Participatie in arbeid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie in arbeid"

Transcriptie

1 8 Participatie in arbeid De economische crisis heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veranderingen op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk staan de recente ontwikkelingen centraal, zoals de stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de hogere werkloosheid, de toename van het aantal mensen met meer dan één baan en de recente daling van het aantal WW-uitkeringen.

2 92 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Kernpunten De potentiële beroepsbevolking nam de afgelopen tien toe en zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen. Het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking wordt hoger. De arbeidsparticipatie van Amsterdammers steeg vooral tussen 24 en 29 en onder jongeren en 45-plussers Amsterdammers werken minimaal 1 uur per week; gemiddeld werkt de Amsterdammer 32 uur per week. Mannen werken meer uren (gemiddeld 35 per week) dan vrouwen (29). Elf procent van de Amsterdammers is werkzaam op een lager niveau dan hun opleidingsniveau. Dit aandeel is de afgelopen tien constant. Het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, vooral sinds 21. Inmiddels is 23 van de beroepsbevolking werkzaam als zelfstandige, meer dan gemiddeld in Nederland (16). Vooral mannen, 45-plussers en hoogen werken relatief vaak als zelfstandige. Tien procent van Amsterdammers heeft meer dan één baan (214). Dit is iets meer dan gemiddeld in Nederland (8). Vooral jongeren, 65-plussers en hoogen stapelen banen. In 214 was 8,5 van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos, voor het eerst sinds 28 is weer sprake van een kleine daling. Vooral jongeren (13), laagen (18) en Amsterdammers van niet-westerse herkomst (15) zijn relatief vaak werkloos. Het aantal WW-uitkeringen daalt sinds begin 214. Eind 214 hadden 2.76 Amsterdammers een WW-uitkering. Ouderen in de bijstand hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kans dat zij weer werk krijgen is gering. De afgelopen jaren is de Amsterdamse arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis veranderd. De werkloosheid liep snel op, evenals het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering. Inmiddels zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen in de omvang en samen stelling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Vervolgens wordt ingegaan op de arbeidsparticipatie en werkloosheid onder verschillende groepen Amster dammers. Verder wordt gekeken naar werkloosheidsuitkeringen en naar groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Amsterdamse beroepsbevolking Verdere groei van potentiële beroepsbevolking verwacht Sinds begin 215 hanteert OIS, in navolging van het CBS, de internationale definities van beroepsbevolking en werkloosheid in plaats van de nationale. De belangrijkste verschillen zijn dat nu gekeken wordt naar 15- t/m 74-jarigen (en niet alleen naar 15- t/m 64- jarigen) en dat iemand nu werkzaam is als hij of zij minimaal 1 uur per week werkt (was 12 uur). Werkloos ben je nu als je niet werkt en wel actief werk zoekt en beschikbaar bent voor minimaal 1 uur per week (was eveneens 12 uur). 1 Als gevolg van deze definitiewijziging zijn niet voor alle cijfers ontwikkelingen over de tijd te geven, omdat enquêtes van OIS uit voorgaande jaren niet ingericht waren op de internationale definitie. Ontwikkelingen zijn dus alleen op basis van CBS-gegevens te schetsen, maar die gegevens zijn te beperkt voor uitsplitsingen naar heel specifieke groepen Amsterdammers. Er zijn ruim 655. Amsterdammers tussen de 15 en 74 : de potentiele beroepsbevolking. Deze groep groeide de afgelopen tien met ruim 11 en zal naar verwachting ook de komende jaren groeien. Naar verwachting zijn er in Amsterdammers in deze leeftijdsgroep (+ 7 ten opzichte van 215). Vooral het aantal 55-plussers zal sterk toenemen. De Amsterdamse bevolking groeit daarmee veel sneller dan de bevolking van heel Nederland (+ Afb. 8.1 Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking en prognose 225 (aantallen x 1.) werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking prognose 225 bron CBS, bewerking OIS

3 8 Participatie in arbeid 93 1 in 225 ten opzichte van 215). De arbeidsmarkt zal dus in toenemende mate te maken krijgen met oudere werknemers. Van de 15- t/m 74-jarigen is 65 werkzaam, zoekt 6 werk en is 29 niet werkzaam en ook niet op zoek naar werk (de zgn. niet-beroepsbevolking). De afgelopen tien nam het aandeel werkenden toe (vooral tussen 24 en 29) en het aandeel dat niet werkt en niet zoekt naar werk geleidelijk af. Afb. 8.2 Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking naar werk, werkloosheid en nietberoepsbevolking naar leeftijdsgroepen, 24, 29 en 214 (procenten) Vooral tussen de verschillende leeftijdsgroepen zien we verschillende ontwikkelingen in het aandeel werkzame Amsterdammers. Onder jongeren (15-24 ) en 45-plussers is het aandeel werkenden in de afgelopen tien sterk toegenomen en nam het aandeel niet-actieven sterk af. Onder jarigen veranderde nauwelijks iets werkzaam werkloos niet-beroepsbevolking bron: CBS, bewerking OIS De potentiële beroepsbevolking van Amsterdam is relatief hoog. Het aandeel hoogen is met 39 veel hoger dan gemiddeld in Nederland (24), terwijl zowel het aandeel laag- (27 Amsterdam tegenover 33 Nederland) als het aandeel middelbaar en (34 Amsterdam tegenover 42 Nederland) laag is. Ten opzichte van de vier andere grote steden in Nederland kent Amsterdam, net als Utrecht, een relatief hoog e beroepsbevolking, terwijl in Rotterdam het aandeel laagen juist relatief hoog is. De afgelopen vijf is het aandeel laagen in Amsterdam iets gedaald (van 3 in 28 naar 27 in 212) en het aandeel hoogen gestegen (van 36 in 28 naar 39 in 212), terwijl het aandeel middelbaar en met 34 gelijk bleef. Arbeidsparticipatie vrijwel constant sinds 29 In 214 werkte 71,3 van de Amsterdammers (15-74 ) minimaal 1 uur per week of was actief op zoek naar werk. Dit is de bruto arbeidsparticipatie. In 24 was dit nog 66,9, een toename van ruim 4 in tien tijd. De stijging vond vooral plaats tussen 24 en 29, sindsdien is de bruto arbeidsparticipatie in Amsterdam nauwelijks meer gestegen. Afb. 8.3 Opleidingsniveau 2 bevolking 15-74, G4 en Nederland, 212 (procenten) Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Nederland laag midden hoog totaal De afgelopen jaren vond een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie. Maatschappelijke veranderingen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer vrouwen zijn gaan werken en dat het opleidingsniveau blijft stijgen. Omdat hoogen vaker participeren op de arbeidsmarkt neemt de arbeidsparticipatie toe. Daarnaast werken zowel jongeren als ouderen vaker en gaan ouderen later met pensioen. Dit leidt ook tot een hogere arbeidsparticipatie. Regelgeving rond het verhogen van de pensioenleeftijd en het versoberen van vervroegde uittredingsregelingen dragen hieraan bij (afb. 8.4). bron: CBS, bewerking OIS Afb. 8.4 Bruto arbeidsparticipatie naar achtergrondkenmerken, 24 en 214 (procenten) totaal mannen vrouwen westers allochtoon autochtoon nietwesters allochtoon laag middelbaar hoog arbeidsparticipatie 24 arbeidsparticipatie 214 bron: CBS, bewerking OIS

4 94 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb. 8.5 Bruto arbeidsparticipatie naar gebied en verschil ten opzichte van Amsterdamse gemiddelde (214=71,3), 214 zeer hoge arbeidsparticipatie hoge arbeidsparticipatie gemiddelde arbeidsparticipatie lage arbeidsparticipatie zeer lage arbeidsparticipatie bron: EBB CBS/REB OIS, bewerking OIS In Amsterdam zorgen deze ontwikkelingen ook voor grote geografische verschillen in arbeidsparticipatie. In gebieden waar relatief veel Amsterdammers wonen met een laag opleidingsniveau, Amsterdammers van niet-westerse herkomst of ouder dan 44 kennen een lagere bruto arbeidsparticipatie dan gebieden met een andere bevolkingssamenstelling. In Centrum Oost, Westerpark en Oud-West/De Baarsjes ligt de arbeidsparticipatie met 79 het hoogst. De arbeidsparticipatie is in Buitenveldert/ Zuidas (58), Noord Oost (59), Bijlmer Centrum (61), Noord West (62) en Slotermeer/Geuzenveld (63) juist heel laag. Gebruik kinderopvang sterk gedaald Kinderopvang kan ervoor zorgen dat ouders de kans krijgen om te (blijven) werken. De afgelopen jaren heeft de regering verschillende maatregelen genomen die ertoe hebben geleid dat ouders een groter deel van de kosten van de kinderopvang zelf moeten betalen. Dit heeft recent gezorgd voor een daling in het gebruik van formele kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders). Een directe afname van de arbeidsparticipatie is nog niet geconstateerd, ouders lijken de opvang vooral op andere manieren te organiseren, bijvoorbeeld door het inschakelen van (groot)ouders, buren, vrienden en andere ouders met kinderen. Daarnaast past een deel van de ouders hun werktijden aan, waardoor ze hun werk flexibeler kunnen indelen en minder opvang nodig hebben. 3 In 213 gingen Amsterdamse kinderen van t/m 3 naar een kinderdagverblijf of gastouderopvang, oftewel 53 van alle - t/m 3-jarigen. In 212 was dit nog 61. Met name in Zuidoost daalde het gebruik van opvang sterk. Vooral hoogen maken gebruik van deze vormen van kinder opvang, in 213 was 7 van de aanvragers hoog, 23 middelbaar en 7 laag. Doordat ouders minder (uren) formele kinderopvang afnemen zijn de wachtlijsten zo goed als verdwenen en daalt het aantal aanbieders van kinderopvang (en dus ook het aantal arbeidsplaatsen). Arbeidsmarkt steeds flexibeler Bijna tweederde van de Amsterdammers tussen de 15 en 74 werkt minimaal 1 uur per week. Dit komt neer op ongeveer 417. mensen. Mannen werken vaker (7) dan vrouwen (6), hoogen (84) vaker dan middelbaar (64) en laag en (37) en Amsterdammers van Nederlandse (69) en westerse herkomst (71) vaker dan Amsterdammers van niet westerse herkomst (57, afb. 8.6). 4 Amsterdammers werken gemiddeld 32 uur per week. Mannen maken meer uren per week (35) dan vrouwen (29). Laagen werken minder uren (28) dan hoogen (35).

5 8 Participatie in arbeid 95 Afb. 8.6 Netto arbeidsparticipatie (linkeras, ) en uren per week werkzaam (rechteras, rood) naar achtergrondkenmerken, werkzaam gemiddeld aantal uren per week totaal mannen vrouwen autoch tonen westerse allochtonen Marokkanen nietwesterse allochtonen Turken Surinamers/ overig Antillianen nietwesters laag middelbaar hoog werkzaam gemiddeld aantal uren per week bron: CBS Statline en EBB CBS, bewerking OIS Werken boven of onder niveau nauwelijks veranderd Alle beroepen zijn door het CBS ingedeeld in vier verschillende niveaus, op basis van een internationale beroepsclassificering (ISOC). 5 Zes procent van de Amsterdammers is werkzaam op niveau 1 (elementair of lager opleidingsniveau vereist), een derde werkt op niveau 2 (lager of middelbaar niveau vereist), 16 op niveau 3 (middelbaar of hoger niveau vereist) en 43 op niveau 4 (hoger of wetenschappelijk niveau vereist). Jongeren tot 25 werken vaak op niveau 1 of 2 (76), dit betreffen veelal bijbaantjes. Ook Amsterdammers van niet-westerse herkomst werken relatief vaak op niveau 1 of 2 (63). Niet iedereen is werkzaam op een niveau dat aansluit bij zijn of haar opleidingsniveau. Elf procent van de Amsterdammers werkt op een lager, 9 op een hoger niveau. De meerderheid werkt (ongeveer) op opleidingsniveau. Dit patroon is de afgelopen tien, ondanks de crisis, vrijwel constant gebleven. Van de laagen werkte in op niveau 3 of 4, waarvoor dus minimaal een middelbare opleiding vereist is. Middelbaar en kunnen zowel op een lager (9) als op een hoger niveau (2) werkzaam zijn. Van de hoogen is 15 werkzaam op niveau 1 of 2, dus onder hun niveau. 6 Nederland (16) werkzaam als zelfstandige (afb. 8.7). Amsterdamse mannen (28 in Amsterdam tegenover 2 in Nederland), 45-plussers (32 in Amsterdam tegenover 22 in Nederland) en hoogen (25 in Amsterdam tegenover 19 in Nederland) werken relatief vaak als zelfstandige. Tien procent heeft meer dan één baan Het aantal Nederlanders met twee banen stijgt in lichte mate. In 24 had 6 van de werknemers in loondienst een tweede baan, in 212 was dit 8. Onder zelfstandigen steeg het van 12 in 24 naar 13 in Dit zien we ook terug in Amsterdam: in 21 had 8 meer dan één baan, inmiddels is dat 1 (214). De stapelaars vormen een diverse groep. Het stapelen van banen komt zowel voor onder jongeren als onder ouderen en zowel onder laagen als onder hoogen. De grootste groep stapelaars is van middelbare leeftijd en hoog. De redenen om banen te stapelen zijn dan ook zeer divers: de een stapelt om meer zekerheid te krijgen over het inkomen (door bijvoorbeeld een vaste baan in loondienst te combineren met een baan als zelfstandige), anderen doen het vooral voor het extra Afb. 8.7 Werkzame beroepsbevolking Amsterdam en Nederland naar soort dienstverband, 24, 29 en 214 (procenten) Steeds meer zelfstandigen Ruim driekwart van de Amsterdammers is werkzaam in loondienst: 322. (77). Dit zijn zowel mensen met een vaste baan als mensen met een flexibele arbeidsrelatie. De overige 23 (95. Amsterdammers) is werkzaam als zelfstandige. Zelfstandigen kunnen wel of geen personeel hebben en ook mensen die meewerken in een familiebedrijf worden als zelfstandige geteld. Naar schatting zijn er ongeveer 5. zelfstandigen zonder personeel in Amsterdam (zzp ers). Het aandeel zelfstandigen op het totale aantal werkenden is de afgelopen tien geleidelijk toegenomen, van 19 in 24 naar 23 in 214. Dit komt vooral door de toename van het aantal zzp ers. 7 Amsterdammers zijn vaker dan gemiddeld in heel Amsterdam 24 Nederland 24 zelfstandig in loondienst Amsterdam 29 Nederland Amsterdam 29 Nederland bron: Statline CBS

6 96 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb. 8.8 Werkzame Amsterdammers met meer dan één baan naar achtergrondkernmerken, 214 (procenten) mannen vrouwen westers allochtoon autochtoon laag nietwesters allochtoon hoog middelbaar totaal bron: EBB CBS, bewerking OIS geld of uit financiële noodzaak. In tegenstelling tot de stapelaars in de Verenigde Staten, die vaak dubbele werkdagen draaien, combineren Nederlandse stapelaars banen tot één fulltime baan, omdat hele fulltime banen in hun sector bijvoorbeeld weinig te vinden zijn. 9 Dit komt relatief veel voor in de zorg en in het onderwijs. Stapelaars maken desondanks regelmatig lange werkweken: een derde van de mensen met twee banen werkt meer dan 4 uur per week, 2 werkt meer dan 7 uur per week. Stapelen is niet Afb. 8.9 Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking Nederland en G4, (procenten) altijd goed voor de loopbaan. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de kans om carrière te maken kleiner is in twee parttime banen dan in één fulltime baan, omdat de aandacht niet volledig besteed wordt aan die ene baan waarin men zou willen of kunnen doorgroeien. 1 Omdat het stapelen van banen onder zoveel verschillende groepen voorkomt, ligt het gemiddeld aantal uren dat stapelaars werken maar iets hoger (34 uur per week) dan van de niet-stapelaars (31 uur per week). Stapelaars werken wel relatief vaak 4 uur of meer (29 van de stapelaars ten opzichte van 8 van de niet-stapelaars). Werkloosheid daalt weer In was 8,5 van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos, dit komt neer op 39. Amsterdammers die niet werkten en actief zochten naar een baan. De afgelopen tien is de werkloosheid in Amsterdam, en ook in de rest van Nederland, eerst gedaald en daarna gedurende de crisis (vanaf 28-29) sterk opgelopen. Terwijl in de andere drie grote steden de werkloosheid in 214 nog toenam, daalde die in Amsterdam al licht. Nederland Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag bron: Statline CBS Amsterdammers met een laag opleidingsniveau (18) en Amsterdammers van niet-westerse herkomst (14) Afb. 8.1 Werkloze beroepsbevolking Amsterdam naar kenmerken, 214 (procenten) vrouwen mannen autochtoon alloch- westers toon Marokkanen nietwesters allochtoon Surinamers/ Antillianen Turken overig nietwesters laag hoog middelbaar totaal bron: EBB CBS/ REB OIS, bewerking OIS

7 8 Participatie in arbeid 97 zijn in 214 veel vaker dan andere Amsterdammers werkloos. Vooral Amsterdammers van Marokkaanse herkomst zijn relatief vaak werkloos (17). Jongeren zijn veel vaker werkloos dan ouderen, 13 van de Amsterdamse jongeren zocht in 214 actief naar een baan. Vooral jongeren van niet-westerse herkomst en laage jongeren hebben moeite om een baan te vinden. De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 14. Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26 waren er in 214 gemiddeld 13.3 werkloos, dit komt neer op 13,3 van de beroepsbevolking. Een eerder was dit nog 14,7. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt boven het landelijk gemiddelde (11,8). In Rotterdam (17,6) en Den Haag (16,9) ligt het werkloosheidspercentage hoger dan in Amsterdam, in Utrecht (9,9) juist lager. 12 Sinds 28 is de werkloosheid onder de beroepsbevolking in Amsterdam sterk gestegen, van 5,7 naar 8,5. De werkloosheid liep onder alle groepen Amsterdammers sterk op. De grootste stijging vond plaats onder middelbaar en (+14) en onder 25- t/m 44-jarigen (+ 19). Onder mannen (+86) liep de werkloosheid sterker op dan onder vrouwen (+76) en onder Amsterdammers van Nederlandse (+97) en niet-westerse herkomst (+ 96) sterker dan onder Amsterdammers van westerse herkomst (+39). Hoewel de toename onder middelbaaren het grootst was (+14), nam de Afb Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking Amsterdam naar kenmerken, (procenten) Amsterdam mannen vrouwen autochtoon westers allochtoon niet-westers allochtoon laag middelbaar hoog werkloosheid ook onder laag- (+92) en hoogen (+87) sterk toe (afb. 8.11). Concentraties van werkloosheid buiten de ring A1 Binnen de stad zijn er grote verschillen in het aandeel werklozen. In Centrum, Zuid en delen van West bron: EBB CBS/ REB OIS, bewerking OIS Afb Werkloze beroepsbevolking Amsterdam naar gebied ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde (Amsterdam 214=8,5), 214 zeer lage werkloosheid lage werkloosheid gemiddelde werkloosheid hoge werkloosheid zeer hoge werkloosheid bron: EBB CBS/REB OIS, bewerking OIS

8 98 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen Amsterdam naar leeftijd, 1e kwartaal 27-4e kwartaal x bron: Statline CBS (Westerpark en Bos en Lommer) en Oost (Oost Oud, Indische Buurt/Oostelijke Havengebied) is de werkloosheid laag. In Slotermeer/Geuzenveld, Osdorp, Slotervaart, en in alle gebieden van Noord en Zuidoost is de werkloosheid juist bovengemiddeld hoog. WW-uitkeringen dalen weer Het aantal WW-uitkeringen steeg 28 en 21 sterk, bleef vervolgens tot eind 211 stabiel en steeg sinds eind 211 opnieuw sterk tot begin 214. Sindsdien daalt het aantal WW-uitkeringen weer. Eind 214 ontvingen 2.76 Amsterdammers een WW-uitkering. De stijging van het aantal WW-uitkeringen wordt veroorzaakt doordat mensen hun baan kwijt raken, een daling van WW ers doordat mensen weer werk vinden of omdat de maximale duur van de uitkering is bereikt (deze is tot 1 juli maanden, afhankelijk van leeftijd en werkduur). Mensen die na het bereiken van de maximale WW-duur nog geen baan hebben gevonden, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Daarom loopt het aantal bijstandsgerechtigden na een langere periode van recessie vaak op. Per 1 juli 215 wordt de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Met deze wet worden de regels voor het aanbieden van tijdelijke contracten strenger, krijgen flexwerkers meer rechten, komt de keuzevrijheid in de ontslagroute te vervallen en wordt een transitievergoeding ingevoerd. Ook wordt de WW aangepast. Na een half WW is al het aangeboden werk passend, er komt een systeem van inkomstenverrekening in plaats van urenverrekening (waardoor het eerder lonend is om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris) en de maximale WW-duur wordt stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Deze veranderingen zullen naar verwachting op de langere termijn zorgen voor minder WW-uitkeringen. De extra uitstroom uit de WW wordt verwacht in de periode Er waren de afgelopen jaren steeds relatief iets meer mannen dan vrouwen met een WW-uitkering. Sinds het derde kwartaal van 214 zijn deze aandelen even groot. Van de mensen met een WW-uitkering is 3 jonger dan 25. Hoewel jongeren relatief vaak werkloos zijn, hebben zij vaak geen recht op een WW-uitkerking. Een vijfde van de WW ers is tussen de 25 en 34, 24 tussen de 35 en 45, 29 tussen 45 tot 55 en een kwart 55 of ouder. Tussen 29 en 214 is het aantal WW-uitkeringen het meest gestegen onder jonge mannen van 15 t/m 24 (+ 36) en onder vrouwen van 55 en ouder (+ 25). Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt Groei bijstandsuitkeringen neemt af Het recht op een bijstandsuitkering wordt per huishouden bepaald. Wanneer het huishouden bestaat uit twee of meer volwassenen (al dan niet met kinderen), staat de uitkering op naam van een van de volwassenen. Uitgaande van deze definitie zijn er in totaal Amsterdammers afhankelijk van bijstand. De gegevens in dit hoofdstuk gaan over huishoudens en de kenmerken van de (hoofd)bijstandsontvanger. Op 1 januari 215 ontvingen Amsterdamse huishoudens een bijstandsuitkering. Dat is 2 meer dan een eerder en 17 meer dan in 211. De gemeente heeft voor elke bijstandsgerechtigde zijn of haar afstand tot de arbeidsmarkt bepaald. Daarbij worden vijf verschillende categorieën onderscheiden, die worden uitgedrukt in trede 1 tot en met 5. Klanten op trede 1 hebben de grootste afstand tot de arbeidsmarkt en zijn vaak onbemiddelbaar vanwege een combinatie van persoonlijke problemen. Klanten op trede 2 zijn op het moment van instroom onbemiddelbaar vanwege een gebrek aan sociale vaardigheden of persoonlijke belemmeringen, maar zijn wel in staat om deel te nemen aan een traject gericht op participatie. Voor klanten op trede 3 in een re-integratietraject nodig om weer aan het werk te kunnen en klanten op trede 4 kunnen grotendeels op eigen kracht aan het werk. Trede 5 is gereserveerd voor klanten die (gedeeltelijk) werken

9 8 Participatie in arbeid 99 en daarbij vooralsnog zijn aangewezen op ondersteuning door de gemeente. Een groot deel van de bijstandsgerechtigden heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op 1 januari 215 viel 31 van hen in trede 1 en 43 in trede 2, 17 in trede 3 en 5 in trede 4. Slechts een kleine groep (2) staat op trede 5 en voor 2 is geen trede-indicatie afgegeven. Ouderen in de bijstand hebben gemiddeld een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan jongeren. Van de 55-plussers is 93 ingedeeld in trede 1 of 2. Vrouwen zijn iets vaker ingedeeld in trede 1 of 2 dan mannen (afb. 8.14). Het aandeel personen (15 t/m 64 ) dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is sinds 29 gestegen van 5,5 naar 6,5 nu (begin 215). Binnen Amsterdam zijn er grote verschillen in het aantal personen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. In Bijlmer Centrum (12,1) en Bijlmer Oost (11,6) is de bijstandsafhankelijkheid het grootst en ook in Oud Noord (9,6) en Slotermeer/Geuzenveld (9,) ontvangen relatief veel mensen bijstand. Daarentegen ligt de bijstandsafhankelijkheid in de Aker/Nieuw- Sloten (2,), Buitenveldert/Zuidas (2,7) en Zuid Noord (2,8) juist laag. Lichte afname arbeidsongeschiktheid Eind 214 ontvingen 37.8 Amsterdammers een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Er zijn vier soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: de WAO, Afb Bijstandsuitkeringen naar trede, 1 januari 215 (procenten) mannen vrouwen totaal trede 1 trede 2 trede 3 trede 4 trede 5 onbekend voor personen die arbeidsongeschikt zijn geworden voor 29 december 25; de WIA, voor mensen die na deze datum arbeidsongeschikt werden; de WAZ, voor arbeidsongeschikte zelfstandigen; en de Wajong, voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt voordat zij een arbeidsverleden konden opbouwen. De meeste arbeidsongeschikten ontvangen momenteel een WAO-uitkering (17.66). Het aantal WAO-uitkeringen daalt al jaren, doordat relatief veel bron: Gemeente Amsterdam, Participatie, bewerking OIS Afb Bijstandsafhankelijkheid (personen 15 t/m 64 ) naar gebied ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde (Amsterdam 215=6,5), 1 januari 215 bijstandsafhankelijkheid laag bijstandsafhankelijkheid gemiddeld bijstandsafhankelijkheid hoog bron: Gemeente Amsterdam, Participatie, bewerking OIS

10 1 De Staat van de Stad Amsterdam VIII Afb Ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Amsterdam naar leeftijd, 1e kwartaal 29-4e kwartaal 214 x oudere arbeidsongeschikten deze uitkering ontvangen en zij geleidelijk aan met pensioen gaan. De WIA-uitkeringen nemen daarentegen toe, omdat iedereen die na 29 december 25 arbeidsongeschikt is geworden meestal recht heeft op deze uitkering WAO Wajong WAZ WIA totaal arbeidsongeschiktheid bron: Statline CBS Er zijn 9.6 Amsterdammers met een Wajong-uitkering (eind 214). Dit zijn, anders dan de naam doet vermoeden, zowel jongeren als ouderen. Per 1 januari 215 is er met de Participatiewet één regeling die de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel van de wet is meer mensen met een arbeidsbeperking een baan te laten vinden. Wajong is vanaf 1 januari 215 alleen nog toegankelijk voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Driekwart van de arbeidsongeschikten is volledig arbeidsongeschikt (76). Mensen in de Wajong zijn het vaakst volledig arbeidsongeschikt (91), mensen in de WIA (69), WAZ (71) en WAO (73) zijn minder vaak volledig arbeidsongeschikt. Noten 1 Door de definitie verandering neemt de omvang van de potentiële beroepsbevolking toe, evenals de beroepsbevolking (werkzaam + werkloos). Het aantal werklozen stijgt ook omdat iedereen die op zoek is naar een kleine baan nu ook tot de werkloze beroepsbevolking wordt gerekend. Het percentage werklozen daalt daarentegen omdat het grotere aantal werklozen wordt gedeeld door een grotere beroepsbevolking. 2 Het betreft hier het hoogst voltooide opleidingsniveau. Onder een laag opleidingsniveau valt geen onderwijs, alleen basisonderwijs, een diploma VMBO (of voorlopers daarvan) of een diploma op maximaal MBO niveau. Een middelbaar opleidingsniveau is een diploma op MBO niveau 2, 3 of 4 of een HAVO of VWO diploma. Een hoog opleidingsniveau is een voltooide HBO- of WO- opleiding. 3 O+S. Kinderopvang in Amsterdam Bron: CBS Statline. 5 ISCO beroepsniveau geeft de plaats van een beroep in de niveau indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of Occupations 28 (ISCO 28) van de International Labour Organisation (ILO) weer in vier niveaus. Het beroepsniveau geeft de complexiteit en omvang van taken weer die bij een beroep horen. De praktische uitwerking van het begrip beroepsniveau gebeurt door de toepassing van een of meer van de volgende criteria: de aard van het werk in relatie tot de karakteristieke taken, het voor een goede beroepsuitoefening benodigde opleidingsniveau volgens de ISCED97 indeling en de in een verwant beroep opgedane relevante werkervaring en/of on-the-job training. Niveau 1 betreft eenvoudige routinematige taken waar een elementair of lager onderwijsniveau voor vereist is. Voorbeelden van beroepen van dit niveau zijn schoonmaker van kantoren, glazenwasser, lader en losser, vuilnisman, bollenpeller, frietbakker en keukenhulp. Niveau 2 betreft beroepen met weinig tot middelmatig complexe taken waar een lager of middelbaar onderwijsniveau voor vereist is. Voorbeelden van beroepen op dit niveau zijn slager, buschauffeur, secretaresse, boekhoudkundig medewerker, naaister, coupeuse, verkoper, politieagent, kapper, elektrisch installateur en automonteur. Niveau 3 beroepen hebben complexe taken waar een middelbaar of hoger onderwijsniveau voor vereist is. Het zijn beroepen zoals uitvoerder, bouwkundig opzichter, medisch laboratoriumpersoneel, juridisch secretaresse, vertegenwoordiger, technisch personeel in de it-ondersteuning en radio- en opnametechnici. Niveau 4 betreft beroepen met complexe gespecialiseerde taken waar een hoger of wetenschappelijk niveau voor vereist is. Enkele voorbeelden van beroepen zijn salesen marketing manager, ingenieur weg- of waterbouw, leraar voortgezet onderwijs, arts, gespecialiseerd verpleegkundige, musici en systeemanalist. 6 Bron: CBS Statline. 7 Zie ook het hoofdstuk over Economie. Hoeveel zzp ers Amsterdam telt is niet bekend, er is geen registratie van zzp ers. OIS maakt ieder een schatting van het aantal, op basis van het aantal eenpersoonsvestigingen met de rechtsvorm eenmanszaak. Detailhandel en horeca worden buiten beschouwing gelaten. 8 Bron: SCP. Aanbod van Arbeid Bron: SCP. Aanbod van Arbeid Bron: EBB CBS, bewerking OIS 11 Dit betreft een cijfer over heel 214. Gedurende heel 214 zijn enquêtes verzameld onder de potentiële beroepsbevolking. Het betreft dus geen cijfer op een peildatum. 12 OIS. Monitor Jeugdwerkloosheid in Amsterdam over 214. Facst sheet, juni Bron: Rijksoverheid.nl.

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Monitor Economie 2018

Monitor Economie 2018 Monitor Economie 2018 Economische kerncijfers van de MVSgemeenten Augustus 2018 Inhoudsopgave Economische ontwikkeling 3 Werkgelegenheid 5 Arbeidsparticipatie 10 Inkomen en uitkeringen 13 Armoede en schuldhulpverlening

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 31 322 Kinderopvang Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20% Participatiewet Sinds 1 januari 215 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 15-24 jaar zonder startkwalificatie meer moeite hebben om een (vaste)

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud 7 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zevende editie van de Economische Monitor en presenteert recente economische ontwikkelingen van als regio en de vier gemeenten.

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Titel Belemmerd bij het verkrijgen van werk

Titel Belemmerd bij het verkrijgen van werk Statistische Trends Titel Belemmerd bij het verkrijgen van werk Subtitel In samenwerking met Partner Linda Fernandez Beiro Auteur Hendrika Lautenbach Februari 2019 2019 CBS Statistische Trends, 1 Inhoud

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 01 013 31 3 Kinderopvang Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie