Gescheiden gft inzameling Nesselande

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gescheiden gft inzameling Nesselande"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence

2 Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13 oktober 2014 In opdracht van Stadsbeheer, Schone stad, Inzameling

3 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Project: 4179 Prijs: Postadres: Postbus AH Rotterdam Telefoon: (010) Website: 2 GFT Nesselande

4 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 7 2 De resultaten Respons Mate van GFT-inzameling Oordeel over gescheiden inzamelen Mogelijkheden voor meer scheiding Schoonhouden container 16 GFT Nesselande 3

5

6 Samenvatting en conclusies In mei 2014 hebben alle bewoners van Nesselande - die in een laagbouwwoning wonen - een minicontainer gekregen voor GFT-afval. Vanaf dat moment werd één maal per twee weken het GFT-afval in deze wijk opgehaald. Consequentie hiervan is dat in een deel van de wijk het restafval ook nog maar eens per twee weken wordt opgehaald. In het andere deel van de wijk staan ondergrondse containers voor restafval. In september is er naar iedereen met een GFT-minicontainer een brief gestuurd met het verzoek een vragenlijst via internet in te vullen. Na circa twee weken is naar iedereen die de vragenlijst nog niet had ingevuld een rappel verstuurd. In het gebied waar de bewoners drie minicontainers hebben (voor papier, GFT- en restafval) heeft 36 procent van de huishoudens aan het onderzoek meegewerkt. In het gebied waar het overige afval via ondergrondse containers wordt verzameld heeft (slechts) 19 procent aan het onderzoek meegewerkt. Dit duidt op een geringere betrokkenheid bij het onderwerp in het betreffende gebied. Er is duidelijk sprake van verschil in het scheiden van tuinafval en het scheiden van groenteen fruitafval en etensresten. Tuinafval wordt beter gescheiden. Milieuoverwegingen zijn de belangrijkste reden om GFT-afval te scheiden. Stank en viezigheid zijn de belangrijkste reden om (een deel van) het GFT-afval niet te scheiden. Een grote groep heeft last van stank en ongedierte. Informatie over hoe dit voorkomen kan worden is zeer welkom. Bewoners met drie minicontainers zijn zeer ontevreden over de ophaalfrequentie van het GFTafval, maar meer nog van het restafval. Zij zijn echter niet bereid meer te betalen voor het frequenter ophalen van het afval. Wel is bijna twee derde voorstander van het plaatsten van ondergrondse restafvalcontainers. Hierdoor kunnen ze hun (rest)afval altijd kwijt en hoeven ze nog maar twee containers in de tuin te hebben staan. Een groot deel geeft aan dat ze vaak te weinig ruimte in de restafval-container hebben. Van de huishoudens met uitsluitend een minicontainer voor GFT-afval is slechts een kleine groep (een vijfde) voorstander om ook een eigen minicontainer voor papier te ontvangen. GFT Nesselande 5

7

8 1 Inleiding In mei 2014 hebben alle bewoners van Nesselande - die in een laagbouw woning wonen - een minicontainer gekregen voor het scheiden van GFT-afval. In september 2014 is onder deze inwoners een enquête uitgezet om deze wijze van GFT-afval inzameling te evalueren. Via een brief hebben de bewoners een uitnodiging gekregen om via internet een vragenlijst in te vullen. In Nesselande wordt het afval op twee verschillende manier ingezameld. Een deel van de wijk heeft aparte minicontainers voor GFT, papier en restafval. Het andere deel van de wijk heeft ondergrondse papier- en restafvalcontainers en minicontainers voor GFT. Beiden gebieden zijn ongeveer even groot. Overal in de wijk staan ondergrondse glascontainers. Voor de twee verschillende gebieden zijn twee verschillende vragenlijsten opgesteld, die in sterke mate hetzelfde zijn, maar op enkele onderdelen afwijken. In de rapportage wordt steeds onderscheid gemaakt tussen deze twee gebieden. 2 De resultaten 2.1 Respons Responsoverzicht ÉÉN MINICONTAINER DRIE MINICONTAINERS aantal adressen aantal ingevulde vragenlijsten respons 19% 36% De respons is in het gebied met drie minicontainers beduidend hoger. Grosso modo bestaat er een vrij sterk verband tussen respons en betrokkenheid bij het onderwerp van een onderzoek. Het lijkt dus dat het onderwerp afvalscheiding meer leeft in het gebied waar de bewoners drie minicontainers hebben. GFT Nesselande 7

9 2.2 Mate van GFT-inzameling Hoe belangrijk men het vindt om huishoudelijk afval te kunnen scheiden staat weergegeven in de volgende grafiek. Belang scheiden huishoudelijk afval Heel belangrijk 1 container Belangrijk Een beetje belangrijk 3 containers Onbelangrijk Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bewoners met één container lijken meer belang te hechten aan het scheiden van huishoudelijk afval. De respons in dit gebied was echter lager. Dus dit verschil zal grotendeels het gevolg zijn van verschil in respons. Per afvalsoort is gevraagd hoe vaak men dit gescheiden inzamelt. Mate van afvalscheiding in huishoudens met één minicontainer Tuinafval Altijd Groente fruit etensresten Vaak Papier Soms Glas Bijna nooit Plastic Nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 GFT Nesselande

10 Mate van afvalscheiding in huishoudens met drie minicontainers Tuinafval Altijd Groente fruit etensresten Vaak Papier Soms Glas Bijna nooit Plastic Nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er is zeer weinig verschil wat betreft het gescheiden inzamelen tussen de twee gebieden. De enige uitzondering hierbij is papier. Van degene die daar een aparte minicontainer voor hebben, is het aandeel dat papier altijd apart inzamelt hoger dan bij de bewoners die daar geen aparte minicontainer voor hebben. Daarnaast is het opvallend dat er een relatief grote groep is die groente- en fruitafval en etensresten nooit apart inzamelt. Tuinafval wordt daarentegen wel door bijna twee derde altijd apart ingezameld. Tevens is gevraagd voor tuinafval en groente- en fruitafval en etensresten welk aandeel men daarvan apart inzamelt. Deze vragen zijn gecombineerd met de vraag hoe vaak men deze afvalsoorten apart inzamelt. Hieruit blijkt: Van de respondenten zamelt ongeveer 85 procent altijd of vaak, alles of meer dan de helft van het tuinafval apart in. Bijna twee derde zegt zelfs altijd al het tuinafval apart in te zamelen. Dit geldt voor beide gebieden. Ruim een derde zamelt altijd of vaak, alles of meer dan de helft van het groente- en fruitafval en etensresten apart in. De helft daarvan zegt zelfs altijd al het groente- en fruitafval en etensresten apart in te zamelen. Ook dit geld voor beide gebieden. Kortom etensresten en groente- en fruitafval worden aanmerkelijk minder apart ingezameld dan tuinafval. Er is nagenoeg niemand die etensresten en groente- en fruitafval beter apart houdt dan zijn tuinafval. Zes á zeven procent van de respondenten houdt zowel het tuinafval, als etensresten en groente- en fruitafval nooit apart. GFT Nesselande 9

11 Er is gevraagd naar de belangrijkste redenen voor het scheiden van GFT-afval. belangrijkste redenen voor scheiden GFT-afval minder lopen met restafval (1C) Ruimtegebrek in restafval container (3C) Ruimtegebrek in restafval container (1C) besparing afvalstoffenheffing (3C) besparing afvalstoffenheffing (1C) voorbeeld voor kinderen (3C) voorbeeld voor kinderen (1C) goed voor milieu (3C) goed voor milieu (1C) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Het overgrote deel doet aan GFT-afval scheiding vanwege het milieu. Voor mensen met een eigen restafvalcontainer speelt het ruimtegebrek in de restafvalcontainer ook een rol van betekenis. Aan iedereen, behalve degene die altijd al het GFT-afval apart (zeggen te) houden, is gevraagd wat de belangrijkste reden is om (een deel van) het GFT-afval niet te scheiden. Reden om GFT-afval niet te scheiden vind het vies is te weinig groene container vaak vol 3 containers komt weer bijelkaar geen ruimte voor gaat stinken 1 container te veel tijd en moeite 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Stank is voor de meeste bewoners de reden om niet (een deel van) het GFT-afval niet te scheiden. 10 GFT Nesselande

12 2.3 Oordeel over gescheiden inzamelen Alle respondenten zijn een aantal stellingen voorgelegd over het inzamelen van huisvuil. Stellingen over inzamelen huisvuil (3 containers) buurtbewoners scheiden GFT-afval goed buurtbewoners scheiden overig afval goed kosten worden lager door afval te scheiden voldoende info tegen stank en ongedierte ik weet wat met GFT-afval gebeurt GFT-afval scheiden is goed voor milieu ik wanneer men GFT-afval opgehaalt ik weet wat wel of geen GFT-afval is normaal dat bewoners afval scheiden helemaal mee eens mee eens niet eens, niet oneens mee oneens helemaal mee oneens weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meest opvallend is de grote groep die het (helemaal) oneens is met de stelling Ik heb voldoende informatie om ongedierte en stankoverlast te voorkomen. Goede voorlichting hierover lijkt gewenst. Stellingen over inzamelen huisvuil (1 container) buurtbewoners scheiden GFT-afval goed buurtbewoners scheiden overig afval goed kosten worden lager door afval te scheiden voldoende info tegen stank en ongedierte ik weet wat met GFT-afval gebeurt GFT-afval scheiden is goed voor milieu ik wanneer men GFT-afval opgehaalt ik weet wat wel of geen GFT-afval is normaal dat bewoners afval scheiden helemaal mee eens mee eens niet eens, niet oneens mee oneens helemaal mee oneens weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er is weinig verschil met de bewoners met drie containers. GFT Nesselande 11

13 Aan de respondenten is gevraagd in welke mate ze tevreden zijn over een aantal zaken die te maken hebben met de (GFT) container. Tevredenheid (GFT) container (3 containers) plek GFT-container bij huis mogelijkheden GFT-container uit zicht te plaatsen groene container voor GFT-afval Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden ophaalfrequentie restafval Zeer ontevreden ophaal frequentie GFT-afval Weet niet/geen mening 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het meest ontevreden is men over de ophaalfrequentie voor het restafval. Ook over de andere aspecten is men niet erg tevreden. Tevredenheid (GFT) container (1 container) plek GFT-container bij huis mogelijkheden GFT-container uit zicht te plaatsen groene container voor GFT-afval ophaal frequentie GFT-afval 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Bewoners met één minicontainer zijn minder ontevreden. 12 GFT Nesselande

14 Er is expliciet gevraagd in welke mate men overlast heeft van stank, insecten en ander ongedierte. Overlast stank en ongedierte ongedierte (1 container) stank (1 container) ongedierte (3 containers) nee gebruik container niet alleen bij warm weer soms stank (3 containers) altijd 0% 20% 40% 60% 80% 100% Veel mensen hebben last van stank en ongedierte. Bewoners die hun ongewenste afval altijd naar een ondergrondse restafvalcontainer kunnen brengen hebben beduidend minder last van stank en ongedierte dat de bewoners die drie minicontainers hebben. Van hen heeft de helft heeft altijd last van stank en twee vijfde altijd last van ongedierte. Gevraagd naar wat voor ongedierte het betreft wordt het meest genoemd: (fruit)vliegjes, maden en mieren. Aan iedereen met drie minicontainers is gevraagd of men wel eens te weinig ruimte in de restafval-container. Heeft u wel eens te weinig ruimte in restafval-container? 55% 15% Nooit Soms 30% (bijna) Altijd Ruim de helft geeft aan (bijna) altijd te weinig ruimte in de restafval-container te hebben. GFT Nesselande 13

15 De oorzaak hiervan staat weergegeven in onderstaande grafiek. Oorzaak restafval-container vol meer dan 6 personen scheid niet altijd al het afval op bijzondere dagen ondanks goed scheiden toch vol (mede) vanwege luiers overig (heeft te veel afval) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op alle respondenten met drie minicontainers, dus ook degene die zeggen nooit te weinig ruimte in de restafval-container te hebben. De categorie (mede) vanwege luiers stond niet als antwoordmogelijkheid in de vragenlijst opgenomen, maar werd relatief vaak genoemd bij anders, namelijk. Voor bijna de helft van de respondenten is de restafval-container te klein op bijzondere dagen. Dat kan zowel betrekking hebben op feesten, maar ook op opruimacties in huis of aankopen van spullen met veel verpakkingsmateriaal. 14 GFT Nesselande

16 2.4 Mogelijkheden voor meer scheiding Aan iedereen, behalve degenen die altijd al het GFT-afval scheiden, is gevraagd wat er nodig is om hen meer, vaker of beter GFT-afval te laten scheiden. Voor een aantal aspecten is tevens gevraagd of men bereid is daar extra voor te betalen. Wat is er nodig om meer, vaker, beter GFT-afval te scheiden Ik scheid al alles Niks, ik ga GFT-afval niet vaker scheiden 3 containers Tips tegen stankoverlast betere info wat wel en geen GFT is info over nut en noodzaak GFT-afvalscheiding 3 containers bereid (misschien) betalen Een handig inzamelmandje/-bakje Speciale zakken voor de GFT-container 1 container GFT-containers 1/maand reinigen centrale plek in de buurt voor GFT container mogelijkheid container(s) uit zicht GFT-container vaker ophalen 1 container bereid (misschien) betalen 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Tips tegen stankoverlast zou voor veel mensen al kunnen helpen. Daarnaast is er nog een grote groep die positief staat tegenover speciale zakken en het laten reinigen van de container. Men zegt hier zelfs (misschien) voor te willen betalen. De verhouding zeker willen betalen en misschien willen betalen is overal circa 1 op 2. De bereidheid om extra te betalen voor het vaker ophalen van de GFT-container is gering. Aan de bewoners met één minicontainer is gevraagd of ze een eigen minicontainer voor papier zouden willen hebben,zodat men daar niet meer voor naar de ondergrondse container hoeft te lopen. Iets meer dan een kwart van de respondenten heeft daar belangstelling voor. Aan de bewoners met drie minicontainers is gevraagd of men graag een ondergrondse container voor restafval in de buurt wil hebben. Dan hoeft men nog maar twee minicontainers rondom het huis te hebben en men kan dat afval wat men meteen kwijt wil altijd weggooien. Zestig procent zou dit een verbetering vinden en voor tien procent maakt het geen verschil. Iets meer dan een kwart zou dat een verslechtering vinden. GFT Nesselande 15

17 2.5 Schoonhouden container Bij bijna twee derde van de respondenten met drie containers wordt de GFT-container wel eens schoongemaakt. Bij degene met uitsluitend een GFT-minicontainer is dat ongeveer de helft. In het merendeel van de gevallen gebeurt dat door iemand uit het eigen huishouden. Ongeveer tien procent van de huishoudens laat de container reinigen door een commercieel bedrijf. Bij één derde van de huishoudens met 3 containers wordt de container een of twee maal per maand schoongemaakt. Bij ruim een kwart een enkele keer. Bij de huishoudens met uitsluitend een GFT-minicontainer wordt deze bij een kwart een of twee maal per maand schoongemaakt. Bij ruim een kwart een enkele keer. De groep die overweegt om de container structureel te laten reinigen door en gespecialiseerd bedrijf is klein. Het merendeel vindt het te duur en doet het daarom zelf of helemaal niet. 16 GFT Nesselande

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Montfoort Rosita Driessen Utrecht, mei 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval

Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met afval In opdracht van gemeente Veenendaal 2013 Marintel BV Inhoudsopgave 1. Verantwoording 2. Resultaten Tussenrapportage pilots Dragonder doet meer met

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval 23-4-2015 Agenda 1. Wat vooraf ging 2. De verkenning 3. De aanloop 4. De sprong in het diepe 5. Wat is er nu eigenlijk gebeurd 6. En nu verder.. Wat vooraf

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER AFVAL

ALPHENPANEL OVER AFVAL ALPHENPANEL OVER AFVAL Gemeente Alphen aan den Rijn December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer 2015 / 185 Datum December 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. Resultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING

INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING INWONERS SCHAGEN OVER: AFVALSCHEIDING Gemeente Schagen Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015-28 Datum Mei 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl

EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING. Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl EVALUATIE BEWONERSONDERZOEK AFVALINZAMELING Gemeente Delfzijl JMA, 10-12-2018 Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030 699 15 99 - info@jma.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Groente- en fruitafval

Bewonerspanel Groente- en fruitafval Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Groente- en fruitafval Zeven op de tien panelleden met een eengezinswoning scheidt groenteen

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Samenwerking 6 gemeenten (stedelijkheidsklasse D) Inzameling van huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING

ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING ONDERZOEK NAAR AFVALINZAMELING Gemeente Westvoorne Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/ 091 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC

WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC Rapport WAARDERING AFVALINZAMELING DOOR HVC CAW-gemeenten April 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/44 Datum April 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Tussenevaluatie bewonersonderzoek. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Tussenevaluatie bewonersonderzoek Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Concept Versie 0.1 Zeist, maart 2012 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE

AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE AFVALINZAMELING IN ZEEWOLDE Gemeente Zeewolde Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 333 0670 Rapportnummer 2016 / 53 Datum Mei 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL

RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL RESULTATEN PEILING HENGELOPANEL 2018 Van 29 oktober tot en met 11 november 2018 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.070 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.251 leden de vragenlijst

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010

Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek. HVCinzameling 2009/2010 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek HVCinzameling 2009/2010 Afdeling Communicatie Wendy Kamminga 4 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 3 2.1 Methode 3 2.2 Respondenten 3 2.3

Nadere informatie

Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig?

Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig? Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig? In Nederland, en zeker ook in Het Hogeland, produceren we veel huishoudelijk afval. 200 kilo per persoon per jaar... dat is veel. Een stuk meer dan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Vanaf 1 januari 2020 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons restafval. Al het herbruikbare afval (grondstoffen noemen we dat) blijft de

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen

Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Oordeel containers... 4 3. Ophaalfrequentie PDM-zakken... 8 4. Oordeel Pilot... 9 5. In een oogopslag... 10 2 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Wijk aan Zee en Zwaansmeer versie: 26 april 2018 Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET ACHTERGROND EN OPZET PEILING De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Rapport HEDRA 1-meting 06 april 2017 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Tessa Dahlmans Consultant 033 330 3110 tessa.dahlmans@samr.nl Lisanne

Nadere informatie

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen

Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Afvalonderzoek 2014, gemeente Hoogeveen Introductie Hierbij ontvang u, op uw verzoek, een papieren versie van de vragenlijst die op dit moment via internet aangeboden wordt. U kunt de ingevulde vragenlijst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt.

Verhuisfolder. Afval is grondstof! Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Verhuisfolder Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente Veenendaal? Dan is het goed om te weten hoe ACV uw afval inzamelt. Afval is grondstof! In de gemeente Veenendaal vinden we afval scheiden heel

Nadere informatie

november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal

november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal november 2018 Flitspeiling afvalscheiding Roosendaal Digipanel + Facebookadvertentie: 2.479 respondenten Dataverzameling: via Digipanel (1.484 respondenten) en facebook (1.286 respondenten. Bereik op Facebook:

Nadere informatie

Pilot ondergrondse containers plastic afval

Pilot ondergrondse containers plastic afval BestuursBestuurs- en Concerndienst Concerndienst Pilot ondergrondse containers plastic afval Telefonische enquête onder inwoners van Langerak rapportage van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel

Afvalscheiding Krimpen aan den IJssel Resultaten opiniepeiling Understanding today. Improving tomorrow. Resultaten opiniepeiling Auteur(s) Carolien van Balen-Peeters Mark van den Kieboom Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Raadhuisplein

Nadere informatie