Hoofdstuk 23 Discriminatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 23 Discriminatie"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het minst. Leidenaren die de voorkeur geven aan een relatie met iemand van dezelfde sekse of een biseksuele voorkeur hebben, zijn vaker van mening dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid voorkomt (7 vindt dat dit soms tot vaak voorkomt tegenover 4 van de heteroseksuelen). Vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden Afkomst % 3% 1 Religie 1 35% 21% 2 Leeft ijd 14% 34% 1 2 Geaardheid 3 1 Handicap 14% 33% 1 30% Sekse 34% 10% vaak soms zelden nooit weet ik nie Eén op de zeven Leidenaren is zelf wel eens gediscrimineerd. Daarnaast kent een kwart iemand in de eigen omgeving die wel eens is gediscrimineerd. Discriminatie vindt veelal op straat of in de eigen wijk of buurt plaats. Daarnaast komt dit vaker voor tijdens het uitgaan of in de discotheek. Het gaat meestal om uitgescholden worden, werk weigeren, gepest worden of intimidatie. Vier op de tien Leidenaren weten waar men een klacht over discriminatie kan melden. Zij zouden dit vooral doen bij het Bureau Discriminatiezaken () of bij de politie (14%). Het Bureau Discriminatiezaken was al bij een kwart van de Leidenaren vóór de Stadsenquête bekend. Wanneer wordt gevraagd naar de mening van Leidenaren over verschillende aspecten van homoseksualiteit dan vinden vrijwel alle Leidenaren (9) dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Van de Leidenaren staat 84% open voor een gesprek met kinderen of jongeren in hun omgeving over hun geaardheid, eveneens 84% maakt het niet uit om in een ziekenhuis door een homoseksuele arts te worden geholpen en ook 84% zou er geen problemen mee hebben als hun kind les zou krijgen van een homoseksuele leraar of lesbische lerares. Daarnaast is bijna driekwart van mening dat homoseksuele paren dezelfde rechten zouden moeten hebben als heterogene paren, vindt van niet. Over hand in hand lopen van mannen lopen de meningen het meest uiteen. Over het algemeen lijken vrouwen en hoger opgeleiden meer open te staan voor homoseksualiteit dan gemiddeld en lager opgeleiden en 55-plussers minder dan gemiddeld. Allochtone Leidenaren zijn iets minder positief en iets vaker neutraal tegenover homoseksualiteit dan autochtone Leidenaren. 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over mogelijke vormen van discriminatie in Leiden. Bij discriminatie gaat het om het benadelen van mensen of groepen mensen vanwege uiteenlopende kenmerken. Discriminatie kan verschillende vormen aannemen maar begint al bij het uitschelden van iemand op straat. DS1. Hoe vaak denkt u dat de volgende vormen van discriminatie in Leiden voorkomen? Afkomst bijv. omdat mensen van buitenlandse afkomst zijn Religie bijv. omdat mensen een bepaald geloof hebben Leeftijd bijv. op basis van leeftijd iemand ontslaan of niet aannemen voor een baan Geslacht bijv. geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen Seksuele geaardheid en/of genderidentiteit bijv. omdat mensen homoseksueel, lesbisch of transgender zijn Handicap bijv. wanneer mensen met een handicap bij gelijke bekwaamheid minder snel worden aangenomen Vaak Soms Zelden Nooit Weet ik niet DS2. Bent u zelf of is iemand uit uw naaste omgeving wel eens gediscrimineerd? Discriminatie vanwege U zelf Iemand uit mijn directe omgeving Afkomst Religie Leeftijd Geslacht Seksuele geaardheid en / of genderidentiteit Handicap Anders namelijk: Geen van bovenstaande / niet gediscrimineerd NAAR VRAAG DS5 DS3. Waar vindt deze discriminatie vooral plaats? (meer antwoorden mogelijk) Op straat Bij het verkrijgen van banen Op school Bij uitgaan In de kerk Ergens anders, namelijk In de wijk / buurt Tijdens het werk Op stageplaats In de discotheek Tijdens het sporten 2

3 DS4. Op welke manier bent u en/of is iemand uit uw directe omgeving gediscrimineerd? (meer antwoorden mogelijk) Uitgescholden Werk geweigerd Intimidatie Iets anders, namelijk Gepest Geweigerd binnen te laten Uitgesloten van een dienst of voorziening DS5. Stel, u zou een klacht hebben over discriminatie en u zou dit willen melden. Weet u waar u dit zou kunnen melden? Ja Nee NAAR VRAAG DS7 DS6. Waar zou u dit doen? Contact opnemen met Bureau Discriminatiezaken Gemeente Politie Anders, namelijk Sinds enige tijd is er een Bureau Discriminatiezaken. Hier kunnen mensen terecht die zich gediscrimineerd voelen. Mensen kunnen reageren om een specifieke situatie te melden, voor een gesprek en voor advies en hulp om te proberen de discriminatie aan te pakken. DS7. Wist u vóór deze enquête van het bestaan van Bureau Discriminatiezaken? Ja Nee NAAR VRAAG DS9 DS8. Hoe bent u van het bestaan van Bureau Discriminatiezaken op de hoogte gekomen? DS9. Denkt u dat u misschien wel eens contact zult opnemen met Bureau Discriminatiezaken? (meer antwoorden mogelijk) Nee, ik denk nooit contact te zullen opnemen met Bureau Discriminatiezaken Ja / misschien, door een bezoek Ja / misschien, via website Ja / misschien, telefonisch 3

4 De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over homoseksualiteit DS10. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen Mee eens Neutraal Mee oneens Geen mening / weet ik niet Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als heteroseksuele paren bij het adopteren van kinderen Als ik een man en een vrouw hand in hand zie lopen, heb ik daar minder moeite mee dan wanneer ik twee mannen hand in hand zie lopen Ik zou het een probleem vinden als mijn kind op school les krijgt van een homoseksuele leraar of lesbische lerares Als ik naar het ziekenhuis moet, maakt het mij niet uit als ik door een homoseksuele arts word geholpen Ik sta open voor een gesprek met mijn kinderen / jongeren in mijn omgeving over hun geaardheid. DS11. Kunt u aangeven welke relatievorm uw voorkeur heeft? Met een man Met een vrouw Met een man of een vrouw Ik wil geen relatie Wil ik niet zeggen 4

5 Uitkomsten Het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid met het Bureau Discriminatiezaken vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarnaast komt aan de orde hoe Leidenaren denken over homoseksualiteit Discriminatie in Leiden: mening over vóórkomen Er zijn verschillende vormen van discriminatie. Leidenaren konden voor zes verschillende soorten discriminatie 1 aangeven in hoeverre deze in Leiden voorkomen. Volgens de Leidenaren komt discriminatie op basis van afkomst het meest voor. Twee derde denkt dat dit soms tot vaak het geval is. De helft van de Leidenaren denkt dat discriminatie op basis van religie, leeftijd, geaardheid of het hebben van een handicap soms tot vaak voorkomt. Iemands sekse is relatief het minst vaak aanleiding tot discriminatie, toch denken nog vier op de tien bewoners dat discriminatie op deze grond soms tot vaak voorkomt. Leidenaren met een lager inkomen denken vaker dat er sprake is van discriminatie. Om te kunnen beoordelen of homoseksuelen of lesbiennes discriminatie op basis van de seksuele geaardheid anders ervaren, is gevraagd naar de seksuele voorkeur. Uit de resultaten blijkt dat Leidenaren die de voorkeur geven aan een relatie met iemand van dezelfde sekse of een biseksuele voorkeur hebben 2, vaker van mening zijn dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid plaatsvindt (7 van deze groep vindt dat het soms tot vaak voorkomt tegenover 4 van de heteroseksuelen). Grafiek 23.1.a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden, in procenten Afkomst % 3% 1 Religie 1 35% 21% 2 Leeft ijd 14% 34% 1 2 Geaardheid 3 1 Handicap 14% 33% 1 30% Sekse 34% 10% vaak soms zelden nooit weet ik niet In de Stadsenquête 2007 zijn ook vragen gesteld over het vóórkomen van discriminatie. De cijfers van nu liggen, voor alle genoemde vormen van discriminatie, 20 tot 25 procentpunten hoger dan vier jaar geleden. Komt discriminatie in Leiden nu zoveel vaker voor? Een deel van het verschil komt waarschijnlijk door de andere manier van enquêteren: nu is dat schriftelijk en via internet gedaan, vier jaar geleden vond de enquête telefonisch plaats (zie ook Bijlage A onderzoeksverantwoording). Bovendien is de inleiding van de vraag in 2011 veranderd: Er staat nu expliciet bij vermeld wanneer er (al) sprake is van discriminatie 3, in 2007 werd zo n toelichting niet gegeven. Hierdoor zijn de cijfers van vier jaar geleden niet goed vergelijkbaar met die van nu. 1 De zes vormen zijn afkomst, bv. omdat mensen van buitenlandse afkomst zijn, religie bv. omdat mensen een bepaald geloof hebben, leeftijd bv. op basis van leeftijd iemand ontslaan of niet aannemen voor een baan, sekse bv. geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen, seksuele geaardheid en/of genderidentiteit, bv. omdat mensen homoseksueel, lesbisch of transgender zijn, handicap, bv. wanneer mensen met een handicap bij gelijke bekwaamheid minder snel worden aangenomen. 2 Van de respondenten geeft de voorkeur aan een homoseksuele, lesbische of bi-relatie, 83% een hetero-relatie en 10% 3 wil geen relatie of heeft geen antwoord gegeven. Uit die inleiding: Bij discriminatie gaat het om het benadelen van mensen of groepen mensen vanwege uiteenlopende kenmerken. Discriminatie kan verschillende vormen aannemen maar begint al bij het uitschelden van iemand op straat. 5

6 23.2 Discriminatie in Leiden: eigen ervaringen Eén op de zeven Leidenaren (14%) is zelf wel eens gediscrimineerd op minimaal een van de genoemde kenmerken; het aandeel Leidenaren dat zelf ooit is gediscrimineerd bedraagt bij de meeste soorten van discriminatie. Discriminatie op basis van leeftijd (5%) en afkomst () komen iets vaker voor. Bewoners die om een andere reden zijn gediscrimineerd, geven vaak aan dat het uiterlijk daarvoor de aanleiding was. Bijna een kwart (23%) kent iemand in zijn/haar directe omgeving die wel eens is gediscrimineerd op minimaal één van de genoemde kenmerken; variërend van 4% op basis van sekse tot 15% op basis van afkomst. Discriminatie op basis van afkomst wordt duidelijk meer gevoeld door allochtone Leidenaren (21%) dan door autochtone (1%). Ook discriminatie op basis van religie wordt vaker gevoeld door allochtonen ( tegenover 1% van de autochtone Leidenaren). Discriminatie op basis van sekse komt vaker voor bij vrouwen (4%) dan bij mannen (). Discriminatie op basis van seksuele geaardheid speelt vrijwel alleen bij Leidenaren met een homoseksuele, lesbische of biseksuele relatie, van hen zegt 31% soms of vaak te zijn gediscrimineerd. Grafiek 23.2.a Percentage van de Leidenaren die zelf of in waarvan de naaste omgeving discriminatie is ondervonden Afkomst Leef tijd Geaardheid Religie Handicap Seks e Anders 5% 3% 4% 3% 15% zelf iemand uit de directe omgeving 0% 10% 20% 30% 40% 50% Discriminatie komt op veel plaatsen of bij veel gelegenheden voor. De meeste Leidenaren die zelf ooit zijn gediscrimineerd of iemand in de directe omgeving kennen die dit heeft meegemaakt, geven aan dat dit op straat (4) of in de wijk of eigen buurt (2) plaatsvindt. Ook tijdens het uitgaan (30%) of in de discotheek (1) komt discriminatie voor. Daarnaast ondervinden Leidenaren discriminatie bij het verkrijgen van een baan (41%), op het werk (23%) of tijdens de stage (). Op scholen is volgens 1 sprake van discriminatie, tijdens het sporten 3%. Vergeleken met 2007 valt op dat discriminatie vaker plaatsvindt bij het verkrijgen van werk en minder tijdens het werk of op straat. 6

7 Grafiek 23.2.b Plaatsen waar discriminatie plaatsvindt, in procenten van Leidenaren die zelf of indirect met discriminatie te maken hebben gehad Op straat 4 Bij het verkrijgen van banen 41% Bij het uitgaan In de wijk / buurt Tijdens het werk 23% 2 30% Op school In de discotheek Op stageplaats 1 1 Tijdens het sporten In de kerk 3% elders Op de vraag op welke manier men is gediscrimineerd, geeft de helft aan te zijn uitgescholden, ruim een derde heeft te maken gehad met werk dat is geweigerd, een kwart is gepest en eveneens circa een kwart is geconfronteerd met intimidatie. Eén op de tien Leidenaren die ooit zijn gediscrimineerd, werd niet binnengelaten (niet bekend is waar) en werd uitgesloten van een dienst of voorziening. Grafiek 23.2.c Wijze waarop discriminatie plaatsvindt, in procenten van Leidenaren die zelf of indirect met discriminatie te maken hebben gehad (meer antwoorden mogelijk) Uitgescholden 50% Werk geweigerd 3 Gepest Intimidatie 2 23% Geweigerd binnen te laten Uitgesloten van een dienst of voorziening Overig 7

8 23.3 Melden van discriminatie Vier op de tien Leidenaren weten waar men een klacht over discriminatie kan melden. Bewoners die hiervan op de hoogte zijn, wenden zich vooral tot Bureau Discriminatiezaken. De overige bewoners gaan vaak naar de politie. Vergeleken met 2007 weten Leidenaren minder vaak waar men met klachten over discriminatie terecht kan. Grafiek 23.3.a Bekendheid met een instantie om discriminatie te melden en instantie waar Leidenaren naartoe gaan Weet niet waar men discriminatie moet melden 60% Weet waar men discriminatie moet melden 40% Bureau Discriminatiezaken Politie 14% Gemeente Meldpunt Discriminatie Overig 5% 3% Een kwart van de bewoners () wist vóór deze enquête van het bestaan van Bureau Discriminatiezaken. Bewoners weten via verschillende kanalen van het bestaan van Bureau Discriminatiezaken. De krant, maar ook de media in het algemeen zijn de belangrijkste bronnen hiervoor maar ook het werk, reclame (folders en affiches) en vrienden en kennissen hebben hierbij een rol gespeeld. Een deel zegt meer in het algemeen iets gelezen of gehoord te hebben over het Bureau Discriminatiezaken. Grafiek 23.3.b Wijze waarop Leidenaren weten van het Bureau Discriminatie, in procenten Krant Media Werk Reclame Via via Gelezen / gehoord Lokale krant / weekblad Internet Gemeente Weet ik niet meer Overig 1 15% 1 10% 4% 4% 1 8

9 Iets meer dan de helft van de bewoners denkt nooit contact op te zullen nemen met dit bureau. De overige bewoners gaan ervan uit dat dit misschien wel zal gaan gebeuren (45%). Men verwacht vooral digitaal contact op te nemen door bijvoorbeeld de website te raadplegen. De andere bewoners denken vooral te gaan bellen (1), verwacht een bezoek te gaan brengen aan het bureau. Vrouwen (50%) gaan er vaker vanuit dat men ooit contact zal opnemen met het Bureau Discriminatiezaken dan mannen (40%). 55-Plussers denken minder vaak digitaal contact te zullen opnemen (1) en vaker telefonisch (2). Lagere inkomens brengen eerder een bezoek (13%), hoger opgeleiden gebruiken vaker het internet (34%). Grafiek 23.3.c Aandeel van de bewoners dat wel of geen contact opneemt met het Bureau Discriminatie Waarschijnlijk nooit contact 55% Misschien via de website 2 Misschien telefonisch 1 Misschien door een bezoek 23.4 Mening over homoseksualiteit De gemeente Leiden wil graag weten hoe de Leidenaren denken over homoseksualiteit. In het algemeen lijken Leidenaren heel tolerant ten aanzien van homoseksualiteit. Vrijwel alle Leidenaren (9) zijn van mening dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Van de Leidenaren staat 84% open voor een gesprek met kinderen of jongeren in hun omgeving over hun geaardheid, eveneens 84% maakt het niet uit om in een ziekenhuis door een homoseksuele arts te worden geholpen en ook 84% zou er geen problemen mee hebben als hun kind les zou krijgen van een homoseksuele leraar of lesbische lerares. Daarnaast is bijna driekwart van mening dat homoseksuele paren dezelfde rechten zouden moeten hebben als heterogene paren, vindt van niet. Leidenaren met een voorkeur voor een homofiele, lesbische of biseksuele relatie vinden vaker dat homoseksuele paren dezelfde rechten moeten hebben (9) dan Leidenaren met een voorkeur voor een heterorelatie (6). Over hand in hand lopen van mannen, lopen de meningen het meest uiteen: iets meer dan de helft van de Leidenaren heeft niet méér moeite met het zien van twee mannen die hand in hand lopen dan wanneer een man en een vrouw hand in hand lopen. Bijna één op de vijf (1) heeft echter wel méér moeite met het zien van twee mannen die hand in hand lopen dan een man en een vrouw. Leidenaren met een voorkeur voor een homoseksuele, lesbische of biseksuele relatie hebben minder moeite met hand in hand lopen door twee mannen ( tegenover 21% van de heteroseksuelen). 9

10 Grafiek 23.4.a Oordeel over verschillende stellingen over omgaan met homoseksualiteit, in procenten Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen 9 Ik sta open voor een gesprek met kinderen / jongeren in mijn omgeving over hun geaardheid 84% 1 Als ik naar het ziekenhuis moet, maakt het mij niet uit als ik door een homoseksuel arts wordt geholpen 84% Ik zou het een probleem vinden als mijn kind op school les krijgt van een homoseksuele leraar of lesbische lerares 84% 10% Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als heterogene paren bij het adopteren van kinderen 7 1 Als ik een man en een vrouw hand in hand zie lopen, heb ik daar minder moeite mee dan wanneer ik twee mannen hand in hand zie lopen 55% 2 1 positieve houding neutraal negatieve houding Over het algemeen lijken vrouwen en hoger opgeleiden meer open te staan voor homoseksualiteit dan lager opgeleiden en 55-plussers. Dit geldt vaker voor de rechten bij adoptie, hand in hand lopen, behandeld worden door een homoseksuele arts of om kinderen die les krijgen van een homoseksuele leraar of lesbische lerares. Allochtone Leidenaren zijn iets minder positief en iets vaker neutraal tegenover homoseksualiteit dan autochtone Leidenaren. Leidenaren met een homofiele, lesbische of biseksuele relatie vinden vaker dat homoseksuele paren dezelfde rechten moeten hebben (9) dan Leidenaren met een heterorelatie (6). Ook hebben zij minder moeite met mannen die hand in hand lopen. 10

11 Grafiek 23.4.b Aandeel Leidenaren met een positieve houding ten opzichte van de stellingen, naar seksuele voorkeur Homoseksuele mannen en lesbis che vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen 9 9 Ik s ta open voor een gesprek met kinderen / jongeren in mijn omgeving over hun geaardheid 85% 83% Als ik naar het ziekenhuis moet, maakt het mij niet uit als ik door een homoseksuel arts wordt geholpen 85% 8 Ik zou het een probleem vinden als mijn kind op school les krijgt van een homoseksuele leraar of lesbische lerares 83% 94% Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als heterogene paren bij het adopteren van kinderen 6 9 Als ik een man en een vrouw hand in hand zie lopen, heb ik daar minder moeite mee dan wanneer ik twee mannen hand in hand zie lopen 54% 6 heterorelatie homo- of biseksuele relatie 11

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 We willen dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan in de gemeente s-hertogenbosch, ongeacht eventuele cultuurverschillen,

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

31 juli Onderzoek: Homo-acceptatie

31 juli Onderzoek: Homo-acceptatie 31 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Acceptatie LHBT in Haarlem 2016

Acceptatie LHBT in Haarlem 2016 Reageren september 2016 digipanel@haarlem.nl Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie en Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Acceptatie LHBT in Haarlem 2016 1 Achtergrond van het onderzoek Deze rapportage

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

4 augustus Onderzoek: Pride Amsterdam en homo-acceptatie

4 augustus Onderzoek: Pride Amsterdam en homo-acceptatie 4 augustus 2017 Onderzoek: Pride Amsterdam en homo-acceptatie Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Acceptatie LHBT. Digipanel Haarlem. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Acceptatie LHBT. Digipanel Haarlem. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Reag eren Ad res : m ei 2014 o.en.s @haarlem.nl Grote markt 2 2011 Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Acceptatie LHBT 1 Achtergrond van het onderzoek Deze rapportage

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Seksuele gezondheid van holebi s

Seksuele gezondheid van holebi s Factsheet 2007-1 Seksuele gezondheid van holebi s Seksuele gezondheid in Nederland De Rutgers Nisso Groep heeft in 2006 een grootschalige bevolkingsstudie uitgevoerd naar seksuele gezondheid in Nederland

Nadere informatie

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 20. Vrijwilligerswerk Samenvatting Evenals in de voorgaande twee jaar geeft een kwart van de Leidenaren aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Het percentage mensen dat (nog meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant KaartjesspeL voorkant Kaartjesspel achterkant Wat betekent LHBT? Ben je in de war als je bi bent? Hoe word je homo? Wat is coming out? Op welke leeftijd ontdek je dat je homo of lesbisch bent? Op welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsgevoelens Voor homoseksuele en biseksuele inwoners van de gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg, Westland

Monitor Veiligheidsgevoelens Voor homoseksuele en biseksuele inwoners van de gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg, Westland Monitor Veiligheidsgevoelens Voor homoseksuele en biseksuele inwoners van de gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg, Westland Hartelijk dank dat u bereid bent om mee te werken aan de Monitor

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Onderzoek verplichte homolessen

Onderzoek verplichte homolessen Onderzoek verplichte homolessen 08 december 2011 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van van 28 november tot 7 december 2011, deden 2.075 jongeren mee. Hiervan zitten er 578 op de middelbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Samenvatting Drie op de tien Leidenaren verrichten op dit moment vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar was sprake

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

* Geef per zorginstelling aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling: Er is voldoende kennis met betrekking tot de hlbt-groep.

* Geef per zorginstelling aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling: Er is voldoende kennis met betrekking tot de hlbt-groep. PINK PANEL - DIENSTVERLENING Algemeen * Woonplaats: * Geboortejaar: * Onder welke groep schaart u zich? 0 Man 0 Vrouw 0 Transgender. (bijv. queer, travestiet etc.) Zorg De volgende vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Samenvatting Dit jaar geeft bijna zes op de tien Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met eerdere

Nadere informatie

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland?

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? 16 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 13 tot 15 mei 2013, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 649 homo, lesbisch of bi. De uitslag

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden.

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Vandaag gaan we het hebben over homoseksualiteit en biseksualiteit. Homoseksualiteit heeft te maken met mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot iemand

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, april 2013 Discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bijna verdrievoudigd

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

INTERNETPANEL OVER HOMOSEKSUALITEIT

INTERNETPANEL OVER HOMOSEKSUALITEIT INTERNETPANEL OVER HOMOSEKSUALITEIT internetpanel over homoseksualiteit In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Thom Schreuder Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam

Discriminatie in Rotterdam Discriminatie in Rotterdam Het Stadsbeeld discriminatie geeft een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers over de aard en omvang van discriminatie in Rotterdam. Waar mogelijk schetsen wij een beeld

Nadere informatie

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Regionaal panel ten behoeve van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 Wat is de beste vorm om bestuurlijk samen te werken om de Leidse regio toekomstbestendig

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Onderzoek Floriade - Almere 2022 juli meting

Onderzoek Floriade - Almere 2022 juli meting Onderzoek Floriade - Almere 2022 juli 2019 2-meting INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK In Almere vindt in 2022 de Floriade plaats. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Jan Pickery & Jo Noppe Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Verschillende dimensies in de houding tegenover holebi

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB

VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie