Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen"

Transcriptie

1 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

2 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs M. Tan MSc en drs. K. du Long Dit project wordt uitgevoerd door Datum 20 februari het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie: waarstaatjegemeente.hetpon.nl het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 20 februari 2014

3 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording Respons Leeswijzer 8 2 Resultaten burgerrollen Totaaloverzicht rapportcijfers De burger als kiezer De burger als klant De burger als onderdaan De burger als partner De burger als wijkbewoner De burger als belastingbetaler Verschillen kernen ten opzichte van de rest van de gemeente Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Verschillen door de jaren heen per kern Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Totaal gemeente Bloemendaal 43 3 Extra vragen gemeente Bloemendaal burgerpeiling 45 Bijlagen 49

4 4 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2011

5 1 Onderzoeksverantwoording In dit tabellenrapport vindt u per burgerrol de resultaten van zowel de gemeente Bloemendaal in zijn geheel, als van de vijf kernen van de gemeente, te weten Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. Om de resultaten juist te kunnen interpreteren gaan we in dit hoofdstuk eerst in op de respons en de daarmee samenhangende representativiteit en betrouwbaarheid van de cijfers. 1.1 Respons In de maanden september en oktober 2013 heeft gemeente Bloemendaal aan inwoners, verspreid over de vijf kernen, een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mening over de prestaties van de gemeente konden aangeven 1. In totaal hebben inwoners van de gemeente deze vragenlijst ingevuld. In onderstaande tabellen is te zien hoe de respons verdeeld is over de verschillende kernen in vergelijking met de verdeling van het werkelijke aantal inwoners van 18 jaar en ouder, en op welke manier de inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Tabel 1 Respons gemeente Bloemendaal naar kern* KERN Steekproef Totale populatie Aantal respondenten Verdeling respondentenn aar kernen Aantal inwoners 18+ Verdeling inwoners 18+ naar kernen Aerdenhout % % Bennebroek % % Bloemendaal % % Overveen % % Vogelenzang % % Gemeente totaal % % * Voor de totale respons van Najaar 2011 verwijzen wij u naar het rapport van Najaar 2011 (Najaar 2011 Bloemendaal). 1 De vragenlijst is te vinden in bijlage A. 1 Onderzoeksverantwoording 5

6 Tabel 2 Respons naar soort vragenlijst KERN Papieren vragenlijst Internet vragenlijst Totaal Verstuurde vragenlijsten Respons per dorp % abs % abs abs abs % Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Gemeente totaal Representativiteit In tabel 1 op de vorige pagina is zowel de verdeling van de steekproef te zien als de verdeling van de het werkelijke aantal inwoners per kern. De totale steekproef is, na weging, representatief voor de achtergrondvariabelen kern, leeftijd en geslacht (zoals de onderzoekscriteria van KING voorschrijven). Na weging kunnen we zeggen dat de respondenten die meededen aan dit onderzoek een correcte afspiegeling zijn van de totale gemeente wat betreft de inwonersaantallen van de vijf kernen, de leeftijd van de inwoners en het geslacht. Betrouwbaarheid We staan ook even stil bij de betrouwbaarheid. Kort gezegd noemt men in onderzoek iets voldoende betrouwbaar als een percentage dat we in een steekproef vinden in 95% van de gevallen niet meer dan ongeveer 5% afwijkt van het werkelijke percentage dat we gevonden zouden hebben in de totale populatie. Een voorbeeld: wanneer 50% van de respondenten tevreden is met de welzijnsvoorzieningen in de gemeente en we hebben een voldoende betrouwbare steekproef, dan kunnen we met 95% zekerheid zeggen dat het percentage in werkelijkheid ergens tussen de 45% en 55% zal liggen. De betrouwbaarheid van resultaten is sterk afhankelijk van het absolute aantal respondenten, en dus niet van de relatieve verdeling, zoals bij de representativiteit het geval is. Er geldt: hoe lager het aantal respondenten, hoe minder betrouwbaar de resultaten. Voor wat betreft de totale gemeente kunnen we voldoende betrouwbare uitspraken doen; er zijn namelijk inwoners die hun mening hebben gegeven. Bij dit aantal hebben we een maximale foutenmarge van 2,4%. Voor de kernen hebben we eveneens voldoende waarnemingen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In de volgende tabel zien we de maximale foutenmarges per kern en het betrouwbaarheidsinterval waarbinnen het werkelijke percentage in de populatie kan liggen. 6 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

7 Tabel 3 Betrouwbaarheid per kern KERN Aantal respondenten Maximale foutenmarge Betrouwbaarheidsinterval bij een gevonden percentage van 50% Aerdenhout 299 5,4% 44,6% - 55,4% Bennebroek 311 5,3% 44,7% - 55,3% Bloemendaal 351 5,0% 45,0% - 55,0% Overveen 316 5,2% 44,8% - 55,2% Vogelenzang 292 5,3% 44,7% - 55,3% Gemeente totaal ,4% 47,6% - 52,4% 1 Onderzoeksverantwoording 7

8 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten per kern en voor de gemeente als geheel in tabelvorm. De inhoud is op dezelfde wijze vormgegeven als in het standaardrapport: dat wil zeggen volgens het concept van de zes burgerrollen. Omdat het uitsplitsen van de resultaten naar de kernen echter niet voor alle indicatoren relevant of mogelijk is, is dit dan ook niet voor alle indicatoren gedaan. Omdat het om steekproefonderzoek gaat is niet ieder verschil tussen gebieden ook daadwerkelijk een verschil in de populatie. We hebben in het rapport significante verschillen tussen een kern en de rest van de gemeente aangeduid met groen (positieve afwijking), dan wel rood (negatieve afwijking) 2. Leeswijzer tabellen Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, ,2 289 Bennebroek 6, ,2 302 Bloemendaal 7, ,2 337 Overveen 7, ,4 308 Vogelenzang 7, ,0 278 Wanneer er een verschil gevonden is tussen een kern en de rest van de gemeente in 2013 of in 2011, dan is het cijfer dat afwijkt rood of groen gemaakt. Gemeente totaal 7, , De verschillen tussen een kern en de rest van de gemeente worden in paragraaf 2.8 puntsgewijs weergegeven per kern. Tevens wordt er een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten per kern. Ook wordt er gekeken naar de punten waar de kern in absolute zin laag op scoort. De verschillen in de tijd staan voor de standaardvragen, per kern, in de tabellen van paragraaf Om erachter te komen of een gebied significant anders scoort dan de rest van de gemeente maken we gebruik van een independent samples T-test. Deze test vergelijkt het gemiddelde van de ene groep (bijvoorbeeld Centrum) met het gemiddelde van de rest van de gemeente en kijkt of het verschil te wijten is aan een toevallige samenstelling van de steekproef of ook daadwerkelijk zo in de populatie gevonden zal worden. 8 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

9 2 Resultaten burgerrollen 2.1 Totaaloverzicht rapportcijfers In tabel 4 treft u het totaaloverzicht van de rapportcijfers per burgerrol. Tabel 4 Totaaloverzicht rapportcijfers per burgerrol Kiezer Klant Onder- daan Partner Wijk- bewoner [5] [4] [12] [5] [27] Aerdenhout 5,7 7,3* 6,4 5,6 7,2 Bennebroek 5,5 7,0* 6,3 5,4 6,9 Bloemendaal 5,8 7,1* 6,4 5,7 6,9 Overveen 5,7 7,3* 6,6 6,0 7,2 Vogelenzang 5,4 7,2* 6,2 5,5 6,7 Gemeente totaal 5,6 7,6** 6,4 5,7 7,0 * De informatie voor rol van de burger als klant komt uit twee verschillende bronnen: de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de vragenlijst van het KTO, die voorgelegd is aan bezoekers van het gemeentehuis, is niet gevraagd naar de woonplaats van respondenten. Voor de bezoekers van het gemeentehuis is de kern dus niet bekend. In de burgerpeiling is deze vraag wel opgenomen en daarom kunnen we alleen de indicatoren uit de burgerpeiling die behoren tot de rol van de burger als klant uitsplitsen naar kern (het gaat hier om 4 indicatoren). Voor de andere indicatoren van de burger als klant hebben we in dit rapport alleen het totaalcijfer opgenomen. De rapportcijfers uitgesplitst naar kern uit bovenstaande tabel zijn dan ook alleen gebaseerd op de respondenten van de burgerpeiling en op de vier indicatoren uit deze peiling. Het totaalcijfer (7,6) is gebaseerd op alle respondenten (zowel burgerpeiling als KTO) en 19 indicatoren. ** Gebaseerd op 19 indicatoren. 2 Resultaten burgerrollen 9

10 10 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

11 2 Resultaten burgerrollen 11

12 2.2 De burger als kiezer Burger als kiezer Indicator Vertaling indicator in vragen 1 De gemeente luistert goed naar haar inwoners Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen* (gegevens zijn niet in dit rapport opgenomen, de meest actuele gegevens kunt u vinden in de database van KING op Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad 2 De gemeente maakt in het algemeen Vertrouwen burgers in B&W waar wat zij belooft en plant Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur * De resultaten van gemeenten op deze vraag worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. Tabel 5 1 De gemeente luistert goed naar haar inwoners Oordeel burger over invloed als kiezer* Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad* 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 5, , , ,4 246 Bennebroek 5, , , ,1 242 Bloemendaal 6, , , ,5 280 Overveen 5, , , ,4 261 Vogelenzang 5, , , ,3 218 Gemeente totaal 5, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 6 2 De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en plant* Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, , , , , ,1 245 Bennebroek 5, , , , , ,9 231 Bloemendaal 6, , , , , ,0 271 Overveen 6, , , , , ,1 254 Vogelenzang 6, , , , , ,8 214 Gemeente totaal 6, , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 7 Totaalrapportcijfer burger als KIEZER Kiezer [AANTAL INDICATOREN] [5] [5] Aerdenhout 6,1 5,7 Bennebroek 5,2 5,5 Bloemendaal 6,1 5,8 Overveen 6,0 5,7 Vogelenzang 5,7 5,4 Gemeente totaal 5,8 5,6 * Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. 12 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

13 2 Resultaten burgerrollen KIEZER 13

14 2.3 De burger als klant Burger als klant Indicator 1 De openingstijden van de gemeente zijn voldoende en duidelijk 2 Bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten Vertaling indicator in vragen Oordeel bezoeker openingstijden gemeentehuis Aantal uren per week waarop centrale publieksbalie is geopend (gegevens zijn niet in dit rapport opgenomen, de meest actuele gegevens kunt u vinden in de database van KING op Oordeel bezoeker over wachttijd voor het loket 3 De ambtenaren aan het loket van de gemeente zijn correct en vriendelijk Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker Oordeel bezoeker inleving medewerker 4 De ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen je snel en vakkundig 5 Het gemeentehuis is goed verzorgd 6 De prijs voor de producten en diensten is redelijk 7 De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk Oordeel bezoeker deskundigheid Oordeel bezoeker doorlooptijd Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie Oordeel bezoeker bereikbaarheid Oordeel bezoeker parkeergelegenheid Oordeel bezoeker overzichtelijkheid Oordeel bezoeker bewegwijzering Oordeel bezoeker wachtruimte Oordeel bezoeker privacy Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening Oordeel burgers over duidelijkheid informatie Oordeel burgers over toegankelijkheid informatie Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten Oordeel burgers over informatie via website * De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. 14 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

15 Tabel 8 Indicatoren van de burger als klant afkomstig uit de vragenlijst KTO DE BURGER ALS KLANT Gemeente Bloemendaal totaal Items uit vragenlijst KTO 2011 N 2013 N Oordeel bezoeker openingstijden gemeentehuis 7, ,9 122 Oordeel bezoeker over wachttijd voor het loket 8, ,9 118 Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker 8, ,8 120 Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8, ,8 120 Oordeel bezoeker inleving medewerker 8, ,8 107 Oordeel bezoeker deskundigheid 8, ,7 120 Oordeel bezoeker doorlooptijd 8, ,7 112 Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8, ,5 113 Bereikbaarheid gemeentehuis 8, ,7 121 Parkeergelegenheid gemeentehuis 7, ,4 119 Overzichtelijkheid gemeentehuis 7, ,2 121 Bewegwijzering gemeentehuis 7, ,1 106 Wachtruimte gemeentehuis 7, ,8 117 Privacy gemeentehuis 6, ,4 114 Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening 6, ,2 109 Items uit vragenlijst Burgerpeiling De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie 7, , Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen 7, , De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed 7, , De informatie op de gemeentelijke website is goed 7, , Totaalrapportcijfer burger als KLANT (19 indicatoren) 7,7 7,6 Tabel 9 1 De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk* Oordeel burgers over: Duidelijkheid informatie Toegankelijkheid Gemeentelijke informatie Informatie via website informatie via lokale kranten 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , , , ,3 226 Bennebroek 6, , , , , , , ,9 204 Bloemendaal 7, , , , , , , ,1 250 Overveen 7, , , , , , , ,3 236 Vogelenzang 7, , , , , , , ,3 215 Gemeente totaal 7, , , , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 2 Resultaten burgerrollen KLANT 15

16 Rapportcijfer burgerrol KLANT op basis van 4 indicatoren die op wijkniveau uitgesplitst kunnen worden* (Tabel 10) NB: De informatie voor rol van de burger als klant komt voort uit twee verschillende bronnen: de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de vragenlijst van het KTO, die voorgelegd is aan bezoekers van het gemeentehuis, is niet gevraagd naar wijk van respondenten. Voor de bezoekers van het gemeentehuis is wijk dus niet bekend. In de burgerpeiling is deze vraag wel opgenomen en daarom kunnen we alleen de indicatoren uit de burgerpeiling die behoren tot de rol van de burger als klant uitsplitsen naar wijk (4 indicatoren). Voor de andere indicatoren van de burger als klant hebben we in dit rapport alleen het totaalcijfer opgenomen. De rapportcijfers uitgesplitst naar wijk uit onderstaande tabel zijn dan ook alleen gebaseerd op de respondenten van de burgerpeiling en op de vier indicatoren uit deze peiling. Het totaalcijfer (7,6) is gebaseerd op alle respondenten (zowel burgerpeiling als KTO) en 19 indicatoren. Tabel 10 Totaalrapportcijfer burger als KLANT* Klant [AANTAL INDICATOREN] [4] [4] Aerdenhout 7,5 7,3 Bennebroek 6,8 7,0 Bloemendaal 7,2 7,1 Overveen 7,3 7,3 Vogelenzang 7,2 7,2 Rapportcijfer klant (4 indicatoren) 7,2 7,1 Rapportcijfer klant (19 indicatoren) 7,7 7,6 * Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. 16 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

17 2 Resultaten burgerrollen ONDERDAAN 17

18 2.4 De burger als onderdaan Burger als onderdaan Indicator Vertaling indicator in vragen 1 De gemeente reageert adequaat op meldingen, klachten of bezwaren Verhouding gegronde en ongegronde bezwaar- en beroepschriften bouwvergunningen* (gegevens zijn niet in dit rapport opgenomen, de meest actuele gegevens kunt u vinden in de database van KING op 2 Het is in de gemeente % inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt* voldoende veilig op % inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in de buurt* straat % inwoners dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet* % inwoners dat kind(eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan* % inwoners dat zich s avonds in de buurt onveilig voelt* % inwoners dat zich s avonds alleen thuis niet veilig voelt* Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 3 De gemeente pakt de Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid sociale veiligheid Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid goed aan Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale veiligheid Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 4 De in de gemeente Oordeel burger duidelijkheid regels geldende verordeningen Oordeel burger ontbreken regels en andere Oordeel burger tegenstrijdigheid regels regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar 5 De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende Oordeel burger handhaving regels * De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. 18 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

19 Tabel 11 1 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, ,2 289 Bennebroek 6, ,2 302 Bloemendaal 7, ,2 337 Overveen 7, ,4 308 Vogelenzang 7, ,0 278 Gemeente totaal 7, , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 12 2 De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan (deel I)* Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, , , , , , , ,8 217 Bennebroek 6, , , , , , , ,6 228 Bloemendaal 6, , , , , , , ,8 237 Overveen 6, , , , , , , ,8 222 Vogelenzang 6, , , , , , , ,5 204 Gemeente totaal 6, , , , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 13 2 De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan (deel II)* Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Leefbaarheid in de buurt 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, , , , , ,3 289 Bennebroek 6, , , , , ,7 309 Bloemendaal 6, , , , , ,0 342 Overveen 6, , , , , ,1 314 Vogelenzang 6, , , , , ,5 284 Gemeente totaal 6, , , , , , Tabel 14 3 De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar* 4 De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende* Oordeel burger duidelijkheid regels Oordeel burger ontbreken regels** Oordeel burger tegenstrijdige regels** Oordeel burger handhaving regels 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , , , ,1 222 Bennebroek 6, , , , , , , ,8 200 Bloemendaal 6, , , , , , , ,9 251 Overveen 6, , , , , , , ,0 226 Vogelenzang 6, , , , , , , ,8 207 Gemeente totaal 6, , , , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). ** Hoe hoger het cijfer, hoe minder mensen het eens zijn met de stelling [Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels] of de stelling [Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige regels]. Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 2 Resultaten burgerrollen ONDERDAAN 19

20 Tabel 15 Totaalrapportcijfer burger als ONDERDAAN* Onderdaan [AANTAL INDICATOREN] [12] [12] Aerdenhout 6,7 6,4 Bennebroek 6,2 6,3 Bloemendaal 6,5 6,4 Overveen 6,7 6,6 Vogelenzang 6,5 6,2 Gemeente totaal 6,5 6,4 * Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. Vragen niet in rapportcijfers omgerekend Tabel 16 2 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* Inwoners die zich VAAK onveilig voelen in de eigen buurt Totale N 2011 % 2011 Totale N 2013 % 2013 Aerdenhout 338 1, ,2 Bennebroek 346 1, ,1 Bloemendaal 365 4, ,6 Overveen 341 1, ,6 Vogelenzang 299 1, ,6 Gemeente totaal , ,8 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 17 2 Het is in de gemeente voldoende veilig op straat* N 2011 N 2013 Doet VAAK s avonds of s nachts niet open Mijdt VAAK onveilige plaatsen in de buurt Staat VAAK kinderen niet toe ergens in de buurt naar toe te gaan Voelt zich VAAK s avonds onveilig in buurt op straat Voelt zich VAAK s avonds alleen thuis onveilig abs abs % 2011 % 2013 % 2011 % 2013 % 2011 % 2013 % 2011 % 2013 % 2011 % 2013 Aerdenhout ,6 12,8 3,9 1,7 2,2 1,0 2,2 3,3 5,2 3,3 Bennebroek ,8 13,2 1,5 2,4 2,4 1,0 2,3 0,6 2,8 2,2 Bloemendaal ,5 13,1 3,5 4,0 3,3 6,0 4,3 3,6 3,5 3,1 Overveen ,7 4,9 1,6 2,0 1,1 1,0 1,5 1,6 1,6 1,0 Vogelenzang ,7 4,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 1,1 1,2 Gemeente totaal ,8 9,9 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,0 2,9 2,2 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 20 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

21 2 Resultaten burgerrollen PARTNER 21

22 2.5 De burger als partner Burger als partner Prestatie 1 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid. 2 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid. Indicator Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen Oordeel interesse gemeente in mening burgers Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tabel 18 1 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid* Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, , , , , ,8 251 Bennebroek 4, , , , , ,6 232 Bloemendaal 6, , , , , ,0 267 Overveen 5, , , , , ,2 248 Vogelenzang 5, , , , , ,9 235 Gemeente totaal 5, , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 19 2 De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid* Burgers worden voldoende betrokken bij Burgers hebben voldoende invloed op wat de uitvoering van gemeentelijke plannen gemeente doet 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, , , ,2 248 Bennebroek 4, , , ,7 227 Bloemendaal 5, , , ,3 270 Overveen 5, , , ,4 252 Vogelenzang 5, , , ,0 234 Gemeente totaal 5, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 20 Totaalrapportcijfer burger als PARTNER * Partner [AANTAL INDICATOREN] [5] [5] Aerdenhout 6,3 5,6 Bennebroek 5,0 5,4 Bloemendaal 6,0 5,7 Overveen 5,8 6,0 Vogelenzang 5,8 5,5 Gemeente totaal 5,7 5,7 * Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden. 22 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

23 2 Resultaten burgerrollen WIJKBEWONER 23

24 2.6 De burger als wijkbewoner Burger als wijkbewoner Indicator Indicator 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente 3 Het openbaar groen in de wijk is goed onderhouden 4 De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit 5 De vuilophaal in de gemeente is goed verzorgd 6 De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer 7 De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden 8 De verkeersveiligheid in de gemeente is goed Oordeel burger directe woonomgeving Oordeel burger leefbaarheid buurt Oordeel burger winkels in buurt Oordeel burger speelmogelijkheden Oordeel burger straatverlichting Oordeel burger basisonderwijs Oordeel burger wegen, paden en pleintjes Oordeel burger voorzieningen voor jongeren Oordeel burger winkels in de gemeente Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca Oordeel burger cultuur Oordeel burger verenigingen en clubs Oordeel burger sportvoorzieningen Oordeel burger onderwijs Oordeel burger gezondheidszorgvoorzieningen Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) Oordeel burger onderhoud groenvoorzieningen in de buurt Oordeel burger schoonhouden van de buurt Oordeel burger over afvalinzameling Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met auto Oordeel burger over parkeermogelijkheden in buurt Oordeel burger over openbaar vervoer in wijk Oordeel burger over parkeermogelijkheden in gemeente Oordeel burger over openbaar vervoer in gemeente Oordeel burger over onderhoud wegen en fietspaden Oordeel burger over verkeersveiligheid gemeente Oordeel burger over verkeersveiligheid buurt 24 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

25 Tabel 21 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk (deel I)* Directe woonomgeving Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt Winkels in de buurt Speel- mogelijkheden 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 8, , , , , , , ,9 221 Bennebroek 7, , , , , , , ,5 236 Bloemendaal 8, , , , , , , ,0 267 Overveen 8, , , , , , , ,1 232 Vogelenzang 7, , , , , , , ,2 214 Gemeente totaal 8, , , , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 22 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk (deel II)* Straatverlichting Basisonderwijs in de buurt Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes Voorzieningen voor jongeren 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , , , ,5 178 Bennebroek 7, , , , , , , ,9 207 Bloemendaal 7, , , , , , , ,0 231 Overveen 7, , , , , , , ,5 195 Vogelenzang 7, , , , , , , ,5 170 Gemeente totaal 7, , , , , , , ,2 981 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 23 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente* (deel I) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente Uitgaan Cultuur Verenigingen, clubs 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , , , ,6 242 Bennebroek 6, , , , , , , ,1 271 Bloemendaal 7, , , , , , , ,3 296 Overveen 7, , , , , , , ,5 278 Vogelenzang 6, , , , , , , ,9 252 Gemeente totaal 7, , , , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 24 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente* (deel II) Sportvoorzieningen Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Onderwijs Gezondheidszorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , , , ,1 136 Bennebroek 7, , , , , , , ,4 185 Bloemendaal 7, , , , , , , ,8 209 Overveen 7, , , , , , , ,5 207 Vogelenzang 7, , , , , , , ,6 208 Gemeente totaal 7, , , , , , , ,0 945 * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 2 Resultaten burgerrollen WIJKBEWONER 25

26 Tabel 25 3 De groenvoorzieningen in de buurt worden goed onderhouden* 4 De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit* 5 De vuilophaal in de gemeente is goed verzorgd* Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen Schoonhouden buurt Afvalinzameling 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , ,9 298 Bennebroek 7, , , , , ,0 307 Bloemendaal 7, , , , , ,9 348 Overveen 7, , , , , ,2 314 Vogelenzang 6, , , , , ,1 291 Gemeente totaal 7, , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 26 6 De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer* Bereikbaarheid buurt met auto Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt Openbaar vervoer in buurt/wijk 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 8, , , , , ,5 244 Bennebroek 7, , , , , ,9 256 Bloemendaal 7, , , , , ,9 300 Overveen 8, , , , , ,6 252 Vogelenzang 7, , , , , ,8 249 Gemeente totaal 7, , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 27 6 De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer* (vervolg) Parkeermogelijkheden in gemeente Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , ,9 237 Bennebroek 6, , , ,9 253 Bloemendaal 6, , , ,7 306 Overveen 6, , , ,0 243 Vogelenzang 7, , , ,3 252 Gemeente totaal 6, , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 26 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

27 Tabel 28 7 De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden* 8 De verkeersveiligheid in de gemeente is goed* Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden Verkeersveiligheid gemeente Verkeersveiligheid buurt 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N 2011 N 2013 N Aerdenhout 7, , , , , ,9 296 Bennebroek 7, , , , , ,5 310 Bloemendaal 7, , , , , ,0 346 Overveen 7, , , , , ,4 314 Vogelenzang 6, , , , , ,3 287 Gemeente totaal 7, , , , , , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Tabel 29 Totaalrapportcijfer burger als WIJKBEWONER* [AANTAL INDICATOREN] Wijkbewoner [27] [27] Aerdenhout 7,2 7,2 Bennebroek 6,8 6,9 Bloemendaal 7,0 6,9 Overveen 7,2 7,2 Vogelenzang 6,7 6,7 Gemeente totaal 7,0 7,0 * Omdat het hier om een samengesteld rapportcijfer gaat kunnen hier geen significantietoetsen op gedaan worden 2 Resultaten burgerrollen WIJKBEWONER 27

28 28 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

29 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen kernen ten opzicht van de rest van de gemeente 29

30 2.7 De burger als belastingbetaler Burger als belastingbetaler* Prestatie Indicator 1 De woonlasten in de gemeente Woonlasten meerpersoonshuishouden** (KING) zijn in verhouding met de kwaliteit van het wonen in de gemeente 2 Er is sprake is van een goede Stelling: ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (KING) verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau van de gemeente 4 De burger moet kunnen % toegekende bezwaarschriften t.o.v. aantal WOZ-objecten** (KING) rekenen op een zorgvuldig optreden van de gemeente bij het vaststellen van en afhandelen van officiële reacties op de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Tijdigheid verzending beschikkingen en aanslagen** (KING) * Alleen de indicatoren van KING worden opgenomen in de database op ** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer, de meest actuele gegevens kunt u vinden in de database van KING op Tabel 30 Er is sprake is van een goede verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau van de gemeente* (NB: hoe hoger het cijfer, hoe meer tevreden mensen zijn met belastingen gemeente) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld* 2011 N 2013 N Aerdenhout 6, ,2 240 Bennebroek 5, ,8 234 Bloemendaal 6, ,9 261 Overveen 6, ,2 247 Vogelenzang 5, ,0 221 Gemeente totaal 6, , * Bron: Vragenlijst burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (2013). Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen 30 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

31 2.8 Verschillen kernen ten opzichte van de rest van de gemeente Per subparagraaf geven we een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten per kern. Eerst sommen we de punten op waar significante verschillen zijn gevonden, daarna geven we hiervan een inhoudelijke beschrijving. Ook kijken we waar iedere kern in absolute zin laag op scoort. Deze punten kunnen gezien worden als de aandachtspunten voor dit gebied Aerdenhout Over de volgende punten hebben inwoners van Aerdenhout een positiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Oordeel burgers over: Toegankelijkheid informatie (tabel 9) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 13) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden in de buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 22) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 22) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Onderwijs (tabel 24) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 25) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt (tabel 26) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 26) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 28) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid gemeente (tabel 28) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid buurt (tabel 28) Over de volgende punten hebben inwoners van Aerdenhout een negatiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Er zijn meer inwoners die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt (tabel 16) Er zijn meer inwoners die vaak s avonds of s nachts de deur niet open doen (tabel 17) Er zijn meer inwoners die zich vaak s avonds onveilig voelen op straat in de eigen buurt (tabel 17) Er zijn meer inwoners die zich vaak s avonds alleen thuis onveilig voelen (tabel 17) Tevredenheid burger over: Afvalinzameling (tabel 25) Er zijn veel significante verschillen gevonden tussen inwoners van Aerdenhout en de rest van de gemeente Bloemendaal. Op vrij veel indicatoren scoren zij positiever dan de andere kernen. De inwoners van Aerdenhout zijn over het algemeen meer tevreden over hun kern en over de gemeente dan de inwoners van de andere kernen. De inwoners van Aerdenhout zijn vooral meer tevreden over bepaalde voorzieningen in hun buurt en gemeente. Voorzieningen waar dit voor geldt zijn de speelmogelijkheden, voorzieningen voor jongeren, sportvoorzieningen, parkeermogelijkheden, het openbaar vervoer, onderhoud van wegen en de verkeersveiligheid. 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen kernen ten opzicht van de rest van de gemeente 31

32 Op slecht een aantal punten zijn inwoners van Aerdenhout minder positief. Ze voelen zich vaker onveilig in hun eigen buurt dan inwoners van de andere kernen. Verder zijn de inwoners van Aerdenhout minder tevreden over de afvalinzameling dan andere inwoners van de gemeente Bloemendaal Aandachtspunten van deze kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger ontbreken regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over: Vervoer in gemeente Bennebroek Over de volgende punten hebben inwoners van Bennebroek een positiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Tevredenheid burger over: Afvalinzameling (tabel 25) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 26) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 27) 32 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

33 Over de volgende punten hebben inwoners van Bennebroek een negatiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad (tabel 5) Oordeel burgers over: Toegankelijkheid informatie (tabel 9) Oordeel burgers over: Informatie via website (tabel 9) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 13) Oordeel burger duidelijkheid regels (tabel 14) Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen (tabel 18) Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen (tabel 18) Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (tabel 16)9 Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 19) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 22) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 22) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 23) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Onderwijs (tabel 24) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 25) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 28) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 30) Inwoners van de kern Bennebroek zijn op veel punten minder positief dan de inwoners van andere kernen. Er zijn drie punten waar de inwoners van Bennebroek positiever over zijn dan de rest van de gemeente, namelijk de afvalinzameling en het openbaar vervoer in zowel de eigen buurt/wijk als in de hele gemeente. Inwoners van Bennebroek zijn vooral minder positief over indicatoren die onder de burgerrollen Partner en Wijkbewoner vallen. We kunnen concluderen dat de inwoners van Bennebroek minder tevreden zijn met hun buurt en met de gemeente dan de andere inwoners van de gemeente. 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen kernen ten opzicht van de rest van de gemeente 33

34 Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger handhaving regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur Tevredenheid over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen Tevredenheid burger over: openbaar vervoer in buurt/wijk Tevredenheid burger over: openbaar vervoer in gemeente Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld Bloemendaal Over de volgende punten hebben inwoners van Bloemendaal een positiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Oordeel burger over invloed als kiezer (tabel 5) Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 19) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 23) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Sportvoorzieningen (tabel 24) 34 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

35 Over de volgende punten hebben inwoners van Bloemendaal een negatiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Er zijn meer inwoners die vaak s avonds of s nachts de deur niet open doen (tabel 17) Er zijn meer inwoners die vaak onveilige plaatsen in de buurt mijden (tabel 17) Er zijn meer inwoners die hun kinderen vaak niet toestaan ergens in de buurt naar toe te gaan (tabel 17) Er zijn meer inwoners die zich vaak s avonds onveilig voelen op straat in de eigen buurt (tabel 17) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 21) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 22) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over: Afvalinzameling (tabel 25) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in buurt (tabel 26) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer buurt/wijk (tabel 26) Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid gemeente (tabel 28) Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid buurt (tabel 28) Inwoners van de kern Bloemendaal zijn over het algemeen minder positief over de buurt en gemeente dan de inwoners van andere kernen. Ze scoren op meer indicatoren negatiever. De inwoners van de kern Bloemendaal zijn vooral minder tevreden over indicatoren die onder de burgerrol Wijkbewoner vallen. De parkeermogelijkheden, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid in zowel de eigen buurt als in de gemeente beoordelen zij negatiever dan andere inwoners van de gemeente. Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen burgers in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger tegenstrijdige regels Oordeel burger handhaving regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente Tevredenheid burger over: Verkeersveiligheid buurt Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen kernen ten opzicht van de rest van de gemeente 35

36 2.8.4 Overveen Over de volgende punten hebben inwoners van Overveen een positiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt (tabel 11) Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid (tabel 12) Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid (tabel 12) Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt (tabel 12) Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid (tabel 13) Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen (tabel18) De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers (tabel 18) Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen (tabel 18) Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (tabel 19) Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet (tabel 19) Er zijn minder inwoners die vaak s avonds of s nachts de deur niet open doen (tabel 17) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 21) Tevredenheid burger over: Straatverlichting (tabel 22) Tevredenheid burger over: Basisonderwijs in de buurt (tabel 22) Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren (tabel 22) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Gezondheidsvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 25) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 26) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 28) Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld (tabel 30) Over het volgende punt hebben inwoners van Overveen een negatiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Tevredenheid burger over: Parkeermogelijkheden in gemeente (tabel 27) De inwoners van Overveen zijn over veel punten meer tevreden dan de inwoners in de rest van de gemeente. Er is slechts een punt waar zij minder tevreden over zijn, dat zijn de parkeermogelijkheden in de gemeente. Inwoners van Overveen zijn vooral meer tevreden over indicatoren die vallen onder de burgerrollen Partner en Wijkbewoner. De inwoners van Overveen zijn ook positiever over hetgeen dat ze terugkrijgen voor hun belastinggeld. 36 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

37 Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Oordeel burger ontbreken regels Oordeel burger tegenstrijdige regels Oordeel burger handhaving regels Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente Vogelenzang Over de volgende punten hebben inwoners van Vogelenzang een positiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Er zijn minder inwoners die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt (tabel 16) Er zijn minder inwoners die vaak s avonds of s nachts de deur niet open doen (tabel 17) Er zijn minder inwoners die vaak onveilige plaatsen in de buurt mijden (tabel 17) Er zijn minder inwoners die zich vaak s avonds onveilig voelen op straat in de eigen buurt (tabel 17) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Speelmogelijkheden (tabel 21) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Welzijnsvoorzieningen (tabel 24) Over de volgende punten hebben inwoners van Vogelenzang een negatiever oordeel gegeven dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal: Oordeel burgers waarmaken beloften B&W (tabel 6) Oordeel burger over: Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid (tabel 13) Oordeel burger over: reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (tabel 13) Oordeel burger over: Leefbaarheid in de buurt (tabel 13) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Leefbaarheid buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Winkels in de buurt (tabel 21) Tevredenheid burger over: Basisonderwijs in de buurt (tabel 22) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen, paden, pleintjes (tabel 22) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Winkels in gemeente (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Uitgaan (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur (tabel 23) Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Verenigingen, clubs (tabel 23) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente:sportvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Onderwijs (tabel 24) Tevredenheid burger over voorziening in de gemeente: Gezondheidsvoorzieningen (tabel 24) Tevredenheid burger over: Onderhoud openbaar groen (tabel 25) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk (tabel 26) Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente (tabel 27) Tevredenheid burger over: Onderhoud wegen en fietspaden (tabel 28) 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen kernen ten opzicht van de rest van de gemeente 37

38 De inwoners van Vogelenzang zijn over het algemeen wat minder tevreden dan de rest van de inwoners van de gemeente Bloemendaal. De inwoners van Vogelenzang hebben een hoger rapportcijfer gegeven aan de speelmogelijkheden in de wijk en de welzijnsvoorzieningen in de gemeente. De inwoners van deze kern zijn vooral over de voorzieningen in de wijk en in de gemeente minder tevreden dan de rest van de inwoners van de gemeente. Aandachtspunten van de kern (punten waar de kern een zes of lager op scoort): Oordeel burger over invloed als kiezer Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen in B&W Oordeel burgers waarmaken beloften B&W Mening burgers over goed gemeentebestuur Oordeel burger over: Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid Oordeel burger over: Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt Oordeel burger over: reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast Oordeel burger over: De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering vanleefbaarheid en veiligheid Oordeel burger tegenstrijdige regels Oordeel burger handhaving regels Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet Tevredenheid burger over: Voorzieningen voor jongeren Tevredenheid burger over voorzieningen in de gemeente: Cultuur Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in buurt/wijk Tevredenheid burger over: Openbaar vervoer in gemeente Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld 38 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

39 2.9 Verschillen door de jaren heen per kern In de onderstaande tabellen zijn de indicatoren weergegeven waar significante verschillen zijn gevonden tussen het traject Najaar 2011 en Najaar Er is zowel gekeken binnen de wijken als voor de gemeente in zijn geheel. Bij een significant verschil zijn de cijfers in de kolom Najaar 2013 groen of rood gekleurd. De groene cijfers geven aan dat er sprake is van een verbetering van de indicatoren (ten opzichte van Najaar 2011), terwijl de rode cijfers aangeven dat er sprake is van een verslechtering van de indicatoren (ten opzichte van Najaar 2011) Aerdenhout Tabel 31 Verschillen Najaar 2011 Najaar 2013 KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,9 5,4 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad 5,9 5,4 KIEZER: Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar 5,8 5,5 KIEZER: De gemeente wordt goed bestuurd 6,6 6,1 KLANT: De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed 7,3 7,0 ONDERDAAN: De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,3 5,9 ONDERDAAN: De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,1 5,5 VEILIGHEIDSGEVOELENS: Doet VAAK s avonds of s nachts de deur niet open 7,6% 12,8% PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 6,3 5,6 PARTNER: De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 6,8 6,1 PARTNER: Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 6,6 5,8 PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 6,0 5,5 PARTNER: Burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet 5,7 5,2 WIJKBEWONER: In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen 6,5 6,9 WIJKBEWONER: In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 4,9 5,5 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke 7,1 7,6 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De sportvoorzieningen 7,5 7,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het onderwijs in het algemeen 7,5 7,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) 5,7 6,1 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,8 6,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Bereikbaarheid van de buurt met de auto 8,4 8,1 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Verkeersveiligheid in uw buurt 7,3 6,9 BELASTINGBETALER: De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal 6,5 6,2 Opvallend is dat er veel indicatoren zijn waarvan de cijfers van 2011 en 2013 met elkaar verschillen. Ook de rapportcijfers zelf vertonen veel verschillen. De indicatoren die onder de burgerrollen Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner en 2 Resultaten burgerrollen: Verschillen door de jaren heen per kern 39

40 Belastingbetaler vallen waarvoor significante verschillen zijn gevonden, hebben in 2013 allemaal een lager rapportcijfer gekregen dan in Bennebroek Verschillen Tabel 32 Najaar 2011 Najaar 2013 KIEZER: Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar 4,9 5,3 KIEZER: De gemeente wordt goed bestuurd 5,7 5,9 KLANT: De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie 6,7 7,0 ONDERDAAN: De veiligheid in uw buurt 6,9 7,2 ONDERDAAN: De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt 5,5 5,9 PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 4,9 5,2 PARTNER: De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 5,5 6,0 PARTNER: Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 5,1 5,6 PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 4,8 5,3 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De sportvoorzieningen 7,3 7,5 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,6 8,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Bereikbaarheid van de buurt met de auto 7,8 7,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De parkeermogelijkheden in de gemeente 6,7 7,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het onderhoud van wegen en fietspaden 7,0 6,7 De inwoners van Bennebroek hebben bijna alle indicatoren waar een verschil is gevonden tussen 2011 en 2013 positiever beoordeelt in 2013 ten opzichte van De inwoners van Bennebroek zijn in 2013 alleen minder tevreden over het onderhoud van wegen en fietspaden. 40 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

41 2.9.3 Bloemendaal Tabel 33 Verschillen Najaar 2011 Najaar 2013 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad 5,8 5,5 KIEZER: Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders 6,4 6,0 KIEZER: De gemeente wordt goed bestuurd 6,4 6,0 ONDERDAAN: De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,4 6,0 ONDERDAAN: De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,1 5,6 ONDERDAAN: De leefbaarheid in uw buurt 7,8 8,0 PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 6,0 5,7 PARTNER: De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 6,5 6,3 PARTNER: Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 6,2 6,0 PARTNER: Burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet 5,5 5,3 PARTNER: De leefbaarheid in uw buurt 7,8 8,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,7 6,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Bereikbaarheid van de buurt met de auto 7,8 8,1 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Openbaar vervoer in buurt/wijk 6,1 4,9 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het openbaar vervoer in de gemeente 5,9 4,7 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De verkeersveiligheid in de gemeente 6,4 6,1 BELASTINGBETALER: De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal 6,3 5,9 De indicatoren waarvan de rapportcijfers van 2013 verschillen met de rapportcijfers van 2011 worden in 2013 bijna allemaal lager beoordeeld. Vooral onder de burgerrollen Kiezer, Partner en Wijkbewoner worden de indicatoren slechter beoordeeld dan in Het openbaar vervoer in de buurt/wijk en in de gemeente hebben een veel lager rapportcijfer gekregen in 2013 dan in Resultaten burgerrollen: Verschillen door de jaren heen per kern 41

42 2.9.4 Overveen Verschillen Tabel 34 Najaar 2011 Najaar 2013 KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,9 5,6 KIEZER: Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders 6,4 6,0 PARTNER: Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 5,7 6,2 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Basisonderwijs 8,1 8,5 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) 6,0 6,5 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,9 7,2 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het openbaar vervoer in de gemeente 6,4 6,0 Er zijn niet zoveel indicatoren waarvan het cijfer uit 2011 verschilt met het cijfer gegeven in Een aantal indicatoren wordt positiever beoordeeld en een aantal slechter Vogelenzang Tabel 35 Verschillen Najaar 2011 Najaar 2013 ONDERDAAN: De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,2 5,6 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,6 7,1 Er zijn slechts twee indicatoren die door de inwoners van Vogelenzang significant slechter zijn beoordeeld in 2013 dan in Dit betekent dat de mening van de inwoners van Vogelenzang vrijwel niet veranderd is ten opzichte van Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

43 2.9.6 Totaal gemeente Bloemendaal Tabel 36 Verschillen Najaar 2011 Najaar 2013 KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,7 5,5 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad 5,5 5,3 KIEZER: Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders 6,1 5,9 KIEZER: De gemeente wordt goed bestuurd 6,1 6,0 ONDERDAAN: De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,2 6,0 ONDERDAAN: De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 6,0 5,7 ONDERDAAN: De leefbaarheid in uw buurt 7,9 8,0 ONDERDAAN: De gemeente heeft duidelijke regels, verordeningen 6,9 6,8 VEILIGHEIDSGEVOELENS: Doet VAAK s avonds of s nachts de deur niet open 7,8% 9,9% WIJKBEWONER: De leefbaarheid in uw buurt 7,9 8,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Basisonderwijs 8,1 8,3 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke 7,2 7,3 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De sportvoorzieningen 7,5 7,7 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het onderwijs in het algemeen 7,5 7,7 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) 5,7 6,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De wijze waarop het afval wordt ingezameld 7,7 7,2 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Openbaar vervoer in buurt/wijk 6,1 5,6 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het openbaar vervoer in de gemeente 5,9 5,4 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Het onderhoud van wegen en fietspaden 7,1 7,0 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: De verkeersveiligheid in de gemeente 6,6 6,4 WIJKBEWONER: Tevredenheid over: Verkeersveiligheid in uw buurt 6,5 6,4 BELASTINGBETALER: De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal 6,2 6,0 Een aantal indicatoren wordt door de inwoners van de gemeente Bloemendaal beter beoordeeld in 2013 dan in 2011 en een aantal indicatoren wordt slechter beoordeeld. De verschillen tussen de rapportcijfers zijn klein. Wat wel opvalt is dat het openbaar vervoer (zowel in de buurt/wijk als in de gemeente) beduidend slechter scoort in 2013 dan in Resultaten burgerrollen: Verschillen door de jaren heen per kern 43

44 44 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

45 3 Extra vragen gemeente Bloemendaal burgerpeiling De gemeente Bloemendaal heeft een aantal extra vragen toegevoegd over het radiostation Jouw FM. In de volgende tabellen geven we de uitkomsten van deze vragen weer. Tabel 37 Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens geluisterd naar een uitzending van Jouw FM? (%) Ja, ik heb via radio Ja, ik heb via internet Nee, ik heb daar niet naar geluisterd naar geluisterd naar Jouw FM geluisterd Jouw FM N Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Gemeente totaal Let op: de gekleurde cijfers geven een positieve of negatieve afwijking weer van de kern ten opzichte van de andere kernen Er zijn 38 respondenten die in de afgelopen 12 maanden naar Jouw FM hebben geluisterd. Aan hen is gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden wel eens hebben geluisterd naar een uitzending van de gemeenteraadsvergadering. Tabel 38 Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens geluisterd naar een uitzending van de gemeenteraadsvergadering? Zo ja, hoe vaak was dat? (IN ABSOLUTE AANTALLEN) Vrijwel alle uitzendingen Groot deel van de uitzendingen Eén of enkele beluisterd Niet geluisterd N beluisterd beluisterd Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Gemeente totaal In totaal hebben 38 respondenten in de afgelopen 12 maanden naar Jouw FM geluisterd, Hiervan hebben 13 respondenten wel eens geluisterd naar een uitzending van een gemeenteraadsvergadering. 3 mensen hebben een groot deel van de uitzendingen beluisterd, 10 mensen één of enkele uitzending(en). 3 Extra vragen gemeente Bloemendaal burgerpeiling 45

46 46 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

47 Bijlagen 3 Extra vragen gemeente Bloemendaal burgerpeiling 47

48 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) Instructie voor het invullen van de vragenlijst Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u: - de vragenlijst niet kreukt; - de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen viltstift); - een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze (het vakje niet helemaal inkleuren!). Bijvoorbeeld: Bent u een man of een vrouw? man vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent) Als u per ongeluk het verkeerde vakje heeft aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren. Bent u een man of een vrouw? man (u heeft nu ingevuld dat u een man bent) vrouw 1 Als eerste willen wij u enkele vragen stellen over een aantal voorzieningen in uw buurt. Kunt u voor elk van deze voorzieningen aangeven in hoeverre u daar tevreden of ontevreden mee bent? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / Geen mening a Winkels voor dagelijkse boodschappen b Basisonderwijs c De wijze waarop het afval wordt ingezameld d Het schoonhouden van uw buurt NVT 2 Nu willen wij u een aantal vragen stellen over verkeer en vervoer in uw buurt. Kunt u voor elk van de onderstaande zaken aangeven in hoeverre u daar tevreden of ontevreden mee bent? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / Geen mening a Openbaar vervoer b Parkeergelegenheid c Verkeersveiligheid in uw buurt d Bereikbaarheid van de buurt met de auto NVT 1

49 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 3 Nu volgt een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. a In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden b In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening c In de buurt is het buiten goed verlicht d In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen e In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 4 Er is u een aantal vragen gesteld over de buurt waarin u woont. Kunt u voor een aantal zaken door middel van een rapportcijfer een beoordeling geven? Welk cijfer van 1 tot en met 10 zou u geven voor: Weet niet / Geen mening a Uw woonomgeving b De leefbaarheid in uw buurt c De veiligheid in uw buurt 5 Hoe denkt u over de voorzieningen in de hele gemeente? In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over: Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / Geen mening a Het totale winkelaanbod b De uitgaansmogelijkheden, horeca en dergelijke c Het aanbod van culturele voorzieningen d Het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke e De sportvoorzieningen f Het onderwijs in het algemeen g De gezondheidszorgvoorzieningen in het algemeen h De welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) NVT 2

50 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 6 Hoe denkt u over het verkeer en vervoer in de hele gemeente? In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over: Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / Geen mening a Het onderhoud van wegen en fietspaden b De parkeermogelijkheden in de gemeente c Het openbaar vervoer in de gemeente d De verkeersveiligheid in de gemeente NVT 7 Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Ja ga door met de volgende vraag Nee ga door met vraag 9 Weet niet ga door met vraag 9 8 Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt? Vaak Soms Zelden Weet niet 9 Komt het wel eens voor dat u: Vaak Soms Zelden of nooit Weet niet / Geen mening a s Avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? b In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? c Uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? d Zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? e Zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? NVT 3

51 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 10 Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van uw gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of geen mening hebt, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. a De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt b De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt c De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt d De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de buurt e De gemeente reageert op meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de buurt f De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening 11 Wat vindt u van het gemeentebestuur? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? Deze stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. Hier maken we onderscheid tussen de gemeenteraad als de gekozen volksvertegenwoordiging en de burgemeester en wethouders als verantwoordelijke uitvoerders namens de gemeenteraad. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening a Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt b Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad c Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders d Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar e De gemeente wordt goed bestuurd 4

52 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 12 Wat vindt u van de gemeentelijke regels? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? De gemeente heeft plaatselijke regels, verordeningen. Wat vindt u van deze regels en worden de regels die de gemeente maakt ook door de gemeente gecontroleerd? Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening a De gemeente heeft duidelijke regels, verordeningen b De gemeente controleert en handhaaft deze regels goed c Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels d Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels 13 Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening a De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie b Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen c De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed d De informatie op de gemeentelijke website is goed 14 De gemeente kan burgers op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? a Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen b Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening c De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers d Burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet e Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 5

53 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 15 Vindt u dat uw gemeente voldoende doet voor het belastinggeld dat u aan de gemeente betaalt? Bij het werk van de gemeente kunt u bijvoorbeeld denken aan het beheer van de openbare ruimte (onder andere schoonmaken, onderhouden en inrichten van parken, wegen, fietspaden), werkzaamheden op het gebied van verkeer (onder andere doorstroming, parkeerbeleid, verkeersveiligheid), milieu (onder andere milieubeleid, optreden bij milieuovertredingen), onderwijs (onder andere voldoende schoolruimte, naleving leerplichtwet), sport (onder andere subsidieverlening, beheer sportpark), welzijn en sociale zaken (onder andere WMO-loket, jeugdhulp), et cetera. In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stelling? Als u het niet weet of geen mening hierover hebt, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Weet niet / Geen mening 16 Hieronder zijn 12 gemeentelijke thema s omschreven. Kunt u aangeven welke 5 thema s u het meest belangrijk vindt? LET OP: U mag maximaal 5 hokjes aankruisen. Bevolkingszaken Werk en inkomen Educatie Maatschappelijke zorg Kunst en ontspanning Monumenten en musea Veiligheid Bouwen Milieu Reiniging Openbare ruimte Economie Het uitgeven van documenten (paspoort, uittreksel van het GBA), wijzigingen doorgeven (verhuizing, geboorten) en informeren van burgers. Het verlenen van bijstand en andere uitkeringen, begeleiden van werkzoekenden en het kwijtscheldingsbeleid. Het verzorgen van de onderwijshuisvesting, gymnastiekonderwijs, personele voorzieningen en volwassenenonderwijs. Het verzorgen van de voorzieningen voor gehandicapten, thuiszorg, kinderopvang en maatschappelijke begeleiding en advies. Het mogelijk maken van sporten, culturele activiteiten en de bekostiging van de bibliotheek. Het onderhouden van monumenten en het (financieel) bijdragen aan musea. De bekostiging van politie, brandweer en ambulance. Ook bureau Halt en handhaving brandveiligheid horen hierbij. Het bouwklaar maken van grond en zorgen voor een divers woningaanbod (huur, koop, kleine, midden en grote woningen). Het regelen van ongediertebestrijding, tegengaan van luchtvervuiling, beheersing van geluidshinder en het verplaatsen van milieuonvriendelijke bedrijven. Het schoonhouden van de straten en het ophalen van huisvuil. Het aanleggen en onderhouden van sportvelden, groenstroken en parken, wegen en waterwegen. Ook het onderhoud van de riolering hoort bij dit onderwerp. Het verkrijgen van meer economische activiteiten (en werkgelegenheid) door ervoor te zorgen dat bedrijven zich graag vestigen in uw woonplaats. 6

54 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 17 Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent met de manier waarop de gemeente op dit moment haar taken uitvoert op onderstaande terreinen? Als u het niet weet dan kunt u dat natuurlijk ook aangeven. Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / Geen mening a Bevolkingszaken b Werk en inkomen c Educatie d Maatschappelijke zorg e Kunst en ontspanning f Monumenten en musea g Veiligheid h Bouwen i Milieu j Reiniging k Openbare ruimte l Economie 18 Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens geluisterd naar een uitzending van Jouw FM? Ja, ik heb via radio geluisterd naar Jouw FM Ja, ik heb via internet geluisterd naar Jouw FM Nee, ik heb daar niet naar geluisterd ga door met vraag Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens geluisterd naar een uitzending van de gemeenteraadsvergadering? Zo ja, hoe vaak was dat? Ja, ik heb vrijwel alle uitzendingen van de gemeenteraadsvergaderingen beluisterd via Jouw FM Ja, ik heb groot deel van de uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen beluisterd via Jouw FM Ja, ik heb één of enkele gemeenteraadsvergadering(en) beluisterd via Jouw FM Nee, ik heb daar niet naar geluisterd via Jouw FM ga door met vraag 21 7

55 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen: Gemeente Bloemendaal (CBS nummer 377) Vragenlijst Burgerpeiling: Vragen over uw gemeente in het algemeen (najaar 2013) 20 U hebt aangegeven één of meerdere uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen beluisterd te hebben van Jouw FM. Kunt u hieronder kort beschrijven waarom u naar deze uitzending hebt geluisterd? Tot slot willen we u graag nog een aantal vragen stellen over uw persoonlijke situatie. Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt, dus de antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot individuele personen. 21 Wat is uw geslacht? Vrouw Man 22 Wat is uw leeftijd? 18 tot en met 29 jaar 30 tot en met 39 jaar 40 tot en met 54 jaar 55 jaar of ouder 23 Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 24 Hebt u nog overige opmerkingen over uw gemeente? Deze kunt u hieronder kwijt. Zorg dat de tekst die u opschrijft, binnen het kader valt. U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 8

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk 4 sept. 2008 1 Inhoudsopgave Colofon 1. Deelname van Bergeijk aan Staat van de Gemeente 2. De uitkomsten van het onderzoek 3. Wat kan

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Raalte 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, juni 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2011 Baarle-Nassau Barneveld Bernisse Bloemendaal Borne Bunschoten De Wolden Elburg Epe Ermelo Hoogezand-Sappemeer Hoorn Marum Nunspeet Onderbanken Oud-Beijerland

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen DEFINITIEVE versie: NIET OPENBAAR EMBARGO t/m maandag 7 september 2009 OPENBAAR vanaf dinsdag 8 september Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Aa en Hunze Alkmaar Beemster Bolsward Boxtel Castricum Coevorden

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni

raadsinformatiebrief inzake de uitkomsten van het onderzoek Waarstaatjegemeente.ni gemeente Roermond uw nummer UW datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. SECR/2013/UIT 54326 W. Kaldenhoven SECR / Secretaris 0475-359 618 AAN de voorzitter van

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000-50.000 inwoners Najaar 2006 Gemeente

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 25 september 2012 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15 Zaaknummer: KCAO15 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Collegevoorstel Inleiding Hoe waarderen klanten de individuele dienstverlening van de gemeente Heusden nu en vergeleken met 2005? Hoe tevreden

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2009 Baarle-Nassau Bernisse Bloemendaal Borne Bunschoten Capelle aan den Ijssel Cranendonck Dalfsen Dirksland Doetinchem Dronten Duiven Edam-Volendam Epe Ermelo

Nadere informatie

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 september 2009 gemeente Moerdijk Concernstaf, cluster Sturing & Programma s drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 mei 2011 gemeente Moerdijk drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel van de inwoners 6 1.1 Geslacht en leeftijd 6

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 29 november 2011 Onderwerp: Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 GEMEENTE REIMERSWAAL college Adviesnummer: 16.014152 Casenummer : 16.003603 Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 Advies: 1. Kennisnemen van het rapport "Waarstaatje.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe!

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! Publicatie Bergens Nieuwsblad week 11 Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! De resultaten van het onderzoek onder Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Meta- analyse van de uitkomsten van waarstaatjegemeente 2010 t/m 2013 Dr. Klaas Abma Contact Dr. Klaas Abma Programmamanager Gemeente Súdwest- Fryslân

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL Een initiatief van de fracties van Liberaal Bloemendaal en de Partij van de Arbeid van de gemeente Bloemendaal september 2012 ANALYSE Research &

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 1: Gemeenten met

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie