Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016"

Transcriptie

1 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan Van de Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar waren er in 20 gemiddeld.00 werkloos, dit komt neer op,4% van de beroepsbevolking. In 2015 was dit,3%, maar in 2014 was dit nog,3% 1. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt net als in 2015 iets onder het landelijke gemiddelde (,%) al daalde het landelijke gemiddelde van,4% naar,% en bleef de jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk. Deze fact sheet brengt de belangrijkste bevindingen rondom de Amsterdamse jeugdwerkloosheid in beeld door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in te delen in zes groepen. Figuur 1 Belangrijkste bevindingen in jeugdwerkloosheid Amsterdam, 20 Jeugdwerkloosheid Amsterdam blijft gelijk,4% stijging werkloosheid onder jongeren die bijbaan zoeken niet-westerse jongeren ongeacht sniveau vaker werkloos dan autochtonen minder jongeren niet werkzaam, niet werkzoekend & niet in (-2.300) sterke daling werkloosheid onder niet-onderwijs volgende jongeren.00 jongeren werkloos (,4% van de beroepsbevolking) daling werkloosheid onder alle herkomstgroepen minder vaak werkloos dan gemiddeld in Nederland, Rotterdam en Den Haag bijna.000 jongeren meer aan het werk die geen onderwijs meer volgen bron: OIS In 20 waren gemiddeld.00 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Dit komt neer op,4% van de beroepsbevolking. Het aandeel werkloze jongeren is vrijwel gelijk aan 2015 (,3%), in absolute aantallen steeg het aantal werkloze Amsterdamse jongeren met 00. In 2012 was 12,0% van de jongeren werkloos, in 20 werd het hoogste punt van 14,7% bereikt (figuur 2). In 2014 zette de daling in naar,3% en in 2015 was,3% van de jongeren werkloos en nu,4%. In 2015 waren Amsterdamse jongeren voor het eerst sinds lange tijd minder vaak dan gemiddeld in Nederland werkloos (,3% tegenover,4%). Dit was in 20 nog steeds het geval alleen is het verschil nu minder groot doordat het Nederlandse gemiddelde daalde terwijl de jeugdwerkloosheid in Amsterdam op gelijk niveau bleef (,4% tegenover,%). Ook in Rotterdam (%), Den Haag (14,7%) ligt het werkloosheidspercentage

2 2 Figuur 2 Ontwikkeling werkloze jongeren (15-2 jaar) G4 en Nederland, (procenten) % 1,, 15, 14 14,7 14,7, ,0 12,2,,,4,,3,4,, Rotterdam Den Haag Amsterdam Nederland Utrecht hoger dan in Amsterdam. In Utrecht (,0%) is de werkloosheid onder jongeren lager dan in Amsterdam (zie figuur 2). Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een volgen en werkloze jongeren die geen volgen. Dat de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gelijk is gebleven komt doordat meer jongeren op zoek zijn gegaan naar een bijbaan voor naast hun studie. Hierdoor steeg de werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren terwijl de werkloosheid onder de niet onderwijsvolgende jongeren daalde. De werkloosheid onder niet onderwijsvolgende jongeren is in Amsterdam lager dan gemiddeld in Nederland (,% tegenover.3%) terwijl de werkloosheid onder schoolgaande jongeren in Amsterdam juist iets hoger is dan gemiddeld in Nederland (,% tegenover,0%). Wie zijn er werkloos? Jongeren zonder startkwalificatie (%), jongeren met een westerse migratie achtergrond (15%), jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond (%) en jarigen (%) zijn vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Toch was onder al deze groepen het afgelopen jaar sprake van een daling in de werkloosheid. Herkomst en sniveau zijn de belangrijkste voorspellers van jeugdwerkloosheid. Dit was voorgaande jaren ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is % van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover % van de middelbaar opgeleide jongeren en 4% van de hoogopgeleide jongeren (figuur 3). Jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond zijn ongeacht hun sniveau vaker werkloos dan autochtone jongeren. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een verschil 2. Wanneer sniveau en herkomst gecombineerd worden, blijkt net als voorgaande jaren dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond het grootst is bij de hoogopgeleide jongeren. Zo is % van de hoogopgeleide jongeren van niet-westerse herkomst werkloos, tegenover 3% van de hoogopgeleide jongeren van Nederlandse herkomst. In absolute aantallen gaat het echter om een relatief kleine groep, werkloze jongeren zijn hoogopgeleid waarvan 700 met een autochtone achtergrond, 350 met een westerse migratie achtergrond en eveneens 350 met een niet-westerse migratie Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de 15 en 74 jaar die minimaal 1 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die minimaal 1 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die niet werkt en actief op zoek is naar een baan van minimaal 1 uur per week. werkzame beroepsbevolking (4.500) beroepsbevolking (4.300) alle Amsterdamse jongeren (14.000) werkloze beroepsbevolking (.00) niet-beroepsbevolking (41.700)

3 3 Figuur 3 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam, (procenten) jonge mannen 14 jonge vrouwen jaar jaar 7 Nederlands 7 westers 15 niet-westers 1 laagopgeleid (geen startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoogopgeleid % achtergrond (zie figuur 4). Van de laagopgeleide jongeren (in ongeveer werkloze jongeren) met een niet-westerse migratie achtergrond is % werkloos (2.00 jongeren), tegenover % van de laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond (1.200 jongeren). Onder laagopgeleide jongeren met een autochtone achtergrond was sprake van een kleine stijging in de werkloosheid terwijl onder de laagopgeleide jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond juist sprake was van een kleine daling. Ditzelfde patroon was zichtbaar onder de middelbaar opgeleide jongeren. Onder de hoogopgeleide jongeren daalde de werkloosheid zowel onder de jongeren met een autochtone achtergrond als onder de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond. Figuur 4 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam naar sniveau 20 en ontwikkeling werkloosheid naar herkomst en, (procenten) werkloos werkloos werkloos HOOG OPGELEID MIDDEN OPGELEID LAAG OPGELEID

4 4 Figuur 5 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam naar stadsdeel, 2015 en 20 (procenten) (12%) 5 (%) (%) Werkloze beroepsbevolking Amsterdam:,4% meer dan gemiddeld gemiddeld minder dan gemiddeld (,3%) = werkloosheidspercentage in 2015 (7%) (%) (%) (12%) Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen Hoewel de totale jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk bleef is er binnen de stad sprake van wat verschuivingen in de jeugdwerkloosheid, veelal veroorzaakt door de ontwikkelingen in de werkloosheid onder de onderwijsvolgende versus de niet-onderwijsvolgende jongeren wat doorwerkt in de stadsdelen. In Zuidoost is de jeugdwerkloosheid met % nog steeds het hoogst en iets gestegen ten opzichte van In Nieuw-West (%) en Noord (%) de stadsdelen met een relatief hoge jeugdwerkloosheid in 2015 daalde de jeugdwerkloosheid juist. Ook in West was sprake van een daling (5% werkloos in 20) waardoor de jeugdwerkloosheid daar nu het laagst is. In Centrum (%) en Oost (%) was daarentegen sprake van een stijging. In Zuid bleef de jeugdwerkloosheid met % op gelijk niveau (zie figuur 5). Zes groepen jongeren Om in beeld te krijgen wat de situatie van Amsterdamse jongeren is qua, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen: 1. in (en niet werkzaam of werkzoekend); 2. in en aan het werk; 3. aan het werk en niet in ; 4. werkzoekend en in ; 5. werkzoekend en niet in ;. niet in en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. werkzame beroepsbevolking (4.500) 2. in en aan het werk (51.0) 3. aan het werk en niet in (43.400) alle Amsterdamse jongeren (14.000) beroepsbevolking (4.300) werkloze beroepsbevolking (.00) 4. werkzoekend en in (.00) 5. werkzoekend en niet in (3.200) niet-beroepsbevolking (41.700) niet werkzaam, niet werkzoekend 1. in (3.200). niet in en niet werkend/ -zoekend (5.500) De groepen 1 en behoren niet tot de beroeps bevolking, de groepen 2 t/m 5 wel (zie tabel rechts)de grootste groepen jongeren zijn in en aan het werk (35,0%), aan het werk en niet in (2,7%) en in en niet werkzaam of werkzoekend (24,%) en (tabel ). In is bijna twee derde van de Amsterdamse jongeren in. Verder valt uit tabel op te maken dat de gelijk gebleven werkloosheid wel zorgt voor een toename van het aantal jongeren dat werkzoekend is en in en een daling van het aantal jongeren dat werkzoekend is en niet in. Daarnaast nam het aandeel jongeren dat niet in is en niet werkt of werk zoekt af van 5,4% naar 3,%. Het aantal jongeren dat alleen werkt is zowel absoluut als relatief gezien gestegen.

5 Tabel Jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten en aantallen) abs % abs % abs % 1 in , , , 2 in en aan het werk , , , 3 aan het werk en niet in , , , 4 werkzoekend en in.50, ,.00 4, 5 werkzoekend en niet in , , ,2 niet in en niet werkend/werkzoekend , , , Jeugdwerkloosheid in de G4 Jongeren in Utrecht en Amsterdam hebben ten opzichte van de jongeren in Den Haag en Rotterdam minder moeite om een baan te vinden. Jongeren uit Den Haag en Rotterdam zijn gemiddeld vaker uitsluitend in dan jongeren uit Amsterdam en Utrecht. In Utrecht en in iets mindere mate in Amsterdam zijn jongeren juist vaker in en aan het werk. In Rotterdam (,%) en Den Haag (,5%) zijn relatief veel jongeren werkzoekend en in. In Rotterdam is daarnaast een relatief grote groep werkzoekend en niet in (3,7%), hierdoor komt de totale jeugdwerkloosheid in Rotterdam het hoogst van de vier grote steden uit. In Amsterdam en Utrecht wonen relatief gezien meer studenten met een kleine bijbaan naast hun studie en jongeren die werken en niet in zijn dan in Den Haag en Rotterdam. Hierdoor is de werkloosheid in Amsterdam en Utrecht lager dan in Den Haag en Rotterdam. Tabel 7 Jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit G4 en Nederland, 20 (procenten en aantallen) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland 1 in 24,7 31,2 30,2 24, 23,4 2 in e n aan het werk 41,3 30,2 31,5 34, 35,5 3 aan het werk en niet in 24,1 22,3 1,5 2,7 2,7 4 werkzoekend en in 3,,5, 4, 4,4 5 werkzoekend en niet in 1, 2, 3,7 2,2 2, niet in en niet werkend/werkzoekend 4,1 7,3,5 3, 5, Twee groepen werkloze jongeren: wel en geen onderwijs Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een volgen en werkloze jongeren die geen (meer) volgen. Bij elkaar vormen die de werkloze beroepsbevolking, volgens de internationale definitie van werkloosheid. Van de onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos (tabel ). Onder de onderwijsvolgende jongeren is de werkloosheid gestegen terwijl onder de niet-onderwijsvolgende jongeren de werkloosheid daalde. De problematiek verschilt per groep. Onderwijsvolgende werkzoekende jongeren zoeken relatief vaak naar een kleine baan. Drieënveertig procent hiervan wil minder dan 12 uur per week werken en 40% zoekt werk voor uur per week. Negen procent is op zoek naar een baan van 33 uur of meer per week. De niet onderwijsvolgende jongeren willen vaak (5%) 33 uur of meer werken. Toch is er ook onder deze groep een relatief grote groep (24%) die een relatief kleine baan zoekt (12-24 uur).

6 Tabel Werkzoekende beroepsbevolking (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten en aantallen) absoluut % absoluut % absoluut % onderwijs volgende jongeren.50 14, 5.00,3.00, niet-onderwijsvolgende jongeren 4.50,1 3.00, ,.300,3.200,3.00,4 Ontwikkelingen in het werkloosheidcijfer voor een bepaalde subgroep worden vaak bepaald door ontwikkelingen in de onderwijsvolgende werkzoekende jongeren of de niet-onderwijsvolgende werkzoekende jongeren. Dit is duidelijk terug te zien onder jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond. Onder deze groep is de werkloosheid gedaald ten opzichte van 2015, dit kwam doordat zij makkelijker bijbaantjes vonden (onderwijsvolgende jongeren). De werkloosheid onder jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond die geen onderwijs meer volgen bleef met 21% gelijk en relatief hoog. De sterke stijging in werkloosheid onder de jongeren met een Westerse migratie achtergrond komt doordat de onderwijsvolgende groep vaker op zoek is naar een (bij)baan. Onder jarigen steeg de werkloosheid, dit is zowel onder de onderwijsvolgende jongeren als onder de niet-onderwijsvolgende jongeren terug te zien. Terwijl onder de 23-plussers de werkloosheid alleen onder de groep die nog onderwijs volgt toenam. Figuur Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) naar volgen van onderwijs, Amsterdam, (procenten) Werkloosheid onderwijsvolgende jongeren Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren jonge mannen 14 jonge vrouwen jaar jaar 4 Nederlands 7 westers 1 jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 5 Nederlands 7 westers 5 12 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans 20 v.w. overige niet-westers 15 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans 1 0 v.w. overige niet-westers laagopgeleid middelbaar opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo 7 hoogopgeleid w.v. hbo w.v. wo laagopgeleid middelbaar opgeleid w.v. mbo w.v. havo/vwo hoogopgeleid 4 w.v. hbo w.v. wo ,,3,2,1, %, %

7 Tabel Werkzoekende beroepsbevolking (15-2 jaar) naar aantal uur dat ze willen werken, 20 (procenten) 7 1- uur uur uur 33 uur of meer in en werkzoekend werkzoekend en niet in werkzoekend Ook de ontwikkelingen in werkloosheid naar sniveau worden ook bepaald door het al dan niet volgen van onderwijs. Bij de laagopgeleiden daalde de werkloosheid door een daling in de werkloosheid onder de groep die geen meer volgt. Jongeren zonder startkwalificatie vonden dus makkelijker werk dan eerder jaren. Onder de middelbaar opgeleiden was sprake van een kleine werkloosheidsstijging doordat meer jongeren die nog onderwijs volgen werk zoeken, onder de mbo-afgestudeerden daalde de werkloosheid juist wel. Ook bij de hoogopgeleiden die nog onderwijs volgen steeg de werkloosheid (kleine groep), terwijl onder de afgestudeerde hbo ers en wo ers de werkloosheid al laag was en verder daalde. Figuur Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren (15-2 jaar), Werkloosheidsduur Aan de jongeren die op het moment van ondervragen werkloos waren, is gevraagd hoe lang zij op zoek zijn naar werk. Werkloze jongeren zijn gemiddeld bijna zeven maanden op zoek naar werk, dit is gemiddeld bijna 2 maanden langer dan in 2015 toen werkloze jongeren gemiddeld bijna 5 maanden zochten naar werk (figuur ). Jongeren zijn relatief kort werkloos, de gemiddelde werkloosheidsduur in Amsterdam was 21 maanden in 20. Hoogopgeleide jongeren zijn gemiddeld het kortst werkloos (2,4 maanden), jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld het langst werkloos (,7 maanden). Ook zijn jonge mannen gemiddeld iets langer werkloos (7,1 maanden) dan jonge vrouwen (, maanden). De middelbaar opgeleide jongeren, en dan met name de jongeren met een afgeronde MBO- zoeken relatief lang naar werk (,7 maanden) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen laagopgeleid (geen startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoogopgeleid Nederlands westers niet-westers 2,7 1,7 2,4 2,2 4,1 5,5 4,7,2, 4,,2 7,3 5,1 4, 4,5 3, 4, 5,2 5, 5,4 5,4,3, 7 7 7,1,1,,7,7 Binnen de grote steden zijn er grote verschillen in de werkloosheidsduur van jongeren. In Rotterdam (,2 maanden) en Amsterdam (, maanden) zoeken de werkloze jongeren gemiddeld langer naar werk dan in Den Haag (4, maanden) en Utrecht (4,5 maanden). Het gemiddelde in Nederland is onder jongeren,2 maanden. Een kwart van de Amsterdamse jongeren zoekt al meer dan maanden naar werk. Van de jongeren die geen onderwijs meer volgen zoekt 41% langer dan maanden, van de onderwijsvolgende jongeren zoekt % langer dan maanden.,1 4,, aantal maanden

8 Overige jongeren Voor de jongeren die niet werken, geen volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil 51% wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk. De overige 4% wil en/of kan niet werken om verschillende redenen. Figuur 12 Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren (15-2 jaar) die wel willen werken maar niet actief of niet direct beschikbaar zijn, Amsterdam, 20 (in procenten) jonge mannen 41 jonge vrouwen jaar jaar 45 Hoger opgeleide jongeren willen veel vaker wel werken, maar zoeken even niet actief of zijn nog niet direct beschikbaar (75%) dan middelbaar (5%) of laagopgeleide jongeren (40%). Jongens willen vaker (5%) wel werken dan meisjes (45%). Meisjes met een niet-westerse migratie achtergrond willen minder vaak werken (44%) dan meisjes met een autochtone achtergrond (53%). Nederlands westers niet-westers laagopgeleid middelbaar opgeleid hoogopgeleid meisjes Nederlands 4 meisjes niet-westers 44 jongens Nederlands 5 jongens niet-westers % Tabel Dynamiek binnen leeftijdsgroepen naar arbeidsmarktstatus, meetmoment 1 t.o.v. meetmoment 2, status meetmoment 2 werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking status meetmoment 1 werkzaam 15-2 jaar jaar werkloos 15-2 jaar jaar niet-beroepsbevolking 15-2 jaar jaar

9 Dynamiek in status jongeren Deze monitor jeugdwerkloosheid is gebaseerd op enquêtes onder jongeren die door het CBS en OIS zijn gehouden. OIS heeft de jongeren in 20 één keer benaderd. Het CBS heeft de jongeren meerdere keren in het jaar bevraagd zodat in beeld kan worden gebracht of zij na een paar maanden nog steeds werkloos en/of in zijn of dat zij een andere status hebben gekregen. Zo blijkt dat 1% van de jongeren drie maanden later (meetmoment 2) een andere status heeft. Dit is veel vaker dan onder 27- t/m 54-jarigen (%) en 45-plussers (5%). De meest dynamische groep binnen de jongeren zijn de werklozen (tabel ). Van de werkloze 15- t/m 2-jarigen is drie maanden later 30% nog steeds op zoek naar werk, 44% is aan het werk gegaan en 2% behoort inmiddels tot de niet-beroepsbevolking (bijvoorbeeld omdat zij niet meer actief zoeken). Van de werkloze 27- t/m 44-jarigen is een groter aandeel nog steeds werkloos (45%), evenals bij de 45-plussers (5%). Er hebben ten opzichte van vorig jaar verschuivingen plaatsgevonden in de werkloosheidsdynamiek. Jongeren zijn in de periode vaker aan het werk gegaan drie maanden na de ondervraging dan in Toch is de gemiddelde werkloosheidsduur opgelopen doordat een deel van de jongeren wel langdurig blijft zoeken naar werk. Tabel 14 Verschil in werkloosheidsdynamiek en (procenten) status meetmoment 2 werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking status meetmoment 1 werkloos jaar jaar werkloos jaar jaar

10 Aantal jongeren in de bijstand neemt toe door instroom statushouders Op 1 januari 20 ontvingen 2.0 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar een bijstandsuitkering. Dit is een toename van 12% ten opzichte van januari 20. De toename valt toe te schrijven aan de instroom van statushouders in Amsterdam. Begin 20 ontvingen 35 jonge statushouders een bijstandsuitkering, begin 20 waren dit er 42. Hierdoor stijgt de bijstandsafhankelijkheid van de groep jongeren met een overige niet-westerse migratie achtergrond terwijl onder de andere groepen de bijstand afhankelijkheid juist afneemt. Twee procent van de 15-2 jarige Amsterdammers is afhankelijk van bijstand. Onder de jongeren met een overige niet-westerse achtergrond nam dit toe van 3,7% in 20 naar,3% begin 20. Onder de andere groepen met een niet westerse achtergrond was juist sprake van een daling. Van de jongeren met een Turkse migratie achtergrond is 1,% afhankelijk van bijstand (jan 20 2,2%), van de jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond is 3,7% afhankelijk van bijstand (jan 20 4,4%) en van de jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse migratie achtergrond is 3,2% bijstandsafhankelijk (jan 20 4%). Mede door de instroom van statushouders is ook een verschuiving te zien in de tredes waarin de jongeren vallen. Het aantal in trede twee neemt toe van 34% van de jongeren naar 3% van de jongeren (veel statushouders werden tot juli 20 automatisch in trede twee geplaatst omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen) en het aantal met een onbekende trede neemt eveneens toe (van 5% naar %). Figuur 15 Bijstandsafhankelijkheid naar achtergrondkenmerken, jan jan 20 (procenten) jaar 0,, jaar jonge mannen jonge vrouwen 1, 1, 1, 2,1 22,4 3,2 2, 2,7 0, Nederlands 0, 0, 0, westers 0, 0,5 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans v.w. overige niet-westers 3, 3,7 4,2 2, 2,2 1, 4, 4,4 3,7 4,7 4 3,2 3,4 3,7,3 2 1, %

11 Voetnoten 1 De cijfers voor deze monitor zijn gebaseerd op enquête gegevens. Daarom wordt een corrigerende weging toegepast op de resultaten. Dit jaar is de weegmethode op enkele punten aangepast. Dezelfde aanpassingen zijn doorgevoerd op de data over 2014 waardoor data over 2014 op enkele punten afwijkt van de eerder gepresenteerde data over Meer informatie over de gehanteerde methode is te vinden in het achtergronddocument. 2 Blijkt op basis van een logistische regressie analyse Gebruikte bronnen Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. De belangrijkste bron betreft 3.7 enquêtes over werk en werkloosheid die gedurende 20 zijn afgenomen onder jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar (REB OIS en EBB CBS, bewerking OIS). Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende registratiecijfers: bevolkingscijfers (GBA, januari 20) en uitkeringscijfers (gemeente Amsterdam en CBS, januari 20). Deze fact sheet beschrijft daarmee de werkloze beroepsbevolking over heel 2015 en de geregistreerde werklozen per 1 januari 20. Hierbij geldt dat naarmate de uitsplitsingen gedetailleerder worden de betrouwbaarheidsmarge toeneemt. Naast deze fact sheet verschijnt een achtergronddocument waarin de gehanteerde methode nader beschreven staat. Hierin wordt bovendien dieper ingegaan op een aantal onderwerpen. Colofon Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Telefoon algemeen.ois@amsterdam.nl Opdrachtgevers: Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) Auteur: drs. Idske de Jong

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kerncijfers armoede in Amsterdam

Kerncijfers armoede in Amsterdam - Fact sheet juli 218 18 van de Amsterdamse huishoudens behoorde in 216 tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 12 van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en hebben weinig vermogen. In deze 71.386

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 1/08

Kwartaalrapportage 1/08 Kwartaalrapportage 1/08 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Wie staan er in Amsterdam voor de klas?

Wie staan er in Amsterdam voor de klas? Factsheet januari 2019 Om meer inzicht te krijgen in het lerarentekort brengt (OIS) in opdracht van directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) de situatie wat betreft Amsterdamse docenten in beeld. In deze

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door Vanaf het 1 e kwartaal 2010 is de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar aan het

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013 Jaarrapport integratie 2013 Willem Huijnk Mérove Gijsberts Jaco Dagevos BIJLAGEN Bijlage bij hoofdstuk 2... 2 Bijlage bij hoofdstuk 3... 8 Bijlage bij hoofdstuk 4... 11 Bijlage bij hoofdstuk 5... 14 Bijlage

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Bestuur en Organisatie, redactie gemeentelijke media Projectnummer: 18324 Renske Hoedemaker Laure Michon

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie