Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen"

Transcriptie

1 Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud Inhoud van van het het onderzoek Gegevens Wat Wat is huiselijk geweld geweld Omvang van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch 10% 10% van van de de Bosschenaren komt komt in aanraking met met huiselijk geweld geweld 3. Profielen van huiselijk geweld Inleiding Vrouwen mannen Verschillen tussen tussen wijken wijken De De aandachtsgebieden Middengroep iets iets groter groter Eénoudergezinnen met met kinderen Huiselijk geweld geweld onder onder allochtonen 4. Meldingen van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch Het Het aandeel meldingen Waar Waar komen komen meldingen terecht terecht Aangiftebereidheid Redenen om om geen geen meldingen te doen te doen van van huiselijk geweld geweld

3 Samenvatting In dit onderzoek is een beschrijving gemaakt van de mensen in 's-hertogenbosch die met huiselijk geweld in aanraking zijn gekomen. In 2002 is in de Leefbaarheidsen Veiligheidsenquête voor het eerst een aantal vragen opgenomen over huiselijk geweld. Daarnaast heeft de politie een onderzoek gedaan naar de het aandeel huiselijk geweld in telefonische meldingen van geweld aan de meldkamer van de politie. Huiselijk geweld komt veel voor in 's-hertogenbosch. Ruim 10% van de inwoners van 's-hertogenbosch is er in de afgelopen twee jaar mee in aanraking gekomen. Van de mensen die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld, is het grootste deel geconfronteerd met huiselijk geweld buiten zijn gezin, maar binnen de directe omgeving: namelijk 8,2%. Het aandeel mensen dat zelf geconfronteerd is met huiselijk geweld is door 2,1%, en bij 1,4% van de inwoners is iemand anders thuis in aanraking gekomen met huiselijk geweld 1. In cijfers: ruim Bosschenaren zijn in hun directe omgeving in aanraking gekomen met huiselijk geweld, mensen zijn zelf geconfronteerd met huiselijk geweld, en ongeveer 1900 mensen hebben huiselijk geweld in hun gezin ervaren. Er is een profiel aan te geven van mensen uit de gemeente 's-hertogenbosch die meer kans hebben om geconfronteerd te worden met huiselijk geweld. Mannen en vrouwen zijn even vaak slachtoffer van huiselijk geweld; landelijke cijfers geven aan dat 80% van de daders mannen zijn. In de wijken Graafsepoort, Muntel/ Vliert, Noord en West komt huiselijk geweld vaker voor dan gemiddeld, en in de wijken Rosmalen Zuid en Noord, Empel, Maaspoort en Engelen komt huiselijk geweld minder voor dan gemiddeld. Huiselijk geweld komt vaker voor in de aandachtgebieden (18%) dan in de stad (10%). Er is een verband gevonden tussen inkomen en het voorkomen van huiselijk geweld. In de lage inkomensgroep komt huiselijk geweld bij 17% van de Bosschenaren voor, de middengroep ligt op het gemiddelde (10%), en bij hoge inkomens wordt huiselijk geweld het minst vaak gerapporteerd (8%). Alleenstaanden met kinderen hebben de meeste kans om geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld (16%). Huishoudens die bestaan uit twee volwassenen zonder kinderen hebben het minste kans om geconfronteerd te worden met huiselijk geweld: 10%. Huiselijk geweld wordt slechts in 37% van de gevallen gerapporteerd. De politie is de primaire instantie waar huiselijk geweld gemeld wordt. Driekwart van deze meldingen komen terecht bij de politie. Daarnaast wordt er (ook) bij de huisarts en slachtofferhulp vaak melding gemaakt (respectievelijk in 20 en 13% van de gevallen). Minder vaak wordt er gemeld bij maatschappelijk werk, opvang, kinderbescherming, vertrouwensarts en GGD/GGZ. Geschat is dat ongeveer 4% van de slachtoffers aangifte doet van huiselijk geweld. De helft van de redenen om geen aangifte te doen van huiselijk geweld vallen onder redenen die huiselijk geweld kleiner maken dan een geweldsmisdrijf. In 20% van de gevallen vonden de respondenten het geweld niet ernstig genoeg, en in 21% van de gevallen willen de respondenten zich er niet mee bemoeien. Een klein deel is bang voor represailles: 8%. Onbekendheid met waar huiselijk geweld gemeld kan worden speelt nauwelijks een rol: slechts 2% gaf aan dat niet te weten. 1 De som van deze drie percentages is groter dan het totaal aantal confrontaties met huiselijk geweld, omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn. 2

4 1 Inleiding Plan van Aanpak Huiselijk Geweld In februari 2001 nam de Raad van de gemeente 's-hertogenbosch het besluit om een Plan van Aanpak Huiselijk Geweld op te stellen. Hiermee heeft de gemeente de regierol op zich genomen om huiselijk geweld in 's-hertogenbosch te bestrijden. In het Plan van Aanpak Huiselijk Geweld is een deelproject opgenomen waar onderzoek naar huiselijk geweld deel van uit maakt. In dit onderzoek worden de mensen uit 's-hertogenbosch die in aanraking komen met huiselijk geweld beschreven. Als het beleid ten aanzien van huiselijk geweld gestalte heeft gekregen, kan onderzocht worden of dit beleid een effect heeft gehad. Als de situatie van vóór het invoeren van het integrale beleid ter bestrijding van huiselijk geweld wordt beschreven, kan verderop in het project onderzocht worden of de situatie veranderd is. Inhoud van het onderzoek Er zijn drie onderzoeksvragen die hier beantwoord worden: Hoe vaak komt huiselijk geweld voor in 's-hertogenbosch? Zijn er kenmerken van mensen aan te geven die vaker in aanraking komen met huiselijk geweld dan anderen? Hoe vaak en op welke manier wordt huiselijk geweld gemeld bij verschillende instanties? Gegevens In het kader van het Plan van Aanpak huiselijk geweld is de gemeente 's- Hertogenbosch begonnen met het verzamelen van gegevens over huiselijk geweld. In 2002 heeft in 's-hertogenbosch voor de derde keer het onderzoek 'Leefbaarheid en Veiligheid' plaatsgevonden. Naast een groot aantal vragen naar de leefbaarheid van de woonomgeving van de inwoners in 's-hertogenbosch, zijn ook vragen naar veiligheid en veiligheidsbeleving opgenomen in het onderzoek. In 2002 is voor het eerst een drietal vragen over huiselijk geweld opgenomen. De eerste vraag die opgenomen is, is of de respondenten in de afgelopen twee jaar geconfronteerd zijn met huiselijk geweld in hun nabije omgeving. Als respondenten aangegeven hebben met huiselijk geweld geconfronteerd te zijn, is hun tevens gevraagd of zij dat gemeld hebben bij een instantie en zo ja, bij welke dan. Als er geen aangifte is gedaan is gevraagd waarom zij dat niet hebben gedaan. Naast de gegevens die in 's-hertogenbosch verzameld zijn, wordt er zo mogelijk een vergelijking gemaakt met gegevens uit Rotterdam en Haarlem. Beide steden hebben een project rond huiselijk geweld, waar onderzoek naar de omvang van huiselijk geweld deel uit heeft gemaakt. Wat is huiselijk geweld In het Plan van Aanpak huiselijk geweld en in dit onderzoek wordt de definitie van huiselijk geweld gebruikt zoals die in de landelijke beleidskaders beschreven is. Onder huiselijk geweld wordt verstaan geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Het gaat niet alleen over lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik, maar ook over geestelijk geweld. Met huiselijke kring wordt bedoeld dat de dader van het geweld deel uit maakt van de directe omgeving van het slachtoffer. De daders kunnen bijvoorbeeld (ex)partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden zijn. 3

5 2 De omvang van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch In totaal 10% van de Bosschenaren zijn in de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met huiselijk geweld. Ongeveer 2800 personen zijn zelf geconfronteerd met huiselijk geweld. Ongeveer 1900 personen zijn geconfronteerd met huiselijk geweld binnen het gezin. Zo n Bosschenaren zijn in aanraking gekomen met huiselijk geweld in hun directe omgeving. In de eerste helft van 2003 zijn 561 telefonische meldingen van geweld aan de meldkamer van de politie. 249 meldingen, 44%, betrof huiselijk geweld. De omvang van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Tien procent van de Bosschenaren komt in aanraking met huiselijk geweld In het onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid in de gemeente 's- Hertogenbosch is gevraagd of mensen in de afgelopen twee jaar geconfronteerd zijn met huiselijk geweld. Ruim 10% van de respondenten in dit onderzoek gaven aan met huiselijk geweld in aanraking te zijn gekomen 2. Dit betekent dat méér dan tienduizend Bosschenaren in de afgelopen twee jaar deze vorm van geweld hebben meegemaakt. Er is onderscheid gemaakt tussen mensen die zelf in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld, mensen die huiselijk geweld meegemaakt hebben binnen hun gezin, en mensen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld buiten hun gezin, maar binnen hun directe omgeving. Het aandeel Bosschenaren dat zelf slachtoffer geworden is van huiselijk geweld is 2,1%. Het gaat hier om ongeveer personen. Ongeveer 1900 Bosschenaren (1,4%) hebben in de afgelopen twee jaar huiselijk geweld in hun gezin ervaren, en 8,2% heeft huiselijk geweld meegemaakt in hun directe omgeving. In een kwart van deze gevallen is er méér dan één persoon in het gezin of de huiselijke omgeving slachtoffer van huiselijk geweld. In de gemeente Haarlem is een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar huiselijk geweld. De cijfers lijken daar iets lager te liggen dan in 's-hertogenbosch. In 1998 was 7,5% in de afgelopen twee jaar geconfronteerd met huiselijk geweld in de directe omgeving. De cijfers voor mensen die zelf en binnen hun gezin zijn geconfronteerd liggen op 2,5 en 1,3 procent 3. 2 In het vragenblok over huiselijk geweld is geen vraag opgenomen of de respondent slachtoffer of dader van huiselijk geweld is. Er kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over het profiel van de daders en de slachtoffers van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch, maar alleen over de groep mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Hier wordt in de paragraaf over het profiel van de mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt nader op ingegaan. 3 Uit een landelijk onderzoek uit 1998 blijkt dat 45% van de Nederlandse bevolking ooit slachtoffer is geworden van niet-incidenteel huiselijk geweld, waarvan 11% lichamelijk letsel aan over heeft gehouden. Dit onderzoek is op een andere manier gedaan dan het Bossche onderzoek. De aantallen uit het landelijke onderzoek kunnen niet vergeleken worden met de cijfers uit 's- Hertogenbosch en Haarlem. 4

6 Geconfronteerd met huiselijk geweld zelf 2,1 iemand thuis 1,4 directe omgeving 8,2 totaal 10, X Als gekeken wordt naar alle geweldsmisdrijven die bij de politie bekend zijn, maakt huiselijk geweld daar het grootste deel van uit 4. Deze voorvallen van huiselijk geweld zijn bij de politie bekend. Waarschijnlijk maakt huiselijk geweld een nog groter deel uit van het aantal geweldsincidenten, daar de meeste voorvallen van huiselijk geweld achter de voordeur plaatsvinden. Concluderend komt huiselijk geweld in 's-hertogenbosch veel voor. Huiselijk geweld in 's-hertogenbosch komt in omvang ongeveer overeen met een vergelijkbare gemeente. 4 In het eerste half jaar van 2003 heeft de politie alle telefonische meldingen van geweld bij de meldkamer van de politie nader bekeken. Bij de registratie in de meldkamer wordt huiselijk geweld niet als aparte categorie opgenomen. Bij dit onderzoek bleek dat de grootste groep, 44% van de meldingen van geweld, huiselijk geweld betrof. 5

7 3 Profielen van huiselijk geweld Mannen en vrouwen zijn even vaak slachtoffer van huiselijk geweld. In de wijk Muntel/Vliert komt huiselijk geweld het meeste voor. 17% van de inwoners is daar de afgelopen twee jaar geconfronteerd met huiselijk geweld. In de wijk Empel komt huiselijk geweld het minste voor. 5% van de inwoners is daar de afgelopen twee jaar slachtoffer geworden van huiselijk geweld. In de aandachtgebieden komt huiselijk geweld vaker voor dan in de stad: 18% van de inwoners van de aandachtsgebieden zijn de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met huiselijk geweld tegenover 10% van de hele stad. In tegenstelling tot het landelijk beeld komt in 's-hertogenbosch huiselijk geweld vaker voor bij mensen met een laag dan bij mensen met een hoog inkomen. De huishoudens die het meest te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld zijn eenoudergezinnen. Er is te weinig informatie over huiselijk geweld bij allochtonen om dar een conclusie aan te verbinden. Inleiding De vraag naar huiselijk geweld is opgenomen in het Leefbaarheids- en Veiligheidsonderzoek. In de enquête zijn tevens vragen opgenomen naar de persoonlijke kenmerken van de respondenten. Zo kunnen we nagaan of de mensen die in aanraking komen met huiselijk geweld in bepaalde delen van de samenleving vaker voorkomen dan in andere delen. In deze paragraaf wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, wijken, inkomensgroepen, gezinssamenstelling en allochtonen en autochtonen. Vrouwen en mannen De vraag of een respondent geconfronteerd is met huiselijk geweld wordt even vaak door mannen als door vrouwen positief beantwoord. Er zijn geen verschillen gevonden tussen het aandeel mannen en vrouwen dat zelf geconfronteerd is met huiselijk geweld, en dat binnen of buiten het gezin hiermee te maken heeft gehad. Er is wel een klein verschil gevonden in het aandeel mannen en vrouwen dat nooit geconfronteerd is geweest met huiselijk geweld. Van de vrouwen heeft 81% nooit te maken gehad met huiselijk geweld, en van de mannen 85%. Het kleine verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend. Toch wordt uit landelijk onderzoek bevestigd dat vrouwen en mannen even vaak slachtoffer worden van huiselijk geweld. Vrouwen worden vaker slachtoffer van seksueel geweld en mannen van lichamelijk geweld, vooral tijdens de pubertijd en de adolescentie. De daders van huiselijk geweld zijn in 80% van de gevallen mannen, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Verschillen tussen wijken Uit landelijk onderzoek blijkt dat huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking ongeveer evenveel voorkomt. In tegenstelling tot de verwachtingen, zijn er wel verschillen aangetroffen tussen de verschillende wijken van 's-hertogenbosch in het aandeel mensen dat geconfronteerd is met huiselijk geweld. 6

8 In onderstaand plaatje zijn de wijken waar huiselijk geweld meer voorkomt dan gemiddeld aangegeven met rood en de wijken waar huiselijk geweld minder voorkomt dan gemiddeld met groen 5. De wijk Muntel/Vliert komt huiselijk geweld het meeste voor: 17% van de respondenten geeft aan in de laatste twee jaar geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld. Vooral de confrontatie met huiselijk geweld buiten het gezin is in de wijk Muntel/Vliert hoger dan in de andere wijken. Van de respondenten uit de Muntel/Vliert geeft 15% aan daar in de afgelopen twee jaar mee geconfronteerd te zijn. Empel is de wijk met het laagste aandeel huiselijk geweld. Maar liefst 94% van de respondenten geeft aan nooit met huiselijk geweld in aanraking te zijn gekomen. En slechts 5% van de mensen geeft aan in de laatste twee jaar met huiselijk geweld te maken hebben gehad. In de Maaspoort komt huiselijk geweld buiten het huishouden het minst voor: slechts 2% van de respondenten daar heeft aangegeven met huiselijk geweld buiten het huishouden in de afgelopen twee jaar meegemaakt te hebben. Empel Engelen Maaspoort Rosmalen noord Noord Rosmalen zuid West Muntel/ Graafsepoort Vliert Binnenstad Zuidoost Meer Gemiddeld Minder De aandachtsgebieden In vergelijking met de hele stad komt in de aandachtsgebieden huiselijk geweld vaker voor. De respondenten uit de aandachtsgebieden geven aan vaker zelf geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld en vaker binnen en buiten hun huishouden huiselijk geweld te hebben meegemaakt in de afgelopen twee jaar. De verschillen zijn alleen significant tussen de hele stad enerzijds, en de aandachtsgebieden anderzijds. Tussen de aandachtsgebieden onderling zijn geen significante verschillen gevonden. In de volgende grafiek staan de verschillen tussen de stad en de aandachtgebieden weergegeven. 5 De verschillen tussen de wijken zijn niet significant waar het confrontatie met huiselijk geweld van de respondenten zelf of binnen het huishouden betreft. 7

9 Confrontatie huiselijk geweld zelf binnen huishouden 2,1 3,0 1,3 2,3 buiten huishouden 8,2 13,9 totaal afgelopen twee jaar 10,4 17,5 ooit 17,4 28, % stad aandachtsgebieden Middengroep iets groter Uit de gegevens van onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid in 's- Hertogenbosch blijkt dat de respondenten met een laag inkomen vaker in aanraking komen met huiselijk geweld dan respondenten met een hoog inkomen. Van de mensen met een laag inkomen (tot 1075 euro netto per maand) komt 17% in aanraking met huiselijk geweld. De middengroep zit precies op het stedelijk gemiddelde van 10% en van de hoge inkomensgroep (vanaf 2851 euro) wordt 8 % geconfronteerd met huiselijk geweld. Inkomen en huiselijk geweld hoog 8 midden 10 laag % Opvallend is om te zien dat de relatie tussen opleiding en huiselijk geweld een diffuus beeld schept. Mensen met alleen lagere school en mensen met een universitaire opleiding komen minder dan gemiddeld in aanraking met huiselijk geweld (resp. 7 en 6%). Mensen met een Lbo- of Mbo-opleiding en mensen met HAVO/VWO komen vaker in aanraking met huiselijk geweld (rond de 12%). De categorieën zonder opleiding en met alleen MAVO zijn precies gemiddeld (10%). Eenoudergezinnen met kinderen De huishoudens die het vaakst te maken hebben gehad met huiselijk geweld in de afgelopen twee jaar zijn alleenstaanden met kinderen. In deze gezinnen heeft 16% met huiselijk geweld te maken (gehad). De éénoudergezinnen met kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld zijn in het merendeel 8

10 vrouwen met kinderen (83%). Het ligt voor de hand om te concluderen dat vrouwen die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld binnen hun gezin, de relatie beëindigd hebben en alleen met de kinderen verder zijn gegaan. De groep huishoudens die het minst in aanraking is gekomen met huiselijk geweld zijn de gezinnen met twee volwassenen (10%). De aanwezigheid van kinderen lijkt daar weinig invloed op te hebben. Huiselijk geweld onder allochtonen Het is moeilijk om iets te zeggen over het verschil in huiselijk geweld tussen allochtone en autochtone inwoners van 's-hertogenbosch. In het onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid in de stad is het aandeel allochtone respondenten zo laag dat er geen algemene uitspraak over verschillen gedaan kunnen worden. Met enige voorzichtigheid kunnen we zeggen dat huiselijk geweld vaker voorkomt bij allochtone dan bij autochtone inwoners van de stad. Een diepgaander onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de omvang en de aard van huiselijk geweld onder allochtonen in 's-hertogenbosch. In het landelijk onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtonen is huiselijk geweld minder vaak gerapporteerd dan onder autochtonen (respectievelijk 24 en 45%). Gezien de geringe bespreekbaarheid van dit onderwerp onder allochtonen wordt hier geconcludeerd dat 24% een ondergrens moet zijn. Wel zijn er aanwijzingen voor dat de intensiteit van het huiselijk geweld in deze groep groter is dan onder de gehele Nederlandse bevolking, en dat mishandeling door de (ex)partner vaker voorkomt dan bij autochtone stellen. 9

11 4 Meldingen van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch Van de mensen die in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld heeft 37% dit gemeld. Driekwart van de mensen geeft aan dit (onder andere) bij de politie te hebben gedaan. Ongeveer 4% van de slachtoffers van huiselijk geweld doet aangifte. Dat is lager dan in bijvoorbeeld Haarlem (6%). De belangrijkste reden om geen melding te maken van huiselijk geweld is dat iemand anders het al heeft gemeld. Als alle redenen die huiselijk geweld kleiner maken dan een geweldsmisdrijf bij elkaar genomen worden, maken deze de helft uit van de argumenten van de respondenten om geen aangifte te doen. 8% van de Bosschenaren is bang om aangifte te doen. Dat is hoger dan de cijfers uit andere onderzoeken. Er is nauwelijks sprake van onbekendheid met instanties waar aangifte van huiselijk geweld gedaan kan worden. Het aandeel meldingen In de vragen over huiselijk geweld is een vraag opgenomen of de mensen die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld daar ook melding van hebben gemaakt. Zestig procent van de mensen die geconfronteerd zijn hebben dit niet gemeld aan één of andere instantie. Slechts 37% van de mensen zegt huiselijk geweld te hebben gerapporteerd. Uit het onderzoek in Haarlem blijkt dat daar de meldingscijfers hoger liggen: in 1998 heeft 41% van de slachtoffers het geweld gemeld, en in 2001 was dat 46%. In 2002 is gevraagd of men de afgelopen keer melding heeft gemaakt van huiselijk geweld, wat in 35% van de gevallen positief beantwoord werd. In 's-hertogenbosch is het meldingspercentage van huiselijk geweld laag. In de volgende paragraaf wordt nagegaan waar de meldingen van huiselijk geweld terecht zijn gekomen, en verderop in dit hoofdstuk wordt de vraag waarom mensen geen melding hebben gedaan besproken. Waar komen meldingen terecht In het onderzoek naar huiselijk geweld zijn 163 respondenten die gerapporteerd hebben huiselijk geweld gemeld te hebben. Er konden meerdere instellingen genoemd worden waar melding is gedaan van huiselijk geweld. Daarom tellen de percentages van de meldingen op tot boven de 100%. Driekwart van de respondenten die aangaven melding te hebben gedaan heeft dit bij de politie gedaan. Daarnaast heeft 20% dit (ook) bij de de huisarts gedaan, en 13% bij slachtofferhulp. Ook zijn maatschappelijk werk, opvang, kinderbescherming, vertrouwensarts en GGD/GGZ genoemd. We zien dat de politie de belangrijkste functie vervult waar het meldingen van huiselijk geweld betreft. De afwikkeling van deze meldingen is dan ook van groot belang. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. Aangiftebereidheid Met gebruik van cijfers van de politie is berekend dat ongeveer 4% van de slachtoffers van huiselijk geweld in 's-hertogenbosch aangifte doet. Uit een onderzoek in de gemeente Rotterdam blijkt dat daar ongeveer 6% aangifte doet 10

12 van huiselijk geweld. Het cijfer voor 's-hertogenbosch wijkt zo weinig af het cijfer in Rotterdam, dat er geconcludeerd kan worden dat het om een redelijke schatting gaat. Redenen om geen melding te doen van huiselijk geweld Aan de mensen die wel geconfronteerd zijn met huiselijk geweld maar het niet gemeld hebben aan een instantie is gevraagd waarom zij dit niet gedaan hebben. In ruim een kwart van de gevallen had iemand anders het al aangemeld. In 20% van de gevallen vonden de respondenten het geweld niet ernstig genoeg, en in 21% van de gevallen willen de respondenten zich er niet mee bemoeien. Als alle redenen die huiselijk geweld kleiner maken dan een geweldsmisdrijf bij elkaar genomen worden, maken deze de helft van de argumenten uit van respondenten om geen melding te maken. De volgende redenen zijn bij elkaar genomen: Het was (is) niet ernstig genoeg Het gaat niemand wat aan Zulke zaken regel ik zelf Ik wil me er niet mee bemoeien Ik ken het slachtoffer niet goed genoeg Omdat zoiets moeilijk te bewijzen of aan te tonen is Het zal wel weer ophouden Uit de Bossche cijfers blijkt dat 8% van de respondenten aangaf te bang te zijn voor represailles. Er is nauwelijks sprake van onbekendheid met een instantie waar melding gemaakt kan worden van huiselijk geweld. Slechts 2% van de mensen die in aanraking komen met huiselijk geweld hebben opgegeven dat zij niet weten waar zij dat zouden kunnen doen. 11

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening T. v. Dijk, E. Oppenhuis, m.m.v. M. Abrahamse en A. Meier Intomart Bestelling:

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Kindermishandeling: Prevalentie. Psychopathologie

Kindermishandeling: Prevalentie. Psychopathologie Wereldwijd komt een schrikbarend aantal kinderen in aanraking met kindermishandeling, in de vorm van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik, verwaarlozing, of gebrek aan toezicht. Soms zijn kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Achtergrond van het onderzoek Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

LeLystads getallen. gemeente

LeLystads getallen. gemeente LeLystads getallen 2013 LeLystads getallen 2010 gemeente Wijken van Lelystad Kustwijk Zuiderzeewijk De Bolder Atolwijk Stadshart Lelystad-Haven Botter Boswijk Waterwijk Warande Tabel 1: Bevolking van Lelystad

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

Huiselijk geweld. 9e peiling LeidenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2009/09 oktober 2009

Huiselijk geweld. 9e peiling LeidenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2009/09 oktober 2009 Huiselijk geweld 9e peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2009/09 oktober 2009 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/leidenpanel,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Samen sterk tegen ouderenmishandeling

Samen sterk tegen ouderenmishandeling Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid November 2015 Verwey-Jonker Instituut Barometer Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk jaar 1

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes 7 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 3 De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes P.J.M. Uitewaal Huiselijk geweld is een probleem met ernstige gevolgen

Nadere informatie