Waarstaatjegemeente.nl 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarstaatjegemeente.nl 2012"

Transcriptie

1 TNS Nipo Grote Bickersstraat KS Amsterdam t e Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is uitsluitend voor deze opdrachtgever opgesteld. Alle in het document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. Door ons lidmaatschap zijn wij gehouden de gedragsregels na te leven van Esomar en de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). TNS NIPO ISO 9001, ISO 20252, ISO 26362, ISO en ISO gecertificeerd rapport nederlands.dotm

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 2 1 Werkwijze Methodiek Burgerpeiling algemene dienstverlening Klanttevredenheidsonderzoek: balieonderzoek Zelfonderzoek: verzameling gegevens uit de gemeentelijke administratie Verzameling van prestatiegegevens Instructies aan de gemeenten 4 2 Constructie schalen en rapportcijfers De interpretatie en het gebruik van de rapportcijfers De constructie van de rapportcijfers Samenstelling rapportcijfers burgerrollen Samengevat De burgerrollen nader beschreven De burger als kiezer De burger als klant De burger als onderdaan De burger als partner De burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler 8 3 Resultaten Langedijk Respons Burgerpeiling KTO-balie Benchmarking Publiekszaken De burger als kiezer De burger als klant De burger als onderdaan De burger als partner De burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler Totaal rapportcijfers 19 4 Conclusie De burger als kiezer De burger als klant De burger als onderdaan De burger als partner De burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler 22 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december 2012

3 Inhoud figuren en tabellen 1 De burger als kiezer (harde indicator) 10 2 De burger als kiezer (zachte indicatoren) 10 3 De burger als klant (harde indicatoren) 11 4 De burger als klant (zachte indicatoren) 12 5 De burger als onderdaan (niet genormeerde percentages) 14 6 De burger als onderdaan (zachte indicatoren) 15 7 De burger als partner (zachte indicatoren) 16 8 De burger als wijkbewoner (zachte indicatoren) 18 9 De burger als belastingbetaler (zachte indicatoren) Rapportcijfers per burgerrol (opgebouwd uit zachte indicatoren) Respons burgerpeiling Weging resultaten 23 Bijlagen 23 1 Onderzoeksverantwoording 23 2 Streeproeftrekking GBA 24 3 De Wet Bescherming Persoonsgegevens 25 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december 2012

4 Samenvatting In het najaar van 2012 heeft de gemeente Langedijk deelgenomen aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Deze rapportage geeft de resultaten van de gemeente Langedijk weer. Het kwaliteitsinstrumentarium Waarstaatjegemeente.nl bestaat uit verschillende onderdelen: een burgerpeiling onder inwoners van de gemeente, een klanttevredenheidsonderzoek aan de publieksbalie van het gemeentehuis (KTO-balie), een zelfonderzoek binnen de gemeente en de verzameling van een aantal prestatiegegevens per gemeente. De burgerpeiling en het KTO-balie zijn uitgevoerd door TNS NIPO. De burgerpeiling is uitgevoerd van 29 oktober tot en met 23 november Het KTO-balieonderzoek is uitgevoerd in de periode van 12 november tot en met 16 november 2012; de gemeente heeft de gegevens voor het zelfonderzoek aangeleverd. En de prestatiegegevens afkomstig van diverse centrale bronnen zijn door KING eigenaar van het kwaliteitsinstrumentarium Waarstaatjegemeente.nl. verzameld. Waarstaatjegemeente.nl is een instrument dat het mogelijk maakt een goed beeld op hoofdlijnen te krijgen van het functioneren van een gemeente. In Waarstaatjegemeente.nl worden zes burgerrollen onderscheiden, namelijk de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Om een goed beeld te krijgen van hoe de gemeente op deze rollen presteert, worden vragen aan de burgers van de gemeente gesteld. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen worden voor elke rol rapportcijfers berekend 1. Dit rapportcijfer bepaalt, samen met de harde data (prestatiegegevens), de invulling van de burgerrol. 2 Ten opzichte van de benchmark is gemeente Langedijk redelijk op weg. Enkel bij de burgerrollen de burger als klant en de burger als kiezer scoort de gemeente nog onder de benchmark tot inwoners. Op de andere rollen scoort Langedijk net iets boven of conform de benchmark van gemeenten tot inwoners. 1 Het rapportcijfer voor de burger als belastingbetaler is niet berekend, zie de handleiding op Waarstaatjegemeente.nl voor een toelichting. 2 De verantwoordelijkheid voor het beheer en de doorontwikkeling van het kwaliteitsinstrument Waarstaatjegemeente.nl (zoals de berekening van de burgerrollen) ligt bij KING. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

5 Inleiding Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl is een kwaliteitsinstrument dat het mogelijk maakt een goed beeld op hoofdlijnen te krijgen van het functioneren van een gemeente. Bovendien kan het beeld van de eigen gemeente door standaardisatie van de methode, de opzet van de vragenlijsten en de wijze van presentie op de website van Waarstaatjegemeente.nl goed worden vergeleken met andere gemeenten. Op basis van de resultaten van de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl kan een gemeente inzicht verkrijgen in haar verbeterpunten. Waar de metingen op Waarstaatjegemeente.nl zich beperken tot een globaal beeld van de gemeente, bieden verschillende benchmarkinitiatieven verdieping. Door deel te nemen aan verdiepende benchmarks op de terreinen waar de gemeente zich nader wenst te vergelijken of te verbeteren, kan de gemeente gericht werken aan haar kwaliteit. Het onderzoek is voor het eerst in 2005 uitgevoerd. Vanaf die tijd hebben al meer dan 186 verschillende gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. In het najaar van 2012 hebben in totaal 5 gemeenten deelgenomen via TNS NIPO 3. Voor de gemeente Langedijk heeft TNS NIPO het onderzoek uitgevoerd. De burgerrollen geven een beeld van de prestaties van de gemeente. Hoe een gemeente scoort op ieder van de zes burgerrollen zegt iets over de mening van de burger over het functioneren van de gemeente. Bij sommige burgerrollen wordt naast de mening van de burger (de zachte data) gekeken naar gegevens, zoals het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen (de harde data). Deze data zijn afkomstig van externe bronnen of worden aangeleverd door de gemeente zelf. Het doel van Waarstaatjegemeente.nl is om een goed beeld van het functioneren van de eigen gemeente in vergelijking tot andere gemeenten te krijgen. Zodoende kan gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in brede zin. Daarnaast biedt Waarstaatjegemeente.nl ook meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van gemeenten. Door meerdere jaren achtereenvolgens deel te nemen aan Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten inzicht krijgen in de voortgang van de gemeente. In dit rapport worden de rapportcijfers en de (harde) gegevens afkomstig uit het zelfonderzoek en externe bronnen voor de burgerrollen op een rij gezet. De gemeente kan deze vergelijken met de rapportcijfers van andere gemeenten. Bij de vergelijking met de andere gemeenten in het rapport plaatsen we de kanttekening dat het hier gaat om een beperkte groep van 5 gemeenten die via TNS NIPO hebben deelgenomen. De gemiddelden van de burgerrollen van de gemeenten met minder dan inwoners bestaan uit de resultaten van 18 gemeenten. De vergelijkingen zijn ter indicatie. Op de website van Waarstaatjegemeente.nl kunt u meer vergelijkingen maken op basis van de resultaten van een groter aantal gemeenten dat heeft deelgenomen in Op de site van publiceert KING de resultaten van alle deelnemende gemeenten aan Waarstaatjegemeente.nl, die in 2012 hebben deelgenomen. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

6 1 Werkwijze In dit hoofdstuk geven we de wijze weer waarop de onderdelen van Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd zijn. 1.1 Methodiek Waarstaatjegemeente.nl bestaat uit vier onderdelen: burgerpeiling naar algemene dienstverlening; klanttevredenheidsonderzoek naar de baliedienstverlening (balieonderzoek); zelfonderzoek door de gemeente; verzameling van prestatiegegevens door KING. Hieronder volgt een beschrijving per onderdeel: Burgerpeiling algemene dienstverlening Deze vragenlijst meet de mening van burgers over de gemeente in het algemeen. Aan de orde komen onder andere vragen over de woonomgeving, de voorzieningen, de veiligheid, het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke informatie. Om tot betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen komen over wat een burger van zijn gemeente vindt, hebben gemeenten een a-selecte steekproef van burgers uit de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) getrokken. Voor de burgerpeiling wordt gestreefd naar een netto aantal van 400 respondenten. Burgers konden de vragenlijst schriftelijk invullen door middel van een meegestuurde papieren vragenlijst. Voor iedere gemeente die de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek via TNS NIPO heeft laten uitvoeren is een schriftelijke vragenlijst op maat gemaakt met de naam van de gemeente erin verwerkt. Daarnaast bestond de mogelijkheid om via internet de vragenlijst in te vullen met behulp van een unieke inlogcode. Gegevens om in te loggen voor deelname aan de internetvragenlijst werden vermeld in de begeleidende brief Klanttevredenheidsonderzoek: balieonderzoek De vragenlijst over gemeentelijke dienstverlening meet de mening van burgers over de dienstverlening aan de publieksbalies van de gemeente. Aan de orde komen vragen over allerlei aspecten van het bezoek van burgers aan het gemeentehuis. Het klanttevredenheidsonderzoek baliedienstverlening, zoals dat bij Waarstaatjegemeente.nl heet, is afgestemd met het KTO Benchmarking Publiekszaken, uitgevoerd door Team Benchmarking Publiekszaken en TNS NIPO. Bij het klanttevredenheidsonderzoek van Benchmarking Publiekszaken is gebruik gemaakt van een opgeleide enquêteur. Daarnaast omvat dit onderzoek meer en uitgebreidere vragen dan de vragenlijst binnen Waarstaatjegemeente.nl. Zelfonderzoek: verzameling gegevens uit de gemeentelijke administratie In de huidige indicatorenlijst komen gemeentelijke gegevens voor, die landelijk bekend zijn of die gemeenten zelf in hun bezit hebben. Hiervoor hoeven burgers niet ondervraagd te worden. Deze Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

7 vragenlijst kan door een medewerker van elke gemeente zelf via de website van Waarstaatjegemeente.nl worden ingevuld middels een inlogcode. De gegevens van de gemeente dragen bij aan de opbouw van de verschillende burgerrollen Zelfonderzoek: verzameling gegevens uit de gemeentelijke administratie In de huidige indicatorenlijst komen gemeentelijke gegevens voor, die landelijk bekend zijn of die gemeenten zelf in hun bezit hebben. Hiervoor hoeven burgers niet ondervraagd te worden. Deze vragenlijst kan door een medewerker van elke gemeente zelf via de website van Waarstaatjegemeente.nl worden ingevuld middels een inlogcode. De gegevens van de gemeente dragen bij aan de opbouw van de verschillende burgerrollen Verzameling van prestatiegegevens Deze gegevens over de bevolking worden door KING verzameld uit landelijke bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), KLPD en de Kiesraad. 1.2 Instructie aan gemeenten Voor aanvang van het onderzoek heeft de gemeente Langedijk informatie ontvangen met instructies voor de uitvoering van de burgerpeiling. In de instructie is omschreven welke werkzaamheden het project omvat en op welke wijze de werkzaamheden door gemeenten uitgevoerd moeten worden. Het KTO-balie is uitgevoerd als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken. Voor de deelname van burgers aan de burgerpeiling heeft de gemeente een voorbeeldtekst ontvangen voor de uitnodigingsbrieven. Gemeenten hebben de volgende taken voor hun rekening genomen: het aanmaken van uitnodigingsbrieven voor deelname aan de burgerpeiling; het trekken van een a-selecte steekproef van adressen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (verder GBA), ten behoeve van de burgerpeiling; het verzenden van een uitnodigingsbrief voor de burgerpeiling inclusief de schriftelijke vragenlijst. De uitnodigingsbrief bevat ook een link en wachtwoord om via internet deel te nemen aan het onderzoek. Een aantal gemeenten heeft de verzending van de uitnodigingsbrieven en vragenlijsten laten verzorgen door TNS NIPO. het invoeren van een aantal gegevens in het zelfonderzoek, dat naast de mening van burgers gebruikt wordt voor het invullen van de burgerrollen. Alle verzamelde informatie wordt bovendien gebruikt voor de database in de middelste laag van het benchmarkhuis - Vergelijkingen tussen gemeenten - op Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

8 2 Constructie schalen en rapportcijfers In dit hoofdstuk bespreken we de opbouw van de antwoordschalen en rapportcijfers. 2.1 De interpretatie en het gebruik van de rapportcijfers Voordat we ingaan op de constructie van de rapportcijfers die in Waarstaatjegemeente.nl gebruikt worden voor het weergeven van de prestaties van gemeenten, bespreken we kort de interpretatie en het gebruik van deze rapportcijfers. Een rapportcijfer, zoals geconstrueerd is in Waarstaatjegemeente.nl, geeft weer hoe burgers de gemeente waarderen op de indicatoren behorend tot de betreffende burgerrol. Voor iedere burgerrol is een aantal indicatoren opgesteld dat het functioneren van de gemeente op dat gebied weergeeft. Omdat het rapportcijfer gebaseerd is op een beperkte hoeveelheid indicatoren, is het een benadering van de werkelijkheid en niet een exacte afspiegeling ervan. Het interpreteren van de rapportcijfers moet met enige voorzichtigheid geschieden. Een laag of lager rapportcijfer geeft aan dat op één of enkele indicatoren achter dit rapportcijfer lagere waarden zijn vastgesteld. De reden hiervoor kan zijn dat burgers op een aantal punten negatiever oordelen dan voorheen of dan in een andere gemeente. Wanneer een indicatie minder positief is, verdient dat een uitleg aan burgers die u als gemeente zelf daaraan moet geven. Ook bij positieve rapportcijfers kan het zinvol zijn goed aan te geven wat volgens u de achterliggende verklaring is van positieve waarderingen of indicaties. Voor de interpretatie van de rapportcijfers kunt u gebruik maken van de middelste laag van het benchmarkhuis op daar vindt u een database met circa 400 indicatoren. Als u niet weet wat de verklaring is van bepaalde negatieve indicaties, kan eventueel nader onderzoek nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan negatieve indicaties op het gebied van de rol van de burger als wijkbewoner. Geldt het oordeel in alle wijken in gelijke mate? Geldt dat voor alle onderwerpen die in Waarstaatjegemeente.nl gevraagd zijn, of zijn nadere nuanceringen door middel van uitgebreider burgeronderzoek nodig? Ook kan de gemeente besluiten tot deelname aan een benchmark op een bepaald beleidsterrein, om het verhaal achter de cijfers te ontdekken en om van goede voorbeelden van andere gemeenten te kunnen leren. Waarstaatjegemeente.nl is dus een instrument dat op hoofdlijnen indicaties geeft voor het functioneren van uw gemeente. 2.2 De constructie van de rapportcijfers De antwoorden van burgers op de verschillende enquêtevragen vormen geen compact en overzichtelijk beeld van waar de gemeente nu staat. Doel van Waarstaatjegemeente.nl is uiteindelijk om tot een overzichtelijk beeld, een soort rapportcijfer, van de gemeente te komen. Daarom is gekozen voor een omrekening van antwoorden in scores, waarmee rapportcijfers per burgerrol kunnen worden berekend. Hier beschrijven wij kort de constructie van de in deze rapportage gebruikte eindscores of rapportcijfers. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

9 2.3 Samenstelling rapportcijfers burgerrollen Deze rapportage gaat uit van zes burgerrollen die staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben: de rol van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Elke burgerrol kent als basis een aantal harde indicatoren (bijvoorbeeld het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010) en/of zachte indicatoren (bijvoorbeeld het oordeel van bezoekers over openingstijden). Voor iedere zachte indicator binnen een burgerrol scoort een gemeente een cijfer tussen de 1 en de 10. Door de individuele zachte indicatorscores van de betreffende rol bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal indicatoren binnen die rol, komt per burgerrol een eindcijfer tussen de 1 en de 10 tot stand, een rapportcijfer als het ware. Het rapportcijfer betreft dus een ongewogen gemiddelde. De harde indicatoren worden los van het rapportcijfer gerapporteerd als aanvullend onderdeel van de burgerrollen. Een deel van de vragen uit de burgerpeiling wordt omgerekend om tot een 10-puntsscore te komen, aangezien bij deze vragen een beoordeling op een vijfpuntssschaal gegeven wordt. Bij de constructie van de vragen voor de burgerpeiling zijn de meeste vragen namelijk overgenomen uit, of geconstrueerd aan de hand van, veelgebruikte vragen van bestaand gemeentelijk en landelijk onderzoek. Daarin wordt voor het vragen naar belevingen van burgers veelal gebruikgemaakt van 5- puntswaarderingsschalen. De omrekening gaat als volgt: helemaal oneens of zeer ontevreden geeft het rapportcijfer 2, zeer tevreden of helemaal eens geeft het rapportcijfer 10 bij positief geformuleerde stellingen. Bij negatief geformuleerde stellingen is dit precies omgekeerd. Deze omrekening wordt in onderstaande tabellen geïllustreerd. Omrekening positief geformuleerde stellingen: Antwoordcategorie Oorspronkelijke waarde (vijfpuntsschaal) Omgerekend in rapportcijfer Helemaal oneens, zeer ontevreden 1 2 Oneens, ontevreden 2 4 Neutraal 3 6 Eens, tevreden 4 8 Helemaal eens, zeer tevreden 5 10 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

10 Omrekening negatief geformuleerde stellingen: Antwoordcategorie Oorspronkelijke waarde (vijfpuntsschaal) Omgerekend in rapportcijfer Helemaal eens, zeer tevreden 1 2 Eens, tevreden 2 4 Neutraal 3 6 Oneens, ontevreden 4 8 Helemaal oneens, zeer ontevreden Samengevat Waarstaatjegemeente.nl onderscheidt zes burgerrollen. Aan de onderliggende indicatoren zijn geen gewichten toegekend; iedere indicator is even belangrijk. Het rapportcijfer per burgerrol is samengesteld op basis van indicatoren, afkomstig uit twee enquêtes onder burgers (de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek). Daarnaast zijn de burgerrollen opgebouwd uit indicatoren uit gemeentelijk verzamelde data en prestatiegegevens. 2.4 De burgerrollen nader beschreven In dit hoofdstuk worden de zes burgerrollen inhoudelijk nader beschreven. 2.5 De burger als kiezer De burger als kiezer is de burger die in de lokale politiek wordt vertegenwoordigd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. Als goede prestaties van de gemeente zijn, waar het de burger als kiezer betreft, het leveren van een positieve bijdrage aan een optimaal werkende democratie en waarmaken van beloften benoemd. De gemeente draagt bij aan een zo goed mogelijk werkende (representatieve) democratie. De burger als kiezer heeft recht op een gemeente die constructief bijdraagt aan een zo optimaal mogelijke (representatieve) democratie. 2.6 De burger als klant De burger als klant heeft recht op een goede kwaliteit van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar aan het loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale loketservice. Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening als het gaat om de loketservice van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van de gemeente kwalitatief goed is. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

11 2.7 De burger als onderdaan De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag. Een basisbehoefte, want zijn veiligheid is in het geding. Wat doet de gemeente daaraan? Om te kunnen instaan voor orde en gezag is regelgeving nodig, zodanig dat burgers weten waar zij aan toe zijn. Een belangrijke functie van de overheid is het afgeven van vergunningen en andere beschikkingen in individuele gevallen op basis van de geldende regelgeving. Om geloofwaardig te zijn is voor de overheid een doeltreffende handhaving van de regelgeving van groot belang. Een gemeente kan pas goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de gemeente zorgvuldig te werk gaat bij het al dan niet verstrekken van een vergunning, de regels van de gemeente duidelijk zijn en niet in strijd met elkaar en als deze regels goed gehandhaafd worden. 2.8 De burger als partner De burger als partner wil door de gemeente serieus genomen worden in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met haar inwoners? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan? Als goede gemeentelijke prestaties zijn benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers inwoners van een gemeente in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden. 2.9 De burger als wijkbewoner De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze dient prettig en schoon te zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. Dan denken we in het bijzonder aan de wijk in zijn geheel, lokale voorzieningen, milieu en groen en verkeer en vervoer. Voldoende en goede voorzieningen in de directe woonomgeving en in de gemeente, goed onderhouden openbaar groen, een buurt die er schoon en opgeruimd uitziet, een goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, goed onderhouden wegen en fietspaden en een goed geregelde verkeersveiligheid, zijn voorwaarden voor de gemeente om goed te kunnen presteren richting de burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler De burger als belastingbetaler is een burger die mag eisen dat de gemeente zorgvuldige afwegingen maakt en nauwkeurig te werk gaat als het gaat om het vaststellen en het innen van gemeentelijke belastingen. Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger als belastingbetaler, zijn redelijke lokale lasten van belang, evenals een goede verhouding belastingen/voorzieningenniveau en een zorgvuldig optreden van de gemeente als het gaat om officiële reacties op de hoogte van de belastingen. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

12 3 Resultaten Langedijk Dit hoofdstuk begint met algemene gegevens van de gemeente. Daarna worden per burgerrol de resultaten van de gemeente Langedijk totaal uiteengezet. Voor iedere burgerrol zijn de resultaten op alle indicatoren gegeven, het betreft zowel de zachte als de harde indicatoren. Deze resultaten samen geven uiteindelijk invulling aan de gehele burgerrol. Zowel de prestatiegegevens als de rapportcijfers (samengesteld uit de zachte indicatoren) voor iedere burgerrol kunnen vergeleken worden met de cijfers van andere gemeenten. Dit is mogelijk op de website van Waarstaatjegemeente.nl. 4 Hierop staan de resultaten van alle gemeenten die in 2012 de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl hebben uitgevoerd. 3.1 Respons Burgerpeiling Om tot betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen komen over wat een burger van zijn gemeente vindt, hebben gemeenten een a-selecte steekproef van burgers uit hun GBA getrokken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 29 oktober tot en met 23 november In de gemeente Langedijk hebben in totaal 487 van de aangeschreven inwoners aan het onderzoek meegewerkt. Het responspercentage in uw gemeente bedraagt 32% KTO-balie Benchmarking Publiekszaken Gedurende minimaal vijf dagdelen is er in de periode van 12 november tot en met 16 november 2012 geënquêteerd aan de (hoofd)publieksbalie van het gemeentehuis van Langedijk. In totaal zijn er 83 baliebezoekers ondervraagd direct na hun bezoek aan de balie. 4 Bron: Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

13 3.2 De burger als kiezer 1 De burger als kiezer (harde indicator) Alle Nederlandse gemeenten Gemeente Langedijk Indicator Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezing 2010* n.v.t. 55,8% 2 De burger als kiezer (zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Indicator Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad 5,8 5,6 5,5 5,4 Oordeel vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 6,3 6,2 5,7 5,8 6,3 6,2 Rapportcijfer burgerrol De burger als kiezer 5,9 5,8 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

14 3.3 De burger als klant 3 De burger als klant (harde indicatoren) Benchmark Gemeente Gemeenten op Langedijk waarstaatjegemeente.nl Indicator Aantal uren dat publieksbalie geopend is 32 uur 22 uur Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

15 4 De burger als klant (zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=69*) Gemeente Langedijk Indicator Oordeel bezoeker openingstijden 7,4 7,0 Oordeel bezoeker over wachttijd 8,1 9,0 Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker Oordeel bezoeker over inleving medewerker 8,4 8,2 8,2 7,8 8,1 7,6 Oordeel bezoeker deskundigheid 8,2 7,9 Oordeel bezoeker doorlooptijd 8,0 7,8 Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,1 7,9 Oordeel bezoeker bereikbaarheid 7,9 7,8 Oordeel bezoeker parkeergelegenheid 7,3 8,1 Oordeel bezoeker overzichtelijkheid 7,8 7,4 Oordeel bezoeker bewegwijzering 7,6 6,8 Oordeel bezoeker wachtruimte 7,7 7,2 Oordeel bezoeker privacy 7,4 6,3 Oordeel bezoeker prijs 6,0 5,8 Oordeel burgers duidelijkheid informatie 7,1 7,2 Oordeel burgers toegankelijkheid informatie Oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten Oordeel burgers informatie website 7,2 7,2 7,4 7,4 7,1 7,0 Rapportcijfer burgerrol De burger als klant * Benchmarkscores zijn afkomstig uit Benchmarking Publiekszaken ,6 7,4 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

16 3.4 De burger als onderdaan Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

17 5 De burger als onderdaan (niet genormeerde percentages) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Indicator Percentage verhouding gegronde en ongegronde bezwaar- en beroepschriften bouwvergunningen niet beschikbaar niet beschikbaar Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 2,4 2,3 Percentage inwoners dat vaak onveilige plaatsen in de buurt mijdt 2,4 2,3 Percentage inwoners dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet 9,8 6,7 Percentage inwoners dat kind(eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan 2,5 1,5 Percentage inwoners dat zich 's avonds in de buurt onveilig voelt 3,1 3,8 Percentage inwoners dat zich s avonds alleen thuis niet veilig voelt 2,4 1,9 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

18 6 De burger als onderdaan (zachte indicatoren) Indicator Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 6,9 7,1 Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 6,5 6,6 Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid 6,0 6,7 5,8 6,3 Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast 6,7 6,7 Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten 6,1 6,1 Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid 5,9 6,0 Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,4 7,5 Oordeel burger duidelijkheid regels 6,7 6,7 Oordeel burger ontbreken regels 6,4 6,1 Oordeel burger tegenstrijdigheid regels 6,1 5,9 Oordeel burger controle handhaving regels 6,0 6,0 Rapportcijfer burgerrol De burger als onderdaan 6,4 6,5 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

19 3.5 De burger als partner 7 De burger als partner (zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Indicator Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen 5,7 6,0 Oordeel interesse gemeente in mening burgers 6,2 6,4 Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 5,9 6,1 Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 5,6 5,8 Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet 5,3 5,4 Rapportcijfer burgerrol De burger als partner 5,8 5,9 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

20 3.6 De burger als wijkbewoner Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

21 8 De burger als wijkbewoner (zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Indicator Oordeel burger directe woonomgeving 7,5 7,6 Oordeel burger leefbaarheid buurt 7,4 7,5 Oordeel burger winkels in buurt 8,0 8,2 Oordeel burger speelmogelijkheden 6,8 7,0 Oordeel burger straatverlichting 7,4 7,8 Oordeel burger basisonderwijs 7,9 8,0 Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 6,7 7,1 Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 5,2 5,0 Oordeel burger winkels in gemeente 7,6 7,6 Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca 6,9 6,4 Oordeel burger cultuur 6,6 6,3 Oordeel burger verenigingen en clubs 7,5 7,4 Oordeel burger sportvoorzieningen 7,6 7,4 Oordeel burger onderwijs 7,5 7,3 Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen 7,5 7,2 Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) 6,2 5,7 Oordeel burger onderhoud groenvoorzieningen in de wijk 6,7 6,9 Oordeel burger onderhoud wijk 6,6 7,1 Oordeel burger afvalinzameling 7,7 7,9 Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto 7,9 7,6 Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt 6,7 6,6 Oordeel burger openbaar vervoer in wijk 6,7 6,2 Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 6,6 6,8 Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente 6,7 6,2 Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden 6,9 7,1 Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 6,6 6,4 Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,4 6,5 Rapportcijfer burgerrol De burger als wijkbewoner 7,0 7,0 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

22 3.7 De burger als belastingbetaler 9 De burger als belastingbetaler (zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Gemeente Langedijk Indicator Oordeel burger verhouding gemeentelijke belastingen en voorzieningenniveau 5,9 6,1 Rapportcijfer De burger als belastingbetaler ** ** ** Vooralsnog is de operationalisatie en de methode van berekening van de burgerrol de burger als belastingbetaler nog in ontwikkeling bij KING. Het rapportcijfer burgerrol belastingbetaler is daarom niet berekend. De indicatoren zijn in hun oorspronkelijke waarde weergegeven. 3.8 Totaal rapportcijfers In tabel 10 treft u het totaaloverzicht van de rapportcijfers per burgerrol. U ziet de beschikbare gemiddelde rapportcijfers voor de 23 gemeenten die dit voorjaar met behulp van TNS NIPO de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl hebben uitgevoerd, daarnaast staan de gemiddelden van de gemeenten tot inwoners. Op deze manier is een directe vergelijking mogelijk met de resultaten van uw gemeente. Bij de vergelijking met de andere gemeenten willen we graag de kanttekening plaatsen dat het hier gaat om een beperkte groep van 23 gemeenten. De gemiddelden van de gemeenten tot inwoners bestaan uit de resultaten van 18 gemeenten. De vergelijkingen zijn ter indicatie. Op de website van Waarstaatjegemeente.nl kunt u meer vergelijkingen maken op basis van de resultaten van een groter aantal gemeenten. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

23 10 Rapportcijfers per burgerrol (opgebouwd uit zachte indicatoren) Benchmark deelnemende gemeenten TNS NIPO (n=23) Benchmark Gemeenten tot inwoners TNS NIPO (n=18) Gemeente Langedijk Burgerrol De burger als kiezer 5,9 5,9 5,8 De burger als klant* 7,6 7,6 7,4 De burger als onderdaan 6,4 6,4 6,5 De burger als partner 5,8 5,8 5,9 De burger als wijkbewoner 7,0 7,0 7,0 De burger als belastingbetaler ** ** ** *Benchmarkscores zijn afkomstig uit Benchmaking Publiekszaken 2012 Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

24 4 Conclusie In dit gedeelte van het rapport kijken we kort naar de resultaten van de gemeente in vergelijking met de 23 gemeenten die in het voorjaar van 2012 met behulp van TNS NIPO meegedaan hebben aan Waarstaatjegemeente.nl. Ten opzichte van de benchmark is gemeente Langedijk op de goede weg. Enkel bij de burgerrollen de burger als kiezer en de burger als klant scoort de gemeente onder de benchmarkgemeenten tot inwoners. Voor meer inzicht in het rapportcijfer per burgerrol is het raadzaam om naar de individuele scores per indicator te kijken. Bij de burgerrollen met een lage score kunnen de indicatoren meer inzicht bieden op welke punten verbetering mogelijk is. 4.1 De burger als kiezer Het rapportcijfer voor gemeenten tot inwoners is een 5,9 en voor alle gemeenten eveneens een 5,9 voor de burger als kiezer. Gemeente Langedijk scoort met een rapportcijfer van 5,8 iets lager ten opzichte van de benchmarkgemeenten tot inwoners. Alle aspecten worden door de inwoners van de gemeente Langedijk iets lager gewaardeerd dan de benchmark, met uitzondering van het aspect oordeel burgers waarmaken beloften in B&W. Hierop scoort de gemeente Langedijk iets hoger dan de benchmark. 4.2 De burger als klant In vergelijking met de scores van de burgerrollen geldt over het algemeen dat de burgers het meest tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening. Het rapportcijfer voor gemeenten tot inwoners is een 7,6. Voor de 23 gemeenten samen is het ook een 7,6. Gemeente Langedijk scoort met een 7,4 iets lager dan de benchmark op de kwaliteit van de dienstverlening. Op vele aspecten scoort de gemeente Langedijk lager dan de benchmark. Vooral op de aspecten oordeel bezoeker privacy, oordeel bezoeker bewegwijzering, oordeel bezoeker over inleving medewerker en oordeel bezoeker overzichtelijkheid scoort de gemeente een stuk lager dan de benchmark. Maar op de aspecten oordeel bezoeker over wachttijd en oordeel bezoeker over parkeergelegenheid scoort de gemeente Langedijk een stuk hoger dan de benchmark. 4.3 De burger als onderdaan Deze burgerrol laat zien in hoeverre burgers tevreden zijn met de manier waarop de veiligheid in en om de gemeente aangepakt wordt, en of de regels duidelijk zijn en gehandhaafd worden. In de gemeenten tot inwoners wordt een 6,4 gegeven voor de rol burgers als onderdaan. Het gemiddelde van alle gemeenten samen is eveneens een 6,4. Gemeente Langedijk krijgt met een 6,5 een iets hogere beoordeling. De hogere beoordeling van de burgerrol de burger als onderdaan doet zich voor bij een aantal aspecten. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

25 In de gemeente Langedijk wordt de aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid positief beoordeeld ten opzichte van de benchmark, hetzelfde geldt voor het betrekken van de buurt bij de aanpak van de sociale veiligheid en voor het aspect dat de gemeente doet wat ze zegt bij het de verbetering van de leefbaarheid in de buurt en voor de informatie over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. Ook is het oordeel van de burgers over de veiligheid in de buurt en de leefbaarheid in de buurt liggen hoger dan de benchmark. 4.4 De burger als partner De burgerrol de burger als partner geeft inzicht in de beoordeling van de mate waarin inwoners bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden. Deze rol krijgt bij de benchmarkgemeenten de laagste waardering. Bij deze burgerrol scoort de gemeente Langedijk iets hoger dan de gemeenten tot inwoners en alle deelnemende gemeenten samen. Het rapportcijfer voor de gemeente Langedijk is een 5,9. Alle aspecten worden door de inwoners van de gemeente Langedijk hoger dan de benchmark beoordeeld. De inwoners oordelen vooral positief over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van plannen. 4.5 De burger als wijkbewoner Het rapportcijfer van de gemeenten samen voor de burgerrol de burger als wijkbewoner is een 7,0. De gemeenten tot inwoners scoorden eveneens een 7,0. Burgers in de gemeente Langedijk zijn over het algemeen net zo tevreden over de kwaliteit van de leefomgeving. Op de burgerrol, de burger als wijkbewoner scoort de gemeente een 7,0. Over het algemeen liggen de waarderingen net een stuk onder of boven de benchmark. De inleving van de medewerker en de wachtruimte worden met een half punt lager dan de benchmark beoordeeld. De bewegwijzering met 0,8 minder en de privacy zit een punt onder de benchmark. Ook zijn er twee aspecten waar bijna een punt hoger dan de benchmark op wordt gescoord. Dat zijn namelijk de aspecten wachttijd en parkeergelegenheid. 4.6 De burger als belastingbetaler De resultaten voor de burger als belastingbetaler zijn enkel op indicatorniveau weergegeven. Een rapportcijfer voor deze burgerrol ontbreekt nog, omdat de definitieve operationalisatie en de methode van berekening hiervan nog niet is vastgesteld. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

26 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording De burgerpeiling is van 29 oktober tot en met 23 november 2012 uitgevoerd door TNS NIPO door middel van schriftelijke vragenlijsten. Daarnaast konden respondenten ervoor kiezen om de vragenlijst online in te vullen. Voor de burgerpeiling is er per gemeente gestreefd naar een netto aantal respondenten van n = 400. Voor deze gewenste steekproefgrootte zijn er door iedere gemeente brieven verstuurd aan een a-selecte groep inwoners. In totaal hebben 487 inwoners van de gemeente Langedijk deelgenomen aan de burgerpeiling. 11 Respons burgerpeiling Uitgezet Totaal aantal Totale Aantal online Aantal respons respons % schriftelijk % De uitkomsten van de burgerpeiling zijn herwogen naar geslacht en leeftijd. Een herweging wordt toegepast zodat de percentages overeenkomen met de werkelijke verhouding van mannen, vrouwen en de verschillende leeftijdscategorieën in Langedijk, de zogenaamde ideaalcijfers. Voor de herweging hebben wij demografische gegevens uit het CBS (statline) gebruikt. 12 Weging resultaten Ongewogen Herwogen % % Man Vrouw jaar jaar jaar jaar en ouder Wat betreft Benchmark Publiekszaken is voor de gemeente Langedijk onderzoek gedaan aan de publieksbalie. In de periode van 12 november tot en met 16 november 2012 zijn 83 baliebezoekers ondervraagd. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

27 Bijlage 2 Steekproeftrekking GBA De steekproef voor verzending van de vragenlijsten van de burgerpeiling wordt getrokken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), omdat dit het meest complete en actuele inwonersbestand is. Uit de GBA moet een aselecte steekproef worden getrokken. Hiervoor zijn verschillende methoden. U kunt hiervoor de eigen trekkingsmethode hanteren. Voor zover er bij uw gemeente geen standaardprocedure voor het trekken van steekproeven is beschreven, dient de steekproef op systematisch aselecte wijze te worden getrokken. Systematisch aselecte steekproeftrekking houdt in dat de omvang van de steekproefpopulatie (alle inwoners van 18 jaar en ouder die niet woonachtig zijn in een verpleeg- of verzorgingstehuis) wordt gedeeld door de omvang van de bruto steekproef. De uitkomst vormt het getal waarmee door de GBA wordt gesprongen. Vervolgens kiest men een willekeurig startgetal dat ligt tussen 0 en het spronggetal. Dit startgetal vormt het eerste record van de steekproef. Vervolgens wordt daarbij het spronggetal opgeteld: dit is het tweede record. Deze procedure wordt herhaald totdat de gewenste bruto steekproefomvang is bereikt. Voorbeeld: gemeente met inwoners van 18 jaar en ouder die niet woonachtig zijn in een verpleeg- of verzorgingstehuis; bruto steekproef van 1200 personen (bij het responspercentage van 33% komt dit neer op netto circa 400 personen); vaststellen van het spronggetal: steekproefpopulatie / bruto steekproef 1200 = 60,951 afgerond 60; vaststellen van het startgetal: kiezen van een cijfer tussen de 0 en 60, bijvoorbeeld 48. eerste record: 48; tweede record: = 108; derde record: = 168; enzovoort tot er 1200 records zijn geselecteerd. Als men dit bestand naar TNS NIPO heeft gestuurd, wordt dit verrijkt voor elke burger met een uniek wachtwoord om in te loggen voor het onlineonderzoek en krijgt men het bestand terug van TNS NIPO. Met het wachtwoord kan slechts eenmalig aan het onderzoek worden deelgenomen. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

28 Bijlage 3 De Wet Bescherming Persoonsgegevens Mogelijk roept het aanleveren van contactgegevens voor de burgerpeiling vragen op ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het algemeen geldt dat het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en te verzamelen voor onderzoek, mits de anonimiteit van de deelnemers in de uitkomsten van het onderzoek is gegarandeerd. (Zie hiervoor de website van het Ministerie van Justitie. rwerkende_organisaties/#paragraph3). TNS NIPO belooft (in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) de verstrekte gegevens slechts voor het hier beschreven onderzoek te gebruiken. TNS NIPO is aangesloten bij de Marktonderzoek Associatie ( Leden van de Marktonderzoek Associatie houden zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek (opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel, ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy. De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek, zoals: de rechten van de respondent de waarborg van de anonimiteit van de respondent de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers Deelnemende gemeenten kunnen zich bij het aanleveren van persoonsgegevens beroepen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 9, zie ook college bescherming persoonsgegevens ( Hierin wordt gesteld dat persoonsgegevens verwerkt kunnen worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS NIPO december

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2013 Boxtel Heemskerk Nederweert Overbetuwe Rucphen Schijndel Sint-Oedenrode Soest Steenbergen Vught Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek KING, Den haag Oktober 2010, versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond van Waarstaatjegemeente.nl...

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart Hoorn Lingewaal

Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart Hoorn Lingewaal Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart 2014 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2013 Barneveld Bloemendaal Borne Bunschoten Cranendonck

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Waar staan Winsum en Bedum?

Waar staan Winsum en Bedum? Waar staan en Bedum? Gemeenten en Bedum September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1782 Datum September 2011 Opdrachtgevers Gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer Brief op maat 2006 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer November 2006 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2011 Castricum Goedereede Haaksbergen Heemskerk Lingewaal Littenseradiel Middelharnis Naarden Oosterhout Rijnwaarden Steenbergen Veghel Vught Wijchen Colofon

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen DEFINITIEVE versie: NIET OPENBAAR EMBARGO t/m maandag 7 september 2009 OPENBAAR vanaf dinsdag 8 september Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Aa en Hunze Alkmaar Beemster Bolsward Boxtel Castricum Coevorden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden mevrouw drs. K. du Long (PON) dr. E. Verkaar (PON) drs.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe!

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! Publicatie Bergens Nieuwsblad week 11 Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! De resultaten van het onderzoek onder Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2010 Bergen (NH.) Best Boxtel Brielle Bronckhorst Dongeradeel Echt-Susteren Eersel Emmen Ermelo Gilze en Rijen Haren Heemstede Heerde Hillegom Hilvarenbeek Hoogeveen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000-50.000 inwoners Najaar 2006 Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000 inwoners of meer Voorjaar 2006 Gemeente Boxtel Gemeente Brunssum Gemeente Dongen Gemeente Echt-Susteren Gemeente Heemstede Gemeente Heerenveen

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk 4 sept. 2008 1 Inhoudsopgave Colofon 1. Deelname van Bergeijk aan Staat van de Gemeente 2. De uitkomsten van het onderzoek 3. Wat kan

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2011 Baarle-Nassau Barneveld Bernisse Bloemendaal Borne Bunschoten De Wolden Elburg Epe Ermelo Hoogezand-Sappemeer Hoorn Marum Nunspeet Onderbanken Oud-Beijerland

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2012 marjolein.zonjee

Nadere informatie

Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014

Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014 De belangrijkste resultaten voor de gemeente

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid beu 14 maart 2014 Twentse kiezers zijn vergeleken met het landelijk beeld vaker bezorgd over de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni gemeente Roermond uw nummer UW datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. SECR/2013/UIT 54326 W. Kaldenhoven SECR / Secretaris 0475-359 618 AAN de voorzitter van

Nadere informatie