Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportparticipatie Kinderen en jongeren"

Transcriptie

1 Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017

2 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente Eén van de onderwerpen was sport en bewegen. In dit rapport zijn de resultaten van dat onderdeel uitgewerkt. Ruime meerderheid kinderen en jongeren sport minimaal één keer per maand In de gemeente s-hertogenbosch sport 91 procent van de kinderen () minimaal één keer per maand. Bij jongeren van (89 procent) en (78 procent) ligt dit percentage (iets) lager. De sportdeelname is in 2017 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Dit geldt voor de kinderen en jongeren van alle leeftijdsgroepen. In de wijken de Groote Wielen en Empel sporten kinderen tussen 4 en 11 jaar vaker minimaal één keer per maand dan gemiddeld in In Muntel/Vliert en Empel is dit het geval bij jongeren tussen 12 en 17 jaar. In de wijk West sporten jongeren van relatief minder vaak minimaal 1 keer per maand. Ook zijn in deze wijk kinderen en jongeren (4-17 jaar) minder vaak lid van een sportvereniging. Hetzelfde beeld zagen we twee jaar geleden. Jongeren zijn minder tevreden over de sportmogelijkheden buiten In de gemeente s-hertogenbosch vindt 80 procent van de ouders van 4-11 jarigen dat hun kind (ruim) voldoende mogelijkheden heeft om buiten te spelen. Onder de jongeren van vindt 67 procent dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn om buiten te sporten. Onder de jongeren van is dit 61 procent. De tevredenheid onder de jongeren is in 2017 afgenomen. Dit geldt zowel voor de jarigen als de jarigen. Ouders van 4-17 jarigen zijn ongeveer even tevreden als in In de wijken Binnenstad (4-17 jaar) en West () is de tevredenheid net als vorige jaren lager dan gemiddeld in Het aandeel kinderen met (ernstig) overgewicht daalt In de gemeente s-hertogenbosch heeft 17 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar (ernstig) overgewicht. Bij de jarigen (9 procent) en 4-11 jarigen (8 procent) ligt dit percentage lager. Het percentage kinderen tussen 4 en 11 jaar met (ernstig) overgewicht is gedaald van 12 procent in 2015 naar 8 procent in Bij de jongeren is het overgewicht vrijwel gelijk gebleven. Tussen de wijken zijn er geen opvallende verschillen in overgewicht bij kinderen en jongeren. Twee jaar geleden vielen de wijken West en Noord in negatieve zin op. Het aandeel kinderen zonder zwemdiploma daalt Van de kinderen tussen 4 en 11 jaar heeft acht procent in 2017 nog geen zwemdiploma en is hier ook nog niet mee bezig. Dit is een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015 (12 procent) en 2013 (14 procent). Daarnaast behalen meer kinderen de zwemdiploma's A, B en C (26 procent) dan vier jaar geleden (18 procent). Twee jaar geleden had 23 procent van de 4-11 jarigen alle drie de zwemdiploma s. Toename bekendheid naschoolse kennismakingscursussen In de gemeente s-hertogenbosch is 80 procent van de ouders van 4-11 jarigen bekend met de naschoolse kennismakingscursussen met sportverenigingen. Dit percentage is in 2017 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2015 (61 procent) en 2013 (61 procent). De bekendheid met de website is onder ouders van 4-11 jarigen gedaald, namelijk van 52 procent in 2015 naar 39 procent in De jongeren zijn vrijwel even bekend met de website als twee jaar geleden. 2

3 Minder jongeren van behalen de beweegnorm In de gemeente s-hertogenbosch behaalt 35 procent van de jongeren van en 23 procent van de jongeren van, zowel in de zomer als in de winter de beweegnorm 1. Bij de kinderen tussen 4 en 11 jaar is dit 19 procent. Jongeren van behalen in 2017 minder vaak de beweegnorm dan in Het percentage is wel hoger dan in Bij de kinderen en jongeren van 4-17 jaar is het percentage ongeveer gelijk gebleven. In de wijken Engelen (12-17 jarigen) en Maaspoort (18-24 jarigen) behalen jongeren relatief vaak de beweegnorm ten opzichte van de totale stad In Noord (12-17 jarigen) en Nuland/Vinkel (18-24 jarigen) behalen jongeren minder vaak de beweegnorm dan gemiddeld. Voor Noord was dat twee jaar geleden ook het geval. 1 Kinderen van en jongeren van behalen de beweegnorm wanneer zij 5 of meer dagen per week minimaal een uur matig intensief bewegen. Voor jongeren van geldt minimaal een half uur. Onder matig intensief bewegen vallen activiteiten waardoor de ademhaling en hartslag licht gaan stijgen. Dit bewegen hoeft niet aaneengesloten te zijn. Het kind kan bijvoorbeeld s morgens een half uur naar school fietsen en s middags een half uur terug naar huis. 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding en doel Methodiek Leeswijzer Uitleg wijkfiguur Sport en bewegen in de gemeente s-hertogenbosch Sportdeelname Lidmaatschap sportvereniging Buiten spelen/sporten Beoordeling speel- en sportmogelijkheden buiten Onder- en overgewicht Beweegnorm behalen Bekendheid met diverse sportinitiatieven Zwemdiploma Sport en bewegen in de wijken van s-hertogenbosch Sport en bewegen in de Binnenstad Sport en bewegen in Zuidoost Sport en bewegen in Graafsepoort Sport en bewegen in Muntel/Vliert Sport en bewegen in Rosmalen zuid Sport en bewegen in Rosmalen noord Sport en bewegen in de Groote Wielen Sport en bewegen in Empel Sport en bewegen in Noord Sport en bewegen in Maaspoort Sport en bewegen in West Sport en bewegen in Engelen Sport en bewegen in Nuland en Vinkel

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente Dit in opdracht van de afdelingen M&O, OAP en Sport. Het gaat om enquêtes over de opvoeding en leefstijl van kinderen en jongeren. De afdelingen M&O, OAP en Sport willen graag monitoren hoe het met de kinderen en jongeren in de gemeente s-hertogenbosch gaat op diverse thema s als welzijn, sport en gezondheid. Deze informatie gebruikt de gemeente voor het opstellen en bijstellen van beleid. 1.2 Methodiek In de enquêtes zijn ook vragen over het thema sport en bewegen gesteld. In dit rapport is het thema sport en bewegen uitgewerkt. De resultaten van 2017 zijn, waar mogelijk, vergeleken met de resultaten van 2015 en Per 1 januari 2015 maken Nuland en Vinkel onderdeel uit van de gemeente In 2015 en 2017 zijn de resultaten inclusief Nuland en Vinkel gepresenteerd. In 2013 is dit exclusief Nuland en Vinkel. Er is verder een uitsplitsing gemaakt naar de volgende groepen: - Ouders van kinderen van ; - Jongeren van ; - Ouders van jongeren van ; - Jongeren van. De ouders en jongeren konden de enquête digitaal invullen. Indien respondenten de enquête nog niet hadden ingevuld, is er telefonisch gemotiveerd. In figuur 1.1 is de respons per groep weergegeven. Voor de jarigen zijn er dus zowel resultaten van de jongeren zelf als van de ouders van deze doelgroep. Voor de leeftijdsgroep is het responspercentage vrij laag, waardoor de cijfers voor deze groep eerder indicatief dan representatief zijn. Dit is met een * aangegeven. Figuur 1.1 Responsoverzicht gemeente s-hertogenbosch Enquête Aantal respondenten Responspercentage % (enquête jongeren) (enquête ouders) % %* In dit rapport komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: sportdeelname, lidmaatschap sportvereniging, buiten spelen/sporten, onder- en overgewicht en het behalen van de beweegnorm. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de algemene resultaten van de gemeente In hoofdstuk drie worden de resultaten per wijk gepresenteerd. In deze hoofdstukken zijn de wijkresultaten weergegeven van de ouders van 4-11 jarigen en van de jongeren van en. Bij de jarigen zijn dus de antwoorden van de jongeren gepresenteerd en niet de antwoorden van de ouders. Wanneer de afwijking van een wijk ten opzichte van de totale stad s-hertogenbosch significant is (dat wil zeggen niet op toeval berust), is dit in de tekst vermeld. Hetzelfde geldt voor significante ontwikkelingen in de tijd. 5

6 Voor sommige wijken is het aantal respondenten vrij laag, waardoor de cijfers voor die wijk eerder indicatief dan representatief zijn. Dit is met een * aangegeven. Om dezelfde reden (een te klein aantal respondenten) worden Nuland en Vinkel als één wijk gepresenteerd. In figuur 1.2 is de respons per wijk weergegeven. Figuur 1.2 Responsoverzicht per wijk Wijk (jongeren) (ouders) N % N % N % N % Binnenstad * 31% % Zuidoost % 60 25% 58 22% 61 15% Graafsepoort 91 21% 83 23% % 75 19% Muntel/Vliert 87 40% 50 33% 64 37% 54 18% Rosmalen Zuid % 84 28% % 70 32% Rosmalen Noord % % % 66 14% De Groote Wielen % % 25* 18% Empel % 85 32% 76 24% 32* 17% Noord % % Maaspoort % % % 86 15% West % 84 21% 65 7% Engelen % 67 30% 77 33% 24* 1 Nuland 42* 32% 48* 34% 54 47% 70 40% Vinkel 19* 3 23* 2 45* 61% 36* 39% 1.4 Uitleg wijkfiguur De resultaten per wijk zijn afgezet tegen het gemiddelde in Het gemiddelde van s-hertogenbosch is met een aangegeven. In figuur 1.3 is bijvoorbeeld te lezen dat 4-11 jarigen en jarigen in deze wijk (iets) vaker minimaal wekelijks sporten dan gemiddeld in Voor de jongeren tussen 18 en 24 jaar ligt de sportdeelname lager. Figuur 1.3 Voorbeeldfiguur sportdeelname 91% 90% 5% 10% 58% 22% 20% 6

7 2. Sport en bewegen in de gemeente s-hertogenbosch 2.1 Sportdeelname Ruime meerderheid van de kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Ongeveer 9 op de 10 kinderen tussen 4 en 11 jaar sporten in 2017 minimaal één keer per maand. 87 procent sport zelfs minimaal één keer per week. Negen procent van de 4-11 jarigen sport niet of nauwelijks. Van de jarigen geeft 89 procent aan minimaal één keer per maand te sporten. Voor de jarigen is dat 78 procent. Hoe hoger de leeftijd, hoe lager de sportdeelname. Figuur 2.1 Sportdeelname in de gemeente s-hertogenbosch % 4% 9% (enquête jongeren) 83% 11% (enquête ouders) 81% 14% 65% 13% 22% Sportdeelname is vrijwel gelijk gebleven Het aandeel kinderen en jongeren dat minimaal één keer per maand sport, is in 2017 vergelijkbaar met dat in 2013 en Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Figuur 2.2 Sportdeelname in de gemeente s-hertogenbosch, (enquête jongeren) (enquête ouders) 89% 8 91% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In de wijken de Groote Wielen en Empel is de groep 4-11 jarigen die minimaal maandelijks sport groter dan gemiddeld in In de wijken Muntel/Vliert en Empel sporten jongeren tussen 12 en 17 jaar vaker dan gemiddeld minimaal maandelijks. In West sporten jarigen minder vaak dan gemiddeld. De groep kinderen () en jongeren () die nooit sport, is groter onder ouders met een laag opleidingsniveau. 7

8 2.2 Lidmaatschap sportvereniging Toename lidmaatschap sportvereniging onder jarigen Ongeveer driekwart van de 4-11 jarigen en jarigen is in 2017 lid van een sportvereniging. Van de jarigen geeft 42 procent aan lid te zijn. Naarmate men ouder wordt, zijn jongeren minder vaak lid van een sportvereniging. Ouders van jarigen geven in 2017 (74 procent) vaker aan dat hun kind lid is van een sportvereniging dan in 2015 en 2013 (beide jaren 66 procent). Uit de enquête onder jongeren lijkt er tevens sprake van een toename, maar dit verschil is niet significant. Bij de andere groepen zijn er geen opvallende ontwikkelingen. Vervolgens is gevraagd naar de reden waarom het kind of de jongere geen lid is van een sportvereniging. De meest genoemde redenen bij kinderen () zijn: - Mijn kind gaat eerst op zwemles (41 procent); - Mijn kind is daar te jong voor/nog niet aan toe (23 procent); - Mijn kind weet (nog) niet goed wat hij/zij voor sport wil gaan doen (21 procent). Bij jongeren zijn de belangrijkste redenen waarom iemand geen lid is van een sportvereniging: - Hij/zij te druk is met school en/of andere hobby s (42 procent en 30 procent ); - Hij/zij al sport maar niet via een vereniging (29 procent en 36 procent ); - Geen interesse (31 procent en 30 procent ); - De tijden komen niet goed uit (21 procent en 16 procent ); - Het is te duur (11 procent en 24 procent ). Figuur 2.3 Lidmaatschap sportvereniging in de gemeente s-hertogenbosch, (enquête jongeren) (enquête ouders) 73% 7 74% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In de wijk Engelen zijn relatief veel kinderen () lid van een sportvereniging. In de Groote Wielen, Empel en Nuland/Vinkel geldt dit voor de jongeren (). In de wijk West zijn kinderen () en jongeren () minder vaak lid van een sportvereniging dan kinderen en jongeren uit de overige wijken. Jongens zijn vrijwel even vaak lid van een sportvereniging als meisjes. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Ouders (van 4-11 jarigen en jarigen) met een laag opleidingsniveau geven vaker aan dat hun kind geen lid is van een sportvereniging dan ouders met een hoog opleidingsniveau. 8

9 2.3 Buiten spelen/sporten De meeste kinderen spelen wekelijks buiten In de gemeente s-hertogenbosch speelt 91 procent van de kinderen tussen 4 en 11 jaar minimaal wekelijks buiten. Ruim 4 op de 10 kinderen van spelen in 2017 zelfs dagelijks buiten. Dit is vergelijkbaar met de resultaten in 2013 en Onder de jongeren is gevraagd hoe vaak zij buiten sporten. Ongeveer driekwart van de jongeren tussen 12 en 17 jaar geeft aan dat zij dit minimaal maandelijks doen. Tegenover circa de helft van de jongeren tussen 18 en 24 jaar. Jongeren sporten ongeveer evenveel buiten als in voorgaande jaren. Het percentage ouders dat zegt dat hun kind tussen 12 en 17 jaar minimaal maandelijks buiten sport, ligt weer rond het niveau van In 2015 was dit percentage beduidend lager. Figuur 2.4 Percentage kinderen/jongeren dat minimaal maandelijks buiten speelt/sport 2 in de gemeente s-hertogenbosch, % (enquête jongeren) (enquête ouders) 7 74% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bij de jongeren (12-24 jaar) sporten jongens vaker buiten dan meisjes. 2 Aan de ouders van kinderen in de leeftijdsgroep is gevraagd naar buiten spelen in plaats van buiten sporten. 9

10 2.4 Beoordeling speel- en sportmogelijkheden buiten Voldoende mogelijkheden om buiten te spelen en sporten In de gemeente s-hertogenbosch vinden 8 op de 10 ouders van 4-11 jarigen dat hun kind (ruim) voldoende mogelijkheden heeft om buiten te spelen. Twee derde van de jongeren van beoordeelt de mogelijkheden om buiten te sporten met een (ruim) voldoende. Bij hun ouders ligt dit percentage hoger, namelijk op 79 procent. Onder de jarigen geven zo n 6 op de 10 jongeren aan dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn. Figuur 2.5 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten % 20% (enquête jongeren) 67% 27% (enquête ouders) 79% 17% 4% 61% 2 13% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Tevredenheid onder jongeren over sportmogelijkheden buiten daalt Het percentage jongeren dat een (ruim) voldoende geeft voor de mogelijkheden op buiten te sporten, is in 2017 lager dan in Dit geldt zowel voor de jarigen als jarigen. De tevredenheid onder ouders van 4-11 jarigen en jarigen is in diezelfde periode ongeveer gelijk gebleven. Ten opzichte van 2013 zijn de ouders momenteel tevredener over de mogelijkheden. Figuur 2.6 Percentage ouders/jongeren dat een (ruim) voldoende geeft voor de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten, % (enquête jongeren) 67% (enquête ouders) 79% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In de wijken West (), de Groote Wielen () en de Binnenstad (4-17 jaar) zijn ouders minder tevreden over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten dan gemiddeld in In de Groote Wielen zijn de jongeren zelf () ook minder tevreden. Ouders (van 4-11 jarigen) met een hoog opleidingsniveau vinden vaker dat er (ruim) voldoende mogelijkheden zijn om buiten te spelen dan ouders met een laag opleidingsniveau. 10

11 2.5 Onder- en overgewicht Minder kinderen met (ernstig) overgewicht Onder 4-11 jarigen en jarigen heeft ongeveer 85 procent een gezond gewicht. Dit percentage ligt iets lager bij de jarigen, namelijk op zo n driekwart. Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar is bij 17 procent sprake van (ernstig) overgewicht. Bij kinderen van en jongeren van komt overgewicht minder vaak voor. Het percentage kinderen (4-11 jarigen) met overgewicht is bovendien gedaald van 12 procent in 2015 naar 8 procent in Het aandeel jongeren met overgewicht is vrijwel gelijk aan dat in vorige jaren. Figuur 2.7 Percentage kinderen/jongeren met onder- en overgewicht 3 in de gemeente s-hertogenbosch % 84% 8% (enquête jongeren) 5% 8 9% (enquête ouders) 7% 84% 10% 7% 7 17% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht In Muntel/Vliert komt overgewicht onder kinderen () minder vaak voor dan gemiddeld in Kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau hebben vaker (ernstig) overgewicht dan kinderen van ouders met een hoog opleidingsniveau. Kinderen () met (ernstig) overgewicht sporten minder vaak minimaal één keer per maand dan kinderen met een gezond gewicht. Kinderen en jongeren (4-17 jaar) met (ernstig) overgewicht zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Ouders van jongeren () met (ernstig) overgewicht vinden de mogelijkheden om buiten te sporten vaker matig of onvoldoende. Jongeren () met (ernstig) overgewicht behalen minder vaak de beweegnorm dan jongeren met een gezond gewicht. 3 Met de BMI (Body Mass Index) wordt ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht uitgedrukt in een getal. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht te delen door het kwadraat van de lichaamslengte. 11

12 2.6 Beweegnorm behalen Verschil in behalen beweegnorm tussen leeftijdsgroepen De beweegnorm wordt bij kinderen tussen 4 en 11 jaar en jongeren tussen 12 en 17 jaar behaald wanneer men 5 of meer dagen per week minimaal een uur matig intensief beweegt. 4 Voor jongeren tussen 18 en 24 jaar geldt dat zij de beweegnorm behalen bij 5 of meer dagen per week minimaal een half uur matig intensief bewegen. In de zomer voldoen kinderen en jongeren vaker aan de beweegnorm dan in de winter. In de zomer behaalt 56 procent van de kinderen tussen 4 en 11 jaar de beweegnorm. Onder de jongeren ligt dit percentage lager: 50 procent bij de jarigen en 37 procent bij de jarigen. In de winter is het percentage onder jongeren juist weer hoger dan onder kinderen. Van de 4-11 jarigen voldoet 20 procent aan de beweegnorm in de winter. Voor de jarigen is dit 36 procent en jarigen 24 procent. Er is ook gekeken naar het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als in de winter de beweegnorm behaalt. In 2017 behaalt 19 procent van de kinderen tussen 4 en 11 jaar zowel in de zomer als in de winter de beweegnorm. Onder jongeren tussen 12 en 17 jaar (35 procent) en 18 en 24 jaar (23 procent) ligt dit percentage hoger. Minder jongeren van behalen de beweegnorm In de gemeente 's-hertogenbosch behalen jongeren tussen 18 en 24 jaar in 2017 minder vaak de beweegnorm dan in Er is sprake van een afname van 28 procent in 2015 naar 23 procent in Het percentage is wel hoger dan in 2013 (16 procent). Bij de andere leeftijdsgroepen zijn de resultaten vergelijkbaar met twee jaar geleden. Figuur 2.8 Het behalen van de beweegnorm in zowel de zomer als winter in de gemeente s-hertogenbosch, % (enquête jongeren) (enquête ouders) 35% 38% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In de wijken Engelen (12-17 jarigen) en Maaspoort (18-24 jarigen) behalen jongeren vaker de beweegnorm dan jongeren uit de overige wijken. In de wijken Noord (12-17 jarigen) en Nuland/Vinkel (18-24 jarigen) behalen jongeren minder vaak de beweegnorm. Bij kinderen tussen 4 en 11 jaar behalen jongens vaker de beweegnorm dan meisjes. Jongeren () van ouders met een hoog opleidingsniveau behalen vaker de beweegnorm dan jongeren van ouders met een laag opleidingsniveau. 4 Onder matig intensief bewegen vallen activiteiten waardoor de ademhaling en hartslag licht gaan stijgen. Dit bewegen hoeft niet aaneengesloten te zijn. Het kind kan bijvoorbeeld s morgens een half uur naar school fietsen en s middags een half uur terug naar huis. 12

13 2.7 Bekendheid met diverse sportinitiatieven Toename bekendheid naschoolse kennismakingscursussen Figuur 2.9 geeft de bekendheid weer van ouders van kinderen tussen 4 en 11 jaar met diverse initiatieven op het gebied van sport. De naschoolse kennismakingscursus is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. Het jeugdsportfonds is bedoeld voor financiële bijdragen voor kinderen van ouders met een minimuminkomen, zodat deze kinderen de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten. In 2017 zijn 8 op de 10 ouders van 4-11 jarigen bekend met de naschoolse kennismakingscursus. 5 Dit percentage is aanzienlijk toegenomen. In 2015 en daarvoor was dit bekend bij zo n 6 op de 10 ouders. Het Jeugdsportfonds is beter bekend onder de ouders van jarigen (32 procent) dan ouders van 4-11 jarigen (22 procent). Figuur 2.9 Percentage ouders van 4-11 jarigen in de gemeente s-hertogenbosch dat bekend is met bepaalde sportinitiatieven, Sjors Sportief voor naschoolse kennismakingscursussen met sportverenigingen website 39% 80% jeugdsportfonds voor financiële bijdrage(n) voor sportende kinderen 22% geen van deze initiatieven 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De bekendheid met het jeugdsportfonds is groter onder ouders met een laag inkomen dan onder ouders met een hoog inkomen. De naschoolse kennismakingscursus is beter bekend onder ouders met een hoog inkomen. De website is onder ouders met een laag inkomen even bekend als onder ouders met een hoog inkomen. Afname bekendheid website onder ouders van kinderen S-PORT is een initiatief van de gemeente s-hertogenbosch en wil uitdagen, verbinden en inspireren. De bijbehorende website maakt het initiatief zichtbaar en biedt ruimte voor sport(verenigingen), activiteiten, contactgegevens en actualiteit. Het brengt sporten en bewegen door, voor en met de stad in beeld. De website is het meest bekend onder ouders van jongeren tussen 12 en 17 jaar. Van hen kent ongeveer de helft de website. De website is beter bekend onder ouders van jarigen (49 procent) dan ouders van 4-11 jarigen (39 procent). De bekendheid in 2017 is onder ouders van kinderen () gedaald van 52 procent naar 39 procent. Het ligt weer rond het niveau van De jongeren (12-24 jaar) zijn vrijwel even bekend met de website als twee jaar geleden. 5 In 2017 is de vraagstelling aangepast. Aan de vraagstelling is Sjors Sportief toegevoegd. 13

14 2.8 Zwemdiploma Figuur 2.10 geeft een overzicht van de kinderen tussen 4 en 11 jaar, die één of meerdere zwemdiploma s hebben of hier mee bezig zijn. In deze leeftijdsgroep heeft acht procent in 2017 nog geen zwemdiploma en is hier ook nog niet mee bezig. Dit is een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015 (12 procent) en 2013 (14 procent). Daarnaast behalen meer kinderen de zwemdiploma's A, B en C (26 procent) dan vier jaar geleden (18 procent). Twee jaar geleden had 23 procent van de 4-11 jarigen alle drie de zwemdiploma s. Figuur 2.10 Zwemdiploma kinderen in de gemeente s-hertogenbosch, zwemdiploma A, B en C 2 zwemdiploma A en B 38% zwemdiploma A 9% bezig met zwemdiploma A 19% geen 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In figuur 2.11 staat een overzicht van de zwemdiploma s naar leeftijd. Van de groep 10-jarigen en 11-jarigen heeft één procent geen zwemdiploma. Twee jaar geleden was dit nog vier procent. Figuur 2.11 Zwemdiploma kinderen in de gemeente s-hertogenbosch jaar 1% 10 jaar 1% 9 jaar 1% 8 jaar 7 jaar 6 jaar 5% 2% 1% 15% 50% 5 jaar 4 jaar 13% 34% 65% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% bezig met zwemdiploma A geen zwemdiploma Oudere kinderen (10 en 11 jaar) zonder zwemdiploma zien we ongeveer even vaak onder ouders met een laag opleidingsniveau als onder ouders met een hoog opleidingsniveau. 14

15 3. Sport en bewegen in de wijken van s-hertogenbosch 15

16 Sport en bewegen in de Binnenstad Situatie 2017: De resultaten van de Binnenstad zijn bij vier van de vijf thema s gemiddeld. In negatieve zin valt op dat ouders van 4-11 jarigen relatief gezien ontevreden zijn over de mogelijkheden om buiten te spelen. Dit is geen verrassing: vorige jaren was de ontevredenheid ook hoger dan gemiddeld. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 3.1 Sportparticipatie (Binnenstad) * 91% 90% 5% 10% 58% 22% 20% Figuur 3.2 Lidmaatschap sportvereniging (Binnenstad) 85% 15% * 79% 21% 29% 71% ja nee Figuur 3.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Binnenstad) 58% 42% * 5 33% 10% 49% 38% 13% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 3.4 Percentage met onder- en overgewicht (Binnenstad) 10% 84% 5% * 8% 88% 7% 77% 1 (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 3.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Binnenstad) 23% 77% * 45% 55% 18% 79% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in de Binnenstad vergelijkbaar met het gemiddelde in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Daarnaast lijken jongeren () minder vaak dan gemiddeld lid te zijn van een sportvereniging. Dit verschil is echter net niet significant. Relatief veel ouders ontevreden over mogelijkheden om buiten te spelen Vorige jaren was de ontevredenheid onder ouders van 4-11 jarigen ook hoger dan gemiddeld. Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage is in de Binnenstad bovendien vergelijkbaar met het gemiddelde in Beweegnorm behalen scoort gemiddeld Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in de Binnenstad redelijk gemiddeld. * Het aantal respondenten is kleiner dan 50, daardoor is het percentage eerder indicatief dan representatief. 16

17 Sport en bewegen in Zuidoost Situatie 2017: De resultaten van Zuidoost zijn bij alle vijf de thema s vergelijkbaar met het gemiddelde in Ontwikkeling : Jongeren () zijn ontevredener over de mogelijkheden om buiten te sporten dan twee jaar geleden. Het resultaat in 2017 is echter gemiddeld. In 2015 was de ontevredenheid erg laag. Figuur 4.1 Sportparticipatie (Zuidoost) 85% 11% 78% 10% 12% 67% 2 Figuur 4.2 Lidmaatschap sportvereniging (Zuidoost) 68% 32% 58% 42% 47% 53% ja nee Figuur 4.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Zuidoost) 75% 25% 68% 28% 54% 33% 13% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 4.4 Percentage met onder- en overgewicht (Zuidoost) 11% 80% 10% 5% 85% 11% 77% 20% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 4.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Zuidoost) 17% 80% 33% 60% 7% 1 80% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in Zuidoost vrijwel even hoog als gemiddeld in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Daarnaast lijkt in Zuidoost het percentage jongeren () dat lid is van een sportvereniging, lager dan gemiddeld in Dit verschil is echter net niet significant. Tevredenheid over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten is gemiddeld Een derde van de jongeren () is ontevreden over de mogelijkheden om buiten te sporten. Deze uitkomst is vrij gemiddeld. Twee jaar geleden was de ontevredenheid vrij laag (14%). Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht, komt in Zuidoost bovendien redelijk overeen met het gemiddelde in Beweegnorm behalen wijkt weinig af van het gemiddelde Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Zuidoost vrijwel even hoog als gemiddeld. 17

18 Sport en bewegen in Graafsepoort Situatie 2017: De resultaten van de Graafsepoort zijn bij alle vijf de thema s vergelijkbaar met het gemiddelde in Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 5.1 Sportparticipatie (Graafsepoort) 8 10% 85% 7% 9% 6 8% 27% Figuur 5.2 Lidmaatschap sportvereniging (Graafsepoort) 77% 23% 69% 31% 49% 51% ja nee Figuur 5.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Graafsepoort) 81% 17% 68% 29% 68% 20% 12% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 5.4 Percentage met onder- en overgewicht (Graafsepoort) 11% 80% 9% 10% 83% 7% 8% 72% 20% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 5.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Graafsepoort) 21% 77% 27% 67% 5% 2 70% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in de Graafsepoort vrijwel even hoog als gemiddeld in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, is in de Graafsepoort vergelijkbaar met het gemiddelde in Tevredenheid over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten blijft gelijk De tevredenheid in de Graafsepoort is bovendien ongeveer even hoog als gemiddeld in Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel De Graafsepoort scoort op dit aspect vergelijkbaar met het gemiddelde in Beweegnorm behalen scoort gemiddeld Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in de Graafsepoort vrijwel even hoog als gemiddeld in 18

19 Sport en bewegen in Muntel/Vliert Situatie 2017: Er zijn een drietal positieve uitschieters. Zo sporten relatief veel jongeren (12-17 jaar) minimaal 1 keer per maand. Daarnaast valt op dat ouders van 4-11 jarigen tevreden zijn over de mogelijkheden voor hun kinderen om buiten te spelen. Ten slotte hebben relatief weinig kinderen () overgewicht. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 6.1 Sportparticipatie (Muntel/Vliert) 61% 89% 92% 20% 9% 19% Figuur 6.2 Lidmaatschap sportvereniging (Muntel/Vliert) 78% 22% 82% 18% 30% 70% ja nee Figuur 6.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Muntel/Vliert) 90% 10% 72% 25% 5 20% 24% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 6.4 Percentage met onder- en overgewicht (Muntel/Vliert) 11% 87% 90% 10% 7 14% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 6.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Muntel/Vliert) 22% 78% * 33% 62% 5% 21% 78% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Relatief veel jongeren () sporten minimaal 1 keer per maand Dit percentage is met 98 procent in Muntel/Vliert het hoogst van alle wijken in Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Kinderen en jongeren in de Graafsepoort zijn ongeveer even vaak lid van een sportvereniging als gemiddeld. Relatief veel ouders zijn tevreden over mogelijkheden om buiten te spelen De tevredenheid onder ouders van 4-11 jarigen is in Muntel/Vliert hoger dan gemiddeld in Relatief weinig kinderen () hebben overgewicht Dit percentage is in Muntel/Vliert twee procent. Tegenover acht procent gemiddeld in Beweegnorm behalen wijkt weinig af van het gemiddelde Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Muntel/Vliert vrijwel even hoog als gemiddeld. 19

20 Sport en bewegen in Rosmalen zuid Situatie 2017: De resultaten van Rosmalen zuid zijn bij vier van de vijf thema s gemiddeld. In positieve zin valt op dat relatief veel ouders en jongeren tevreden zijn over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten. Hetzelfde beeld zagen we twee jaar geleden. Ontwikkeling : Het percentage jongeren van dat de beweegnorm behaalt, is gedaald. De uitkomst in 2017 is echter vrij gemiddeld. Figuur 7.1 Sportparticipatie (Rosmalen zuid) Figuur 7.2 Lidmaatschap sportvereniging (Rosmalen zuid) Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in Rosmalen zuid vrijwel even hoog als gemiddeld in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, is in Rosmalen zuid vergelijkbaar met het gemiddelde in Figuur 7.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Rosmalen zuid) Relatief veel ouders en jongeren 92% 8% tevreden over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten 79% 75% 19% 18% 7% Dit geldt zowel voor de ouders van 4-11 jarigen, als voor de jongeren van en. Dezelfde uitkomsten zagen we twee jaar geleden. Figuur 7.4 Percentage met onder- en overgewicht (Rosmalen zuid) Figuur 7.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Rosmalen zuid) 68% 87% 84% 14% 9% 18% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet 10% 85% 81% 8 9% 15% 7% 12% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht 18% 2 34% 45% 80% 80% 72% 82% 64% 55% 20% 20% ja nee Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is in Rosmalen zuid vergelijkbaar met het gemiddelde in Afname aandeel jongeren () dat beweegnorm behaalt Het percentage jongeren van dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is gedaald van 5 naar 34%. De uitkomst in 2017 is echter gemiddeld te noemen. 20

21 Sport en bewegen in Rosmalen noord Situatie 2017: De resultaten van Rosmalen noord zijn bij alle vijf de thema s vergelijkbaar met het gemiddelde in Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 8.1 Sportparticipatie (Rosmalen noord) 85% 13% 88% 8% 70% 8% 21% Figuur 8.2 Lidmaatschap sportvereniging (Rosmalen noord) 78% 22% 77% 23% 53% 47% ja nee Figuur 8.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Rosmalen noord) 85% 14% 71% 23% 70% 2 5% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 8.4 Percentage met onder- en overgewicht (Rosmalen noord) 9% 88% 5% 89% 7% 15% 75% 10% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 8.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Rosmalen noord) 1 84% 40% 60% 29% 67% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in Rosmalen noord vergelijkbaar met het gemiddelde in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, is in Rosmalen noord ongeveer even hoog als gemiddeld in Tevredenheid over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten blijft ook gelijk De tevredenheid in Rosmalen noord komt bovendien overeen met het stedelijk gemiddelde. Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is in Rosmalen noord vergelijkbaar met het gemiddelde in Beweegnorm behalen scoort gemiddeld Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Rosmalen noord vrijwel even hoog als gemiddeld in 21

22 Sport en bewegen in de Groote Wielen Situatie 2017: Een positieve uitschieter is dat veel kinderen () minimaal 1 keer per maand sporten. Daarnaast zijn veel jongeren (12-17) lid van een sportvereniging. In negatieve zin valt op dat jongeren () relatief gezien ontevreden zijn over de mogelijkheden om buiten te sporten. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 9.1 Sportparticipatie (De Groote Wielen) Relatief veel kinderen sporten minimaal 1 keer per maand 93% 89% 5% Dit percentage is onder 4-11 jarigen het hoogst van alle wijken. Ook het percentage onder jongeren () lijkt hoger dan * 78% 9% 14% gemiddeld. Dit verschil is echter net niet significant. Figuur 9.2 Lidmaatschap sportvereniging (De Groote Wielen) * 33% 83% 8 67% 17% 14% Relatief veel jongeren () zijn lid van een sportvereniging Dit percentage is in de Groote Wielen hoger dan gemiddeld in ja nee Figuur 9.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (De Groote Wielen) 83% 17% 55% 43% * 72% 21% 7% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 9.4 Percentage met onder- en overgewicht (De Groote Wielen) 7% 88% 5% 91% * 73% 23% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 9.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (De Groote Wielen) 15% 84% 33% 64% * 40% 55% 5% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Relatief veel jongeren () ontevreden over mogelijkheden om buiten te sporten In de Groote Wielen is de ontevredenheid onder jarigen het hoogst van alle wijken in Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Daarnaast wijkt in de Groote Wielen het percentage kinderen en jongeren met overgewicht niet af van het gemiddelde in Beweegnorm behalen wijkt weinig af van het gemiddelde Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in de Groote Wielen vrijwel even hoog als gemiddeld in * Het aantal respondenten is kleiner dan 50, daardoor is het percentage eerder indicatief dan representatief. 22

23 Sport en bewegen in Empel Situatie 2017: In positieve zin valt op dat relatief veel kinderen en jongeren (4-17 jaar) minimaal 1 keer per maand sporten. Ook zijn naar verhouding veel jongeren () lid van een sportvereniging. Ouders van kinderen () zijn bovendien tevredener over de mogelijkheden om buiten te spelen dan gemiddeld. Ontwikkeling : Jongeren () zijn minder tevreden over de mogelijkheden om buiten te sporten dan in De tevredenheid ligt weer rond het niveau van Dezelfde ontwikkeling zien we in de gehele gemeente Figuur 10.1 Sportparticipatie (Empel) 93% 90% * 65% 28% Figuur 10.2 Lidmaatschap sportvereniging (Empel) 79% 21% 8 14% * 34% 6 Relatief veel kinderen en jongeren (4-17 jaar) sporten minimaal 1 keer per maand Op dit aspect scoort Empel hoger dan gemiddeld in Relatief veel jongeren () zijn lid van een sportvereniging Dit percentage is in Empel zelfs het hoogst van alle wijken in Figuur 10.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Empel) Relatief veel ouders van kinderen ( % jaar) tevreden over speelmogelijkheden buiten * 64% 69% 30% 22% 9% Jongeren () zijn minder tevreden over de sportmogelijkheden buiten dan in De tevredenheid ligt weer rond het niveau van Figuur 10.4 Percentage met onder- en overgewicht (Empel) * Figuur 10.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Empel) * ja 69% 85% 89% nee (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet 25% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht 15% 25% 33% 84% 69% 64% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening 8% 9% Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Daarnaast wijkt in Empel het percentage kinderen en jongeren met overgewicht niet af van het gemiddelde in Beweegnorm behalen scoort gemiddeld Het percentage kinderen en jongeren dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Empel vrijwel even hoog als gemiddeld. * Het aantal respondenten is kleiner dan 50, daardoor is het percentage eerder indicatief dan representatief. 23

24 Sport en bewegen in Noord Situatie 2017: De resultaten van Noord zijn bij vier van de vijf thema s vergelijkbaar met het gemiddelde in Een negatieve uitschieter is dat relatief weinig jongeren (12-17 jaar) de beweegnorm behalen. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 11.1 Sportparticipatie (Noord) 81% 7% 13% 83% 5% 13% 64% 14% 22% Figuur 11.2 Lidmaatschap sportvereniging (Noord) 6 34% 69% 31% 44% 5 ja nee Figuur 11.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Noord) 72% 28% 65% 28% 7% 59% 18% 23% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 11.4 Percentage met onder- en overgewicht (Noord) 10% 7 14% 83% 14% 7% 7 1 (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 11.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Noord) 21% 77% 21% 75% 17% 80% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand In Noord is het aandeel sporters vergelijkbaar met het gemiddelde in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Daarnaast is in Noord het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, ongeveer even hoog als gemiddeld in Tevredenheid over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten blijft ook gelijk De tevredenheid in Noord komt tevens redelijk overeen met het gemiddelde in s- Hertogenbosch. Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is in Noord vergelijkbaar met het gemiddelde in Relatief weinig jongeren () behalen beweegnorm Het percentage jarigen dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Noord het laagst van alle wijken in 24

25 Sport en bewegen in Maaspoort Situatie 2017: De resultaten van Maaspoort zijn bij vier van de vijf thema s vergelijkbaar met het gemiddelde in In positieve zin valt op dat relatief veel jongeren () de beweegnorm behalen. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 12.1 Sportparticipatie (Maaspoort) 93% 5% 77% 7% 1 71% 9% 20% Figuur 12.2 Lidmaatschap sportvereniging (Maaspoort) 79% 21% 68% 32% 45% 55% ja nee Figuur 12.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Maaspoort) 8 14% 61% 30% 8% 6 22% 12% Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel kinderen () dat minimaal wekelijks sport, lijkt hoger dan gemiddeld in Dit verschil is echter net niet significant. Lidmaatschap sportvereniging blijft gelijk Het percentage kinderen en jongeren dat lid is van een sportvereniging, is in Maaspoort vergelijkbaar met het gemiddelde in Tevredenheid over mogelijkheden om buiten te spelen/sporten blijft gelijk Dit aspect wijkt in Maaspoort nauwelijks af van het gemiddelde in (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 12.4 Percentage met onder- en overgewicht (Maaspoort) 8% 87% 7% 85% 9% 69% 25% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 12.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Maaspoort) 21% % 37% 60% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Daarnaast komt in Maaspoort het percentage kinderen en jongeren met overgewicht redelijk overeen met het gemiddelde in Relatief veel jongeren () behalen beweegnorm Het percentage jarigen dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Maaspoort hoger dan gemiddeld in 25

26 Sport en bewegen in West Situatie 2017: In West laten drie van de vijf thema s een negatieve uitschieter zien. Zo sporten relatief weinig jongeren () minimaal 1 keer per maand. Kinderen en jongeren (4-17 jaar) zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan in andere wijken. Bovendien zijn ouders van kinderen () relatief meer ontevreden over de speelmogelijkheden buiten. Ontwikkeling : Er zijn geen significante ontwikkelingen in de tijd. Figuur 13.1 Sportparticipatie (West) 75% 7% 19% 69% 5% 2 58% 1 27% Relatief weinig jongeren () sporten minimaal 1 keer per maand Daarnaast ligt het aandeel kinderen en jongeren (4-17 jaar) dat minimaal wekelijks sport, lager dan gemiddeld in Figuur 13.2 Lidmaatschap sportvereniging (West) 62% 38% 51% 49% 38% 62% ja nee Figuur 13.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (West) 55% 45% 63% 30% 7% 50% 35% 15% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 13.4 Percentage met onder- en overgewicht (West) 8% 80% 12% 7% 85% 9% 78% 18% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 13.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (West) 15% 80% 5% 27% 67% 18% 82% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Relatief weinig kinderen en jongeren zijn lid van een sportvereniging Dit percentage is in West bij de 4-17 jarigen het laagst van alle wijken in Relatief veel ouders ontevreden over mogelijkheden om buiten te spelen In West is de ontevredenheid onder ouders van 4-11 jarigen het hoogst van alle wijken in Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is in West vergelijkbaar met het gemiddelde in Beweegnorm behalen scoort gemiddeld Jongeren () lijken vaker de beweegnorm te behalen dan twee jaar geleden, maar dit verschil is net niet significant. 26

27 Sport en bewegen in Engelen Situatie 2017: In positieve zin valt op dat relatief veel kinderen () lid zijn van een sportvereniging. Ook zijn naar verhouding veel ouders (van 4-11 jarigen) en jongeren () tevreden over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten. Verder behalen relatief veel jongeren () de beweegnorm. Ontwikkeling : Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 14.1 Sportparticipatie (Engelen) 91% 8% 85% 5% 10% * 6 17% 17% Figuur 14.2 Lidmaatschap sportvereniging (Engelen) 87% 13% 80% 20% * 58% 42% ja nee Figuur 14.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Engelen) 9 75% 17% 8% * 88% 12% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 14.4 Percentage met onder- en overgewicht (Engelen) 12% 85% 90% * 13% 69% 18% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 14.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Engelen) 22% 77% 51% 47% * 42% 55% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in Engelen vrijwel even hoog als gemiddeld in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Relatief veel kinderen () zijn lid van een sportvereniging Dit percentage is in Engelen zelfs het hoogst van alle wijken in Relatief veel ouders en jongeren tevreden over mogelijkheden buiten spelen/sporten Dit percentage is onder ouders van 4-11 jarigen het hoogst van alle wijken. Bij de jongeren () is het aantal respondenten klein, waardoor de resultaten eerder indicatief dan representatief zijn. Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel In Engelen is het percentage kinderen en jongeren met overgewicht vergelijkbaar met het gemiddelde in Relatief veel jongeren () behalen beweegnorm Het percentage jarigen dat zowel in de zomer als winter de beweegnorm behaalt, is in Engelen het hoogst van alle wijken in * Het aantal respondenten is kleiner dan 50, daardoor is het percentage eerder indicatief dan representatief. 27

28 Sport en bewegen in Nuland en Vinkel Situatie 2017: Nuland/Vinkel laat twee positieve uitschieters zien. Relatief veel jongeren (12-17 jaar) zijn lid van een sportvereniging. Ook zijn veel jongeren () tevreden over de mogelijkheden om buiten te sporten. In negatieve zin valt op dat relatief weinig jongeren de beweegnorm behalen. Ontwikkeling : Het percentage jongeren () dat de beweegnorm behaalt, is gedaald. De uitkomst in 2017 is erg laag. Figuur 15.1 Sportparticipatie (Nuland en Vinkel) 90% 7% 90% 7% 75% 21% Merendeel kinderen en jongeren sport minimaal 1 keer per maand Het aandeel sporters is in Nuland/Vinkel vrijwel even hoog als gemiddeld in Er zijn ook geen opvallende ontwikkelingen in de tijd. Figuur 15.2 Lidmaatschap sportvereniging (Nuland en Vinkel) 81% 19% 85% 15% 44% 5 ja nee Figuur 15.3 Tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te spelen/sporten (Nuland en Vinkel) 88% 11% 7 19% 74% 19% 7% (ruim) voldoende matig/onvoldoende weet niet Figuur 15.4 Percentage met onder- en overgewicht (Nuland en Vinkel) 89% 5% 8 8% 7 18% (ernstig) ondergewicht gezond gewicht (ernstig) overgewicht Figuur 15.5 Het behalen van de beweegnorm in zowel zomer als winter (Nuland en Vinkel) 1 84% 40% 58% 8% 91% Wel behaald Niet behaald Weet niet / geen mening Relatief veel jongeren () zijn lid van een sportvereniging In Nuland/Vinkel ligt dit aandeel beduidend hoger dan gemiddeld in Relatief veel jongeren () tevreden over mogelijkheden om buiten te sporten Het aandeel jarigen dat hiervoor een (ruim) voldoende geeft, is hoger dan gemiddeld in Percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht is stabiel In Nuland/Vinkel is het percentage kinderen en jongeren met overgewicht vergelijkbaar met het gemiddelde in Relatief weinig jongeren () behalen beweegnorm Het aandeel is in Nuland en Vinkel het laagst van alle wijken in De uitkomst in 2017 ligt beduidend lager dan in 2015 (29%). 28

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Rapport kinderen en jongeren 2015

Rapport kinderen en jongeren 2015 Rapport kinderen en jongeren 2015 Onderzoek & Statistiek September 2015 2 Samenvatting Begin 2015 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding Wijkpleinen en KOO Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek 1. Inleiding In deze notitie staan cijfers over de bekendheid en het gebruik van de wijkpleinen in s-hertogenbosch. En cijfers over de

Nadere informatie

Sportparticipatie Jongeren Jongeren jaar Tabellenboek

Sportparticipatie Jongeren Jongeren jaar Tabellenboek Sportparticipatie Jongeren Jongeren 18-24 jaar Tabellenboek Onderzoek & Statistiek Juli 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert de zogenaamde rechte tellingen. Het betreft de

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Volwassenen

Sportparticipatie 2012 Volwassenen Sportparticipatie 2012 Volwassenen Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Overzicht belangrijkste uitkomsten In het najaar van 2012 is de sportparticipatie van bewoners vann de gemeente s-hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Sportparticipatie 2008

Sportparticipatie 2008 Sportparticipatie 2008 O&S juli 2009 Kort samengevat In het najaar van 2008 is de sportparticipatie van bewoners van de gemeente s-hertogenbosch onderzocht. Het onderzoek is gehouden onder bewoners van

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Zorgmonitor. Januari 2019

Zorgmonitor. Januari 2019 Zorgmonitor Januari 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 219 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Monitor in ontwikkeling... 3 1.2 Informatie op hoofdlijnen... 3 1.3 Definities...

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gebruik kinderopvang s-hertogenbosch

Gebruik kinderopvang s-hertogenbosch Gebruik kinderopvang s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Dit rapport geeft een beeld van het gebruik van de formele kinderopvang in de gemeente

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%. Samenvatting gezondheidsbeleving, 2015 Het Internet Panel (DIP) is in maart 2015 benaderd over het onderwerp gezondheidsbeleving. De GGD doet elke 4 onderzoek naar de gezondheid van bewoners. Dit doen

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Armoedemonitor Feiten en cijfers over armoede in de gemeente s-hertogenbosch

Armoedemonitor Feiten en cijfers over armoede in de gemeente s-hertogenbosch Armoedemonitor 2016 Feiten en cijfers over armoede in de gemeente Afdeling Onderzoek en Statistiek Oktober 2016 Samenvatting Dit rapport geeft een beeld van de armoede in de gemeente. Het gaat over: de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Digipanel schuldenproblematiek

Digipanel schuldenproblematiek Digipanel schuldenproblematiek Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 2018 Samenvatting Eind 2017 zijn door de gemeenteraad van s-hertogenbosch de kaders voor het voorkomen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Digipanel over: de huidige en toekomstige kermisvoorziening

Digipanel over: de huidige en toekomstige kermisvoorziening Digipanel over: de huidige en toekomstige kermisvoorziening O&S s-hertogenbosch Nov 2006 Het Bossche Digipanel over de huidige en toekomstige kermisvoorziening Inleiding Ten behoeve van het besluitvormingsproces

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

Netwerk Buurtdemocratie MVO Historische en demografische achtergrond informatie Muntel, Vliert, Orthenpoort.

Netwerk Buurtdemocratie MVO Historische en demografische achtergrond informatie Muntel, Vliert, Orthenpoort. Netwerk Buurtdemocratie MVO Historische en demografische achtergrond informatie Muntel, Vliert, Orthenpoort. Inleiding Vanaf 1 januari 2016 zijn de bewoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018 Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel augustus 2018 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Onderzoeksresultaten 4. Conclusie en aanbevelingen 3 4 5 6 18

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Welzijn en Gezondheid. Oordeel bewoners 2008

Ontwikkelingen in Welzijn en Gezondheid. Oordeel bewoners 2008 Ontwikkelingen in Welzijn en Gezondheid Oordeel bewoners 2008 Afdeling O&S Maart 2008 Samenvatting Onderzoek In het najaar van 2008 is de vijfde keer onderzoek gedaan naar welzijn en gezondheid, onder

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Jeugd. 3.1 Inleiding

Hoofdstuk 3. Jeugd. 3.1 Inleiding Hoofdstuk 3 Jeugd Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Dorine Collard 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 VeiligheidNL, Amsterdam 3.1

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Ontwikkeling wijken en buurten op zich

Ontwikkeling wijken en buurten op zich Ontwikkeling wijken en buurten op zich In deze bijlage presenteren we hoe wijken en buurten zich in 2018 hebben ontwikkeld ten opzichte van 2016. Per aspect, thema en totaalscore. Het verschil met de 14

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Aanvullende module Leefstijlmonitor Bewegen en Ongevallen 2015

Aanvullende module Leefstijlmonitor Bewegen en Ongevallen 2015 Aanvullende module Leefstijlmonitor Bewegen en Ongevallen 2015 Vergelijking met de Gezondheidsenquête Auteurs: Christianne Hupkens (CBS) Marieke Hiemstra (RIVM) Ellen de Hollander (RIVM) De Gezondheidsenquête

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Monitor armoede en schulden. gemeente s-hertogenbosch. Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2018

Monitor armoede en schulden. gemeente s-hertogenbosch. Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2018 Monitor armoede en schulden 2018 gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2018 Samenvatting Dit rapport geeft een beeld van armoede en schulden in de gemeente s-hertogenbosch. Het

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Evaluatie preventieadviezen

Evaluatie preventieadviezen Evaluatie preventieadviezen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek November 2017 Samenvatting In de eerste zes maanden van 2017 zijn er door de politie 234 (pogingen tot) woninginbraak

Nadere informatie

Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012

Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012 Evaluatie Zesdaagse Amsterdam 2012 Effecten op de sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 DE SLEUTELBLOEM BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool De

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 PANTA RHEI BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool Panta Rhei.

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Armoedemonitor Feiten en cijfers over armoede in s-hertogenbosch

Armoedemonitor Feiten en cijfers over armoede in s-hertogenbosch Armoedemonitor 2014 Feiten en cijfers over armoede in Afdeling Onderzoek en Statistiek Januari 2014 2 Samenvatting De armoedemonitor 2014 bevat feiten en cijfers over de armoede in. Hoeveel huishoudens

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch

Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch O&S s-hertogenbosch Juli 6 Digipanel over dierenparkjes in s-hertogenbosch Inleiding In zijn als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen de subsidies voor

Nadere informatie