Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtenquête hostel Leidsche Maan"

Transcriptie

1 Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527

2 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Het hostel 6 2 Overlast in de buurt 8 3 Meldingen 11 Bijlage de vragenlijst 12 2

3 Samenvatting In het kader van het project BinnenPlaats kent Utrecht verschillende opvangvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen. Leidsche Maan is het laatste hostel dat is gerealiseerd. In dit hostel is plaats voor 35 bewoners. Een van de uitgangspunten van BinnenPlaats is dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt van een hostel niet negatief mogen worden beïnvloed. Hiervoor worden metingen verricht. In 2009 is de zogenaamde nulmeting uitgevoerd, circa een half jaar voordat het hostel werd geopend. Een jaar later heeft de eenmeting plaatsgevonden. Omdat er daarna weinig nieuwbouw in de directe omgeving is gerealiseerd, heeft sindsdien geen meting meer plaatsgevonden. Omdat recent sprake lijkt te zijn van meer overlast, is in overleg met de beheergroep besloten een tussenmeting te verrichten. Hiervoor is een korte enquête uitgezet onder circa 200 buurtbewoners, waarvan 35 bewoners van het hostel. De enquêtes konden via internet worden ingevuld. Aansluitend zijn bewoners die niet via internet hadden gereageerd, telefonisch benaderd (indien mogelijk) of aan huis bezocht. In totaal zijn 106 enquêtes afgenomen, een respons van 67% (wanneer de hostelbewoners buiten beschouwing worden gelaten). De belangrijkste resultaten die hieruit naar voren komen, zijn: Het hostel Bijna iedereen in de buurt weet dat het hostel er is (91%). Bijna de helft (45%) van de respondenten heeft iets gemerkt van het hostel, ruim de helft niet (55%). Wanneer bewoners in een open vraag moeten aangeven wat men vooral merkt van het hostel, geeft men vooral aan dat er wordt gedeald (circa één op de vijf respondenten die iets merken) en dat er vage types rondlopen in de buurt (circa één op de tien respondenten). Daarnaast worden geluidsoverlast, rondhangende mensen, brandalarm en overlast van auto s meermalen genoemd. Respondenten uit de atelierwoningen merken vaker dan gemiddeld iets van het hostel (84%), respondenten uit de koopwoningen minder vaak (21%). Bijna de helft (44%) van de buurtbewoners heeft wel eens contact gehad met het hostel of zijn bewoners. Een kwart is wel eens aangesproken op straat, één op de tien respondenten is wel eens langs geweest bij het hostel en 9% is naar een open dag geweest. Overlast Van de verschillende vormen van overlast die zijn voorgelegd aan de respondenten, komt handel in drugs op straat komt het meest voor in de buurt (21% vaak en 28% soms), gevolgd door auto s die met hoge snelheid langsrijden (20% vaak, 21% soms). Volgens één op de vijf tot één op de vier bewoners komt het vaak of soms voor dat er dronken mensen op straat lopen, op straat drugs worden gebruikt, er overlast is van verslaafden en dat mensen lastig gevallen worden op straat. Handel in drugs op straat komt volgens de respondenten uit de atelierwoningen vaker dan gemiddeld voor. 3

4 Vergeleken met de voorgaande metingen is vooral de handel in drugs op straat toegenomen (van in 2009 tot 11% in 2010 en 21% in 2013). Meldingen Een kwart (2) van de respondenten heeft wel eens een melding doorgegeven van overlast of gevoelens van onveiligheid in de buurt. De meeste meldingen zijn terecht gekomen bij de wijkagent of de politie (17% van alle respondenten), een kleiner deel bij het hostel (8%). Het aandeel respondenten dat een melding heeft doorgegeven aan de politie is vergelijkbaar met Over de afhandeling van de meldingen zijn de respondenten over het algemeen (zeer) tevreden (47%). Een kwart is ontevreden hierover, veelal omdat er geen actie is ondernomen. 4

5 Inleiding In het kader van het project BinnenPlaats werkt de gemeente Utrecht sinds 1999 aan de realisering van 150 tot 200 opvangplaatsen met 24-uursbegeleiding voor verslaafde dak- en thuislozen in de stad. Met dit project wil de gemeente enerzijds de leefsituatie van de dak- en thuislozen verbeteren en anderzijds de overlast die deze groep veroorzaakt terugdringen. De woonvoorzieningen worden gerealiseerd in de vorm van hostels, verspreid over 9 locaties in de stad. Het hostel Leidsche Maan, waarvan de exploitatie in handen is van het Leger des Heils, is het laatste hostel dat in Utrecht is gerealiseerd. Het hostel is gevestigd over twee bouwlagen en heeft 35 plaatsen voor doorstromers, verdeeld over 25 eenpersoonskamers (2 huiskamers) en 10 semi-zelfstandige éénpersoonswoningen. De meeste bewoners zijn afkomstig uit andere hostels. Het complex bevat ook nog andere (huur)appartementen. Een van de uitgangspunten van BinnenPlaats is dat de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving door de komst van het hostel niet negatief mogen worden beïnvloed. Om dit te meten zijn bij het hostel Leidsche Maan inmiddels twee metingen verricht naar de leefbaarheid en veiligheid. Omdat recent sprake lijkt van toenemende overlast, is besloten een tussentijdse meting uit te voeren, in afgeslankte vorm. Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder de bewoners in de directe omgeving van het hostel, inclusief het hostel zelf. In totaal zijn 106 enquêtes afgenomen, waarvan 8 onder bewoners uit het hostel. Van de respons is 26% via internet gerealiseerd, 11% telefonisch en 6 persoonlijk bij de bewoners thuis. Het responspercentage bedraagt 67%, als de hostelbewoners buiten beschouwing worden gelaten. In deze rapportage zijn de resultaten van de tussenmeting weergegeven. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van de eerdere metingen. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de bekendheid van het hostel, de mate waarin buurtbewoners merken dat het hostel er is en het contact met hostelbewoners. In hoofdstuk 2 staat de overlast die buurtbewoners ervaren centraal. Het doorgeven van meldingen en het oordeel over de afhandeling van meldingen zijn aan de orde in hoofdstuk 3. Op de website van project BinnenPlaats (www.utrecht.nl/binnenplaats) van de gemeente Utrecht is meer informatie over het project te vinden. Daarnaast zijn op deze site alle metingen die zijn verricht voor de verschillende hostels opgenomen. 5

6 1 Het hostel Bekendheid met het hostel Bekendheid van de buurtbewoners met het hostel Leidsche Maan, in procenten (N=98*) n ie t b e ke n d 9% b e ke n d 91% Negen op de tien ondervraagde bewoners weten dat bij hen in de buurt het hostel Leidsche Maan is gevestigd. Iets gemerkt van het hostel Percentage van de buurtbewoners dat iets gemerkt heeft van het hostel (N=98*) iets gem erkt 45% niets gem erkt 55% Bijna de helft van de buurtbewoners heeft iets gemerkt van het hostel, ruim de helft merkt er niets van. Bewoners die iets merken van het hostel geven vooral aan dat er wordt gedeald. Circa één op de vijf respondenten brengt dit naar voren. Daarnaast lopen er volgens de bewoners soms vreemde/vage types rond. Overige zaken die in relatie tot het hostel meerdere keren worden genoemd, zijn: geluidsoverlast, rondhangende mensen, brandalarm dat afgaat en overlast van auto s (inclusief auto-inbraak). Zaken die slechts een enkele keer worden genoemd, zijn: tippelen en troep op straat. Enkele respondenten geven expliciet aan wel te merken dat het hostel er is, maar hiervan geen overlast te ervaren (4%). 6

7 Percentage van de bewoners dat iets gemerkt heeft van het hostel, naar woningtype (N=98*) huurw oning 39% koopw oning 14% atelierw oning 84% Bewoners van de atelierwoningen merken veruit het meest van het hostel (84%). Van de bewoners van de huurwoningen geeft 39% aan iets van het hostel te merken. Bewoners van de koopwoningen merken het minst van het hostel (14%). Contact met de hostelbewoners Contact met de bewoners van het hostel Leidsche Maan, in procenten (N=98*) aangesproken op straat 26% langs geweest bij het hostel 10% open dag 9% ander contact 9% geen contact 56% Ruim de helft (56%) van de buurtbewoners heeft tot nu toe geen contact gehad met bewoners van het hostel. Respondenten die wel contact hebben gehad met hostelbewoners, zijn in de meeste gevallen aangesproken op straat (26%). Eén op de tien respondenten is langs geweest bij het hostel, een vergelijkbaar aandeel is naar de open dag geweest (9%) of heeft op een andere manier contact gehad (9%). Enkele van hen maken deel uit van de beheergroep, andere hebben ooit gedag gezegd of een praatje gemaakt met een bewoner. 7

8 2 Overlast in de buurt De buurtbewoners hebben de vraag voorgelegd gekregen in hoeverre de volgende vormen van overlast volgens hen voorkomen in de buurt. Voorkomen van vormen van overlast in de buurt, in procenten (N varieert van 87 tot 95*) handel in drugs op straat 21% 28% 51% auto s die m et hoge snelheid langs scheuren 20% 21% 59% gebruik van drugs op straat 7% 20% 7 dronken m ensen op straat 2 74% overlast van verslaafden 6% 15% 79% m ensen die op straat worden lastig gevallen 4% 17% 79% auto s die m et harde m uziek langs rijden 15% 82% w ildplassen 9% 88% bedreiging 2% 98% kom t vaak voor kom t som s voor kom t (bijna) nooit voor Bewoners die hebben aangegeven hierop geen antwoord te kunnen geven, zijn buiten beschouwing gelaten. Dit varieert van voor auto s die met hoge snelheid langs scheuren of overlast van verslaafden tot 11% van de bewoners die niet weet in hoeverre handel in drugs op straat al dan niet (vaak) voorkomt. Van de verschillende vormen van overlast komt handel in drugs het meest voor in de buurt volgens de respondenten. Eén op de vijf respondenten geeft aan dat dit vaak voorkomt en nog eens ruim een kwart denkt dat dit soms voorkomt. Ook auto s die met hoge snelheid langs scheuren, is een verschijnsel dat volgens één op de vijf bewoners vaak voorkomt en volgens nog eens één op de vijf soms. Gebruik van drugs op straat, dronken mensen op straat, overlast van verslaafden en mensen die worden lastiggevallen op straat, komen volgens een vijfde tot een kwart van de respondenten soms tot vaak voor in de buurt. Auto s die met harde muziek langsrijden is een verschijnsel dat volgens één op de zes respondenten soms tot vaak voorkomt en wildplassen volgens één op de acht. Bedreiging komt vrijwel niet voor (2% soms). De bewoners van de atelierwoningen geven veel vaker dan gemiddeld aan dat handel in drugs op straat vaak of soms voorkomt in de buurt (85%). 8

9 Van de 8 bewoners van het hostel geven er 6 aan dat handel in drugs op straat vaak (2) of soms (4) voorkomen in de buurt, 4 bewoners geven aan dat er vaak (2) of soms (2) auto s met hoge snelheid door de straat scheuren, en 2 hostelbewoners denken dat er wel eens overlast van verslaafden voorkomt. Wijze waarop men weet van de vormen van overlast, in procenten (N varieert van 22 tot 50*) handel in drugs op straat 22% 96% dronken m ensen op straat 21% 8 gebruik van drugs op straat 39% 74% overlast van verslaafden 36% 68% gezien auto s die m et hoge snelheid langs scheuren 5 59% gehoord De meeste vormen van overlast die volgens respondenten soms tot vaak voorkomen, hebben respondenten zelf waargenomen. Dit geldt het meest voor handel in drugs op straat (96%), maar ook voor dronken mensen op straat (8), gebruik van drugs op straat (74%) en overlast van verslaafden (68%). Auto s die met hoge snelheid langs scheuren heeft men zowel gezien als gehoord. Gehoord kan bij het langsrijden van auto s ook geïnterpreteerd zijn als zelf gehoord (in plaats van gehoord van anderen). Vormen van overlast die vaak voorkomen volgens de buurtbewoners, in 2013, 2010 en 2009* handel in drugs op straat 11% 21% gebruik van drugs op straat 2% 7% 8% overlast van verslaafden m ensen die op straat w orden lastig gevallen w ildplassen dronken m ensen op straat bedreiging 6% 6% 2% 4% 5% 4% 6% 5% 2% 1%

10 Wanneer de overlast die volgens bewoners vaak voorkomt, wordt vergeleken met de eerdere metingen die hebben plaatsgevonden, dan valt op dat vooral handel in drugs sterk is toegenomen. In 2009 kwam dit nog nauwelijks voor (). In 2010 gaf één op de tien respondenten aan dat dit vaak voorkwam en nu één op de vijf. De overige vormen van overlast komen nu niet echt veel vaker of minder vaak voor. Wanneer ook wordt gekeken naar de vormen van overlast die soms voorkomen dan komt handel in drugs vergeleken met de vorige metingen eveneens vaker soms voor: 9% in 2009, 14% in 2010 en 28% in Dit geldt ook voor gebruik van drugs op straat (8%, 14%, 20%), overlast van verslaafden (2%, 9%, 15%) en dronken mensen op straat (, 11%, 2). Bij de vergelijking in de tijd moet rekening worden gehouden met het feit dat het onderzoek bij deze meting alleen betrekking heeft op de directe omgeving van het hostel en bij de vorige metingen vooral op het gebied aan de andere kant van het spoor omdat aan de kant van het hostel nog nauwelijks woningen waren gerealiseerd. 10

11 3 Meldingen Meldgedrag van de bewoners, in procenten (N=98*) wijkagent / politie 17% hostel 8% elders w ijkbureau 1% geen m elding doorgegeven 77% Een kwart van de respondenten heeft wel eens een melding doorgegeven van overlast of gevoelens van onveiligheid in de buurt. De meeste respondenten hebben zich hierbij gericht tot de wijkagent of de politie (17%). Een klein deel is naar het hostel zelf gegaan (8%). Er is één bewoner die de melding heeft doorgegeven aan de beheergroep, één bewoner is naar de bewonersvereniging gegaan en een andere bewoner heeft zich gewend tot de brandweer. Bewoners van de atelierwoningen hebben zich vaker dan gemiddeld tot de wijkagent of de politie gewend (32%). De hostelbewoners hebben zelf geen meldingen doorgegeven aan een instantie. Meldgedrag bij de wijkagent of de politie 2013, 2010 en 2009, in procenten (2013 n=98, 2010 n=129, 2009 n=111) % % % Vergeleken met de vorige meting hebben ongeveer evenveel respondenten een melding doorgegeven. In 2009 lag dit aandeel hoger. Tevredenheid over de afhandeling Over de afhandeling van de melding zijn de meeste respondenten positief gestemd. Van de (17) bewoners die een melding hebben gedaan is bijna de helft (47%) tevreden of zeer tevreden over de afhandeling ervan, 29% beoordeelt de afhandeling als neutraal en 24% is niet tevreden. Dit zijn 4 respondenten, waarvan er 3 aangeven dat er geen actie is ondernomen nadat de melding is doorgegeven. Eén respondent was van mening dat de politie ook niet veel kon doen. De respondenten die ontevreden zijn, hebben allemaal een melding doorgegeven aan de politie of de wijkagent. 11

12 Bijlage Vragenlijst Tussenmeting hostel Leidsche Maan 1. Vlakbij u in de buurt is het hostel Leidsche Maan gevestigd. Wist u dit voordat u de aankondigingsbrief voor dit onderzoek kreeg? 1. ja 2. nee 2. Merkt u iets van aanwezigheid van het hostel? Zo ja, kunt u zo duidelijk mogelijk aangeven wat u merkt en waar u dit merkt? 1. nee, ik merk helemaal niets van het hostel 2. ja, ik merk dat het hostel er is, namelijk.. Wat merkt u: Waar merkt u dit: Wat merkt u: Waar merkt u dit: Wat merkt u: Waar merkt u dit: 12

13 3. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende zaken bij in de buurt voorkomen? A gebruik van drugs op straat komt vaak voor komt soms voor komt (bijna) nooit voor weet niet / geen mening B handel in drugs op straat C dronken mensen op straat D overlast van verslaafden E mensen die op straat worden lastig gevallen F bedreiging G auto s die met harde muziek langs rijden H auto s die met hoge snelheid langs scheuren I wildplassen 4. Indien bovenstaande zaken vaak of soms voorkomen: kunt u aangeven of u dit zelf hebt gezien, erover hebt gehoord of erover hebt gelezen? (meer antwoorden mogelijk) Zelf gezien Gehoord Gelezen weet niet / A B C D E F G H I gebruik van drugs op straat handel in drugs op straat dronken mensen op straat overlast van verslaafden mensen die op straat worden lastig gevallen bedreiging auto s die met harde muziek langs rijden auto s die met hoge snelheid langs scheuren wildplassen 5. Heeft u wel eens een melding doorgegeven over overlast of gevoelens van onveiligheid die u in de buurt heeft ervaren? Zo ja, aan wie heeft u die melding doorgegeven? Meer antwoorden mogelijk. 1. geen melding doorgegeven door naar vraag 7 2. ja, bij wijkagent / politie 3. ja, bij hostel 4. ja, bij wijkbureau 5. ja, elders, namelijk.. 13

14 6. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van uw melding door? Indien (zeer) ontevreden: kunt u aangeven waarom u ontevreden bent? 1. zeer tevreden 2. tevreden 3. neutraal 4. ontevreden, omdat 5. zeer ontevreden, omdat 7. Heeft u wel eens contact gehad met de bewoners van het hostel? 1. ja, naar de open dag geweest 2. ja, wel eens langs geweest bij het hostel 3. ja, wel eens aangesproken op straat 4. ja, op een andere manier nl. 5. Nee, nooit contact hiermee gehad 8. Hoe lang woont u in uw huidige woning? 1. minder dan 1 jaar 2. 1 tot 2 jaar 3. 2 tot 3 jaar 4. meer dan 3 jaar 9. Woont u in een huurwoning, in een koopwoning of in een atelierwoning? 1. huurwoning 2. koopwoning 3. atelierwoning Dit waren de vragen voor het onderzoek Hartelijk dank voor uw medewerking 14

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ERVAREN JEUGDOVERLAST IN EN NABIJ WINKELCENTRUM MAKADO

ONDERZOEK NAAR DE ERVAREN JEUGDOVERLAST IN EN NABIJ WINKELCENTRUM MAKADO ONDERZOEK NAAR DE ERVAREN JEUGDOVERLAST IN EN NABIJ WINKELCENTRUM MAKADO Voorjaar 2013 omslag D.indd 2 17-06-13 13:43 Onderzoek naar de ervaren jeugdoverlast in en nabij winkelcentrum Voorjaar 2013 1 In

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Beleving veiligheid Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Hoe

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Winkeliers- en passantenonderzoek December 2014 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU RIS.5910 Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU Evaluatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen Hier en Nu Inleiding: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in het beleidsplan

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie