Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016"

Transcriptie

1 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan Van de Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar waren er in 20 gemiddeld.00 werkloos, dit komt neer op,4% van de beroepsbevolking. In 2015 was dit,3%, maar in 2014 was dit nog,3% 1. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt net als in 2015 iets onder het landelijke gemiddelde (,%) al daalde het landelijke gemiddelde van,4% naar,% en bleef de jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk. Deze fact sheet brengt de belangrijkste bevindingen rondom de Amsterdamse jeugdwerkloosheid in beeld door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in te delen in zes groepen. Figuur 1 Belangrijkste bevindingen in jeugdwerkloosheid Amsterdam, 20 Jeugdwerkloosheid Amsterdam blijft gelijk,4% stijging werkloosheid onder jongeren die bijbaan zoeken niet-westerse jongeren ongeacht sniveau vaker werkloos dan autochtonen minder jongeren niet werkzaam, niet werkzoekend & niet in (-2.300) sterke daling werkloosheid onder niet-onderwijs volgende jongeren.00 jongeren werkloos (,4% van de beroepsbevolking) daling werkloosheid onder alle herkomstgroepen minder vaak werkloos dan gemiddeld in Nederland, Rotterdam en Den Haag bijna.000 jongeren meer aan het werk die geen onderwijs meer volgen bron: OIS In 20 waren gemiddeld.00 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Dit komt neer op,4% van de beroepsbevolking. Het aandeel werkloze jongeren is vrijwel gelijk aan 2015 (,3%), in absolute aantallen steeg het aantal werkloze Amsterdamse jongeren met 00. In 2012 was 12,0% van de jongeren werkloos, in 20 werd het hoogste punt van 14,7% bereikt (figuur 2). In 2014 zette de daling in naar,3% en in 2015 was,3% van de jongeren werkloos en nu,4%. In 2015 waren Amsterdamse jongeren voor het eerst sinds lange tijd minder vaak dan gemiddeld in Nederland werkloos (,3% tegenover,4%). Dit was in 20 nog steeds het geval alleen is het verschil nu minder groot doordat het Nederlandse gemiddelde daalde terwijl de jeugdwerkloosheid in Amsterdam op gelijk niveau bleef (,4% tegenover,%). Ook in Rotterdam (%), Den Haag (14,7%) ligt het werkloosheidspercentage

2 2 Figuur 2 Ontwikkeling werkloze jongeren (15-2 jaar) G4 en Nederland, (procenten) % 1,, 15, 14 14,7 14,7, ,0 12,2,,,4,,3,4,, Rotterdam Den Haag Amsterdam Nederland Utrecht hoger dan in Amsterdam. In Utrecht (,0%) is de werkloosheid onder jongeren lager dan in Amsterdam (zie figuur 2). Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een volgen en werkloze jongeren die geen volgen. Dat de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gelijk is gebleven komt doordat meer jongeren op zoek zijn gegaan naar een bijbaan voor naast hun studie. Hierdoor steeg de werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren terwijl de werkloosheid onder de niet onderwijsvolgende jongeren daalde. De werkloosheid onder niet onderwijsvolgende jongeren is in Amsterdam lager dan gemiddeld in Nederland (,% tegenover.3%) terwijl de werkloosheid onder schoolgaande jongeren in Amsterdam juist iets hoger is dan gemiddeld in Nederland (,% tegenover,0%). Wie zijn er werkloos? Jongeren zonder startkwalificatie (%), jongeren met een westerse migratie achtergrond (15%), jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond (%) en jarigen (%) zijn vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Toch was onder al deze groepen het afgelopen jaar sprake van een daling in de werkloosheid. Herkomst en sniveau zijn de belangrijkste voorspellers van jeugdwerkloosheid. Dit was voorgaande jaren ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is % van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover % van de middelbaar opgeleide jongeren en 4% van de hoogopgeleide jongeren (figuur 3). Jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond zijn ongeacht hun sniveau vaker werkloos dan autochtone jongeren. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een verschil 2. Wanneer sniveau en herkomst gecombineerd worden, blijkt net als voorgaande jaren dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond het grootst is bij de hoogopgeleide jongeren. Zo is % van de hoogopgeleide jongeren van niet-westerse herkomst werkloos, tegenover 3% van de hoogopgeleide jongeren van Nederlandse herkomst. In absolute aantallen gaat het echter om een relatief kleine groep, werkloze jongeren zijn hoogopgeleid waarvan 700 met een autochtone achtergrond, 350 met een westerse migratie achtergrond en eveneens 350 met een niet-westerse migratie Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de 15 en 74 jaar die minimaal 1 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die minimaal 1 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die niet werkt en actief op zoek is naar een baan van minimaal 1 uur per week. werkzame beroepsbevolking (4.500) beroepsbevolking (4.300) alle Amsterdamse jongeren (14.000) werkloze beroepsbevolking (.00) niet-beroepsbevolking (41.700)

3 3 Figuur 3 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam, (procenten) jonge mannen 14 jonge vrouwen jaar jaar 7 Nederlands 7 westers 15 niet-westers 1 laagopgeleid (geen startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoogopgeleid % achtergrond (zie figuur 4). Van de laagopgeleide jongeren (in ongeveer werkloze jongeren) met een niet-westerse migratie achtergrond is % werkloos (2.00 jongeren), tegenover % van de laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond (1.200 jongeren). Onder laagopgeleide jongeren met een autochtone achtergrond was sprake van een kleine stijging in de werkloosheid terwijl onder de laagopgeleide jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond juist sprake was van een kleine daling. Ditzelfde patroon was zichtbaar onder de middelbaar opgeleide jongeren. Onder de hoogopgeleide jongeren daalde de werkloosheid zowel onder de jongeren met een autochtone achtergrond als onder de jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond. Figuur 4 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam naar sniveau 20 en ontwikkeling werkloosheid naar herkomst en, (procenten) werkloos werkloos werkloos HOOG OPGELEID MIDDEN OPGELEID LAAG OPGELEID

4 4 Figuur 5 Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) Amsterdam naar stadsdeel, 2015 en 20 (procenten) (12%) 5 (%) (%) Werkloze beroepsbevolking Amsterdam:,4% meer dan gemiddeld gemiddeld minder dan gemiddeld (,3%) = werkloosheidspercentage in 2015 (7%) (%) (%) (12%) Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen Hoewel de totale jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk bleef is er binnen de stad sprake van wat verschuivingen in de jeugdwerkloosheid, veelal veroorzaakt door de ontwikkelingen in de werkloosheid onder de onderwijsvolgende versus de niet-onderwijsvolgende jongeren wat doorwerkt in de stadsdelen. In Zuidoost is de jeugdwerkloosheid met % nog steeds het hoogst en iets gestegen ten opzichte van In Nieuw-West (%) en Noord (%) de stadsdelen met een relatief hoge jeugdwerkloosheid in 2015 daalde de jeugdwerkloosheid juist. Ook in West was sprake van een daling (5% werkloos in 20) waardoor de jeugdwerkloosheid daar nu het laagst is. In Centrum (%) en Oost (%) was daarentegen sprake van een stijging. In Zuid bleef de jeugdwerkloosheid met % op gelijk niveau (zie figuur 5). Zes groepen jongeren Om in beeld te krijgen wat de situatie van Amsterdamse jongeren is qua, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen: 1. in (en niet werkzaam of werkzoekend); 2. in en aan het werk; 3. aan het werk en niet in ; 4. werkzoekend en in ; 5. werkzoekend en niet in ;. niet in en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. werkzame beroepsbevolking (4.500) 2. in en aan het werk (51.0) 3. aan het werk en niet in (43.400) alle Amsterdamse jongeren (14.000) beroepsbevolking (4.300) werkloze beroepsbevolking (.00) 4. werkzoekend en in (.00) 5. werkzoekend en niet in (3.200) niet-beroepsbevolking (41.700) niet werkzaam, niet werkzoekend 1. in (3.200). niet in en niet werkend/ -zoekend (5.500) De groepen 1 en behoren niet tot de beroeps bevolking, de groepen 2 t/m 5 wel (zie tabel rechts)de grootste groepen jongeren zijn in en aan het werk (35,0%), aan het werk en niet in (2,7%) en in en niet werkzaam of werkzoekend (24,%) en (tabel ). In is bijna twee derde van de Amsterdamse jongeren in. Verder valt uit tabel op te maken dat de gelijk gebleven werkloosheid wel zorgt voor een toename van het aantal jongeren dat werkzoekend is en in en een daling van het aantal jongeren dat werkzoekend is en niet in. Daarnaast nam het aandeel jongeren dat niet in is en niet werkt of werk zoekt af van 5,4% naar 3,%. Het aantal jongeren dat alleen werkt is zowel absoluut als relatief gezien gestegen.

5 Tabel Jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten en aantallen) abs % abs % abs % 1 in , , , 2 in en aan het werk , , , 3 aan het werk en niet in , , , 4 werkzoekend en in.50, ,.00 4, 5 werkzoekend en niet in , , ,2 niet in en niet werkend/werkzoekend , , , Jeugdwerkloosheid in de G4 Jongeren in Utrecht en Amsterdam hebben ten opzichte van de jongeren in Den Haag en Rotterdam minder moeite om een baan te vinden. Jongeren uit Den Haag en Rotterdam zijn gemiddeld vaker uitsluitend in dan jongeren uit Amsterdam en Utrecht. In Utrecht en in iets mindere mate in Amsterdam zijn jongeren juist vaker in en aan het werk. In Rotterdam (,%) en Den Haag (,5%) zijn relatief veel jongeren werkzoekend en in. In Rotterdam is daarnaast een relatief grote groep werkzoekend en niet in (3,7%), hierdoor komt de totale jeugdwerkloosheid in Rotterdam het hoogst van de vier grote steden uit. In Amsterdam en Utrecht wonen relatief gezien meer studenten met een kleine bijbaan naast hun studie en jongeren die werken en niet in zijn dan in Den Haag en Rotterdam. Hierdoor is de werkloosheid in Amsterdam en Utrecht lager dan in Den Haag en Rotterdam. Tabel 7 Jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit G4 en Nederland, 20 (procenten en aantallen) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland 1 in 24,7 31,2 30,2 24, 23,4 2 in e n aan het werk 41,3 30,2 31,5 34, 35,5 3 aan het werk en niet in 24,1 22,3 1,5 2,7 2,7 4 werkzoekend en in 3,,5, 4, 4,4 5 werkzoekend en niet in 1, 2, 3,7 2,2 2, niet in en niet werkend/werkzoekend 4,1 7,3,5 3, 5, Twee groepen werkloze jongeren: wel en geen onderwijs Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een volgen en werkloze jongeren die geen (meer) volgen. Bij elkaar vormen die de werkloze beroepsbevolking, volgens de internationale definitie van werkloosheid. Van de onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is,% werkloos (tabel ). Onder de onderwijsvolgende jongeren is de werkloosheid gestegen terwijl onder de niet-onderwijsvolgende jongeren de werkloosheid daalde. De problematiek verschilt per groep. Onderwijsvolgende werkzoekende jongeren zoeken relatief vaak naar een kleine baan. Drieënveertig procent hiervan wil minder dan 12 uur per week werken en 40% zoekt werk voor uur per week. Negen procent is op zoek naar een baan van 33 uur of meer per week. De niet onderwijsvolgende jongeren willen vaak (5%) 33 uur of meer werken. Toch is er ook onder deze groep een relatief grote groep (24%) die een relatief kleine baan zoekt (12-24 uur).

6 Tabel Werkzoekende beroepsbevolking (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten en aantallen) absoluut % absoluut % absoluut % onderwijs volgende jongeren.50 14, 5.00,3.00, niet-onderwijsvolgende jongeren 4.50,1 3.00, ,.300,3.200,3.00,4 Ontwikkelingen in het werkloosheidcijfer voor een bepaalde subgroep worden vaak bepaald door ontwikkelingen in de onderwijsvolgende werkzoekende jongeren of de niet-onderwijsvolgende werkzoekende jongeren. Dit is duidelijk terug te zien onder jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond. Onder deze groep is de werkloosheid gedaald ten opzichte van 2015, dit kwam doordat zij makkelijker bijbaantjes vonden (onderwijsvolgende jongeren). De werkloosheid onder jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond die geen onderwijs meer volgen bleef met 21% gelijk en relatief hoog. De sterke stijging in werkloosheid onder de jongeren met een Westerse migratie achtergrond komt doordat de onderwijsvolgende groep vaker op zoek is naar een (bij)baan. Onder jarigen steeg de werkloosheid, dit is zowel onder de onderwijsvolgende jongeren als onder de niet-onderwijsvolgende jongeren terug te zien. Terwijl onder de 23-plussers de werkloosheid alleen onder de groep die nog onderwijs volgt toenam. Figuur Werkloze beroepsbevolking (15-2 jaar) naar volgen van onderwijs, Amsterdam, (procenten) Werkloosheid onderwijsvolgende jongeren Werkloosheid niet-onderwijsvolgende jongeren jonge mannen 14 jonge vrouwen jaar jaar 4 Nederlands 7 westers 1 jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 5 Nederlands 7 westers 5 12 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans 20 v.w. overige niet-westers 15 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans 1 0 v.w. overige niet-westers laagopgeleid middelbaar opgeleid w.v. mbo 2-4 w.v. havo/vwo 7 hoogopgeleid w.v. hbo w.v. wo laagopgeleid middelbaar opgeleid w.v. mbo w.v. havo/vwo hoogopgeleid 4 w.v. hbo w.v. wo ,,3,2,1, %, %

7 Tabel Werkzoekende beroepsbevolking (15-2 jaar) naar aantal uur dat ze willen werken, 20 (procenten) 7 1- uur uur uur 33 uur of meer in en werkzoekend werkzoekend en niet in werkzoekend Ook de ontwikkelingen in werkloosheid naar sniveau worden ook bepaald door het al dan niet volgen van onderwijs. Bij de laagopgeleiden daalde de werkloosheid door een daling in de werkloosheid onder de groep die geen meer volgt. Jongeren zonder startkwalificatie vonden dus makkelijker werk dan eerder jaren. Onder de middelbaar opgeleiden was sprake van een kleine werkloosheidsstijging doordat meer jongeren die nog onderwijs volgen werk zoeken, onder de mbo-afgestudeerden daalde de werkloosheid juist wel. Ook bij de hoogopgeleiden die nog onderwijs volgen steeg de werkloosheid (kleine groep), terwijl onder de afgestudeerde hbo ers en wo ers de werkloosheid al laag was en verder daalde. Figuur Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren (15-2 jaar), Werkloosheidsduur Aan de jongeren die op het moment van ondervragen werkloos waren, is gevraagd hoe lang zij op zoek zijn naar werk. Werkloze jongeren zijn gemiddeld bijna zeven maanden op zoek naar werk, dit is gemiddeld bijna 2 maanden langer dan in 2015 toen werkloze jongeren gemiddeld bijna 5 maanden zochten naar werk (figuur ). Jongeren zijn relatief kort werkloos, de gemiddelde werkloosheidsduur in Amsterdam was 21 maanden in 20. Hoogopgeleide jongeren zijn gemiddeld het kortst werkloos (2,4 maanden), jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld het langst werkloos (,7 maanden). Ook zijn jonge mannen gemiddeld iets langer werkloos (7,1 maanden) dan jonge vrouwen (, maanden). De middelbaar opgeleide jongeren, en dan met name de jongeren met een afgeronde MBO- zoeken relatief lang naar werk (,7 maanden) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen laagopgeleid (geen startkwalificatie) middelbaar opgeleid hoogopgeleid Nederlands westers niet-westers 2,7 1,7 2,4 2,2 4,1 5,5 4,7,2, 4,,2 7,3 5,1 4, 4,5 3, 4, 5,2 5, 5,4 5,4,3, 7 7 7,1,1,,7,7 Binnen de grote steden zijn er grote verschillen in de werkloosheidsduur van jongeren. In Rotterdam (,2 maanden) en Amsterdam (, maanden) zoeken de werkloze jongeren gemiddeld langer naar werk dan in Den Haag (4, maanden) en Utrecht (4,5 maanden). Het gemiddelde in Nederland is onder jongeren,2 maanden. Een kwart van de Amsterdamse jongeren zoekt al meer dan maanden naar werk. Van de jongeren die geen onderwijs meer volgen zoekt 41% langer dan maanden, van de onderwijsvolgende jongeren zoekt % langer dan maanden.,1 4,, aantal maanden

8 Overige jongeren Voor de jongeren die niet werken, geen volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil 51% wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk. De overige 4% wil en/of kan niet werken om verschillende redenen. Figuur 12 Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren (15-2 jaar) die wel willen werken maar niet actief of niet direct beschikbaar zijn, Amsterdam, 20 (in procenten) jonge mannen 41 jonge vrouwen jaar jaar 45 Hoger opgeleide jongeren willen veel vaker wel werken, maar zoeken even niet actief of zijn nog niet direct beschikbaar (75%) dan middelbaar (5%) of laagopgeleide jongeren (40%). Jongens willen vaker (5%) wel werken dan meisjes (45%). Meisjes met een niet-westerse migratie achtergrond willen minder vaak werken (44%) dan meisjes met een autochtone achtergrond (53%). Nederlands westers niet-westers laagopgeleid middelbaar opgeleid hoogopgeleid meisjes Nederlands 4 meisjes niet-westers 44 jongens Nederlands 5 jongens niet-westers % Tabel Dynamiek binnen leeftijdsgroepen naar arbeidsmarktstatus, meetmoment 1 t.o.v. meetmoment 2, status meetmoment 2 werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking status meetmoment 1 werkzaam 15-2 jaar jaar werkloos 15-2 jaar jaar niet-beroepsbevolking 15-2 jaar jaar

9 Dynamiek in status jongeren Deze monitor jeugdwerkloosheid is gebaseerd op enquêtes onder jongeren die door het CBS en OIS zijn gehouden. OIS heeft de jongeren in 20 één keer benaderd. Het CBS heeft de jongeren meerdere keren in het jaar bevraagd zodat in beeld kan worden gebracht of zij na een paar maanden nog steeds werkloos en/of in zijn of dat zij een andere status hebben gekregen. Zo blijkt dat 1% van de jongeren drie maanden later (meetmoment 2) een andere status heeft. Dit is veel vaker dan onder 27- t/m 54-jarigen (%) en 45-plussers (5%). De meest dynamische groep binnen de jongeren zijn de werklozen (tabel ). Van de werkloze 15- t/m 2-jarigen is drie maanden later 30% nog steeds op zoek naar werk, 44% is aan het werk gegaan en 2% behoort inmiddels tot de niet-beroepsbevolking (bijvoorbeeld omdat zij niet meer actief zoeken). Van de werkloze 27- t/m 44-jarigen is een groter aandeel nog steeds werkloos (45%), evenals bij de 45-plussers (5%). Er hebben ten opzichte van vorig jaar verschuivingen plaatsgevonden in de werkloosheidsdynamiek. Jongeren zijn in de periode vaker aan het werk gegaan drie maanden na de ondervraging dan in Toch is de gemiddelde werkloosheidsduur opgelopen doordat een deel van de jongeren wel langdurig blijft zoeken naar werk. Tabel 14 Verschil in werkloosheidsdynamiek en (procenten) status meetmoment 2 werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking status meetmoment 1 werkloos jaar jaar werkloos jaar jaar

10 Aantal jongeren in de bijstand neemt toe door instroom statushouders Op 1 januari 20 ontvingen 2.0 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar een bijstandsuitkering. Dit is een toename van 12% ten opzichte van januari 20. De toename valt toe te schrijven aan de instroom van statushouders in Amsterdam. Begin 20 ontvingen 35 jonge statushouders een bijstandsuitkering, begin 20 waren dit er 42. Hierdoor stijgt de bijstandsafhankelijkheid van de groep jongeren met een overige niet-westerse migratie achtergrond terwijl onder de andere groepen de bijstand afhankelijkheid juist afneemt. Twee procent van de 15-2 jarige Amsterdammers is afhankelijk van bijstand. Onder de jongeren met een overige niet-westerse achtergrond nam dit toe van 3,7% in 20 naar,3% begin 20. Onder de andere groepen met een niet westerse achtergrond was juist sprake van een daling. Van de jongeren met een Turkse migratie achtergrond is 1,% afhankelijk van bijstand (jan 20 2,2%), van de jongeren met een Marokkaanse migratie achtergrond is 3,7% afhankelijk van bijstand (jan 20 4,4%) en van de jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse migratie achtergrond is 3,2% bijstandsafhankelijk (jan 20 4%). Mede door de instroom van statushouders is ook een verschuiving te zien in de tredes waarin de jongeren vallen. Het aantal in trede twee neemt toe van 34% van de jongeren naar 3% van de jongeren (veel statushouders werden tot juli 20 automatisch in trede twee geplaatst omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen) en het aantal met een onbekende trede neemt eveneens toe (van 5% naar %). Figuur 15 Bijstandsafhankelijkheid naar achtergrondkenmerken, jan jan 20 (procenten) jaar 0,, jaar jonge mannen jonge vrouwen 1, 1, 1, 2,1 22,4 3,2 2, 2,7 0, Nederlands 0, 0, 0, westers 0, 0,5 niet-westers v.w. Turks v.w. Marokkaans v.w. Surinaams/Antilliaans v.w. overige niet-westers 3, 3,7 4,2 2, 2,2 1, 4, 4,4 3,7 4,7 4 3,2 3,4 3,7,3 2 1, %

11 Voetnoten 1 De cijfers voor deze monitor zijn gebaseerd op enquête gegevens. Daarom wordt een corrigerende weging toegepast op de resultaten. Dit jaar is de weegmethode op enkele punten aangepast. Dezelfde aanpassingen zijn doorgevoerd op de data over 2014 waardoor data over 2014 op enkele punten afwijkt van de eerder gepresenteerde data over Meer informatie over de gehanteerde methode is te vinden in het achtergronddocument. 2 Blijkt op basis van een logistische regressie analyse Gebruikte bronnen Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. De belangrijkste bron betreft 3.7 enquêtes over werk en werkloosheid die gedurende 20 zijn afgenomen onder jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar (REB OIS en EBB CBS, bewerking OIS). Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende registratiecijfers: bevolkingscijfers (GBA, januari 20) en uitkeringscijfers (gemeente Amsterdam en CBS, januari 20). Deze fact sheet beschrijft daarmee de werkloze beroepsbevolking over heel 2015 en de geregistreerde werklozen per 1 januari 20. Hierbij geldt dat naarmate de uitsplitsingen gedetailleerder worden de betrouwbaarheidsmarge toeneemt. Naast deze fact sheet verschijnt een achtergronddocument waarin de gehanteerde methode nader beschreven staat. Hierin wordt bovendien dieper ingegaan op een aantal onderwerpen. Colofon Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Telefoon Opdrachtgevers: Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) Auteur: drs. Idske de Jong

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 15-24 jaar zonder startkwalificatie meer moeite hebben om een (vaste)

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal

Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Jaarrapport integratie 7 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 7 Bijlage bij hoofdstuk 4 Opleiding en taal Monique Turkenburg en Mérove Gijsberts B4.1 Een vergelijking

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Factsheets VSV. November 2005

Factsheets VSV. November 2005 Factsheets VSV November 2005 Reikwijdte en beperkingen van de cijfers In deze factsheets zijn de RMC-registraties en de Enquête beroepsbevolking twee belangrijke bronnen. Beide bieden zicht op de vsv-populatie.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13211 Foto: Voorlezende vader, fotograaf Tanja Kuut (2014) Lotje

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN

LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN LAAGGELETTERDHEID IN DELFSHAVEN Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Fact sheet Hoogopgeleide Amsterdammers

Fact sheet Hoogopgeleide Amsterdammers Fact sheet nummer 5 juni 2012 Hoogopgeleide Amsterdammers Van de Amsterdamse beroepsbevolking (15-64 ) is zo n 38% ruim 200.000 mensen hoog opgeleid. In Rotterdam ligt dit aandeel lager, in Utrecht juist

Nadere informatie

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan?

Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan? Harry Bierings, Marcel Kerkhofs 1) en Robert de Vries Werklozen in 29 vonden doorgaans minder snel een baan dan werklozen in 28. Werd in 29 voor 65 procent

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie