Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Druten. Klanttevredenheidsonderzoek 2010"

Transcriptie

1 Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek augustus 200

2 Projectnr /G Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Druten Klanttevredenheidsonderzoek augustus 200

3 Inhoud. Inleiding.. Methode van onderzoek.2. Responsverantwoording 2.3. Leeswijzer 4 2. Tevredenheid Wmo-cliënten Aanvragen van de voorziening Tevredenheid Persoongebonden Budget (PGB) en / of financiële vergoeding Tevredenheid procesaspecten Leverancier voorzieningen Tevredenheid over de kwaliteit van de voorzieningen zelf 0 3. Algemeen welbevinden 3 4. Mantelzorg Mantelzorgontvangers Mantelzorggevers Conclusies en aanbevelingen 23 Bijlage : Verslag klantenpanel

4

5 . Inleiding In het kader van de Wmo is elke gemeente verplicht om jaarlijks een tevredenheidsmeting te verrichten onder cliënten van Wmo-voorzieningen. Hiermee heeft de gemeente een tevredenheidstoets die uitwijst of de dienstverlening van de Wmo aansluit bij datgene waaraan burgers behoefte hebben. Vorig jaar is de tevredenheidsmeting uitgevoerd door SGBO. Bureau Companen heeft voor de gemeente Druten een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van Wmo-voorzieningen die een individuele toekenning hebben gekregen. Mede op advies van twee vertegenwoordigers van de Wmo-raad is ervoor gekozen om dit jaar dieper in te gaan op het participeren van Wmo-cliënten in de samenleving. Ook is daarbij de doelgroep jongere cliënten (tot 35 jaar) nog even specifiek tegen het licht gehouden. Naast een kwantitatief tevredenheidsonderzoek onder Wmo-cliënten, dat ook ingaat op andere aspecten dan alleen de Wmo-voorzieningen, bevat het onderzoek ook een kwalitatieve verdiepingsslag in de vorm van een klantenpanel. Dit is al met al een wezenlijk andere insteek dan het klanttevredenheidsonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd door SGBO. Door de nauwkeurigheidsmarge van de steekproeftrekking iets te verbreden, kon dit jaar worden volstaan met een lager aantal afgenomen enquêtes. Zeker met daarbij de kwalitatieve verdieping, borgt dit een goede onderzoekskwaliteit. De gemeente laat dit onderzoek uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot tevredenheidsmeting, maar vooral om grip te houden op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Wmo en om bouwstenen te verkrijgen voor de Wmo-beleidsnotitie die binnenkort opgesteld wordt... Methode van onderzoek Om de tevredenheid van de Wmo-cliënten in beeld te krijgen, is gekozen voor een telefonische enquête. Het veldwerk is uitgevoerd in de weken 23 en 24 (juni) 200. Het voordeel van telefonisch enquêteren is dat cliënten door deskundige enquêtrices door de vragen worden geleid, en bij mogelijk interpretatieverschillen aan de hand van woord- en zinkeuzes in de vraagstellingen, meteen door de enquêtrices op het juiste spoor worden gezet. Dit is meteen het grote verschil met schriftelijk enquêteren, waar die zachte bijsturing ontbreekt. Telefonische enquête Voor het telefonisch onderzoek is een vragenlijst opgesteld. Naast een algemeen deel bestaat de vragenlijst uit verschillende onderdelen die corresponderen met de verschillende Wmo-voorzieningen. Daarnaast is er nog een onderdeel dat ingaat op het welbevinden van de cliënten en een onderdeel dat ingaat op mantelzorg. De vragenlijsten zijn afgenomen met ons CATI-systeem (Computer Assisted Telephone Interviewing), waardoor middels routeringen de juiste vragen per doelgroep zijn gesteld. - -

6 In de vragenlijsten zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: aanvraag van de voorziening; gebruik en tevredenheid Persoons Gebonden Budget; tevredenheid over procesaspecten van de aanvraag; tevredenheid over de leverancier van de voorziening; tevredenheid over de kwaliteit van de voorziening zelf; effect van de voorziening op het zelfstandig wonen van de cliënt; algemeen welbevinden en informatievoorziening; mantelzorg; bekendheid met de Wmo-raad en het Zorgloket. Klantenpanel We hebben op basis van de enquêteresultaten met een groep van 7 cliënten gesproken over de problemen en uitdagingen die zij ondervinden. Welke problemen en kansen komen zij tegen in hun dagelijks leven? Welke rol speelt de geleverde Wmo-voorziening daarbij? Hoe beleven zij hun situatie verder? Welke thema s zijn daarbij actueel? Voelen zij zich (on)veilig? Hebben zij te maken met mantelzorg? Opvallende zaken uit de telefonische enquête zijn ook besproken in het panel. Het panel bestond uit 6 cliënten van 58 jaar of ouder en één moeder van een 39 jarige cliënt. Geïntegreerde rapportage In de rapportage treft u de geïntegreerde uitkomsten aan van beide onderzoeken, waarbij verduidelijking vanuit het klantenpanel steeds ook als zodanig staat vermeld (het complete verslag is als bijlage bij de rapportage gevoegd)..2. Responsverantwoording We gaan uit van een nauwkeurigheidsmarge van 0% en een betrouwbaarheidsmarge van 5% (zie ook toelichting hierop in de inleiding). Beide percentages zijn gebruikelijke en methodisch uiterst verantwoorde percentages die resulteren in: betrouwbaarheid van 95% (representatieve uitspraken over zowel het onderdeel HH als overige Wmo-voorzieningen waarbij je met 95% zekerheid mag aannemen dat die kloppen); steekproefnauwkeurigheid van 90% (dus 90% kans dat je met de steekproef daadwerkelijk de beoogde populatie representeert). Respondenten (aantal en aard) De gemeente Druten telt in totaal 668 Wmo-cliënten. Daarvan hebben 95 cliënten deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Van deze 95 cliënten krijgen: 52 cliënten Hulp bij het huishouden 63 cliënten een overige Wmo-voorziening, met de volgende onderverdeling: - 23 cliënten krijgen een woonvoorziening - 4 cliënten krijgen een vervoervoorziening - 20 cliënten krijgen een rolstoel en / of scootmobiel Omdat een deel van de cliënten zowel Hulp bij het huishouden als één of enkele overige Wmo-voorzieningen heeft, is het totale aantal voorzieningen in het onderzoek hoger dan - 2 -

7 het totale aantal respondenten. In het onderzoek is elke respondent over maximaal 2 voorzieningen bevraagd, ook als hij 3 of 4 voorzieningen heeft.. Tabel.: Wmo-tevredenheidsmeting Druten. Respons Hulp bij het huishouden en overige Wmo-voorzieningen Cliënten 2009 Benodigde respons Behaalde respons Hulp bij het huishouden Overige Wmo-voorzieningen Totaal Wmo-cliënten Bron: Cliëntenbestand gemeente Druten ; Enquête Wmo-tevredenheidsmeting Companen 200. Het totaalaantal is per kolom lager dan de afzonderlijke aantallen bij elkaar (de optelsom van Hulp bij het huishouden en overige Wmo-voorzieningen). Dit komt omdat het totaal Wmo-cliënten het aantal cliënten benoemt en niet het aantal voorzieningen. Percentages voorzieningen per cliënt: 7% van de cliënten maakt gebruik van voorziening 6% van de cliënten maakt gebruik van 2 voorzieningen % van de cliënten maakt gebruik van 3 voorzieningen 2% maakt gebruik van 4 voorzieningen. In het onderzoek hebben deze cliënten op onderdelen een vragenlijst beantwoord, waardoor het totaal van de afgenomen vragenlijsten (5) hoger uitkomt dan het aantal cliënten (95). Tabel.3: Wmo-tevredenheidsmeting Druten. Leeftijdverdeling respondenten Leeftijd Naast het aantal respondenten is het interessant om inzicht te hebben in de leeftijdverdeling. Hulp bij het huishouden Woonvoorzieningen Vervoervoorzieningen Rolstoelen/ scootmobiel Totaal tot 35 jaar 0% 0% 5% 0% 6% jaar 4% 9% 2% 0% 5% jaar 3% 26% 29% 30% 29% % 65% 54% 50% 60% Totaal 00% 00% 00% 00% 00% Vooral ouderen maken van de voorzieningen gebruik. Voor alle voorzieningen geldt dat gemiddeld minimaal 89% van de cliënten ouder is dan 55 jaar. Gemiddeld is 6% van de cliënten jonger dan 35 jaar; bij een aantal onderdelen gaan we in op de uitkomsten voor specifiek deze groep. We hebben daarbij geprobeerd iets meer dan 6% van de groep in de steekproef te vertegenwoordigen; het bereik was lastig, maar uiteindelijk vult de groep tot 35 jaar 9% van de steekproef (totaal acht respondenten). Van hen hadden twee een rolstoel / scootmobiel en vijf een vervoersvoorziening. We duiden deze groep in de rapportage aan als jongeren. Steekproefopbouw naar jaar van aanvraag voorziening Omdat het in dit onderzoek echt gaat om de tevredenheid over het jaar 2009, zijn de vragen over het proces van aanvraag en afhandeling van de voorzieningen ( 2.3.) en over PGB-informatie ( 2.2.) alleen gesteld aan cliënten die ook daadwerkelijk in

8 hun voorziening hebben aangevraagd. Dat verklaart de soms lage absolute aantallen in deze uitkomsten. Uiteraard zijn de vragen over de andere onderdelen (PGB-gebruik en inhoudelijke waardering van de voorziening) ook gesteld aan respondenten die hun voorziening in eerdere jaren hebben aangevraagd. Voor alle duidelijkheid: Druten telde ten tijde van de uitvoering van het veldwerk 668 Wmo-cliënten. Daarvan hadden 297 cliënten hun aanvraag in 2009 gedaan. Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd aan de hand van door de gemeente aangeleverde telefoonnummers. Dat waren er in het totaal 37. Hiervan deden 56 cliënten hun aanvraag in het jaar Uit de steekproef hebben wij in het totaal 95 geslaagde enquêtes afgenomen. Daarvan hebben wij 40 geslaagde enquêtes kunnen afnemen onder de cliënten die in 2009 hun voorziening hebben aangevraagd. Ergo: van de 95 respondenten hebben 40 hun voorziening aangevraagd in 2009, en 55 in eerdere jaren. In paragraaf 2.2. en 2.3. zijn de antwoorden dus alleen gebaseerd op die Leeswijzer Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Tevredenheid Wmo-cliënten Algemeen welbevinden (ook bekendheid met instanties) Mantelzorg Conclusies en samenvatting - 4 -

9 2. Tevredenheid Wmo-cliënten In dit hoofdstuk geven we de tevredenheid van de cliënten weer. We behandelen de resultaten in de volgorde van het proces dat de cliënt doorloopt: Aanvragen van de voorziening (waar). Persoonsgebonden budget / financiële vergoeding. Leverancier van de voorziening. Proces, gemeten aan de hand van aspecten als procedures, contact en informatievoorziening (tevredenheid). De voorziening zelf (tevredenheid). 2.. Aanvragen van de voorziening Het verkrijgen van de Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. We hebben aan cliënten gevraagd bij welke organisatie zij de voorziening hebben aangevraagd. Waar aangevraagd In onderstaande figuur zien we waar cliënten de voorziening hebben aangevraagd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Hulp bij het huishouden en overige Wmovoorzieningen. Figuur 2.: Waar is de voorziening aangevraagd? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% Bij de gemeente Bij het zorgloket Bij de huisarts hulp bij het huishouden overige Wmo-voorziening Anders N.B.: In de figuur was het technisch niet mogelijk om absolute aantallen weer te geven. In totaal komt ruim 70% van de aanvragen direct bij de gemeente binnen (= gemeente en Zorgloket bij elkaar opgeteld); ca. de helft van deze groep noemt spontaan het Zorgloket als plek van aanvraag

10 Met name cliënten met overige Wmo-voorzieningen weten vaak het Zorgloket te vinden (43%). Bij de categorie anders wordt het meest genoemd dat iemand van de gemeente of het Zorgloket op huisbezoek is geweest; per saldo is dat dus ook gemeente / Zorgloket. De leden van het klantenpanel onderschrijven deze resultaten. Zij blijken over het algemeen goed geïnformeerd als het gaat om het aanvragen van de voorziening Tevredenheid Persoongebonden Budget (PGB) en / of financiële vergoeding Informatievoorziening Aan de cliënten is gevraagd of zij informatie hebben gekregen over de mogelijkheden van een Persoongebonden Budget of financiële vergoeding. In onderstaande figuur is dit weergegeven. Deze vraag is alleen gesteld aan cliënten die de voorziening in 2009 hebben aangevraagd, en omdat de vervoersvoorziening geen mogelijkheid van PGB kent, was voor cliënten met alleen deze voorziening (8 cliënten) de vraag niet van toepassing. Figuur 2.2: Informatie gekregen over mogelijkheden PGB / financiële vergoeding Informatie over mogelijkheden PGB / financiële vergoeding 2 9 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nee Weet niet Van de cliënten die een mening had, geeft 57% aan informatie te hebben gekregen over de mogelijkheden van een PGB of financiële vergoeding. De overige 43% geeft aan dit niet te hebben gehad. Van alle cliënten die informatie hebben gekregen, geeft 00% aan dat deze informatie duidelijk was. Elf cliënten hebben aangegeven dat zij niet weten of ze informatie hebben gekregen over de mogelijkheden van een PGB of financiële vergoeding. In de volgende figuren hebben we weergegeven: het gebruik van PGB / financiële vergoeding per voorziening; de tevredenheid daarover. (Ook hier: vraag alleen gesteld aan cliënten die de aanvraag voor hun voorziening in 2009 hebben gedaan, en niet van toepassing op cliënten met een vervoervoorziening)

11 Figuur 2.3: Gebruik en tevredenheid PGB / Financiële vergoeding Gebruik PGB / financiële vergoeding Tevredenheid PGB 00% 00% 80% % 80% 60% % % 6 6 0% Hulp bij het huishouden Overige Wmo-voorziening Woonvoorziening Rolstoel / scootmobiel Ja Nee Weet niet 70% 60% 50% 6 40% 30% 20% 0% 0% Overige Wmo-voorziening Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Bij Hulp bij huishouden komt gebruik van PGB of financiële vergoeding niet voor; sommige cliënten weten niet of ze gebruik maken van een PGB. Zes cliënten met een overige Wmo-voorziening geven aan gebruik te maken van een financiële vergoeding; het gaat in alle zes gevallen om een woonvoorziening. Geen van de cliënten met een rolstoel of scootmobiel maakt gebruik van PGB. De mensen die een PGB hebben, zijn daarover allemaal zeer tevreden. Er zijn geen jongeren met een PGB. Eén cliënt in het klantenpanel geeft aan gebruik te maken van het PGB, voor de Hulp bij het huishouden. Zij is daarover zeer tevreden. Vooral de vrijheid om een eigen hulp aan te stellen, zodat zij een bekend gezicht om zich heen heeft, stelt ze erg op prijs. Andere panelleden zijn bang voor hogere kosten, wanneer zij hulp zouden regelen via een PGB Tevredenheid procesaspecten De cliënten is gevraagd naar hun tevredenheid over procesaspecten tijdens aanvraag en afhandeling van de voorziening. Het gaat om aspecten als verloop van procedures, contacten met de gemeente en informatievoorziening. Tevredenheid procesaspecten groot Onderstaande figuur geeft per aspect het aandeel tevreden, neutrale en ontevreden cliënten weer. In deze figuur is nog geen onderscheid gemaakt naar voorziening; we willen eerst de algemene tevredenheid weergeven. Deze vraag is alleen gesteld aan cliënten die de voorziening in 2009 hebben aangevraagd (40 cliënten)

12 Figuur 2.4: Tevredenheid contact, procedures en informatievoorziening tijd tussen goedkeuring en levering Tijd tussen eerste contact en goedkeuring Inhoudelijke hulp bij aanvraag Bejegening door de gemeente Informatie voorziening en afhandeling aanvraag % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden weet niet Alle aspecten scoren zeer hoog qua tevredenheid. De tevredenheid bij het onderdeel inhoudelijke hulp die medewerkers bij de aanvraag geven scoort het hoogst. Van de cliënten die hierover een mening had, is 8% zelfs zeer tevreden en 82% tevreden. Niemand is (zeer) ontevreden. Over de wachttijden (tussen goedkeuring en levering en tussen eerste contact en goedkeuring), is men iets minder tevreden. De twee jongeren die deze vraag hebben ingevuld, geven aan tevreden te zijn over de wachttijden. De anderen in die leeftijdsgroep geven aan niet zelf de aanvraag te hebben gedaan en daarmee geen uitspraken te kunnen doen over de procesaspecten Leverancier voorzieningen Het verkrijgen van een Wmo-voorziening begint bij het aanvragen van de voorziening. We hebben gevraagd aan cliënten wie de leverancier van de voorziening is: gaat over Hulp bij het huishouden, over de overige Wmo-voorzieningen Hulp bij het huishouden Tabel 2.: Leveranciers van Hulp bij het huishouden aan cliënten in Druten Aantal Percentage Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) 9 36% Zorggroep Maas en Waal (ZMW) 9 7% Thuiszorg Service Nederland (TSN) 5 0% Particulier 4 8% Anders 3 6% Verian 2 4% Weet niet 0 9% Totaal 52 00% - 8 -

13 Hulp bij het huishouden is het meest aangevraagd via Zorggroep Zuid Gelderland (36% van de gevallen). Het laagste percentage vinden we bij Verian, slechts 4% van de cliënten heeft de voorziening Hulp bij het huishouden aangevraagd via deze instantie. Vier cliënten geven aan een particuliere leverancier van de Hulp bij het huishouden te hebben. Dit kan wijzen op het gebruik van een Persoonsgebonden Budget, maar in paragraaf 2.2. geeft geen enkele cliënt aan een PGB te hebben voor de Hulp bij het huishouden. Dit kan betekenen dat cliënten niet bekend zijn met de term Persoonsgebonden Budget, en / of hun hulp van een andere zorgleverancier toch ervaren als particulier (bijvoorbeeld een Alphahulp die ze vroeger ook al hadden, en die nu in dienst is van een zorginstelling) Overige Wmo-voorzieningen Woonvoorziening In de onderstaande tabel zijn alle genoemde leveranciers weergegeven voor de woonvoorziening. Tabel 2.2: Leveranciers van Woonvoorziening aan cliënten in Druten aantal percentage Peter Lamers 4 7% Welzorg 4% Anders 5 22% Weet niet 3 57% Totaal 23 00% Wie de woonvoorziening levert, is voor ruim de helft van de cliënten niet duidelijk. In de categorie anders worden als leverancier de woningstichting en een aannemer het meest genoemd. Rolstoel / scootmobiel Ook voor de rolstoel- en scootmobielvoorziening is gevraagd welke organisatie de voorziening heeft geleverd. Tabel 2.3: Leveranciers van rolstoel / scootmobiel aan cliënten in Druten aantal percentage Beenhakker 3 65% Anders 2 0% Weet niet 5 25% Totaal 20 00% Beenhakker heeft in verreweg de meeste situaties de rolstoel en / of scootmobiel geleverd. In de categorie anders worden Minos en Welzorg genoemd

14 2.5. Tevredenheid over de kwaliteit van de voorzieningen zelf Uiteraard willen we ook weten of cliënten tevreden zijn over de voorziening zelf. Hoe beoordeelt men de kwaliteit van de geleverde hulp of voorziening? We hebben de tevredenheid over de voorziening in deze paragraaf gesplitst in de tevredenheid over de Hulp bij het huishouden en de overige Wmo-voorzieningen Hulp bij het huishouden De kwaliteit van de Hulp bij het huishouden is gemeten aan de hand van: De kwaliteit van het schoonmaken. De wijze waarop de hulp met de cliënt omgaat. Verder is gevraagd aan cliënten of zij ook echt de dagen / uren krijgen die zijn afgesproken en of er vaak van hulp gewisseld wordt. Men is zeer tevreden over de Hulp bij het huishouden Onderstaande figuur toont een grote tevredenheid over de Hulp bij het huishouden. Figuur 2.5: Tevredenheid Hulp bij het huishouden Het contact met de hulp bij het huishouden Kwaliteit van het schoonmaken % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Het meest tevreden zijn de cliënten over het contact met de hulp. Slechts één van de cliënten geeft aan hierover ontevreden te zijn. Ook over de kwaliteit van het schoonmaken is een groot deel van de cliënten (zeer) tevreden; zo n 6% van de cliënten is ontevreden maar bij doorvragen blijkt, dat dit vooral te maken heeft met de wisseling van de hulp en minder met de kwaliteit van het schoonmaken zelf. De leden van het klantenpanel geven aan dat zij zeer tevreden zijn over het contact met de Hulp bij het huishouden. Hier richt de aanwezige kritiek zich vooral op de kwaliteit van het schoonmaken; een aantal cliënten geeft aan dat dit soms te wensen overlaat. Aantal uren hulp Aan de cliënten is gevraagd of zij het aantal uren / dagen hulp dat zij hebben toegewezen gekregen, ook daadwerkelijk ontvangen. Figuur 2.6. geeft een overzicht

15 Figuur 2.6: Het aantal uren Hulp bij het huishouden dat is toegewezen en de cliënt krijgt Krijgt client net zoveel uren als is toegewezen? 50 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nee, te weinig Nee, te veel weet niet Bijna alle cliënten krijgen net zoveel uren hulp als zij toegewezen hebben gekregen (dat is een goede score; landelijk scoren veel gemeenten hierop slechter). De bevindingen van het klantenpanel sluiten hierop aan en laten ook differentiatie zien: er zijn cliënten die zoveel schroom ervaren bij het ontvangen van hulp, dat ze die zelf tot een minimum terugbrengen (4 uur toegekend, maar cliënt vindt zelf 3 uur voldoende), er zijn ook cliënten die eigenlijk niet zo n mening hebben over het aantal uren dat ze hulp krijgen. Wat opvalt, is dat er dus zowel in de enquête als in het panel nauwelijks cliënten zijn die ervaren minder hulp te krijgen dan is toegekend. Wisselen van hulp In het onderzoek is gevraagd of cliënten vaak wisselingen van hulp ervaren. Hiermee wordt bedoeld dat steeds verschillende personen ( gezichten ) de Hulp bij het huishouden verrichten. In de volgende figuren is de mening van de cliënten weergegeven over de wisseling van hulp. Figuur 2.7: Wisselen van hulp 00% 90% 80% 70% 60% 45 50% 40% 30% 20% 0% 7 0% Nee, niet vaak wisseling van hulp Ja, vaak wisseling van hulp 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 4 Zo ja, vindt u dat vervelend? Ja Een beetje Nee Over het algemeen ervaren cliënten niet dat er vaak wordt gewisseld van hulp (in 87% van de gevallen). Zeven cliënten hebben aangegeven dat er vaak gewisseld wordt van hulp. Zes van hen zeiden bij de wisseling verschillende gezichten te zien. Aan deze zes is gevraagd - -

16 of zij de wisseling als onplezierig ervaren. Het merendeel van hen geeft aan dit (een beetje) vervelend te vinden. De leden van het klantenpanel geven aan zelf niet of nauwelijks te maken te hebben met wisselingen van de hulp Kwaliteit overige Wmo-voorzieningen Ook aan de cliënten van de woon- en vervoervoorziening en rolstoel / scootmobiel is gevraagd naar de tevredenheid over de voorziening zelf. Deze vraag is alleen gesteld aan cliënten die in 2009 de voorziening hebben aangevraagd. De categorie weet niet is niet opgenomen in de figuur. Figuur 2.8: Tevredenheid overige Wmo-voorzieningen Overige Wmo-voorziening Rolstoel / scootmobiel Vervoersvoorziening Woonvoorziening 6 6 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Over het geheel genomen is men redelijk tevreden over de kwaliteit van de voorzieningen. Het meest tevreden zijn de cliënten over de woonvoorziening, 96% is (zeer) tevreden. Bij de vervoersvoorziening is 83% (zeer) tevreden, 7% is ontevreden. Het meest ontevreden is men hierbij over de wachttijden. Een kwart heeft als klacht dat zij niet opgehaald werden door de taxi. Van de jongeren is maar liefst de helft ontevreden over de vervoersvoorziening. Bij doorvragen, geeft één jongere aan dat de ontevredenheid voortkomt uit de beperkingen die het vervoerspasje heeft; de cliënt is verplicht om een begeleider mee te nemen bij het Maas Waal Vervoer. Bij de overige jongeren komt de ontevredenheid ook voort uit de wachttijden. De rolstoel / scootmobielvoorziening scoort het slechtst: 20% is ontevreden. Dat heeft veelal te maken met het feit dat de rolstoel of scootmobiel niet goed afgesteld staat. Jongeren die een rolstoel of scootmobiel hebben, zijn tevreden over de kwaliteit en bruikbaarheid van het apparaat. De cliënten uit het panel zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen

17 3. Algemeen welbevinden In de vragenlijst is een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het algemeen welbevinden van de cliënt. Daarbij is onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen: De invloed van de voorziening op het zelfstandig functioneren in de samenleving. Bekendheid met verschillende instanties (onder andere Zorgloket, Wmo-raad). Tevredenheid met verschillende onderdelen van Zorgloket. Belemmeringen die optreden in het dagelijks leven. Invloed op het zelfstandig functioneren In het onderzoek geeft 93% van de cliënten aan dat de voorziening helpt bij het zelfstandig functioneren. De overige 7% geeft verschillende redenen waarom de voorziening niet zou bijdragen aan beter zelfstandig functioneren. De meest genoemde reden is dat de gezondheid van de cliënt steeds verder achteruitgaat. Daar helpt de voorziening niet tegen Ook de jongeren laten geen ander beeld zien: bijna allemaal geven ze aan dat de voorziening bijdraagt aan het zelfstandig blijven functioneren in de samenleving. Slechts één van hen geeft aan dat de voorziening niet helpt, omdat hij toch niet alleen kan fietsen. De cliënten die hebben meegedaan aan het klantenpanel geven allemaal aan dat de voorziening hen helpt bij het zelfstandig functioneren. Dat geldt met name voor de huishoudelijke hulp en aanpassingen in de woning. Hierdoor is het mogelijk om zelfstandig te kunnen blijven functioneren, en blijven ook energie en tijd over om actief invulling te geven aan sociale contacten en andere vormen van zingeving. Ondersteuning of zorg Aan alle cliënten is gevraagd aan wie of aan welke instantie zij in eerste instantie ondersteuning of hulp zouden vragen, indien dit nodig mocht zijn. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven (categorie weet niet is niet verwerkt in onderstaande grafiek). Figuur 3.: Bij wie of welke instantie zorg of ondersteuning vragen Ondersteuning of zorg Gemeente Andere organisatie Mensen - 3 -

18 Het grootste gedeelte van de cliënten heeft duidelijk de gemeente op het netvlies als eerste aanspreekpunt voor hulp of ondersteuning (63%). Ongeveer 0% geeft aan bij een andere organisatie aan te kloppen. Van de cliënten die aangeven bij de gemeente ondersteuning te vragen, geeft het gros aan dit bij het Zorgloket te zullen doen. Een klein deel (7%) heeft een contactpersoon bij de gemeente. Bij de categorie andere organisatie wordt de thuiszorg verreweg het meest genoemd (de helft van deze respondenten), en daarna de Stichting Voormekaar. Van de cliënten die aangeven in eerste instantie ondersteuning aan mensen in hun omgeving te vragen als dat nodig is, vraagt ruim de helft dit aan hun kind(eren). Verder noemden sommigen de huisarts. De helft van de jongeren zou, indien nodig, hulp of ondersteuning vragen bij de gemeente. Allemaal geven zij daarbij aan naar het Zorgloket te gaan. Eén jongere zou voor hulp of ondersteuning aankloppen bij een andere organisatie, namelijk de Gelderse Poort. Eén andere jongere benoemt expliciet dat hij naar iemand in zijn directe omgeving zou gaan, namelijk zijn moeder. Bekendheid met instanties We hebben in de vragenlijst een aantal instanties genoemd, en cliënten gevraagd aan te geven of zij deze instanties kennen of niet. We hebben de instanties één voor één opgenoemd en gevraagd of de cliënt bekend is met de instantie. Zie onderstaande figuur voor de resultaten. Figuur 3.2: Bekendheid met instanties Bekendheid instanties 2% 27% 26% 7% 8% Steunpunt mantelzorg Ouderenadviseur Geen van allen Vrijwilligerscentrale Zorgloket De bekendheid met Steunpunt mantelzorg en het Zorgloket is het grootst (respectievelijk 27% en 26%). Dat geldt ook voor jongeren. Van alle cliënten geeft 2% aan geen van alle instanties te kennen

19 De cliënten is ook gevraagd hoe zij van de bovenstaande organisaties op de hoogte zijn geraakt. Daarbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Onderstaande tabel geeft dit weer. Tabel 3.: Op de hoogte geraakt van organisatie(s) via Aantal Percentage Krant 2 20% Huisarts 2 2% Gemeentehuis 2 20% Zorgloket 0% Stichting Voormekaar 0% Via via 29 28% Anders 0 0% Totaal 05 00% De meeste cliënten zijn via via op de hoogte geraakt van de organisatie(s), maar ook de media en de gemeente spelen hierin een belangrijke rol. Slechts 2% werd bekend met de instantie(s) via de huisarts. Van de jongeren is bijna de helft bekend geraakt met de instanties via de gemeente (het gemeentehuis). In het klantenpanel geeft een aantal cliënten aan dat zij, doordat zij lid waren van de ouderenbond, informatie kregen over het bestaan van de verschillende organisaties. Anderen halen hun informatie uit de (plaatselijke) krant. Bekendheid met Zorgloket Figuur 3.2. toont onder meer aan hoeveel cliënten bekend zijn met het Zorgloket. Aan deze mensen hebben we vervolgens gevraagd, of zij ook echt zelf contact hadden met het Zorgloket. Figuur 3.3. toont hiervan de resultaten. (De categorie weet niet is niet verwerkt in de grafiek.) Figuur 3.3: Bekendheid Zorgloket Bekendheid Zorgloket 00% 80% 60% % 20% % Zorgloket Zelf contact zorgloket Ja Nee - 5 -

20 Een kleine helft van de cliënten is bekend met het Zorgloket. Daarvan heeft ongeveer twee derde ook echt zelf contact gehad met het Zorgloket. Voor jongeren geldt ook dat de helft bekend is met het Zorgloket. Daarvan geeft weer de helft (2 cliënten) aan ook echt zelf contact te hebben gehad met iemand van het loket. Tevredenheid Zorgloket Aan de 28 cliënten die bekend zijn met het Zorgloket en daarmee ook echt zelf contact hebben gehad, is gevraagd om op verschillende onderdelen het Zorgloket te beoordelen. In onderstaande figuur is dit weergegeven. Figuur 3.4: Tevredenheid Zorgloket Goede afhandeling vraag Folder bij het zorgloket 3 5 Digitaal raadplegen van loket 5 23 Privacy Informatievoorziening 4 22 Bereikbaarheid fysiek 5 0 Bereikbaarheid telefonisch 20 8 Bejegening 4 23 Wachttijden Openingstijden 7 9 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden weet niet Bij de cliënten die een mening hadden, scoren de standaardinformatie bij het Zorgloket (folder en digitaal raadplegen loket) en de telefonische bereikbaarheid een tevredenheid van 00%. Er is wel veel weet niet. Ook de afhandeling van de vraag aan het loket, de bejegening en de informatievoorziening scoren goed. De cliënten zijn het minst tevreden over de wachttijden (6% ontevreden) en privacy (5% ontevreden). De jongeren geven aan op alle aspecten tevreden te zijn. Belemmeringen in dagelijks leven We hebben cliënten gevraagd of zij regelmatig belemmeringen ervaren in het dagelijks leven, die niet direct te maken hebben met de voorziening. Er konden meerdere antwoorden gegeven worden

21 Figuur 3.5: Belemmeringen in het dagelijks leven Belemmeringen in dagelijks leven % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Nee Afname mobiliteit Afname sociale veiligheid Eenzaamheid Anders Weet niet Ruim 40% van de cliënten ervaart geen belemmeringen in het dagelijks leven. Bijna 30% van de cliënten ervaart in het dagelijks leven een afname van mobiliteit. Eenzaamheid is met ruim 0% toch ook nog een behoorlijke groep. Zeker als je daarin meeweegt dat mensen doorgaans veel terughoudendheid ervaren om dit in een enquête toe te geven. Meer dan de helft van de jongeren ervaart geen belemmeringen in het dagelijks leven, zoals hierboven benoemd. Eén jongere geeft aan dat hij of zij te maken heeft met afname van de mobiliteit. Twee jongeren ervaren afname van de sociale veiligheid. De cliënten uit het panel geven aan niet eenzaam te zijn maar benadrukken wel, dat zij graag wat vaker aan sociale activiteiten zouden deelnemen (zoals sportactiviteiten of hobby s). Het woord eenzaam voelt voor hen mogelijk te zwaar (in elk geval om dat in een groep zo uit te spreken), maar duidelijk is dus wel dat zij graag wat meer contacten en / of wat meer te doen zouden hebben. Zij benoemen nu dat dit soms niet mogelijk is omdat zij de financiële middelen daarvoor niet hebben. De vraag is altijd, in hoeverre de financiële drempel wordt benoemd als excuus voor enige mate van sociale armoede, of dat het eventuele geldgebrek hiervan ook echt een (mede)oorzaak is. Het gegeven dat het panel eigenlijk moeite had om nader te concretiseren waarvoor ze dan geen geld hadden (alleen sport werd benoemd, hobby s konden de panelleden al niet concreet maken) geeft toch de indruk, dat er zeker niet alleen financiële redenen zijn voor enige sociale armoede. Verwardheid Verder is cliënten gevraagd of zij in toenemende mate verward zijn (moeite hebben met het onthouden of begrijpen van dingen). Zij konden kiezen tussen de categorieën: nee daar heb ik nooit last van, paar keer per dag, één of twee keer per week en paar keer per maand. Zie figuur

22 Figuur 3.6: Sprake van toenemende verwardheid? Toenemende verwardheid % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Nee, geen last van Paar keer per maand Eén of twee keer per week Paar keer per dag Weet niet De helft van de cliënten heeft geen last van toenemende verwardheid (ca 50%). Anderzijds geeft maar liefst 25% aan een paar keer per dag moeite te hebben met dingen te onthouden of begrijpen, en 5% een paar keer per week. Ook hier geldt weer: dit is niet iets wat mensen in alle gevallen gemakkelijk vinden om toe te geven, dus die score is behoorlijk significant. N.B: omdat mensen dit in veel gevallen pas bij zichzelf herkennen als het echt erg begint te worden, scoort paar keer per maand waarschijnlijk zo laag. Zoals te verwachten, heeft geen van de jongeren last van toenemende verwardheid

23 4. Mantelzorg In dit hoofdstuk gaan we dieper in op mantelzorg. We kijken daarbij zowel naar cliënten die mantelzorg ontvangen, als naar cliënten die mantelzorg geven. Ook proberen we in kaart te brengen hoeveel tijd wordt besteed aan mantelzorg. Onder mantelzorg verstaan we regelmatige zorg en / of hulp van iemand uit de familie-, vrienden of kennissenkring. Het gaat daarbij om minimaal à 2 keer per week en in totaal ook om minimaal enkele uren per week, en dan gedurende een langere periode. Bij mantelzorg is er altijd in enige mate sprake van een emotionele verplichting. Wmo-cliënten krijgen relatief vaak mantelzorg, omdat zij meestal al in een minder zelfredzame positie verkeren. Om diezelfde reden verlenen zij het minder vaak. 4.. Mantelzorgontvangers Van de Wmo-cliënten die we hebben bevraagd, zegt 44% mantelzorg te ontvangen (43 cliënten). Een kleine helft krijgt dus (enige vorm van) mantelzorg. Er zijn 3 jongeren die mantelzorg ontvangen. Mantelzorgers meestal dochters In onderstaande figuur is weergegeven van wie de cliënten mantelzorg ontvangen (meerdere antwoorden mogelijk). Figuur 4.: Van wie ontvangt u mantelzorg? Van wie ontvangt u mantelzorg? % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Partner Dochter Zoon Ouder(s) Ander familielid Vriend / kennis Buurman / buurvrouw Uit bovenstaande figuur blijkt dat cliënten in sommige gevallen van meerdere mensen in hun omgeving mantelzorg ontvangen. Dochters verzorgen het leeuwendeel van de mantelzorg, op de voet gevolgd door partners. We kunnen zien dat zoons beduidend minder vaak (7%) mantelzorg verlenen. In enkele gevallen verleent een ander familielid, vriend / kennis, buurman of -vrouw de mantelzorg

24 Tijdsbesteding mantelzorger bij ontvangen We bekijken in tabel 4.. van de meest genoemde mantelzorgers de tijdsbesteding per week. Dat zijn partners, dochters en zoons. Tabel 4.: Tijdbesteding mantelzorgers bij ontvangen van mantelzorg Uren per week Partner Dochter Zoon 0-2 uur 2 (%) 5 (22%) 4 (36%) 2-4 uur 2 (%) 8 (35%) 5 (45%) 4-8 uur 2 (%) 4 (7%) uur 4 (22%) (4%) (9%) Meer dan 6 uur 7 (39%) 5 (22%) (9%) Heel wisselend (6%) - - Totaal 8 (00%) 23 (00%) (00%) Meer dan de helft van de partners (ruim 60%) besteedt meer dan 8 uur aan mantelzorg. Logisch, omdat die meestal samenwonen met de partner en er dus altijd zijn. Daardoor komt ook elke hulpvraag in eerste instantie bij hen terecht. Bij mantelzorg van de dochter komt het vaakst 2-4 uur voor, maar ook meer dan 6 uur wordt vaak genoemd. Zoons verlenen niet alleen minder vaak mantelzorg dan dochters, maar als zij het verlenen, is het ook in omvang geringer. De meeste jongeren krijgen mantelzorg van hun ouder(s). Bij deze categorie is de tijdsbesteding dan ook het hoogst. Alle jongeren die mantelzorg ontvangen van hun ouders, geven aan dat dit 6 uur of meer per week beslaat. Bezwaard voelen Soms ervaren mantelzorgontvangers zich bezwaard bij het ontvangen van de zorg: zij voelen zich soms opgelaten, omdat een ander regelmatig tijd voor hen moet vrijmaken. We hebben aan de cliënten gevraagd of dit op hen van toepassing is. Van de cliënten die mantelzorg ontvangt, geeft 84% (36 cliënten) aan zich niet bezwaard te voelen. Voor 6% (7 cliënten) voelt het ontvangen van mantelzorg wel als een last. Geen van de jongeren voelt zich bezwaard door het ontvangen van de zorg. De cliënten in het panel geven aan dat doorgaans mensen het ontvangen van mantelzorg van hun partner, minder snel als belastend ervaren dan van hun kinderen en / of een andere persoon buiten het eigen gezin. Bij een partner is het toch meer een vanzelfsprekendheid ( Bij ziekte en gezondheid, en tot de dood ons scheidt ) Mantelzorggevers We hebben de cliënten ook gevraagd of zij mogelijk zelf mantelzorg verlenen. In sommige gevallen is het zelfs zo dat men mantelzorgontvanger en -gever is. Zoals verwacht zijn er onder de Wmo-cliënten niet veel mantelzorggevers, dus het gaat hier echt om zeer kleine aantallen. Daarmee kunnen de uitspraken alleen maar als globaal en indicatief worden aangemerkt

25 Weinig mantelzorggevers Het aantal mantelzorggevers ligt beduidend lager dan het aantal mantelzorgontvangers. Dat is ook niet verwonderlijk bij cliënten die zelf een Wmo-voorziening hebben. 6 cliënten (6%) geven aan mantelzorg te geven. Het gros (9 cliënten; 94%) geeft aan dat het geven van mantelzorg niet aan de orde is. Figuur 4.2: Aan wie geeft u mantelzorg? Aan wie geeft u mantelzorg? 3 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Partner Dochter Zoon Ouder(s) Ander familielid Vriend / kennis Buurman / buurvrouw In de meeste gevallen gaat het om het verlenen van mantelzorg aan de partner. Kinderen worden slechts x genoemd (dochter). Nogmaals: het gaat hier om zeer kleine aantallen, dus echte conclusies kunnen we hieruit niet trekken. Tijdsbesteding mantelzorgers bij geven Bij de tijdsbesteding kijken we naar de mantelzorg die aan de partner wordt gegeven. De drie andere categorieën scoren elk slechts mantelzorggever, en dat is zelfs voor een indicatieve conclusie te weinig. Tabel 4.2: Tijdbesteding mantelzorgers bij geven van mantelzorg Uren per week Partner 0-2 uur 2-4 uur 4-8 uur 8-6 uur Meer dan 6 uur Heel wisselend Totaal 3 Lastig hierbij is dat gebruikelijke zorg en mantelzorg natuurlijk nog lang door elkaar lopen. Waar de zorgverlening van de ene partner voor de andere nog niet heel expliciet is, zullen veel mensen het zelf ook niet als zodanig herkennen en als mantelzorg benoemen. Dat verklaart het gegeven, dat er maar drie cliënten zijn die zeggen mantelzorg te verlenen, maar dat twee daarvan ook meteen wel veel uren mantelzorg verlenen (meer dan 8 uur). Meer mantelzorg geven mogelijk? Van alle cliënten die mantelzorg geven, zeggen twee cliënten meer tijd te kunnen / willen vrijmaken voor de verzorging dan ze thans doen; de andere vier zien geen mogelijkheden of zijn niet bereid om meer tijd vrij te maken

26 De helft van de cliënten (3) geeft aan dat degene die zij verzorgen, de komende jaren steeds meer zorg nodig zal hebben. Opvallend is dat geen van de mantelzorggevers aangeeft dat de mantelzorg te zwaar voor hem of haar is. De mantelzorggevers in het klantenpanel geven aan dat zij het prettig zouden vinden om af en toe ontlast te worden. Zij geven daarbij wel aan dat ze de mantelzorg niet graag uit handen willen geven. Dus die eventuele respijtzorg moet wel lief / deskundig / vertrouwd zijn. Alle cliënten die mantelzorg geven, vinden dat vanzelfsprekend en willen deze zorg niet structureel uit handen geven. Geen van de jongeren is mantelzorggever. Bekendheid met organisaties Er is aan de cliënten die mantelzorg geven, gevraagd of zij bekend zijn met organisaties die mantelzorgers ondersteunen (zoals Stichting Mantelzorg). Vijf van de zes cliënten zeggen daarvan op de hoogte te zijn. Van hen maakt echter niemand gebruik van deze organisaties. Waarom niet? In het panel werd ingeschat dat veel cliënten bij het mantelzorg geven een mentaliteit hebben van het zelf oplossen. Daarbij hoort ook dat je niet snel naar dit soort organisaties stapt. Mogelijk dat dit het gebrek aan gebruik van deze organisaties verklaart

27 5. Conclusies en aanbevelingen Over het algemeen zijn cliënten behoorlijk tevreden over de Wmo-voorzieningen, zowel over de Hulp bij het huishouden als over de overige Wmo-voorzieningen. De tevredenheid betreft zowel het proces van aanvraag en afhandeling, als de kwaliteit van de voorziening zelf. De voorziening speelt doorgaans een belangrijke rol bij het zelfstandig functioneren van mensen. Het Zorgloket wordt goed gewaardeerd en wint ook aan bekendheid. Cliënten ervaren de gemeente sowieso als belangrijke organisatie om in eerste instantie te benaderen, wanneer ze hulp of ondersteuning zoeken. Als we kijken naar het algemeen welbevinden en eventuele belemmeringen die mensen in het dagelijks leven ervaren bij hun maatschappelijke participatie, zien we een gedifferentieerd beeld: afname van mobiliteit, toenemende eenzaamheid en - mede daardoor - een gevoel van sociale onveiligheid, speelt een rol bij ruim de helft van alle cliënten. Ook krijgt ca. de helft van alle cliënten steeds meer moeite om z n eigen zaken goed te overzien (score verwardheid ). Uiteraard is mantelzorg voor Wmo-cliënten belangrijk; bijna de helft van alle cliënten krijgt mantelzorg. Aanvraag Ruim 70% van alle aanvragen komt direct bij de gemeente binnen. De helft hiervan weet zelf direct het Zorgloket te vinden. Geen verdere aanbevelingen PGB-gebruik PGB-gebruik kwam in het telefonisch onderzoek alleen voor bij cliënten met een woonvoorziening. Zij geven aan tevreden te zijn over het PGB. In het klantenpanel was één cliënt met een PGB voor Hulp bij het huishouden; zij was daarover zeer tevreden. De lage aantallen PGB-cliënten voor Hulp bij het huishouden laat zich mogelijk voor een deel verklaren door onwetendheid over deze mogelijkheid: ruim de helft van de cliënten geeft aan informatie te hebben gekregen over de mogelijkheden van een PGB of financiële vergoeding. Van deze groep vonden alle cliënten die informatie duidelijk. Aanbeveling: indien de gemeente PGB-gebruik wil bevorderen, zou zij kunnen inzetten op het versterken van de informatievoorziening rondom de mogelijkheden van een PGB of financiële vergoeding, en daarbij ook wat nadrukkelijker het gesprek hierover aangaan met de cliënten en daarin het instrument - waar zinvol - iets meer uitdragen. Tevredenheid procesaspecten Alle aspecten omtrent aanvraag en afhandeling van een voorziening, scoren goed. De tevredenheid bij het onderdeel Inhoudelijke hulp die medewerkers bij de aanvraag geven scoort het hoogst. Over de tijd tussen goedkeuring en levering is men iets minder tevreden

28 Aanbeveling: de gemeente zou, wellicht samen met de leveranciers, eens kritisch kunnen kijken naar het daadwerkelijke tijdsbeslag dat zit tussen de goedkeuring en de levering van de voorziening, met name als dit een niet-standaard product betreft. Mogelijk kan (bewaking van) deze termijn worden aangescherpt. Tevredenheid voorziening zelf: HH Het meest tevreden zijn de cliënten over het contact met de hulp (slechts één cliënt ontevreden). Ook over de kwaliteit van het schoonmaken is een groot deel van de cliënten (zeer) tevreden. Bijna alle cliënten krijgen net zoveel uren als zij toegewezen hebben gekregen. Over het algemeen ervaren cliënten dat er niet vaak wordt gewisseld van hulp. Geen verdere aanbevelingen. Tevredenheid voorziening zelf: overige Wmo-voorzieningen Over het geheel genomen is men tevreden over de kwaliteit van de voorzieningen. Het meest tevreden zijn de cliënten over de woonvoorziening, 96% is zeer tevreden. De rolstoel / scootmobielvoorziening scoort het slechtst: 20% is ontevreden. Deze ontevredenheid heeft in de meeste gevallen te maken met de (verkeerde) afstelling van de rolstoel of scootmobiel. Over de vervoersvoorziening is 83% van de cliënten tevreden. Onder de jongeren is de tevredenheid beduidend lager, namelijk 50%. Let op: het gaat hier wel om kleine aantallen (geen echt harde conclusies op te baseren). Aanbeveling: de gemeente zou, samen met de leveranciers, eens kritisch kunnen kijken naar afstelling van de rolstoelen en scootmobielen. Bekendheid instanties Naast de gemeentelijke organisatie en het Zorgloket, worden Steunpunt Mantelzorg (27%) en het Zorgloket (26%) door de cliënten genoemd als organisaties die voor hen het meest bekend zijn. Men is in veel gevallen via via op de hoogte geraakt van deze organisaties, maar soms ook omdat men er in de krant over heeft gelezen of er bij de gemeente over heeft gehoord. Een kleine 50% van de cliënten is bekend met het Zorgloket. De tevredenheid over het Zorgloket is behoorlijk groot. Dit geldt ook voor de jongeren. Van de cliënten is 8% bekend met de Wmo-raad. Aanbevelingen: de verschillende organisaties zouden, in samenwerking met de gemeente, eens kunnen bekijken of (en hoe dan) zij nadere aandacht zouden willen besteden aan de eigen profilering onder de doelgroep. Algemeen welbevinden 93% geeft aan dat de voorziening helpt bij het zelfstandig functioneren; met name de huishoudelijke hulp en de aanpassingen in de woning helpen hierbij. Voor ongeveer twee derde van alle cliënten is de gemeente echt de organisatie waar ze als eerste heen gaan als ze een hulpvraag hebben. Als zij eerst in de eigen omgeving hulp of ondersteuning vragen, dan gebeurt dat in de meeste gevallen bij de kinderen. Geen verdere aanbevelingen

29 Belemmeringen in het dagelijks leven Ruim de helft van de cliënten ervaart belemmeringen in het dagelijks leven: bijna 30% ervaart een afname van mobiliteit, meer dan 0% geeft aan (weleens) eenzaam te zijn, 7% benoemt sociale onveiligheid als aandachtspunt. De helft van cliënten geeft aan wel eens verward te zijn, en maar liefst 25% geeft aan een paar keer per dag moeite te hebben met dingen te onthouden of te begrijpen (dit speelt uiteraard niet bij jongeren). De gemeente zou beleid kunnen ontwikkelen om de mogelijkheid tot deelname aan sociale activiteiten te vergroten. Het kan gaan om (bekendheid geven aan) financiële instrumenten en beleid rondom activering. Waarschijnlijk verdienen zowel de financiële kant als de activeringskant van dit soort maatschappelijke participatie aandacht. De grote groep cliënten die aangeeft wel eens verward te zijn, vraagt eveneens om een beleidsmatige bezinning. Een forse toename van PG-problematiek is te verwachten (sluit ook aan bij allerlei landelijke onderzoeksresultaten van onder meer stichting Alzheimer). Dat vraagt naar de toekomst toe zeker aandacht: zowel preventief (activering), als curatief (toenemende PG-problematiek waarop een antwoord moet komen). Mantelzorg Dochters en partners geven de meeste mantelzorg (samen 63%). Zoons verlenen beduidend minder vaak mantelzorg (7%). Waar partners van cliënten de mantelzorg verlenen, is dat relatief vaak meer dan acht uur per week. Logisch, omdat zij met de betreffende persoon in huis wonen, en er dus ook altijd zijn om een hulpvraag te onderkennen en daaraan gehoor te geven. Veel cliënten voelen zich niet bezwaard bij het ontvangen van mantelzorg (84%). Jongeren die mantelzorg krijgen, ontvangen dat meestal van hun ouder(s). Het aantal cliënten dat mantelzorg geeft, ligt beduidend lager dan het aantal dat mantelzorg ontvangt. Dit is logisch, omdat Wmo-cliënten over het algemeen zelf al een behoorlijke hulpvraag hebben en dus eerder zorg krijgen dan zelf (kunnen) geven. Waar zij mantelzorg geven, is het meestal mantelzorg aan de partner. Het gaat dan wel al snel om veel uren mantelzorg. Opvallend is dat geen van de mantelzorgers aangeeft dat de mantelzorg voor hem of haar te zwaar is. Mantelzorggevers in het klantenpanel maken wel duidelijk, dat zij het prettig zouden vinden om af en toe ontlast te worden (respijtzorg). De meeste cliënten zijn op de hoogte van het bestaan van organisaties die mantelzorg ondersteunen (zoals Stichting Voormekaar). Van de cliënten die op de hoogte zijn, maakt echter niemand gebruik van deze organisaties. Aanbeving: het niet-gebruik van mantelzorgondersteuning valt op. Het lijkt zinvol om als gemeente en partij(en) samen eens na te gaan, of dit ook aan aanbodzijde zo wordt beleefd en hoe het aanbod dan beter / aantrekkelijker / toegankelijker onder de aandacht van de doelgroep kan worden gebracht. Mogelijk dat nu vooral de meer curatieve functie gestalte krijgt (mantelzorgers ondersteunen die het echt over de schoenen loopt ), en minder de preventieve functie (mantelzorgers ondersteunen vóórdat het hen teveel wordt c.q. ter voorkoming daarvan)

30

31 Bijlage : Verslag klantenpanel Op 28 juni 200 vond het klantenpanel plaats in het kader van dit Wmo Klanttevredenheidsonderzoek 200. Onderzoeksbureau Companen leidde de discussie, en ook de beleidsmedewerker van de gemeente Druten was hierbij aanwezig. Welke voorzieningen? Tijdens het panel waren zeven cliënten aanwezig met in totaal de volgende voorzieningen: 5 x hulp bij het huishouden 4 x woningaanpassing 4 x vervoersvoorziening 2 x rolstoel / scootmobiel De leeftijd van bijna alle cliënten lag tussen de 58 en 79 jaar. Eén panellid was een moeder van een cliënt van 39 (verstandelijk beperkt). Het panel bestond uit drie mannen en vier vrouwen, allen met de Nederlandse nationaliteit. Van de cliënten kwamen er zes uit Druten en één uit Afferden. Let op: veel van de overige Wmo-voorzieningen bij deze cliënten zijn verkregen voordat de Wmo werd ingevoerd (toen nog Wvg / Wet Voorziening Gehandicapten), dus in hun ervaringen grijpen cliënten daarop terug. In de hierna volgende teksten staat dat steeds aangegeven. Opbouw verslag; welke voorziening duidelijkheid aanvragen voorziening tevredenheid aanvragen voorziening tevredenheid voorzieningen; () hulp bij huishouden, (2) overige Wmo-voorzieningen algemeen welbevinden mantelzorg Duidelijkheid aanvragen voorziening De panelleden zijn over het algemeen goed geïnformeerd als het gaat om het aanvragen van de voorziening. In een aantal gevallen (2x) is de voorziening geregeld via de St. Maartenskliniek. De meeste cliënten hebben de aanvraag niet gedaan via het Zorgloket, maar direct bij de zorgleverancier. Bij de meeste cliënten bestaat de indruk dat zij, zodra ze de gemeente binnenstappen, direct stapels papier moeten invullen (rompslomp). Een aantal cliënten (3) geeft aan niet te weten waar het Zorgloket zit. Een cliënt zegt: Als ik nu weer iets heb, waar moet ik dan naartoe? Er zijn zoveel instanties. Verder is er onduidelijkheid over het herkeuringsrapport van de parkeervoorziening. Waar moet de parkeervoorziening worden aangevraagd? Is een keuring voor verlening noodzakelijk? - -

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

Gemeente Rhenen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Rhenen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3 juli 2009 Projectnr. 340.00 Boulevard Heuvelink 04 6828 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem Telefoon (026) 352532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Harenkarspel. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Harenkarspel Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 30 juli 2012 Projectnr. 2632.103/PL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Lansingerland. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Lansingerland Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 6 mei 2013 Projectnr. 1621.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Gemeente Bergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Gemeente Bergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 8 april 2013 Projectnr. 373.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Gemeente Druten Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Projectnr. 225.105 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail info@companen.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014

Goeree-Overflakkee. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 13 maart 2014 Goeree-Overflakkee Wmo-klanttevredenheid over 2013 13 maart 2014 DATUM 13 maart 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL - OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee Boulevard Heuvelink 104

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie