Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus"

Transcriptie

1 Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark Wmo. De module gaat in op aantallen en uitgaven van de individuele voorzieningen en op uitvoeringsaspecten. De gegevens hebben betrekking op het jaar Door middel van de benchmark kunnen gemeenten beleid en uitvoering op het gebied van de Wmo met elkaar vergelijken, met als doel te komen tot verbetering van de uitvoering. Voor u ligt een brief op maat, waarin de belangrijkste zaken die betrekking hebben op uw organisatie zijn samengevat. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in het eindrapport. In deze brief op maat worden de gegevens van ROGplus vergeleken met het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners en het gemiddelde van alle benchmarkgemeenten. 1 Voor de verschillende indicatoren wordt aangegeven of ROGplus onder, op of boven het gemiddelde scoort. Eerst zal worden ingegaan op de Wmo-hulpmiddelen en daarna op hulp bij het huishouden. Wmo-hulpmiddelen In figuur 1 op de volgende bladzijde ziet u een radarplot. Met deze figuur wordt inzichtelijk gemaakt op welke aspecten uw gemeente onder of boven het benchmarkgemiddelde scoort. De 100-lijn is het gemiddelde niveau van de benchmarkgemeenten. Weergegeven zijn het aantal cliënten, het aantal voorzieningen, de uitgaven, het percentage ouderen en het aantal aanvragers omgerekend naar inwonertal. De figuur laat een consistent beeld zien. Het aantal cliënten met een Wmo-hulpmiddel (8,1%) ligt in de ROGplus gemeenten boven het benchmarkgemiddelde (5,2%) en boven het gemiddelde van de plus gemeenten (6,1%). Dit hangt samen met de vergrijzing die in de drie NWN gemeenten hoger ligt dan bij de andere benchmarkgemeenten. Doordat het aantal cliënten met een Wmo-hulpmiddel hoger ligt, liggen de uitgaven voor de Wmo-hulpmiddelen per inwoner boven het gemiddelde van de benchmark en plus gemeenten. De uitgaven per cliënt liggen in de ROGplus gemeenten echter onder het gemiddelde van de benchmark. Dat de uitgaven per cliënt onder het gemiddelde liggen, kan verklaard worden door goede afspraken met contractpartijen. 1 De benchmarkdeelnemers zijn onderverdeeld in vier inwonerklassen, te weten: tot inwoners, van tot inwoners, van tot inwoners en gemeenten met meer dan inwoners (12 gemeenten). Voor deelnemers namens een samenwerkingsverband is uitgegaan van het gezamenlijke aantal inwoners. ROGplus valt in deze laatste categorie, de plus gemeenten. 1

2 Figuur 1. Overzicht kengetallen Wmo-hulpmiddelen aantal clienten aanvragen voorzieningen percentage 65+ uitgaven gemeente Woonvoorzieningen Omdat het toekennen van woonvoorzieningen een eenmalig karakter heeft, kijken we naar het aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen. Voor 2009 laat het aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen een stijging zien. ROGplus heeft in ,9 woonvoorzieningen toegekend per 1000 inwoners, in 2008 was dit nog 8,4 per 1000 inwoners. Oorzaken van de stijging van het aantal nieuwe woonvoorzieningen in 2009 kan verklaard worden door recente nieuwbouw met als gevolg meer verhuizingen. Daarnaast heeft er een wijziging van het beleid plaatsgevonden m.b.t. verhogen van het referentiebedrag. Bij het maken van de afweging aanpassen of het geven van een verhuisadvies heeft dit geleid tot stijging van het aantal nieuwe woonvoorzieningen. Ook het uitbreiden van de mogelijkheid om woonvoorzieningen in bruikleen te verstrekken heeft geleid tot minder verhuisadviezen en dus een toename van woonvoorzieningen. De stijging van de nieuwe toekenningen vertaalt zich ook door in de uitgaven voor woonvoorzieningen. De uitgaven bedragen 16,62 euro per inwoner, dit ligt boven het benchmarkgemiddelde. De gemiddelde uitgave per woningaanpassing en per verhuiskostenvergoeding ligt echter onder het gemiddelde van de benchmark en onder het gemiddelde van de plus gemeenten. Rolstoelen Bij het onderdeel rolstoelen is gekeken naar het aantal uitstaande voorzieningen. Het aantal uitstaande rolstoelen is in ROGplus met 13,9 per 1000 inwoners hoger dan het gemiddelde in de grote gemeenten (12,4). De uitgaven voor rolstoelen per inwoner en de gemiddelde uitgaven per rolstoel zijn in ROGplus daarentegen lager dan gemiddeld. Vervoersvoorzieningen Bij de vervoersvoorzieningen kijken we naar het totale aantal, dus zowel de individuele geldsomverstrekkingen, scootmobielen en andere vervoersvoorzieningen in natura als de collectieve vervoersvoorzieningen. Omdat deze voorzieningen vaak voor een langere periode verstrekt worden, kijken we naar het totale aantal uitstaande voorzieningen op 31 december De uitgaven die in ROGplus gemoeid zijn met collectief vervoer zijn per inwoner hoger dan gemiddeld bij vergelijkbare gemeenten. Er maken echter wel veel clienten gebruik van het collectief vervoer, waardoor de uitgaven voor collectief vervoer per client niet veel boven het 2

3 benchmarkgemiddelde liggen. Bovendien leidt het aanbieden van een goed lopend collectief vervoerssysteem tot een lager aantal individuele vervoersverstrekkingen t.o.v. het benchmarkgemiddelde. De uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen liggen bij ROGplus onder het benchmarkgemiddelde. ROGplus heeft in vergelijking met de andere benchmarkgemeenten veel scootmobielen uitstaan. De gemiddelde uitgaven per scootmobiel zijn voor ROGplus boven het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse maar onder het benchmarkgemiddelde. Hulp bij het Huishouden Figuur 2 biedt een samenvatting van de resultaten van uw organisatie op het gebied van de uitvoering van hulp bij het huishouden. Weergegeven zijn het percentage ouderen (65+), het aantal aanvragen, het aantal nieuwe toekenningen voor hulp in natura en pgb, het aantal geleverde uren hulp in natura + het aantal toegekende uren pgb, de uitgaven voor de hulp in natura/pgb en het aantal cliënten hulp in natura/pgb. De aantallen en uitgaven zijn gerelateerd aan het aantal inwoners. Bij de uitgaven voor hulp in natura/pgb gaat het om de uitgaven voor de geleverde hulp. De uitvoeringskosten en de indicatiekosten zijn buiten beschouwing gelaten. In deze figuur kunt u zien hoe bijvoorbeeld het aantal cliënten zich verhoudt tot de totale uitgaven en het percentage ouderen in vergelijking met andere gemeenten. Het aantal aanvragen hulp bij het huishouden is voor veel gemeenten niet uit te splitsen in pgb en natura. In figuur 2 wordt daardoor alle nieuwe aanvragen hulp bij het huishouden weergegeven. Dit is inclusief mutaties en herindicaties. De aantallen en uitgaven zijn gerelateerd aan het aantal inwoners. Figuur 2: overzicht kengetallen hulp bij het huishouden aantal nieuwe toekenningen pgb en natura totaal geleverde uren aanvragen totale uitgaven 131 percentage 65+ aantal clienten eind 09 - pgb en natura gemeente Cliënten Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden ligt in de ROGplus gemeenten boven het benchmarkgemiddelde en boven het gemiddelde van de plus gemeenten. Dit hangt weer samen met het hogere percentage ouderen in de regio NWN. Van de cliënten met hulp bij het huishouden in natura heeft 67% HH1. Dit is vergelijkbaar met het benchmarkgemiddelde. 3

4 Aanvragen Het aantal aanvragen hulp bij het huishouden is voor veel gemeenten niet uit te splitsen in pgb en natura. Als alleen gekeken wordt naar de nieuwe aanvragen, dan ligt ROGplus onder het gemiddelde. De mutaties, herindicaties en vervangingsaanvragen liggen in 2009 echter boven het benchmarkgemiddelde, maar onder het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse. Dit kan echter vertekend zijn, want binnen de benchmarkgemeenten zijn er verschillende manieren voor het registreren van een nieuwe aanvraag. Nieuwe toekenningen Het aantal nieuwe toekenningen voor hulp bij het huishouden in natura en pgb (6,9 per 1000 inwoners) ligt onder het gemiddelde van de grote gemeenten (12,8). Van de nieuwe toekenningen voor hulp in natura is 77% HH1. Dit ligt boven het benchmarkgemiddelde (74%) en ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de plus gemeenten (76%). Uren Het aantal geleverde uren hulp in natura ligt boven het gemiddelde. Maar dit is verklaarbaar door het hogere aandeel cliënten met hulp in natura. Het gemiddeld aantal uren per cliënt per week is gelijk aan het gemiddelde van de grote gemeenten. Het aantal toegekende uren hulp bij het huishouden voor een pgb ligt met 4,1 uur per cliënt per week echter hoger dan het benchmarkgemiddelde (3,8 uur per cliënt per week). Uitgaven De gemiddelde uitgaven per cliënt in natura en pgb liggen onder het benchmarkgemiddelde. Een oorzaak voor de lagere uitgaven per cliënt voor hulp bij het huishouden kan liggen aan de inzet van alfahulpen in de ROGplus gemeenten. ROGplus heeft in 2010 de wetswijziging aangegrepen om, binnen de kaders van de Wet, afspraken te maken met de zorgaanbieder over bemiddeling, betaling van hulpen en urenverantwoording zodat het inzetten van alfahulpen voortgezet kan worden. Dit voor zowel bestaande als nieuwe cliënten die hiervoor kiezen. De belangrijkste motivatie om dit te doen was het behouden van dit type hulp (en in veel gevallen ook de persoon) voor de cliënt ondanks de wetswijziging. Alfahulp was / is van oudsher een veelgevraagd en gewaardeerd type hulp in de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Ruim 45% van de HH1 wordt in 2010 nog door alfahulpen geleverd. Voor de gemeenten betekent dit een welkome kostenbesparing op de dure wetswijziging. Uitvoering De uitvoeringskosten (per inwoner) zijn een indicator voor de doelmatigheid van de uitvoering van de Wmo. Het gaat om gemeentelijke apparaatskosten, externe indicatiekosten en overige kosten. Deze uitvoeringskosten zijn in ROGplus lager dan gemiddeld in de grote gemeenten. Het aantal nieuwe aanvragen is een belangrijke graadmeter voor de hoeveelheid werk. In ROGplus ligt het aantal nieuwe aanvragen voor de Wmo hulpmiddelen en voor hulp bij het huishouden per inwoners boven het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten. ROGplus handelt daarbij alle aanvragen ook nog eens zelf af. Indien de formatie en de uitvoeringskosten afgezet worden tegen de werkhoeveelheid, het aantal aanvragen blijkt dat ROGplus goed scoort. Dit duidt op een efficient ingerichte organisatie. In vergelijking met de benchmarkgemeenten heeft ROGplus minder formatieplaatsen per inwoners. Deze formatieplaatsen zijn het totaal aantal formatieplaatsen voor de uitvoering van hulp bij het huishouden en de Wmohulpmiddelen. ROGplus heeft 1,9 formatieplaatsen per inwoners en het benchmarkgemiddelde is 2,7 per inwoners. 4

5 Cliëntgerichtheid Een belangrijk element bij de uitvoering is de doorlooptijd. In vergelijking met de grote gemeenten zijn de meeste doorlooptijden in 2009 bij ROGplus korter dan gemiddeld. ROGplus heeft in vergelijking met voorgaande jaren een flinke slag gemaakt in het verkorten van de doorlooptijden. Gezien de hoeveelheid aanvragen die er binnenkomen bij ROGplus en de lagere formatie, is het positief dat de doorlooptijden korter zijn dan het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse. 5

6 Trendanalyse Door het vergelijken van de resultaten van ROGplus over 2009 met de resultaten over eerdere jaren ontstaat een beeld van de ontwikkeling in de tijd. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen en het aantal uitstaande collectieve vervoersvoorzieningen gestegen is ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden in natura is licht gestegen. Dit is geen landelijke trend. Wel blijkt uit de benchmarkresultaten dat het aantal pgb houders is toegenomen. Dit is ook bij ROGplus te zien. De gemiddelde uitgave per cliënt voor hulp bij natura is gestegen ten opzichte van Deze stijging is een trend bij alle benchmarkgemeenten en kan verklaard worden door de hogere tarieven voor de thuiszorg. De uitvoeringskosten zijn in 2009 licht gestegen ten opzichte van Kernindicatoren Percentage inwoners met een Wmo-hulpmiddel 5,0% 5,2% 5,7% 8,1% Uitgaven Wmo- hulpmiddelen per inwoner 49,78 42,40 53,45 56,87 Percentage inwoners met hulp bij het huishouden 1,1% 3,3%* 3,5% Uitgaven hulp bij het huishouden per inwoner 79,23 78,06* 93,79 Uitvoeringskosten per inwoner (incl. overige kosten) 8,6 13,81 12,09 13,76 Aantal nieuwe aanvragers per 1000 inwoners 21,7 20,6 33,5 - ** Hulp bij het huishouden Aantal nieuwe toekenningen hulp in natura per 1000 inwoners 14,2 16,3 5,9 Aantal cliënten hulp bij het huishouden per 1000 inwoners 27,7 29,5 30,2 Aantal cliënten met een pgb per 1000 inwoners 3,15 4,3 % HH1 (incl. alfahulp) t.o.v. het aantal cliënten HH2 en HH3 74,5% 64,0% 67,4% Aantal geleverde uren hulp in natura per cliënt per week 2,6 2,7 Gemiddelde uitgaven (hulp) per cliënt (excl. uitvoering) 2858, , Gemiddelde uitgaven pgb per cliënt (excl. uitvoering) 3202, Wonen Aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen per 1000 inwoners 7,0 6,3 8,4 16,9 Uitgaven woonvoorziening per inwoner 12,14 10,51 13,26 16,62 Rolstoelen Aantal uitstaande rolstoelen per 1000 inwoners 13,8 13,9 14,0 13,9 Totale uitgaven rolstoelen per inwoner 7,13 8,16 8,54 8,01 Vervoer Aantal uitstaande collectieve vervoersvoorzieningen per 1000 inwoners Aantal uitstaande individuele vervoersvoorzieningen per 1000 inwoners 40,1 42,4 48,0 53,8 11,2 11,6 12,0 12,1 Uitgaven voor collectieve vervoersvoorzieningen per inwoner 11,73 13,77 20,78 18,61 Uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen per inwoner 8,82 9,81 10,88 12,02 * De cijfers van 2008 en 2009 zijn inclusief pgb. In 2007 beschikten nog te weinig gemeenten over gegevens rondom pgb, waardoor de cijfers niet zijn meegenomen. **In 2009 is het aantal aanvragers niet uitgevraagd niet uitgevraagd in de vragenlijst 6

7 Conclusie ROGplus heeft in vergelijking met de andere benchmarkgemeenten meer cliënten met een individuele voorziening. Dit hangt voor een groot deel samen met de vergrijzing die in de drie NWN gemeenten hoger ligt dan bij de andere benchmarkgemeenten. Doordat het aantal cliënten met een individuele voorziening hoger ligt, liggen de uitgaven voor de Wmo-hulpmiddelen en hulp bij het huishouden per inwoner boven het gemiddelde van de benchmark en plus gemeenten. De uitgaven per cliënt liggen in de ROGplus gemeenten echter onder het gemiddelde van de benchmark. De uitvoeringskosten zijn in ROGplus lager dan gemiddeld in de grote gemeenten. De formatie en de uitvoeringskosten afgezet tegen de werkhoeveelheid, het aantal aanvragen laten een efficient ingerichte organisatie zien. 7

ROCPj" 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

ROCPj 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe V 'aterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek 93.050 Correspoi dentieadres Postbus 234 3140 AE IVaassluis

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Heerhugowaard 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Stadskanaal 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK 4

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum juli 2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM BENCHMARK WMO 2007 MODULE HULP BIJ HET HUISHOUDEN MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE DOETINCHEM 1 MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM Uw gemeente heeft in 2007 samen met 79

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Utrechtse Heuvelrug 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING ALGEMENE & INDIVIDUELE

MANAGEMENTSAMENVATTING ALGEMENE & INDIVIDUELE MANAGEMENTSAMENVATTING ALGEMENE & INDIVIDUELE VOORZIENINGEN GEMEENTE HOUTEN Uw gemeente heeft in 2007 samen met 94 andere gemeenten deelgenomen aan de module Algemene en Individuele voorzieningen van de

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

1 OUIT DOORKIESNIihIhIER

1 OUIT DOORKIESNIihIhIER gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Dasl

Nadere informatie

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen

WMO MONITOR 2013 Samenvatting belangrijkste bevindingen WMO MONITOR 213 Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010. Overbetuwe. 1 juli 2011

Benchmark Wmo 2011. Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010. Overbetuwe. 1 juli 2011 Benchmark Wmo 2011 Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010 Overbetuwe 1 juli 2011 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 1. INLEIDING De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1 luit DOORKIESNUhlbIER

1 luit DOORKIESNUhlbIER gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf l 3 1 12 DZ SCHIEDAM T 14 010 F 010 473 70 21 W www.schiedam.nl UW BRIEF VAN ONDER\VERP Benchmarl

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008. Rapport Module Algemene en Individuele Voorzieningen Gemeente Drechtsteden 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008. Rapport Module Algemene en Individuele Voorzieningen Gemeente Drechtsteden 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Module Algemene en Individuele Voorzieningen Gemeente 17 november 2008 SGBO Postbus 1022 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2014

Begrotingswijziging 2014 Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014 Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 8 november 2013 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2013 ons

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Hulp bij het Huishouden 2008 Gemeente Gouda 1 december SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Hulp bij het Huishouden 2008 Gemeente Gouda 1 december SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 2008 Rapport Hulp bij het Huishouden 2008 Gemeente 1 december 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 10 800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2016 - Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Mei Kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein

Mei Kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein Mei 2017 1 Kwartaalrapportage 2017 Sociaal Domein 1 E KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN 2017 Toelichting Voorliggende rapportage Sociaal Domein is de vijfde rapportage sinds de invoering van de drie decentralisaties.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013

Agendapunt 3. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo 2013 Versie PHO 22 mei Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal 2013 Memo bij de 1 e kwartaal rapportage Wmo Versie PHO 22 mei Agendapunt 3 Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal Advies Gemeente Montfoort: Advies is om de niet bij te stellen. De stand van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015

Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 4e kwartaal 2015 Pagina 2 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten... 4 2. Overzicht kosten Begeleiding... 6 3. Overzicht kosten HO... 7 4. Overzicht kosten

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - Van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 30 oktober 2012 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2012 ons

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Gemeente Schiedam t.a.v. het college van B&W Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM UW KENMERK ONS KENMERK DATUM JB/UR 16 maart 2011 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER E-MAIL 010-2191532 uc.ramkisoensing@schiedam.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maassluis. Nr. 114680 3 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Sociaal Domein. April 2016

Kwartaalrapportage Sociaal Domein. April 2016 1 Kwartaalrapportage Sociaal Domein April 2016 1 Toelichting Voorliggende kwartaalrapportage Sociaal Domein is de eerste kwartaalrapportage sinds de invoering van de drie decentralisaties. De kwartaalrapportage

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Individuele verstrekkingen Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond 10 maart Hier komt ook tekst 2016 Uitgangspunt Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de gemeente een

Nadere informatie

V VALKENSWAARD. Bijgaand de huidige stand van zaken van de Wmo met cijfers en feitelijkheden over het 2 e halfjaar 2011.

V VALKENSWAARD. Bijgaand de huidige stand van zaken van de Wmo met cijfers en feitelijkheden over het 2 e halfjaar 2011. V G E M E E N T E VALKENSWAARD de Hofnar Postbus 000 0 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefoon (00) 08 3 Telefax (00) 0 8 90 e-mail Kenmerk: uit030 gemeente@valkenswaard.nl onderwerp: Wmo uitgaven

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld. Beleid Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013 Memo bij de 3 e kwartaal rapportage Wmo Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal Algemeen beeld Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie