Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of buurt prettig maken om er te wonen. Zwerfvuil vormt in toenemende mate de belangrijkste ergernis. Leidenaren ondervinden de meeste overlast van zwerfvuil, gevolgd door hondenpoep en onkruid. Bewoners van Leiden Noord ervaren over het algemeen meer overlast. In de binnenstad komt zwerfvuil meer dan gemiddeld voor. Overlast door hondenpoep is vaker naar voren gebracht door bewoners van het Merenwijkdistrict en het Stevenshofdistrict. Vergeleken met vorig jaar is de overlast volgens bewoners vooral toegenomen in Leiden Noord en in het Merenwijkdistrict. Vergeleken met vorig jaar is de overlast eerder toe- dan afgenomen. Driekwart is echter van mening dat hierin niets is veranderd. Leidenaren geven gemiddeld een 6,9 voor het onderhoud van de openbare ruimte. Bewoners zijn daarmee positiever gestemd dan voorgaande jaren. Wanneer bewoners zich mogen uitspreken over verschillende aspecten van het onderhoud aan de openbare ruimte dan scoort de vuilnisophaal ook dit jaar weer het meest positief (7,2) en het onderhoud aan straten en wegen het minst positief (6,2). Oordeel over verschillende aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen wijk, in procenten (uitstekend + goed) Het ophalen van vuilnis 82% Onderhoud verkeersvoorzieningen 75% Onderhoud watergangen 67% Onderhoud groen eigen wijk 72% Onderhoud speeltoestellen 69% Vegen straten/wegen 61% Onderhoud straatmeubilair 63% Onderhoud straten/wegen 57% 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over de netheid en het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt. Hiermee bedoelen we wegen, fietspaden, speelplekken, openbaar groen, water, ophalen van huisvuil, verlichting etc.. Het gaat niet om bv. scholen, woningen, winkels, bewoners etc. NE1. Als u door uw buurt wandelt wat vindt u dan het meest prettig aan de openbare ruimte? 1: 2: 3: NE2. Zijn er zaken in de openbare ruimte in uw buurt waar u zich wel eens aan ergert? 1: 2: 3: NE3. In hoeverre heeft u in uw eigen buurt overlast van de volgende voorvallen? Helemaal niet Een beetje Behoorlijk wat Ernstig Zeer ernstig Graffiti Wildplakken van posters of pamfletten Hondenpoep Zwerfvuil Onkruid NE4. Zijn er in uw buurt watergangen, zoals sloten, vijvers, grachten, singels of andere waterpartijen in de openbare ruimte? Ja Nee NAAR VRAAG NE6 NE5. In hoeverre heeft u in uw buurt overlast van Helemaal niet Een beetje Behoorlijk wat Ernstig Zeer ernstig Drijfvuil op water Stankoverlast van watergangen 2

3 NE6. Vindt u dat de door u genoemde overlast vergeleken met een jaar geleden veranderd is? Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Niet van toepassing Graffiti Wildplakken van posters of pamfletten Hondenpoep Zwerfvuil Onkruid Drijfvuil op water Stankoverlast van watergangen NE7. Wat vindt u van het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente in uw eigen buurt? Onderhoud van het groen Vegen van de straten en wegen Onderhoud van de straten en wegen Ophalen van het vuilnis Onderhoud van de speeltoestellen Onderhoud van het straatmeubilair (banken, prullenbakken, bloembakken, enz.) Onderhoud van de verkeersvoorzieningen zoals: verkeersborden, lantaarns, straatnaamborden, belijning op straat, informatie-borden en verkeerslichten. Indien aanwezig: Het onderhoud van watergangen, als vijvers, grachten en singels Uitstekend Goed Matig Slecht Weet ik niet NE8. Welk rapportcijfer geeft u aan het onderhoud van de openbare ruimte in uw eigen buurt? 3

4 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre verschillende vormen van overlast volgens de Leidenaren in de eigen buurt voorkomen en in hoeverre dit is veranderd vergeleken met een jaar geleden. Daarna wordt ingegaan op het oordeel over het onderhoud aan een groot aantal aspecten van de openbare ruimte door de gemeente Prettige aspecten en ergernissen van de eigen buurt De gemeente probeert de verschillende buurten in Leiden zo goed mogelijk in te richten, in de hoop dat de mensen er met plezier wonen. Leidenaren is gevraagd wat zij het meest prettig vinden aan de openbare ruimte als zij door hun buurt wandelen. Als Leidenaren gevraagd wordt om dit spontaan aan te geven, dan wordt net als vorig jaar het groen het meest vaak genoemd. De inrichting van de wijk (goed wonen, fijne wijk, schoon) staat op de tweede plaats. Grafiek 15.1.a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), in procenten Groen, parkjes, bomen 59% Inrichting, goed wonen, fijne wijk, schoon 3 Rustig, veilig, ruimte Bestrating, wegen Kindvriendelijk, leuke voorzieningen kinderen Uitstraling, gebouwen, historie, grachten S feer, leuke mensen, vertrouwd, kleinschalig Water Verkeersveilig, autoluw Centraal, voorzieningen dichtbij 19% 13% 11% 11% 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Vergeleken met vorig jaar zijn aspecten als de inrichting, goed wonen, een fijne of een schone wijk vaker naar voren gebracht evenals de bestrating en de wegen. Een rustige, veilige woonomgeving wordt ieder jaar juist iets minder vaak naar voren gebracht. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor 2010 en 2011 onderscheid gemaakt tussen alle respondenten en de respondenten die via internet hebben meegedaan aan de Stadsenquête. 4

5 Tabel: 15.1.b Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), , in procenten * totaal totaal internet totaal internet Groen, parkjes, bomen 48% 59% 6 59% 58% Inrichting, goed wonen, fijne wijk, schoon 19% 20% Rustig, veilig, ruimte 32% 27% 25% 19% 18% Bestrating, wegen - 3% 13% 13% Uitstraling, gebouwen, historie, grachten 7% 9% 1 11% 12% Kindvriendelijk, leuke voorzieningen kinderen 15% 13% 10% 11% 10% Sfeer, leuke mensen, vertrouwd, kleinschalig 18% 13% 11% 8% 8% Water 3% 5% 9% 5% 5% Centraal, voorzieningen dichtbij 1 13% 15% Verkeersveilig, autoluw 8% 9% Parkeergelegenheid - 3% 1% 0% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Ook is de Leidenaar gevraagd om één of meer aspecten aan te geven waaraan men zich ergert. Zwerfvuil neemt duidelijk de eerste plaats in. Bijna de helft van de Leidenaren ergert zich hieraan. Daarnaast gaat het om ergernissen als verkeersveiligheid, onderhoud aan straten en wegen, te weinig of volle afvalcontainers en hondenpoep. Grafiek 15.1.c Belangrijkste ergernissen in de eigen buurt ( spontaan, meer antwoorden mogelijk), in procenten Zwerfvuil, rommel op straat 41% Verkeersveiligheid Onderhoud straten en wegen Te weinig of volle afvalcontainers Hondenpoep 18% 1 15% 15% Parkeergelegenheid (Hang)jongeren Fout parkeren Geluidsoverlast Meeuwen 9% 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Vergeleken met voorgaande jaren vormt zwerfvuil duidelijk vaker een bron van ergernis. Ook onderhoud aan straten en wegen en hondenpoep zijn dit jaar vaker naar voren gebracht. Geluidsoverlast juist minder vaak. 5

6 Tabel: 15.1.d Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), , in procenten * totaal totaal internet totaal internet Zwerfvuil, rommel op straat 20% 20% 2 41% 37% Verkeersveiligheid 11% 27% 25% 18% 21% Onderhoud straten en wegen 3% 1 18% Hondenpoep 9% 1 15% 1 Te weinig of volle afvalcontainers 5% 13% 10% 15% 15% Parkeergelegenheid 18% 13% 11% 9% 9% (Hang)jongeren 3% 5% 9% 8% 7% Geluidsoverlast 1 13% 15% Fout parkeren 8% 9% Meeuwen 3% 1% 0% 5% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Mate van overlast Al sinds 2001 wordt de mate van overlast van een zevental aspecten bijgehouden. Gevraagd wordt of, en zo ja, in welke mate Leidenaren hier in de eigen wijk overlast van ondervinden. De meeste overlast ondervindt men van rommel op straat en hondenpoep. Van stankoverlast van de watergangen wordt relatief de minste overlast ervaren. Grafiek 15.2.a Mate van overlast van zeven voorvallen in de eigen wijk*, in procenten Zw erfvuil, rommel op straat 17% 2 40% Hondenpoep 13% 22% 48% Onkruid 9% 17% 4 Graffiti 3 Wildplakken posters 27% Drijfvuil op w ater 7% 13% 4 Stankoverlast w atergangen 20% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) ernstig behoorlijk w at een beetje * De overlast van drijfvuil op water en stankoverlast van de watergang is alleen beoordeeld door respondenten met watergangen in de eigen wijk (91%). Over het algemeen is de overlast die bewoners ervaren gestegen zowel van rommel op straat, hondenpoep, onkruid als van drijfvuil op het water. Bij een vergelijking met voorgaande jaren speelt de wijziging in onderzoeksmethode een rol (zie bijlage A Onderzoeksverantwoording). Om de vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken, zijn van 2010 ook de resultaten van de internetenquête opgenomen. Dan blijken de verschillen tussen beide jaren minder groot te zijn. 6

7 De verschillen met de resultaten die in 2009 en eerder telefonisch zijn verkregen, zijn waarschijnlijk te verklaren omdat men nu verschillende mogelijkheden voor zich ziet en/of er langer over kan nadenken. Tabel: 15.2.b Percentage bewoners dat (zeer) ernstige/behoorlijk wat overlast ervaart van zeven voorvallen in eigen wijk*, ** totaa internet totaa internet Zwerfvuil, rommel op straat 29% 28% 31% 32% 28% 28% 33% 41% 43% 40% Hondenpoep 28% 3 31% 2 23% 23% 28% 32% 35% 33% Onkruid % 1 18% 17% 21% 2 23% Graffiti - 8% 2% 5% 2% 1% 3% Wildplakken van posters - 2% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 5% Overlast drijfvuil op water % 12% 11% 12% 15% 18% 20% 19% Stankoverlast watergangen - - 1% 2% 1% 1% 2% 3% * De jaren 2002, 2004 en 2006 zijn vanwege de overzichtelijkheid niet opgenomen. ** Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Mate van overlast naar district In onderstaande tabel worden de resultaten naar district gepresenteerd. Inwoners van de binnenstad maar ook van Leiden Noord ervaren meer last van zwerfvuil. Bewoners van Leiden Noord ervaren daarnaast meer dan gemiddeld overlast van hondenpoep. Deze vorm van overlast wordt ook vaker gevoeld door bewoners van het Stevenshofdistrict die daarnaast ook duidelijk meer last hebben van onkruid. In het Merenwijkdistrict komt eveneens overlast door hondenpoep vaker voor volgens de bewoners. Tabel: 15.2.c Percentage bewoners dat (zeer) ernstige/behoorlijk wat overlast ervaart van zeven voorvallen in de eigen wijk, naar district Totaal 2011 Binnenstad -Zuid Binnenstad - Noord Leiden Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuis- district Morsdistrict Merenwijkdistrict Stevenshof district Zwerfvuil, rommel op straat 43% 55% 59% 5 30% 41% 35% 45% 40% Hondenpoep 35% 20% 33% 53% 28% 29% 3 48% 49% Onkruid 2 11% 19% 30% 25% 25% 23% 30% 38% Graffiti 2% 2% 3% 5% 3% 5% 5% Wildplakken van posters 3% 1% Overlast drijfvuil op water 20% 20% 31% 2 13% 1 15% 30% 17% Stankoverlast van watergangen 3% 5% 2% 5% 5% 5% Vergeleken met vorig jaar is de overlast volgens de bewoners vooral toegenomen in Leiden Noord (rommel op straat, hondenpoep en drijfvuil) en in het Merenwijkdistrict (hondenpoep en onkruid). 7

8 Ontwikkeling van de overlast Wanneer Leidenaren moeten aangeven hoe het is gesteld met de verschillende vormen van overlast vergeleken met een jaar geleden, dan geeft gemiddeld driekwart aan dat er niets is veranderd. Leidenaren zijn wel vaker van mening dat er eerder meer (22%) dan minder (9%) rommel op straat is. Overlast door graffiti en wildgeplakte posters is volgens de bewoners juist vaker afgenomen dan toegenomen vergeleken met vorig jaar evenals stankoverlast van watergangen. Grafiek 15.2.d Ontwikkeling van de overlast van zeven voorvallen in eigen wijk vergeleken met een jaar geleden * Zwerfvuil, rommel op straat 22% 69% 9% Hondenpoep 15% 7 11% Onkruid 12% 78% 10% Wildplakken posters 5% 82% 13% Graffiti 80% 1 Drijfvuil op water 11% 77% 12% Stankoverlast watergangen 80% 1 0% 25% 50% 75% 100% toegenomen gelijk gebleven afgenomen * De overlast van drijfvuil op water en stankoverlast van de watergang is alleen beoordeeld door respondenten met watergangen in de eigen wijk (91%) Beoordeling van het onderhoud van de openbare ruimte Over het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen wijk zijn bewoners dit jaar met een gemiddeld cijfer van 6,9 iets positiever dan voorgaande jaren. Zeven op de tien bewoners geven een 7 of hoger, één op de tien bewoners vindt het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt een onvoldoende waard. In bijna alle districten zijn de bewoners positiever in hun oordeel vergeleken met de afgelopen jaren. Dit geldt vooral voor bewoners van de Binnenstad Noord en van Leiden Noord. Desalniettemin zijn bewoners van Leiden Noord nog steeds het minst positief gestemd over het onderhoud. De fysieke ontwikkelingen die nog steeds in Leiden Noord plaatsvinden, zoals de sloop en bouw van woningen en reconstructie van wegen en straten, kunnen hiervoor een reden zijn. 8

9 Tabel 15.3.a Rapportcijfer voor het onderhoud openbare ruimte in de eigen wijk*, *** Verdeling van de cijfers: 9 of hoger 3% 2% 3% 3% 8 22% 25% % 3 38% 41% 6 20% 2 19% 20% 5 of lager 1 12% 1 10% 100% 100% 100% 100% Gemiddeld rapportcijfer: Binnenstad-Zuid 7,0 6,5 7,0 7,0 Binnenstad-Noord 6,5 6,6 6,6 7,0 Leiden-Noord 6,4 6,4 6,2 6,5 Roodenburgerdistrict 6,9 6,7 7,0 7,1 Bos- en Gashuisdistrict 6,7 6,8 6,7 6,9 Morsdistrict 6,4 6,6 6,8 7,0 Merenwijkdistrict 6,8 7,0 6,8 6,8 Stevenshofdistrict 6,4 6,5 6,5 6,7 Boerhaavedistrict** 7,1 7,3 7,0 7,2 Stationsdistrict** - - 6,6 7,2 Leiden 6,7 6,7 6,7 6,9 * 2007 en 2009 zijn vanwege de overzichtelijkheid niet opgenomen ** voor het Boerhaavedistrict en Stationsdistrict: zijn de resultaten indicatief vanwege klein aantal waarnemingen *** Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Beoordeling van de diensten Leidenaren konden zich uitspreken over verschillende aspecten van het onderhoud aan de openbare ruimte in de eigen buurt. De vuilnisophaal wordt ook dit jaar wederom het meest positief beoordeeld (82% goed tot uitstekend), gevolgd door het onderhoud aan de verkeersvoorzieningen (o.a. borden, lantaarnpalen en belijning), het openbare groen, de speeltoestellen, de watergangen en het straatmeubilair. Ook over het vegen van straten en wegen en het onderhoud aan straten en wegen is iets meer dan de helft van de Leidenaren (57%) positief gestemd. Eén op de tien inwoners vindt echter dat de straten en wegen slecht worden geveegd en onderhouden. Grafiek 15.4.a Beoordeling van acht aspecten van het onderhoud in eigen buurt, in procenten Ophalen vuilnis 1 68% 1 Onderhoud verkeersvoorzieningen 5% 70% 19% Onderhoud groen 9% 62% 23% Onderhoud speeltoestellen 65% 22% 9% Onderhoud w atergangen 63% 27% Onderhoud straatmeubilair 59% 31% Vegen straten en w egen 5 29% 11% Onderhoud straten en w egen 53% 30% 13% 0% 25% 50% 75% 100% uitstekend goed matig slecht 9

10 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het percentage Leidenaren dat het onderhoud als goed of uitstekend beoordeelt. Vergeleken met vorig jaar laten Leidenaren zich negatiever uit over het onderhoud aan de watergangen en het vegen van straten en wegen. Ook hier zijn de resultaten vergeleken die beide via internet zijn verkregen. Dan blijkt dat de tevredenheid over het algemeen vergelijkbaar is of zelfs hoger ligt. Tabel 15.4.b Beoordeling van acht aspecten van het onderhoud in eigen wijk, (percentage uitstekend + goed) * totaal internet totaal interne t Gemiddelde van 8 aspecten % 67% 68% 69% Ophalen vuilnis 73% 79% % 82% 83% Onderhoud verkeersvoorzieningen 83% 85% 83% 77% 71% 75% 7 Onderhoud watergangen 77% 75% 7 75% 69% 67% 69% Onderhoud groen 7 73% % 72% 72% Onderhoud speeltoestellen 78% 7 75% 70% 6 69% 69% Vegen straten en wegen % 65% 61% 63% Onderhoud straatmeubilair 72% 71% 70% 63% 5 63% 65% Onderhoud straten/wegen % 5 53% 57% 57% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. 10

11 Jaarlijks worden de beoordelingen van de aspecten omgerekend tot een rapportcijfer. Naar district valt op dat Leiden Noord en het Stevenshofdistrict lager scoren. Bewoners van Leiden Noord laten zich vooral veel negatiever dan gemiddeld uit over het onderhoud aan straten en wegen en aan speeltoestellen, maar ook alle andere ondehoudsaspecten worden minder gewaardeerd dan gemiddeld in Leiden. In het Stevenshofdistrict zijn bewoners meer dan gemiddeld ontevreden over het onderhoud aan het straatmeubilair. Daarnaast worden het onderhoud aan speeltoestellen en aan het groen minder gewaardeerd. Bewoners van het Roodenburgdistrict zijn juist bovengemiddeld te spreken over het onderhoud. Dit geldt vooral voor het onderhoud aan straten en wegen, speeltoestellen en aan watergangen. Daarnaast valt op dat bewoners van de Binnenstad-Zuid over het algemeen vaker positief zijn gestemd over meerdere zaken aangaande het onderhoud en bewoners van het Meerenwijkdistrict juist vaker negatief. Bewoners van het Morsdistrict laten zich bovengemiddeld positief uit over het onderhoud aan speeltoestellen. Tabel 15.4.c Beoordeling van onderhoudsaspecten gemeente Leiden en naar district* Onderhoud Onderhoud Onderhoud Vegen Onderhoud Ophalen Onderhoud Totaal verkeersvoorzgangetoestellen wegen water- speel- straten en straatmeubilair vuilnis groen Onderhoud straten en wegen Leiden totaal 6,9 7,2 6,8 6,6 6,8 6,6 6,4 6,5 6,2 Binnenstad-Z. 7,0 6,9 7,1 6,8 7,1 6,6 6,5 6,8 6,2 Binnenstad-N. 7,0 7,0 7,0 6,6 6,6 6,4 6,5 6,6 6,4 Leiden Noord 6,6 6,9 6,5 6,3 6,5 6,0 6,1 6,3 5,6 Roodenburgerd. 7,2 7,3 6,9 6,8 6,9 6,9 6,4 6,6 6,4 Bos- en Gashuisdistr. 7,0 7,3 6,8 6,7 7,0 6,7 6,5 6,5 6,0 Morsdistrict 7,0 7,3 6,9 6,6 6,8 7,0 6,3 6,6 6,4 Merenwijkdistr. 6,8 7,3 6,7 6,4 6,8 6,6 6,1 6,3 5,9 Stevenshofdist. 6,7 7,2 6,8 6,6 6,6 6,4 6,4 6,0 6,3 * Het Stationsdistrict en het Boerhaavedistrict zijn vanwege de relatief grote verschillen als gevolg van kleine aantallen niet opgenomen in deze tabel. Verschil met Leiden: 0,4 of meer hoger Verschil met Leiden: 0,2 of 0,3 hoger Verschil met Leiden: 0,2 of 0,3 lager Verschil met Leiden: 0,4 of meer lager 11

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Samenvatting Voor het derde achtereenvolgende jaar is middels een open vraag onderzocht aan welke zaken de Leidse burgers zich wel eens ergeren in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Samenvatting Dit jaar geeft bijna zes op de tien Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met eerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Waar er raakvlakken zijn met andere programma s, zoals het programma Veiligheid, wordt naar deze hoofdstukken verwezen.

Waar er raakvlakken zijn met andere programma s, zoals het programma Veiligheid, wordt naar deze hoofdstukken verwezen. Hoofdstuk 5 Omgevingskwaliteit 5.1 Inleiding Diverse aspecten van de staat van de omgevingskwaliteit van Leiden staan centraal in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens komen aan de orde komen: 5.2 Bodemgebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Monitoring openbare ruimte, mei en september Met een samenvattende vergelijking van de waardering door de bewoners

Monitoring openbare ruimte, mei en september Met een samenvattende vergelijking van de waardering door de bewoners Monitoring openbare ruimte, mei en september 2013 Met een samenvattende vergelijking van de waardering door de bewoners Januari 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus en S. klein Goldewijk

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16 Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Ruim driekwart van de Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 17. Water Samenvatting Vergelijkbaar met vorig jaar zijn de Leidenaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt twee op de tien de kwaliteit onvoldoende. Drie op

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Openbare Ruimte Amsterdam Oud Zuid

Rapport Kwaliteit Openbare Ruimte Amsterdam Oud Zuid Rapport Kwaliteit Openbare Ruimte Amsterdam Oud Zuid Projectnummer 3116 Opdrachtgever stadsdeel Amsterdam Oud Zuid Amsterdam, juli 2003 drs. Karin Klein Wolt drs. Cathelijne Hermans O+S, het Amsterdamse

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 11% een hond. Om de overlast van hondenpoep te minimaliseren heeft Leiden een hondenbeleid gebaseerd op drie pijlers: voorzieningen, regels

Nadere informatie

Waardering openbare ruimte najaar 2009, 2011 en Een analyse van de gemiddelde waardering op onderdelen van beheer

Waardering openbare ruimte najaar 2009, 2011 en Een analyse van de gemiddelde waardering op onderdelen van beheer Waardering openbare ruimte najaar 2009, 2011 en 2013 Een analyse van de gemiddelde waardering op onderdelen van beheer januari 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Margreet Nuus Telefoonnummer

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stads- en Wijkenquête

Stads- en Wijkenquête Stads- en Wijkenquête 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Cultuur, sport en recreatie 65 Levendigheid van de stad 66 Wijken in Leiden 4 Cultuur 67 Erfgoed 72 Bestuur en dienstverlening 5 Sport en lichaamsbeweging

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 35. Waterplan

Hoofdstuk 35. Waterplan Hoofdstuk 35. Waterplan Samenvatting De Leidenaren zijn evenals in voorgaande jaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt bijna een kwart de kwaliteit onvoldoende. Ruim

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2006 118.070 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Oud-Zuid 2009

Kwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Oud-Zuid 2009 Kwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Oud-Zuid 2009 Projectnummer: 9249 In opdracht van: Stadsdeel Oud-Zuid Manilde van der Oord Clemens Wenneker Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden telt begin januari 2001 ruim 117 duizend inwoners en bestaat uit vier stadsdelen, die samen weer zijn op te delen in tien districten. Eén op de drie (volwassen)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Stads- en Wijkenquête. Foto: Henk Aschman

Stads- en Wijkenquête. Foto: Henk Aschman Stads- en Wijkenquête Foto: Henk Aschman 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Indeling Leiden naar wijken Bestuur en dienstverlening Algemeen oordeel Dienstverlening van de gemeente Meedenken met de stad College

Nadere informatie

Beoordeling schoonheid in Oud-West

Beoordeling schoonheid in Oud-West Beoordeling schoonheid in Oud-West Van 12 tot en met 18 februari 2009 kon u vragen beantwoorden over hoe schoon Oud- West en in het bijzonder uw buurt vindt. Net als bij de metingen in 2007 en 2008 kreeg

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus O&S februari 2012 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2016 Samenvatting In het najaar van 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Hondenbeleid in Oud-West

Hondenbeleid in Oud-West Hondenbeleid in Oud-West Van 5 maart tot en met 9 maart 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het hondenbeleid in Oud-West. Ook werden er enkele vragen gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid

Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid Mei 2018 Uitgave 2018/02 info@leidenincijfers.nl Inleiding Urban Data Center Leiden071 Om datagestuurd werken binnen de gemeente te ondersteunen hebben de gemeente

Nadere informatie

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal.

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal. Monitor leefbaarheid en veiligheid 2015 2 Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal maart 2016 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Straatverlichting

Hoofdstuk 15. Straatverlichting Hoofdstuk 15. Straatverlichting Samenvatting Driekwart van de Leidenaren beoordeelt de verlichting in de eigen straat als voldoende of hoger. Er zijn nauwelijks verschillen naar beoordeling per stadsdeel.

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie