Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 43. Financiële situatie"

Transcriptie

1 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk rondkomen. Per saldo vindt een klein percentage Leidenaren(3%) dat ze er in het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan. Ook vorig jaar was het saldo negatief, namelijk, terwijl in de periode - de Leidenaren per saldo juist een kleine verbetering zagen in hun financiële situatie. Het percentage Leidenaren dat zegt dat ze in het afgelopen jaar door een tekort aan financiële middelen hebben moeten bezuinigen en het percentage mensen met schulden is redelijk vergelijkbaar met voorgaande jaren. Grafiek S43: Ontwikkeling financiële situatie, % dat bezuinigt op levensbehoeften en % met schulden) 2 1% 2 saldo financiele situatie bezuinigen levensbehoeften schulden -3% Van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar een betalingsachterstand (gehad) op hun vaste lasten of lening. Van hen denkt een kwart (dit is circa 1% van alle Leidenaren) door de schulden in de problemen te zullen komen. Van hen heeft de helft in verband met de betalingsachterstand ook hulp gezocht bij een hulpverlenende instantie. Dit is globaal vergelijkbaar met eerdere jaren. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er naar leeftijd en inkomen grote verschillen zijn in de ontwikkeling van de financiële situatie. Met name de lagere inkomensgroepen en 50-plussers geven per saldo vaker aan dat hun inkomenspositie is verslechterd, de hogere inkomensgroepen en jongeren zien per saldo vaker een verbetering. De lagere inkomensgroepen hebben ook vaak meer moeite om rond te komen, ze moeten vaker bezuinigen op hun primaire levensbehoeften en ze hebben vaker schulden. Dit laatste geldt ook voor Leidenaren tot 35 jaar. Vragenlijst Trendvragen financiële situatie Nu volgen drie vragen over uw financiële situatie. Deze vragen worden elk jaar gesteld om te kijken of er verschuivingen optreden in de financiële situatie van de Leidenaars. Dit is van belang voor het bijstandsbeleid van de gemeente. We willen nogmaals benadrukken dat deze enquête anoniem is. 1. Is de financiële situatie van het huishouden waarin u woont in de afgelopen twaalf maanden verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd? Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd 1

2 Stadsenquête Leiden 2. Moet u door een tekort aan financiële middelen wel eens bezuinigen op eten, kleding en/of wachten met het betalen van de vaste lasten (zoals huur) en andere rekeningen? Ja Nee 3. Heeft u schulden? (Hiermee bedoelen we geen hypotheek) Ja Nee Financiële situatie De volgende vragen gaan over de financiële positie van de burgers van Leiden. De resultaten hiervan zijn van belang voor de gemeente om de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen en daarmee de burgers die dat nodig hebben financieel te kunnen ondersteunen. We wijzen u er nogmaals op dat de door u gegeven antwoorden anoniem zijn. 4. Hoe moeilijk of gemakkelijk kan uw huishouden rondkomen met het totale huishoudinkomen? zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 5. Het komt vaak voor dat mensen geld lenen voor bepaalde uitgaven. Ik noem hierna een aantal vormen van geld lenen. Wilt u aangeven of u daar in de afgelopen 12 maanden gebruik van heeft gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) op afbetaling gekocht bij postorderbedrijf of winkels rood staan bij bank persoonlijke lening of doorlopend krediet lening bij vrienden of familie lening in het kader van de studiefinanciering andere lening (geen hypotheek voor huis) 6. Is bij de betaling van de aflossing van één of meer van deze schulden OF bij de betaling van uw vaste lasten in de laatste 12 maanden een achterstand ontstaan? Ja Kunt u aangeven bij welke schulden of vaste lasten u een achterstand heeft? (meerdere antwoorden mogelijk) huur/hypotheek gas/water/elektriciteit (mobiele) telefoon belastingen ziektekostenverzekering overige verzekeringen aankoop (op afbetaling) bij postorderbedrijf of winkels rood staan bij bank persoonlijke lening of doorlopend krediet lening bij vrienden of familie lening in het kader van de studiefinanciering andere leningen of betalingsachterstanden, nl: 2

3 Stadsenquête Leiden nee einde Blok 7. Wanneer heeft uw huishouden voor het eerst te maken gekregen met deze betalingsachterstanden? in de afgelopen 6 maanden 6-12 maanden geleden 1-2 jaar geleden 2-5 jaar geleden >=5 jaar geleden 8. Zijn uw schulden zodanig, dat u in de problemen bent gekomen of zult komen? ja nee 9. Heeft uw huishouden in verband met een betalingsachterstand hulp gezocht bij hulpverlenende instanties? ja namelijk bij. (meerdere antwoorden mogelijk) Team Werk, Inkomen en Zorg (voorheen Sociale Zaken) Maatschappelijk werk Raad en Daad winkel Stadsbank De Binnenvest GGD GGZ Anders, nl: Bent u daar geholpen met uw financiële problemen? ja, goed ja, matig/gaat wel Wat kon beter? nee Waarom niet? nee Denkt u dat wel te gaan doen? ja nee Waarom niet? omdat ik niet precies weet welke instantie mij kan helpen omdat ik zelf al een oplossing heb gevonden anders, nl Uitkomsten Dit hoofdstuk gaat in op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de eerste paragraaf wordt gekeken naar de mate waarin men kan rondkomen en de veranderingen in de financiële situatie in het afgelopen jaar. De tweede paragraaf behandelt de mate waarin Leidenaren leningen hebben afgesloten en de mate waarin men aangeeft (wel eens) te moeten bezuinigen op de eerste levensbehoeften, zoals eten en kleding. De laatste paragraaf gaat in op het percentage Leidenaren met schulden en/of betalingsachterstanden. 3

4 Stadsenquête Leiden 43.1 Financiële situatie Van de Leidenaren geeft circa tweederde aan gemakkelijk rond te komen met het totale huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk rondkomen. De resultaten lijken iets minder positief dan in voorgaande jaren. Logischerwijs geven de lagere inkomensgroepen relatief vaker aan moeilijk te kunnen rondkomen ( moeilijk/ zeer moeilijk). Grafiek 43.1a: Rondkomen met huishoudinkomen 2% 2 3% 53% 1 2% 4 1 2% 2 51% 1 2% 2% 53% Zeer moeilijk Moeilijk Komt net rond Gemakkelijk Zeer gemakkelijk Per saldo vinden iets meer Leidenaren dat hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is verslechterd. Ook vorig jaar was dit het geval terwijl in de periode - juist meer mensen aan hebben gegeven dat hun financiële situatie er op vooruit was gegaan. Grafiek 43.1b: Verandering financiële situatie % 30% 51% 30% % 62% 64% Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Er zijn grote verschillen naar leeftijd en inkomen in de ontwikkeling van de financiële situatie. Vooral de lagere inkomensgroepen en 50-plussers geven per saldo vaker aan dat hun inkomenspositie is verslechterd, de hogere inkomensgroepen en jongeren zien per saldo vaker een verbetering. 4

5 Stadsenquête Leiden Tabel 43.1c: Verandering financiële situatie Leidenaar naar inkomens- en leeftijdsgroep Saldo (% verbeterd - % verslechterd) Netto huishoudinkomen < > Leeftijd jaar jaar * Inkomensgroepen: : <1400, , >3000; t/m : <1350, , >3000; -: <1450, , > Afsluiten van leningen en bezuinigingen eerste levensbehoeften Bijna vier op de tien Leidenaren had in de afgelopen twaalf maanden een lening (hypotheken buiten beschouwing gelaten). Dit geldt relatief vaker voor 50-minners (met name jaar) en Leidenaren uit de lagere inkomensklassen. De meest gebruikte vorm van geld lenen is rood staan bij de bank. Het aandeel mensen met een lening ligt wat hoger dan de afgelopen drie jaar. Bij deze vraag speelt mogelijk de veranderde onderzoeksopzet een rol. Respondenten aan het online onderzoek geven vaker aan gebruik te hebben gemaakt van één of meerdere vormen van geld lenen dan respondenten die telefonisch aan het onderzoek hebben deelgenomen. Dit komt mogelijk door het overzichtelijke karakter van online onderzoek, waarbij de respondent de verschillende vormen (eerst) rustig kan bekijken. Ook een groter gevoel van anonimiteit speelt mogelijk een rol. Daarnaast is aan het verschil in de leningen via studiefinanciering te zien dat (oud)studenten de enquête vaker via internet invullen. Tabel 43.2a: Gebruik vormen van geld lenen (meerdere mogelijk) tel internet Rood staan bij bank % Lening studiefinanciering Lening bij vrienden en familie 4% Persoonlijke lening of doorlopend krediet Op afbetaling bij postorderbedrijf, winkel 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Andere lening (geen hypotheek) 2% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 3% 3% totaal Geen lening 6 62% 60% % Twee op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar wel eens bezuinigd op de eerste levensbehoeften of gewacht met het betalen van de vaste lasten of andere rekeningen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Dergelijke bezuinigingen komen relatief vaker voor bij Leidenaren uit de lagere inkomensklassen en jarigen. 5

6 Stadsenquête Leiden Grafiek 43.2b: Noodzaak tot bezuinigen per inkomens- en leeftijdsgroep Totaal =< > % % 33% 43% % 44% 4 43% jaar jaar Schulden en betalingsachterstanden Van alle inwoners van Leiden zegt schulden te hebben (exclusief hypotheek). Dit is, met uitzondering van, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ook dit jaar geven Leidenaren tot 35 jaar en de lagere inkomensgroepen vaker aan schulden te hebben. Grafiek 43.3a: Percentage mensen met schulden per inkomens- en leeftijdsgroep Totaal =< > % 4% jaar jaar In de afgelopen twaalf maanden heeft van de Leidenaren te maken gekregen met een betalingsachterstand op hun vaste lasten en/of schuld. Deze betalingsachterstand is in zeven op de tien situaties de afgelopen twaalf maanden ontstaan. Een kwart van de Leidenaren met een betalingsachterstand denkt door de schulden in de problemen te zullen komen. Dit is circa 1% van alle Leidenaren. Van hen heeft de helft in verband met deze betalingsachterstand ook hulp gezocht bij een hulpverlenende instantie. Dit is globaal vergelijkbaar met eerdere jaren. Het percentage Leidenaren met een betalingsachterstand () blijkt jaarlijks licht te fluctueren. Het totale percentage respondenten met een lening of schuld ligt dit jaar wel wat hoger dan in de afgelopen twee jaar. Hierbij speelt echter mogelijk de veranderde onderzoeksmethodiek een rol (zie toelichting in de onderzoeksverantwoording). 6

7 Stadsenquête Leiden Tabel 43.3b: Betalingsachterstand op schulden/vaste lasten tel internet In dit jaar betalingsachterstand 4% 4% Wel leningen, geen betalingsachterstand 30% 32% % % Geen leningen 6 62% 60% % Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% totaal De betalingsachterstanden bij de vaste lasten hebben vooral betrekking op de huur, rekeningen van het energie- en waterbedrijf en verzekeringen/ ziektekosten. De achterstanden bij leningen betreffen vooral rood staan, kredieten en leningen bij vrienden of familie. 7

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Huishoudens in de rode cijfers 2012

Huishoudens in de rode cijfers 2012 Huishoudens in de rode cijfers 2012 Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens Eindrapport A.C. Kerckhaert, L.S. de Ruig Projectnummer: BA3939 Zoetermeer, 9 januari 2013 Dit onderzoek

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie