Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014"

Transcriptie

1 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: Juni 2014

2 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17 Houding t.a.v. positie alfahulp 21 Situatie nu 26 Geschreven door Wim Woning Onderzoeker Onderzoeksverantwoording 32 Nicolien van Peursem Onderzoeker 2

3 Achtergrond

4 Achtergrond & doelstelling Een deel van de alfahulpen en huishoudelijke hulpen in Nederland heeft een verminderde rechtsbescherming. Zo worden er geen premies voor werknemersverzekeringen afgedragen zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en zij bouwen geen pensioen op. De commissie Kalsbeek is ingesteld om te onderzoeken hoe Nederland kan voldoen aan het ILOverdrag uit Dit ILO-verdrag bepaalt dat er geen verschillen mogen zijn tussen huishoudelijk werkers en andere werknemers. Als Nederland hieraan wil voldoen, betekent dit dat aan huishoudelijk werkers meer rechten moeten worden toegekend. Dit heeft echter als gevolg dat degenen die gebruik maken van hulp, wellicht meer verplichtingen krijgen en misschien meer moeten gaan betalen. Om te achterhalen in hoeverre er bereidheid is onder gebruikers van hulp om meer te gaan betalen voor deze hulp, hebben de FNV en de OSB Totta Research gevraagd om onderzoek te doen en antwoord te geven op de volgende vragen: Zijn mensen die gebruik maken van een hulp bereid een hoger tarief te betalen voor de hulp die ze gebruiken? Zijn mensen die nu particuliere hulp afnemen bereid om dat via een organisatie te (gaan) doen? Als het gaat om compensatie in de uitgaven voor huishoudelijke hulp/ alfahulp, is er voorkeur voor een vouchersysteem of via de belasting? In hoeverre voldoen gebruikers van hulp aan de regels die er gelden voor het inhuren van hulp? Hoe belangrijk vinden mensen die gebruik maken van een hulp het dat de positie van huishoudelijke hulpen en alfahulpen in Nederland verbetert? In dit rapport worden deze vragen beantwoord op basis van onderzoek dat is uitgevoerd onder 526 particuliere gebruikers van alfahulp en huishoudelijke hulp. Meer informatie over de precieze doelgroep en de uitvoering van dit onderzoek is te vinden in bijlage I. Ten bate van de leesbaarheid van het rapport wordt in plaats van alfahulp en huishoudelijke hulp gesproken over hulp. Met gebruikers wordt gedoeld op gebruikers van alfahulp en huishoudelijke hulp. 4

5 Conclusies

6 Belang positieverbetering Onderzoeksvraag: Hoe belangrijk vinden mensen die gebruik maken van een hulp het dat de positie van huishoudelijke hulpen en alfahulpen in Nederland verbetert? Conclusie: De helft vindt het belangrijk dat de positie van zijn of haar hulp verbetert. Ongeveer twee derde is van mening dat hulpen dezelfde rechten moeten krijgen als andere werknemers, zoals verzekerd zijn tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en doorbetaling bij ziekte en vakantie. Zoals we eerder zagen is de helft van de gebruikers bereid om zelf te betalen voor deze verbetering van de positie van de hulp. Het extra uurloon dat men hier voor over heeft is 1,30. Bevindingen: Ruim de helft van de gebruikers geeft aan het belangrijk te vinden dat de positie van hun hulp verbetert. Jongeren vinden het minder vaak belangrijk dat de positie van hun hulp verbetert. 47% van de gebruikers t/m 34 jaar vindt dit, vergeleken met 63% onder de gebruikers van 65 jaar en ouder. Van het merendeel van de voorgelegde rechten die andere werknemers hebben, is ongeveer twee derde van de gebruikers van mening dat hulpen deze rechten ook moeten hebben. Een iets kleinere groep (56%) is het hier mee eens voor wat betreft doorbetaalde vakantiedagen. De helft van de gebruikers is zelf ook bereid om mee te betalen aan deze verbetering van de positie van de hulp. Het extra uurloon (dus bovenop het huidige uurloon) dat zij hier voor willen betalen is 1,30. 6

7 Naleving regels Onderzoeksvraag: In hoeverre voldoen gebruikers van hulp aan de regels die er gelden voor het inhuren van hulp? Bevindingen: Een derde van de gebruikers van hulp betaalt door als hij of zij zelf op vakantie gaat. Een nog kleinere groep betaalt zes weken door als de hulp ziek (19%) of op vakantie is (16%). Conclusie: Regels rondom hulp worden slecht nageleefd. Een meerderheid betaalt niet door bij ziekte (81%). Hetzelfde zien we bij vakantie van de gebruiker (66?%) of van de hulp zelf. Een ruime meerderheid betaalt wel meer dan het minimumloon. 7

8 Bereidheid betalen hoger tarief Onderzoeksvraag: Zijn mensen die gebruik maken van een hulp bereid een hoger tarief te betalen voor de hulp die ze gebruiken? Conclusie: Ongeveer de helft van de gebruikers van hulp is bereid om meer te gaan betalen om de positie van hulpen te verbeteren. Het bedrag dat men er voor over heeft ligt echter relatief laag. Bevindingen: Het gemiddeld betaalde uurloon ligt momenteel op 12,50. 16% betaalt de hulp nu minder dan 9,50. Expliciet er naar gevraagd geeft bijna de helft (46%) aan bereid te zijn een hoger uurloon te betalen als daarmee de positie van de hulp verbetert. Bijna een kwart (22%) is daartoe niet bereid. Gevraagd naar bedragen die gebruikers willen betalen zien we een zelfde beeld. 47% is bereid meer te betalen dan het huidige uurloon om de positie van de hulp te verbeteren. Het gemiddelde bedrag hierbij is 1,30 meer. 8

9 Bereidheid afnemen hulp via organisatie Onderzoeksvraag: Zijn mensen die nu particuliere hulp afnemen bereid om dat via een organisatie te (gaan) doen? Conclusie: De bereidheid hiertoe is aanwezig bij een derde van de gebruikers. Zij hebben hier echter nauwelijks geld voor over, namelijk slechts 30 cent. Bevindingen: De meningen over het tegen betaling uitbesteden van de administratie rondom de hulp zijn verdeeld. Ruim een derde is (waarschijnlijk of zeker wel) geïnteresseerd, bijna twee derde geeft aan hier geen interesse in te hebben. Concreet gevraagd naar bedragen die gebruikers bereid zijn te betalen blijkt 30% nog extra uurloon te willen betalen voor afhandeling van de administratie en plichten bovenop het extra betaalde uurloon ten bate van het verbeteren van de positie van de hulp. Het bedrag dat men hier voor over heeft is echter zeer laag. Gebruikers willen slechts 30 cent per uur uitgeven om de administratie en afhandeling van plichten uit handen te geven. 9

10 Compensatieregeling Onderzoeksvraag: Als het gaat om compensatie in de uitgaven voor huishoudelijke hulp/ alfahulp, is er voorkeur voor een vouchersysteem of via de belasting? Conclusie: Bij een eventuele tegemoetkoming in de kosten heeft de grootste groep (41%) geen voorkeur voor een bepaalde manier van afhandeling. Verrekening via belasting heeft wel een grotere voorkeur dan via een dienstencheque (36% vs. 23%). Bevindingen: 41% van de gebruikers van hulp geeft aan geen voorkeur te hebben voor één van de twee manieren van tegemoetkoming in de kosten. Onder de gebruikers die wel een voorkeur hebben is er een grotere voorkeur voor verrekening via de belasting (36%) dan voor de dienstencheque (23%). 10

11 Resultaten Bereidheid betalen

12 Enige bereidheid tot meer betalen om in rechten te voorzien In de huidige situatie betaalt bijna één derde van de gebruikers de hulp 13 of meer per uur. Om de positie van de hulp te verbeteren, zijn vier op de tien bereid dit bedrag te betalen. Deze groep wordt nog iets groter (bijna de helft: 47%) als daar ook administratie en de afhandeling van plichten bij komt. De grootste verschuiving zien we bij de groep die nu 10-12,50 betaalt. Een deel hiervan is bereid om te gaan betalen. Slechts een kleine groep is bereid een bedrag van 16,50 of meer te betalen. De bereidheid om meer te betalen ligt in beide voorgelegde situaties hoger onder gebruikers met een inkomen van minimaal twee keer modaal (resp. 56% en 58% is bereid om meer dan 13 per uur te betalen). Hoeveel bent u bereid (in totaal) aan uurloon te betalen om: Huidig salaris 54% 49% 44% Uw hulp in te huren EN ervoor te zorgen dat uw hulp dezelfde rechten als andere werknemers krijgt 23% 27% 33% Uw hulp in te huren EN ervoor te zorgen dat uw hulp dezelfde rechten als andere werknemers krijgt EN de administratie rondom uw hulp uit handen te geven (plus afhandeling plichten EN vervanging bij ziekte EN vakantie) 13% 11% 10% 2% 7% 7% 8% 6% 7% t/m 9,50 10,- t/m 12,50 13,- t/m 16,- 16,50 t/m 19,50 20,- of meer * De bedragen zijn in categorieën met tussenstappen van 50 cent uitgevraagd. 12

13 Verbeteren positie hulp belangrijkste reden meer betalen Expliciet er naar gevraagd geeft bijna de helft (46%) aan dat zij bereid zijn een hoger uurloon te betalen als daarmee de positie van de hulp verbetert. Die bereidheid is lager om ervoor te zorgen dat Nederland aan het ILO-verdrag gaat voldoen (35%) en om de administratie uit handen te nemen (29%). Gebruikers met een inkomen van twee keer modal of meer zijn vaker (53%) bereid een hoger uurloon te betalen om de positie van de hulp te verbeteren vergeleken met gebruikers met een minimum / lager dan modaal inkomen (36%). Stellingen (basis = iedereen = 526) Ik ben bereid een hoger uurloon te betalen aan mijn hulp als zijn of haar positie daardoor verbetert 6% 16% 33% 38% 8% Ik ben bereid een hoger uurloon te betalen als Nederland daardoor voldoet aan het internationale verdrag 7% 26% 32% 30% 5% Ik ben bereid een hoger uurloon te betalen als daarmee de administratieve rompslomp voor mij wordt geregeld 11% 23% 37% 24% 5% Helemaal oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Helemaal eens 13

14 Eén derde geïnteresseerd in uitbesteden administratie De meningen over het tegen betaling uitbesteden van de administratie rondom de hulp zijn verdeeld. Ruim een derde is waarschijnlijk of zeker wel geïnteresseerd, maar bijna twee derde geeft aan hier geen interesse in te hebben. Onder gebruikers van 65 jaar en ouder is de interesse om de administratie uit te besteden het kleinst (22% (zeker) wel geïnteresseerd). Stel dat u voor een bepaald bedrag uw hulp kan inhuren en de administratie rondom uw hulp uit handen kan geven. In hoeverre heeft u daar interesse in? (basis = iedereen = 526) 25% 39% 34% 2% Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel 14

15 Meerderheid van mening dat overheid moet bijdragen Veel gebruikers zijn van mening dat de overheid moet bijdragen aan de kosten voor hulp. Bijna zes op de tien gebruikers vinden dat de overheid moet bijdragen aan de kosten voor hulp om de kosten voor huishoudens in de hand te houden. Een bijna even grote groep is van mening dat de overheid moet bijdragen om de positie van hulpen te verbeteren. Gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger zijn vaker (42%) van mening dat de overheid helemaal niet moet bijdragen. Slechts drie op de tien gebruikers vinden dat de overheid helemaal niet bij moet dragen aan de kosten. Stellingen (basis = iedereen = 526) Ik vind dat de overheid moet bijdragen aan de kosten voor hulp om de kosten voor hulp voor huishoudens in de hand te houden 4% 13% 28% 47% 9% Ik vind dat de overheid moet bijdragen aan de kosten voor hulp om de positie van hulpen te verbeteren 8% 13% 27% 42% 11% Zelfs al gaan de kosten omhoog, ik vind dat de overheid helemaal niet moet bijdragen aan de kosten voor huishoudelijke hulp / alfahulp 14% 29% 31% 21% 6% Helemaal oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Helemaal eens 15

16 Grootste groep heeft geen voorkeur voor wijze tegemoetkoming kosten Een groep van 41% van de gebruikers van hulp geeft aan geen voorkeur te hebben voor één van de twee manieren van tegemoetkoming in de kosten. Van de gebruikers die wel een voorkeur hebben is er een grotere voorkeur voor verrekening via de belasting (36%) dan voor de dienstenscheque (23%). Welke manier heeft uw voorkeur voor wat betreft een tegemoetkoming in de kosten? (basis = iedereen = 526) 41% 23% 36% Via dienstencheque' Via belasting Geen voorkeur 16

17 Resultaten Naleven regels

18 Gemiddeld betaalde uurloon bedraagt 12,50 Het gemiddeld betaalde uurloon ligt met 12,50 ruim boven het minimumloon. In onderstaande grafiek is de spreiding van het betaalde uurloon te zien. We zien grote groepen gebruikers die 10, 12 / 12,50 of 15 betalen. Gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger betalen gemiddeld een iets hoger uurloon ( 13,50 t.o.v. 12,20 voor gebruikers met een minimum of lager dan modaal inkomen). Een kleine groep (16%) betaalt minder dan 9,50 per uur. Dit percentage ligt flink hoger onder gebruikers met een minimum of lager dan modaal inkomen (30%) en onder jongeren van 18 t/m 24 jaar (24%). Ik betaal mijn hulp... (basis = iedereen = 526) Spreiding betaalde uurloon (basis = iedereen = 526) meer dan 9,50 bruto per uur 84% 16% Ja Nee Uurloon in euro s 18

19 Regels rondom betaling bij ziekte nauwelijks nageleefd Rond de zeven op de tien gebruikers betalen hun hulp helemaal niet door als hij of zij voor kortere of langere tijd ziek is. Twee op de tien betalen gedeeltelijk en slechts een kleine groep betaalt volledig door. Gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger betalen vaker volledig of gedeeltelijk door dan gebruikers met een minimum of lager dan modaal inkomen. voor lange tijd ziek is (n=463) Wat doet u met de betaling van uw hulp als hij of zij... 69% 18% 8% Volledige of gedeeltelijke doorbetaling bij ziekte per inkomensgroep Minimum / lager dan modaal (n=68) voor korte tijd ziek is (bv. griepje) voor lange tijd ziek is (bv. gebroken been) Twee keer modaal of meer (n=59) 25% 42% 23% 36% voor korte tijd ziek is (n=485) 68% 20% 12% Betaal niet door Betaal gedeeltelijk door Betaal volledig door 19

20 Regels rondom betaling bij vakantie niet goed nageleefd Voor alle drie de uitgevraagde regels rondom doorbetaling bij ziekte en vakantie geldt dat deze door een grote meerderheid niet nageleefd worden. Een derde van de gebruikers van hulp betaalt door als hij of zij zelf op vakantie gaat. Een nog kleinere groep betaalt zes weken door als de hulp ziek (19%) of op vakantie is (16%). Ik betaal mijn hulp... (basis = iedereen = 526) door als ik zelf op vakantie ga 34% 66% minimaal zes weken door als hij of zij ziek is 19% 81% tenminste vier weken door als hij of zij op vakantie is 16% 84% Ja Nee 20

21 Resultaten Houding tav hulp

22 Meerderheid: Hulp moet alle rechten hebben Van het merendeel van de voorgelegde rechten die andere werknemers hebben, is ongeveer twee derde van de gebruikers van mening dat hulpen deze rechten ook moeten hebben. Een iets kleinere groep (56%) is het hier mee eens voor wat betreft doorbetaalde vakantiedagen. Gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of meer zijn voor alle rechten vaker van mening dat hulpen deze zouden moeten hebben. Opvallend is dat gebruikers met een minimum of lager dan modaal inkomen vaker dan gebruikers met een modaal inkomen van mening zijn dat hulpen deze rechten moeten hebben. Vindt u dat hulpen recht hebben op: (basis = iedereen = 526) Verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid Opbouwen van pensioen Verzekerd zijn tegen werkloosheid Vakantiegeld Doorbetaald krijgen bij ziekte Doorbetaalde vakantiedagen Ja 66% 65% 65% 63% 56% 68% Nee 34% 35% 35% 37% 44% 32% Recht op Doorbetaalde vakantiedagen Doorbetaald krijgen bij ziekte Minimum / lager dan modaal Modaal Twee keer modaal of meer 57% 47% 74% 70% 58% 76% Vakantiegeld 64% 54% 82% Verzekerd zijn tegen werkloosheid Opbouwen van pensioen Verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid 64% 59% 76% 67% 58% 76% 72% 61% 77% 22

23 Leeftijdsgroepen verschillen van mening over rechten Voor een drietal van de voorgelegde rechten zijn jongeren veel minder vaak van mening dat hulpen hier recht op moeten hebben dan ouderen, namelijk doorbetaalde vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte en vakantiegeld. Bij de drie andere rechten zien we juist dat de oudste groep gebruikers het minst vaak van mening is dat hulpen hier recht op hebben en scoort de jongste groep het hoogst. Opvallend is dat het hier gaat om de twee genoemde verzekeringen en de opbouw van pensioen. Kennelijk zijn dit voor jongeren belangrijke rechten. Recht op 18 t/m t/m t/m t/m t/m of ouder Doorbetaalde vakantiedagen 42% 55% 60% 64% 63% 59% Doorbetaald krijgen bij ziekte 52% 61% 68% 70% 72% 63% Vakantiegeld 52% 66% 73% 69% 70% 63% Verzekerd zijn tegen werkloosheid 67% 66% 62% 67% 62% 56% Opbouwen van pensioen 72% 64% 73% 66% 62% 49% Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 73% 66% 65% 70% 72% 61% 23

24 Hulp wordt beschouwd als echt werk en gewone werknemer Van de gebruikers van alfahulp en huishoudelijke hulp is driekwart van mening dat dit echt werk is. Opvallend is dat gebruikers van hulp van 45 t/m 54 jaar (88%) en 55 t/m 64 jaar (90%) dit vaker van mening zijn dan gebruikers van 18 t/m 24 en 25 t/m 34 jaar (63%). Dit geldt ook voor gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger (87%) t.o.v. gebruikers met een minimum / lager dan modaal inkomen (70%) of modaal inkomen (67%). Zeven op de tien vinden het prettig als zaken voor hun hulp goed geregeld zijn. Ongeveer de helft vindt een hulp een gewone werknemer, twee op de tien zijn het hier niet mee eens. Stellingen (basis = iedereen = 526) Ik beschouw het werk van een huishoudelijke hulp/ alfahulp als echt werk 6% 6% 15% 48% 25% Ik vind het prettig als zaken voor mijn huishoudelijke hulp/ alfahulp goed geregeld zijn 3% 5% 25% 53% 15% Ik beschouw een huishoudelijke hulp/ alfahulp als een gewone werknemer 4% 16% 31% 36% 13% Helemaal oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Helemaal eens 24

25 Helft van mening dat positie hulp moet verbeteren Gebruikers zijn over het algemeen van mening dat de positie van hun hulp moet verbeteren. Ruim de helft van de gebruikers geeft aan dit belangrijk te vinden. Ongeveer een even grote groep is van mening dat Nederland aan het ILO-verdrag moet gaan voldoen. Drie op de tien gebruikers van hulp vinden dat Nederland voorop moet lopen als het gaat om de positie van hulpen, een even grote groep is het hier echter mee oneens. Jongeren zijn vaker van mening dat Nederland voorop moet lopen betreffende de positie van hulpen: 40% van de gebruikers van 18 t/m 24 jaar is het hiermee eens, t.o.v. 24% van de gebruikers van 65 jaar en ouder. Jongeren vinden het echter minder vaak belangrijk dat de positie van hun hulp verbetert. 47% van de gebruikers t/m 34 jaar vindt dit, vergeleken met 63% onder de gebruikers van 65 jaar en ouder. Stellingen (basis = iedereen = 526) Ik vind het belangrijk dat de positie van mijn hulp verbetert 4% 8% 34% 44% 9% Nederland moet voldoen aan het internationale verdrag rondom de positie van huishoudelijke hulpen en alfahulpen 4% 11% 34% 40% 10% Nederland moet voorop lopen als het gaat om de positie van huishoudelijke hulpen/ alfahulpen 9% 20% 40% 25% 6% Helemaal oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Helemaal eens 25

26 Resultaten Situatie nu

27 Verschillende redenen voor inschakelen organisatie De (327) mensen die niet in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek omdat zij hun hulp al inhuren via een organisatie of bedrijf, geven aan dat de belangrijkste reden om dit te doen de naleving van de regelgeving door deze organisatie is. Ook het aanraden van een bekende, teveel gedoe om zelf te regelen en het uit handen geven van administratieve werkzaamheden zijn veel genoemde redenen om een organisatie of bedrijf in te schakelen. Belangrijkste reden inhuren hulp via organisatie (basis = maakt gebruik van hulp ingehuurd via organisatie = 327) Organisatie zorgt voor naleving regelgeving Bekende heeft dat aangeraden Vind het teveel gedoe om alles zelf te regelen De organisatie zorgt voor de administratieve werkzaamheden 22% 19% 18% 18% Wist niet hoe ik zelf hulp kon vinden Anders, namelijk: 9% 14% Vooral via WMO / gemeente 27

28 Helft hulpen haalt belangrijk deel inkomen uit dit werk Voor bijna de helft van de hulpen geldt dat zij volgens gebruikers een belangrijk deel van hun inkomen verdienen met dit werk. Een derde van de respondenten geeft aan niet te weten of dit het geval is. Belangrijk deel inkomen hulp uit werk als huishoudelijke hulp / alfahulp? (basis = iedereen = 526) 36% 49% 15% Ja Nee Dat weet ik niet 28

29 Grootste groep maakt sinds één tot vijf jaar gebruik van hulp Bijna vier op de tien gebruikers van hulp doet dit sinds één tot vijf jaar. Drie op de tien gebruikers maken sinds drie maanden tot een jaar gebruik van hulp en een kleine groep (11%) is relatief nieuwe gebruiker van alfahulp of huishoudelijke hulp. Eén op de vijf maakt al langer dan vijf jaar gebruik van hulp. Bij de hulpgebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger zien we een grotere groep (37%) die al langer dan vijf jaar gebruik maakt van alfahulp of huishoudelijke hulp. Hoe lang maakt u al gebruik van hulp? (basis = iedereen = 526) 11% 30% 39% 20% < 3 maanden 3 maanden - 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 29

30 Hulp gemiddeld gevraagd voor 5,5 uur per week Gebruikers van hulp huren dit gemiddeld in voor 5,5 uur per week. Dit zien we ook terug in het gemiddeld aantal dagen per week waarvoor hulp wordt gevraagd. De grootste groep (44%) heeft hulp voor gemiddeld één dag per week. Ongeveer twee op de tien hebben hulp voor één dag per twee weken en twee dagen per week. Bij jongere gebruikers (25 t/m 34 jaar) van hulp zien we een iets hoger aantal uren waarvoor hulp wordt ingeschakeld: 6,1 uur per week t.o.v. 3,7 uur voor gebruikers van 65 jaar en ouder. Gemiddeld aantal dagen hulp per week (basis = iedereen = 526) Minder dan 1 dag 1 dag 2 dagen 21% 21% 44% Aantal uren hulp per week per leeftijdsgroep 18 t/m t/m t/m t/m t/m dagen 4 dagen of meer 4% 9% 5,4 6,1 5,8 5,4 4,3 3,7 30

31 Twee derde: Hulpvraag blijft gelijk Het merendeel van de gebruikers verwacht dat de vraag naar hulp in de toekomst gelijk zal blijven. Een kleine groep (15%) geeft aan te verwachten dat zij meer hulp gaan gebruiken, ongeveer één op de tien verwacht juist minder hulp te gaan gebruiken in de toekomst. De hulpgebruikers met een minimum of lager dan modaal inkomen verwachten iets vaker (17% vs. 11% gemiddeld) minder hulp te gaan gebruiken in de toekomst. Gebruikers met een inkomen van twee keer modaal of hoger verwachten vaker dat de hulpvraag gelijk blijft (82%). Tenslotte geven ook 65-plussers vaker aan dat zij verwachten meer hulp te gaan inhuren in de toekomst (41%). Verwacht u in de toekomst meer of minder hulp te gaan inhuren? (basis = iedereen = 526) 2% 9% 67% 15% 6% Veel minder Minder Gelijk Meer Veel meer Weet ik niet 31

32 Onderzoeksverantwoording Bijlage I

33 Details veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd onder respondenten in een access panel. Hierin bevinden zich respondenten die tegen een beloning mee doen aan onderzoek. Dit is een gangbare manier van onderzoek doen onder algemene doelgroepen. De samenstelling van de steekproef is weergegeven op de volgende pagina s. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 april In totaal hebben 526 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Deze respondenten voldeden aan de vooraf gestelde criteria: - Ouder dan 18 jaar. - Maakt gebruik van alfahulp of huishoudelijke hulp. - Deze hulp wordt niet ingehuurd via een organisatie en wordt door de gebruiker volledig zelf betaald. 33

34 Achtergrondgegevens respondenten (1/2) Geslacht Geslacht N % Man % Vrouw % Totaal % Opleidingsniveau Opleidingsniveau N % Minimum inkomen 26 5% Onder modaal 50 10% Modaal % 1 tot 2x modaal % Meer dan 2x modaal 62 12% Weet ik niet 29 6% Zeg ik liever niet 81 15% Totaal % Leeftijd Leeftijd N % 18 t/m % 25 t/m % 35 t/m % 45 t/m % 55 t/m % 65 of ouder 41 8% Totaal % Werksituatie Werksituatie N % Zelfstandig ondernemer / zzp-er 52 10% Werkzaam in loondienst (bij de overheid) 80 15% Werkzaam in loondienst (niet bij de overheid) % Werkloos / werkzoekend / bijstand 25 5% Gepensioneerd / VUT 57 11% Studerend / schoolgaand 50 10% Anders, namelijk: 29 6% Totaal % 34

35 Achtergrondgegevens respondenten (2/2) Regio (Nielsen) Regio (Nielsen) N % Drie grote steden 82 16% Rest West % Noord 57 11% Zuid % Oost % Totaal % Woonomgeving Woonomgeving N % Stedelijk % Vrouw % Totaal % Soort hulp Soort hulp N % Huishoudelijke hulp/werkster, huur ik in als particulier Situatie huishouden 85% 449 Huishoudelijke hulp/werkster, werkt als zzp-er 13% 68 Alfahulp, huur ik in als particulier 2% 9 Totaal % Situatie huishouden N % Drie grote steden 82 16% Rest West % Noord 57 11% Zuid % Oost % Totaal % 35

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I Opgave 2 De positie van huishoudelijk werkers Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en tabel 2. Inleiding In deze opgave staat de maatschappelijke positie van huishoudelijk werkers en de omgang met hun

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding Pensioenverdeling Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding 1 Onderzoeksresultaten 2 Ruim de helft heeft het formulier ingevuld en opgestuurd. 31% van de niet-gebruikers heeft geen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie