Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014"

Transcriptie

1 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale Zaken April 2015

2 Inhoudsopgave 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding Onderzoeksmethode Populatie Respons Achtergrondgegevens 4 2. Contact met de Wmo-consulent 2.1. Eerste contact Bereikbaarheid Intakegesprek/ aanvraag/ voorziening 8 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent 3.1. Reden huisbezoek Rapportcijfer consulent Tevredenheid intake De aanvraagprocedure 4.1. Aanvraag voorziening Contact extern deskundige Bezwaar- en klachtenprocedure 5.1. Bezwaarprocedure Klachtenprocedure De balans opgemaakt 6.1. Conclusies Aanbevelingen 21 Bijlage 1: meetinstrument en resultaten KTO

3 1. Opzet onderzoek 1.1. Aanleiding onderzoek Het doel van de oude Wet maatschappelijke ondersteuning 1 (hierna Wmo) is het vergroten van maatschappelijke participatie. Met de komst van de Wmo hebben gemeenten een extra taak gekregen om de ondersteuning van burgers vorm te geven. De gemeente maakt het Wmo-beleid samen met belanghebbenden. Dat brengt ook een nieuwe vorm van verantwoording afleggen met zich mee, namelijk horizontale verantwoording. De beleidskeuzes worden op lokaal niveau gemaakt en daarom vindt de verantwoording niet verticaal plaats (van gemeente naar Rijk) maar horizontaal (van gemeente naar burger). Om in beeld te krijgen wat burgers van de Wmo vinden, moet de gemeente jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO) verrichten (artikel 9 van de Wmo). De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek zijn vooral een barometer voor de uitvoering van de Wmo. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie voor de gemeente, de vragers van maatschappelijke ondersteuning en de instellingen. Op deze manier wordt het onderzoek gebruikt als instrument om gezamenlijk te zoeken naar een (nog) betere uitvoering van de Wmo. De gemeente Boxmeer vindt het belangrijk om te weten hoe de klanten denken over de dienstverlening die ze ontvangen zodra men zich meldt bij het loket. Voor het onderzoek in 2014 zijn alle personen geselecteerd die zich bij het Wmo-loket hebben gemeld en een intakegesprek hebben gehad. De vragenlijst heeft betrekking op de dienstverlening van de gemeente en richt zich op het eerste contact met de Wmo-consulent, het intakegesprek met de Wmo-consulent, de aanvraagprocedure en de bezwaar- en klachtenprocedure. Vooruitblik KTO 2015 De Wmo is per 1 januari 2015 gewijzigd. Dit geldt ook voor de eisen van het jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek. In de oude Wmo was een wetsartikel (artikel 9) opgenomen dat gemeenten ieder jaar verplicht om de klanttevredenheid te meten. Vanaf 2015 worden gemeenten verplicht te onderzoeken hoe klanten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De regel om de uitkomsten van het onderzoek voor 1 juli te publiceren blijft bestaan. 1 De onderzoeksresultaten van KTO 2014 zijn gebaseerd op de toen geldende Wmo. De effecten van de nieuwe Wmo 2015 zijn daarin nog niet zichtbaar. 3

4 1.2. Onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Het voordeel van deze methode is dat mensen zelf het tijdstip van invullen bepalen. Ze geven antwoord op de vragen op een voor hun gelegen moment en sturen de vragenlijst dan weer terug. Voordelen van schriftelijk enquêteren zijn: - De mening van de interviewer kan niet de mening van de geïnterviewde kleuren; - De aangeschreven persoon kan de vragenlijst invullen op een tijdstip dat hem/ haar uitkomt; - Aangeschreven personen die de taal niet machtig zijn, kunnen hulp krijgen van vrienden, buren en familie om de vragen te beantwoorden. Dit is bij andere vormen van ondervragen niet mogelijk. In KTO 2012 & 2013 is na een periode van twee weken een herinneringsbrief verstuurd. In verband met de waarborging van de anonimiteit hebben destijds zowel de personen die de enquête al hadden ingevuld als de personen die dit nog niet hadden gedaan een herinneringsbrief ontvangen. Dit bleek voor sommige respondenten verwarrend en daarom is in KTO 2014 gezocht naar een andere manier om mensen aan te sporen het KTO alsnog in te vullen. Dit is gebeurd door een oproep in het Boxmeers Weekblad en op te plaatsen De populatie Het klanttevredenheidsonderzoek 2014 omvat alle burgers die zich in 2014 hebben gemeld met een Wmo-vraag en een intakegesprek hebben gehad. De keuze voor deze doelgroep geeft een zuiver beeld van de kanteling binnen de Wmo in de gemeente Boxmeer. Het zogenaamde gesprek aan de keukentafel, waarbij integraal wordt gekeken naar de situatie van de klant en de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de eigen omgeving. De gemeente Boxmeer werkt al langer op deze wijze. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze werkwijze bij de klanten bevalt De respons Voor KTO 2014 zijn er in totaal 189 vragenlijsten verstuurd. 104 vragenlijsten zijn geretourneerd. De respons is met 55% goed te noemen. De respons is in vergelijking met KTO 2013 licht gedaald (toen 60,7 %). Tabel 1 Respons KTO 2014 Respons % , , , ,0 Conclusie 1 De respons van KTO 2014 ligt 5,7 % lager dan van KTO Nog steeds is de respons goed te noemen. 4

5 Na de sluitingsdatum van 26 februari 2015 is een oproep op de website van de gemeente Boxmeer en in het Boxmeers Weekblad gedaan om mensen alsnog te motiveren om de vragenlijst in te vullen. In KTO 2013 is bijgehouden hoeveel brieven er na de herinnering nog zijn binnengekomen. In KTO 2014 is dat ook gedaan. Er zijn na de oproep op de gemeentelijke website en in het Boxmeers Weekblad nog 28 reacties binnengekomen. Dit betekent dat 14,8 % van het totaal aantal respondenten na de reminder nog een ingevulde vragenlijst heeft geretourneerd. Dit is zelfs een percentage van 26,9 % van het totaal ingestuurde vragenlijsten. Door deze percentages kan geconcludeerd worden dat een oproep op de gemeentelijke website en in het Boxmeers Weekblad leidt tot meer reacties en dat dit de representativiteit van het KTO ten goede komt. Tabel 2 bruto/ netto respons Bruto respons voor reminder N % Totaal verstuurde vragenlijsten Niet geretourneerde vragenlijsten ,8 Geretourneerde vragenlijsten 76 40,2 Netto respons (voor en na reminder) N % Niet geretourneerde vragenlijsten Geretourneerde vragenlijst Totaal N= aantal personen Conclusie 2 De respons van het KTO wordt verhoogd door een oproep op de gemeentelijke website en in het Boxmeers Weekblad te plaatsen en daarmee respondenten te herinneren aan het invullen van het KTO. Dit komt de representativiteit van het onderzoek ten goede. Aanbeveling 1 In KTO 2015 opnieuw een oproep in het Boxmeers Weekblad en plaatsen en daarmee respondenten herinneren aan het invullen van het KTO. Dit komt zowel de respons als de representativiteit van het onderzoek ten goede Achtergrondgegevens Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten vrouwen zijn, 56 % tegenover 43 % mannen. 1 persoon heeft deze vraag niet ingevuld (afgerond 1%). Tabel 3 verdeling man/ vrouw Geslacht % Man 43 Vrouw 56 (percentages zijn afgerond op hele getallen) 5

6 Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten 76 jaar of ouder zijn. Ook hier heeft 1 persoon de vraag niet ingevuld (afgerond 1%) Tabel 4 leeftijdsverdeling respondenten Leeftijdscategorie % , , (percentages zijn afgerond op hele getallen) Uit onderstaande tabel is na te lezen of de respondent hulp heeft gehad bij het invullen van de vragenlijst. Wat opvalt, is dat de klant of zelf het vragenformulier heeft ingevuld of is geholpen door een mantelzorger of familielid. Er is geen andere wijze van hulp geweest. Een klein percentage heeft de vraag niet ingevuld. Tabel 5 Is de respondent geholpen bij het invullen van het vragenformulier KTO is ingevuld door: % Klant zelf 58,7 Familielid 22,1 Mantelzorger 11,5 Ouderenadviseur 0 Thuiszorg/ begeleider 0 Anders 0 Niet ingevuld 7,7 Aan de respondenten is gevraagd welke voorziening men heeft ontvangen. In tabel 6 is duidelijk te zien dat de voorziening Hulp bij het Huishouden de meest verstrekte voorziening betreft. 10,6 % van de respondenten heeft de vraag onbeantwoord gelaten. Tabel 6 welke voorziening heeft de respondent ontvangen Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 45,2 Vervoersvoorziening 35,6 Rolstoelvoorziening 21,2 Woonvoorziening 7,7 Geen voorziening 9,6 Niet ingevuld 10,6 In hoofdstuk 4.1 wordt aandacht besteed aan de respondenten waar de aanvraag niet heeft geleid tot een Wmo-voorziening. Conclusie 3 - De meeste respondenten zijn vrouwen - De meeste respondenten zijn 76 jaar of ouder - De meeste respondenten hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld - Hulp bij het huishouden is de meest verstrekte voorziening 6

7 2. Contact met de Wmo-consulent 2.1. Eerste contact Burgers die informatie willen over een voorziening of een aanvraag in willen dienen voor een Wmo-voorziening kunnen contact opnemen met het zorgloket. In tabel 7 is te zien welk percentage van de respondenten zich heeft gemeld bij het zorgloket en op welke manier. Tabel 7 contact zorgloket Wijze van benaderen zorgloket % Telefonisch 63,5 Aan het loket 15,4 Per mail 6,7 Per brief 2,9 Niet van toepassing 11,5 Conclusie 4 De meerderheid van de respondenten heeft ervoor gekozen om het zorgloket telefonisch te benaderen. 2.2 bereikbaarheid Het zorgloket is op alle werkdagen van uur telefonisch bereikbaar. Mensen kunnen bellen voor meer informatie over een voorziening of over een aanvraag. Hieronder in tabel 8 en 9 is te zien of de respondenten tevreden zijn over de openingstijden van het loket en of zij tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid. Tabel 8 tevredenheid openingstijden loket Openingstijden loket % Zeer tevreden 4,8 Tevreden 37,5 Geen mening 15,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 42,3 Een groot aantal respondenten (42,3%) heeft niet aangegeven of zij tevreden zijn over de openingstijden van het loket. Dit komt doordat deze respondenten het loket niet hebben bezocht. Van de mensen die de vraag wel beantwoord hebben, is te zien dat de overgrote meerderheid (zeer) tevreden is over de openingstijden. Niemand is ontevreden 7

8 Tabel 9 tevredenheid telefonische bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid % Zeer tevreden 12,5 Tevreden 61,5 Geen mening 3,9 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 22,1 In tabel 9 is na te lezen 22,1 % van de respondenten de vraag niet heeft kunnen beantwoorden. Ook hier heeft dat te maken met het feit dat deze groep respondenten niet gebeld hebben met het zorgloket en om die reden ook niet kunnen aangeven of zij tevreden zijn over de bereikbaarheid. Wat goed te zien is, is dat niemand ontevreden is over de telefonische bereikbaarheid. De bellers zijn dus allemaal tevreden over de telefonische bereikbaarheid. Conclusie 5 - Iedereen is tevreden over de openingstijden van het zorgloket - Iedereen is tevreden over de telefonische bereikbaarheid van het zorgloket Aanbeveling 2 Ondanks het feit dat de vragenlijst van KTO 2014 met grote zorg is samengesteld en er aandacht is geweest om de non-respons tegen te gaan, blijven sommige respondenten vragen overslaan. Aanbevolen wordt om in KTO 2015 opnieuw aandacht te schenken aan de vraagstelling om non-respons zoveel mogelijk tegen te gaan. 2.3 Tevredenheid over de consulent en opmerkingen Er is onderzocht hoe tevreden respondenten zijn over de ontvangst en bejegening aan het loket, de manier waarop zij telefonisch te woord zijn gestaan en of zij tevreden zijn over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van de Wmoconsulent. In tabel 10, 11 en 12 zijn de resultaten op deze vragen te zien. Tabel 10 tevredenheid ontvangst/ bejegening loket Ontvangst loket % Zeer tevreden 8,7 Tevreden 29,8 Geen mening 14,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 47,1 Van de respondenten die deze vraag hebben beantwoord is het overgrote deel (zeer) tevreden. Niemand is (zeer) ontevreden. 8

9 Tabel 11 tevredenheid telefonisch contact Telefonisch contact % Zeer tevreden 16,4 Tevreden 56,3 Geen mening 3,9 Ontevreden 1,9 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 21,2 Van de respondenten die contact hebben gehad met het zorgloket is het overgrote deel (zeer) tevreden over de manier waarop zij telefonisch te woord zijn gestaan. Slechts 1,9% is ontevreden. (omgerekend naar getallen zijn dit 2 personen). Niemand is zeer ontevreden. Zowel in tabel 10 als 11 is na te lezen dat een groot aantal respondenten de vraag heeft beantwoord met niet van toepassing, omdat zij niet aan het loket zijn geweest of geen telefonisch contact met de consulent hebben gehad. Tabel 12 tevredenheid tijd tussen aanvraag en bezoek consulent Tijd tussen aanvraag en bezoek % Zeer tevreden 23,1 Tevreden 54,8 Geen mening 14,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 7,7 Het merendeel van de respondenten is tevreden over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. Geen van de respondenten is (zeer) ontevreden. Opmerkingen Na deze vragen konden de respondenten (anoniem) nog opmerkingen plaatsen over het contact met de Wmo-consulent. 21,2 van de respondenten heeft dit gedaan. Vooral positieve woorden worden geuit over de deskundigheid van de consulent. Er is 1 opmerking gemaakt over het ontbreken van de medische kennis van de Wmo consulent. En er is 1 opmerking gemaakt waarbij de respondent vraagtekens zet bij de deskundigheid van de consulent. Ook wordt er door 2 respondenten gesproken over de communicatie (1 miscommunicatie, 1 tegenstrijdige informatie). Maar feit blijft dat het overgrote deel van de respondenten lovende woorden heeft over de consulent. Conclusie 6 Het overgrote deel van de respondenten is (zeer) tevreden over: o o o de ontvangst en bejegening bij het loket de manier waarop men telefonisch te woord is gestaan. de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. 9

10 Conclusie 7 o Op een enkele respondent na wordt de deskundigheid van de consulent geroemd. Aanbeveling 3 De opmerkingen die zijn geplaatst op het enquêteformulier zijn vooral van persoonlijke aard en behoeven vaak meer toelichting. Vanwege de anonimiteit is dit niet te achterhalen. Aanbevolen wordt om in KTO 2015 meer aandacht te schenken aan de vraagstelling ten behoeve van het plaatsen van opmerkingen. 10

11 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent Wanneer er sprake is van een aanmelding voor een Wmo-voorziening gaat een medewerker van het zorgloket op huisbezoek bij de aanvrager voor een intakegesprek. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de klant. 3.1 Reden huisbezoek Er is de respondenten gevraagd of de medewerker van het zorgloket bij het eerste contact duidelijk verteld heeft waarom er een huisbezoek plaatsvindt. Tabel 13 is de reden van een huisbezoek uitgelegd? Uitleg reden huisbezoek % Ja 73,1 Nee 5,8 Weet ik niet 7,7 Niet van toepassing 13,4 Voor de meerderheid van de respondenten is duidelijk waarom er bij de aanvraag van een Wmo-voorziening een huisbezoek door een medewerker van het zorgloket wordt afgelegd. Slechts voor 5,8 % van de respondenten is niet duidelijk waarom de Wmoconsulent op huisbezoek komt. Dit is relatief een laag percentage. 7,7% van de respondenten weet niet meer of de reden van het huisbezoek is uitgelegd. Conclusie 8 Voor ruim 70% van de respondenten is duidelijk waarom er een huisbezoek wordt afgelegd Rapportcijfers Wmo-consulent In de vragenlijst is gevraagd om op een aantal punten de Wmo-consulent een rapportcijfer te geven. Met dit rapportcijfer valt af te leiden hoe de algemene tevredenheid van de klant is. Tabel 14 rapportcijfers Wmo-consulent Tevredenheid Wmo-consulent Cijfer Luisteren naar wat u te vertellen heeft 8,1 De manier waarop de consulent met u omgaat 8,2 De deskundigheid van de consulent 8,2 De manier waarop met u werd meegedacht 8 Samen met u een oplossing proberen te vinden 7,9 Uitleg aanvraagprocedure en bijbehorende gegevens 8,1 Gemiddeld 8,1 De consulent krijgt hele mooie rapportcijfers, op ieder punt verdient de consulent gemiddeld een 7,9 of hoger. 11

12 Conclusie 9 In KTO 2013 gaven de respondenten de Wmo-consulent een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 in KTO 2014 is dit gemiddelde 8,1. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de tevredenheid over de Wmo-consulent licht is gestegen Tevredenheid en opmerkingen intake In de vragenlijst is de respondenten gevraagd naar de algemene tevredenheid van het intakegesprek en of ze nog opmerkingen hadden over dit gesprek. In tabel 15 is te zien welk percentage van de respondenten tevreden is over het intakegesprek. Tabel 15 Tevredenheid intakegesprek Tevreden over het intakegesprek met de consulent % Zeer tevreden 33,7 Tevreden 37,5 Geen mening 8,66 Ontevreden 4,8 Zeer ontevreden 1 Niet van toepassing 14,4 Uit onderstaande tabel blijkt dat 20,2% van de respondenten een opmerking heeft gemaakt over het intakegesprek. Deze opmerkingen waren veelal van persoonlijke aard, Ook zijn er vooral positieve opmerkingen gemaakt zoals een goed, duidelijk en prettig gesprek of een luisterend oor en begrip voor de persoonlijke omstandigheden. 1 persoon heeft het gesprek als vervelend ervaren, 1 persoon vond het gesprek te lang en 1 persoon vond het gesprek onpersoonlijk. Tabel 16 opmerkingen intakegesprek Opmerkingen over het intakegesprek % Ja, opmerking 20,2 Nee 66,4 Niet ingevuld 13,5 Uit onderstaande tabel blijkt dat het overgrote deel van de respondenten (zeer) tevreden is over het intakegesprek. Slechts 3,9% is ontevreden. Tabel 17 Tevredenheid gespreksverslag Tevreden met het verslag van het gesprek % Zeer tevreden 22,1 Tevreden 47,1 Geen mening 5,8 Ontevreden 3,9 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 21,2 12

13 Tabel 18 inhoud van het verslag besproken Gesproken met consulent over de inhoud van het % verslag Ja 76,9 Nee 4,8 Weet ik niet meer 5,8 Niet ingevuld 12,5 Conclusie 10 De meeste respondenten zijn: - Tevreden (37,5%) of zeer tevreden (33,7%) over het intakegesprek. - Tevreden (47,1%) of zeer tevreden (22,1%) over het gespreksverslag. In de meeste gevallen (76,9%) is het gespreksverslag nabesproken met de klant. Het valt op dat ondanks de ruimere keuzemogelijkheden in de vragenlijst (t.o.v. KTO 2013) nog steeds niet alle vragen worden ingevuld waardoor er non-respons is. 13

14 4. De aanvraagprocedure 4.1. Aanvraag voorziening De intake bestaat uit een huisbezoek. Na het huisbezoek maakt de Wmo-consulent een gespreksverslag. Het gespreksverslag is tevens de aanvraag. Er hoeven dus geen verdere formulieren ingevuld te worden. 65,4 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd. 21,2 % heeft zelf een oplossing gevonden en geen aanvraag ingediend. Dit betekent dat in het voortraject (het gesprek) al duidelijk is welke voorziening mensen wel of niet kunnen krijgen in tabel 19 wordt dit schematisch weergegeven. Tabel 19 is er na het gesprek een voorziening aangevraagd. Aanvraag voorziening na het gesprek % Ja 65,4 Nee 21,2 Weet ik niet 2,9 Niet van toepassing 10,6 Uit onderstaande tabel blijkt dat Hulp bij het Huishouden de meest verstrekte voorziening is. Er zijn respondenten die meer dan 1 voorziening hebben aangevraagd en verstrekt hebben gekregen. Tabel 20 welke voorziening is verstrekt? Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 45,2 Vervoersvoorziening 35,6 Rolstoelvoorziening 21,1 Woonvoorziening 7,7 Geen voorziening 9,6 Uit bovenstaande percentages kan worden afgeleid dat in het gesprek duidelijk wordt welke voorziening een klant wel of niet krijgt. Indien er een voorziening wordt aangevraagd wordt deze bijna altijd gehonoreerd (90,4 %). Tijdens het intakegesprek wordt samen met de klant naar de beste oplossing voor ondersteuning gezocht. Het kan zijn dat in plaats van of gelijktijdig met een Wmovoorziening andere instanties of mantelzorg een oplossing bieden. De respondenten is gevraagd of de gevonden oplossing afwijkt van de verwachting. Tabel 21 geeft de resultaten op deze vraag weer. Tabel 21 verwachte oplossing? Wijk de gevonden oplossing af van de % verwachting Ja, doorverwezen naar een andere 4,8 instantie Ja, beroep op mantelzorg 5,8 Ja, hulp van familie, buren of vrienden 8,7 Ja, een andere oplossing 6,7 Nee 61,5 Vraag niet ingevuld 15,4 14

15 In tabel 21 is te zien dat het kantelen binnen de Wmo steeds bekender wordt en steeds meer wordt toegepast. In tabel 19 is te lezen dat 65,4 % van de respondenten na het gesprek een Wmovoorziening heeft aangevraagd. Daarvan heeft 90,4% de aangevraagde voorziening ook gekregen. Er is de respondenten gevraagd of ze tevreden zijn met de toegewezen voorziening. In tabel 22 zijn de resultaten weergegeven. Tabel 22 - tevredenheid aangevraagde voorziening Tevredenheid aangevraagde voorziening % Zeer tevreden 28,6 Tevreden 41,4 Geen mening 3,9 Ontevreden 1,9 Zeer ontevreden 2,9 Vraag niet van toepassing 21,2 Conclusie 11 Het overgrote deel van de respondenten is (zeer) tevreden met de ontvangen voorziening. In de vragenlijst is de respondenten gevraagd of zij bekend waren met mantelzorg alvorens het intakegesprek plaatsvond. In tabel 23 staan de resultaten van deze vraag weergegeven. Tabel 23 - Bekendheid mantelzorg Mantelzorg bekend % Ja 56,7 Nee 22,1 Weet ik niet 7,7 Vraag niet van toepassing 13,5 Meer dan de helft van de respondenten was al bekend met mantelzorg voordat het intakegesprek plaatsvond. Toch was ook 22,1 % van de respondenten hier niet mee bekend. In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Ook diegene die wordt ondersteund door een mantelzorger, bijvoorbeeld een partner of familielid, zal dit vaak anders bestempelen. De bekendheid en herkenning van mantelzorg blijft aandachtspunt. Conclusie 12 - In het Gesprek wordt duidelijk welke voorziening burgers wel of niet krijgen - 65,5 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd, wat betekent dat voor de rest duidelijk was dat er een andere oplossing mogelijk was. - 90,4 % van de aanvragen is uitgemond in een Wmo-voorziening - 91,8 % is tevreden met de aangevraagde voorziening, dit is zeer goed. - Bij het merendeel van de respondenten wijkt de gevonden oplossing (voorziening, mantelzorg, andere instantie etc.) niet af van de verwachting. - In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Dit geldt ook voor diegene die mantelzorg ontvangen. 15

16 Aanbeveling 4 Het begrip mantelzorg is nog niet bij iedereen bekend. Waardoor eerst een beroep wordt gedaan op de gemeente, terwijl een mantelzorger wellicht ook iets voor de klant kan betekenen. In KTO 2013 is aanbevolen om de bekendheid over mantelzorg te vergroten door artikelen in NieuwSZaken te plaatsen en vanuit het zorgloket mensen voor te lichten. Dit blijft een aandachtspunt Contact extern deskundige Soms is het nodig dat er na het intakegesprek een extra onderzoek nodig is om te bepalen welke beperkingen de aanvrager precies heeft en om te beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een voorziening. In dat geval wordt een extern deskundige ingeschakeld. Er is de respondenten gevraagd of ze contact hebben gehad met de extern deskundige. In tabel 24 is te zien welk percentage respondenten contact heeft gehad met een extern deskundige en in tabel 25 is te zien welk percentage tevreden is over de extern deskundige. Tabel 24 is er contact gelegd met een extern deskundige? Contact extern deskundige Ja 18,3 Nee 66,4 Weet ik niet 5,8 Geen mening 9,2 Bij slechts 18,3 % van de ondervraagden was het nodig om contact op te nemen met een extern deskundige. Bij 66,4 % was het niet nodig om contact op te nemen met een extern deskundige en was het intakegesprek afdoende om een beslissing te kunnen nemen. De overige respondenten hebben de vraag niet beantwoord (9,6%) of beantwoord met weet ik niet (5,8%). In KTO 2013 is de respondenten gevraagd naar de tevredenheid over het contact met de extern deskundige. In KTO 2013 de aanbeveling gedaan om een extra toelichting op het vragenformulier toe te voegen. Hieraan is in KTO 2014 voldaan. Tabel 25 Tevredenheid extern deskundige Tevredenheid externe deskundigheid % Zeer tevreden 5,8 Tevreden 9,2 Geen mening 5,8 Ontevreden 2,9 Zeer ontevreden 1 Niet van toepassing 75 Van het lage percentage respondenten waarbij contact met een extern deskundige nodig was (18,3 %), is 15,4% tevreden over deze deskundige. (omgerekend is dit 84,2% tevredenheidsscore van de respondenten die contact hebben gehad met de extern deskundige). 16

17 Opmerkingen De opmerkingen waren veelal van persoonlijke aard. Er is 1 opmerking geweest over de procedure. Deze zou te lang duren. Daarnaast zijn er twee opmerkingen geweest waarin miscommunicatie tussen de externe partij en de Wmo-consulent. Conclusie 13 - Bij slechts 18,3 % van de respondenten was het nodig om contact op te nemen met een extern deskundige. Dit betekent ook dat het intakegesprek in de meeste gevallen afdoende is om een goede beslissing te kunnen nemen. - Van de respondenten die contact hebben gehad met een extern deskundige is het overgrote deel (84,2 %) hier tevreden over. Aanbeveling 5 De mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen in KTO 2015 handhaven. 17

18 5. Bezwaar- en klachtenprocedure 5.1. Bezwaar In KTO 2014 is gekeken naar de bekendheid van de bezwaarprocedure. Respondenten is gevraagd of zij weten dat het mogelijk is om een bezwaar in te dienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van het college. Ook is gevraagd of de Wmo-consulent de respondenten op deze mogelijkheid heeft gewezen. In tabel 26 is te zien bij welk percentage deze mogelijkheid bekend is bij de respondenten en bij welk percentage de consulent hier op gewezen heeft. Tabel 26 bekendheid bezwaarprocedure Bezwaarprocedure bekend? %Ja %Nee % weet ik niet % niet ingevuld Wist u dat u bezwaar kunt indienen 54,8 25 8,7 11,5 Bent u gewezen op de 34,6 27,9 26,9 10,6 mogelijkheid tot bezwaar Conclusie 14 Het blijkt dat bij iets meer dan de helft van de respondenten de mogelijkheid van een bezwaar duidelijk is. De Wmo-consulent wijst de klant, in gevallen waar dat aan de orde kan zijn, op de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Daarnaast staat de procedure om een bezwaar in te dienen op elke beschikking Klacht In KTO 2014 is gekeken naar de bekendheid van de klachtenprocedure. Respondenten is gevraagd of zij weten dat het mogelijk is om een klacht in te dienen wanneer ze het niet eens zijn met de manier waarop een medewerker van de gemeente de aanvrager behandeld. Ook is gevraagd of de consulent de aanvrager heeft gewezen op deze mogelijkheid. In tabel 27 zijn de resultaten te zien. Tabel 27 bekendheid klachtenprocedure Klachtenprocedure bekend? %Ja %Nee % weet ik niet % niet ingevuld Wist u dat u een klacht kunt 22,1 29,8 35,6 12,5 indienen Bent u gewezen op de 34,6 27,9 26,9 10,6 mogelijkheid tot het indienen van een klacht Bijna een kwart van de respondenten weet van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. In 34,6 % van de gevallen is de respondent door de Wmo-consulent gewezen op deze mogelijkheid. Opvallend is dat relatief veel respondenten de vragen niet met ja of nee beantwoord hebben. Conclusie 15 - Bij meer dan de helft van de respondenten is de bezwaarprocedure bekend. - Bij ongeveer een kwart van de respondenten is de klachtenprocedure bekend. - De Wmo-consulent heeft, waar nodig, de bezwaar- en klachtenprocedure toegelicht. Beide procedures worden ook toegelicht op de beschikking. 18

19 Aanbeveling 6 Aandacht blijven houden voor bezwaar- en klachtenprocedure. 19

20 6. De balans opgemaakt 6.1 Conclusies Conclusie 1 De respons van KTO 2014 ligt 5,7 % lager dan van KTO Nog steeds is de respons goed te noemen. Conclusie 2 De respons van het KTO wordt verhoogd door een oproep op de gemeentelijke website en in het Boxmeers Weekblad te plaatsen en daarmee respondenten te herinneren aan het invullen van het KTO. Dit komt de representativiteit van het onderzoek ten goede. Conclusie 3 - De meeste respondenten zijn vrouwen - De meeste respondenten zijn 76 jaar of ouder - De meeste respondenten hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld - Hulp bij het huishouden is de meest verstrekte voorziening Conclusie 4 De meerderheid van de respondenten heeft ervoor gekozen om het zorgloket telefonisch te benaderen. Conclusie 5 - Iedereen is tevreden over de openingstijden van het zorgloket - Iedereen is tevreden over de telefonische bereikbaarheid van het zorgloket Conclusie 6 Het overgrote deel van de respondenten is (zeer) tevreden over: o o o Conclusie 7 o de ontvangst en bejegening bij het loket de manier waarop men telefonisch te woord is gestaan. de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van een Wmo-consulent. Op een enkele respondent na wordt de deskundigheid van de consulent geroemd. Conclusie 8 Voor ruim 70% van de respondenten is duidelijk waarom er een huisbezoek wordt afgelegd. Conclusie 9 In KTO 2013 gaven de respondenten de Wmo-consulent een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 in KTO 2014 is dit gemiddelde 8,1. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de tevredenheid over de Wmo-consulent licht is gestegen. Conclusie 10 De meeste respondenten zijn: - Tevreden (37,5%) of zeer tevreden (33,7%) over het intakegesprek. - Tevreden (47,1%) of zeer tevreden (22,1%) over het gespreksverslag. In de meeste gevallen (76,9%) is het gespreksverslag nabesproken met de klant. Het valt op dat ondanks de ruimere keuzemogelijkheden in de vragenlijst (t.o.v. KTO 2013) nog steeds niet alle vragen worden ingevuld waardoor er non-respons is. 20

21 Conclusie 11 Het overgrote deel van de respondenten is (zeer) tevreden met de ontvangen voorziening. Conclusie 12 - In het Gesprek wordt duidelijk welke voorziening burgers wel of niet krijgen - 65,5 % van de respondenten heeft na het gesprek een voorziening aangevraagd, wat betekent dat voor de rest duidelijk was dat er een andere oplossing mogelijk was. - 90,4 % van de aanvragen is uitgemond in een Wmo-voorziening - 91,8 % is tevreden met de aangevraagde voorziening, dit is zeer goed. - Bij het merendeel van de respondenten wijkt de gevonden oplossing (voorziening, mantelzorg, andere instantie etc.) niet af van de verwachting. - In de praktijk herkennen mantelzorgers zichzelf niet als dusdanig. Dit geldt ook voor diegene die mantelzorg ontvangen. Conclusie 13 - Bij slechts 18,3 % van de respondenten was het nodig om contact op te nemen met een extern deskundige. Dit betekent ook dat het intakegesprek in de meeste gevallen afdoende is om een goede beslissing te kunnen nemen. - Van de respondenten die contact hebben gehad met een extern deskundige is het overgrote deel (84,2 %) hier tevreden over. Conclusie 14 Het blijkt dat bij iets meer dan de helft van de respondenten de mogelijkheid van een bezwaar duidelijk is. De Wmo-consulent wijst de klant, in gevallen waar dat aan de orde kan zijn, op de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Daarnaast staat de procedure om een bezwaar in te dienen op elke beschikking. Conclusie 15 - Bij meer dan de helft van de respondenten is de bezwaarprocedure bekend. - Bij ongeveer een kwart van de respondenten is de klachtenprocedure bekend. - De Wmo-consulent heeft, waar nodig, de bezwaar- en klachtenprocedure toegelicht. Beide procedures worden ook toegelicht op de beschikking. 6.2 Aanbevelingen Aanbeveling 1 In KTO 2015 opnieuw een oproep in het Boxmeers Weekblad en plaatsen en daarmee respondenten herinneren aan het invullen van het KTO. Dit komt zowel de respons als de representativiteit van het onderzoek ten goede. Aanbeveling 2 Ondanks het feit dat de vragenlijst van KTO 2014 met grote zorg is samengesteld en er aandacht is geweest om de non-respons tegen te gaan, blijven sommige respondenten vragen overslaan. Aanbevolen wordt om in KTO 2015 opnieuw aandacht te schenken aan de vraagstelling om non-respons zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanbeveling 3 De opmerkingen die zijn geplaatst op het enquêteformulier zijn vooral van persoonlijke aard en behoeven vaak meer toelichting. Vanwege de anonimiteit is dit niet te achterhalen. Aanbevolen wordt om in KTO 2015 meer aandacht te schenken aan de vraagstelling ten behoeve van het plaatsen van opmerkingen. 21

22 Aanbeveling 4 Het begrip mantelzorg is nog niet bij iedereen bekend. Waardoor eerst een beroep wordt gedaan op de gemeente, terwijl een mantelzorger wellicht ook iets voor de klant kan betekenen. In KTO 2013 is aanbevolen om de bekendheid over mantelzorg te vergroten door artikelen in NieuwSZaken te plaatsen en vanuit het zorgloket mensen voor te lichten. Dit blijft een aandachtspunt. Aanbeveling 5 De mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen in KTO 2015 handhaven. Aanbeveling 6 Aandacht blijven houden voor bezwaar- en klachtenprocedure. 22

23 Bijlage 1 Meetinstrument & resultaten KTO

24 I-SZ/2015/176 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2014 Gemeente Boxmeer en Sint Anthonis Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2014 bij de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis gemeld voor een Wmo-voorziening. Daarom ontvangt u van de gemeente deze vragenlijst. Wij vinden het erg belangrijk om te weten of mensen, die een verzoek doen bij het Zorgloket, tevreden zijn over onze service. Wij zouden het daarom fijn vinden als u deze vragenlijst in wilt vullen en met de antwoordenvelop terug wilt sturen. Alvast bedankt voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Namens de colleges van burgemeester en wethouders, Willy Hendriks van Haren, Wethouder Sociale Zaken Boxmeer Roos Aben Bellemakers, Wethouder Sociale Zaken Sint Anthonis 1. Uw gegevens Wat is uw geboortejaar?.. Kruis aan wat van toepassing is: 1.2 Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 1.3 Woont u in de gemeente Boxmeer of Sint Anthonis? Boxmeer Sint Anthonis 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de onderzoeksresultaten beter te kunnen interpreteren. 24

25 2. Het eerste contact met de Wmo-consulent Toelichting In het gemeentehuis is een Zorgloket, daar kan iedereen terecht met vragen over de Wmo. U kunt langskomen, een brief of sturen of bellen met een medewerker, een Wmo-consulent. Wanneer u een voorziening wilt aanvragen kunt u een afspraak maken met een Wmoconsulent voor een intakegesprek bij u thuis. 2.1 Hoe hebt u zich gemeld bij het Zorgloket? Per telefoon Bij het loket Per Per brief 2.2 Hebt u het Zorgloket op het gemeentehuis wel eens bezocht? Ja Nee (ga verder met vraag 2.5) 2.3 Hoe tevreden bent u over de openingstijden van het loket? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 2.4 Hoe tevreden bent u over de ontvangst aan het loket? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 2.5 Hebt u wel eens gebeld met een medewerker van het Zorgloket? Ja Nee (ga verder met vraag 2.8) 25

26 2.6 Bent u tevreden over de telefonische bereikbaarheid? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 2.7 Hoe tevreden bent u over de manier waarop u telefonisch te woord bent gestaan? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 2.8 Hoe tevreden bent u over de tijd die zit tussen het indienen van een aanvraag en het bezoek van de Wmo-consulent? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 2.9 Hebt u nog opmerkingen over het eerste contact met de Wmo-consulent? Nee Ja, ik heb nog een opmerking over het contact met de Wmoconsulent, namelijk.. 26

27 3. Het intakegesprek met de Wmo-consulent Wanneer u een Wmo-voorziening wilt aanvragen, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit bezoek bespreekt de Wmo-consulent samen met u uw persoonlijke situatie. De Wmo-consulent krijgt zo een duidelijk beeld waar u hulp bij nodig heeft, wat u zelf nog kunt en bij welke oplossing u het meest bent gebaat. Over dat gesprek met de Wmo-consulent stellen we u nu een aantal vragen. 3.1 Heeft de medewerker van het Zorgloket u bij het eerste contact duidelijk verteld waarom men bij u op huisbezoek komt? Ja Nee Weet ik niet Als u een rapportcijfer mag geven aan de Wmo-consulent (10 is uitstekend en 1 is ruim onvoldoende), wat zou u dan voor een cijfer geven voor: 3.2 Luisteren naar wat u te vertellen hebt 3.3 De manier waarop hij/zij met u omgaat 3.4 Zijn/haar deskundigheid 3.5 De manier waarop met u werd meegedacht 3.6 Samen met u een oplossing proberen te vinden 3.7 De uitleg over de aanvraagprocedure en bijbehorende gegevens Rapportcijfer (1 t/m 10)

28 Toelichting Tijdens het gesprek wordt samen met u naar de beste oplossing voor ondersteuning gezocht. Het kan zijn dat andere instanties of mantelzorg iets voor u kunnen doen. De Wmo-consulent zal de mogelijkheden van hulp via familie, buren of vrienden ook met u bespreken. U kunt van de gemeente hulp en ondersteuning verwachten daar waar uw eigen mogelijkheden ophouden. 3.8 Wijkt de oplossing die is gevonden af van wat u had verwacht? Ja, ik ben doorverwezen naar een andere instantie Ja, ik kan een beroep doen op mantelzorg Ja, ik word geholpen door familie, buren of vrienden Ja, andere oplossing, namelijk. Nee 3.9 Was u al bekend met mantelzorg voor het intakegesprek plaatsvond? Ja Nee Weet ik niet 3.10 Hoe tevreden bent u over het intakegesprek met de Wmoconsulent? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 3.11 Hebt u nog opmerkingen over het intakegesprek? Nee Ja, mijn opmerking over het intakegesprek is:.. 28

29 4. De aanvraagprocedure Toelichting De Wmo-consulent stelt na het gesprek bij u thuis een intakeverslag op en zal er voor zorgen dat u dit krijgt. 4.1 Hebt u dit verslag ontvangen? Ja Nee (ga verder met vraag 4.4) Weet ik niet (ga verder met vraag 4.4) 4.2 Hoe tevreden bent u met het verslag van het gesprek dat u hebt ontvangen? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 4.3 Hebt u daarna nog gesproken met de Wmo-consulent over de inhoud van het verslag? Ja Nee Weet ik niet Toelichting Op basis van het gesprek bij u thuis bepaalt de Wmo-consulent of u een indicatie krijgt voor een Wmo-voorziening via de gemeente. Pas dan is er sprake van een aanvraag. 4.4 Hebt u na het gesprek een voorziening aangevraagd? Ja Nee Weet ik niet 29

30 4.5 Hebt u een voorziening gekregen? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, hulp bij het huishouden Ja, een vervoersvoorziening Ja, een rolstoelvoorziening Ja, een woonvoorziening Nee (ga verder met vraag 4.7) 4.6 Hoe tevreden bent u over deze voorziening? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden Toelichting Soms is het nodig dat er na het intakegesprek een extra onderzoek nodig is om te bepalen welke beperkingen u precies heeft en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. In dat geval wordt een externe deskundige ingeschakeld. Deze adviseur (arts of ergotherapeut) neemt dan contact met u op voor aanvullende vragen. Het kan ook zijn dat de adviseur met uw schriftelijke toestemming informatie opvraagt bij uw huisarts of medisch specialist. Verder kan de extern adviseur u uitnodigen om op het spreekuur te komen of aangeven u thuis te willen bezoeken. 4.7 Hebt u contact gehad met een externe deskundige? Ja Nee (ga verder met vraag 4.9) Weet ik niet (ga verder met vraag 4.9) 4.8 Hoe tevreden bent u over het contact met de externe deskundige? Zeer tevreden Tevreden Geen mening Ontevreden Zeer ontevreden 30

31 4.9 Hebt u nog opmerkingen over de aanvraagprocedure? Nee Ja, ik heb nog opmerkingen over de aanvraagprocedure namelijk.. 5. Bezwaar- en klachtenprocedure Wanneer u een aanvraag doet bij de gemeente en u bent het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar indienen. 5.1 Wist u dat u een bezwaar in kunt dienen wanneer u het niet eens bent met een besluit van het college? Ja Nee Weet ik niet 5.2 Heeft de consulent u gewezen op de mogelijkheid van een bezwaar? Ja Nee Weet ik niet Toelichting Als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent door een Wmo-consulent kunt u een klacht indienen. 5.3 Wist u dat u een klacht in kunt dienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van het zorgloket u behandeld? Ja Nee Weet ik niet 31

32 5.4 Heeft de consulent u gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen? Ja Nee Weet ik niet 5.5 Hebt u nog opmerkingen over de bezwaar- en klachtenprocedure? Nee Ja, mijn opmerking over de bezwaar- en klachtenprocedure is: 5.6 Wie heeft dit vragenformulier ingevuld? Klant (ik zelf) Familielid Mantelzorger Ouderenadviseur Thuiszorg/begeleider Anders Hartelijk bedankt voor uw medewerking! Hebt u naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen, of wilt u meer informatie over Wmo-voorzieningen? Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Boxmeer. Dit geldt ook voor de inwoners van de gemeente Sint Anthonis. Het Zorgloket kunt u bereiken via telefoonnummer:

33 Tabel 1 Respons KTO 2014 Respons % , , , ,0 Tabel 2 bruto/ netto respons Bruto respons voor reminder N % Totaal verstuurde vragenlijsten Niet geretourneerde vragenlijsten ,8 Geretourneerde vragenlijsten 76 40,2 Netto respons (voor en na reminder) N % Niet geretourneerde vragenlijsten Geretourneerde vragenlijst Totaal N= aantal personen Tabel 3 verdeling man/ vrouw Geslacht % Man 43 Vrouw 56 (percentages zijn afgerond op hele getallen) Tabel 4 leeftijdsverdeling respondenten Leeftijdscategorie % , , (percentages zijn afgerond op hele getallen) Tabel 5 Is de respondent geholpen bij het invullen van het vragenformulier KTO is ingevuld door: % Klant zelf 58,7 Familielid 22,1 Mantelzorger 11,5 Ouderenadviseur 0 Thuiszorg/ begeleider 0 Anders 0 Niet ingevuld 7,7 Tabel 6 welke voorziening heeft de respondent ontvangen Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 45,2 Vervoersvoorziening 35,6 Rolstoelvoorziening 21,2 Woonvoorziening 7,7 Geen voorziening 9,6 Niet ingevuld 10,6 33

34 Tabel 7 contact zorgloket Wijze van benaderen zorgloket % Telefonisch 63,5 Aan het loket 15,4 Per mail 6,7 Per brief 2,9 Niet van toepassing 11,5 Tabel 8 tevredenheid openingstijden loket Openingstijden loket % Zeer tevreden 4,8 Tevreden 37,5 Geen mening 15,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 42,3 Tabel 9 tevredenheid telefonische bereikbaarheid Telefonische bereikbaarheid % Zeer tevreden 12,5 Tevreden 61,5 Geen mening 3,9 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 22,1 Tabel 10 tevredenheid ontvangst/ bejegening loket Ontvangst loket % Zeer tevreden 8,7 Tevreden 29,8 Geen mening 14,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 47,1 Tabel 11 tevredenheid telefonisch contact Telefonisch contact % Zeer tevreden 16,4 Tevreden 56,3 Geen mening 3,9 Ontevreden 1,9 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 21,2 Tabel 12 tevredenheid tijd tussen aanvraag en bezoek consulent 34

35 Tijd tussen aanvraag en bezoek % Zeer tevreden 23,1 Tevreden 54,8 Geen mening 14,4 Ontevreden 0 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 7,7 Tabel 13 is de reden van een huisbezoek uitgelegd? Uitleg reden huisbezoek % Ja 73,1 Nee 5,8 Weet ik niet 7,7 Niet van toepassing 13,4 Tabel 14 rapportcijfers Wmo-consulent Tevredenheid Wmo-consulent Cijfer Luisteren naar wat u te vertellen heeft 8,1 De manier waarop de consulent met u omgaat 8,2 De deskundigheid van de consulent 8,2 De manier waarop met u werd meegedacht 8 Samen met u een oplossing proberen te vinden 7,9 Uitleg aanvraagprocedure en bijbehorende gegevens 8,1 Gemiddeld 8,1 Tabel 15 Tevredenheid intakegesprek Tevreden over het intakegesprek met de consulent % Zeer tevreden 33,7 Tevreden 37,5 Geen mening 8,66 Ontevreden 4,8 Zeer ontevreden 1 Niet van toepassing 14,4 Tabel 16 opmerkingen intakegesprek Opmerkingen over het intakegesprek % Ja, opmerking 20,2 Nee 66,4 Niet ingevuld 13,5 Tabel 17 Tevredenheid gespreksverslag Tevreden met het verslag van het gesprek % Zeer tevreden 22,1 Tevreden 47,1 Geen mening 5,8 Ontevreden 3,9 Zeer ontevreden 0 Niet van toepassing 21,2 Tabel 18 inhoud van het verslag besproken 35

36 Gesproken met consulent over de inhoud van het % verslag Ja 76,9 Nee 4,8 Weet ik niet meer 5,8 Niet ingevuld 12,5 Tabel 19 is er na het gesprek een voorziening aangevraagd. Aanvraag voorziening na het gesprek % Ja 65,4 Nee 21,2 Weet ik niet 2,9 Niet van toepassing 10,6 Tabel 20 welke voorziening is verstrekt? Verstrekte voorziening % Hulp bij het huishouden 45,2 Vervoersvoorziening 35,6 Rolstoelvoorziening 21,1 Woonvoorziening 7,7 Geen voorziening 9,6 Tabel 21 verwachte oplossing? Wijk de gevonden oplossing af van de % verwachting Ja, doorverwezen naar een andere 4,8 instantie Ja, beroep op mantelzorg 5,8 Ja, hulp van familie, buren of vrienden 8,7 Ja, een andere oplossing 6,7 Nee 61,5 Vraag niet ingevuld 15,4 Tabel 22 - tevredenheid aangevraagde voorziening Tevredenheid aangevraagde voorziening % Zeer tevreden 28,6 Tevreden 41,4 Geen mening 3,9 Ontevreden 1,9 Zeer ontevreden 2,9 Vraag niet van toepassing 21,2 Tabel 23 - Bekendheid mantelzorg Mantelzorg bekend % Ja 56,7 Nee 22,1 Weet ik niet 7,7 Vraag niet van toepassing 13,5 Tabel 24 is er contact gelegd met een extern deskundige? 36

37 Contact extern deskundige Ja 18,3 Nee 66,4 Weet ik niet 5,8 Geen mening 9,2 Tabel 25 Tevredenheid extern deskundige Tevredenheid externe deskundigheid % Zeer tevreden 5,8 Tevreden 9,2 Geen mening 5,8 Ontevreden 2,9 Zeer ontevreden 1 Niet van toepassing 75 Tabel 26 bekendheid bezwaarprocedure Bezwaarprocedure bekend? %Ja %Nee % weet ik niet % niet ingevuld Wist u dat u bezwaar kunt indienen 54,8 25 8,7 11,5 Bent u gewezen op de 34,6 27,9 26,9 10,6 mogelijkheid tot bezwaar Tabel 27 bekendheid klachtenprocedure Klachtenprocedure bekend? %Ja %Nee % weet ik niet % niet ingevuld Wist u dat u een klacht kunt 22,1 29,8 35,6 12,5 indienen Bent u gewezen op de 34,6 27,9 26,9 10,6 mogelijkheid tot het indienen van een klacht 37

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree

Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Cliënttevredenheidsonderzoek 2008 Wmo gemeente Helden-Kessel-Maasbree Dit onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van mensen met beperkingen. Het onderzoek richt zich op mensen met een individuele voorziening.

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken

Juli 2O16. over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Afdeling Sociale Zaken Reg. nr. : I-SZI 2Ot6/2Ot3 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2015 Gemeente Sint Anthonis Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klantheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klantheidsonderzoek.nl Wmo-klantheidsonderzoek over

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente, juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor 4 2.2

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 DATUM 18 augustus 2010 KOPIE AAN Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie