Bewegen en overgewicht in Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewegen en overgewicht in Purmerend"

Transcriptie

1 Bewegen en overgewicht in Purmerend

2 In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Purmersteenweg 42 kamer A2.14 Telefoon Ook op de website: /stadsgegevens Bewegen en overgewicht in Purmerend 2 Gemeente Purmerend, B&I

3 Inhoud Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 6 Samenvatting 6 Inactiviteit 6 Overgewicht 7 Conclusies 8 Aanbevelingen 8 1 Inleiding 10 Aanleiding 10 Probleemstelling 10 Definities: 10 Beantwoording 11 2 Volwassenen 12 Bewegen 12 Beweegnorm en overgewicht, 2008 (%) naar gemeente 12 Bewegen en overgewicht naar wijk, Purmerend 12 Relatie overgewicht en bewegen met achtergrondkenmerken 13 3 Kinderen en jeugd 16 Kinderen 4 t/m 11 jaar 16 Bewegen 16 Overgewicht 18 Relatie tussen overgewicht en bewegen 18 Jongeren van 12 t/m 17 jaar 18 Bewegen en overgewicht in Purmerend 3 Gemeente Purmerend, B&I

4 Bewegen en overgewicht in Purmerend 4 Gemeente Purmerend, B&I

5 Bewegen en overgewicht in Purmerend 5 Gemeente Purmerend, B&I

6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting De Purmerendse sportorganisatie Spurd is bezig met het opzetten van het programma 'bewegen op recept ', bedoeld voor mensen met overgewicht. Zij willen in dit programma inactieve mensen met overgewicht bereiken. In het kader hiervan heeft Spurd behoefte aan informatie over de mate waarin overgewicht en inactiviteit (d.w.z. bewegingsarmoede) voorkomen in Purmerend en aan informatie over de samenhang tussen (niet-) bewegen en (over-)gewicht. Door een analyse van reeds beschikbare gegevens wil Spurd o.a. kunnen bepalen of er een wijk is aan te wijzen waar het best met dit programma kan worden begonnen. Hierna worden de resultaten uit het onderzoek samengevat, in de vorm van antwoorden op de 5 verschillende deelvragen uit deze probleemstelling. 1. In welke mate komt er in Purmerend inactiviteit en overgewicht voor? Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Is er hierin verschil tussen de wijken? 2. Wijkt het vóórkomen van overgewicht en inactiviteit in Purmerend af van de landelijke/ regionale situatie? Inactiviteit Zowel bij de volwassenen als bij de kinderen van 4 t/m 11 jaar behoort 4% tot de inactieven, dat wil zeggen dat zij geen enkele dag in de week de benodigde hoeveelheid beweging hebben. Absoluut gezien betekent dit dat ca personen van 4 jaar en ouder geen enkele dag voldoende bewegen. Bij de volwassenen is hierin geen verschil per wijk. Ook is er geen verschil met andere gemeenten in de regio Waterland. Landelijk referentiemateriaal voor volwassenen is niet voorhanden. Voor kinderen is bekend dat landelijk gezien 10% tot de inactieven behoort (bron: TNO); Purmerend scoort in dit opzicht dus beter. Bij de kinderen is op basis van de beschikbare gegevens niet aan te tonen of er een verschil naar wijk is. Voor 12 t/m 17 jarigen in Purmerend beschikken we niet over gegevens over inactiviteit. Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren uit eenoudergezinnen vaker te weinig bewegen (bron: TNO). In de wijk Wheermolen woont een twee keer zo hoog aantal jongeren in een eenoudergezin (40%) als gemiddeld in Purmerend (20%). Op grond hiervan kan verondersteld worden het percentage inactieve jongeren in Wheermolen hoger zal zijn dan gemiddeld. Beweegnorm De helft van de volwassen Purmerenders voldoet aan de beweegnorm: minimaal 5 dagen per week 30 minuten bewegen. Purmerend wijkt hierin niet af van andere gemeenten in de regio. In Weidevenne voldoen minder volwassenen (43%) aan de beweegnorm, in Centrum en Overwhere voldoen meer mensen dan gemiddeld hieraan (57%). Landelijk referentiemateriaal is niet voorhanden. Van de Purmerendse kinderen voldoet 37% aan de beweegnorm van 5 dagen een uur. 19% beweegt elke dag een uur intensief. Voor zover te beoordelen wijkt de Purmerendse jeugd hierin niet af van het landelijke beeld. Eventuele verschillen naar wijk kunnen niet worden aangetoond op basis van beschikbaar materiaal. Wel kan worden verondersteld Bewegen en overgewicht in Purmerend 6 Gemeente Purmerend, B&I

7 dat Wheermolen negatief afwijkt vanwege het hoge aandeel kinderen in eenoudergezinnen. Overgewicht Bijna de helft van de volwassen Purmerenders heeft overgewicht. Bij 37% is het overgewicht licht tot matig en bij 11% ernstig (obesitas). Absoluut gezien betekent dit dat in Purmerend ca volwassenen overgewicht hebben, waarvan 6800 ernstig (obesitas). Het percentage met overgewicht of obesitas in Purmerend wijkt niet veel af van de andere percentages in de regio Waterland en ook niet van het landelijk gemiddelde van 47%. Voor de kinderen en jongeren zijn de volgende gegevens bekend uit de periodieke gezondheidsonderzoeken van de GGD: 10% van de 5-jarigen, 17% van de 8-jarigen en 16% van de 14-jarigen heeft overgewicht. Uit onderzoek onder 12 t/m 17-jarigen in Purmerend blijkt dat 10% van deze groep overgewicht heeft. De mate waarin overgewicht in Purmerend onder kinderen en jongeren voorkomt, wijkt niet af van landelijke gegevens. 3. Wat is de relatie tussen overgewicht en bewegen? Deze vraag kan alleen worden beantwoord voor de volwassenen in Purmerend. Naarmate men minder beweegt, is men vaker te zwaar en met name veel te zwaar: van degenen die geen enkele dag de beweegnorm halen, heeft 21% obesitas; in de groep die wel deze beweegnorm haalt, geldt dit voor 8%. Toch betekent het halen van de beweegnorm niet dat men geen overgewicht heeft: in de groep die voldoet aan de beweegnorm heeft 60% een gezond gewicht; de overige 40% dus niet. 1% van de Purmerendse volwassenen valt in de categorie inactieven met obesitas. Absoluut gezien gaat het hier om ca 680 volwassenen. 4. Wat is de relatie tussen overgewicht, bewegen en sociaal economische status, zowel bij volwassenen als bij kinderen? Uit het GGD- gezondheidsonderzoek onder volwassenen blijkt dat er een samenhang is tussen overgewicht en opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe vaker overgewicht. Overgewicht komt onder personen met het laagste opleidingsniveau 3,2 keer zo vaak voor als onder personen met het hoogste opleidingsniveau. Uit TNOonderzoek blijkt dat laagopgeleiden een risicogroep vormen op het gebied van te weinig bewegen. Voor overgewicht bij kinderen en jongeren kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld wat de relatie is met het opleidingsniveau. Dit kan voor de 4 t/m 11- jarigen wel wat betreft de beweegnorm: er blijkt echter geen verschil tussen kinderen van ouders met verschillende opleidingsniveaus 5. Volgens de sportnota van de gemeente Purmerend is er in Wheermolen een grote groep inactieven. Waar komt dit gegeven vandaan en klopt het? Idem voor bewegingsarmoede onder vrouwen en allochtonen. De bron van deze gegevens uit de sportnota is onbekend. Zoals we hebben gezien,verschilt het percentage inactieven niet naar wijk. De bevolkingsopbouw van de wijk Wheermolen geeft echter wel aanleiding te veronderstellen dat inactiviteit hier vaker dan gemiddeld voor zou kunnen komen: Wheermolen is een wijk met een hoog percentage laagopgeleiden 54%, tegen 45% in Purmerend. Wheermolen is tevens is de Bewegen en overgewicht in Purmerend 7 Gemeente Purmerend, B&I

8 wijk met het hoogste aandeel niet-westerse allochtonen (22% tegen 14% in Purmerend). Verder wonen in Wheermolen twee keer zoveel jongeren in eenoudergezinnen dan in de rest van Purmerend. Laagopgeleiden, eerstegeneratie allochtonen en jongeren uit eenoudergezinnen zijn een risicogroepen voor te weinig bewegen (Bron: TNO). Voor bewegingsarmoede onder vrouwen in het algemeen is in het omnibusonderzoek geen bewijs gevonden, vrouwen halen juist vaker de beweegnorm dan mannen (55% tegen 47%) en horen minder vaak tot de inactieven (3% tegen 5%) (bron omnibus 2008). Meisjes voldoen wel iets minder vaak aan de beweegnorm dan jongens. Conclusies Voor zover kan worden beoordeeld op grond van beschikbaar materiaal kan worden geconcludeerd dat: - overgewicht in Purmerend niet vaker of minder vaak voorkomt dan elders; - er geen reden is om aan te nemen dat het beweeggedrag van volwassen Purmerenders afwijkt; - Purmerendse kinderen beter scoren op het gebied van bewegen (4% inactief tegen 10% landelijk); - de problematiek voorkomt bij substantiële aantallen Purmerenders: volwassenen met overgewicht waarvan ca met obesitas, 2500 inactieve volwassenen waarvan ca. 680 met obesitas. - er een sterk verband is tussen mate van bewegen en overgewicht, maar dat ook van degenen die wel voldoende bewegen een groot deel te zwaar is; - op basis van risicofactoren voor overgewicht en te weinig bewegen (laag opleidingsniveau, behoren tot de niet-westerse allochtonen, wonen in een eenoudergezin) kan worden aangenomen dat in Wheermolen zowel inactiviteit als overgewicht vaker zullen voorkomen Aanbevelingen - Gezien het feit dat er geen grote verschillen naar wijk zijn, kan een aanpak gericht op het terugdringen van overgewicht via het stimuleren van de mate van bewegen het best op individueel niveau worden ingestoken. Bijvoorbeeld door huisartsen in heel Purmerend hierin een signalerende rol te geven. - Als er toch voor een wijk moet worden gekozen, is Wheermolen de meest logische keus. Hier wonen relatief veel risicogroepen voor overgewicht en te weinig bewegen. - De beschikbare informatie over overgewicht en bewegen en de relatie hiertussen is niet volledig. Voor meer informatie en onderzoek op dit terrein is de GGD- Zaanstreek-Waterland de belangrijkste leverancier. Bewegen en overgewicht in Purmerend 8 Gemeente Purmerend, B&I

9 Bewegen en overgewicht in Purmerend 9 Gemeente Purmerend, B&I

10 Inleiding Aanleiding De nieuwe Purmerendse sportorganisatie Spurd is bezig met het opzetten van de campagne een programma 'bewegen op recept ', bedoeld voor mensen met overgewicht. Zij willen inactieven met overgewicht bereiken. De campagne gaat starten in Overwhere vanuit de HOED (Huisartsen Onder Een Dak). In het kort houdt het programma in dat de huisarts een beweegrecept voorschrijft. Met dit recept en een eigen bijdrage kan de cliënt deelnemen aan een beweegaanbod onder begeleiding van een leefstijladviseur en sportinstructeurs In het kader hiervan bestaat er behoefte aan informatie over de mate waarin overgewicht voorkomt in Purmerend en aan informatie over de samenhang tussen (niet-) bewegen en overgewicht/obesitas. Door een analyse van de beschikbare gegevens wil Spurd o.a. kunnen bepalen of er een wijk is aan te wijzen waar het best met het programma/de campagne kan worden begonnen. Probleemstelling In welke mate komt er in Purmerend inactiviteit en overgewicht voor? Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Is er hierin verschil tussen de wijken? Wijkt het vóórkomen van overgewicht en inactiviteit in Purmerend af van de landelijke/ regionale situatie? Wat is de relatie tussen overgewicht, bewegen en sociaal economische status, zowel bij volwassenen als bij kinderen? Wat is de relatie tussen overgewicht en bewegen? Volgens de sportnota van de Gemeente Purmerend is er in Wheermolen een grote groep inactieven. Waar komt dit gegeven vandaan en klopt het? Idem voor bewegingsarmoede onder vrouwen en allochtonen. Definities: overgewicht: BMI van obesitas (ernstig overgewicht): BMI van 30 of hoger voldoen aan beweegnorm (volwassenen):5 dagen of meer per week een half uur bewegen voldoen aan beweegnorm (kinderen):5 dagen of meer per week een uur bewegen inactiviteit: geen enkele dag van de week voldoen aan de norm gezond bewegen Bewegen en overgewicht in Purmerend 10 Gemeente Purmerend, B&I

11 Beantwoording Voor de beantwoording van deze probleemstelling zal van verschillende bronnen gebruik worden gemaakt: volwassenen: In het regionale omnibusonderzoek 2008 (B&I, gemeente Purmerend) zijn vragen gesteld over bewegen en is gevraagd naar het BMI. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. Tevens zal gebruik worden gemaakt van de gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland 2005 van de GGD. Kinderen 4-11 jaar: In 2007 is door de GGD een enquête gehouden onder (ouders van) 0 t/m 11-jarigen. Hierin is gevraagd naar het BMI en naar mate van bewegen (alleen vanaf 4 jaar). Het onderzoek is nog niet gepubliceerd. Tevens zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO's) van de GGD. De GGD onderzoekt alle kinderen op drie vaste momenten: als ze 5 jaar zijn, als ze 8 jaar zijn (groep 3) en als ze 14 jaar zijn (klas 2). jeugd jaar In 2005 is door de gemeente Purmerend (Onderzoek en statistiek) een onderzoek gehouden onder jongeren van 12 t/m 24 jaar: de Jongerenenquête Purmerend Dit is op dit moment de enige bron van informatie voor deze leeftijdsgroep. Alleen voor de tweedeklassers (ca. 14-jarigen) kan op basis van de PGO's van de GGD iets worden gezegd over de mate waarin overgewicht voorkomt. Leeswijzer: De rapportage als volgt ingedeeld: hoofdstuk 2 gaat over bewegen en overgewicht bij volwassenen (18 jaar en ouder) hoofdstuk 3 gaat over bewegen en overgewicht bij kinderen en jeugd (vanaf 4 jaar) Bewegen en overgewicht in Purmerend 11 Gemeente Purmerend, B&I

12 Volwassenen Bewegen Volgens de Norm Gezond Bewegen dienen mensen minimaal 5 dagen in de week 30 minuten te besteden aan sport en bewegen. Het gaat om inspanningen als lopen, fietsen, sporten, tuinieren en zwaar lichamelijk of huishoudelijk werk. Mensen die geen enkele dag in de week op deze manier 30 minuten bewegen, rekenen we tot de inactieven. Van de inwoners van Purmerend van 18 jaar en ouder voldoet in 2008 de helft aan de norm gezond bewegen. Dit percentage wijkt niet veel af van dat van de overige gemeenten in de regio. Het percentage inactieve volwassenen, d.w.z. zij die geen enkele dag in de week minstens 30 minuten bewegen, bedraagt in Purmerend 4%. Er is hierin geen verschil tussen de Waterlandse gemeenten. Absoluut gezien gaat het in Purmerend om ca 2500 inactieve volwassenen. Beweegnorm en overgewicht, 2008 (%) naar gemeente Beemster Edam- Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Zeevang % dat voldoet aan beweegnorm % met overgewicht Bron: Regionaal omnibusonderzoek 2008 Overgewicht Aan de respondenten van omnibus 2008 is gevraagd om lengte en gewicht op te schrijven. Aan de hand hiervan kan de zogenaamde Body-Mass index (BMI) worden berekend, die aangeeft of sprake is van overgewicht of ondergewicht. Volgens deze berekening heeft bijna de helft van de Purmerendse volwassenen overgewicht. Bij 37% is het overgewicht licht tot matig en bij 11% ernstig (obesitas). Verder heeft 1% ondergewicht en 51% een normaal gewicht. Het percentage met overgewicht in Purmerend wijkt niet veel af van de andere percentages in de regio en ook niet van het landelijk gemiddelde van 47% (bron CBS). Absoluut gezien betekent dit dat in Purmerend ca volwassenen overgewicht hebben, waarvan 6800 ernstig (obesitas). Bewegen en overgewicht naar wijk, Purmerend In de Purmer-Noord en het Centrum is het percentage met overgewicht iets hoger dan gemiddeld. In Weidevenne en Overwhere is het iets lager dan gemiddeld. Bewegen en overgewicht in Purmerend 12 Gemeente Purmerend, B&I

13 Juist in Weidevenne, de wijk met de jongste bevolking, is het percentage dat aan de beweegnorm voldoet het laagst. In de wijken Centrum en Overwhere, waar gemiddeld de oudste bewoners wonen, is het percentage dat voldoende beweegt het hoogst. Het percentage inactieve volwassenen verschilt niet naar wijk. Gezondheid, beperkingen, beweegnorm en overgewicht per wijk, 2008 (%) naar wijk Gors Centrum Overwhere Wheermolen Purmer- Noord Purmer- Zuid Weidevenne % dat voldoet aan beweegnorm % met overgewicht Bron: Regionaal omnibusonderzoek 2008 Een van de vragen uit de probleemstelling luidt: Volgens de sportnota van de gemeente Purmerend is er in Wheermolen een grote groep inactieven. Waar komt dit gegeven vandaan en klopt het? Idem voor bewegingsarmoede onder vrouwen en allochtonen. De bron van deze gegevens uit de sportnota is onbekend. Zoals we hebben gezien, is er in Wheermolen geen sprake van een hoger percentage inactieven. De bevolkingsopbouw van de wijk Wheermolen geeft echter wel aanleiding te veronderstellen dat inactiviteit hier vaker dan gemiddeld voor zou kunnen komen: Wheermolen is een wijk met een hoog percentage laagopgeleiden 54%, tegen 45% in Purmerend. In de volgende paragraaf is te lezen dat de mate van bewegen sterk samenhangt met het opleidingsniveau. Overigens is ook in Centrum en Purmer-Noord het aandeel laagopgeleiden relatief hoog (52% en 54%). Wheermolen is tevens is het de wijk met het hoogste aandeel niet-westerse allochtonen (22%) tegen 14% in Purmerend). Voor bewegingsarmoede onder vrouwen in het algemeen is in het omnibusonderzoek geen bewijs gevonden, vrouwen halen juist vaker de beweegnorm dan mannen (55% tegen 47%) en horen minder vaak tot de inactieven (3% tegen 5%) (bron omnibus 2008). Relatie overgewicht en bewegen met achtergrondkenmerken Voor de beschrijving van de relatie van overgewicht met achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau wordt gebruik gemaakt van de gezondheidsenquête van de GGD. Voor de relatie van deze kenmerken met bewegen wordt gebruik gemaakt van het trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007 van TNO. Overgewicht en achtergrondkenmerken De mate waarin overgewicht bij volwassenen voorkomt, stijgt sterk met de leeftijd. In de leeftijdscategorie jaar komt overgewicht 4 keer zo vaak voor als in de groep jaar. Vrouwen lijden 1,8 keer zo vaak aan overgewicht als mannen. Ook is er een samenhang met opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe vaker overgewicht. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben 3,2 keer zo vaak overgewicht als mensen met een hoog opleidingsniveau. (Bron: GGDgezondheidsenquête 2005). Bewegen en overgewicht in Purmerend 13 Gemeente Purmerend, B&I

14 Bewegen en achtergrondkenmerken Uit onderzoek van TNO blijkt een samenhang tussen achtergrondkenmerken als opleidingsniveau, huishoudensamenstelling en etnische achtergrond enerzijds en mate van bewegen anderzijds. Uit dit rapport komen de volgende risicogroepen voor te weinig beweging naar voren: jongeren uit eenoudergezinnen, laagopgeleiden, eerste generatie allochtonen in het algemeen en allochtonen met een Turkse achtergrond in het bijzonder Nederlanders tussen de 15 en 79 jaar bewegen gemiddeld 10,0 uur per week met ten minste matig-intensieve inspanning (eventuele beweging op het werk niet meegerekend). Het grootste aandeel wordt geleverd door wandelen en fietsen als transportmiddel (5,8 uur). Er bestaan grote verschillen in tijd besteed aan bewegen naar sociaaldemografische achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en huishoudsamenstelling. Een opvallende bevinding is dat jongeren uit eenoudergezinnen minder fietsen en wandelen voor transport dan jongeren uit tweeoudergezinnen, maar dat ze wel meer matig-intensieve huishoudelijke klussen verrichten. Uitsplitsing naar sociaal-economische kenmerken laat zien dat laagopgeleiden in totaal gemiddeld twee uur minder tijd per week bewegen en ook significant vaker helemaal niet sporten dan hoogopgeleiden. Inkomensverschillen zijn alleen significant met betrekking tot huishoudelijk werk: de midden-inkomensgroep spendeert significant meer tijd aan matig intensief huishoudelijk werk dan de laagste en hogere inkomensgroepen. Ook sociaal-culturele achtergrond, gemeten als etniciteit, vertoont een duidelijk verband met bewegen. Zowel Turken, Marokkanen, als 1e gen. Antillianen, Surinamers voldoen minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan autochtone Nederlanders en 2e gen. Antillianen. Wanneer gecorrigeerd wordt voor sociaaldemografische en sociaal-economische factoren en voor eerste- en tweedegeneratieverschillen, dan vallen deze verschillen in beweeggedrag tussen de tweede generatie Marokkanen en Surinamers en autochtonen weg. De resultaten uit dit hoofdstuk laten zien dat onder de Nederlandse bevolking grote verschillen in beweeggedrag bestaan naar achtergrondkenmerken. Risicogroepen voor weinig beweging (.) zijn jongeren uit eenoudergezinnen, laagopgeleiden, eerstegeneratie allochtonen in het algemeen en allochtonen met een Turkse achtergrond in het bijzonder. bron: Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007, TNO. Samenhang tussen bewegen en overgewicht Door middel van een analyse op het omnibusbestand 2008 is de samenhang tussen de mate van bewegen en overgewicht onderzocht. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het gehele bestand voor de regio. Uitspraken voor Purmerend afzonderlijk zijn voor deze analyse niet mogelijk gezien de kleine aantallen inactieven/obesen in de steekproef. In de onderstaande grafiek is te zien wat het verband is tussen overgewicht en mate van bewegen. Naarmate men minder beweegt is men vaker te zwaar: van degenen die geen enkele dag de beweegnorm halen, is 21% veel te zwaar; in de groep die wel deze beweegnorm haalt is 8% veel te zwaar. Toch betekent het halen van de beweegnorm nog lang niet dat men geen overgewicht heeft: in de groep die deze norm haalt heeft 60% een gezond gewicht; de overige 40% dus niet. Bewegen en overgewicht in Purmerend 14 Gemeente Purmerend, B&I

15 Relatie tussen bewegen en overgewicht; regio Waterland 100% 90% 21% 11% 8% 80% 70% 38% 33% 60% 50% 40% 39% obesitas overgewicht geen overgewicht 30% 20% 40% 52% 59% 10% 0% geen enkele dag 1t/m 4 dagen 5 t/m 7 dagen aantal dagen 30 minuten bewegen bron: omnibus 2008 Gemeente Purmerend en waterlandse gemeenten 1% van de Purmerendse volwassenen valt in de categorie inactieven met obesitas. Absoluut gezien gaat het hier om ca 680 volwassenen. Omdat in de vorige paragraaf is gebleken dat met name opleidingsniveau een samenhang vertoont met zowel overgewicht als de mate van bewegen, is de analyse nogmaals gedaan voor de drie opleidingsniveaus. Zie onderstaande grafiek. 70% % mensen met overgewicht (BMI>25) naar opleidingsniveau en mate van voldoen aan beweegnorm bevolking regio Waterland % met overgewicht 60% 50% 40% 30% 20% 62% 51% 46% 58% 54% 47% 46% 40% 32% aantal dagen een uur per dag bewegen geen enkele dag 1t/m 4 dagen 5 t/m 7 dagen 10% 0% laag midden hoog opleidingsniveau de dikke lijn is het gemiddelde % met overgewicht voor de hele regiopopulatie (46%) Bron: regionale omnibus Purmerend en regiogemeenten, 2008 Binnen elk opleidingsniveau zien we dat overgewicht vaker voorkomt naarmate men minder beweegt. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, is het percentage waarvoor dit geldt echter lager. Zo heeft van de inactieve lager opgeleiden 62% overgewicht terwijl dit bij de hoger opgeleiden inactieven 54% is. Bewegen en overgewicht in Purmerend 15 Gemeente Purmerend, B&I

16 Kinderen en jeugd Kinderen 4 t/m 11 jaar Bewegen In de GGD-enquête onder( ouders van) 0 t/m 11-jarigen is gevraagd of kinderen vanaf 4 jaar voldoen aan de beweegnorm. De vraag luidde als volgt: Op gemiddeld hoeveel dagen in de week is uw kind, alles bij elkaar, ten minste een uur bezig met fietsen, sporten en/of andere inspannende activiteiten? De GGD houdt als beweegnorm aan dat kinderen elke dag minstens een uur bewegen, in het kader van dit onderzoek hebben we gekozen voor een ruimere definitie: 5 dagen of meer per week een uur bewegen In de onderstaande tabel is te zien hoe deze vraag is beantwoord. Hoeveel dagen in de week beweegt uw kind minstens een uur intensief? kinderen 4 t/m 11 jaar aantal dagen per week % Bijna nooit 4% 1 8% 2 13% 3 21% 4 17% 5 12% 6 6% 7 19% totaal 100% bron: GGD, Enquête 0 t/m 11-jarigen Zaanstreek-Waterland % van de kinderen van 4 t/m 11 jaar kan worden gerekend tot de inactieven : zij bewegen bijna nooit minimaal een uur per dag. 37% van de kinderen voldoet aan de beweegnorm van 5 dagen in de week. Een op de vijf kinderen beweegt elke dag minstens een uur intensief. De grootste groep doet tussen de 1 en 4 dagen per week aan een uur intensief bewegen. Volgens een onderzoek van TNO over de periode behoorde landelijk gezien 10% van de kinderen van 4 t/m 11 jaar tot de inactieven; Purmerend scoort wat dit betreft beter dan gemiddeld. De gegevens over het voldoen aan de beweegnorm zijn lastig te vergelijken. Voor zover te beoordelen, wijkt de Purmerendse jeugd hierin niet af van het landelijke beeld. Bewegen en overgewicht in Purmerend 16 Gemeente Purmerend, B&I

17 Samenhang met achtergrondkenmerken Er is geen verschil naar leeftijd in de mate waarin kinderen van 4 t/m 11 jaar bewegen. Jongens voldoen vaker aan de beweegnorm dan meisjes: 42% van de jongens en 31% van de meisjes beweegt voldoende gezien de beweegnorm. Jongens en meisjes behoren echter even vaak tot de inactieven. Mate waarin Purmerendse kinderen van 4 t/m 11 jaar voldoen aan beweegnorm (5 dagen of meer per week minstens 1 uur bewegen) voldoet aan beweegnorm 37% inactief 4% beweegt 1 t/m 4 dagen een uur per dag 59% Allochtone kinderen bewegen vaker te weinig dan autochtone kinderen: 9% behoort tot de inactieven. Ook voldoen zij minder vaak aan de beweegnorm (29% van hen, tegen 37% van de autochtone kinderen). Zie onderstaande tabel. Mate waarin Purmerendse kinderen van 4 t/m 11 jaar voldoen aan beweegnorm; naar culturele achtergrond (5 dagen of meer per week minstens 1 uur bewegen) autochtoon allochtoon totaal inactief 3% 9% 4% beweegt 1 t/m 4 dagen een uur per dag 58% 62% 59% voldoet aan beweegnorm 39% 29% 37% totaal 100% 100% 100% Wat betreft het voldoen aan de beweegnorm van 7 dagen is er geen verschil tussen kinderen van ouders met verschillende opleidingsniveaus. Bron:GGD factsheet 0-11-jarigen onderzoek Verdere uitsplitsingen (bijvoorbeeld voor allochtone meisjes) zijn in verband met het aantal kinderen in de steekproef niet mogelijk. Ook uitsplitsingen naar wijk zijn niet mogelijk wegens de omvang van de steekproef. Bewegen en overgewicht in Purmerend 17 Gemeente Purmerend, B&I

18 Overgewicht In de GGD-enquête onder( ouders van) 0 t/m 11-jarigen is gevraagd, lengte en gewicht van hun kind in te vullen. Het doel hiervan was het berekenen van de Body Mass Index. De gegevens uit de enquête bleken echter te onbetrouwbaar om te gebruiken. Een andere bron die kan worden gebruikt, zijn de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO's) van de GGD. Tijdens deze onderzoeken, waarin een arts van de GGD elk kind persoonlijk ziet, worden lengte en gewicht van gemeten. De kinderen worden op drie momenten opgeroepen: als ze 5 jaar zijn, als ze in groep 7 zitten (ca. 8 jaar) en als ze in klas twee van het voortgezet onderwijs zitten (ca. 14 jaar). Uit deze PGO's blijkt dat 10% van de 5-jarigen, 17% van de 8-jarigen en 16% van de 14- jarigen te zwaar is. Purmerend wijkt hierin niet af van de regio Zaanstreek-Waterland. Volgens de inschatting van de GGD ligt het percentage kinderen met overgewicht in de regio Zaanstreek-Waterland ook niet hoger dan landelijk. Percentage kinderen en jongeren met overgewicht regio Zaanstreek-Waterland jarigen 8-jarigen 14-jarigen jongens 8,0 17,3 16,5 meisjes 12,5 17,2 14,6 totaal 10,3 17,3 15,6 bron Periodieke Gezondheidsonderzoeken, GGD Zaanstreek-Waterland, 2007 Relatie tussen overgewicht en bewegen De gegevens over de relatie tussen overgewicht en bewegen bij kinderen moeten door de GGD Zaanstreek-Waterland nog worden geanalyseerd. Jongeren van 12 t/m 17 jaar Voor de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar kunnen we alleen beschikken over de gegevens uit de Purmerendse Jongerenenquête Hieruit blijkt dat 10% van de 12 t/m 17-jarigen overgewicht of obesitas heeft. Dit percentage wijkt niet af van dat in andere regio's. Over de mate waarin jongeren in deze leeftijdsgroep voldoende bewegen, zijn momenteel geen gegevens bekend uit specifiek Purmerends onderzoek. Uit het eerder geciteerde TNO-onderzoek is gebleken dat jongeren uit eenoudergezinnen een risicogroep zijn voor te weinig bewegen. De wijk Wheermolen kent een relatief hoog percentage eenoudergezinnen: 12% tegen 8% gemiddeld in Purmerend. Kijken we naar het aantal jongeren van 12 t/m 17 jaar dat in eenoudergezinnen leeft, dan blijkt dit in Wheermolen zelfs 2 keer zo hoog te zijn als in overig Purmerend (40% tegen 21%). Ook in Overwhere ligt het percentage 12 t/m 17-jarigen in eenoudergezinnen relatief hoog (30%). Hier zou de bewegingsarmoede onder jongeren dus hoger kunnen zijn dan in de rest van Purmerend. Bewegen en overgewicht in Purmerend 18 Gemeente Purmerend, B&I

19 Bewegen en overgewicht in Purmerend 19 Gemeente Purmerend, B&I

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid in opdracht van NISB Remko van den Dool Agnes Elling Mulier Instituut Utrecht, februari 2012 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Purmerend

Tabellenboek Gemeente Purmerend Tabellenboek Gemeente Purmerend 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Factsheet Overgewicht in Utrecht

Factsheet Overgewicht in Utrecht Factsheet Overgewicht in Utrecht Feiten en cijfers Bijlage bij de brochure Gezond Gewicht in uitvoering www.utrecht.nl/gggd Gezond gewicht in Utrecht Leeswijzer Deze factsheet vormt een bijlage bij de

Nadere informatie

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Martine Mol en Jannes de Vries Een hoge werkdruk onder werknemers komt vooral voor

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Tabel 1.1 Kerncijfers sociaal-economische trends 1995 2000 2003 2005 2007 Bevolking (x 1 mln)

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding Overgewicht 2-4 jaar JGZ-Organisatie: Yunio, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid (DD JGZ) voor

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Wmo-monitor Purmerend 2008

Wmo-monitor Purmerend 2008 Wmo-monitor Purmerend 2008 Colofon In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Purmerend Uitgave van: en Informatiemanagement Bert Mentink Augustus 2008 Verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Pensioenleeftijd niet vaak 65

Pensioenleeftijd niet vaak 65 Pensioenleeftijd niet vaak 65 Jan-Willem Bruggink In de periode 21-23 stopten jaarlijks ongeveer 6 duizend mensen met werken om met pensioen te gaan. In bijna zeven van de tien gevallen waren dit mannen.

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Barendrecht Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Albrandswaard Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters

meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters meting 2012 Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters Onderzoek naar de omvang van de groep kwetsbare Oosterhouters Wat is de omvang van de kwetsbare groepen in de wijken en buurten

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

OVERGEWICHT EN OBESITAS

OVERGEWICHT EN OBESITAS Volksgezondheid Instituut Curaçao De Nationale Gezondheidsenquête CURAÇAO Themarapport OVERGEWICHT EN OBESITAS 2013 I. Jansen en S. Verstraeten De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2013 Themarapport

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Purmerend in cijfers 2011. team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement september 2011 PURMEREND IN CIJFERS

Purmerend in cijfers 2011. team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement september 2011 PURMEREND IN CIJFERS Purmerend in cijfers 2011 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement september 2011 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 1 Purmerend in cijfers 2011 COLOFON Purmerend in Cijfers is een uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie