Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011"

Transcriptie

1 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

2 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit project wordt uitgevoerd door Datum 8 februari het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie: waarstaatjegemeente.hetpon.nl het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 8 februari 2012

3 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording Respons Leeswijzer 7 2 Resultaten Totaaloverzicht rapportcijfers De burger als kiezer De burger als klant De burger als onderdaan De burger als partner De burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler 26 3 Samenvatting Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang 34 Bijlagen 36 Bijlage A Vragenlijst burgerpeiling najaar

4

5 1 Onderzoeksverantwoording In dit rapport vindt u per burgerrol de resultaten van zowel gemeente Bloemendaal in zijn geheel, als de resultaten van de vijf kernen van de gemeente, te weten Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. Om de resultaten juist te kunnen interpreteren gaan we in dit hoofdstuk eerst in op de respons en de daarmee samenhangende representativiteit en betrouwbaarheid van de cijfers. 1.1 Respons In de maanden september en oktober 2011 heeft gemeente Bloemendaal aan inwoners, verspreid over de vijf kernen, een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mening over de prestaties van de gemeente konden aangeven 1. In totaal hebben inwoners van de gemeente deze vragenlijst ingevuld. In onderstaande tabellen is te zien hoe de respons verdeeld is over de verschillende kernen in vergelijking met de verdeling van het werkelijke aantal inwoners van 18 jaar en ouder, en op welke manier de inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Tabel 1: Respons gemeente Bloemendaal naar kern KERN Steekproef Gemeente Bloemendaal Aantal respondenten Percentage Aantal inwoners Percentage Aerdenhout , ,4 Bennebroek , ,5 Bloemendaal , ,2 Overveen , ,6 Vogelenzang , ,3 Gemeente totaal Tabel 2: Respons naar soort vragenlijst Papieren vragenlijst Internet vragenlijst Totaal Respons per wijk* % abs % abs abs % Aerdenhout 73, , ,6 Bennebroek 76, , ,4 Bloemendaal 77, , ,4 Overveen 76, , ,9 Vogelenzang 76, , ,2 Gemeente totaal 75, , ,1 * Op basis van verstuurde vragenlijsten 1 De vragenlijst is te vinden in bijlage A. 1 Onderzoeksverantwoording 5

6 Representativiteit In tabel 1 op de vorige pagina is zowel de verdeling van de steekproef te zien als de verdeling van de het werkelijke aantal inwoners per kern. De twee verdelingen komen in verhouding redelijk overeen. Om de verdelingen nog meer op elkaar aan te laten sluiten zijn de resultaten gewogen naar wijk. Ondervertegenwoordigde gebieden, zoals Bennebroek en Bloemedaal, worden hierdoor wat zwaarder meegeteld en oververtegenwoordigde gebieden minder zwaar. De totale steekproef is daarnaast, na weging, ook representatief voor de achtergrondvariabelen leeftijd en geslacht zoals de onderzoekscriteria van KING voorschrijven. Na weging kunnen we zeggen dat de respondenten die meededen aan dit onderzoek een correcte afspiegeling zijn van de totale gemeente wat betreft de inwonersaantallen van de zes kernen, de leeftijd van de inwoners en het geslacht. Betrouwbaarheid We staan ook even stil bij de betrouwbaarheid. Kort gezegd noemt men in onderzoek iets voldoende betrouwbaar als een percentage dat we in een steekproef vinden in 95% van de gevallen niet meer dan ongeveer 5% afwijkt van het werkelijke percentage dat we gevonden zouden hebben in de totale populatie. Een voorbeeld: wanneer 50% van de respondenten tevreden is met de welzijnsvoorzieningen in de gemeente en we hebben een voldoende betrouwbare steekproef, dan kunnen we met 95% zekerheid zeggen dat het percentage in werkelijkheid ergens tussen de 45% en 55% zal liggen. De betrouwbaarheid van resultaten is sterk afhankelijk van het absolute aantal respondenten, en dus niet van de relatieve verdeling, zoals bij de representativiteit het geval is. Er geldt: hoe lager het aantal respondenten, hoe minder betrouwbaar de resultaten. Voor wat betreft de totale gemeente kunnen we voldoende betrouwbare uitspraken doen; er zijn namelijk inwoners die hun mening hebben gegeven. Bij dit aantal hebben we een maximale foutenmarge van 2,3%. Ook in de subgebieden zijn voldoende waarnemingen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over die gebieden. In de volgende tabel zien we de maximale foutenmarges gebied en het betrouwbaarheidsinterval waarbinnen het werkelijke percentage in de populatie kan liggen. Tabel 3: Betrouwbaarheid per kern Kern Aantal respondenten Maximale foutenmarge Betrouwbaarheidsinterval bij een gevonden percentage van 50% Aerdenhout 338 5,0% 45,0% - 55,0% Bennebroek 346 5,0% 45,0% - 55,0% Bloemendaal 365 4,9% 45,1% - 54,9% Overveen 341 5,0% 45,0% - 55,0% Vogelenzang 299 5,2% 44,8% - 55,2% Gemeente totaal ,3% 47,7% - 52,3% 6 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

7 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten per gebied in tabelvorm. De inhoud is op dezelfde wijze vormgegeven als in het standaardrapport: dat wil zeggen volgens het concept van de zes burgerrollen. Omdat het uitsplitsen van de resultaten naar de kernen echter niet voor alle indicatoren relevant of mogelijk is, is dit dan ook niet voor alle indicatoren gedaan. Omdat het om steekproefonderzoek gaat is niet ieder verschil tussen gebieden ook daadwerkelijk een verschil. We hebben in het rapport significante verschillen tussen een gebied en de rest van de gemeente aangeduid met groen, dan wel rood (negatieve afwijking) 2. 2 Om erachter te komen of een gebied significant anders scoort dan de rest van de gemeente maken we gebruik van een independent samples T-test. Deze test vergelijkt het gemiddelde van de ene groep (bijvoorbeeld Aerdenhout) met het gemiddelde van de rest van de gemeente en kijkt of het verschil te wijten is aan een toevallige samenstelling van de steekproef of ook daadwerkelijk zo in de populatie gevonden zal worden. 1 Onderzoeksverantwoording 7

8 2 Resultaten 2.1 Totaaloverzicht rapportcijfers In tabel 4 treft u het totaaloverzicht van de rapportcijfers per burgerrol. Tabel 4: Totaaloverzicht rapportcijfers per burgerrol Kiezer Klant Onder- daan Partner Wijk bewoner [5] [4] [12] [5] [27] Aerdenhout 6,1 7,5* 6,7 6,3 7,2 Bennebroek 5,2 6,8* 6,2 5,0 6,8 Bloemendaal 6,1 7,2* 6,5 6,0 7,0 Overveen 6,0 7,3* 6,7 5,8 7,2 Vogelenzang 5,7 7,2* 6,5 5,8 6,7 Gemeente totaal 5,8 7,7** 6,5 5,7 7,0 * De informatie voor rol van de burger als klant komt uit twee verschillende bronnen: de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de vragenlijst van het KTO, die voorgelegd is aan bezoekers van het gemeentehuis, is niet gevraagd naar de woonplaats van respondenten. Voor de bezoekers van het gemeentehuis is de kern dus niet bekend. In de burgerpeiling is deze vraag wel opgenomen en daarom kunnen we alleen de indicatoren uit de burgerpeiling die behoren tot de rol van de burger als klant uitsplitsen naar kern (het gaat hier om 4 indicatoren). Voor de andere indicatoren van de burger als klant hebben we in dit rapport alleen het totaalcijfer opgenomen. De rapportcijfers uitgesplitst naar kern uit bovenstaande tabel zijn dan ook alleen gebaseerd op de respondenten van de burgerpeiling en op de vier indicatoren uit deze peiling. Het totaalcijfers (7,7) is gebaseerd op alle respondenten (zowel burgerpeiling als KTO) en 19 indicatoren. ** gebaseerd op 19 indicatoren 8 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

9 Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 5 september 2011 Openbaar vanaf dinsdag 6 september Resultaten KIEZER 9

10 Tabel 7: Totaalrapportcijfer burger als KIEZER 3 Kiezer 2.2 De burger als kiezer Burger als kiezer Indicator 1 De gemeente luistert goed naar haar inwoners 2 De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en plant Vertaling indicator in vragen Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur Tabel 5: 1 De gemeente luistert goed naar haar inwoners Oordeel burger over invloed als kiezer* Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad* cijfer N cijfer N Aerdenhout 5, ,9 289 Bennebroek 5, ,9 294 Bloemendaal 6, ,8 292 Overveen 5, ,6 291 Vogelenzang 5, ,5 242 Gemeente totaal 5, , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 6: 2 De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en plant* Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 6, , ,6 293 Bennebroek 5, , ,7 276 Bloemendaal 6, , ,4 303 Overveen 6, , ,3 285 Vogelenzang 6, , ,2 232 Gemeente totaal 6, , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). [AANTAL INDICATOREN] [5] Aerdenhout 6,1 Bennebroek 5,2 Bloemendaal 6,1 Overveen 6,0 Vogelenzang 5,7 Gemeente totaal 5,8 3 Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. 10 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

11 2 Resultaten 11

12 2.3 De burger als klant Burger als klant Indicator Vertaling indicator in vragen Bron 1 De openingstijden van de Oordeel bezoeker openingstijden KTO gemeente zijn voldoende en gemeentehuis duidelijk Aantal uren per week waarop centrale KING publieksbalie is geopend* 2 Bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten 3 De ambtenaren aan het loket van de gemeente zijn correct en vriendelijk 4 De ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen je snel en vakkundig 5 Het gemeentehuis is goed verzorgd 6 De prijs voor de producten en diensten is redelijk 7 De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk Oordeel bezoeker over wachttijd voor het loket Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker Oordeel bezoeker inleving medewerker Oordeel bezoeker deskundigheid Oordeel bezoeker doorlooptijd Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie Oordeel bezoeker bereikbaarheid Oordeel bezoeker parkeergelegenheid Oordeel bezoeker overzichtelijkheid Oordeel bezoeker bewegwijzering Oordeel bezoeker wachtruimte Oordeel bezoeker privacy Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening Oordeel burgers over duidelijkheid informatie Oordeel burgers over toegankelijkheid informatie Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten Oordeel burgers over informatie via website Score op landelijke websiteranglijst* KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO Burgerpeiling Burgerpeiling Burgerpeiling Burgerpeiling KING * De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. Ze zijn te vinden in [Bijlage A: Overige vragen niet in rapportcijfers meegerekend] van de standaardrapportage van Najaar * NB: De informatie voor rol van de burger als klant komt voort uit twee verschillende bronnen: de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de vragenlijst van het KTO, die voorgelegd is aan bezoekers van het gemeentehuis, is niet gevraagd naar kern van respondenten. Voor de bezoekers van het gemeentehuis is kern dus niet bekend. In de burgerpeiling is deze vraag wel opgenomen en daarom kunnen we alleen de indicatoren uit de burgerpeiling die behoren tot de rol van de burger als klant uitsplitsen naar kern (4 indicatoren). Voor de andere indicatoren van de burger als klant hebben we in dit rapport alleen het totaalcijfer opgenomen. De rapportcijfers uitgesplitst naar kern uit bovenstaande tabel zijn dan ook alleen gebaseerd op de respondenten van de burgerpeiling en op de vier indicatoren uit deze peiling. Het totaalcijfers (7,7) is gebaseerd op alle respondenten (zowel burgerpeiling als KTO) en 19 indicatoren. 12 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

13 Tabel 8: Indicatoren van de burger als klant afkomstig uit de vragenlijst KTO DE BURGER ALS KLANT Bloemendaal totaal cijfer N Items uit vragenlijst KTO Oordeel bezoeker openingstijden gemeentehuis 7,0 169 Oordeel bezoeker over wachttijd voor het loket 8,6 165 Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker 8,8 168 Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8,6 170 Oordeel bezoeker inleving medewerker 8,6 151 Oordeel bezoeker deskundigheid 8,7 167 Oordeel bezoeker doorlooptijd 8,8 162 Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,6 170 Bereikbaarheid gemeentehuis 8,2 172 Parkeergelegenheid gemeentehuis 7,7 169 Overzichtelijkheid gemeentehuis 7,6 169 Bewegwijzering gemeentehuis 7,2 157 Wachtruimte gemeentehuis 7,1 164 Privacy gemeentehuis 6,7 163 Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening 6,2 149 Items uit vragenlijst Burgerpeiling De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie 7, Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen 7, De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed 7, De informatie op de gemeentelijke website is goed 7, Totaalrapportcijfer burger als KLANT (19 indicatoren) 7,7 Tabel 9: 1 De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk* Duidelijkheid informatie Oordeel burgers over: Toegankelijkheid informatie Gemeentelijke informatie via lokale kranten Informatie via website cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , , ,4 249 Bennebroek 6, , , ,0 244 Bloemendaal 7, , , ,2 244 Overveen 7, , , ,3 263 Vogelenzang 7, , , ,1 225 Gemeente totaal 7, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). 2 Resultaten 13

14 Tabel 10: Totaalrapportcijfer burgerrol KLANT 4 Klant [AANTAL INDICATOREN] [4] Aerdenhout 7,5 Bennebroek 6,8 Bloemendaal 7,2 Overveen 7,3 Vogelenzang 7,2 Gemeente totaal 7,7 * Zie tekst met uitleg op pagina Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. 14 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

15 2 Resultaten ONDERDAAN 15

16 2.4 De burger als onderdaan Burger als onderdaan Indicator 1 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat 2 De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan 3 De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar 4 De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende Vertaling indicator in vragen % inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt* % inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in de buurt* % inwoners dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet* % inwoners dat kind(eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan* % inwoners dat zich s avonds in de buurt onveilig voelt* % inwoners dat zich s avonds alleen thuis niet veilig voelt* Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale veiligheid Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt Oordeel burger duidelijkheid regels Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger tegenstrijdigheid regels Oordeel burger handhaving regels * De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. Tabel 11: 1 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt cijfer N Aerdenhout 7,4 325 Bennebroek 6,9 340 Bloemendaal 7,0 351 Overveen 7,3 329 Vogelenzang 7,3 292 Gemeente totaal 7, * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 12: 2 De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan (deel I)* Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 6, , , ,9 236 Bennebroek 6, , , ,6 260 Bloemendaal 6, , , ,7 243 Overveen 6, , , ,0 241 Vogelenzang 6, , , ,8 224 Gemeente totaal 6, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). 16 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

17 Tabel 13: 2 De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan (deel II)* Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid in de buurt cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 6, , ,4 336 Bennebroek 6, , ,6 341 Bloemendaal 6, , ,8 358 Overveen 6, , ,0 336 Vogelenzang 6, , ,6 294 Gemeente totaal 6, , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 14: 3 De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar* 4 De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende* Oordeel burger duidelijkheid regels Oordeel burger ontbreken regels** Oordeel burger tegenstrijdige regels** Oordeel burger handhaving regels cijfer N cijfer cijfer cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , , ,4 243 Bennebroek 6, , , ,7 241 Bloemendaal 6, , , ,1 276 Overveen 6, , , ,3 247 Vogelenzang 6, , , ,9 215 Gemeente totaal 6, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). ** Hoe hoger het cijfer, hoe minder mensen het eens zijn met de stelling [Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels] of de stelling [Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige regels]. Tabel 15: Totaalrapportcijfer burger als ONDERDAAN Onderdaan [AANTAL INDICATOREN] [12] Aerdenhout 6,7 Bennebroek 6,2 Bloemendaal 6,5 Overveen 6,7 Vogelenzang 6,5 Gemeente totaal 6,5 2 Resultaten ONDERDAAN 17

18 Vragen niet in rapportcijfers omgerekend Tabel 15a: 2 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* Inwoners die zich VAAK onveilig voelen in de eigen buurt Totale N % Aerdenhout 338 1,0 Bennebroek 346 1,4 Bloemendaal 365 4,1 Overveen 341 1,0 Vogelenzang 299 1,3 Gemeente totaal ,8 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 15b: 2 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* N Doet VAAK s avonds of s nachts niet open Mijdt VAAK onveilige plaatsen in de buurt Staat VAAK kinderen niet toe ergens in de buurt naar toe te gaan Voelt zich VAAK s avonds onveilig in buurt op straat Voelt zich VAAK s avonds alleen thuis onveilig abs % % % % % Aerdenhout 338 7,6 3,9 2,2 2,2 5,2 Bennebroek 346 8,8 1,5 2,4 2,3 2,8 Bloemendaal ,5 3,5 3,3 4,3 3,5 Overveen 341 6,7 1,6 1,1 1,5 1,6 Vogelenzang 299 4,7 0,5 0,6 0,6 1,1 Gemeente totaal ,8 2,3 2,0 2,2 2,9 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). 18 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

19 2 Resultaten PARTNER 19

20 2.5 De burger als partner Burger als partner Prestatie 1 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid. 2 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid. Indicator Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen Oordeel interesse gemeente in mening burgers Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tabel 16: 1 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid* Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 6, , ,6 279 Bennebroek 4, , ,1 279 Bloemendaal 6, , ,2 289 Overveen 5, , ,0 266 Vogelenzang 5, , ,1 244 Gemeente totaal 5, , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 17: 2 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid* Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet van gemeentelijke plannen cijfer N cijfer N Aerdenhout 6, ,7 268 Bennebroek 4, ,5 285 Bloemendaal 5, ,5 279 Overveen 5, ,3 278 Vogelenzang 5, ,2 244 Gemeente totaal 5, , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 18: Totaalrapportcijfer burger als PARTNER Partner [AANTAL INDICATOREN] [5] Aerdenhout 6,3 Bennebroek 5,0 Bloemendaal 6,0 Overveen 5,8 Vogelenzang 5,8 Gemeente totaal 5,7 20 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

21 2 Resultaten WIJKBEWONER 21

22 2.6 De burger als wijkbewoner Burger als wijkbewoner Indicator 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente 3 Het openbaar groen in de wijk is goed onderhouden 4 De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit 5 De vuilophaal in de gemeente is goed verzorgd 6 De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer 7 De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden 8 De verkeersveiligheid in de gemeente is goed Vertaling indicator in vragen Oordeel burger directe woonomgeving Oordeel burger leefbaarheid buurt Oordeel burger winkels in buurt Oordeel burger speelmogelijkheden Oordeel burger straatverlichting Oordeel burger basisonderwijs Oordeel burger wegen, paden en pleintjes Oordeel burger voorzieningen voor jongeren Oordeel burger winkels in de gemeente Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca Oordeel burger cultuur Oordeel burger verenigingen en clubs Oordeel burger sportvoorzieningen Oordeel burger onderwijs Oordeel burger gezondheidszorgvoorzieningen Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) Oordeel burger onderhoud groenvoorzieningen in de buurt Oordeel burger schoonhouden van de buurt Oordeel burger over afvalinzameling Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met auto Oordeel burger over parkeermogelijkheden in buurt Oordeel burger over openbaar vervoer in wijk Oordeel burger over parkeermogelijkheden in gemeente Oordeel burger over openbaar vervoer in gemeente Oordeel burger over onderhoud wegen en fietspaden Oordeel burger over verkeersveiligheid gemeente Oordeel burger over verkeersveiligheid buurt 22 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

23 Tabel 19: 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk (deel I)* Directe woonomgeving Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt Winkels in de buurt Speel- mogelijkheden cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 8, , , ,5 255 Bennebroek 7, , , ,3 269 Bloemendaal 8, , , ,1 268 Overveen 8, , , ,8 257 Vogelenzang 7, , , ,0 241 Gemeente totaal 8, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 20: 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk (deel II)* Tevredenheid burger over: Basisonderwijs in de buurt Onderhoud wegen, paden, pleintjes Voorzieningen voor jongeren cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , , ,9 209 Bennebroek 7, , , ,0 246 Bloemendaal 7, , , ,0 223 Overveen 7, , , ,3 231 Vogelenzang 7, , , ,4 218 Gemeente totaal 7, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 21: 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente* (deel I) Winkels in gemeente Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan Cultuur Verenigingen, clubs cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , , ,1 274 Bennebroek 6, , , ,9 302 Bloemendaal 7, , , ,4 295 Overveen 7, , , ,3 297 Vogelenzang 6, , , ,9 275 Gemeente totaal 7, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 22: 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente* (deel II) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Onderwijs Straatverlichting Sportvoorzieningen Gezondheidszorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , , ,7 178 Bennebroek 7, , , ,1 223 Bloemendaal 7, , , ,8 213 Overveen 7, , , ,0 217 Vogelenzang 7, , , ,5 235 Gemeente totaal 7, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). 2 Resultaten WIJKBEWONER 23

24 Tabel 23: 3 De groenvoorzieningen in de buurt worden goed onderhouden* 4 De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit* 5 De vuilophaal in de gemeente is goed verzorgd* Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen Schoonhouden buurt Afvalinzameling cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , ,8 334 Bennebroek 7, , ,6 342 Bloemendaal 7, , ,7 356 Overveen 7, , ,9 336 Vogelenzang 6, , ,6 294 Gemeente totaal 7, , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 24: 6 De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer* Tevredenheid burger over: Bereikbaarheid buurt met auto Parkeermogelijkheden in buurt Openbaar vervoer in buurt/wijk Parkeermogelijkheden in gemeente Openbaar vervoer in gemeente cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 8, , , , ,3 259 Bennebroek 7, , , , ,9 283 Bloemendaal 7, , , , ,9 294 Overveen 8, , , , ,4 261 Vogelenzang 7, , , , ,5 253 Gemeente totaal 7, , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). Tabel 25: 7 De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden* 8 De verkeersveiligheid in de gemeente is goed* Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden Verkeersveiligheid gemeente Verkeersveiligheid buurt cijfer N cijfer N cijfer N Aerdenhout 7, , ,3 334 Bennebroek 7, , ,4 342 Bloemendaal 7, , ,2 356 Overveen 7, , ,6 336 Vogelenzang 6, , ,4 294 Gemeente totaal 7, , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011) Tabel 26: Totaalrapportcijfer burger als WIJKBEWONER Wijkbewoner [AANTAL INDICATOREN] [27] Aerdenhout 7,2 Bennebroek 6,8 Bloemendaal 7,0 Overveen 7,2 Vogelenzang 6,7 Gemeente totaal 7,0 24 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

25 Bijlagen Bijlagen 25

26 2.7 De burger als belastingbetaler Burger als belastingbetaler * Prestatie 1 Er is sprake is van een goede verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau van de gemeente Indicator Stelling: ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (KING) Tabel 27: Er is sprake is van een goede verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau van de gemeente (NB: hoe hoger het cijfer, hoe meer tevreden mensen zijn met belastingen gemeente) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld* cijfer N Aerdenhout 6,5 285 Bennebroek 5,8 270 Bloemendaal 6,3 296 Overveen 6,4 282 Vogelenzang 5,9 239 Gemeente totaal 6, * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2011). 26 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

27 3 Samenvatting Per paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten per kern. Eerst worden de punten waar significante verschillen voor zijn gevonden opgesomd, daarna wordt er een inhoudelijke beschrijving gegeven van die punten. Ook wordt er voor iedere kern gekeken op welke punten zij absoluut laag scoren. Deze punten kunnen gezien worden als de aandachtspunten voor dit gebied. 3.1 Aerdenhout Over de volgende punten hebben inwoners van Aerdenhout een positiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente Bloemendaal: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad (tabel 5) Oordeel burgers waarmaken beloften B&W (tabel 6) Mening burgers over goed gemeentebestuur (tabel 6) Oordeel burgers over: Duidelijkheid informatie (tabel 8) Oordeel burgers over: Toegankelijkheid informatie (tabel 8) Oordeel burgers over: Gemeentelijke informatie via lokale kranten (tabel 8) Oordeel burgers over: Informatie via website (tabel 8) Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (tabel 10) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 12) Oordeel burger duidelijkheid regels (tabel 13) Oordeel burger handhaving regels (tabel 13) Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen (tabel 15) De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers (tabel 15) Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen (tabel 15) Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (tabel 16) Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 16) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 19) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 20) Tevredenheid burger over: Bereikbaarheid buurt met auto (tabel 23) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt (tabel 23) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 23) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 24) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid gemeente (tabel 24) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid buurt (tabel 24) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 26) Over de volgende punten hebben inwoners van Aerdenhout een negatiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente Bloemendaal: Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 18) Er zijn meer inwoners die vaak onveilige plaatsen in de buurt mijden (tabel 14a) Er zijn meer inwoners die zich vaak s avonds alleen thuis onveilig voelen (tabel 14b) Bijlagen Bijlagen 27

28 Er zijn veel significante verschillen tussen inwoners van Aerdenhout en de rest van de gemeente Bloemendaal. Vrijwel alle verschillen zijn positieve verschillen, op drie na. De inwoners van Aerdenhout zijn over het algemeen dan ook meer tevreden over hun kern/gemeente dan in de rest van de gemeente. Wat ten eerste opvalt is dat de inwoners van Aerdenhout positiever zijn over hun invloed als kiezer, de vertegenwoordiging door de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Ook zijn zij positiever over de duidelijkheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie. De veiligheid en leefbaarheid in de buurt worden ook positiever beoordeeld door de inwoners van Aerdenhout dan in de rest van de gemeente. De inwoners van Aerdenhout zijn meer tevreden over bepaalde voorzieningen in hun buurt en gemeente. Voorzieningen waar dit voor geldt zijn bijvoorbeeld de parkeermogelijkheden, het openbaar vervoer, onderhoud van wegen en de verkeersveiligheid. Tevens hebben zij sterker het gevoel dat zij voldoende terugkrijgen voor hun belastinggeld. Er zijn slechts een aantal punten waar de inwoners van Aerdenhout minder positief over zijn. De inwoners zijn minder tevreden met de winkels in hun buurt en er zijn meer inwoners die vaak onveilige plaatsen in de buurt mijden en die zich vaak s avonds alleen thuis onveilig voelen. Er kan geconcludeerd worden dat er veel punten zijn waarop de kern Aerdenhout hoger scoort dan andere wijken in de gemeente Bloemendaal. De inwoners van Aerdenhout zijn meer tevreden over hun kern en gemeente dan in de rest van de gemeente. Dit is ook te zien in het tabel met daarin het totaaloverzicht van de rapportcijfers per burgerrol (tabel 4). Aandachtspunten van deze kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Oordeel burger ontbreken regels Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen 28 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

29 3.2 Bennebroek Over het volgende punt hebben inwoners van Bennebroek een positiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Gezondheidszorgvoorzieningen (tabel 21) Over de volgende punten hebben inwoners van Bennebroek een negatiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad (tabel 5) Vertrouwen burgers in B&W (tabel 6) Oordeel burgers waarmaken beloften B&W (tabel 6) Mening burgers over goed gemeentebestuur (tabel 6) Oordeel burgers over: Duidelijkheid informatie (tabel 8) Oordeel burgers over: Toegankelijkheid informatie (tabel 8) Oordeel burgers over: Gemeentelijke informatie via lokale kranten (tabel 8) Oordeel burgers over: Informatie via website (tabel 8) Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (tabel 10) Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid (tabel 11) Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid (tabel 11) Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt (tabel 11) Oordeel burger over: Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (tabel 11) Oordeel burger over: Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (tabel 12) Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid (tabel 12) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 12) Oordeel burger duidelijkheid regels (tabel 13) Oordeel burger handhaving regels (tabel 13) Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen (tabel 15) De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers (tabel 15) Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen (tabel 15) Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (tabel 16) Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 16) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 20) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 22) Tevredenheid burger over: Bereikbaarheid buurt met auto (tabel 23) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt (tabel 23) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 23) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 26) Er zijn veel significante verschillen tussen Bennebroek en de rest van de gemeente. De inwoners van Bennebroek hebben op bijna alle punten waar significante verschillen zijn aangetroffen minder positief gereageerd. Inwoners van Bennebroek zijn minder positief over hun invloed als kiezer, de vertegenwoordiging door gemeenteraad, het gemeentebestuur en hebben minder vertrouwen in B&W dan de rest van de inwoners. Ook is de informatie die gemeente geeft voor de inwoners van Bennebroek minder begrijpelijk en minder voldoende. Daarnaast vinden ze hun buurt minder veilig en zijn ze minder positief Bijlagen Bijlagen 29

30 over de aanpak van de sociale veiligheid door gemeente. Tevens vinden ze vaker dan in de rest van de gemeente dat de gemeente de burgers niet genoeg betrekt bij het maken van plannen, burgers hebben niet voldoende invloed. Ook over de voorzieningen zijn de inwoners van Bennebroek minder positief. Dit geldt voor zowel de voorzieningen in hun eigen kern als de voorzieningen in de hele gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende voorzieningen: winkels, uitgaan, cultuur, sportvoorzieningen en parkeermogelijkheden. De inwoners van Bennebroek zijn ook minder positief over hetgeen dat ze terugkrijgen voor hun belastinggeld. Er is één punt waar ze positiever over zijn: ze zijn alleen positiever over de gezondheidszorgvoorzieningen in hun gemeente. We kunnen concluderen dat de inwoners van Bennebroek minder tevreden zijn met hun buurt/gemeente dan de rest van de inwoners. Dit is ook te zien in de tabel met daarin het totaaloverzicht van de rapportcijfers per burgerrol (tabel 4). Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Totaalrapportcijfer burger als kiezer Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Oordeel burger over: Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger tegenstrijdige regels Oordeel burger handhaving regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Totaalrapportcijfer burger als partner Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur Tevredenheid over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen Tevredenheid burger over: openbaar vervoer in gemeente Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld 30 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

31 3.3 Bloemendaal Over de volgende punten hebben inwoners van Bloemendaal een positiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad (tabel 5) Vertrouwen burgers in B&W (tabel 6) Oordeel burgers waarmaken beloften B&W (tabel 6) Mening burgers over goed gemeentebestuur (tabel 6) Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid (tabel 11) Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen (tabel 15) De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers (tabel 15) Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen (tabel 15) Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (tabel 16) Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 16) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 20) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Onderwijs (tabel 21) Over de volgende punten hebben inwoners van Bloemendaal een negatiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (tabel 10) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 18) Tevredenheid burger over: Straatverlichting (tabel 19) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 19) Tevredenheid burger over: Bereikbaarheid buurt met auto (tabel 23) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid gemeente (tabel 24) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid buurt (tabel 24) Er zijn meer mensen die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt (tabel 14a) Er zijn meer significante verschillen tussen de kern Bloemendaal en de rest van de gemeente waarbij de scores positiever zijn voor de kern Bloemendaal. De inwoners van de kern Bloemendaal zijn dus over het algemeen iets meer tevreden over hun buurt/gemeente dan in de rest van de gemeente. De inwoners van de kern Bloemendaal vinden vaker dat de gemeente goed naar de inwoners luistert en ook waarmaakt wat zij belooft en plant dan in de rest van de gemeente. Ook zijn ze positiever over de informatie vanuit de gemeente over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid en de mate waarin ze betrokken worden bij de gemeente en zelf inspraak hebben. Ook zijn ze meer tevreden over een aantal voorzieningen dan de rest van de inwoners. Zo zijn ze meer tevreden over de winkels, zowel in hun eigen buurt als in de hele gemeente, uitgaan, cultuur, verenigingen/clubs, sportvoorzieningen en het onderwijs. Toch zijn er ook een aantal punten waar de inwoners van de kern Bloemendaal minder tevreden over zijn dan in de rest van de gemeente. Ze zijn minder tevreden over de veiligheid in hun buurt en er zijn meer mensen die zich vaak Bijlagen Bijlagen 31

32 onveilig voelen in de eigen buurt. Verder zijn ze minder tevreden met de speelmogelijkheden in de kern, de straatverlichting, onderhoud van wegen, paden en pleintjes, de bereikbaarheid van de buurt met de auto, de parkeermogelijkheden in de gemeente en de verkeersveiligheid in de buurt en in de gemeente. Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger tegenstrijdige regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Totaalrapportcijfer burger als partner Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente 3.4 Overveen Over de volgende punten hebben inwoners van Overveen een positiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Vertrouwen burgers in B&W (tabel 6) Oordeel burgers over: Duidelijkheid informatie (tabel 8) Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (tabel 10) Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid (tabel 11) Oordeel burger over: Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (tabel 11) Oordeel burger over: Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (tabel 12) Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid (tabel 12) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 12) Oordeel burger handhaving regels (tabel 13) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 18) Tevredenheid burger over: Straatverlichting (tabel 19) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 19) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 19) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 22) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 23) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 24) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 26) 32 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

33 Over het volgende punt hebben inwoners van Overveen een negatiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt (tabel 23) De inwoners van Overveen zijn over veel punten meer tevreden dan in de rest van de gemeente. Er is slechts een punt waar zij minder tevreden over zijn dan in de rest van de gemeente. Inwoners van Overveen vinden dat ze als kiezer meer invloed hebben en hebben meer vertrouwen in B&W. De inwoners vinden hun eigen buurt veiliger dan de rest van de inwoners en ze vinden dat de gemeente meer aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en op dit gebied ook vaker doet wat ze zegt. Tevens zijn ze meer tevreden over de leefbaarheid in de buurt en de directe woonomgeving dan de rest van de inwoners. Er zijn ook een aantal voorzieningen in de wijk waar de inwoners van Overveen meer tevreden over zijn dan in de rest van de gemeente. Het gaat hierbij om winkels in de buurt, speelmogelijkheden en voorzieningen voor jongeren. Daarnaast zijn ze ook meer tevreden over de straatverlichting en het onderhoud van wegen, paden en pleintjes. Ook zijn er een aantal voorzieningen in de gemeente waar de bewoners van Overveen meer tevreden over zijn dan de gemiddelde inwoner van Bloemendaal. Hierbij moet gedacht worden aan de winkels, het uitgaan, cultuur, verenigingen/clubs, sportvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. Ze zijn ook meer tevreden over het onderhoud van het openbaar groen en de wegen en fietspaden. Wat ook opvallend is, is dat de inwoners van Overveen meer tevreden zijn over het openbaar vervoer, zowel in de eigen buurt/kern als in de gemeente. Tevens vinden ze vaker dat ze voldoende terugkrijgen voor hun belastinggeld. De inwoners van Overveen zijn minder positief over de parkeermogelijkheden in de buurt dan de rest van de inwoners. Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Totaalrapportcijfer burger als kiezer Oordeel burger ontbreken regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Totaalrapportcijfer burger als partner Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen Bijlagen Bijlagen 33

34 3.5 Vogelenzang Over de volgende punten hebben inwoners van Overveen een positiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 18) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 19) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 23) Over de volgende punten hebben inwoners van Overveen een negatiever oordeel gegeven dan in de rest van de gemeente: Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 12) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 18) Tevredenheid burger over: Basisonderwijs in de buurt (tabel 19) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 19) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 20) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 20) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente:sportvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Onderwijs (tabel 21) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Gezondheidsvoorzieningen (tabel 21) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 22) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 23) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 24) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid gemeente (tabel 24) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 26) De inwoners van Vogelenzang zijn over meer punten minder tevreden dan meer tevreden. De inwoners van Vogelenzang zijn minder positief over de leefbaarheid in de buurt en hun directe woonomgeving. Ook zien we dat ze minder tevreden zijn over de voorzieningen in hun wijk, zoals de winkels en het basisonderwijs. Wanneer we kijken naar de voorzieningen in de gemeente zien we dat de inwoners van Vogelenzang minder tevreden zijn over de winkels, het uitgaan, cultuur, verenigingen/clubs, sportvoorzieningen, onderwijs en de gezondheidsvoorzieningen dan in de rest van de gemeente. Tevens zijn de inwoners van Vogelenzang minder tevreden over het onderhoud van wegen, (fiets)paden pleintjes en het openbaar groen, het openbaar vervoer in de wijk en in de gemeente en de verkeersveiligheid in de gemeente dan in de rest van de gemeente. Ook zijn ze het, vergeleken met in de rest van de gemeente, minder vaak eens met de stelling dat ze voldoende terugkrijgen voor hun belastinggeld. Er zijn nog wel een aantal punten waar de inwoners van de gemeente Vogelenzang hoger op scoren dan in de rest van de gemeente. Ze zijn meer tevreden over de speelmogelijkheden in de wijk, de voorzieningen voor jongeren, de welzijnsvoorzieningen in de gemeente en de parkeermogelijkheden in de gemeente. Er zijn dus meer punten waar de inwoners van Vogelenzang een negatiever oordeel over geven dan in de rest van de gemeente dan punten waar zij een positiever oordeel over geven. 34 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk 4 sept. 2008 1 Inhoudsopgave Colofon 1. Deelname van Bergeijk aan Staat van de Gemeente 2. De uitkomsten van het onderzoek 3. Wat kan

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2011 Baarle-Nassau Barneveld Bernisse Bloemendaal Borne Bunschoten De Wolden Elburg Epe Ermelo Hoogezand-Sappemeer Hoorn Marum Nunspeet Onderbanken Oud-Beijerland

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni gemeente Roermond uw nummer UW datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. SECR/2013/UIT 54326 W. Kaldenhoven SECR / Secretaris 0475-359 618 AAN de voorzitter van

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2009 Baarle-Nassau Bernisse Bloemendaal Borne Bunschoten Capelle aan den Ijssel Cranendonck Dalfsen Dirksland Doetinchem Dronten Duiven Edam-Volendam Epe Ermelo

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 mei 2011 gemeente Moerdijk drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel van de inwoners 6 1.1 Geslacht en leeftijd 6

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 25 september 2012 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 GEMEENTE REIMERSWAAL college Adviesnummer: 16.014152 Casenummer : 16.003603 Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 Advies: 1. Kennisnemen van het rapport "Waarstaatje.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen DEFINITIEVE versie: NIET OPENBAAR EMBARGO t/m maandag 7 september 2009 OPENBAAR vanaf dinsdag 8 september Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Aa en Hunze Alkmaar Beemster Bolsward Boxtel Castricum Coevorden

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 september 2009 gemeente Moerdijk Concernstaf, cluster Sturing & Programma s drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Meta- analyse van de uitkomsten van waarstaatjegemeente 2010 t/m 2013 Dr. Klaas Abma Contact Dr. Klaas Abma Programmamanager Gemeente Súdwest- Fryslân

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15 Zaaknummer: KCAO15 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Collegevoorstel Inleiding Hoe waarderen klanten de individuele dienstverlening van de gemeente Heusden nu en vergeleken met 2005? Hoe tevreden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000-50.000 inwoners Najaar 2006 Gemeente

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 29 november 2011 Onderwerp: Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter

Nadere informatie

Rapportage gemeente Goes

Rapportage gemeente Goes Rapportage gemeente Goes Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Introductie en winnaars Methode Leeswijzer Resultaten Scores 10 thema s en algemeen belang Score gemeente per subthema Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL Een initiatief van de fracties van Liberaal Bloemendaal en de Partij van de Arbeid van de gemeente Bloemendaal september 2012 ANALYSE Research &

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie