzorgt de zorgaanbieder waarmee men te maken heeft ook het vervoer. Vijf procent van de taxibonklanten gebruikt (ook) wel eens een reguliere taxi. Bij zeven procent van de taxibongebruikers is er een auto in het huishouden aanwezig. Figuur 5 Andere gebruikte vormen van vervoer trein 21% 60% Maakt geen gebruik van alternatief vervoer 7% Beschikt (binnen het huishouden) over een auto Reden voor het niet (vaker) gebruikmaken van reguliere vervoersvormen zijn vaak gezondheidsgerelateerd. Een enkele keer noemt men alternatieven te duur. Enkele genoemde reacties: Ben ik niet toe in staat. Bij ons op het dorp rijdt geen openbaar vervoer. Daar heb ik geen kracht voor. Slecht ter been. Daar heb ik het geld niet voor. Dat red ik niet vanwege mijn COPD. Gaat moeilijk i.v.m. rolstoel, slecht mobiel. 'gewone' bus 16% vervoer vanuit zorginstelling 14% 'gewone' taxi 5% anders 20% 0% 10% 20% 30% Andere genoemde vervoersvormen die taxibonklanten gebruiken: Elektrische fiets Taxi Valys Scootmobiel Meerijden met familie, kennissen Booster 7

8 2. ALTERNATIEF VERVOER Vier op de tien vraagt (bijna) nooit vervoer aan sociaal netwerk Ruim acht op de tien (84 procent) gebruikers van de taxibon heeft de mogelijkheid om vervoer te vragen aan familie, vrienden of kennissen in hun omgeving. Hiervan doet de meerderheid (58 procent) ook daadwerkelijk een beroep op hun sociale netwerk. Vier op de tien vraagt dit (vrijwel) nooit. De redenen hiervoor zijn dat familie of bekenden te ver weg wonen, of dat ze hen niet lastig willen vallen. Sommigen klanten kunnen geen beroep doen op hun netwerk, omdat ze speciaal vervoer nodig hebben. Andere vervoersvoorzieningen veelal onbekend In de gemeente Den Helder kunnen 60-plussers gebruikmaken van een kortingsregeling op een reguliere taxi. Minder dan de helft van de taxibonklanten is bekend met deze regeling, slechts 5 procent maakte hier wel eens gebruik van. Het vrijwilligersvervoer is bij de grote meerderheid onbekend. Figuur 7 Bekendheid en gebruikmaking vervoersvoorzieningen Kortingsregeling reguliere taxi 60-plussers 5% 39% 56% 84% kan een beroep doen op sociaal netwerk voor vervoer Vrijwilligersvervoer 4% 24% 72% 58% Vraagt sociaal netwerk voor vervoer bekend en gebruikt bekend, niet gebruikt onbekend Figuur 6 Frequentie van beroep op vervoer sociaal netwerk 16% 42% 21% 22% vaak soms bijna nooit nooit Redenen om niet (vaker) vervoer te vragen aan mensen uit het sociaal netwerk: Ze wonen te ver. Wil een ander niet lastig vallen. Wil niet afhankelijk zijn. Speciaal vervoer nodig. Niet altijd mogelijk. Beperkt sociaal netwerk. Redenen om geen gebruik te maken van ander vervoersaanbod in Den Helder: Ben geen 60/65-plusser. Ben tevreden met de geboden diensten. Dat is mij niet bekend. Dat kan ik niet betalen. Ik heb genoeg aan mijn taxibonnen Kost uiteindelijk meer en niet altijd rolstoelvriendelijk. Wegens medische klachten. 8

9 3. WAARDERING WMO-TAXI Hoge waardering voor het Wmo-taxivervoer Klanten van de taxibon zijn goed te spreken over het taxivervoer; gemiddeld geeft men het rapportcijfer 8,8. Klanten van de rolstoeltaxi geven over het algemeen een iets lager cijfer, maar deze scoort met een 8,5 nog steeds zeer goed. De waardering voor de verschillende aspecten van de dienstverlening is over de hele linie positief. Alleen het aantal bonnen en de wachttijden scoren lager, maar nog steeds ruimschoots voldoende. Eén op de vijf cliënten maakte wel eens mee dat de Wmo-taxi niet beschikbaar was. Dit was meestal een eenmalige ervaring, maar zeven procent maakte het vaker mee. Figuur 8 Tevredenheid aspecten taxivervoer, naar type vervoer bonnensysteem service chauffeur vriendelijkheid chauffeur veiligheid vriendelijkheid bij bestellen aantal bonnen wachttijden 9,0 8,7 9,0 8,7 9,0 8,7 9,0 8,7 8,9 8,6 8,3 8,3 8,2 7, Wmotaxi rolstoeltaxi 22% maakt wel eens mee dat de Wmo-taxi niet beschikbaar was Tevredenheid over aantal taxibonnen verschilt Over het aantal taxibonnen dat per jaar wordt verstrekt, verschillen de meningen. Een kwart is tevreden met het aantal en vier op de tien vindt dit ruim voldoende. Zestien procent vindt het aantal bonnen dat zij ontvangen te hoog. Bijna één op de vijf gebruikers vindt het aantal te laag ( iets tot veel te weinig ). Figuur 9 Tevredenheid aantal jaarlijkse taxibonnen teveel ruim voldoende precies genoeg iets te weinig veel te weinig 5% 16% 14% 26% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9

10 3. EFFECTIVITEIT WMO-TAXI Wmo-taxi belangrijk voor zelfredzaamheid gebruikers Voor 95 procent van de klanten geldt dat de Wmo-taxi van grote invloed is op hun zelfredzaamheid. De Wmo-taxi zorgt ervoor dat gebruikers hun sociale contacten kunnen onderhouden. Hierdoor geldt voor bijna negen op de tien taxibonklanten dat ze beter kunnen meedoen in de maatschappij. Figuur 10 Stellingen over het gebruik van de Wmo-taxi het gebruik van de Wmo-taxi vergroot mijn zelfredzaamheid door gebruik van de Wmo-taxi kan ik mijn sociale contacten onderhouden 87% 95% 11% 5% 2% Wat zijn volgens gebruikers de positieve punten van het taxibonnensysteem? De Top Drie positieve punten: 1. Het levert vrijheid en onafhankelijkheid op 2. Het systeem is betaalbaar 3. Het systeem is duidelijk en toegankelijk. Enkele reacties: Als je alleen bent en geen vervoer hebt is dit van grote waarde. Betaalbaar systeem. Kan hiervoor ook dokters bezoeken en mijn sociaal netwerk onderhouden. Betrouwbaar. Dat het aansluit op mijn behoeften! Dat ik er van op aankan zijn dat ik op de plek kom waar ik moet zijn. Dat ik niet afhankelijk ben. Dat we mobiel blijven. De vrijheid van het gebruik. Gebruiksvriendelijk, makkelijk en controleerbaar. door gebruik van de Wmo-taxi kan ik beter meedoen in de samenleving 87% 12% 1% 75% 100% eens neutraal oneens De meeste klanten van de Wmo-taxi zijn tevreden met het taxibonnensysteem en willen dat het systeem blijft zoals het is. De Top Drie verbeterpunten: 1. Beter afstemmen van het aantal bonnen 2. Uitbreiding van de reisafstand 3. Meer duidelijkheid over de verschillende tarieven. Enkele reacties: Bonnen toekennen naar behoefte! Dat de bonnen grotere gebieden/ zones mogelijk zou maken. Het aantal bonnen niet verminderen. Het gaat prima zo, niet veranderen AUB. Meer duidelijkheid over de verschillende tarieven. 10

11 4. TOEKOMST WMO-TAXI Beperking van de rijtijden minste nadelige beperking Hoe kan de Wmo-taxi ook in de toekomst betaalbaar blijven? We legden de klanten een aantal besparingsopties voor en vroegen welke besparingsmaatregelen hen het meest zou raken. Twee op de drie klanten zegt benadeeld te worden als de terugreis een uur van tevoren gereserveerd moet worden. Een derde zou zelfs sterk geraakt worden door deze maatregel. Over het reserveren van de heenreis verschillen de meningen. Voor de helft van de klanten is dit een benadeling (enigszins tot sterk). Evenveel klanten ervaren dit niet als een nadeel. Het beperken van de rijtijden betekent voor een kleine meerderheid vrijwel geen benadeling. Voor 18 Duurder worden taxibon voor driekwart zeer nadelig Als de gemeente moet bezuinigen op het Wmo-taxivervoer, zou een prijsstijging de meeste klanten raken. Bijna iedereen ziet dit als een benadeling, driekwart als een sterke benadeling. Ongeveer de helft vindt het vooral erg als geen meerijders meer mogen meereizen. Het verlagen van het aantal jaarlijkse bonnen raakt vier op de tien taxibongebruikers. Een ongeveer even groot aantal ondervindt hiervan nauwelijks tot geen nadeel. Als er nog maar één gratis meerijder mag meereizen, raakt dit 40% van de klanten enigszins tot sterk. procent zou dit een maatregel zijn die hen wel sterk raakt. Figuur 12 Mate van benadeling door prijsmaatregelen Figuur 11 Mate van benadeling door tijdsmaatregelen duurder worden 75% 21% 2% terugreis één uur van tevoren reserveren 35% 28% 20% 17% geen gratis meerijders meer 48% 23% 14% 14% heenreis één uur van tevoren reserveren 24% 26% 25% 25% verlaging aantal jaarlijkse bonnen naar % 20% 18% 20% beperking rijtijden 18% 9% 19% 54% één gratis meerijder per rit 17% 23% 29% 31% sterke benadeling enigszins benadeling nauwelijks benadeling geen benadeling sterke benadeling enigszins benadeling nauwelijks benadeling geen benadeling 11

12 4. TOEKOMST WMO-TAXI Minimale eigen reizigersbijdrage voor klanten Hoeveel zou de prijs van de taxibon maximaal mogen stijgen? De meerderheid vindt 1,50 per rit de grens. Vijftien procent heeft hier maximaal 2,00 voor over en een tiende tot 3,00. Figuur 13 Maximale bereidheid reizigersbijdrage per rit maximaal 1,50 74% Hoe houdt de gemeente Den Helder de Wmo-taxi voorziening ook in de toekomst betaalbaar? Gebruikers van de taxibon hebben verschillende suggesties voor de gemeente Den Helder om kosten te besparen op het Wmo-taxivervoer. Veel genoemd zijn: het beter afstemmen van het aantal verstrekte taxibonnen of het doorvoeren van een eigen bijdrage. Ook vinden sommige klanten dat er betere controle op de toekenning moet komen om de kosten te beperken. maximaal 2,00 maximaal 2,50 maximaal 3,00 15% 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enkele suggesties: Alleen de bonnen verstrekken aan mensen die aantoonbaar een handicap hebben en zonder auto. Delen van vervoer. Betere controle op handhaving op de uitgegeven bonnen ook gebruikt worden door diegenen. Eigen bijdrage afhankelijk van inkomen. Eind van het jaar rest bonnen inleveren. Iets minder bonnen. Keuze in maximaal aantal bonnen per jaar. 12

13 5. GEBRUIK SCOOTMOBIEL Scootmobiel meest gebruikt voor boodschappen Vijftien procent van de taxibonklanten beschikt daarnaast over een scootmobiel. Een ruime meerderheid (80 procent) gebruikt deze meerdere keren per week. De scootmobiel wordt het meest gebruikt voor het doen van boodschappen. De helft van de scootmobielbezitters gebruikt deze (ook) om naar het ziekenhuis of de dokter te gaan. Het vervoermiddel wordt het minst vaak gebruikt om mee naar werk, dagbesteding of een opleiding te gaan. Figuur 14 Frequentie en bezoekdoel reizen scootmobiel boodschappen 45% 27% 20% 9% 15% beschikt (ook) over een scootmobiel Scootmobiel belangrijk voor gebruikers Bijna negen op de tien gebruikers is van mening dat de scootmobiel de zelfredzaamheid vergroot. Ook zorgt het vervoermiddel ervoor dat zij hun sociale contacten kunnen onderhouden. Driekwart geeft aan beter te kunnen meedoen in de samenleving dankzij de scootmobiel. Figuur 15 Zelfredzaamheid door scootmobiel bezoek ziekenhuis/dokter 25% 26% 28% 22% het gebruik van de scootmobiel vergroot mijn zelfredzaamheid 88% 7% 5% winkelen bezoek vrienden/familie/kennissen 18% 13% 12% 35% 29% 33% 42% 19% door gebruik van de scootmobiel kan ik mijn sociale contacten onderhouden 74% 17% 9% uitstapjes ter ontspanning sporten bezoek theater/bioscoop/concert 13% 18% 9% 5% 3% 5% 13% 35% 83% 81% 34% door gebruik van mijn scootmobiel kan ik beter meedoen in de samenleving eens neutraal oneens 77% 15% 8% werk/dagbesteding/opleiding 4% 7% 4% 85% altijd vaak soms nooit Redenen dat men de scootmobiel niet (vaker) gebruikt: Wegens mijn conditie. Weersomstandigheden (regen/wind). Ik ben niet verkeersveilig. Kan vanaf mijn huis alleen de bekende weg rijden. Angst om ver te rijden, druk verkeer. Ik ben 'n mooi weer rijder. 13

14 BIJLAGE Achtergrondkenmerken Geslacht Percentage Man Vrouw 22 procent 78 procent Leeftijd 18 t/m 35 jaar 3 procent 36 t/m 64 jaar 16 procent 65 jaar en ouder 81 procent Woonplaats Julianadorp Den Helder 14 procent 87 procent 14

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN

DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN DE SOCIALE KRACHT VAN PUTTEN Een onderzoek onder inwoners en over buurtcohesie, vrijwilligerswerk, mantelzorg, hulpbereidheid en zelfredzaamheid December 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo Vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! Telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie