Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:"

Transcriptie

1 Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan de orde: wonen, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Het eerste doel van de vragenlijst is een signaleringsdoel. De vragen in de lijst brengen een gesprek op gang, dat signalen oplevert over de zelfredzaamheid of de ondersteuningsbehoefte van de oudere. Ten tweede bevat de vragenlijst op de genoemde terreinen vragen om voor de ouderen als groep de leefsituatie te kunnen monitoren. Hierbij maken we een onderscheid voor 75-jarigen, 80-jarigen en 85-jarigen en drie deelgebieden van Dordrecht (centrum, west en oost). Het Onderzoekcentrum Drechtsteden zet de conclusies op een rij. 1 Conclusies Algemeen Veel ouderen, ook die van 80 of zijn redelijk goed in staat om zich (met ondersteuning) zelfstandig te redden op de gebieden wonen, gezondheid en zorg, sociale contacten. actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Ongeveer voor een vijfde geldt dat niet: zij zijn op één of meerdere gebieden kwetsbaar. De beperkte digitale zelfredzaamheid valt daarbij wel in het oog. Nog steeds 3 van de ouderen heeft thuis geen toegang tot internet en meer dan helft kan niet iets opzoeken op de computer of een versturen. Wonen en woonomgeving Bijna iedereen beschikt over een woning die voldoet aan de eisen van veiligheid en vindt de woonomgeving goed toegankelijk. Tweederde van de deelnemers woont in een woning die gelijkvloers is of met de lift te bereiken is en vier op de tien woont in een complex met voorzieningen. Van de 75-jarigen woont meer dan de helft samen en heeft voldoende steun, van de 85-jarigen woont meer dan de helft alleen, maar heeft voldoende steun. Vier op de tien zou heel goed een verhuizing zelf kunnen regelen, maar twee op de tien kan dat niet. Een klein deel van de ouderen wil verhuizen. Liever past men de woning aan. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: verhoogd toilet en/of beugels; (inloop)douche; traplift; drempels verwijderen. Aan is informatie verschaft over Wmo voorzieningen zoals traplift. Gemiddeld is acht op de tien tevreden over de nabijheid van voorzieningen. In Dordt oost is dat hoger, in Dordt-west en Dordt-centrum lager. De cijfers staan in de figuren 1 t/m 4. Gezondheid De belangrijkste belemmering bij gezondheid treedt op bij grotere klussen in en om het huis. Dat geldt voor meer dan de helft van de senioren. Een vijfde tot een derde ervaart belemmeringen bij persoonlijke zaken zoals s ochtends op gang komen, bewegen of maaltijdbereiding. Dit is vergelijkbaar aan De meesten kunnen een beroep doen op kinderen en buren of kennissen bij ziekte of tegenslag. Driekwart van de 75-jarigen kunnen zich nog zonder hulp redden, bij de 85-jarigen is dat nog maar vier op de tien. De meeste ouderen zien geen belemmering voor het vragen om hulp.

2 Als er wel een belemmering is dan komt dat voornamelijk doordat de eigen kinderen of familie te ver weg wonen. Bij buren en kennissen voelt men zich belemmerd omdat men zich dan verplicht voelt iets terug te doen. De cijfers staan in de figuren 5 t/m tabel 8. Aan 11% is informatie verstrekt over gezondheid en/of Wmo voorziening op gebied van huishoudelijke hulp. Contacten Bijna alle ouderen hebben goed en voldoende contact met kinderen, familie, buren en kennissen en professionele verzorgers. Eén op de tien vindt deze onvoldoende. Meer ouderen zijn actief dan dat ze zelf ondersteuning of mantelzorg krijgen. Dat geldt vooral voor de 75-jarigen. Onder 80- en 85-jarigen is het aandeel dat mantelzorg krijgt het hoogst. Er is een omslagpunt rond de. De cijfers staan in de figuren 9 t/m 11. Actief zijn Over het algemeen is men zeer tevreden over de mate waarin men activiteiten thuis, hobby activiteiten en uitstapjes kan doen. Acht op de tien ouderen kan (bijna) altijd een prettige invulling geven aan de tijd. Bijna iedereen heeft aangegeven hoe ze de vrij tijd doorbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om breien, handwerken, lezen, puzzelen en tv kijken, of wandelen, fietsen, tuinieren en uitstapjes maken en vrijwilligerswerk. Illustratief is een mevrouw van 85 die nog twee keer per week vrijwilligerswerk doet. In alle drie de leeftijdsgroepen is de mate van onafhankelijkheid bij de tijdsbesteding groot, ze nemen zelf initiatief en hebben de regie in handen. Naarmate men ouder wordt, wordt de afhankelijkheid iets groter. De cijfers staan in de figuren 12 t/m 14. Mobiliteit Binnenshuis en op korte afstand van de woning kunnen ouderen zich nog goed verplaatsen. Meer dan de helft van de ouderen maakt gebruik van de auto, fiets, rollator of scootmobiel om boodschappen te doen, voor uitstapjes in de buurt, bezoek aan familie en arts of ziekenhuis. Drie kwart verplaatst zich met het openbaar vervoer. Vier op de tien maken (bijna) nooit gebruik van het gratis openbaar vervoer. Voor het gebruik van de Drechthopper zien we dat acht op de tien 75-jarigen er geen gebruik van maakt, van de 85-jarigen maakt de helft er geen gebruik van. Ouderen uit Dordt-west maken het vaakst gebruik van gratis openbaar vervoer en de Drechthopper. De cijfers staan in de figuren 15 t/m 20. Levensonderhoud Zes op de tien ouderen houdt geld over en een enkeling moet zijn spaargeld aanspreken om rond te komen. Men verwacht daar in de komende tijd geen verandering in. Driekwart doet de eigen administratie, slechts 1% heeft geen zicht op de eigen administratie en de financiën. Aan 13% van de bezochte ouderen is informatie gegeven over de ouderenadviseur of formulierenbrigade. Voorbeelden van bezuinigingen: auto wegdoen; zuiniger leven; minder uitstapjes, activiteiten en vakantie; abonnementen opzeggen; minder dure dingen kopen. In Dordt-west zijn ouderen het minst positief over de financiële situatie, een op de tien moet spaargeld uitgeven of schulden maken. Leefstijl Zes op de tien ouderen heeft thuis toegang tot internet. De computer wordt door de helft gebruikt om s te versturen of iets op te zoeken. Ongeveer een derde van de ouderen is in staat om iets te regelen op de computer en tekst te verwerken (39%). 2

3 Verwachte veranderingen Zes op de tien ouderen verwachten geen grote veranderingen in de komende tijd, wel denkt een kwart dat de gezondheid achteruit zal gaan. En één op de tien verwacht zorgen om toenemende kosten, een verhuizing of wegvallende contacten. De cijfers staan in de figuren 21 t/m 28. Verschillen met 2013 De leefsituatie van ouderen is tussen 2013 en 2014 niet veel veranderd. Wel geeft nu 10% aan onvoldoende contact te hebben terwijl dit in % was. 2 Figuren en tabellen Figuur 1 In hoeverre is de huidige woning geschikt woning is voldoende veilig 9 omgeving is goed toegankelijk 9 winkels zijn dichtbij 8 er is weinig overlast 81% voorzieningen zijn dichtbij woning is voldoende aangepast er zijn buren die helpen als het nodig is 70% woning is gelijkvloers/met lift te bereiken 6 in het complex zijn fijne voorzieningen waar ik gebruik van kan maken Figuur 2 Geschiktheid woning en voorzieningen naar stadsdeel woning voldoende aangepast voorzieningen zijn dichtbij 72% 75% centrum west oost 8 Figuur 3 Kan zelf verhuizing/aanpassing woning regelen 12% ja, zeker hangt ervan af nee weet niet 22% 2 3

4 Figuur 4 Woonsituatie: samen of alleen en voldoende of onvoldoende steun 58% 2 9% 44% 10% 28% 59% 12% totaal 45% 4% 11% ben samen, heb genoeg steun woon alleen, heb genoeg steun ben samen, heb weinig steun woon alleen, heb weinig steun Figuur 5 Belemmeringen door gezondheid bij grotere klussen in en om huis 55% s ochtends op gang komen/bewegen 33% bij sociale activiteiten buitenshuis 30% bij licht huishoudelijk werk 25% bij verplaatsen buitenshuis 23% bij persoonlijke verzorging 21% bij eten koken/maaltijdbereiding 19% Figuur 6 Kan bij ziekte/tegenslag een beroep doen op: eigen kinderen 64% buren/kennissen 44% partner huisarts 38% zorgorganisatie 38% overige familie 24% kerk 11% ouderenadviseur 4% moskee 0% niemand van deze 3% 4

5 Figuur 7 Verwachte veranderingen in gezondheid en hulp % 3 41% totaal 61% 28% zonder enige hulp met enige hulp alleen dankzij hulp ik kan niet zonder hulp er is meer hulp nodig Tabel 8 Belangrijkste belemmeringen om om hulp te vragen (%) eigen kind(eren) overige familie buren/ kennissen niet zo n goed contact iemand woont ver weg ik wil niet afhankelijk zijn ik wil niemand tot last zijn ik voel me dan verplicht iets terug te doen geen enkele belemmering Figuur 9 Tevreden over contacten in de omgeving kinderen 9 familie 9 buren/kennissen 94% professionele verzorgers 92% vrijwilligers 88% Figuur 10 Tevreden over contacten in de omgeving voldoende contact en steun 5% 5% voldoende contact, meer steun wenselijk onvoldoende contact, wel steun onvoldoende contact en steun 83% Tabel 11 Actief als vrijwilliger/mantelzorger of ontvanger van ondersteuning (%) geeft mantelzorg doet aan vrijwilligerswerk krijgt mantelzorg krijgt vrijwilligershulp

6 Figuur 12 Tevredenheid over de mate waarin men actief is activiteiten thuis (televisie, pc) 93% hobby-activiteiten thuis 89% uitstapjes 80% samen iets organiseren (koken, koffie drinken) activiteiten buitenshuis in verenigingsverband 73% Figuur 13 Kan prettige invulling geven aan de tijd (bijna) altijd meestal 12% 5% soms niet 83% Figuur 14 Mate afhankelijkheid bij tijdsbesteding 73% 23% 6 28% 5% 69% 20% 11% totaal 70% 23% neem zelf initiatief heb zelf regie ben vooral afhankelijk 6

7 Figuur 15 In hoeverre kan men zichzelf verplaatsen? binnenshuis 9 korte afstand buitenshuis 90% openbaar vervoer 7 traplopen 73% scootmobiel/taxi 58% auto 58% fiets 55% rollator 54% Figuur 16 Kan zich zonder hulp verplaatsen boodschappen doen 8 uitstapje in de buurt bezoek aan familie of kennis bezoek arts/ziekenhuis 7 uitstapje verder weg 73% vakantie 55% Figuur 17 Gebruik gratis openbaar vervoer naar leeftijd 38% 43% 8% 15% 2 4 9% 41% 45% totaal 5% 9% 3 44% 4x of vaker 3x per week 2x per week af en toe (bijna) nooit 7

8 Figuur 18 Gebruik gratis openbaar vervoer naar stadsdeel centrum 5% 5% 29% 55% west 10% 8% 14% 29% 39% oost 9% 4 4x of vaker 3x per week 2x per week af en toe (bijna) nooit Figuur 19 Gebruik Drechthopper naar leeftijd % 8% 38% 51% totaal 18% 74% 4x of vaker 3x per week 2x per week af en toe (bijna) nooit Figuur 20 Gebruik Drechthopper naar stadsdeel centrum 20% 73% west 1 70% oost 19% 7 4x of vaker 3x per week 2x per week af en toe (bijna) nooit Figuur 21 Financiële situatie naar leeftijd % 19% 41% 35% 10% 4 3 totaal 1 45% 33% hou veel geld over kom precies uit hou een beetje geld over moet spaargeld uitgeven / moet schulden maken 8

9 Figuur 22 Financiële situatie naar stadsdeel centrum 15% 52% 29% west 13% 38% 3 11% oost % 5% hou veel geld over hou een beetje geld over kom precies uit moet spaargeld uitgeven/ moet schulden maken Figuur 23 Thuis toegang tot internet internet 3 geen internet 63% Figuur 24 Thuis toegang tot internet naar leeftijd ja 23% 35% 38% nee 7 65% 63% Figuur 25 Thuis toegang tot internet naar stadsdeel centrum west oost ja nee 63% 63% 64% 9

10 Figuur 26 Is in staat om: geld pinnen 90% mobiele telefoon 78% OV chipkaart 68% versturen 54% iets opzoeken op computer 50% tekstverwerken op computer 39% iets regelen op computer 33% Figuur 27 Zelfredzaamheid naar leeftijd 34% iets opzoeken op de computer 4 59% versturen 38% 49% 65% Figuur 28 Zelfredzaamheid naar stadsdeel 50% iets opzoeken op de computer 4 versturen 51% 5 52% 55% centrum west oost Figuur 29 Verwachte veranderingen wat betreft financiën zal niet veel veranderen 1 zal moeten bezuinigen zal moeten verhuizen, wordt te duur zal mogelijk schulden moeten maken 80% 10

11 Figuur 30 Zicht op eigen administratie en financiën hou ik zelf bij 23% houdt een vast iemand bij nee 7 Figuur 31 Verwachte veranderingen geen van deze 58% gezondheid gaat achteruit 2 zorgen om toenemende kosten 12% verhuizing 12% contacten vallen weg 12% niet meer met auto/bus weg hulp stopt/wordt niet meer vergoed 4% Tabel 32 Vergelijking 2013 met 2014 (%) wonen woning is voldoende aangepast voorzieningen zijn dichtbij kan niet zelf verhuizing/aanpassing woning regelen woon alleen, heb weinig steun 9 11 gezondheid belemmerd in gezondheid bij verplaatsen buitenshuis belemmerd in gezondheid bij persoonlijke verzorging kan niet zonder hulp/meer hulp nodig 11 8 contacten onvoldoende contact 5 10 krijg mantelzorg (volgens eigen opgave) actief zijn voelt zich afhankelijk 5 6 mobiliteit niet mogelijk om buitenshuis te verplaatsen 7 9 gebruik OV 4x of vaker 8 5 levensonderhoud moet spaargeld uitgeven 8 7 heeft thuis geen internet kan geen versturen zal moeten bezuinigen

12 Verantwoording Welzijnsbezoek en verslag In 2014 heeft MEE Drechtsteden met 311 ouderen gesprekken gevoerd via een Welzijnsbezoek. Vrijwilligers of stagiairs voeren een gesprek over het wonen, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Indien gewenst wordt direct aan de oudere informatie gegeven of wordt verwezen naar andere organisaties. Tijdens het gesprek worden anoniem antwoorden op vragen genoteerd welke voor dit verslag zijn benut. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden beschrijft de leefsituatie van ouderen, de verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen en gebieden en conclusies. Definitie van begrippen Eigen kracht De mate waarin iemand over middelen en capaciteiten (draagkracht) beschikt om zich te redden in de samenleving. Kortom, is iemand in staat om zelfstandig zijn of haar leven te leiden en om problemen op te lossen? Onderwerpen van Eigen Kracht (OCD, Monitor Sociaal, 2013) weinig belemmering door beperking/ziekte; begrijpen van brieven en invullen van formulieren; omgaan met onverwachte problemen; financiële zelfredzaamheid; de weg weten te vinden naar instanties (indien nodig). Kwetsbaarheid De draaglast, oftewel de mate waarin iemand kwetsbaar is in het psychisch domein, het lichamelijk domein en/of het sociaal domein. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Onderwerpen van Kwetsbaarheid (SCP, Kwetsbare ouderen, 2011, bijlage wetenschappelijke definities en metingen van kwetsbaarheid, p 47), zijn: woonsituatie (alleen) of weinig steun; belemmeringen door beperking/ziekte; beperking in mobiliteit; weinig sociale steun; financiën onder druk. drs. J.M.A. Schalk W. van den Boogaard April 2015 Postbus AP Dordrecht (078)

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

TOESTEMMINGSFORMULIER

TOESTEMMINGSFORMULIER TOESTEMMINGSFORMULIER Ik, ondergetekende, neem deel aan het project SamenOud en het onderzoek dat daarbij hoort. Ik heb de informatiebrief over het project gekregen en gelezen en heb voldoende informatie

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt... Zoals het klokje thuis tikt... Onderzoek naar de wensen van ouderen voor serviceappartementen van servicecentrum Het Laar Tilburg, november 2011 Karen van de Weijer Hans Moors Mary van den Wijngaart ii

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen

(G)oud wonen. Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen (G)oud wonen Een onderzoek naar woonwensen onder 55-plussers in Groningen Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en de behoefte aan begeleiding. van mensen met een beperking. in de regio. Arnhem-Nijmegen-Tiel

Zelfredzaamheid en de behoefte aan begeleiding. van mensen met een beperking. in de regio. Arnhem-Nijmegen-Tiel Monitor Zelfredzaamheid en de behoefte aan begeleiding van mensen met een beperking in de regio Arnhem-Nijmegen-Tiel Juni 2013 MEE Gelderse Poort Vooraf Gemeenten inzicht bieden De gemeenten krijgen er

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud K. Slotman Juli 2013 Colofon Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. In gesprek met ouderen van

Nadere informatie

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Monitor lokale kracht gemeente Woerden Monitor lokale kracht gemeente Woerden Nulmeting maart 14 Rob Gilsing De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - niet alleen

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie