De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan."

Transcriptie

1 Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark. Voordat hieronder ingegaan wordt op de burgerpeiling zal eerst de benchmark waarstaatjegemeente.nl kort worden toegelicht. Waarstaatjegemeente.nl Een benchmark is bedoeld om een organisatie (bedrijf, instituut, overheid, e.d.) te vergelijken met andere soortgelijke organisaties. Het doel hiervan is: vergelijken, van elkaar leren en verbeteren. Waarstaatjegemeente.nl wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Zij verwoordt het belang van de benchmark alsvolgt op hun website: In de roep om kwaliteitsbeleid is het belangrijk dat gemeenten werken aan het verbeteren van prestaties. Alleen zo kunnen zij hun klanten de bedrijven en de burgers optimaal bedienen. Gemeenten kunnen hun prestaties gericht verbeteren, door van elkaar te leren. De hulpmiddelen op deze site bieden die mogelijkheid. Daarnaast winnen gemeenten door open te zijn over hun prestaties het vertrouwen van burgers én van het rijk. Dit is goed voor het gemeentelijk imago. Bovendien kan het rijk een stapje terug doen, als gemeenten zélf laten zien hoe zij hun publieke taak uitvoeren. Dit betekent dat het aantal monitors vanuit het rijk kan worden teruggedrongen. Dat scheelt uw gemeente veel administratieve lasten! In de loop van 2013 is de vragenlijst vernieuwd. Om dit op het moment dat de enquetes zijn verspreid de vragenlijst nog getest moest worden via een pilot is de oude vragenlijst nog een keer gebruikt voor de peiling. Bovendien is het op deze manier mogelijk om de resultaten met die van de vorige metingen (in 2009 en 2011) te vergelijken. De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Vragenlijst De gegevens hebben met name betrekking op leefbaarheid en voorzieningen, de gemeentelijke organisatie, gemeentelijke informatie en inspraakbijeenkomsten. Hierover is de burgers van de gemeente een aantal vragen voorgelegd. Bij de vragen zijn twee verschillende antwoordmodellen gebruikt. Bij het eerste model is de respondenten gevraagd, aan te geven hoe tevreden of ontevreden zij zijn met diverse zaken. Bij het tweede model is gebruik gemaakt van stellingen. Vervolgens is de respondenten gevraagd in hoeverre zij het hier mee eens of oneens zijn. Respons Van de 2000 aangeschreven inwoners hebben er 525 gereageerd, een respons van 26%. De antwoorden van de respondenten zijn gewogen (afhankelijk van geslacht en leeftijd) omdat de samenstelling van de respondenten niet helemaal hetzelfde is als de samenstelling van de inwoners van de Noordoostpolder. Door deze weging zijn de scores en percentages uit deze notitie representatief voor alle inwoners gemeente. Resultaten De antwoorden van de respondenten zijn omgerekend naar een schaal van 2 tot en met 10. Waarbij iemand die zeer ontevreden is een 2 scoort en iemand die zeer tevreden is, een 10. Een neutrale mening scoort een 6. Bij de stellingen wordt afhankelijk van de positieve of negatieve formulering van de stelling dezelfde schaal gehanteerd. Voorbeeld: Iemand die aangeeft het zeer oneens te zijn met de stelling De gemeente heeft een duidelijke regelgeving., waardeert de duidelijkheid van de gemeentelijke regelgeving (omgerekend) met een 2. Wanneer er sprake is van een negatieve formulering van bovenstaande stelling, dan luidt deze alsvolgt: De gemeente heeft geen

2 duidelijke regelgeving. Wanneer iemand aangeeft het hiermee zeer oneens te zijn, wil hij/zij zeggen dat de gemeentelijke regelgeving dus zeer duidelijk is. Op dit moment is het (op het eerste gezicht) zelfde antwoord (nl. zeer oneens) omgerekend een score van 10. Hieronder worden de gewogen gemiddelden voor de peilingen van 2009, 2011 en 2013 per thema gepresenteerd. Benchmarken Ook worden de cijfers vergelijken met die voor andere gemeenten. Gekeken is naar de de gemiddelde scores voor andere gemeente met minder dan inwoners en voor alle gemeenten in Nederland. Hierbij is ook telkens de hoogste en laagste score gegeven. Onduidelijk is hoeveel gemeenten er in 2013 aan de benchmark hebben meegedaan. Binnen de provincie Flevoland is gemeente Noordoostpolder de enige deelnemende gemeente. Het is dus niet mogelijk om met overige gemeenten uit de provincie te benchmarken. Leefbaarheid en voorzieningen in de buurt Met betrekking tot leefbaarheid en voorzieningen is gevraagd naar de veiligheidsbeleving en naar tevredenheid met enkele voorzieningen en de tevredenheid met de situatie op het gebied van verkeer en vervoer. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de eigen buurt en naar de hele gemeente. Allereerst is respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt en de directe woonomgeving. Figuur 1 laat zien dat het rapportcijfer op alle drie punten in 2013 hetzelfde is als in In 2011 waren de inwoners op alle punten iets positiever. Figuur 1. Rapportcijfers leeftbaarheid ,4 7,4 7 7,7 7 7,5 8,2 7, leefbaarheid veiligheid woonomgeving In relatie met andere gemeente in Nederland scoort Noordoostpolder gemiddeld (tabel 1). Tabel 1. Rapportcijfers leefbaarheid Leefbaarheid 7,4 7,5 7,5 7,9 7,2 Veiliheid 7,0 7,0 7,1 8,7 6,6 Woonomgeving 7,5 7,6 7,5 7,8 7,3 De onveiligheidsbeleving is in 2013 enorm toegenomen, met uitzondering van de algemene beleving in de buurt. 3,2% voelt zich vaak onveilig in eigen buurt (figuur 2). Echter 15% mijdt vaak onveilige plaatsen; 21% doet vaak s avonds of s nachts de deur niet open; 19% staat kinderen vaak niet toe naar plekken te gaan; 10% voelt zich s avonds vaak onveilig en 18% voelt zich s avonds alleen thuis vaak onveilig. Deze percentage zijn allemaal veel hoger dan in 2009 en 2011, toen de percentages tussen 2% en 6% lagen.

3 Figuur 2. Onveiligheidsbeleving in de buurt, in % ,2 6,6 3,2 voelt onveilig 3 2,5 15,1 mijdt onveilige plaatsen 5,1 5,8 20,9 doet 's avonds of 's nachts deur niet open 19,4 9,5 3,2 2,8 3,2 2,8 2,9 1,9 staat kinderen niet toe naar plaatsen te gaan voelt 's avonds onveilig 17,8 voelt 's avonds alleen thuis onveilig Tabel 2 laat zien dat de percentages in 5 van de 6 gevallen in 2013 ook de hoogste in Nederland zijn. In het najaar van 2013, tijdens de metingen van dit onderzoek, hebben 2 roofovervallen plaatsgevonden in Emmeloord. Daarnaast is ook het aantal vermogensdelicten toegenomen ten opzichte van De impact hiervan op de onveiligheidsbeleving lijkt overduidelijk. Tabel 2. Onveiligheidsbeleving in de buurt, in % Voelt onveilig 3,2 3,3 3,4 12,5 0,7 Mijdt onveilig plaatsen 15,1 2,9 3,0 15,1 0,8 Doet s avonds of s nachts deur niet open 20,9 10,7 10,3 20,9 2,6 Staat kinderen niet toe naar plaatsente 19,4 3,6 3,6 19,4 0,9 gaan Voelt s avonds onveilig 9,5 3,2 3,3 9,5 0,9 Voelt s avonds alleen thuis onveilig 17,8 3,4 3,2 17,8 1,2 Figuur 3 laat zien dat de inwoners van de gemeente Noordoostpolder tevreden zijn met het winkelaanbod (7,9), het basisonderwijs (7,7) en de afvalinzameling (7,4) in hun buurt. Over wegen, straten en pleintjes (6,4); het schoonhouden van de openbare ruimte (6,6); speelmogelijkheden voor kinderen (6,9); en straatverlichting (6,9) zijn zij gematigd positief. Onderhoud van groen scoort matig (6,1), terwijl er ontevredenheid is met voorzieningen voor jongeren (5,2). De afgelopen 4 jaar is er nauwelijks verandering in de mate van tevredenheid. Dit geldt ook voor onderhoud van groen (de daling is niet significant), ondanks bezuinigingen. Figuur 3. Gemiddelde tevredenheid met voorzieningen in de buurt ,7 7,7 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,2 7,4 6,5 6,4 6,6 7,1 6,5 6,6 6,2 6,7 6,9 7 6,9 6,1 6,3 6,4 6, , winkelaanbod basisonderwijs afvalinzameling schoonhouden openbare ruimte onderhoud groen speelmogelijkheden straatverlichting wegen, paden en pleintjes voorzieningen voor jongeren Met betrekking tot het winkelaanbod, het schoonhouden van de openbare ruimte, speelvoorzieningen voor kinderen, en voorzieningen voor jongeren scoort Noordoostpolder

4 gemiddeld (tabel 3). Op het gebied van onderhoud van groen en straatverlichting is de tevredenheid lager dan gemiddeld in Nederland. Tabel 3. Gemiddelde tevredenheid met voorzieningen in de buurt Winkelaanbod 7,9 7,9 7,9 8,6 6,3 Basisonderwijs 7,7 8,5 7,5 Afvalinzameling 7,4 7,8 7,7 8,2 7,0 Schoonhouden openbare ruimte 6,6 6,8 6,8 7,5 5,6 Onderhoud groen 6,1 6,8 6,8 7,5 5,9 Speelmogelijkheden 6,9 6,9 6,9 7,5 5,8 Straatverlichting 6,9 7,5 7,5 7,9 6,9 Wegen, paden en pleintjes 6,4 6,8 6,7 7,3 Voorzieningen voor jongeren 5,2 5,4 5,4 6,1 4,8 Op het gebied van verkeer en vervoer is er tevredenheid over de bereikbaarheid van de buurt met de auto () en parkeergelegenheid in de buurt (7,1; figuur 4). Echter, met betrekking tot het bereikbaarheid van de buurt met het openbaar vervoer (5,6) en de verkeersveiligheid in de buurt (6,5) zijn de inwoners tevreden noch ontevreden. De mate van tevredenheid is ook op dit terrein niet veel veranderd tussen 2009 en Figuur 4. Gemiddelde tevredenheid met verkeer en vervoer in de buurt 1 7,0 7,1 7,1 6,4 6,7 5,7 5,8 5,6 6,5 8,1 8,1 8 openbaar vervoer parkeergelegenheid verkeersveiligheid bereikbaarheid auto Tabel 4 laat zien dat de tevredenheid over bereikbaarheid van de buurt met openbaar vervoer laag is ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Noordoostpolder scoort op dit punt zelfs het laagst. Met betrekking tot parkeergelegenheid in de buurt scoort Noordoostpolder bovengemiddeld (ook met betrekking tot gemeenten met gelijke inwonertallen), terwijl op het gemiddeld wordt gescoord met betrekking tot verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de auto. Tabel 4. Gemiddelde tevredenheid met verkeer en vervoer in de buurt Openbaar vervoer 5,6 6,8 6,8 8,1 5,6 Parkeergelegenheid 7,2 6,8 6,7 7,4 Verkeersveiligheid 6,5 6,6 6,5 7,0 Bereikbaarheid auto 7,9 8,3 7,4 Leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente Over het voorzieningenniveau in de gemeente zijn de inwoners niet op alle terreinen even tevreden (figuur 5). Het winkelaanbod (7,6); het aanbod van verenigingen, clubs en cursussen (7,6); sportvoorzieningen (7,6); onderwijs (7,5); en gezondheidszorg (7,4) scoren goed. Over uitgaansgelegheid (6,5); culturele voorzieningen (6,8); en welzijnsvoorzieningen (6,6) wordt gematigd positief gedacht. De tevredenheid met gezondheidszorg in de gemeente is tussen 2009 en 2013 aanzienlijk toegenomen. De lage score in 2009 is waarschijnlijk het gevolg van de discussie rondom de ziekenhuizen die toen werd gevoerd. Inmiddels is er rust rond de

5 1 ziekenhuizen en hebben inwoners een duidelijke keuzemogelijkheid tussen de twee ziekenhuizen in Noordoostpolder. De tevredenheid met sportvoorzieningen lijkt onveranderd, terwijl hier vanaf 2011 in de gemeente veel in is ontwikkeld, vooral in Emmeloord. De Bosbadhal is pas halverwege 2013 in gebruik genomen, dus misschien dat pas bij een volgende meting tot meer tevredenheid leidt. Daarnaast is er geen onderscheid gemaakt tussen de tevredenheid in Emmeloord en die in de dorpen. Het is niet ondenkbaar dat tevredenheid in Emmeloord is toegenomen, maar in de dorpen juist afgenomen omdat daar geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Figuur 5. Gemiddelde tevredenheid met voorzieningen in de gemeente 7,4 7,4 7,6 6,8 6,9 6,3 6,3 6,5 6,8 7,4 7,6 7,6 7,6 7,8 7,6 7,5 7,4 7,5 7,2 7,4 6,4 6,3 6,7 6,6 winkelaanbod culturele voorzieningen vereningingen, clubs, etc. onderwijs uitgaansgelegenheid sportvoorzieningen gezondheidszorg welzijnsvoorzieningen In vergelijking met andere gemeenten scoort Noordoostpolder over het algemeen gemiddeld (tabel 5). Met betrekking tot uitgaansgelegenheden is de tevredenheid wat lager (6,5 vs. 6,8), terwijl de score met betrekking tot welzijnsvoorzieningen wat hoger is (6,6 vs. 6,3). In het kader van horecavoorziening Wellerwaard is onder andere gekeken naar het huidige horeca aanbod in Noordoostpolder. Dit is de afgelopen 10 jaar in aantal ongeveer gelijk gebleven en betreft 15,5 bedrijven per inwoners. Dit is veel minder dan gemiddeld in Nederland (26,1). Tabel 5. Gemiddelde tevredenheid met voorzieningen in de gemeente Winkelaanbod 7,6 7,5 7,5 8,2 6,4 Uitgaansgelegenheid 6,5 6,8 6,8 5,7 Culturele voorzieningen 6,8 6,6 6,7 7,5 5,8 Verenigingen, clubs, etc. 7,6 7,6 7,5 7,9 7,1 Sportvoorzieningen 7,6 7,8 7,7 8,1 7,3 Onderwijs 7,5 7,6 7,6 8,1 7,0 Gezondheidszorg 7,4 7,5 7,5 7,0 Welzijnsvoorzieningen 6,6 6,3 6,3 7,0 5,5 Wat betreft parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid met het openbaar vervoer wijkt de tevredenheid met de situatie in de eigen buurt niet echt (meer) af van de tevredenheid met de situatie in de gehele gemeente (figuur 6). Over het onderhoud aan wegen en (fiets)paden zijn de inwoners van de gemeente ondanks bezuinigingen gematigd positief gebleven (6,6). De tevredenheid met parkeergelegenheid en verkeersveiligheid is de afgelopen 4 jaar toegenomen. Hiervoor kan op dit moment geen verklaring worden gegeven. Mogelijk heeft dit te maken met verkeersincidenten in het verleden.

6 Figuur 6. Gemiddelde tevredenheid met verkeer en vervoer in de gemeente 1 7,1 7,4 7,6 6,5 6,4 6,6 5,9 5,9 5,8 5,6 6,5 6,6 onderhoud w egen en paden parkeergelegenheid openbaar vervoer verkeersveiligheid De tevredenheid over de bereikbaar van gemeente Noordoospolder met het openbaar vervoer is het laagst van alle deelnemende gemeente, netals over de bereikbaarheid van de buurt met openbaar vervoer (tabel 6). Ook met betrekking tot het onderhoud van wegen en paden scoort Noordoostpolder onder gemiddeld. Daarentegen is de tevredenheid met parkeergelegenheid in de gemeente aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Tabel 6. Gemiddelde tevredenheid met verkeer en vervoer in de gemeente Onderhoud wegen en paden 6,6 6,9 6,9 7,5 Parkeergelegenheid 7,6 6,8 6,6 7,9 5,4 Openbaar vervoer 5,8 6,7 6,7 7,9 5,8 Verkeersveiligheid `6,6 6,8 6,8 7,3 6,3 Over de aanpak op het gebied van sociale veiligheid in de gemeente zijn de inwoners gematigd positief (figuur 7). Deze waardering is de afgelopen 4 jaar niet of nauwelijks veranderd. Uitzondering hierop is de waardering van het informeren over de aanpak door de gemeente, dit is toegenomen van 6,1 in 2009 tot 6,5 in Figuur 7. Mening over aanpak sociale veiligheid gemeente 1 6,4 6,4 6,6 6,1 6,5 6,5 6,4 6,3 6,5 6,7 6,8 6,1 6,2 6,2 5,8 6 5,9 aandacht verbeteren leefbaarheid en veiligheid informatie over aanpak betrekken buurt bij aanpak bereikbaarheid voor meldingen en klachten reactie gemeente op meldingen en klachten gemeente doet wat ze zegt In vergelijking met andere gemeente in Nederland scoort Noordoostpolder ook iets hoger dan andere gemeente.

7 Tabel 7. Mening over sociale veiligheid gemeente Aandacht verbeteren leefbaarheid en 6,6 6,6 6,6 7,1 5,9 veiligheid Informatie over aanpak 6,5 6,1 6,1 7,0 5,4 Betrekken buurt bij aanpak 6,3 6,8 5,2 Bereikbaarheid voor meldingen en 6,8 6,8 6,7 7,3 6,2 klachten Reactie gemeente op meldingen en 6,2 6,3 6,2 6,6 5,6 klachten Gemeente doet wat ze zegt 5,9 5,9 6,5 5,4 Bestuurlijke organisatie gemeente Over de bestuurlijke organisatie van de gemeente is de inwoners een vijftal stellingen voorgelegd. De onderwerpen van deze stellingen zijn invloed van de kiezer, vertegenwoordiging door de gemeenteraad, vertrouwen in B&W, het waarmaken van beloften door B&W en de besturing van de gemeente. Op al deze punten wordt zeer matig gescoord (figuur 8). De scores liggen voor alle stellingen tussen 5 en 6. De afgelopen 4 jaar is hier nauwelijks iets in veranderd. Figuur 8. Mening over bestuurlijke organisatie 1 5,6 5,3 5,6 5,3 5,3 5,3 5,9 5,9 6 5,4 5,5 5,9 5,4 5,8 5,7 invloed kiezer vertegenwoordigd door raad vertrouwen in B&W B&W maken beloften waar gemeente wordt goed bestuurd Tabel 8 laat zien dat de scores met betrekking tot het vertrouwen in B&W, het waarmaken van beloften door B&W en het besturen van de gemeente ook lager zijn dan gemiddeld in Nederland. Tabel 8. Mening over bestuurlijke organisatie Invloed kiezer 5,6 5,7 5,6 6,2 4,8 Vertegenwoordigd door raad 5,3 5,5 5,4 6,1 4,5 Vertrouwen in B&W 6,4 6,3 7,1 5,3 B&W maken beloften waar 5,4 5,8 5,7 6,5 4,9 Gemeente wordt goed bestuurd 5,7 6,3 6,2 7,1 4,7 De waardering voor gemeentelijke regelgeving is iets beter, maar eveneens vrij neutraal (6 tot 6,6; figuur 9).

8 Figuur 9. Mening over gemeentelijke regelgeving 1 6,4 6,6 6,6 5,9 6,1 6,4 5,9 6 6,2 5,7 5,9 6,2 duidelijke regels goede controle/ handhaving ontbreken regels tegenstrijdige regels Wanneer vergeleken wordt met de waardering van andere gemeenten op dit gebied, scoort Noordoospolder toch bovengemiddeld. Dit geldt met betrekking tot het ontbreken van regels en tegenstrijdigheid van gemeentelijke regels (tabel 9). Tabel 9. Mening over gemeentelijke regelgeving Duidelijke regels 6,6 6,7 6,7 7,3 6,3 Goede controle/handhaving 6,1 6,1 6,5 5,5 Ontbreken regels 6,4 5,9 6,5 5,5 Tegenstrijdige regels 6,2 6,5 5,6 Gemeentelijke informatie Over het algemeen wordt gematigd positief gedacht over de gemeentelijke informatieverstrekking (figuur 10). Met betrekking tot de website is een lichte verbetering zichtbaar tussen 2009 en Figuur 10. Mening over gemeentelijk informatie 1 6,8 6,9 7,3 6, ,1 7,2 7,2 6,5 6,8 6,9 duidelijk makkelijk vindbaar in kranten op w ebsite Tabel 10 laat zien dat de tevredenheid in Noordoostpolder vergelijkbaar is met die in andere gemeenten in Nederland. Ook de tevredenheid met de website neigt nu meer naar het landelijk gemiddelde. Tabel 10. Mening over gemeentelijke informatie Duidelijkheid informatie 7,0 7,1 7,1 7,6 6,6 Makkelijk vindbaar 7,1 7,2 7,2 7,6 6,8 In kranten 7,2 7,3 7,3 7,7 6,6 Op website 6,9 7,1 7,1 7,6 6,8

9 Betrokkenheid bij beslissingen gemeente De gemeente scoort matig (5,2 tot en met 6) op het gebied van de betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke beslissingen (figuur 11). Burgers hebben met namen het idee dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de acties van de gemeente (5,2). Het oordeel van de burger lijkt wel positiever te worden. Echter het verschil tussen 2009 en 2013 is niet groot. De vraag is of dit het begin is van een opwaartse trend, of dat de verschillen op toeval berusten. Figuur 11. Mening over betrokkenheid burgers 1 5,5 5,3 5,5 5,4 5,3 5,5 5,8 5,7 betrekken burger totstandkoming plannen betrekken burger uitvoering plannen 6 interesse in mening burger 4,9 4,8 5,2 invloed burgers op acties gemeente 5,7 5,7 5,9 inspraak op plannen De scores op dit vlak liggen met name ten aanzien van het betrekken van burgers bij de totstandkoming van plannen onder gemiddeld in Nederland (resp 5,5 vs. 5,8; tabel 11). Tabel 11. Mening over betrokkenheid burgers Betrekken burger totstandkoming plannen 5,5 5,8 5,8 6,7 5,1 Betrekken burger uitvoering plannen 5,5 5,7 5,7 6,5 5,1 Intersse in mening burger 6,2 6,2 7,0 5,4 Invloed burgers op acties gemeente 5,2 5,4 5,3 4,6 Inspraak op plannen 5,9 6,8 5,3 Algemeen Over het algemeen scoort de gemeente niet positief (5,7; figuur 12). De inwoners zijn van mening dat zij meer waar voor hun geld mogen verwachten, maar zijn ook niet uitdrukkelijk negatief over de geleverde diensten. Tussen 2009 en 2013 is hier weinig in veranderd, terwijl de gemeente wel heeft bezuinigd. Figuur 12. Mening over diensten van gemeente t.o.v. het betaalde belastinggeld 1 5,6 5,4 5,7 Retour voor belasting Gemeente Noordoostpolder scoort hierop vergelijkbaar met ander gemeenten in Nederland (tabel 12).

10 Tabel 12. Mening over diensten van gemeente t.o.v. het betaalde belastinggeld Retour voor belasting 5,7 5,9 5,9 6,8 5,1

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010 Blik van Burgers Gemeente 2010 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Eersel ajaar 2014 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2010 & 2012 & 2014 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015 Gemeente Eersel Resultaten ajaar - ajaar ajaar Het PO februari 5 ajaar ajaar ajaar < 5. inwoners 3 en 5,5 5, 563 5 635 395. 96.55 86 99 5, 93 88 93 785 878 5,5 - - 7, 8,6 8, 9 99 3 8,8 8,8 8,6 8,6 8, 8,

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

op de samenleving van Leiden

op de samenleving van Leiden De blik van de burger op de samenleving van Waar Staat Je Gemeente? Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente, Strategie en Onderzoek DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2012 Projectnummer 451 2 INHOUD Inleiding..

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2012

Omnibusonderzoek 2012 Omnibusonderzoek 20122 Over gemeentelijke informatie, (buurt)participatie en imago Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede Onderzoek Burgerrollen 2017 Gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Onderzoek Burgerrollen... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2 Burgerrollen op hoofdlijnen... 7 2.1 Interpretatie en het gebruik geconstrueerde

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek waarbij, via een uitgebreide vragenlijst, meerdere thema s tegelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10

Buurtprofiel: Wyckerpoort hoofdstuk 10 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0 Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Waar staan Winsum en Bedum?

Waar staan Winsum en Bedum? Waar staan en Bedum? Gemeenten en Bedum September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1782 Datum September 2011 Opdrachtgevers Gemeenten

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5

Buurtprofiel: Nazareth hoofdstuk 5 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Houten 2012

Leefbaarheidsmonitor Houten 2012 Leefbaarheidsmonitor Houten 2012 DIMENSUS beleidsonderzoek Februari 2013 Projectnummer 515 INHOUD Belangrijkste uitkomsten 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen, verkeer en onderhoud 11 1.1 Oordeel over de voorzieningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11

Buurtprofiel: Heugemerveld hoofdstuk 11 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Gezonde woonomgeving Elk jaar verzamelt GGD IJsselland

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie