Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein"

Transcriptie

1 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2012 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting pag. 1 De buurt waarin u woont 1.1 Voorzieningen in de buurt waar u woont pag Veiligheid en leefbaarheid pag. 2 De gemeente Stein als geheel 1.3 Voorzieningen pag De gemeentelijke organisatie pag De missie en visie van de gemeente Stein pag Openingstijden en het bezoek van de publieksbalie pag Digitale dienstverlening pag Inleiding pag De vragenlijst pag Onderzoeksmethode en steekproef pag Respons pag Betrouwbaarheid pag Weging pag Vergelijking Waarstaatjegemeente.nl pag Resultaten pag. 8 De buurt waarin u woont 3.1 Voorzieningen in de buurt waar u woont pag Veiligheid en leefbaarheid pag. 10 De gemeente Stein als geheel 3.3 Voorzieningen pag De gemeentelijke organisatie pag De missie en visie van de gemeente Stein pag Openingstijden en het bezoek van de publieksbalie pag Digitale dienstverlening pag. 23 Achtergrondvragen pag. 27 Tot slot pag Nadere analyses pag Geslacht pag Leeftijd pag Opleiding pag Kern pag. 55 Bijlagen pag. 63

4 1. Samenvatting Binnen gemeente Stein wordt al een aantal jaar gewerkt aan het verbeteren van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering. Gedurende verschillende fases is het dienstverleningsconcept doorontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in verscheidene nota s en plannen van aanpak. Eind 2009 heeft Stein een actueel plan van aanpak opgesteld onder de naam Dienstverlening Centraal. Eén van de actiepunten uit Dienstverlening Centraal betreft het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en deelname aan een benchmark. Om die reden heeft de gemeente in 2012 voor de eerste keer deelgenomen aan Waarstaatjegemeente.nl. Dit is een initiatief van KING en biedt gemeenten handvatten om hun prestaties op tal van gebieden te vergelijken én te verbeteren. De gemeente Stein heeft onderzoeksbureau Flycatcher gevraagd de burgerpeiling en het klantonderzoek uit te voeren. In dit hoofdstuk wordt een uitgebreide samenvatting gegeven van de resultaten van de burgerpeiling. In totaal zijn 1334 inwoners uitgenodigd voor deelname en hebben 564 inwoners deelgenomen aan dit onderzoek. De respons bedraagt hiermee 42%. De indeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op de indeling in de vragenlijst. Indien er sprake is van opvallende verschillen tussen de kernen Urmond, Stein en Elsloo dan worden deze ook besproken. De buurt waarin u woont De vragen in het eerste deel van de vragenlijst hebben betrekking op de eigen buurt waar de inwoners van de gemeente Stein wonen. 1.1 Voorzieningen in de buurt waar u woont Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig in de buurt waar inwoners wonen. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als basisonderwijs, voorzieningen voor kinderen, jongeren en senioren, winkels, verlichting en parkeergelegenheid. Inwoners van Stein zijn over het algemeen redelijk tevreden over de voorzieningen in de buurt waar zij wonen. Voornamelijk over het basisonderwijs zijn de inwoners tevreden, 92% is hier tevreden over. Vier vijfde is tevreden over de manier waarop afval ingezameld wordt en drie kwart is tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen. Iets minder tevreden is men over het schoonhouden van de buurt. Hierover is ongeveer de helft tevreden, een vijfde is ontevreden. Uit een vergelijking van de verschillende kernen blijkt dat inwoners van Urmond significant minder tevreden zijn over de winkels voor dagelijkse boodschappen dan inwoners van Stein en Elsloo. Ook blijkt dat inwoners van Urmond minder tevreden zijn over het basisonderwijs in de buurt dan respondenten uit Elsloo. Een overgrote meerderheid is tevreden over de bereikbaarheid van de buurt met de auto (87%). Bijna twee derde is tevreden over het openbaar vervoer in de buurt en een iets kleiner deel is tevreden over de parkeergelegenheid. Het minst tevreden zijn inwoners over de verkeersveiligheid in de buurt. Hierover is twee vijfde tevreden, meer dan een kwart is ontevreden. Inwoners uit Elsloo zijn minder tevreden over de verschillende zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in de buurt dan inwoners van Urmond en Stein. Ze zijn met name minder tevreden over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in de buurt. Meer dan vier vijfde van de inwoners van Stein is van mening dat het buiten goed verlicht is in de buurt. Bijna drie vijfde is van mening dat perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn. Een iets kleiner deel vindt dat dit ook geldt voor het onderhoud van wegen, paden en pleintjes (53%). Bijna de helft van de inwoners vindt niet dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn, voor voorzieningen voor senioren bedraagt dit 30% en voor speelplekken voor kinderen 27%. Uit analyses blijkt dat inwoners van Urmond significant meer te spreken zijn over speelplekken voor kinderen en over voorzieningen voor jongeren en senioren dan inwoners van de andere kernen. Inwoners van de kern Stein zijn het het minst eens met de stellingen dat er voor deze groepen goede voorzieningen zijn. Gemiddeld geven de inwoners van Stein met een 7,0 een ruim voldoende voor hun woonomgeving. Een tiende geeft een 5 of lager. Uit de toelichting van respondenten komt naar voren dat inwoners minder te Flycatcher Internet Research 1 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

5 spreken zijn over het onderhoud van wegen en de verkeersveiligheid. Ook worden hondenpoep en geluidsoverlast vaak genoemd. 1.2 Veiligheid en leefbaarheid Een derde van de inwoners van de gemeente Stein voelt zich wel eens onveilig in de buurt waar zij wonen. Van deze groep voelt 13% zich vaak onveilig, de helft voelt zich soms onveilig en een derde zelden. Inwoners van Urmond geven vaker aan zich onveilig te voelen dan inwoners van de overige kernen. Hierbij moet opgemerkt worden dat als gevraagd wordt aan de mensen die zich wel eens onveilig voelen hoe vaak dit voorkomt, zij vaker aangeven dat dit zelden voorkomt. Inwoners uit de andere kernen die zich wel eens onveilig voelen, ervaren dit juist vaker. Een ruime meerderheid van 82% van de respondenten geeft aan dat het zelden of nooit voorkomt dat ze in de eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden. Zeven tiende voelt zich zelden of nooit onveilig als men s avonds in de buurt over straat loopt en twee derde voelt zich op zijn gemak als men s avonds alleen thuis is. Hier staat tegenover dat drie vijfde van de inwoners aangeeft dat het wel eens voorkomt dat men s avonds of s nachts niet open doet omdat het onveilig is. De veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld ook een ruim voldoende van de inwoners van Stein. Zij geven een 7,0 als rapportcijfer. Een tiende geeft een 5 of lager. Op de open vraag naar een toelichting op het rapportcijfer komt naar voren dat inbraken, vernielingen en ook de verkeersveiligheid invloed hebben op het gevoel van veiligheid. Inwoners zijn over het algemeen minder tevreden over het functioneren van de gemeente Stein waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Iets meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt. Twee vijfde geeft aan dat de gemeente ook reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt en 45% vindt dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. Een derde geeft echter aan dat de gemeente de buurt niet betrekt bij de aanpak hiervan en een iets kleiner deel geeft aan dat de gemeente de buurt niet informeert over de aanpak. Een derde is het eens met de stelling dat de gemeente doet wat zij zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, hiermee is een kwart het niet eens. Uit een vergelijking van kernen komt duidelijk naar voren dat inwoners van Elsloo minder tevreden zijn over het functioneren van de gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid dan dat inwoners uit de andere kernen dit zijn. Inwoners van Urmond zijn iets meer tevreden. De leefbaarheid in de buurt krijgt ook een voldoende. Inwoners geven gemiddeld een 6,9. Een tiende geeft een 5 of lager. Uit open antwoorden van respondenten blijkt ook hier dat onderhoud van wegen en verkeersveiligheid meerdere malen genoemd worden als aandachtspunt. De gemeente Stein als geheel Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de gemeente Stein als geheel, dus niet alleen op de buurt waar de respondenten wonen. 1.3 Voorzieningen In de gemeente zijn verschillende voorzieningen aanwezig. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als onderwijs, seniorenzorg, toerisme en recreatie, sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overgrote meerderheid is tevreden over onderwijs (88%), bibliotheek (81%), sportvoorzieningen (78%) en het totale winkelaanbod (77%). Minder tevreden zijn respondenten over de welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) (39%), over uitgaansmogelijkheden, zoals horeca (46%) en over het aanbod van culturele voorzieningen (49%). Inwoners van Urmond zijn in vergelijking met inwoners van de andere kernen minder tevreden over het totale winkelaanbod en uitgaansmogelijkheden. Inwoners van de kern Stein zijn minder tevreden over het aanbod aan culturele voorzieningen, sportvoorzieningen en gezondheidsvoorzieningen in het algemeen. Flycatcher Internet Research 2 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

6 Over de verschillende voorzieningen die te maken hebben met verkeer en vervoer zijn inwoners over het algemeen wat minder tevreden. Zo is twee vijfde tevreden over onderhoud van wegen en fietspaden en is de helft tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente. Over parkeermogelijkheden openbaar vervoer in de gemeente is drie vijfde tevreden. Over het onderhoud van wegen en fietspaden en parkeermogelijkheden zijn inwoners van Urmond minder tevreden dan inwoners uit de kern Stein en Elsloo. Inwoners uit Urmond zijn meer tevreden over de verkeersveiligheid dan inwoners van Elsloo. 1.4 De gemeentelijke organisatie Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad worden door inwoners gekozen en vertegenwoordigen hiermee de bevolking. Slechts 13% is het eens met de stelling dat burgemeester en wethouders hun beloften waarmaken en ook geeft slechts 16% geeft aan dat zij zich vertegenwoordigd voelen door het gemeentebestuur. Een vijfde is van mening dat de gemeente goed bestuurd wordt, 30% is het hier niet mee eens. Opvallend is dat bij de stellingen minimaal 36% kiest voor het antwoord neutraal, waarbij dit percentage oploopt tot 53% op de stelling Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar. Uit een vergelijking van de verschillende kernen komt naar voren dat inwoners van Urmond iets positiever zijn over het gemeentebestuur en inwoners van Elsloo juist wat minder tevreden. Zo hebben inwoners van Urmond meer vertrouwen in burgemeester en wethouders en hebben zij meer het idee dat ze invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt. Inwoners van de kern Stein voelen zich meer vertegenwoordigd door het gemeentebestuur dan inwoners van de andere twee kernen. Iets minder dan de helft van de respondenten vindt niet dat inwoners invloed hebben op datgene wat de gemeente doet. Een kwart is het eens met de stelling dat inwoners voldoende betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen, 35% is het hiermee oneens. Voor de stelling Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen geldt dat 22% het eens is met de stelling en dat 28% het oneens is. Een kwart vindt dat er voldoende mogelijkheden tot inspraak zijn, een derde vindt dat er niet voldoende mogelijkheden zijn tot inspraak. Twee vijfde geeft aan dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van inwoners. Hoewel inwoners uit Urmond het vaker eens zijn met de stelling dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar inwoners dan respondenten uit de andere kernen, vinden relatief veel mensen uit Urmond dat zij niet voldoende betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van de gemeentelijke plannen. Ook geven respondenten uit Urmond en Elsloo vaker aan dat inwoners geen invloed hebben op datgene wat de gemeente doet dan inwoners uit de kern Stein. Als inwoners door de gemeente worden betrokken om mee te praten over plannen in de wijk of buurt, doen zij dit het liefst via een informatie- of inspraakbijeenkomst (59%), een schriftelijke enquête (50%) of een digitale enquête (44%). Een vijfde van de inwoners van de gemeente is het eens met de stelling De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal.. Eenzelfde deel is het echter oneens met deze stelling. De helft kiest voor het antwoord neutraal. Meer inwoners van de kernen Stein en Elsloo zijn het eens met de stelling dan inwoners uit Urmond. Over de algemene informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente zijn inwoners redelijk tevreden. Drie vijfde vindt dat de gemeentelijke informatie via de lokale kranten goed is en een iets kleiner deel kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. Ook vindt drie twee vijfde dat de informatie op de website goed is en dat de gemeente in het algemeen duidelijke informatie geeft. Inwoners worden het liefst door de gemeente geïnformeerd via de afvalwijzer, de gemeentegids, de gemeentepagina in het regionale weekblad, een bewonersbrief of de gemeentelijke website. Drie vijfde vindt de hoeveelheid informatie van de gemeente precies goed, twee vijfde vindt dit (te) weinig. Minder dan de helft vindt dat zij gemeentelijke informatie op tijd krijgen, een kwart vindt dat dit niet op tijd gebeurt. Tot slot vindt iets meer dan de helft dat de informatie vanuit de gemeente duidelijk is. Flycatcher Internet Research 3 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

7 Drie vijfde van de respondenten vindt dat de gemeente duidelijke regels en verordeningen heeft. Twee vijfde vindt dat deze ook goed gecontroleerd en gehandhaafd worden door de gemeente, een vijfde is het hier niet mee eens. Twee vijfde van de inwoners vindt dat op een aantal terreinen gemeentelijke regels ontbreken en een derde is van mening dat een inwoner te maken heeft met tegenstrijdige gemeentelijke regels. Uit de vergelijking op basis van woonkern blijkt dat inwoners van Elsloo minder positief zijn als het gaat om regels binnen de gemeente Stein in vergelijking met inwoners van de andere kernen. Zo vinden zij bijvoorbeeld dat de gemeente Stein regels niet zo goed controleert en handhaaft in vergelijking met inwoners van de andere kernen. 1.5 De missie en visie van de gemeente Stein De missie van de gemeente Stein ofwel de opdracht die de gemeente zichzelf heeft gegeven, luidt: "Wij leveren met onze dienstverlening optimaal toegevoegde waarde aan burgers, bedrijven en bezoekers.". Hierbij hanteert de gemeente het volgende motto: "De dienstverlening in Stein doet ertoe.". Een ruime meerderheid van 84% was niet op de hoogte van deze missie. Zeven tiende van de inwoners geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in de missie van de gemeente en alle daaruit voortkomende plannen. Ongeveer de helft herkent de gemeente (gedeeltelijk) in deze missie, meer dan een kwart nauwelijks of niet. Inwoners van Urmond zijn minder bekend met de missie van de gemeente dan inwoners uit de andere kernen. Ze zijn hier ook minder geïnteresseerd in. Inwoners uit de kern Stein zijn juist meer bekend met de missie. Tot slot blijkt dat inwoners uit Elsloo zich het minst herkennen in de missie. 1.6 Openingstijden en het bezoek van de publieksbalie Het volgende onderdeel van de vragenlijst richtte zich op openingstijden en het bezoek van de publieksbalie. Op dit moment zijn de openingstijden als volgt: - maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur; - woensdag doorlopend van 9.00 tot uur en de afdeling Burgerzaken tot uur. Het is (nog) niet mogelijk een afspraak in te plannen voorafgaand aan een bezoek aan de publieksbalie. Wellicht dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Als gevraagd wordt naar de voorkeur voor het vooraf een afspraak maken (met een korte wachttijd) of het niet vooraf maken van een afspraak (met een langere wachttijd), blijken de meningen behoorlijk verdeeld. Een derde heeft een voorkeur voor een afspraak maken, 28% voor geen afspraak maken en 34% geeft aan geen voorkeur te hebben. Inwoners uit Urmond hebben een minder duidelijke voorkeur dan inwoners uit Stein en Elsloo. 1.7 Digitale dienstverlening Een ruime meerderheid van 89% heeft de beschikking over een internetaansluiting (thuis of op een andere locatie). Drie kwart van de inwoners heeft de website van de gemeente Stein wel eens bezocht en drie vijfde hiervan vindt de website goed of voldoende. Ruim een tiende vindt de website matig of slecht. Twee derde van de inwoners van Stein heeft een DigiD-account. Op het moment dat de gemeente het mogelijk maakt om met behulp van DigiD een aantal diensten via de website af te nemen, zou twee derde van de inwoners dit gebruiken. Hierbij zou deze mogelijkheid het meest gebruikt worden voor een uittreksel bevolkingsadministratie, het doorgeven van een verhuizing en een uittreksel van de burgerlijke stand. Uit een vergelijking van de kernen blijkt dat relatief weinig inwoners uit Urmond de website van de gemeente hebben bezocht in verhouding tot inwoners van de andere kernen. Wel hebben meer mensen uit Urmond een DigiD-account en ook zouden zij de mogelijkheid om via internet diensten of producten aan te vragen voor meer verschillende producten en diensten gebruiken in vergelijking met inwoners van andere kernen. Flycatcher Internet Research 4 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

8 2. Inleiding Binnen gemeente Stein wordt al een aantal jaar gewerkt aan het verbeteren van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering. Gedurende verschillende fases is het dienstverleningsconcept doorontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in verscheidene nota s en plannen van aanpak. Eind 2009 heeft Stein een actueel plan van aanpak opgesteld onder de naam Dienstverlening Centraal. Dit dynamische plan geeft concreet aan hoe gemeente Stein doelstellingen op het gebied van de publieke dienstverlening gaat realiseren en hoe daarbij voldaan kan worden aan de landelijke eisen die hieraan gesteld worden. Aanpassingen in het plan vinden plaats aan de hand van externe en interne ontwikkelingen. De gemeente heeft ervoor gekozen dit plan van aanpak parallel aan INK aandachtsgebieden en ontwikkelingen in het kader van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) vorm te geven. Eén van de actiepunten uit Dienstverlening Centraal betreft het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en deelname aan een benchmark. Om die reden heeft de gemeente in 2012 voor de eerste keer deelgenomen aan Waarstaatjegemeente.nl. Dit is een initiatief van KING en biedt gemeenten handvatten om hun prestaties op tal van gebieden te vergelijken én te verbeteren. Onder Waarstaatjegemeente.nl vallen twee onderzoeken: een burgerpeiling en een klantonderzoek. De vragenlijsten voor de onderzoeken worden conform een standaard van KING opgesteld waardoor een vergelijking tussen gemeenten mogelijk wordt gemaakt. De gemeente Stein heeft onderzoeksbureau Flycatcher gevraagd beide onderzoeken uit te voeren. In dit rapport worden de werkwijze en de resultaten van de burgerpeiling beschreven. In dit onderzoek gaat het om verwachtingen en behoeften van de inwoners van Stein, alsmede over de tevredenheid met de huidige voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid. 2.1 De vragenlijst De vragenlijst voor de burgerpeiling bevat vragen die een beeld geven van de leefbaarheid, het niveau van de voorzieningen en de identiteit van de gemeente Stein. Hierbij is niet alleen ingegaan op ervaringen, verwachtingen en behoeften van inwoners van de gemeente maar ook op (factoren die van invloed zijn op) tevredenheid over de huidige voorzieningen en leefbaarheid op dit moment. De vragenlijst, die is gebaseerd op de standaardvragenlijst van Waarstaatjegemeente.nl, is opgesteld door onderzoeksbureau Flycatcher in overleg met de gemeente. Naast de genoemde onderwerpen is ingegaan op de missie en visie van de gemeente Stein en ook zijn openingstijden en het bezoek van de publieksbalie aan de orde gekomen. Na een aantal vragen over digitale dienstverlening eindigt de vragenlijst met een aantal achtergrondvragen. 2.2 Onderzoeksmethode en steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke onderzoeksmethode in combinatie met de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. Dit houdt in dat inwoners in de steekproef per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek hebben ontvangen waarna zij zelf de keuze konden maken om gebruik te maken van een link met unieke inlogcode voor de online vragenlijst of de papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Door het gebruik van unieke inlogcodes kon de vragenlijst slechts eenmaal ingevuld worden. De onderzoekspopulatie van het burgerpeiling bestaat uit gebruikers van de voorzieningen en de publieke ruimte en instellingen in de gemeente Stein. Het gaat dan om inwoners van alle woonkernen in de gemeente Stein, te weten Stein, Elsloo, Meers, Urmond en Berg aan de Maas met daarbij een aantal kleine kernen waaronder Catsop, Kleine Meers, Maasband en Veldschuur. Op dit moment heeft de gemeente ongeveer inwoners. De steekproef van potentiële deelnemers aan het onderzoek is getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud en maximaal één persoon per huishouden heeft deelgenomen aan het onderzoek. Er is geen gebruik gemaakt van een bovengrens voor leeftijd. Deelnemers aan het onderzoek zijn niet woonachtig in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Flycatcher Internet Research 5 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

9 2.3 Respons De uitnodigingsbrief voor het onderzoek is verstuurd op vrijdag 2 maart Vanaf dat moment hebben inwoners de vragenlijst via internet of schriftelijk ingevuld. Op 29 maart is een reminder per post verstuurd naar degenen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Deelnemers aan het onderzoek konden de vragenlijst retourneren tot en met donderdag 12 april. Dit betekent dat zij in totaal ruim zes weken de tijd hebben gehad om deel te nemen. In totaal hebben 564 inwoners deelgenomen, een respons van 42%. In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de respons. Responsoverzicht Burgerpeiling Gemeente Stein aantal adressen 1334 respons 564 relatief 42% 2.4 Betrouwbaarheid Omdat niet alle inwoners van de gemeente Stein aan het onderzoek hebben deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal inwoners en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. Voorbeeld 5a. Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt waar u woont? absoluut relatief ja % nee % weet niet / geen mening 40 7% totaal % In het voorbeeld geeft 60% van de inwoners aan zich niet onveilig te voelen in de buurt waar zij wonen. De marge voor de gehele populatie inwoners, is in dit geval: 1,96 0,60 (1-0,60) = 4,1% 544 In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal inwoners van Stein dat zich niet onveilig voelt in de buurt waar zij wonen, ligt tussen 55,9% en 64,1% (60% +/- 4,1%). 2.5 Weging Doordat de onderzoekspopulatie is samengesteld uit een aselecte steekproef uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), kan het zijn dat de populatie geen representatieve afspiegeling vormt van de daadwerkelijke populatie. Om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is, is gebruik gemaakt van weging. Bij deze procedure krijgen inwoners die oververtegenwoordigd zijn in de steekproef een lager gewicht toegekend bij het berekenen van de resultaten. Inwoners die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen juist een hoger gewicht toegekend. In onderstaande tabel is bijvoorbeeld te zien dat het percentage respondenten tot Flycatcher Internet Research 6 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

10 30 jaar in de steekproef beduidend lager is dan het daadwerkelijke aantal in de gemeente Stein. Deze groep krijgt een hoger gewicht toegekend dan bijvoorbeeld de groep respondenten van 55 jaar en ouder. Na verwerking is de verdeling over geslacht en leeftijdscategorieën in de respons vergeleken met en gewogen naar de werkelijke verdeling in de populatie. Deze verdeling is afkomstig uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Hieronder staat een overzicht van de ongewogen respons, gewogen respons en feitelijke verdeling van de bevolking. Geslacht Respons ongewogen Respons gewogen Gemeente Stein man 58,8% 49,2% 49,3% vrouw 41,2% 50,8% 50,7% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% Leeftijd Respons ongewogen Respons gewogen Gemeente Stein 18 t/m 29 jaar 1,6% 13,0% 13,0% 30 t/m 39 jaar 8,5% 13,2% 13,2% 40 t/m 54 jaar 27,8% 29,4% 29,4% 55 jaar en ouder 62,1% 44,4% 44,5% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 2.6 Vergelijking Waarstaatjegemeente.nl Een van de redenen om het burgerpeiling in de gemeente Stein uit te voeren in het kader van Waarstaatjegemeente.nl is de mogelijkheid om resultaten van de gemeente te vergelijken met de resultaten van enigszins vergelijkbare gemeenten. De resultaten worden hiertoe na afloop van het hele onderzoekstraject opgenomen in de database van Waarstaatjegemeente.nl en zijn via de site terug te vinden onder het kopje cijfers. Via dit platform is het ook mogelijk een rapport voor de gemeente te downloaden en de vergelijking weer te geven met andere gemeenten die hebben deelgenomen en met het landelijk gemiddelde. Sinds kort publiceert KING ook verklaringsmodellen op de website. Flycatcher Internet Research 7 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

11 3. Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Ook kan het aantal afwijken omdat de vragen niet verplicht waren of niet ingevuld zijn door alle respondenten. De buurt waarin u woont De vragen in het eerste deel van de vragenlijst hebben betrekking op de eigen buurt waar de inwoners van Stein wonen. 3.1 Voorzieningen in de buurt waar u woont Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig in de buurt waar inwoners wonen. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als basisonderwijs, voorzieningen voor kinderen, jongeren en senioren, winkels, verlichting en parkeergelegenheid. Inwoners van Stein zijn over het algemeen redelijk tevreden over de voorzieningen in de buurt waar zij wonen. Voornamelijk over het basisonderwijs zijn de inwoners tevreden, 92% is hier tevreden over. Vier vijfde is tevreden over de manier waarop afval ingezameld wordt en drie kwart is tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen. Iets minder tevreden is men over het schoonhouden van de buurt. Hierover is ongeveer de helft tevreden, een vijfde is ontevreden. 1. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over elk van onderstaande voorzieningen in uw buurt?* * zie bijlage 1 voor frequenties winkels voor dagelijkse boodschappen 6% 3% 18% 22% 52% basisonderwijs 6% 2% 0% 20% 72% de wijze waarop afval wordt ingezameld 13% 11% 6% 2% 69% het schoonhouden van uw buurt 6% 11% 16% 25% 42% zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden Een overgrote meerderheid is tevreden over de bereikbaarheid van de buurt met de auto (87%). Bijna twee derde is tevreden over het openbaar vervoer in de buurt en een iets kleiner deel is tevreden over de parkeergelegenheid. Het minst tevreden zijn inwoners over de verkeersveiligheid in de buurt. Hierover is twee vijfde tevreden, meer dan een kwart is ontevreden. Meer dan vier vijfde van de inwoners van Stein is van mening dat het buiten goed verlicht is in de buurt. Bijna drie vijfde is van mening dat perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn. Een iets kleiner deel vindt dat dit ook geldt voor het onderhoud van wegen, paden en pleintjes (53%). Bijna de helft van de inwoners vindt niet dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn, voor voorzieningen voor senioren bedraagt dit 30% en voor speelplekken voor kinderen 27%. Flycatcher Internet Research 8 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

12 2. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in uw buurt?* * zie bijlage 2 voor frequenties openbaar vervoer 6% 9% 4% 24% 58% parkeergelegenheid 7% 7% 13% 21% 52% verkeersveiligheid in uw buurt 1% 8% 19% 31% 41% bereikbaarheid van de buurt met de auto 3% 1% 9% 13% 74% zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 3. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over de buurt waarin u woont?* * zie bijlage 3 voor frequenties In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden. 5% 8% 22% 17% 48% In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden. 6% 13% 12% 25% 44% In de buurt is het buiten goed verlicht. 12% 9% 5% 2% 72% In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen. 7% 8% 21% 19% 45% In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. 2% 13% 24% 27% 34% In de buurt zijn goede voorzieningen voor senioren. 3% 7% 29% 23% 38% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 9 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

13 Gemiddeld geven de inwoners van Stein met een 7,0 een ruim voldoende voor hun woonomgeving. Een tiende geeft een 5 of lager. Uit de toelichting van respondenten komt naar voren dat inwoners minder te spreken zijn over het onderhoud van wegen en de verkeersveiligheid. Ook worden hondenpoep en geluidsoverlast vaak genoemd. 4. Als u uw woonomgeving een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Kruis hieronder het rondje van uw rapportcijfer aan. Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend) absoluut relatief 1 3 1% 2 3 1% 3 2 0% 4 9 2% % % % % % % totaal % weet niet / geen mening gemiddeld 2 7,0 Hieronder kunt u - indien nodig - uw antwoord op vraag 4 kort toelichten.* * zie bijlage 4 voor toelichting 3.2 Veiligheid en leefbaarheid Een derde van de inwoners van de gemeente Stein voelt zich wel eens onveilig in de buurt waar zij wonen. Van deze groep voelt 13% zich vaak onveilig, de helft voelt zich soms onveilig en een derde zelden. Een ruime meerderheid van 82% van de respondenten geeft aan dat het zelden of nooit voorkomt dat ze in de eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te vermijden. Zeven tiende voelt zich zelden of nooit onveilig als men s avonds in de buurt over straat loopt en twee derde voelt zich op zijn gemak als men s avonds alleen thuis is. Hier staat tegenover dat drie vijfde van de inwoners aangeeft dat het wel eens voorkomt dat men s avonds of s nachts niet open doet omdat het onveilig is. 5a. Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt waar u woont? absoluut relatief ja % nee (door naar vraag 6) % weet niet / geen mening (door naar vraag 6) 40 7% totaal % Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt waar u woont? 7% 33% ja 60% nee weet niet / geen mening Flycatcher Internet Research 10 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

14 5b. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in de buurt waar u woont? absoluut relatief vaak 23 13% soms 93 52% zelden 60 34% weet niet / geen mening 2 1% totaal % Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in de buurt waar u woont? 1% 13% 34% 52% vaak soms zelden weet niet / geen mening 6. Komt het wel eens voor dat u:* * zie bijlage 5 voor frequenties 's avonds of 's nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 28% 31% 41% in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 2% 17% 82% uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? 5% 35% 61% zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt over straat loopt? 4% 27% 70% zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis bent? 4% 30% 66% vaak soms zelden of nooit Flycatcher Internet Research 11 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

15 De veiligheid in de buurt krijgt gemiddeld ook een ruim voldoende van de inwoners van Stein. Zij geven een 7,0 als rapportcijfer. Een tiende geeft een 5 of lager. Op de open vraag naar een toelichting op het rapportcijfer komt naar voren dat inbraken, vernielingen en ook de verkeersveiligheid invloed hebben op het gevoel van veiligheid. 7. Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Kruis hieronder het rondje van uw rapportcijfer aan. Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend) absoluut relatief 1 1 0% 2 2 0% 3 6 1% 4 7 1% % % % % % % totaal % weet niet / geen mening gemiddeld 9 7,0 Hieronder kunt u - indien nodig - uw antwoord op vraag 7 kort toelichten.* * zie bijlage 6 voor toelichting Inwoners zijn over het algemeen minder tevreden over het functioneren van de gemeente Stein waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Iets meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt. Twee vijfde geeft aan dat de gemeente ook reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt en 45% vindt dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. Een derde geeft echter aan dat de gemeente de buurt niet betrekt bij de aanpak hiervan en een iets kleiner deel geeft aan dat de gemeente de buurt niet informeert over de aanpak. Een derde is het eens met de stelling dat de gemeente doet wat zij zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt, hiermee is een kwart het niet eens. 8. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over het functioneren van de gemeente Stein waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid?* * zie bijlage 7 voor frequenties De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 3% 3% 16% 42% 35% De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 2% 5% 24% 36% 33% De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 2% 5% 30% 36% 27% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 12 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

16 De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt. 3% 3% 12% 29% 53% De gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt. 2% 6% 18% 39% 35% De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 1% 5% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens 19% 31% 43% De leefbaarheid in de buurt krijgt ook een voldoende. Inwoners geven gemiddeld een 6,9. Een tiende geeft een 5 of lager. Uit open antwoorden van respondenten blijkt ook hier dat onderhoud van wegen en verkeersveiligheid meerdere malen genoemd worden als aandachtspunt. 9. Als u de leefbaarheid in de buurt waar u woont een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? Kruis hieronder het rondje van uw rapportcijfer aan. Let op: het gaat om een heel rapportcijfer. (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend) absoluut relatief 1 0 0% 2 5 1% 3 2 0% 4 9 2% % % % % % % totaal % weet niet / geen mening gemiddeld 21 6,9 Hieronder kunt u - indien nodig - uw antwoord op vraag 9 kort toelichten.* * zie bijlage 8 voor toelichting Flycatcher Internet Research 13 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

17 De gemeente Stein als geheel Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de gemeente Stein als geheel, dus niet alleen op de buurt waar de respondenten wonen. 3.3 Voorzieningen In de gemeente zijn verschillende voorzieningen aanwezig. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als onderwijs, seniorenzorg, toerisme en recreatie, sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overgrote meerderheid is tevreden over onderwijs (88%), bibliotheek (81%), sportvoorzieningen (78%) en het totale winkelaanbod (77%). Minder tevreden zijn respondenten over de welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) (39%), over uitgaansmogelijkheden, zoals horeca (46%) en over het aanbod van culturele voorzieningen (49%). 10. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over elk van onderstaande voorzieningen in de gemeente Stein?* * zie bijlage 9 voor frequenties 17% 60% het totale winkelaanbod 16% 5% 2% 7% 39% uitgaansmogelijkheden (horeca en dergelijke) 31% 19% 3% 3% 46% aanbod van culturele voorzieningen 32% 16% 3% 5% 69% aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke 20% 6% 1% 6% 72% sportvoorzieningen 18% 3% 1% 9% 79% onderwijs in het algemeen 9% 3% 1% 4% 72% gezondheidszorgvoorzieningen in het algemeen 21% 3% 0% 3% welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of 36% 38% jongerencentrum) 19% 5% 6% 63% kinderopvang 27% 2% 1% 9% 72% bibliotheek 15% 3% 1% 3% 54% recreatieve voorzieningen 30% 11% 3% zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 14 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

18 Over de verschillende voorzieningen die te maken hebben met verkeer en vervoer zijn inwoners over het algemeen wat minder tevreden. Zo is twee vijfde tevreden over onderhoud van wegen en fietspaden en is de helft tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente. Over parkeermogelijkheden openbaar vervoer in de gemeente is drie vijfde tevreden. 11. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over elk van onderstaande zaken die te maken hebben met verkeer en vervoer in de gemeente Stein?* * zie bijlage 10 voor frequenties onderhoud van wegen en fietspaden 3% 7% 25% 25% 39% parkeermogelijkheden in de gemeente 6% 7% 3% 28% 56% openbaar vervoer in de gemeente 5% 8% 3% 27% 56% verkeersveiligheid in de gemeente 1% 3% 16% 30% 49% zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 3.4 De gemeentelijke organisatie Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad worden door inwoners gekozen en vertegenwoordigen hiermee de bevolking. Slechts 13% is het eens met de stelling dat burgemeester en wethouders hun beloften waarmaken en ook geeft slechts 16% geeft aan dat zij zich vertegenwoordigd voelen door het gemeentebestuur. Een vijfde is van mening dat de gemeente goed bestuurd wordt, 30% is het hier niet mee eens. Opvallend is dat bij de stellingen minimaal 36% kiest voor het antwoord neutraal, waarbij dit percentage oploopt tot 53% op de stelling Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar. 12. Onderstaande stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over het gemeentebestuur?* * zie bijlage 11 voor frequenties Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt. 2% 7% 28% 28% 36% Ik voel mij vertegenwoordigd door het gemeentebestuur. 1% 9% 15% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens 31% 45% Flycatcher Internet Research 15 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

19 Ik heb vertrouwen in burgemeester en wethouders. 1% 5% 21% 30% 43% Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar. 1% 6% 12% 27% 53% De gemeente wordt goed bestuurd. 1% 7% 20% 23% 49% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Iets minder dan de helft van de respondenten vindt niet dat inwoners invloed hebben op datgene wat de gemeente doet. Een kwart is het eens met de stelling dat inwoners voldoende betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen, 35% is het hiermee oneens. Voor de stelling Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen geldt dat 22% het eens is met de stelling en dat 28% het oneens is. Een kwart vindt dat er voldoende mogelijkheden tot inspraak zijn, een derde vindt dat er niet voldoende mogelijkheden zijn tot inspraak. Twee vijfde geeft aan dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van inwoners. 13. De gemeente Stein kan haar inwoners op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen hierover?* * zie bijlage 12 voor frequenties Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke plannen. 2% 5% 24% 30% 39% Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen. 1% 5% 21% 23% 49% De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners. 2% 6% 18% 39% 35% Inwoners hebben invloed op datgene wat de gemeente doet. 1% 13% 17% 28% 41% Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen. 1% 5% 25% 27% 41% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 16 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

20 Als inwoners door de gemeente worden betrokken om mee te praten over plannen in de wijk of buurt, doen zij dit het liefst via een informatie- of inspraakbijeenkomst (59%), een schriftelijke enquête (50%) of een digitale enquête (44%). 14. Als u wilt meepraten over plannen in uw wijk of buurt, hoe wilt u dan dat de gemeente u hierbij betrekt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=538) relatief (n=538) informatie- of inspraakbijeenkomst % via een schriftelijke enquête % via een digitale enquête (via de website) % met een (forum) discussie op de website 32 6% in gesprek met een gemeentebestuurder 85 16% via social media (Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, etc.) 76 14% via een wijkplatform 74 14% via polls op de website 34 6% anders, namelijk:* 26 5% * zie bijlage 13 voor toelichting Als u wilt meepraten over plannen in uw wijk of buurt, hoe wilt u dan dat de gemeente u hierbij betrekt? (meerdere antwoorden mogelijk) informatie- of inspraakbijeenkomst 59% via een schriftelijke enquête via een digitale enquête (via de website) 44% 50% met een (forum) discussie op de website 6% in gesprek met een gemeentebestuurder via social media (Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, etc.) via een wijkplatform 16% 14% 14% via polls op de website anders 6% 5% Een vijfde van de inwoners van de gemeente is het eens met de stelling De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal.. Eenzelfde deel is het echter oneens met deze stelling. De helft kiest voor het antwoord neutraal. 15. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal"? Bij het werk van de gemeente kunt u bijvoorbeeld denken aan het beheer van de openbare ruimte (onder andere schoonmaken, onderhouden en inrichten van parken, wegen, fietspaden), werkzaamheden op het gebied van verkeer (onder andere doorstroming, parkeerbeleid, verkeersveiligheid), milieu (onder andere milieubeleid, optreden bij milieuovertredingen), onderwijs (onder andere voldoende schoolruimte, naleving leerplichtwet), sport (onder andere subsidieverlening, beheer sportpark), welzijn en sociale zaken (onder andere WMO-loket, jeugdhulp), et cetera. absoluut relatief helemaal mee eens 6 1% mee eens % neutraal % niet mee eens 85 15% helemaal niet mee eens 27 5% weet niet / geen mening 47 9% totaal % Flycatcher Internet Research 17 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

21 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling "De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal"? 5% 9% 1% 20% helemaal mee eens mee eens 15% neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens 50% weet niet / geen mening Over de algemene informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente zijn inwoners redelijk tevreden. Drie vijfde vindt dat de gemeentelijke informatie via de lokale kranten goed is en een iets kleiner deel kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. Ook vindt drie twee vijfde dat de informatie op de website goed is en dat de gemeente in het algemeen duidelijke informatie geeft. Inwoners worden het liefst door de gemeente geïnformeerd via de afvalwijzer, de gemeentegids, de gemeentepagina in het regionale weekblad, een bewonersbrief of de gemeentelijke website. 16. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over de algemene informatievoorziening / communicatie vanuit de gemeente?* * zie bijlage 14 voor frequenties De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie. 3% 2% 10% 31% 54% Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. 3% 9% 2% 32% 54% De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed. 4% 5% 2% 31% 58% De informatie op de gemeentelijke website is goed. 3% 9% 5% 31% 53% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 18 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

22 17. Hoe wilt u geïnformeerd worden door de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=558) relatief (n=558) gemeentelijke website % projecten website 59 11% gemeentepagina in het regionale weekblad % de gemeentegids % contact met ambtenaren 47 8% contact met bestuurders (wethouders, gemeenteraadsleden) 51 9% tv-uitzendingen van raadsvergaderingen % brochures / folders % de afvalwijzer % lokale en regionale radio en tv % artikelen in de krant % telefonisch een vraag kunnen stellen bij het callcenter van de gemeente % wijkplatform 43 8% bewonersbrief % social media (Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, Youtube, etc.) 74 13% informatie- of inspraakbijeenkomsten 87 16% % anders, namelijk:* 5 1% ik wil niet geïnformeerd worden 6 1% * zie bijlage 15 voor toelichting Hoe wilt u geïnformeerd worden door de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk) gemeentelijke website 45% projecten website 11% gemeentepagina in het regionale weekblad de gemeentegids 52% 58% contact met ambtenaren contact met bestuurders (wethouders, gemeenteraadsleden) 8% 9% tv-uitzendingen van raadsvergaderingen 24% brochures / folders 35% de afvalwijzer 59% lokale en regionale radio en tv 30% artikelen in de krant telefonisch een vraag kunnen stellen bij het callcenter van de gemeente 23% 20% wijkplatform 8% bewonersbrief 47% social media (Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, Youtube, etc.) informatie- of inspraakbijeenkomsten 13% 16% 24% anders ik wil niet geïnformeerd worden 1% 1% Flycatcher Internet Research 19 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

23 Drie vijfde vindt de hoeveelheid informatie van de gemeente precies goed, twee vijfde vindt dit (te) weinig. Minder dan de helft vindt dat zij gemeentelijke informatie op tijd krijgen, een kwart vindt dat dit niet op tijd gebeurt. Tot slot vindt iets meer dan de helft dat de informatie vanuit de gemeente duidelijk is. 18. Hoe beoordeelt u de hoeveelheid informatie die u van de gemeente krijgt? absoluut relatief veel te veel 1 0% te veel 4 1% precies goed % te weinig % veel te weinig 21 4% totaal % Hoe beoordeelt u de hoeveelheid informatie die u van de gemeente krijgt? 4% 0% 1% 35% 61% veel te veel te veel precies goed te weinig veel te weinig 19a. Krijgt u de gemeentelijke informatie op tijd? absoluut relatief ja % nee % weet niet / geen mening % totaal % Krijgt u de gemeentelijke informatie op tijd? 29% 45% 26% ja nee weet niet / geen mening 19b. De gemeentelijke informatie die ik krijg, is duidelijk? absoluut relatief mee eens % niet mee eens / niet mee oneens % mee oneens 33 6% weet niet 38 7% totaal % De gemeentelijke informatie die ik krijg, is duidelijk? 6% 7% 34% 53% mee eens niet mee eens / niet mee oneens mee oneens weet niet Flycatcher Internet Research 20 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

24 Drie vijfde van de respondenten vindt dat de gemeente duidelijke regels en verordeningen heeft. Twee vijfde vindt dat deze ook goed gecontroleerd en gehandhaafd worden door de gemeente, een vijfde is het hier niet mee eens. Twee vijfde van de inwoners vindt dat op een aantal terreinen gemeentelijke regels ontbreken en een derde is van mening dat een inwoner te maken heeft met tegenstrijdige gemeentelijke regels. 20. In welke mate bent u het eens met de verschillende stellingen over regels binnen de gemeente Stein?* * zie bijlage 16 voor frequenties De gemeente Stein heeft duidelijke regels, verordeningen. 4% 5% 1% 34% 56% De gemeente Stein controleert en handhaaft deze regels goed. 2% 6% 14% 37% 41% Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels. 3% 1% 11% 37% 48% Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels. 4% 3% 15% 29% 50% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens 3.5 De missie en visie van de gemeente Stein De missie van de gemeente Stein ofwel de opdracht die de gemeente zichzelf heeft gegeven, luidt: "Wij leveren met onze dienstverlening optimaal toegevoegde waarde aan burgers, bedrijven en bezoekers.". Hierbij hanteert de gemeente het volgende motto: "De dienstverlening in Stein doet ertoe.". Een ruime meerderheid van 84% was niet op de hoogte van deze missie. Zeven tiende van de inwoners geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in de missie van de gemeente en alle daaruit voortkomende plannen. Ongeveer de helft herkent de gemeente (gedeeltelijk) in deze missie, meer dan een kwart nauwelijks of niet. Flycatcher Internet Research 21 Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling oktober 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Instructie voor het invullen van de vragenlijst

Instructie voor het invullen van de vragenlijst Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Eersel Instructie voor het invullen van de vragenlijst Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u: - de vragenlijst niet

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht

Barendrechtse Barometer Burgerpeiling. maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht Barendrechtse Barometer 2015 Burgerpeiling maart 2015 In opdracht van gemeente Barendrecht www.flycatcher.eu Enkele citaten uit het onderzoek: U altijd blijven verplaatsen in mensen. Als mensen iets willen

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Waar staan Winsum en Bedum?

Waar staan Winsum en Bedum? Waar staan en Bedum? Gemeenten en Bedum September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1782 Datum September 2011 Opdrachtgevers Gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek waarbij, via een uitgebreide vragenlijst, meerdere thema s tegelijk

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting In opdracht van Gemeente Maastricht Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen Openbare ruimte november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie