Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of buurt prettig maken om er te wonen. Zwerfvuil vormt in toenemende mate de belangrijkste ergernis. Leidenaren ondervinden de meeste overlast van zwerfvuil, gevolgd door hondenpoep en onkruid. Bewoners van Leiden Noord ervaren over het algemeen meer overlast. In de binnenstad komt zwerfvuil meer dan gemiddeld voor. Overlast door hondenpoep is vaker naar voren gebracht door bewoners van het Merenwijkdistrict en het Stevenshofdistrict. Vergeleken met vorig jaar is de overlast volgens bewoners vooral toegenomen in Leiden Noord en in het Merenwijkdistrict. Vergeleken met vorig jaar is de overlast eerder toe- dan afgenomen. Driekwart is echter van mening dat hierin niets is veranderd. Leidenaren geven gemiddeld een 6,9 voor het onderhoud van de openbare ruimte. Bewoners zijn daarmee positiever gestemd dan voorgaande jaren. Wanneer bewoners zich mogen uitspreken over verschillende aspecten van het onderhoud aan de openbare ruimte dan scoort de vuilnisophaal ook dit jaar weer het meest positief (7,2) en het onderhoud aan straten en wegen het minst positief (6,2). Oordeel over verschillende aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen wijk, in procenten (uitstekend + goed) Het ophalen van vuilnis 82% Onderhoud verkeersvoorzieningen 75% Onderhoud watergangen 67% Onderhoud groen eigen wijk 72% Onderhoud speeltoestellen 69% Vegen straten/wegen 61% Onderhoud straatmeubilair 63% Onderhoud straten/wegen 57% 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over de netheid en het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt. Hiermee bedoelen we wegen, fietspaden, speelplekken, openbaar groen, water, ophalen van huisvuil, verlichting etc.. Het gaat niet om bv. scholen, woningen, winkels, bewoners etc. NE1. Als u door uw buurt wandelt wat vindt u dan het meest prettig aan de openbare ruimte? 1: 2: 3: NE2. Zijn er zaken in de openbare ruimte in uw buurt waar u zich wel eens aan ergert? 1: 2: 3: NE3. In hoeverre heeft u in uw eigen buurt overlast van de volgende voorvallen? Helemaal niet Een beetje Behoorlijk wat Ernstig Zeer ernstig Graffiti Wildplakken van posters of pamfletten Hondenpoep Zwerfvuil Onkruid NE4. Zijn er in uw buurt watergangen, zoals sloten, vijvers, grachten, singels of andere waterpartijen in de openbare ruimte? Ja Nee NAAR VRAAG NE6 NE5. In hoeverre heeft u in uw buurt overlast van Helemaal niet Een beetje Behoorlijk wat Ernstig Zeer ernstig Drijfvuil op water Stankoverlast van watergangen 2

3 NE6. Vindt u dat de door u genoemde overlast vergeleken met een jaar geleden veranderd is? Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Niet van toepassing Graffiti Wildplakken van posters of pamfletten Hondenpoep Zwerfvuil Onkruid Drijfvuil op water Stankoverlast van watergangen NE7. Wat vindt u van het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente in uw eigen buurt? Onderhoud van het groen Vegen van de straten en wegen Onderhoud van de straten en wegen Ophalen van het vuilnis Onderhoud van de speeltoestellen Onderhoud van het straatmeubilair (banken, prullenbakken, bloembakken, enz.) Onderhoud van de verkeersvoorzieningen zoals: verkeersborden, lantaarns, straatnaamborden, belijning op straat, informatie-borden en verkeerslichten. Indien aanwezig: Het onderhoud van watergangen, als vijvers, grachten en singels Uitstekend Goed Matig Slecht Weet ik niet NE8. Welk rapportcijfer geeft u aan het onderhoud van de openbare ruimte in uw eigen buurt? 3

4 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre verschillende vormen van overlast volgens de Leidenaren in de eigen buurt voorkomen en in hoeverre dit is veranderd vergeleken met een jaar geleden. Daarna wordt ingegaan op het oordeel over het onderhoud aan een groot aantal aspecten van de openbare ruimte door de gemeente Prettige aspecten en ergernissen van de eigen buurt De gemeente probeert de verschillende buurten in Leiden zo goed mogelijk in te richten, in de hoop dat de mensen er met plezier wonen. Leidenaren is gevraagd wat zij het meest prettig vinden aan de openbare ruimte als zij door hun buurt wandelen. Als Leidenaren gevraagd wordt om dit spontaan aan te geven, dan wordt net als vorig jaar het groen het meest vaak genoemd. De inrichting van de wijk (goed wonen, fijne wijk, schoon) staat op de tweede plaats. Grafiek 15.1.a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), in procenten Groen, parkjes, bomen 59% Inrichting, goed wonen, fijne wijk, schoon 3 Rustig, veilig, ruimte Bestrating, wegen Kindvriendelijk, leuke voorzieningen kinderen Uitstraling, gebouwen, historie, grachten S feer, leuke mensen, vertrouwd, kleinschalig Water Verkeersveilig, autoluw Centraal, voorzieningen dichtbij 19% 13% 11% 11% 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Vergeleken met vorig jaar zijn aspecten als de inrichting, goed wonen, een fijne of een schone wijk vaker naar voren gebracht evenals de bestrating en de wegen. Een rustige, veilige woonomgeving wordt ieder jaar juist iets minder vaak naar voren gebracht. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor 2010 en 2011 onderscheid gemaakt tussen alle respondenten en de respondenten die via internet hebben meegedaan aan de Stadsenquête. 4

5 Tabel: 15.1.b Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), , in procenten * totaal totaal internet totaal internet Groen, parkjes, bomen 48% 59% 6 59% 58% Inrichting, goed wonen, fijne wijk, schoon 19% 20% Rustig, veilig, ruimte 32% 27% 25% 19% 18% Bestrating, wegen - 3% 13% 13% Uitstraling, gebouwen, historie, grachten 7% 9% 1 11% 12% Kindvriendelijk, leuke voorzieningen kinderen 15% 13% 10% 11% 10% Sfeer, leuke mensen, vertrouwd, kleinschalig 18% 13% 11% 8% 8% Water 3% 5% 9% 5% 5% Centraal, voorzieningen dichtbij 1 13% 15% Verkeersveilig, autoluw 8% 9% Parkeergelegenheid - 3% 1% 0% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Ook is de Leidenaar gevraagd om één of meer aspecten aan te geven waaraan men zich ergert. Zwerfvuil neemt duidelijk de eerste plaats in. Bijna de helft van de Leidenaren ergert zich hieraan. Daarnaast gaat het om ergernissen als verkeersveiligheid, onderhoud aan straten en wegen, te weinig of volle afvalcontainers en hondenpoep. Grafiek 15.1.c Belangrijkste ergernissen in de eigen buurt ( spontaan, meer antwoorden mogelijk), in procenten Zwerfvuil, rommel op straat 41% Verkeersveiligheid Onderhoud straten en wegen Te weinig of volle afvalcontainers Hondenpoep 18% 1 15% 15% Parkeergelegenheid (Hang)jongeren Fout parkeren Geluidsoverlast Meeuwen 9% 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Vergeleken met voorgaande jaren vormt zwerfvuil duidelijk vaker een bron van ergernis. Ook onderhoud aan straten en wegen en hondenpoep zijn dit jaar vaker naar voren gebracht. Geluidsoverlast juist minder vaak. 5

6 Tabel: 15.1.d Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt (spontaan, meer antwoorden mogelijk), , in procenten * totaal totaal internet totaal internet Zwerfvuil, rommel op straat 20% 20% 2 41% 37% Verkeersveiligheid 11% 27% 25% 18% 21% Onderhoud straten en wegen 3% 1 18% Hondenpoep 9% 1 15% 1 Te weinig of volle afvalcontainers 5% 13% 10% 15% 15% Parkeergelegenheid 18% 13% 11% 9% 9% (Hang)jongeren 3% 5% 9% 8% 7% Geluidsoverlast 1 13% 15% Fout parkeren 8% 9% Meeuwen 3% 1% 0% 5% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Mate van overlast Al sinds 2001 wordt de mate van overlast van een zevental aspecten bijgehouden. Gevraagd wordt of, en zo ja, in welke mate Leidenaren hier in de eigen wijk overlast van ondervinden. De meeste overlast ondervindt men van rommel op straat en hondenpoep. Van stankoverlast van de watergangen wordt relatief de minste overlast ervaren. Grafiek 15.2.a Mate van overlast van zeven voorvallen in de eigen wijk*, in procenten Zw erfvuil, rommel op straat 17% 2 40% Hondenpoep 13% 22% 48% Onkruid 9% 17% 4 Graffiti 3 Wildplakken posters 27% Drijfvuil op w ater 7% 13% 4 Stankoverlast w atergangen 20% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) ernstig behoorlijk w at een beetje * De overlast van drijfvuil op water en stankoverlast van de watergang is alleen beoordeeld door respondenten met watergangen in de eigen wijk (91%). Over het algemeen is de overlast die bewoners ervaren gestegen zowel van rommel op straat, hondenpoep, onkruid als van drijfvuil op het water. Bij een vergelijking met voorgaande jaren speelt de wijziging in onderzoeksmethode een rol (zie bijlage A Onderzoeksverantwoording). Om de vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken, zijn van 2010 ook de resultaten van de internetenquête opgenomen. Dan blijken de verschillen tussen beide jaren minder groot te zijn. 6

7 De verschillen met de resultaten die in 2009 en eerder telefonisch zijn verkregen, zijn waarschijnlijk te verklaren omdat men nu verschillende mogelijkheden voor zich ziet en/of er langer over kan nadenken. Tabel: 15.2.b Percentage bewoners dat (zeer) ernstige/behoorlijk wat overlast ervaart van zeven voorvallen in eigen wijk*, ** totaa internet totaa internet Zwerfvuil, rommel op straat 29% 28% 31% 32% 28% 28% 33% 41% 43% 40% Hondenpoep 28% 3 31% 2 23% 23% 28% 32% 35% 33% Onkruid % 1 18% 17% 21% 2 23% Graffiti - 8% 2% 5% 2% 1% 3% Wildplakken van posters - 2% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 5% Overlast drijfvuil op water % 12% 11% 12% 15% 18% 20% 19% Stankoverlast watergangen - - 1% 2% 1% 1% 2% 3% * De jaren 2002, 2004 en 2006 zijn vanwege de overzichtelijkheid niet opgenomen. ** Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Mate van overlast naar district In onderstaande tabel worden de resultaten naar district gepresenteerd. Inwoners van de binnenstad maar ook van Leiden Noord ervaren meer last van zwerfvuil. Bewoners van Leiden Noord ervaren daarnaast meer dan gemiddeld overlast van hondenpoep. Deze vorm van overlast wordt ook vaker gevoeld door bewoners van het Stevenshofdistrict die daarnaast ook duidelijk meer last hebben van onkruid. In het Merenwijkdistrict komt eveneens overlast door hondenpoep vaker voor volgens de bewoners. Tabel: 15.2.c Percentage bewoners dat (zeer) ernstige/behoorlijk wat overlast ervaart van zeven voorvallen in de eigen wijk, naar district Totaal 2011 Binnenstad -Zuid Binnenstad - Noord Leiden Noord Roodenburgerdistrict Bos- en Gasthuis- district Morsdistrict Merenwijkdistrict Stevenshof district Zwerfvuil, rommel op straat 43% 55% 59% 5 30% 41% 35% 45% 40% Hondenpoep 35% 20% 33% 53% 28% 29% 3 48% 49% Onkruid 2 11% 19% 30% 25% 25% 23% 30% 38% Graffiti 2% 2% 3% 5% 3% 5% 5% Wildplakken van posters 3% 1% Overlast drijfvuil op water 20% 20% 31% 2 13% 1 15% 30% 17% Stankoverlast van watergangen 3% 5% 2% 5% 5% 5% Vergeleken met vorig jaar is de overlast volgens de bewoners vooral toegenomen in Leiden Noord (rommel op straat, hondenpoep en drijfvuil) en in het Merenwijkdistrict (hondenpoep en onkruid). 7

8 Ontwikkeling van de overlast Wanneer Leidenaren moeten aangeven hoe het is gesteld met de verschillende vormen van overlast vergeleken met een jaar geleden, dan geeft gemiddeld driekwart aan dat er niets is veranderd. Leidenaren zijn wel vaker van mening dat er eerder meer (22%) dan minder (9%) rommel op straat is. Overlast door graffiti en wildgeplakte posters is volgens de bewoners juist vaker afgenomen dan toegenomen vergeleken met vorig jaar evenals stankoverlast van watergangen. Grafiek 15.2.d Ontwikkeling van de overlast van zeven voorvallen in eigen wijk vergeleken met een jaar geleden * Zwerfvuil, rommel op straat 22% 69% 9% Hondenpoep 15% 7 11% Onkruid 12% 78% 10% Wildplakken posters 5% 82% 13% Graffiti 80% 1 Drijfvuil op water 11% 77% 12% Stankoverlast watergangen 80% 1 0% 25% 50% 75% 100% toegenomen gelijk gebleven afgenomen * De overlast van drijfvuil op water en stankoverlast van de watergang is alleen beoordeeld door respondenten met watergangen in de eigen wijk (91%) Beoordeling van het onderhoud van de openbare ruimte Over het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen wijk zijn bewoners dit jaar met een gemiddeld cijfer van 6,9 iets positiever dan voorgaande jaren. Zeven op de tien bewoners geven een 7 of hoger, één op de tien bewoners vindt het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt een onvoldoende waard. In bijna alle districten zijn de bewoners positiever in hun oordeel vergeleken met de afgelopen jaren. Dit geldt vooral voor bewoners van de Binnenstad Noord en van Leiden Noord. Desalniettemin zijn bewoners van Leiden Noord nog steeds het minst positief gestemd over het onderhoud. De fysieke ontwikkelingen die nog steeds in Leiden Noord plaatsvinden, zoals de sloop en bouw van woningen en reconstructie van wegen en straten, kunnen hiervoor een reden zijn. 8

9 Tabel 15.3.a Rapportcijfer voor het onderhoud openbare ruimte in de eigen wijk*, *** Verdeling van de cijfers: 9 of hoger 3% 2% 3% 3% 8 22% 25% % 3 38% 41% 6 20% 2 19% 20% 5 of lager 1 12% 1 10% 100% 100% 100% 100% Gemiddeld rapportcijfer: Binnenstad-Zuid 7,0 6,5 7,0 7,0 Binnenstad-Noord 6,5 6,6 6,6 7,0 Leiden-Noord 6,4 6,4 6,2 6,5 Roodenburgerdistrict 6,9 6,7 7,0 7,1 Bos- en Gashuisdistrict 6,7 6,8 6,7 6,9 Morsdistrict 6,4 6,6 6,8 7,0 Merenwijkdistrict 6,8 7,0 6,8 6,8 Stevenshofdistrict 6,4 6,5 6,5 6,7 Boerhaavedistrict** 7,1 7,3 7,0 7,2 Stationsdistrict** - - 6,6 7,2 Leiden 6,7 6,7 6,7 6,9 * 2007 en 2009 zijn vanwege de overzichtelijkheid niet opgenomen ** voor het Boerhaavedistrict en Stationsdistrict: zijn de resultaten indicatief vanwege klein aantal waarnemingen *** Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Beoordeling van de diensten Leidenaren konden zich uitspreken over verschillende aspecten van het onderhoud aan de openbare ruimte in de eigen buurt. De vuilnisophaal wordt ook dit jaar wederom het meest positief beoordeeld (82% goed tot uitstekend), gevolgd door het onderhoud aan de verkeersvoorzieningen (o.a. borden, lantaarnpalen en belijning), het openbare groen, de speeltoestellen, de watergangen en het straatmeubilair. Ook over het vegen van straten en wegen en het onderhoud aan straten en wegen is iets meer dan de helft van de Leidenaren (57%) positief gestemd. Eén op de tien inwoners vindt echter dat de straten en wegen slecht worden geveegd en onderhouden. Grafiek 15.4.a Beoordeling van acht aspecten van het onderhoud in eigen buurt, in procenten Ophalen vuilnis 1 68% 1 Onderhoud verkeersvoorzieningen 5% 70% 19% Onderhoud groen 9% 62% 23% Onderhoud speeltoestellen 65% 22% 9% Onderhoud w atergangen 63% 27% Onderhoud straatmeubilair 59% 31% Vegen straten en w egen 5 29% 11% Onderhoud straten en w egen 53% 30% 13% 0% 25% 50% 75% 100% uitstekend goed matig slecht 9

10 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het percentage Leidenaren dat het onderhoud als goed of uitstekend beoordeelt. Vergeleken met vorig jaar laten Leidenaren zich negatiever uit over het onderhoud aan de watergangen en het vegen van straten en wegen. Ook hier zijn de resultaten vergeleken die beide via internet zijn verkregen. Dan blijkt dat de tevredenheid over het algemeen vergelijkbaar is of zelfs hoger ligt. Tabel 15.4.b Beoordeling van acht aspecten van het onderhoud in eigen wijk, (percentage uitstekend + goed) * totaal internet totaal interne t Gemiddelde van 8 aspecten % 67% 68% 69% Ophalen vuilnis 73% 79% % 82% 83% Onderhoud verkeersvoorzieningen 83% 85% 83% 77% 71% 75% 7 Onderhoud watergangen 77% 75% 7 75% 69% 67% 69% Onderhoud groen 7 73% % 72% 72% Onderhoud speeltoestellen 78% 7 75% 70% 6 69% 69% Vegen straten en wegen % 65% 61% 63% Onderhoud straatmeubilair 72% 71% 70% 63% 5 63% 65% Onderhoud straten/wegen % 5 53% 57% 57% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. 10

11 Jaarlijks worden de beoordelingen van de aspecten omgerekend tot een rapportcijfer. Naar district valt op dat Leiden Noord en het Stevenshofdistrict lager scoren. Bewoners van Leiden Noord laten zich vooral veel negatiever dan gemiddeld uit over het onderhoud aan straten en wegen en aan speeltoestellen, maar ook alle andere ondehoudsaspecten worden minder gewaardeerd dan gemiddeld in Leiden. In het Stevenshofdistrict zijn bewoners meer dan gemiddeld ontevreden over het onderhoud aan het straatmeubilair. Daarnaast worden het onderhoud aan speeltoestellen en aan het groen minder gewaardeerd. Bewoners van het Roodenburgdistrict zijn juist bovengemiddeld te spreken over het onderhoud. Dit geldt vooral voor het onderhoud aan straten en wegen, speeltoestellen en aan watergangen. Daarnaast valt op dat bewoners van de Binnenstad-Zuid over het algemeen vaker positief zijn gestemd over meerdere zaken aangaande het onderhoud en bewoners van het Meerenwijkdistrict juist vaker negatief. Bewoners van het Morsdistrict laten zich bovengemiddeld positief uit over het onderhoud aan speeltoestellen. Tabel 15.4.c Beoordeling van onderhoudsaspecten gemeente Leiden en naar district* Onderhoud Onderhoud Onderhoud Vegen Onderhoud Ophalen Onderhoud Totaal verkeersvoorzgangetoestellen wegen water- speel- straten en straatmeubilair vuilnis groen Onderhoud straten en wegen Leiden totaal 6,9 7,2 6,8 6,6 6,8 6,6 6,4 6,5 6,2 Binnenstad-Z. 7,0 6,9 7,1 6,8 7,1 6,6 6,5 6,8 6,2 Binnenstad-N. 7,0 7,0 7,0 6,6 6,6 6,4 6,5 6,6 6,4 Leiden Noord 6,6 6,9 6,5 6,3 6,5 6,0 6,1 6,3 5,6 Roodenburgerd. 7,2 7,3 6,9 6,8 6,9 6,9 6,4 6,6 6,4 Bos- en Gashuisdistr. 7,0 7,3 6,8 6,7 7,0 6,7 6,5 6,5 6,0 Morsdistrict 7,0 7,3 6,9 6,6 6,8 7,0 6,3 6,6 6,4 Merenwijkdistr. 6,8 7,3 6,7 6,4 6,8 6,6 6,1 6,3 5,9 Stevenshofdist. 6,7 7,2 6,8 6,6 6,6 6,4 6,4 6,0 6,3 * Het Stationsdistrict en het Boerhaavedistrict zijn vanwege de relatief grote verschillen als gevolg van kleine aantallen niet opgenomen in deze tabel. Verschil met Leiden: 0,4 of meer hoger Verschil met Leiden: 0,2 of 0,3 hoger Verschil met Leiden: 0,2 of 0,3 lager Verschil met Leiden: 0,4 of meer lager 11

Waar er raakvlakken zijn met andere programma s, zoals het programma Veiligheid, wordt naar deze hoofdstukken verwezen.

Waar er raakvlakken zijn met andere programma s, zoals het programma Veiligheid, wordt naar deze hoofdstukken verwezen. Hoofdstuk 5 Omgevingskwaliteit 5.1 Inleiding Diverse aspecten van de staat van de omgevingskwaliteit van Leiden staan centraal in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens komen aan de orde komen: 5.2 Bodemgebruik

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Stads- en Wijkenquête. Foto: Henk Aschman

Stads- en Wijkenquête. Foto: Henk Aschman Stads- en Wijkenquête Foto: Henk Aschman 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Indeling Leiden naar wijken Bestuur en dienstverlening Algemeen oordeel Dienstverlening van de gemeente Meedenken met de stad College

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Waterplan

Hoofdstuk 17. Waterplan Hoofdstuk 17. Waterplan Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt water als bron van overlast, als schaarstegoed en als leefkwaliteit. Drie op de tien Leidenaren heeft in of rond het huis wel eens te maken

Nadere informatie

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Woning 7 3 Dienstverlening 11

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015

BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Berichten draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Oktober 2015 Special stads- en wijkenquête In het voorjaar van 2015 hebben ca. 2.400 Leidenaren meegedaan

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden ANWB Vrijetijdsonderzoek Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden colofon versie 1 status definitief titel ANWB Vrijetijdsonderzoek auteur ANWB/V&L/B&Ao/Onderzoek Contact ANWB/V&L/Algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Inhoud. Samenvatting 3. 1 Inleiding 9. 2 Het basisonderwijs 11

Inhoud. Samenvatting 3. 1 Inleiding 9. 2 Het basisonderwijs 11 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 2 Het basisonderwijs 11 3 De Kinderopvang 13 3.1 Het kinderdagverblijf 13 3.2 Het gastouderbureau 15 3.3 Buitenschoolse opvang en overblijven 16 3.4 De kinderopvang

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt Evy Raes. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 De THUIS-wijk Belgen voelen zich thuis in hun buurt De buurt is belangrijk voor de Belg. Hoe men zich voelt in zijn buurt heeft een impact

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4.

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4. Inleiding 3 1 Respons 7 2 De woning en het complex 9 2.1 De grootte, de isolatie en inbraakwerende voorzieningen 9 2.2 Het onderhoud, de centrale verwarming en de huurprijs 11 3 De dienstverlening 15 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012

Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012 Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012 Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie