Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtenquête hostel Leidsche Maan"

Transcriptie

1 Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527

2 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Het hostel 6 2 Overlast in de buurt 8 3 Meldingen 11 Bijlage de vragenlijst 12 2

3 Samenvatting In het kader van het project BinnenPlaats kent Utrecht verschillende opvangvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen. Leidsche Maan is het laatste hostel dat is gerealiseerd. In dit hostel is plaats voor 35 bewoners. Een van de uitgangspunten van BinnenPlaats is dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt van een hostel niet negatief mogen worden beïnvloed. Hiervoor worden metingen verricht. In 2009 is de zogenaamde nulmeting uitgevoerd, circa een half jaar voordat het hostel werd geopend. Een jaar later heeft de eenmeting plaatsgevonden. Omdat er daarna weinig nieuwbouw in de directe omgeving is gerealiseerd, heeft sindsdien geen meting meer plaatsgevonden. Omdat recent sprake lijkt te zijn van meer overlast, is in overleg met de beheergroep besloten een tussenmeting te verrichten. Hiervoor is een korte enquête uitgezet onder circa 200 buurtbewoners, waarvan 35 bewoners van het hostel. De enquêtes konden via internet worden ingevuld. Aansluitend zijn bewoners die niet via internet hadden gereageerd, telefonisch benaderd (indien mogelijk) of aan huis bezocht. In totaal zijn 106 enquêtes afgenomen, een respons van 67% (wanneer de hostelbewoners buiten beschouwing worden gelaten). De belangrijkste resultaten die hieruit naar voren komen, zijn: Het hostel Bijna iedereen in de buurt weet dat het hostel er is (91%). Bijna de helft (45%) van de respondenten heeft iets gemerkt van het hostel, ruim de helft niet (55%). Wanneer bewoners in een open vraag moeten aangeven wat men vooral merkt van het hostel, geeft men vooral aan dat er wordt gedeald (circa één op de vijf respondenten die iets merken) en dat er vage types rondlopen in de buurt (circa één op de tien respondenten). Daarnaast worden geluidsoverlast, rondhangende mensen, brandalarm en overlast van auto s meermalen genoemd. Respondenten uit de atelierwoningen merken vaker dan gemiddeld iets van het hostel (84%), respondenten uit de koopwoningen minder vaak (21%). Bijna de helft (44%) van de buurtbewoners heeft wel eens contact gehad met het hostel of zijn bewoners. Een kwart is wel eens aangesproken op straat, één op de tien respondenten is wel eens langs geweest bij het hostel en 9% is naar een open dag geweest. Overlast Van de verschillende vormen van overlast die zijn voorgelegd aan de respondenten, komt handel in drugs op straat komt het meest voor in de buurt (21% vaak en 28% soms), gevolgd door auto s die met hoge snelheid langsrijden (20% vaak, 21% soms). Volgens één op de vijf tot één op de vier bewoners komt het vaak of soms voor dat er dronken mensen op straat lopen, op straat drugs worden gebruikt, er overlast is van verslaafden en dat mensen lastig gevallen worden op straat. Handel in drugs op straat komt volgens de respondenten uit de atelierwoningen vaker dan gemiddeld voor. 3

4 Vergeleken met de voorgaande metingen is vooral de handel in drugs op straat toegenomen (van in 2009 tot 11% in 2010 en 21% in 2013). Meldingen Een kwart (2) van de respondenten heeft wel eens een melding doorgegeven van overlast of gevoelens van onveiligheid in de buurt. De meeste meldingen zijn terecht gekomen bij de wijkagent of de politie (17% van alle respondenten), een kleiner deel bij het hostel (8%). Het aandeel respondenten dat een melding heeft doorgegeven aan de politie is vergelijkbaar met Over de afhandeling van de meldingen zijn de respondenten over het algemeen (zeer) tevreden (47%). Een kwart is ontevreden hierover, veelal omdat er geen actie is ondernomen. 4

5 Inleiding In het kader van het project BinnenPlaats werkt de gemeente Utrecht sinds 1999 aan de realisering van 150 tot 200 opvangplaatsen met 24-uursbegeleiding voor verslaafde dak- en thuislozen in de stad. Met dit project wil de gemeente enerzijds de leefsituatie van de dak- en thuislozen verbeteren en anderzijds de overlast die deze groep veroorzaakt terugdringen. De woonvoorzieningen worden gerealiseerd in de vorm van hostels, verspreid over 9 locaties in de stad. Het hostel Leidsche Maan, waarvan de exploitatie in handen is van het Leger des Heils, is het laatste hostel dat in Utrecht is gerealiseerd. Het hostel is gevestigd over twee bouwlagen en heeft 35 plaatsen voor doorstromers, verdeeld over 25 eenpersoonskamers (2 huiskamers) en 10 semi-zelfstandige éénpersoonswoningen. De meeste bewoners zijn afkomstig uit andere hostels. Het complex bevat ook nog andere (huur)appartementen. Een van de uitgangspunten van BinnenPlaats is dat de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving door de komst van het hostel niet negatief mogen worden beïnvloed. Om dit te meten zijn bij het hostel Leidsche Maan inmiddels twee metingen verricht naar de leefbaarheid en veiligheid. Omdat recent sprake lijkt van toenemende overlast, is besloten een tussentijdse meting uit te voeren, in afgeslankte vorm. Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder de bewoners in de directe omgeving van het hostel, inclusief het hostel zelf. In totaal zijn 106 enquêtes afgenomen, waarvan 8 onder bewoners uit het hostel. Van de respons is 26% via internet gerealiseerd, 11% telefonisch en 6 persoonlijk bij de bewoners thuis. Het responspercentage bedraagt 67%, als de hostelbewoners buiten beschouwing worden gelaten. In deze rapportage zijn de resultaten van de tussenmeting weergegeven. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van de eerdere metingen. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de bekendheid van het hostel, de mate waarin buurtbewoners merken dat het hostel er is en het contact met hostelbewoners. In hoofdstuk 2 staat de overlast die buurtbewoners ervaren centraal. Het doorgeven van meldingen en het oordeel over de afhandeling van meldingen zijn aan de orde in hoofdstuk 3. Op de website van project BinnenPlaats ( van de gemeente Utrecht is meer informatie over het project te vinden. Daarnaast zijn op deze site alle metingen die zijn verricht voor de verschillende hostels opgenomen. 5

6 1 Het hostel Bekendheid met het hostel Bekendheid van de buurtbewoners met het hostel Leidsche Maan, in procenten (N=98*) n ie t b e ke n d 9% b e ke n d 91% Negen op de tien ondervraagde bewoners weten dat bij hen in de buurt het hostel Leidsche Maan is gevestigd. Iets gemerkt van het hostel Percentage van de buurtbewoners dat iets gemerkt heeft van het hostel (N=98*) iets gem erkt 45% niets gem erkt 55% Bijna de helft van de buurtbewoners heeft iets gemerkt van het hostel, ruim de helft merkt er niets van. Bewoners die iets merken van het hostel geven vooral aan dat er wordt gedeald. Circa één op de vijf respondenten brengt dit naar voren. Daarnaast lopen er volgens de bewoners soms vreemde/vage types rond. Overige zaken die in relatie tot het hostel meerdere keren worden genoemd, zijn: geluidsoverlast, rondhangende mensen, brandalarm dat afgaat en overlast van auto s (inclusief auto-inbraak). Zaken die slechts een enkele keer worden genoemd, zijn: tippelen en troep op straat. Enkele respondenten geven expliciet aan wel te merken dat het hostel er is, maar hiervan geen overlast te ervaren (4%). 6

7 Percentage van de bewoners dat iets gemerkt heeft van het hostel, naar woningtype (N=98*) huurw oning 39% koopw oning 14% atelierw oning 84% Bewoners van de atelierwoningen merken veruit het meest van het hostel (84%). Van de bewoners van de huurwoningen geeft 39% aan iets van het hostel te merken. Bewoners van de koopwoningen merken het minst van het hostel (14%). Contact met de hostelbewoners Contact met de bewoners van het hostel Leidsche Maan, in procenten (N=98*) aangesproken op straat 26% langs geweest bij het hostel 10% open dag 9% ander contact 9% geen contact 56% Ruim de helft (56%) van de buurtbewoners heeft tot nu toe geen contact gehad met bewoners van het hostel. Respondenten die wel contact hebben gehad met hostelbewoners, zijn in de meeste gevallen aangesproken op straat (26%). Eén op de tien respondenten is langs geweest bij het hostel, een vergelijkbaar aandeel is naar de open dag geweest (9%) of heeft op een andere manier contact gehad (9%). Enkele van hen maken deel uit van de beheergroep, andere hebben ooit gedag gezegd of een praatje gemaakt met een bewoner. 7

8 2 Overlast in de buurt De buurtbewoners hebben de vraag voorgelegd gekregen in hoeverre de volgende vormen van overlast volgens hen voorkomen in de buurt. Voorkomen van vormen van overlast in de buurt, in procenten (N varieert van 87 tot 95*) handel in drugs op straat 21% 28% 51% auto s die m et hoge snelheid langs scheuren 20% 21% 59% gebruik van drugs op straat 7% 20% 7 dronken m ensen op straat 2 74% overlast van verslaafden 6% 15% 79% m ensen die op straat worden lastig gevallen 4% 17% 79% auto s die m et harde m uziek langs rijden 15% 82% w ildplassen 9% 88% bedreiging 2% 98% kom t vaak voor kom t som s voor kom t (bijna) nooit voor Bewoners die hebben aangegeven hierop geen antwoord te kunnen geven, zijn buiten beschouwing gelaten. Dit varieert van voor auto s die met hoge snelheid langs scheuren of overlast van verslaafden tot 11% van de bewoners die niet weet in hoeverre handel in drugs op straat al dan niet (vaak) voorkomt. Van de verschillende vormen van overlast komt handel in drugs het meest voor in de buurt volgens de respondenten. Eén op de vijf respondenten geeft aan dat dit vaak voorkomt en nog eens ruim een kwart denkt dat dit soms voorkomt. Ook auto s die met hoge snelheid langs scheuren, is een verschijnsel dat volgens één op de vijf bewoners vaak voorkomt en volgens nog eens één op de vijf soms. Gebruik van drugs op straat, dronken mensen op straat, overlast van verslaafden en mensen die worden lastiggevallen op straat, komen volgens een vijfde tot een kwart van de respondenten soms tot vaak voor in de buurt. Auto s die met harde muziek langsrijden is een verschijnsel dat volgens één op de zes respondenten soms tot vaak voorkomt en wildplassen volgens één op de acht. Bedreiging komt vrijwel niet voor (2% soms). De bewoners van de atelierwoningen geven veel vaker dan gemiddeld aan dat handel in drugs op straat vaak of soms voorkomt in de buurt (85%). 8

9 Van de 8 bewoners van het hostel geven er 6 aan dat handel in drugs op straat vaak (2) of soms (4) voorkomen in de buurt, 4 bewoners geven aan dat er vaak (2) of soms (2) auto s met hoge snelheid door de straat scheuren, en 2 hostelbewoners denken dat er wel eens overlast van verslaafden voorkomt. Wijze waarop men weet van de vormen van overlast, in procenten (N varieert van 22 tot 50*) handel in drugs op straat 22% 96% dronken m ensen op straat 21% 8 gebruik van drugs op straat 39% 74% overlast van verslaafden 36% 68% gezien auto s die m et hoge snelheid langs scheuren 5 59% gehoord De meeste vormen van overlast die volgens respondenten soms tot vaak voorkomen, hebben respondenten zelf waargenomen. Dit geldt het meest voor handel in drugs op straat (96%), maar ook voor dronken mensen op straat (8), gebruik van drugs op straat (74%) en overlast van verslaafden (68%). Auto s die met hoge snelheid langs scheuren heeft men zowel gezien als gehoord. Gehoord kan bij het langsrijden van auto s ook geïnterpreteerd zijn als zelf gehoord (in plaats van gehoord van anderen). Vormen van overlast die vaak voorkomen volgens de buurtbewoners, in 2013, 2010 en 2009* handel in drugs op straat 11% 21% gebruik van drugs op straat 2% 7% 8% overlast van verslaafden m ensen die op straat w orden lastig gevallen w ildplassen dronken m ensen op straat bedreiging 6% 6% 2% 4% 5% 4% 6% 5% 2% 1%

10 Wanneer de overlast die volgens bewoners vaak voorkomt, wordt vergeleken met de eerdere metingen die hebben plaatsgevonden, dan valt op dat vooral handel in drugs sterk is toegenomen. In 2009 kwam dit nog nauwelijks voor (). In 2010 gaf één op de tien respondenten aan dat dit vaak voorkwam en nu één op de vijf. De overige vormen van overlast komen nu niet echt veel vaker of minder vaak voor. Wanneer ook wordt gekeken naar de vormen van overlast die soms voorkomen dan komt handel in drugs vergeleken met de vorige metingen eveneens vaker soms voor: 9% in 2009, 14% in 2010 en 28% in Dit geldt ook voor gebruik van drugs op straat (8%, 14%, 20%), overlast van verslaafden (2%, 9%, 15%) en dronken mensen op straat (, 11%, 2). Bij de vergelijking in de tijd moet rekening worden gehouden met het feit dat het onderzoek bij deze meting alleen betrekking heeft op de directe omgeving van het hostel en bij de vorige metingen vooral op het gebied aan de andere kant van het spoor omdat aan de kant van het hostel nog nauwelijks woningen waren gerealiseerd. 10

11 3 Meldingen Meldgedrag van de bewoners, in procenten (N=98*) wijkagent / politie 17% hostel 8% elders w ijkbureau 1% geen m elding doorgegeven 77% Een kwart van de respondenten heeft wel eens een melding doorgegeven van overlast of gevoelens van onveiligheid in de buurt. De meeste respondenten hebben zich hierbij gericht tot de wijkagent of de politie (17%). Een klein deel is naar het hostel zelf gegaan (8%). Er is één bewoner die de melding heeft doorgegeven aan de beheergroep, één bewoner is naar de bewonersvereniging gegaan en een andere bewoner heeft zich gewend tot de brandweer. Bewoners van de atelierwoningen hebben zich vaker dan gemiddeld tot de wijkagent of de politie gewend (32%). De hostelbewoners hebben zelf geen meldingen doorgegeven aan een instantie. Meldgedrag bij de wijkagent of de politie 2013, 2010 en 2009, in procenten (2013 n=98, 2010 n=129, 2009 n=111) % % % Vergeleken met de vorige meting hebben ongeveer evenveel respondenten een melding doorgegeven. In 2009 lag dit aandeel hoger. Tevredenheid over de afhandeling Over de afhandeling van de melding zijn de meeste respondenten positief gestemd. Van de (17) bewoners die een melding hebben gedaan is bijna de helft (47%) tevreden of zeer tevreden over de afhandeling ervan, 29% beoordeelt de afhandeling als neutraal en 24% is niet tevreden. Dit zijn 4 respondenten, waarvan er 3 aangeven dat er geen actie is ondernomen nadat de melding is doorgegeven. Eén respondent was van mening dat de politie ook niet veel kon doen. De respondenten die ontevreden zijn, hebben allemaal een melding doorgegeven aan de politie of de wijkagent. 11

12 Bijlage Vragenlijst Tussenmeting hostel Leidsche Maan 1. Vlakbij u in de buurt is het hostel Leidsche Maan gevestigd. Wist u dit voordat u de aankondigingsbrief voor dit onderzoek kreeg? 1. ja 2. nee 2. Merkt u iets van aanwezigheid van het hostel? Zo ja, kunt u zo duidelijk mogelijk aangeven wat u merkt en waar u dit merkt? 1. nee, ik merk helemaal niets van het hostel 2. ja, ik merk dat het hostel er is, namelijk.. Wat merkt u: Waar merkt u dit: Wat merkt u: Waar merkt u dit: Wat merkt u: Waar merkt u dit: 12

13 3. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende zaken bij in de buurt voorkomen? A gebruik van drugs op straat komt vaak voor komt soms voor komt (bijna) nooit voor weet niet / geen mening B handel in drugs op straat C dronken mensen op straat D overlast van verslaafden E mensen die op straat worden lastig gevallen F bedreiging G auto s die met harde muziek langs rijden H auto s die met hoge snelheid langs scheuren I wildplassen 4. Indien bovenstaande zaken vaak of soms voorkomen: kunt u aangeven of u dit zelf hebt gezien, erover hebt gehoord of erover hebt gelezen? (meer antwoorden mogelijk) Zelf gezien Gehoord Gelezen weet niet / A B C D E F G H I gebruik van drugs op straat handel in drugs op straat dronken mensen op straat overlast van verslaafden mensen die op straat worden lastig gevallen bedreiging auto s die met harde muziek langs rijden auto s die met hoge snelheid langs scheuren wildplassen 5. Heeft u wel eens een melding doorgegeven over overlast of gevoelens van onveiligheid die u in de buurt heeft ervaren? Zo ja, aan wie heeft u die melding doorgegeven? Meer antwoorden mogelijk. 1. geen melding doorgegeven door naar vraag 7 2. ja, bij wijkagent / politie 3. ja, bij hostel 4. ja, bij wijkbureau 5. ja, elders, namelijk.. 13

14 6. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van uw melding door? Indien (zeer) ontevreden: kunt u aangeven waarom u ontevreden bent? 1. zeer tevreden 2. tevreden 3. neutraal 4. ontevreden, omdat 5. zeer ontevreden, omdat 7. Heeft u wel eens contact gehad met de bewoners van het hostel? 1. ja, naar de open dag geweest 2. ja, wel eens langs geweest bij het hostel 3. ja, wel eens aangesproken op straat 4. ja, op een andere manier nl. 5. Nee, nooit contact hiermee gehad 8. Hoe lang woont u in uw huidige woning? 1. minder dan 1 jaar 2. 1 tot 2 jaar 3. 2 tot 3 jaar 4. meer dan 3 jaar 9. Woont u in een huurwoning, in een koopwoning of in een atelierwoning? 1. huurwoning 2. koopwoning 3. atelierwoning Dit waren de vragen voor het onderzoek Hartelijk dank voor uw medewerking 14

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Leidsche Maan Eenmeting 2011 DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2011 Projectnummer 435 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 11 1 Het beheergebied 13 1.1

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Eenmeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September Projectnummer 524 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 1 SP Wijkrapport Quirijnstok en Heikant Inleiding De SP is in september Quirijnstok en de Heikant in geweest om in gesprek

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere

Monitor Leefbaarheid. beheergebied hostel Blekerstraat Almere. Tweemeting, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere Monitor Leefbaarheid beheergebied hostel Blekerstraat Almere Tweemeting, 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Almere DIMENSUS beleidsonderzoek September 2014 Projectnummer 580 Leeswijzer

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Beheergebied Hostel Wittevrouwensingel Derde meting 2007 Gecorrigeerde versie DIMENSUS beleidsonderzoek Oktober 2007 Projectnummer 270 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Samenvatting Dit jaar geeft bijna zes op de tien Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met eerdere

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet burgerparticipatie op het gebied van sociale veiligheid: WhatsAppgroepen

Factsheet burgerparticipatie op het gebied van sociale veiligheid: WhatsAppgroepen Factsheet burgerparticipatie op het gebied van sociale veiligheid: WhatsAppgroepen Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens: Instituut voor Veiligheid/Lectoraat Kennisanalyse Sociale

Nadere informatie

165 huizen in onderzoeksgebied

165 huizen in onderzoeksgebied Resultaten vragenlijst Blijham In de periode oktober december zijn de bewoners aan de Kerklaan, Plantsoenweg, Middenweg, Raadhuisstraat en Beukenlaan benaderd om mee te werken aan een onderzoek dat Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Wijkbezoeken. persoonlijke contacten persoonlijke meningen

Wijkbezoeken. persoonlijke contacten persoonlijke meningen persoonlijke contacten persoonlijke meningen gemeente nijmegen directie strategie en projecten februari 2003 Inhoudsopgave 1 Vooraf 3 1.1 Sterke wijken, sociale stad 3 1.2 onderzoek 3 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Skaeve Huse op de Staart

Skaeve Huse op de Staart Skaeve Huse op de Staart LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST VOOR DE PLAATSING Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Leefbaarheid buurt 3. Overlast 4. Gevoel van veiligheid 5. Skaeve Huse Eind 2018

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding Wijkpleinen en KOO Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek 1. Inleiding In deze notitie staan cijfers over de bekendheid en het gebruik van de wijkpleinen in s-hertogenbosch. En cijfers over de

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%. Samenvatting aangiftebereidheid fietsendiefstal, 4-meting 2015 Het Delft Internet Panel (DIP) is in januari 2015 voor de vijfde maal benaderd over het onderwerp fietsendiefstal (de 4-meting). In september

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

SAMENVATTING 2-METING PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST

SAMENVATTING 2-METING PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST Opdrachtgever: Gemeente Zeist Datum: maart 2018 Uitvoering: QUO-communications Winthontlaan 200, Postbus 85183, 3508 AD Utrecht Telefoon 030-2800434, fax 030-2800377 E-mail: info@quo-communications.nl

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie