szw Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding"

Transcriptie

1 szw Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages onder Turken en Marokkanen van het Kamerlid Kamp tijdens het overleg met de Tweede Kamer over het minderhedenbeleid van 2 oktober jl. heb ik u nader onderzoek toegezegd. Mede namens Staatssecretaris Hoogervorst doe ik u dit hierbij toekomen. Als eerste onderdeel van dit nader onderzoek is door het CBS een koppeling gemaakt tussen bestanden van de uvi s en gemeentelijke basisadministraties waardoor uitspraken over arbeidsongeschiktheid naar etnische herkomst gedaan kunnen worden. Het CBS heeft op hierover gerapporteerd. Het departement van SZW heeft de cijfers van het CBS geanalyseerd. Deze analyse treft u hierbij aan. Samenvatting De heer Kamp baseerde zijn vragen op een enquête van het SCP en onderzoeksbureau ISEO waaruit bleek dat ongeveer 40% van alle Turkse en Marokkaanse mannen tussen 40 en 65 jaar arbeidsongeschikt was en dat dat percentage 5 keer zo hoog lag als onder Nederlanders, of zelfs 6 keer zo hoog als ook export van uitkeringen in beschouwing werd genomen. De percentages arbeidsongeschiktheid (dus WAO, WAZ en Wajong samen) onder Turkse en Marokkaanse mannen tussen de 40 en 65 jaar liggen inderdaad in de orde van grootte zoals gemeld in de enquête van het SCP en ISEO. De uitspraak dat arbeidsongeschiktheid onder deze groepen 5 6 keer zo vaak voorkomt als onder Nederlanders in dezelfde leeftijdsgroep gaat echter niet op omdat de enquêtes het percentage arbeidsongeschiktheid onder Nederlanders onderschatten. Voor Turkse mannen tussen 40 en 65 jaar komt arbeidsongeschiktheid 2,5 keer zo vaak voor als onder Nederlanders en voor Marokkaanse mannen tussen 40 en 65 jaar ongeveer 2 keer zo vaak. Uit de bestandskoppeling blijkt dat 40% van de in Nederland wonende Turkse mannen tussen 40 en 65 jaar en 32% van de in Nederland wonende Marokkaanse mannen tussen 40 en 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. Onder Nederlanders in dezelfde leeftijdscategorie bedraagt dit percentage 17%. Driekwart van alle uitkeringen die naar het buitenland geëxporteerd worden gaat naar de categorie mannen tussen 40 en 65 jaar. Als deze worden meegeteld stijgen de percentages voor Turken naar 44% en voor Marokkanen naar 36%. Omdat de groepen oudere Turkse en Marokkaanse mannen klein van omvang zijn gaat het in absolute aantallen om een beperkte groep mensen, Turkse mannen tussen 40 en 65 jaar en Marokkaanse mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Onder mannen in de leeftijd van jaar is een zelfde tendens waarneembaar, zij het dat de verschillen veel kleiner en de percentages veel lager zijn. Hier scoren ook de Turkse mannen het hoogst met 5,3% tegen 4,6% voor Marokkaanse mannen en 3% gemiddeld. Ook onder Turkse vrouwen in de leeftijd van jaar komt arbeidsongeschiktheid 2 keer zoveel voor als gemiddeld. Onder Turkse vrouwen is het percentage 21% en het gemiddelde bedraagt 10%. Surinaamse mannen zijn even vaak arbeidsongeschikt als Nederlanders. Surinaamse vrouwen zijn dat 1,5 keer zo vaak. Onder Antillianen echter, liggen zowel bij de mannen als de vrouwen de percentages onder het gemiddelde. 1

2 Ditzelfde geldt voor de groep «niet-westerse allochtonen», die vooral bestaat uit voormalig asielzoekers. Als gekeken wordt naar de duur van de uitkeringen zijn slechts beperkte verschillen waarneembaar. Grofweg is bij zowel Nederlanders, Turken als Marokkanen in de leeftijd van jaar in de helft van de gevallen de uitkeringsduur langer dan 10 jaar en in de helft korter dan 10 jaar. De categorie jaar (dus uitkeringen ontstaan in de periode ) verklaart 30% van de Turkse en Marokkaanse WAO-uitkeringen en 20% van de Nederlandse. Uitkeringen langer dan 15 jaar (dus van voor 1985) komen relatief weer vaker voor onder Nederlanders. Als gekeken wordt naar diagnose zijn nauwelijks verschillen waarneembaar tussen de verschillende etniciteiten. Wel valt op dat de hoofdgroep «psychisch» vaker voorkomt onder jongeren dan onder ouderen en ook wat vaker onder allochtone jongeren dan onder autochtone jongeren. Onder alle minderheden tenslotte, blijkt volledige arbeidsongeschiktheid vaker voor te komen dan gemiddeld. Zowel onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse als Antilliaanse arbeidsongeschikten ligt het percentage volledig afgekeurde arbeidsongeschikten rond de 10% hoger dan onder autochtonen. Nadere beschouwing 1. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar geslacht, leeftijd en etnische herkomst Onder mannen wordt het beeld van de SCP-rapportage duidelijk bevestigd. Onder Turken en Marokkanen liggen de percentages arbeidsongeschikten (WAO, WAZ en Wajong samen, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking) duidelijk hoger dan onder de andere etnische groeperingen. Bijna 40% van de oudere Turken en 32% van de oudere Marokkanen is arbeidsongeschikt. Als rekening gehouden zou worden met export van WAO-uitkeringen naar het buitenland zou het percentage arbeidsongeschikten voor Turken van stijgen tot 44% en voor Marokkanen in dezelfde leeftijdscategorie tot 36%. Tabel 1. Percentages arbeidsongeschikten onder mannen 5,3% 4,6% 2,9% 1,9% 3,0% 3,0% 39,9% 32,4% 16,7% 8,6% 16,6% 16,8% Totaal 14,5% 12,6% 7,8% 3,8% 9,6% 9,5% Onder vrouwen valt direct op dat in de jongere leeftijdscategorie arbeidsongeschiktheid voor de meeste groepen vaker voorkomt dan onder mannen. Opvallend is het hoge arbeidsongeschiktheidspercentage onder Turkse vrouwen, zowel in de oudere als in de jongere leeftijdscategorie. De relatief lage percentages onder de oudere vrouwen wijzen overigens op een lagere participatiegraad. Tabel 2. Percentages arbeidsongeschikten onder vrouwen 7,1% 3,8% 3,7% 2,1% 3,9% 3,8% 21,4% 5,6% 15,4% 8,0% 10,2% 10,4% Totaal 10,6% 4,3% 7,8% 4,0% 7,0% 6,9% 2

3 Als specifiek naar WAO-uitkeringen wordt gekeken kunnen de percentages in de verschillende leeftijdscategorieën uitgedrukt worden als een aantal keer het gemiddelde. Onderstaande tabel geeft deze gedetailleerde uitsplitsing voor mannen: Tabel 3. Percentages WAO-uitkeringen mannen (en aantal keer het gemiddelde) per leeftijdsgroep Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders jaar 2,8% (2,5) 2,6% (2,3) 1,2% (1,1) 0,6% (0,5) 1,0% (1,0) jaar 5,8% (2,8) 5,7% (2,7) 2,0% (1,0) 1,4% (0,7) 1,9% (0,9) jaar 11,1% (3,0) 9,7% (2,6) 4,0% (1,1) 2,5% (0,7) 3,4% (0,9) jaar 18,8% (3,1) 16,0% (2,6) 7,0% (1,1) 4,6% (0,8) 5,7% (0,9) jaar 30,0% (3,0) 25,3% (2,6) 12,2% (1,2) 6,2% (0,6) 9,4% (0,9) jaar 46,1% (3,0) 34,9% (2,3) 19,5% (1,3) 9,4% (0,6) 14,3% (0,9) jaar 56,7% (2,4) 42,3% (1,8) 27,2% (1,2) 12,6% (0,5) 21,1% (0,9) jaar 59,5% (2,0) 44,4% (1,5) 28,5% (0,9) 17,7% (0,6) 27,4% (0,9) Totaal 13,6% (1,7) 11,8% (1,5) 6,3% (0,8) 2,8% (0,4) 7,6% (0,9) De Turkse mannen zijn relatief vaker arbeidsongeschikt in de leeftijdscategorie van jaar (rond de 3 keer vaker dan gemiddeld). De Marokkaanse mannen zijn relatief weer vaker arbeidsongeschikt in de leeftijdscategorie van Overigens is het logisch dat de relatieve verschillen in de hoogste leeftijdsgroepen wat kleiner zijn omdat de percentages in deze categorieën gemiddeld al zo hoog liggen. Tabel 4. Percentages WAO-uitkeringen vrouwen (en aantal keer het gemiddelde) per leeftijdsgroep Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders jaar 6,6% (2,5) 4,5% (1,7) 2,2% (0,9) 1,4% (0,5) 2,6% (1,0) jaar 10,2% (2,6) 5,1% (1,3) 4,0% (1,0) 2,2% (0,6) 3,8% (1,0) jaar 14,5% (3,1) 6,0% (1,3) 6,0% (1,3) 3,2% (0,7) 4,5% (1,0) jaar 19,2% (3,3) 6,8% (1,2) 9,2% (1,6) 4,7% (0,8) 5,7% (1,0) jaar 21,4% (2,8) 6,4% (0,8) 12,5% (1,7) 6,8% (0,9) 7,1% (0,9) jaar 23,8% (2,5) 6,7% (0,7) 19,5% (2,0) 10,7% (1,1) 9,0% (0,9) jaar 21,8% (1,7) 4,0% (0,3) 22,7% (1,8) 10,4% (0,8) 11,9% (0,9) jaar 18,9% (1,4) 2,4% (0,2) 22,5% (1,7) 9,9% (0,8) 12,3% (0,9) Totaal 10,0% (1,7) 3,7% (0,6) 7,0% (1,2) 3,3% (0,6) 5,6% (1,0) Bij de Marokkaanse vrouwen valt op dat de jongere leeftijdscategorieën slechter dan gemiddeld scoren en de hogere leeftijdscategorieën beter dan gemiddeld. De lagere arbeidsparticipatie in de hogere leeftijdscategorieën kan hier een rol spelen. 2. WAO-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst en uitkeringsduur Bij de WAO-uitkeringen is een uitsplitsing gemaakt naar uitkeringsduur. WAZ en Wajong zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze regelingen resp. een afwijkende opbouw van uitkeringsduur en een afwijkende opbouw van populatie hebben. Deze resultaten zijn alleen getabelleerd voor de oudere leeftijdscategorie () omdat de onderverdeling voor de jongere leeftijdscategorie voor alle etniciteiten sterk geconcentreerd was in de recentere uitkeringen. Tevens is de Antilliaanse bevolkingsgroep in deze analyse buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe aantallen arbeidsongeschikten in die groep. 3

4 Tabel 5. Verdeling mannen in WAO naar uitkeringsduur 0 2 jaar 8% 9% 15% 11% 11% 2 10 jaar 45% 41% 45% 43% 43% jaar 32% 29% 19% 19% 20% > 15 jaar 15% 21% 21% 27% 26% Opvallend is dat onder de Turkse en Marokkaanse mannen relatief vaak uitkeringen van jaar oud (dus uit de periode ) voorkomen. Onder Nederlanders komen daarentegen uitkeringen ouder dan 15 jaar weer relatief vaak voor. Er blijkt dus geen sprake te zijn van de doorwerking van een tijdelijke toestroom van specifieke etnische groeperingen als gevolg van de massa-ontslagen in de jaren tachtig. Dit werd wel geopperd als verklaring voor de relatief hoge percentages bij bepaalde groepen. Onder vrouwen is duidelijk te zien dat bij alle groepen het zwaartepunt ligt bij nieuwere uitkeringen. Er zijn geen grote verschillen tussen de verschillende groepen aan te wijzen. Tabel 6. Verdeling vrouwen in WAO naar uitkeringsduur 0 2 jaar 14% 22% 20% 16% 16% 2 10 jaar 48% 48% 48% 48% 48% jaar 26% 18% 18% 18% 18% > 15 jaar 12% 12% 14% 18% 18% 3. WAO-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst en diagnose Bij de WAO-uitkeringen is eveneens een uitsplitsing gemaakt naar diagnose. WAZ en Wajong zijn hierbij opnieuw buiten beschouwing gelaten, omdat beide regelingen een zeer afwijkende verdeling over diagnosegroepen hebben. Opnieuw is de Antilliaanse bevolkingsgroep in deze analyse buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe aantallen arbeidsongeschikten in die groep. Tabel 7. Verdeling mannen in WAO naar diagnose bewegingsapp. 31% 23% 20% 34% 32% psychisch 41% 46% 44% 35% 37% overig 28% 31% 36% 31% 31% bewegingsapp. 36% 35% 26% 36% 35% psychisch 23% 26% 32% 27% 27% overig 41% 39% 42% 37% 38% Voor alle groepen blijkt dat de diagnose «psychisch» in de jongere leeftijdscategorie een prominentere plaats inneemt dan in de oudere leeftijdscategorie. Allochtonen onder de 40 jaar worden wat vaker om psychische redenen afgekeurd dan autochtonen onder de 40 jaar. Dit beeld geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen. 4

5 Tabel 8. Verdeling vrouwen in WAO naar diagnose bewegingsapp. 19% 16% 15% 23% 22% psychisch 49% 44% 41% 38% 39% overig 32% 40% 44% 39% 38% bewegingsapp. 26% 28% 22% 29% 29% psychisch 39% 35% 38% 34% 34% overig 35% 37% 40% 37% 37% 4. WAO-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst en mate van arbeidsongeschiktheid Een opmerkelijk verschil blijkt zowel voor oudere als jongere allochtonen in mate van arbeidsongeschiktheid. Voor zowel Turken, Marokkanen als Surinamers blijkt volledige arbeidsongeschiktheid vaker voor te komen dan onder Nederlanders. Dit wijst op een keuringssystematiek die voor deze groepen een grotere kans geeft op volledige arbeidsongeschiktheid. Ook hier is de Antilliaanse bevolkingsgroep in deze analyse buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe aantallen arbeidsongeschikten in die groep. Tabel 9. Verdeling mannen in de WAO naar mate van arbeidsongeschiktheid volledig 72% 80% 74% 62% 65% gedeeltelijk 28% 20% 26% 38% 35% volledig 75% 76% 74% 64% 66% gedeeltelijk 25% 24% 26% 36% 34% Bij vrouwen is weer dezelfde tendens te zien, met uitzondering van de groep Surinaamse vrouwen die even vaak geheel dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt is als de groep Nederlandse vrouwen. Tabel 10. Verdeling vrouwen in de WAO naar mate van arbeidsongeschiktheid volledig 87% 89% 74% 71% 73% gedeeltelijk 13% 11% 26% 29% 27% volledig 92% 89% 78% 79% 79% gedeeltelijk 8% 11% 22% 21% 21% 5. Overige analyses Verschillende andere analyses hebben geen opvallende verschillen opgeleverd. Zo is onderzocht of er ontwikkelingen waarneembaar zijn in diagnoses in de tijd. Het blijkt dat voor alle etnische groeperingen er een beperkte verschuiving heeft plaatsgevonden in diagnose, zowel bij mannen als bij vrouwen. De diagnose «psychisch» komt bij nieuwere uitkeringen (minder dan 10 jaar) relatief wat vaker voor dan bij oudere uitkeringen (10 jaar of meer). Dit geldt echter voor alle etnische groeperingen in ongeveer gelijke mate. 5

6 Ook heeft het CBS een uitsplitsing gemaakt van de WAO-uitkeringen naar voormalige werknemers in het bedrijfsleven en voormalige ambtenaren. Hieruit blijkt dat van de autochtone WAO ers een hoger percentage een verleden als ambtenaar heeft dan van alle groepen allochtone WAO ers. Dit is met name duidelijk onder de mensen ouder dan 40 jaar. Waarschijnlijk komt dit echter voornamelijk doordat (met name in het verleden) allochtonen relatief vaker als werknemer in het bedrijfsleven werkzaam zijn geweest dan als ambtenaar. Hierover zijn geen betrouwbare referentiecijfers beschikbaar zodat over dit onderwerp geen duidelijke conclusie getrokken kan worden. Tenslotte is nog gekeken naar het effect van export van uitkeringen naar het buitenland. Het Lisv registreert uitkeringen die naar het buitenland geëxporteerd worden, maar deze kunnen natuurlijk niet gekoppeld worden aan de gemeentelijke basisadministraties zodat geen verdeling naar etnische herkomst gemaakt kan worden. Wel kunnen deze uitkeringen naar leeftijd en geslacht uitgesplitst worden. Dan blijkt dat 95% van de geëxporteerde uitkeringen mensen ouder dan 40 jaar betreft, en dat 80% van de geëxporteerde uitkeringen mannen betreft. 6. Integrale analyse Reeds eerder zijn bestandskoppelingen gemaakt tussen Ww- en Abw-bestanden en gemeentelijke basisadministraties. Samen met de in deze nota beschreven koppeling van Ao-bestanden ontstaat zo een integraal beeld van gebruik van sociale verzekeringen en voorzieningen naar etnische herkomst. De uitkeringsafhankelijkheid blijkt onder mannen het grootst onder de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Er zijn grote verschillen te zien tussen de jongere en oudere leeftijdscategorie. De Antillianen onder de 40 jaar, die nauwelijks arbeidsongeschikt zijn, hebben toch de grootste uitkeringsafhankelijkheid door het grote beroep op de Abw. Onder de oudere Antillianen is echter nauwelijks sprake van verschil met de autochtone Nederlanders. Tabel 11. Beroep op sociale verzekeringen en voorzieningen mannen () Wao/Waz/Wajong 5,3% 4,6% 2,9% 1,9% 3,0% 3,0% Ww 3,6% 2,7% 1,9% 1,5% 0,9% 1,1% Bijstand 8,1% 10,3% 7,3% 14,4% 1,4% 2,6% Totaal 17,0% 17,6% 12,1% 17,8% 5,3% 6,7% Tabel 12. Beroep op sociale verzekeringen en voorzieningen mannen () Wao/Waz/Wajong 39,9% 32,4% 16,7% 8,6% 16,6% 16,8% Ww 5,5% 5,5% 3,6% 4,5% 3,2% 3,4% Bijstand 18,7% 23,8% 12,9% 11,5% 2,1% 3,3% Totaal 64,1% 61,7% 33,2% 24,6% 21,9% 23,5% Onder vrouwen bleek eerder dat met name de Turkse bevolkingsgroep een relatief groot beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen deed. Toch komen de hoogste percentages uitkeringsafhankelijkheid voor onder de Surinamers en Antillianen, met name door een relatief groot beroep op de bijstand. 6

7 Tabel 13. Beroep op sociale verzekeringen en voorzieningen vrouwen () Wao/Waz/Wajong 7,1% 3,8% 3,7% 2,1% 3,9% 3,8% Ww 3,9% 1,6% 2,5% 1,6% 1,6% 1,7% Bijstand 1 8,2% 8,4% 12,9% 20,5% 2,5% 3,7% Totaal 19,2% 13,8% 19,1% 24,2% 8,0% 9,2% 1 De percentages betreffen bijstandsuitkeringen. De percentages bijstandsafhankelijkheid liggen dus hoger, want als een bijstandsuitkering bij een gezin door een van beide partners wordt ontvangen komt er maar 1 uitkering in de statistieken terwijl minstens 2 personen van die uitkering afhankelijk zijn. In de praktijk zal met name het aantal vrouwen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering onderschat worden. Tabel 14. Beroep op sociale verzekeringen en voorzieningen vrouwen () Wao/Waz/Wajong 21,4% 5,6% 15,4% 8,0% 10,2% 10,4% Ww 2,6% 1,1% 3,1% 3,2% 2,2% 2,2% Bijstand 1 8,8% 11,5% 19,0% 26,7% 3,3% 4,2% Totaal 32,8% 18,2% 37,5% 37,9% 15,7% 16,8% 1 De percentages betreffen bijstandsuitkeringen. De percentages bijstandsafhankelijkheid liggen dus hoger, want als een bijstandsuitkering bij een gezin door een van beide partners wordt ontvangen komt er maar 1 uitkering in de statistieken terwijl minstens 2 personen van die uitkering afhankelijk zijn. In de praktijk zal met name het aantal vrouwen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering onderschat worden. 7. Tot slot De bestandskoppeling door het CBS heeft een aantal feiten blootgelegd, die het beeld bevestigen dat geschetst werd in de rapportage van het SCP. Het beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (met name de WAO) is onder bepaalde bevolkingsgroepen veel groter dan gemiddeld. Een eerste analyse van de op grond van dit onderzoek verzamelde gegevens heeft nog geen verklaring kunnen geven voor de constateringen. Wel kunnen verschillende eerder geopperde veronderstellingen verworpen worden op basis van de door het CBS verzamelde data. Zo blijkt er geen sprake te zijn van de doorwerking van een tijdelijke toestroom van specifieke etnische groeperingen als gevolg van de massa-ontslagen in de jaren tachtig. Ook blijken er geen bijzondere verschillen in diagnose te bestaan tussen de verschillende etniciteiten. Het Lisv is momenteel bezig met een epidemiologisch onderzoek naar arbeidsongeschiktheid onder allochtonen. Hierbij kijken de onderzoekers in het bijzonder naar de achtergronden van die arbeidsongeschiktheid. Hier worden factoren als de soort werk en het opleidingsniveau ook in beschouwing genomen. Dit onderzoek zal naar mijn verwachting meer inzicht geven in de achtergronden van de cijfers zoals het CBS die verzameld heeft. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend 7

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Duur van uitkeringssituaties

Duur van uitkeringssituaties Duur van uitkeringssituaties Harry Bierings, Ton van Maanen en John Michiels In september 5 ontvingen 7 duizend personen in de leeftijd van 15 tot 65 een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ruim de helft

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-213 16 oktober 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen stijgt Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-132 15 juli 2003 9.30 uur Na de WW stijgt nu ook de bijstand Het aantal bijstandsuitkeringen is voor het eerst sinds 1997 gestegen. Eind december 2002

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-255 12 december 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen Eind derde kwartaal 2002 werden 184 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige

Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 031.12851.01.04 Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Afdeling Onderwijs Team Monitoring & Bedrijfsvoering Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Verwijderd: Bassischooladv iezen Vraagstelling Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

RIS087173_19-06-2001. Geachte leden van de commissie,

RIS087173_19-06-2001. Geachte leden van de commissie, RIS087173_19-06-2001 Geachte leden van de commissie, In enkele jaren is het aandeel van 65-plussers in de bijstand in Den Haag toegenomen tot 8% van de cliënten. Het betreft met name mensen met een onvolledige

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2008

Armoedemonitor Den Haag 2008 Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Armoedemonitor Den Haag 2008 Nummer 2. oktober 2008 Opgesteld door KWIZ te Groningen in opdracht van

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage B Tabellen en figuren behorend bij hoofdstuk Bijlage C Tabellen en figuren behorend bij hoofdstuk

Bijlagen. Bijlage B Tabellen en figuren behorend bij hoofdstuk Bijlage C Tabellen en figuren behorend bij hoofdstuk Gerda Jehoel-Gijsbers (red.), Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2007. Bijlagen Bijlage B Tabellen

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten Gwen Krul en Judy Moester Het landelijk gemiddelde voor het ziekteverzuim lag in 2002 op 5,3 procent. Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten was in dat jaar

Nadere informatie

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE C.Ergun, M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 17-03-2005 In opdracht van deelgemeente IJsselmonde Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur:

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 Jo nge moeder s in Ro tterdam Stand van zaken 2008 L.P.M. van Dun en J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2008 In opdracht van

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS 2010/11

FEITEN EN CIJFERS 2010/11 FEITEN EN CIJFERS 2010/11 UITKERINGEN SOCIALE ZEKERHEID STIJGING BIJSTAND, WW EN WAJONG, UITKERINGSAFHANKELIJKHEID HOOG IN ARNHEM Na een jarenlange daling stijgt het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2009.

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een of

Documentatierapport Personen met een of Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een of meerdere uitkeringen (UITKDUURTAB) Datum: 08 december 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening T. v. Dijk, E. Oppenhuis, m.m.v. M. Abrahamse en A. Meier Intomart Bestelling:

Nadere informatie

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september 2009) Aanleiding De resultaten van het onderzoek Wel WIA, geen werk? roepen bij de Stichting de vraag op of de

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie