Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017"

Transcriptie

1 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar waren er in 201 gemiddeld.00 werkloos, dit komt neer op,5 van de beroepsbevolking. In 20 was dit nog,3. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt net als in 2015 en 201 iets onder het landelijke gemiddelde (,0). Zowel in Nederland als in Amsterdam was sprake van een sterke daling in de jeugdwerkloosheid. Deze factsheet brengt de belangrijkste bevindingen rondom de Amsterdamse jeugdwerkloosheid in beeld door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in te delen in zes groepen en de periode 20 tot en met 201 te vergelijken. Jeugdwerkloosheid Amsterdam daalt naar,5 In 201 waren gemiddeld.00 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Dit komt neer op,5 van de beroepsbevolking. Het aandeel werkloze jongeren is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren (201:,4), in absolute aantallen daalde het aantal werkloze Amsterdamse jongeren met In 20 was,3 werkloos, in 2015 daalde de werkloosheid naar,3. In 201 was even sprake van stabilisatie (,4) maar nu is de werkloosheid onder Amsterdamse jongeren weer verder gedaald (,5). In 201 waren Amsterdamse jongeren minder vaak dan gemiddeld in Nederland werkloos (,5 tegenover ). Ook in Rotterdam (,1), Den Haag () ligt het werkloosheidspercentage hoger dan in Amsterdam. In Utrecht (,) is de werkloosheid onder jongeren net als voorgaande jaren lager dan in Amsterdam (zie figuur 2).

2 Figuur Voornaamste ontwikkelingen jeugdwerkloosheid Amsterdam!"-!$ Positieve ontwikkelingen 5.00 jongeren minder werkloos (,3,5) Arbeidsparticipatie gestegen (1, 3,) Onderwijsdeelname gestegen (4,,5) Daling schoolgaande werkzoekenden (15 ) Daling niet schoolgaande werkzoekenden ( ) Daling werkloosheid onder alle herkomstgroepen en opleidingsniveaus Aandachtspunten Laag-en middelbaar opgeleiden met niet-westerse achtergrond nog steeds vaker werkloos dan jongeren zonder migratieachtergrond, verschil iets kleiner geworden Bijstandsafhankelijkheid daalt onder alle groepen. Door instroom statushouders stijgt aantal uitkernigen van 2. naar 2.1 Participatiegraad jongeren met niet-westerse migratieachtergrond gedaald. Figuur Ontwikkeling werkloze jongeren ((- ) jaar) G" en Nederland,!"-!$ (procenten) , 1, ,,,3,,,4,,3,4,4,1,5, Nederland Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding volgen. Dat de jeugdwerkloosheid in Amsterdam sterk is gedaald komt vooral door de daling in de werkloosheid onder jongeren die een opleiding volgen. Onder jongeren die geen onderwijs meer volgen daalde de werkloosheid ook maar minder sterk. Zowel de werkloosheid onder niet onderwijsvolgende jongeren (,0 tegenover,) als de werkloosheid onder schoolgaande jongeren (, tegenover,3) is in Amsterdam lager dan gemiddeld in Nederland (zie figuur 3).

3 Figuur / Ontwikkeling werkloze jongeren Amsterdam en Nederland,!"-!$ (procenten) 1,,3,,,1,,4,,4,0,3,,4,1,2,3,2,,3,,5, Amsterdam onderwijsvolgend Nederland onderwijsvolgend werkloos en niet-onderwijsvolgend Amsterdam werkloos en niet-onderwijsvolgend Nederland totale jeugdwerkloosheid Amsterdam totale jeugdwerkloosheid Nederland Bron: EBB CBS/REB OIS, bewerking OIS Wie zijn er werkloos? lagopgeleiden werkloos Jongeren zonder startkwalificatie (), jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (), jongeren met een westerse migratieachtergrond () en jarigen () zijn vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Toch was onder al deze groepen het afgelopen jaar sprake van een daling in de werkloosheid. Herkomst en opleidingsniveau zijn de belangrijkste voorspellers van jeugdwerkloosheid. Dit was voorgaande jaren ook het geval. Hoe lager iemand is opgeleid, hoe groter de kans op werkloosheid. Zo is van de laagopgeleide jongeren werkloos, tegenover van de middelbaar opgeleide jongeren en 4 van de hoogopgeleide jongeren (figuur 4). Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn ongeacht hun opleidingsniveau vaker werkloos dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht blijft er een verschil 1. Figuur " Werkloze jongeren Amsterdam naar achtergrondkenmerken,!"-!$ (procenten) Nederlandse achtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar laag opgeleid (geen startkwalificatie middelbaar opgeleid hoog opgeleid schoolgaand en werkzoekend niet schoolgaand en werkzoekend,3 totaal,4,3, Blijkt op basis van een logistische regressie analyse =

4 Binnen groep jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond valt op dat onder alle groepen, behalve de overige niet-westerse groep, sprake is van een daling in de jeugdwerkloosheid 2. Vooral onder jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond daalde de jeugdwerkloosheid sterk, maar ook onder jongeren met een Turkse en Surinaamse/Antilliaanse migratieachtergrond was sprake van een daling in de jeugdwerkloosheid. Figuur ( Werkloze beroepsbevolking ((- ) jaar) Amsterdam naar migratieachtergrond,!"-!$ (procenten) Nederlandse achtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond v.w. Turkse herkomst v.w. Marokkaanse herkomst v.w. Surinaamse/Antilliaanse herkomst v.w. overige niet-westerse herkomst totaal,3,4, Wanneer opleidingsniveau en migratieachtergrond gecombineerd worden, blijkt dat het verschil in werkloosheid tussen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren met een Nederlandse achtergrond het grootst is bij de laagopgeleide jongeren: = van de laagopgeleide jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is werkloos, tegenover C van de laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond. In absolute aantallen gaat het om een relatief grote groep, =. DD werkloze jongeren zijn laagopgeleid (zie figuur E). Van de middelbaar opgeleide jongeren (in totaal ongeveer.fdd werkloze jongeren) met een niet-westerse migratieachtergrond is F werkloos, tegenover G van de middelbaaropgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond. Onder hoogopgeleide jongeren is er voor het eerst geen verschil tussen jongeren met een nietwesterse en een Nederlandse achtergrond werkloos). Maar opmerkelijk is dat juist onder deze laatste groep er wel een verschil is in het aandeel jongeren dat niet werkt, geen werk zoekt en geen onderwijs volgt. Van de hoogopgeleide jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is C, niet werkzaam, werkzoekend of onderwijsvolgend en van de hoogopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond is dit,c. Juist de groep met een niet-westerse migratieachtergrond geeft relatief vaak aan dat ze wel willen werken maar niet actief zoeken (en dus mogelijk ontmoedigd zijn, zie later deze factsheet).,3 Sterkste daling laagopgeleiden Nederlandse achtergrond Tussen 20 en 201 daalde de werkloosheid het sterkst onder laagopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond (van 24 naar ) en onder hoogopgeleide jongeren met een nietwesterse migratieachtergrond (van naar 4). Onder hoogopgeleide jongeren met een Nederlandse achtergrond was de daling het kleinst, maar onder deze groep was de werkloosheid ook al relatief laag (van in 20 naar 4 in 201). 2 Dit wordt waarschijnlijk (deels) veroorzaakt door de instroom van statushouders, zie ook ontwikkelingen in de

5 Figuur ) Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking ((- ) jaar) naar opleidingsniveau en migratieachtergrond,!" en!$ (procenten) laagopgeleid Nederlandse achtergrond middelbaaropgeleid Nederlandse achtergrond hoogopgeleid Nederlandse achtergrond laagopgeleid niet-westerse achtergrond middelbaaropgeleid niet-westerse achtergrond hoogopgeleid niet-westerse achtergrond Bron: EBB CBS/ REB OIS, bewerking OIS Jeugdwerkloosheid in de stadsdelen Sterkste daling in Noord en Zuid Hoewel de totale jeugdwerkloosheid in Amsterdam daalde, is er binnen de stad sprake van verschillende ontwikkelingen in de jeugdwerkloosheid, veelal veroorzaakt door de ontwikkelingen bij verschillende groepen jongeren. In Zuidoost is de jeugdwerkloosheid met nog steeds het hoogst maar wel gedaald ten opzichte van 201 ( werkloos). Ten opzichte van 20 is de daling in Zuidoost minder sterk dan in andere stadsdelen, omdat de daling daar pas recent inzette. In Nieuw-West () en Noord (), in voorgaande jaren de stadsdelen met een relatief hoge jeugdwerkloosheid, was ook sprake van een daling. Vooral in Noord is sprake van een sterke daling ten opzichte van 20. In West daalde de werkloosheid in 201 sterk, maar is nu weer sprake van een stijging. Hoe dit komt is nog onduidelijk. Figuur $ Werkloze beroepsbevolking ((- ) jaar) Amsterdam naar stadsdeel in!$ en ontwikkeling ten opzichte van!" (procenten) G

6 Zes groepen jongeren Om in beeld te krijgen wat de situatie van Amsterdamse jongeren is qua opleiding, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen: 1. in opleiding (en niet werkzaam of werkzoekend); 2. in opleiding en aan het werk; 3. aan het werk en niet in opleiding; 4. werkzoekend en in opleiding; 5. werkzoekend en niet in opleiding;. niet in opleiding en niet werkend, niet actief op zoek naar werk. De groepen 1 en behoren niet tot de beroepsbevolking, de groepen 2 t/m 5 wel (zie figuur ). De grootste groepen jongeren zijn in opleiding en aan het werk (3), aan het werk en niet in opleiding (2) en in opleiding en niet werkzaam of werkzoekend (2) en (tabel ). In totaal is twee derde van de Amsterdamse jongeren in opleiding. Figuur 5 Amsterdamse jongeren naar voornaamste activiteit ((- ) jaar),!$ (aantallen) alle Amsterdamse jongeren (.000) beroepsbevolking (1.00) niet-beroepsbevolking (45.400) werkzaam (4.000) werkzoekend (.00) niet werkzaam, niet werkzoekend 2. in opleiding en aan het werk (54.00) 3. aan het werk en niet in opleiding (3.300) 4. werk-zoekend en in opleiding (5.0) 5. werk-zoekend en niet in opleiding (2.500) 1. in opleiding (3.00). niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend (.500) Toename niet actieven Hoewel de jeugdwerkloosheid daalt, stijgt de groep die geen onderwijs volgt, niet werkt en geen werk zoekt naar 5,1. Dit aandeel is wel vergelijkbaar met 20 en Tabel Amsterdamse jongeren (15-2 jaar) naar voornaamste activiteit, (procenten en aantallen) abs abs abs abs 1. in opleiding , , , , 2. in opleiding en aan het werk , , , ,2 3. aan het werk en niet in opleiding , , , , 4. werkzoekend en in opleiding.50, ,.00 4, 5.0 3,5 5. werkzoekend en niet in opleiding , , , ,. niet in opleiding en niet werkend/werkzoekend.00 5,4.00 5, ,.500 5,1 totaal E

7 Twee groepen werkloze jongeren: wel en geen onderwijs volgend Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding (meer) volgen. Bij elkaar vormen die de werkloze beroepsbevolking, volgens de internationale definitie van werkloosheid. Van de onderwijsvolgende jongeren is, werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is werkloos (tabel ). Onder de onderwijsvolgende jongeren is de werkloosheid sterk gedaald (van, naar,), onder de niet onderwijsvolgende jongeren was eveneens sprake van een daling (, naar ). Tabel Werkzoekende beroepsbevolking 15-2 jaar naar voornaamste activiteit, (procenten) abs. abs. abs. abs. onderwijsvolgende jongeren.50, 5.00,3.00, 5.0, niet-onderwijs volgende jongeren 4.50,1 3.00, , 2.500,0.300,3.200,3.00,4.00,5 De problematiek verschilt per groep. Onderwijsvolgende werkzoekende jongeren zoeken relatief vaak naar een kleine baan. Iets meer dan de helft (51) wil minder dan uur per week werken en 34 zoekt werk voor -24 uur per week. Tien procent is op zoek naar een baan van 33 uur of meer per week. De niet onderwijsvolgende jongeren willen vaak (3) 33 uur of meer werken. Toch is er ook onder deze groep een relatief grote groep (20) die een relatief kleine baan zoekt (-24 uur). Tabel Werkzoekende beroepsbevolking 15-2 jaar naar aantal uur dat ze willen werken, 201 (procenten) 1- uur -24 uur uur 33 uur of meer totaal in opleiding en werkzoekend werkzoekend en niet in opleiding totaal werkzoekend Ontwikkelingen in het werkloosheidcijfer voor een bepaalde subgroep worden vaak bepaald door ontwikkelingen in de onderwijsvolgende werkzoekende jongeren of de nietonderwijsvolgende werkzoekende jongeren. De voornaamste ontwikkelingen zijn: Bij de laagopgeleiden daalde de werkloosheid door zowel een daling in de werkloosheid onder de groep die geen opleiding meer volgt als door een daling bij de groep die wel onderwijs volgt. Jongeren zonder startkwalificatie vonden dus weer makkelijker werk dan eerder jaren. Onder de middelbaar en hoogopgeleiden die geen onderwijs meer volgen bleef de werkloosheid gelijk. Onder middelbaar opgeleiden die wel onderwijs volgen daalde de werkloosheid wel. Onder jonge mannen daalde de werkloosheid zowel onder de onderwijsvolgenden als onder de niet onderwijsvolgenden. Bij jonge vrouwen was alleen onder onderwijsvolgenden nog sprake van een daling. De =-E jarigen die geen onderwijs volgen zijn in D C iets vaker werkloos dan in D E, onder de onderwijsvolgenden was wel sprake van een daling in de werkloosheid. Bij G- jarigen daalde de werkloosheid zowel onder onderwijsvolgende als onder niet-onderwijsvolgenden. C

8 Figuur Werkloze beroepsbevolking ((- ) jaar) naar volgen van onderwijs, Amsterdam (procenten) a. Werkloosheid onderwijsvolgende jongeren, jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar autochtoon westerse achtergrond niet-westerse achtergrond 1 1 laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid ,3, totaal, b. Werkloosheid niet onderwijsvolgende jongeren, jonge mannen jonge vrouwen jaar 23-2 jaar 5 1 autochtoon westerse achtergrond niet-westerse achtergrond laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid ,1 totaal,2, Werkloosheidsduur neemt af Gemiddelde zoekduur maanden Aan de jongeren die op het moment van ondervragen werkloos waren, is gevraagd hoe lang zij al op zoek zijn naar werk. Werkloze jongeren waren in 201 gemiddeld al zes maanden op zoek naar werk, dit is gemiddeld bijna een maand korter dan in 201 toen werkloze jongeren, maanden zochten naar werk (figuur ). De gemiddelde zoekduur verschilt wel sterk tussen groepen: Werkloze jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn gemiddeld al J, maanden op zoek naar werk, terwijl de werkloze jongeren met een Nederlandse achtergrond maanden zoekende zijn). Jonge mannen zoeken gemiddeld al langer (C,G maanden) dan jonge vrouwen (G, maanden). Middelbaar opgeleide jongeren, en dan vooral de jongeren met een afgeronde MBO- opleiding zoeken relatief lang naar werk (C,E maanden). J

9 Ten opzichte van 20 valt op dat de ontwikkelingen in de werkloosheidsduur, ondanks de gedaalde werkloosheid, beperkt zijn voor de meeste groepen. Hoogopgeleide jongeren die nu werkloos zijn, zoeken gemiddeld al langer naar werk dan dat de werkloze hoogopgeleide jongeren in 20 dat deden. Figuur / Werkloosheidsduur in maanden naar verschillende groepen jongeren ((- ) jaar),!" en!$ jaar 23-2 jaar ,5 5,2,5 jonge mannen jonge vrouwen 5,4 5,3, laagopgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid 2, 4,4,2,,3, Nederlandse achtergrond Westerse achtergrond niet-westerse achtergrond 3, 4, 4,4 4,,1,2 totaal, Overige jongeren 5 wil wel werken Voor de jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en niet actief op zoek zijn naar werk, is in kaart gebracht waarom ze tot deze groep behoren. Van deze jongeren wil 5 wel werken, maar zoekt niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar voor werk (201: 51). De overige 44 wil en/of kan niet werken om verschillende redenen. Hoger opgeleide jongeren willen veel vaker wel werken, maar zoeken niet actief of zijn nog niet direct beschikbaar (1) dan middelbaar (0) of laag opgeleide jongeren (52). Jongens willen veel vaker () wel werken dan meisjes (4). Meisjes met een niet-westerse migratie achtergrond willen vaker werken (4) dan meisjes met een autochtone achtergrond (40). Figuur " Niet onderwijsvolgende, niet werkende en niet werkzoekende jongeren ((- ) jaar) die wel willen werken maar niet actief zoeken of niet direct beschikbaar zijn, Amsterdam,!) en!$ (procenten) jaar 23-2 jaar jonge mannen jonge vrouwen Nederlandse achtergrond westerse migratieachtergrond niet -westerse migratieachtergrond laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid meisjes Nederlandse achtergrond meisjes niet-westerse achtergrond jongens Nederlandse achtergrond jongens niet-westerse achtergrond totaal F

10 Aantal jongeren in de bijstand vrijwel gelijk 2 ontvangt bijstand Op 1 januari 201 ontvingen 2.1 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar een uitkering in het kader van de participatiewet. Dit komt neer op 2 van alle jongeren in deze leeftijdsgroep. Jongeren met een bijstandsduitkering zijn veelal laag-(50) of middelbaar (33) opgeleid. Vijf procent is hoogopgeleid en van is onbekend welk opleidingsniveau zij hebben. Er zijn enkele opvallende ontwikkelingen: Onder jongeren van = tot en met E jaar was sprake van een daling in bijstandsafhankelijkheid, terwijl onder de G tot en met jarigen de bijstandsafhankelijkheid steeg met C. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker van bijstand afhankelijk dan jongeren met een Nederlandse achtergrond, maar onder alle groepen was wel sprake van een daling. Onder jongeren met een Turkse migratieachtergrond daalde de bijstandsafhankelijkheid van,j naar,g en onder de jongeren met een Marokkaanse achtergrond was sprake van een daling van =,C (D C) naar =,= (D J). Onder jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond is het percentage bijstandsafhankelijken gelijk gebleven met =,. Onder de jongeren met een overige niet-westerse achtergrond nam de bijstandsafhankelijkheid toe van E,= in D C naar E,C begin D J. Figuur ( Bijstandsafhankelijkheid naar achtergrondkenmerken, jan!(-jan!5 (procenten) Bron: WPI, bewerking OIS D

11 De ontwikkelingen vallen toe te schrijven aan de instroom van statushouders. Zij zijn, zeker in de eerste jaren na hun komst naar Nederland, nog vaak afhankelijk van bijstand. In 2015 tot en met 201 zijn relatief veel statushouders naar Nederland, en ook naar Amsterdam, gekomen. Hierdoor is het aantal dat bijstand ontvangt ook gestegen. Begin 201 ontvingen 35 statushouders onder de 2 bijstand, dit waren er begin De meeste statushouders komen uit Syrië en Eritrea en vallen onder de groep met een overige niet-westerse migratieachtergrond. Hierdoor stijgt de bijstandsafhankelijkheid van deze groep (zie figuur 15) terwijl onder andere groepen de bijstandsafhankelijkheid juist afneemt. Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de 15 en 4 jaar die minimaal 1 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Ook jongeren die maar een paar uur werken of werk zoeken voor 2 uur per week. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die minimaal 1 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die niet werkt en actief op zoek is naar een baan van minimaal 1 uur per week. alle Amsterdamse jongeren (.000) beroepsbevolking (1.00) niet-beroepsbevolking (45.400) werkzame beroepsbevolking (4.000) werkloze beroepsbevolking (.00) Gebruikte bronnen Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. De belangrijkste bron betreft 3. enquêtes over werk en werkloosheid die gedurende 201 zijn afgenomen onder jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 2 jaar (REB OIS en EBB CBS, bewerking OIS). Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende registratiecijfers: bevolkingscijfers (GBA, januari 201) en uitkeringscijfers (gemeente Amsterdam en CBS, januari 201). Deze fact sheet beschrijft daarmee de werkloze beroepsbevolking over heel 201 en de geregistreerde werklozen per 1 januari 201. Hierbij geldt dat naarmate de uitsplitsingen gedetailleerder worden de betrouwbaarheidsmarge toeneemt. Naast deze fact sheet verschijnt een achtergronddocument waarin de gehanteerde methode nader beschreven staat. Hierin wordt bovendien dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

12 Colofon Bestuur en Organisatie (OIS) Amstel 1 Oudezijds Voorburgwal 300 PN Amsterdam GL Amsterdam Telefoon: Telefoon: Opdrachtgever Werk Participatie en Inkomen Auteur drs Idske de Jong en Francien Meester MSc idske.de.jong@amsterdam.nl

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Kerncijfers armoede in Amsterdam

Kerncijfers armoede in Amsterdam - Fact sheet juli 218 18 van de Amsterdamse huishoudens behoorde in 216 tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 12 van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en hebben weinig vermogen. In deze 71.386

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

De positie op de arbeidsmarkt van verschillende groepen personen met een niet-westerse migratieachtergrond

De positie op de arbeidsmarkt van verschillende groepen personen met een niet-westerse migratieachtergrond De positie op de arbeidsmarkt van verschillende groepen personen met een niet-westerse migratieachtergrond Amsterdam, maart 218 In opdracht van ministerie van SZW De positie op de arbeidsmarkt van verschillende

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door Vanaf het 1 e kwartaal 2010 is de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar aan het

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Amsterdamse jongeren 'buiten beeld. jongeren die geen onderwijs volgen en niet werken nader bekeken. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Amsterdamse jongeren 'buiten beeld. jongeren die geen onderwijs volgen en niet werken nader bekeken. Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdamse jongeren 'buiten beeld jongeren die geen onderwijs volgen en niet werken nader bekeken In opdracht van: WPI/OJZ/ stadsdelen West en Nieuw-West Projectnummer:./ Jong, Idske de Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Kansen op instroom uit de WW bekeken

Kansen op instroom uit de WW bekeken Marten Middeldorp, Roderik Ponds Kansen op instroom uit de WW bekeken Verschillen in de kans op instroom uit de WW naar een baan tussen mensen met en zonder migratieachtergrond Atlas voor gemeenten Postbus

Nadere informatie

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20% Participatiewet Sinds 1 januari 215 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Onderzoeksignalement

Onderzoeksignalement Onderzoeksignalement 2017-1201 Titel Auteurs Uitgave : Gevlucht met weinig bagage : Iris Andriessen, Mérove Gijsberts, Willem Huijnk : SCP Verschijningsdatum : 1 december 2017 Binnen het kader van de meerjarige

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie