3.5 Voorzieningen in de buurt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.5 Voorzieningen in de buurt"

Transcriptie

1 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn klein. Over het straatmeubilair in de buurt zijn de meningen veel meer verdeeld. Ruim de helft van de bewoners vindt het straatmeubilair goed of voldoende, bijna een derde vindt het onvoldoende. De bewoners van de,, Korte Akkeren en zijn het minst tevreden. Winkels voor levensmiddelen Gouda scoort overwegend positief op het punt van winkelvoorzieningen voor levensmiddelen in de woonomgeving. Meer dan 80% vindt het aanbod goed of voldoende. In, en is men het meest positief, in de, en is men iets minder dan gemiddeld tevreden. wijkt op dit punt sterk af: meer dan de helft (5%) van de bewoners in deze wijk vindt de winkelvoorzieningen in de buurt onvoldoende. Medische voorzieningen Huisartsen en apotheken zijn er volgens de meeste bewoners voldoende in de buurt. Over het aantal tandartsen is men iets minder tevreden, maar ook overwegend positief. Dat geldt ook voor het oordeel over de consultatiebureaus en opvoedbureaus in de woonomgeving. Het oordeel over de medische voorzieningen is de laatste jaren weinig veranderd. De bewoners van, en zijn minder dan gemiddeld tevreden over het aantal huisartsen in de buurt. In en is men minder tevreden over het aanbod aan apotheken in de buurt. Over het aantal tandartsen is men in,, en minder tevreden dan gemiddeld. Het oordeel over de consultatiebureaus en opvoedbureaus in de buurt is eveneens het laagst in, en. Scholen en kinderopvang Volgens de meeste bewoners, waarvoor het van toepassing is, biedt Gouda voldoende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen. Vrijwel iedereen vindt het aanbod aan basisscholen voldoende tot goed en ook over het aanbod aan middelbare scholen en MBO-opleidingen is het merendeel te spreken. Dat geldt ook voor de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de buurt. Iets minder tevreden zijn de bewoners over het aanbod aan buitenschoolse opvang

2 In en in mindere mate in zijn de bewoners minder tevreden over het aanbod aan basisscholen. De bewoners van, en de zijn minder positief over het aanbod aan middelbare scholen en MBO-opleidingen. In is men het minst tevreden over het aanbod aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. scoort op deze punten ook minder dan gemiddeld. In het algemeen geldt dat lager opgeleiden en niet-westerse allochtonen minder tevreden zijn dan gemiddeld over het aanbod aan scholen en kinderopvang in de buurt. Daarbij moet worden aangetekend dat het absolute aantal niet-westerse respondenten klein is. Speelvoorzieningen voor kinderen Ruim de helft van de gezinnen met kinderen in Gouda vindt het aanbod aan speeltoestellen voor kinderen tot 1 jaar voldoende tot goed. Bewoners van en zijn meer dan gemiddeld tevreden, bewoners van de en minder dan gemiddeld. Ten opzichte van 008 is men in de meeste wijken iets positiever over de speelvoorzieningen voor kinderen. Voorzieningen en activiteiten voor jongeren Van alle beoordeelde voorzieningen wordt het aanbod aan voorzieningen voor jongeren het minst gewaardeerd. Van de ouders met kinderen vindt 30% het aanbod aan voorzieningen voor 1 tot 16-jarige jongeren goed of voldoende, 35% vindt het aanbod onvoldoende. Nog minder positief zijn de bewoners over het aanbod aan voorzieningen voor jongeren vanaf 16 jaar: 3% van de ouders vindt het aanbod goed, 17% voldoende en 41% onvoldoende. en springen er in positieve zin uit als het gaat om het aanbod aan voorzieningen voor jongeren, maar ook in deze wijken vindt ongeveer een kwart het aanbod onvoldoende. In, en is men minder dan gemiddeld tevreden over het aanbod aan voorzieningen voor jongeren van 1 tot 16 jaar.,, Korte Akkeren en scoren het laagst als het gaat om voorzieningen voor jongeren van 16 jaar en ouder. Eén op de drie ouders heeft aangegeven voorzieningen voor jongeren te missen. Voor jongeren tot 16 jaar gaat het dan vooral om sportvoorzieningen, een disco of uitgaansgelegenheid en een jeugdhonk, voor 16-plus jongeren met name om uitgaansmogelijkheden. Sportaccommodaties en club- en buurthuizen Driekwart van de ouders met kinderen is tevreden over het aanbod aan sportaccommodaties in de buurt, 16% is niet tevreden. In,, en is het aandeel tevreden bewoners groter dan gemiddeld, in en is men minder tevreden. 7

3 Lager opgeleiden en niet-westerse allochtonen oordelen ook minder positief dan gemiddeld. Ruim de helft (54%) van de Gouwenaars met thuiswonende kinderen vindt het aanbod aan buurt- en clubhuizen goed tot voldoende, 16% vindt het aanbod onvoldoende. en springen er op dit punt in positieve zin uit. In Kort Haarlem,, en de is men minder tevreden over het aanbod aan buurt- en clubhuizen. Verenigingsleven Van de ouders met thuiswonende kinderen heeft 70% tenminste één kind op een vereniging. In,,, en is dit percentage hoger, in, en lager dan gemiddeld. Lager opgeleide huishoudens zijn minder vaak lid. De meeste kinderen zijn lid van een sportvereniging of een zang-, muziek- of toneelvereniging. De meeste ouders met kinderen oordelen positief over de mate waarin de kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zowel via school als buiten school om. Voorzieningen in Waarstaatjegemeente In de monitor Waarstaatjegemeente is de bewoners gevraagd om een groot aantal voorzieningen te waarderen. De winkels in de buurt, gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen en sportvoorzieningen worden het hoogst gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer 7,4 of meer). De laagste waardering is er voor wegen, paden en pleinen, welzijnsvoorzieningen en wijkvoorzieningen voor jongeren. Gouda volgt sterk de gemiddelde cijfers voor de deelnemende gemeenten met meer dan inwoners, maar blijft op veel punten net iets achter bij het gemiddelde. Alleen op het punt van gezondheidszorg scoort Gouda iets beter. (NB: het betreft hier een referentiegroep met 4 andere gemeenten in totaal). Winkels voor levensmiddelen Waardering van de winkels voor levensmiddelen in de buurt, naar wijk (00, in %) Gouda scoort overwegend positief als het gaat om de winkelvoorzieningen voor levensmiddelen in de woonomgeving. Meer dan 80% van de bewoners vinden de winkelvoorzieningen goed of voldoende. In veel wijken oordeelt men zelfs positiever dan gemiddeld, met, en als beste wijken op dit punt. In de, en is men net iets minder dan gemiddeld tevreden. wijkt wat de winkels voor levensmiddelen betreft sterk af van de overige wijken: Meer dan de helft (5%) van de bewoners in deze wijk vindt de winkelvoorziening in de buurt onvoldoende. Maar 14% vindt de winkelvoorzieningen in goed GOUDA 4 4 goed voldoende 73 73

4 Medische voorzieningen Oordeel over medische voorzieningen in de buurt (00, in %) Scholen en kinderopvang Oordeel over scholen en kinderopvang in de buurt (00, in % van de bewoners die een oordeel hebben gegeven) huisarts tandarts basisschool voortgezet onderwijs MBO apotheek consultatiebureau opvoedbureau goed voldoende onvoldoende geen oordeel 4 peuterspeelzaal kinderdagverblijf buitenschoolse opvang goed voldoende onvoldoende Huisartsen en apotheken zijn er volgens de meeste bewoners voldoende in de buurt. Ongeveer 5% vindt dat er onvoldoende huisartsen en/of apotheken zijn. Over het aantal tandartsen is men iets minder tevreden, maar toch overwegend positief. Dat geldt ook voor het oordeel over de consultatiebureaus en opvoedbureaus in de woonomgeving, voor zover men daarvan gebruik maakt. In (1% onvoldoende), (%) en (17%) is men minder dan gemiddeld tevreden over het aantal huisartsen in de buurt, in, en is juist vrijwel iedereen positief over de huisartsenvoorzieningen. Van de bewoners van vindt 33% dat er te weinig apotheken zijn in de buurt, in is dat 16%, in de andere wijken is het oordeel veel positiever. Ook over het aantal tandartsen is men in minder tevreden dan gemiddeld (33% onvoldoende). In mindere mate geldt dat ook voor (8%), (1%) en Korte Akkeren (0%). Het oordeel over de consultatiebureaus en opvoedbureaus in de buurt is eveneens het laagst in Nieuwe Park. Ook in en is men hierover iets minder dan gemiddeld tevreden. Percentage bewoners dat goed of voldoende oordeelt (005, ) Voor de meeste bewoners, waarvoor het van toepassing is, biedt Gouda voldoende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, als wordt uitgegaan van het oordeel van de bewoners. Vrijwel iedereen vindt het aanbod aan basisscholen in de buurt goed (35%) of voldoende (61%), en ook over het aanbod aan middelbare scholen (88% goed of voldoende) en MBO-opleidingen (83% ) is het merendeel van de ouders met kinderen te spreken. Dat geldt ook voor de peuterspeelzalen (0% goed of voldoende) en de kinderdagverblijven (86%) in de buurt. Er zijn 17 kinderdagverblijven en 17 peuterspeelzalen in Gouda. Iets minder tevreden zijn de bewoners over het aanbod aan buitenschoolse opvang. Een kwart van de bewoners waarvoor dit van toepassing is, vindt het aanbod aan buitenschoolse opvang onvoldoende. In (46% onvoldoende) en in mindere mate in (13%) zijn de bewoners iets minder tevreden over het aanbod aan basisscholen. De bewoners van (40% onvoldoende), (4%) en de (1%) zijn het minst positief over het aanbod aan middelbare scholen. Dat geldt ook voor het aanbod aan MBO-opleidingen (resp. 40%, 35% en 7%). Speelvoorzieningen voor kinderen apotheken 4 Huidig aantal speelvoorzieningen en gewenste aantal speelvoorzieningen, naar wijk (010) huisartsen tandartsen 6 bureau voor opvoedingsondersteuning Bron: bewonersenquête 005, Het oordeel over de medische voorzieningen is de laatste jaren weinig veranderd. De tevredenheid over het aanbod aan tandartsen en huisartsen neemt geleidelijk aan licht toe huidig gewenst Bron: gemeente Gouda

5 Er zijn in Gouda (begin 010) 137 speelplekken voor kinderen. De meeste speelplekken liggen in () en (). In 008 en 00 zijn er bij elkaar 10 nieuwe plekken gerealiseerd. Op basis van het aantal kinderen in de leeftijd tot 1 jaar en de norm, is berekend dat er nog 7 speelplekken bij moeten komen. Het tekort aan speelplekken is het grootst in (8), (6), (6), (4) en (4). en hebben op grond van de norm een lichte overcapaciteit. Op buurtniveau zijn de verhoudingen vaak weer anders. Waardering van de speeltoestellen voor kinderen in de buurt, naar wijk* (in % van de bewoners met thuiswonende kinderen Voorzieningen en activiteiten voor jongeren Waardering (goed of voldoende) van het aanbod aan voorzieningen voor jongeren in de buurt, naar wijk (00, in % van de bewoners met thuiswonende kinderen) Gouda tot 16 jaar 16 jaar en ouder 10 4 GOUDA goed voldoende * aantal respondenten met kinderen in, en te klein voor betrouwbare uitkomsten In de enquête is gevraagd de speelvoorzieningen voor kinderen te beoordelen. Iets meer dan de helft (54%) van de gezinnen met kinderen in Gouda vindt het aanbod aan speeltoestellen voor kinderen tot 1 jaar voldoende (40%) tot goed (14%). Dat is iets meer dan in 008 (4%) In en is men meer dan gemiddeld tevreden over het aanbod aan speeltoestellen, bewoners van de en zijn veel minder dan gemiddeld tevreden. In de meeste wijken oordeelt men positiever over de speelvoorzieningen voor kinderen dan vorig jaar, alleen in en de is men minder positief dan in 008. Ook hierbij moet worden aangetekend dat het soms gaat om kleine absolute aantallen, omdat alleen de bewoners met kinderen deze vragen hebben beantwoord. Van alle beoordeelde voorzieningen wordt het aanbod aan voorzieningen voor jongeren het minst gewaardeerd. Van de ouders met thuiswonende kinderen vindt 30% het aanbod aan voorzieningen voor 1 tot 16-jarige jongeren goed (4%) of voldoende (6%), 35% vindt het aanbod onvoldoende en de overige 35% heeft geen antwoord gegeven. Nog minder positief zijn de bewoners over het aanbod aan voorzieningen voor jongeren vanaf 16 jaar: 3% van de ouders vindt het aanbod goed, 17% voldoende en 41% onvoldoende, de rest (3%) heeft geen mening. Deze vraag is in 00 voor het eerst gesteld, waardoor een vergelijking met vorig jaar niet mogelijk is. en springen er in positieve zin uit als het gaat om het aanbod aan voorzieningen voor jongeren. Toch vindt in beide wijken nog ongeveer een kwart van de ouders met thuiswonende kinderen het aanbod onvoldoende. In, en is men minder dan gemiddeld tevreden over het aanbod aan voorzieningen voor jongeren van 1 tot 16 jaar.,, en scoren het laagst als het gaat om voorzieningen voor jongeren van 16 jaar en ouder. Lager opgeleiden zijn vaker dan gemiddeld ontevreden over het aanbod aan voorzieningen voor jongeren tot 16 (50%) en vanaf 16 jaar (61%). Dat geldt in mindere mate ook voor nietwesterse allochtonen (resp. 43% en 46%). Gemiste voorzieningen voor jongeren (00, in % van bewoners met thuiswonende kinderen) 4 sportvoorzieningen disco/uitgaansmogelijkheden jeugdhonk/ buurthuis activiteiten 3 1 tot 16 jaar 16 jaar en ouder 75

6 Eén op de drie ouders heeft aangegeven voorzieningen voor jongeren te missen. Voor jongeren tot 16 jaar gaat het dan met name om sportvoorzieningen (genoemd door % van de ouders met thuiswonende kinderen), een disco of uitgaansgelegenheid (8%) en een jeugdhonk (7%), voor 16-plus jongeren met name om uitgaansmogelijkheden (%). Verenigingsleven Lidmaatschap van één of meer verenigingen in Gouda van kinderen van ouders met thuiswonende kinderen, naar wijk (00, in %) 8 Sportaccommodaties en club- en buurthuizen 7 Drie op de vier ouders met thuiswonende kinderen zijn tevreden over het aanbod aan sportaccommodaties in de buurt. Daar tegenover is 16% niet tevreden met het aanbod, 10% heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. In (8%), (84%), (8%) en (81%) is het aandeel tevreden bewoners groter dan gemiddeld in Gouda, met name in (50%) en Nieuwe Park (57%) ligt de tevredenheid beneden het gemiddelde. Lager opgeleiden (35% onvoldoende) en niet-westerse allochtonen (6% onvoldoende) oordelen minder positief over de sportfaciliteiten dan gemiddeld. Ruim de helft (54%) van de Gouwenaars met thuiswonende kinderen vindt het aanbod aan buurt- en clubhuizen goed tot voldoende, 16% vindt het aanbod onvoldoende en 30% kan hierover geen uitspraken doen. springt er wat de buurt- en clubhuizen betreft in positieve zin uit (87% goed of voldoende) en ook in wordt het aanbod meer dan gemiddeld gewaardeerd (75%).,, en de scoren het laagst als het gaat om het oordeel over het aanbod aan buurt- en clubhuizen. Waardering (goed of voldoende) van het aanbod aan sportaccommodaties en buurt- en clubhuizen, naar wijk (00, in % van de bewoners met thuiswonende kinderen) Gouda sportvoorzieningen buurt- en clubhuizen GOUDA Van de ouders met thuiswonende kinderen hebben er zeven op de tien tenminste één kind op een vereniging. In,,, en is dit percentage hoger dan gemiddeld, met name in, Korte Akkeren en lager dan gemiddeld. Lager opgeleide huishoudens zijn minder vaak lid van een vereniging (56%). Doelstelling programmabegroting: Het aantal leden van sportverenigingen stijgt ten opzichte van 007. Deze gegevens zijn moeilijk in kaart te brengen. Sport.Gouda voert jaarlijks een verenigingsmonitor uit onder de sportverenigingen in Gouda. Door de beperkte respons is hieruit geen trend in lidmaatschap te constateren. Lidmaatschap van verenigingen in Gouda van kinderen (00, in % van bewoners met thuiswonende kinderen) (meer antwoorden mogelijk) sportvereniging 5 zang-, muziek-, toneelvereniging vereniging van 8 kerk of moskee vereniging voor natuur of milieu andere vereniging 7 Van zes op de tien ouders zijn er kinderen verbonden aan een sportvereniging, een op de vijf ouders heeft kinderen op een zang-, muziek- of toneelvereniging. Kerkelijke verenigingen of verenigingen met een natuur- en milieusignatuur zijn minder in trek. 76

7 Oordeel over de mate waarin kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur (00, in %) via school buiten school goed voldoende onvoldoende ruim onvoldoende geen oordeel De meeste ouders met kinderen oordelen positief over de mate waarin de kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zowel via school als buiten school om. Voorzieningen in Waarstaatjegemeente Rapportcijfers voor voorzieningen (Waarstaatjegemeente), 00 winkels in de buurt gezondheidszorg 7,8 7,7 basisonderwijs onderwijs sportvoorzieningen verenigingen,clubs winkels in de gemeente straatverlichting woonomgeving 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3 7, 7,1 cultuur leefbaarheid uitgaan, horeca speelmogelijkheden wegen, paden en pleintjes welzijnsvoorzieningen 7 6, 6,6 6,5 6,1 5, wijkvoorzieningen voor jongeren 4, Gouda gemiddelde gemeenten > Bron: Waarstaatjegemeente 00 In de monitor Waarstaatjegemeente is de bewoners gevraagd om een groot aantal voorzieningen te waarderen. De winkels in de buurt, gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen en sportvoorzieningen worden het hoogst gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer 7,4 of meer). De laagste waardering is er voor wegen, paden en pleinen, welzijnsvoorzieningen en wijkvoorzieningen voor jongeren. Gouda volgt sterk de gemiddelde cijfers voor de deelnemende gemeenten met meer dan inwoners, maar blijft op veel punten net iets achter bij het gemiddelde. Alleen op het punt van gezondheidszorg scoort Gouda iets beter. (NB: het betreft hier een referentiegroep met 4 andere gemeenten in totaal). 77

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Inhoud. Samenvatting 3. 1 Inleiding 9. 2 Het basisonderwijs 11

Inhoud. Samenvatting 3. 1 Inleiding 9. 2 Het basisonderwijs 11 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 2 Het basisonderwijs 11 3 De Kinderopvang 13 3.1 Het kinderdagverblijf 13 3.2 Het gastouderbureau 15 3.3 Buitenschoolse opvang en overblijven 16 3.4 De kinderopvang

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

op de samenleving van Leiden

op de samenleving van Leiden De blik van de burger op de samenleving van Waar Staat Je Gemeente? Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente, Strategie en Onderzoek DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2012 Projectnummer 451 2 INHOUD Inleiding..

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Wijkbeleving Gemeente Zeist

Wijkbeleving Gemeente Zeist Wijkbeleving Gemeente Zeist Burgerpeiling 013 Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Zeist DIMENSUS beleidsonderzoek November 013 Projectnummer 540 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 15 1. Voorzieningen en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout Voorzieningenatlas gemeente Thema 1: Gezondheid en welzijn huisartsenpraktijk (2008) apotheek (2009) rapportcijfer gezondheidsvoorzieningen (2011) Hoogeveen 1,4 Smallingerland 0,9 Terneuzen 1,1 Dongen

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015 Gemeente Eersel Resultaten ajaar - ajaar ajaar Het PO februari 5 ajaar ajaar ajaar < 5. inwoners 3 en 5,5 5, 563 5 635 395. 96.55 86 99 5, 93 88 93 785 878 5,5 - - 7, 8,6 8, 9 99 3 8,8 8,8 8,6 8,6 8, 8,

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter Woonaantrekkelijkheidsscan 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter juni 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Telefoon:

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Belevingsonderzoek onder ouders 2012. Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen

Belevingsonderzoek onder ouders 2012. Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen Belevingsonderzoek onder ouders 2012 Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden?

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een voorziening in de directe woonomgeving? En wat doen de Groningers

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheid in de wijk De Bunders

Leefbaarheid in de wijk De Bunders Leefbaarheid in de wijk De Bunders Lemon-meting 2009 Aangepast eindrapport In opdracht van Wijkraad De Bunders, Veghel Annika Janse Esther Cozijnsen Nynke den Herder juni 2009 Rapportnummer: P12400 RIGO

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie